STANDACILLIN

Toimeained: ampitsilliin

Ravimi vorm: kõvakapsel

Ravimi tugevus: 500mg 12TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on STANDACILLIN ja milleks seda kasutatakse

Standacillin on laia toimespektriga bakteritsiidne (baktereid hävitav) aminopenitsilliinide rühma
kuuluv antibiootikum. Sarnaselt teiste penitsilliinide ja tsefalosporiinidega pärsib ta bakteri raku seina
sünteesi.

Standacillin'i kasutatakse ampitsilliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonide
raviks: äge keskkõrvapõletik, äge bakteriaalne sinusiit, kroonilise bronhiidi ägenemine, pneumoonia
(kopsupõletik).

2. Mida on vaja teada enne STANDACILLIN võtmist

Mida on vaja teada enne Standacillini'i võtmist

Ärge võtke Standacillin'i
-
kui te olete toimeaine i või ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline

(ülitundlik).
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) beetalaktaamantibiootikumide (nt penitsilliinid ja

tsefalosporiinid) suhtes.
-
kui teil on infektsioosne mononukleoos (nakkuslik lümfisõlmede põletik),

tsütomegaloviirusinfektsioon (raske viirushaigus) või lümfoleukeemia (vere kasvaja), kuna sel
juhul on teil suurenenud risk nahareaktsioonide tekkeks.
-
kui teil on raske seedetraktihaigus, millega kaasneb kestev kõhulahtisus või oksendamine, kuna

ravimi imendumine võib olla ebapiisav.
Raskete infektsioonide korral (meningiit, artriit, sepsis, perikardiit) tuleb rakendada parenteraalset
ravi.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Standacillini võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Eriline ettevaatus on vajalik järgmistel juhtudel:
-
kui teil tekivad allergilised reaktsioonid. Kiirete allergiliste reaktsioonide (nõgestõbi,

anafülaksia) tekkimisel tuleb ravimi manustamine koheselt lõpetada ja vajadusel manustada
adrenaliini, allergiavastaseid (antihistamiinseid) ravimeid ja glükokortikosteroide.
Eriti ettevaatlik tuleb olla ravimi kasutamisel allergilise diateesi, bronhiaalastma ning
mükoosidega patsientidel.
-
Antibiootikume (sh Standacillin’i) üksi sobib sapijuha- ja sapipõiepõletiku (kolangiidi ja

koletsüstiidi) korral kasutada ainult kergetel juhtudel, kui haigusega ei kaasne olulist sapipaisu.
-
Häirunud neerufunktsiooniga patsientidel Standacillin’i eritumine pikeneb. Seetõttu võib

kahjustuse ulatusele vastavalt osutuda vajalikuks maksimaalse ööpäevase annuse vähendamine
(vt lõik 3).
-
Haigetel, kes saavad ravimit suurtes annustes pikka aega, tuleb jälgida maksafunktsiooni näitajaid.

-
Neeruhaigetel ja juhtudel, kui ilmneb nahalööve, tuleb teostada uriinianalüüs ja määrata

neerufunktsiooni näitajad.
-
Hemolüütilise aneemia kahtlusel tuleb teostada vereanalüüs, selgitamaks võimalikku antikehadest

tingitud reaktsiooni.
Pikaajalise ravi korral tuleb tähelepanu pöörata resistentsete bakterite või seente ülemäärasele
- kasvule. Sekundaarsete infektsioonide tekkimisel tuleb kasutada tavapäraseid meetmeid.
-
Haigetel, kellel esineb kestev kõhulahtisus, tuleb arvestada antibiootikumide kasutamisega seotud

pseudomembranoosse koliidi (sümptomid: verekiududega limane vesivedel iste, tuim piiritlematu
või koolikuline kõhuvalu, palavik, vahel roojamise või urineerimise pakitsus) võimalusega. Kuna
see seisund võib muutuda eluohtlikuks, tuleb Standacillin’i kasutamine kohe lõpetada ning
alustada kindlakstehtud patogeeni vastase spetsiifilise raviga (nt suukaudselt 250 mg
vankomütsiini neli korda ööpäevas). Sooleperistaltikat pärssivad vahendid on sellisel juhul
vastunäidustatud.

Muud ravimid ja Standacillin
Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Standacillin’i ei tohi kombineerida bakteriostaatiliste ehk bakterite paljunemist pärssivate
antibiootikumidega. Vastavalt tundlikkustestide tulemustele võib Standacillin’i kombineerida teiste
bakteritsiidsete (baktereid hävitavate) antibiootikumidega (tsefalosporiinid, aminoglükosiidid).

Üheaegsel kasutamisel probenetsiidiga suureneb Standacillin’i plasmakontsentratsioon, kuna väheneb
eritumine neerude kaudu. See takistab Standacillin’i normaalset jaotuvust ja levikut organismi kudedes.

Samaaegselt allopurinooli saavatel haigetel on kõrgem risk nahareaktsioonide tekkeks.

Nagu teised antibiootikumidki, võib Standacillin vähendada suukaudsete rasestumisvastaste ravimite
efektiivsust.

Antatsiidide (maohapet neutraliseerivad ravimid) samaaegsel kasutamisel väheneb Standacillin’i
imendumine.

Standacillin võib vähendada atenolooli eritumist neerude kaudu.

Standacillini manustamisel koos antikoagulantidega (varfariin, fenindioon) võivad INR-i väärtused
muutuda.

Standacillini manustamisel samaaegselt suukaudse süüfuse vaktsiiniga, võib vaktsiini efektiivsus
väheneda.

Standacillini manustamisel koos metotreksaadiga, võib metodreksaadi eritumine väheneda.


Standacillin võib häirida uriinis aminohapete määramist paberkromatograafia meetodil. Mitte-
ensümaatilised meetodid glükoosi sisalduse määramiseks uriinis võivad anda vale-positiivseid
tulemusi. Samamoodi võib olla kõrvalekaldeid urobilinogeeni määramise testides.

Standacillin koos toidu ja joogiga
Kapsleid on soovitatav sisse võtta 1...2 tundi enne sööki, kuna toit võib vähendada ravimi imendumist.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga
Rasedus
Senini puuduvad tõendid, mis kinnitavad Standacillin'i loodet kahjustavat toimet. Andmed ravimi
kasutamise kohta inimestel on piiratud ning seetõttu võib Standacillin'i kasutada ainult mõjuva
näidustuse olemasolul pärast kasu ja riski suhte hindamist.

Imetamine
Standacillin eritub rinnapiima. Tuleb arvestada rinnapiima saavate imikute sensibiliseerumise
võimalusega (allergia oht) ning resistentsuse (vastupanuvõime) tekkega soole mikroflooras.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Standacillin ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

3. Kuidas STANDACILLIN võtta

Võtke seda ravimit i alati täpselt nii nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanute ja noorukite annus on 500 mg kolm korda ööpäevas, lastel 50...100 mg/kg ööpäevas
jagatuna kolmeks annuseks.

Annused raske neerupuudulikkuse korral:
Annust ja annustevahelisi intervalle tuleb kohandada vastavalt kreatiniini kliirensile. Raske
neerupuudulikkusega patsientidele ei tohi Standacillin'i manustada rohkem kui 1 g iga 8 tunni järel.
Kui kreatiniini kliirens on alla 10 ml/min, tuleb annustevahelist intervalli pikendada 12...15 tunnini.

Kreatiniini kliirens
Jääklämmastik
Seerumi kreatiniin
Ampitsilliini annus

üle 30 ml/min
50 mg%
2 mg%
tavaline annus
30...20 ml/min
50...80 mg%
2…4 mg%
2/3 tavalisest annusest
20 ml/min
üle 80 mg%
üle 4 mg%
½ tavalisest annusest

Kui teil on tunne, et Standacillin’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Standacillin’i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole.
Üleannustamise sümptomitena võivad esineda verikusesus, sade uriinis, põiepõletik, neerupõletik,
kaaliumisisalduse tõus veres, krambid.
Spetsiifiline antidoot puudub. Ravi on sümptomaatiline. Standacillin’i saab vereringest eemaldada
hemodialüüsi abil.

Kui te unustate Standacillin’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Standacillin’i võtmise
Ravikuuri pikkuse määrab teile arst, see oleneb teie haiguse raskusest.
Ettenähtud ravikuuri ei tohi katkestada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed liigitatakse vastavalt organsüsteemile ja esinemissagedusele põhinedes järgneval
klassifikatsioonisüsteemil:

Väga sage (≥1/10)
Sage (≥1/100 kuni <1/10)
Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)
Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)
Väga harv (<1/10 000)

Infektsioonid ja infestatsioonid
Ravimi pikaajaline ja korduv manustamine võib tekitada superinfektsiooni (taasnakkust) resistentsete
(vastupanuvõimeliste) mikroorganismide või pärmseentega.

Vere- ja lümfisüsteemi häired
Väga harv: verepildi muutused (nt trombotsütopeenia, agranulotsütoos, leukopeenia ja eosinofiilia).
Aneemia, veritsus- ja protrombiiniaja pikenemine.
Ravi katkestamise järel nimetatud nähud üldjoontes taanduvad.

Immuunsüsteemi häired
Harv: ravimist tingitud palavik, Lyelli sündroom, Stevens-Johnson’i sündroom, kõriturse, seerumtõbi,
allergiline vaskuliit.
Väga harv: anafülaktilised reaktsioonid.
Dermatofüütide ja penitsilliini vahel võib esineda antigeeni sarnasus. Seetõttu võivad mükoosiga
patsientidel juba penitsilliini esmakordsel manustamisel vallanduda reaktsioonid, mis tavaliselt
tekivad ravimi korduva manustamise järel.
Ravi käigus võib kõhutüüfuse, leptospiroosi või süüfilisega patsientidel bakteriolüüsi tõttu ilmneda Jarisch-
Herxheimeri reaktsioon.

Närvisüsteemi häired
Standacillin’i väga kõrgete plasmakontsentratsioonide juures (nt häirunud neerufunktsiooni puhul või
ravimi väga kõrgete annuste kasutamisel) võivad tekkida kesknärvisüsteemi erutus, müokloonused ja
krambid.

Seedetrakti häired
Aeg-ajalt: Seedetrakti häired (iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus) vaibuvad tavaliselt ravi jätkudes
ning suuremal osal juhtudest ei ole reeglina ravi katkestamise põhjuseks. Seedetrakti mikrofloora
taastub üldjuhul umbes 3...5 päeva jooksul pärast ravi lõpetamist. Ravi kestel tekkinud kõhulahtisuse
korral tuleb arvestada pseudomembranoosse koliidi võimalusega (vt lõik 2).
Sarnaselt teiste penitsilliinide kasutamisega võib ilmneda ka glossiit (keelepõletik) ja stomatiit
(suupõletik).

Maksa ja sapiteede häired
Võimalik on lühiaegne transaminaaside tõus.
Sarnaselt teistele beetalaktaam-antibiootikumidele on harvadel juhtudel teatatud hepatiidist ja
kolestaatilisest ikterusest.

Naha ja nahaaluskoe häired
Tüüpiline ampitsilliinist tingitud nahalööve, mis tavaliselt on oma olemuselt leetrite-taoline või
makulopapuloosne, ilmneb 8…10 päeva pärast esimest manustamist ning 2…3. päeval pärast korduvat
ravimi manustamist. Üldjuhul kaob nahalööve mõne päevaga, hoolimata ravi jätkumisest.
Lööve esineb sagedamini viirusinfektsioonidega või neerupuudulikkusega patsientidel või patsientidel,
kellel kasutatavad annused ületavad 6 g ööpäevas.
Väga harv: angioödeem (ülitundlikkusreaktsioon), eksfoliatiivne dermatiit, multiformne erüteem.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Väga harv: artralgia

Neerude ja kuseteede häired
Väga harv: interstitsiaalne nefriit (neerupõletik)

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Väga harv: palavik

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas STANDACILLIN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C, originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka.. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Standacillin sisaldab
-
Toimeaine on ampitsilliin. 1 kapsel sisaldab ampitsilliintrihüdraati koguses, mis vastab 500 mg

ampitsilliinile.
-
Abiained on magneesiumstearaat, titaandioksiid ja želatiin.


Kuidas Standacillin välja näeb ja pakendi sisu
Pakendis 10 või 12 kapslit.
Haiglapakendis 1000 kapslit.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Austria


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz d.d. Eesti filiaal
Pärnu mnt 105
11312 Tallinn
Tel: +372 6652400

Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Standacillin, 500 mg kõvakapslid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 kapsel sisaldab ampitsilliintrihüdraati koguses, mis vastab 500 mg ampitsilliinile.
INN. Ampicillinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kõvakapsel

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Ampitsilliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid:

äge keskkõrvapõletik

äge bakteriaalne sinusiit

kroonilise bronhiidi ägenemine

pneumoonia

Kliiniliselt oluline toimespekter: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae.

Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhiseid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annustamine:
Täiskasvanute ja noorukite annus on 500 mg kolm korda ööpäevas.
Laste annus on 50...100 mg/kg ööpäevas jagatuna kolmeks annuseks.

Annustamine aeglustunud eliminatsiooniga patsientidele.
Raske neerupuudulikkusega patsientidel tuleb annuseid või annustamisintervalle kohandada vastavalt
vähenenud kreatiniini kliirensile. Raske neerupuudulikkusega patsientidel ei tohi ampitsilliini annus
ületada 1 g iga 8 tunni järel. Kui kreatiniini kliirens on alla 10 ml/min, tuleb annustamisintervalli
pikendada 12...15 tunnini.

Kreatiniini kliirens
Jääklämmastik
Seerumi kreatiniin
Ampitsilliini annus

üle 30 ml/min
50 mg%
2 mg%
tavaline annus
30...20 ml/min
50...80 mg%
2…4 mg%
2/3 tavalisest annusest
20 ml/min
üle 80 mg%
üle 4 mg%
½ tavalisest annusest

Manustamisviis:
Parim aeg ravimi võtmiseks on 1...2 tundi enne sööki, kuna toit võib mõjutada ampitsilliini
imendumist.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus ampitsilliini või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.
- Teadaolev või oletatav ülitundlikkus beetalaktaam-antibiootikumide (nt penitsilliinid ja
tsefalosporiinid) suhtes.
- Standacillin’i samaaegset kasutamist infektsioosse mononukleoosi,
tsütomegaloviirusinfektsiooni või lümfoleukeemiaga patsientidele tuleb vältida, sest neil on
suurenenud risk nahareaktsioonide tekkeks.
- Ravimi ebapiisava imendumise tõttu ei ole ampitsilliini suukaudne kasutamine näidustatud
raskete seedetraktihaigustega patsientidel, kellel haigusega kaasneb kestev kõhulahtisus või
oksendamine.
Raskete infektsioonide korral (meningiit, artriit, sepsis, perikardiit) tuleb rakendada parenteraalset
ravi.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Patsiente tuleb hoiatada võimalike allergiliste reaktsioonide tekke suhtes ja selgitada vajadust nendest
arstile teatada.

Eriti ettevaatlik tuleb olla ravimi kasutamisel allergilise diateesi, bronhiaalastma ning mükoosidega
patsientidel.

Beetalaktaam-antibiootikumidega ravitud patsientidel on täheldatud tõsiseid ja vahel ka surmaga
lõppenud ülitundlikkusreaktsioone (anafülaksiat). Ehkki anafülaksiat on sagedamini täheldatud
parenteraalse ravi korral, on seda täheldatud ka suukaudseid penitsilliine saanud patsientidel. Need
reaktsioonid tekivad suurema tõenäosusega indiviididel, kellel on anamneesis ülitundlikkus
beetalaktaam-antibiootikumide suhtes.

Kiirete allergiliste reaktsioonide (nt urtikaaria ja anafülaksia) ilmnemisel tuleb ravi lõpetada ja
manustada patsiendile standardse ravi korras adrenaliini, antihistamiinseid ravimeid ja kortikosteroide.

Antibiootikume üksi sobib kolangiidi ja koletsüstiidi raviks kasutada ainult kergetel juhtudel, kui
haigusega ei kaasne olulist sapipaisu.

Häirunud neerufunktsiooniga patsientidel ampitsilliini eritumine pikeneb. Seetõttu võib kahjustuse
ulatusele vastavalt osutuda vajalikuks maksimaalse ööpäevase annuse vähendamine (vt lõik 4.2).

Haigetel, kes saavad ravimit suurtes annustes pikka aega, tuleb jälgida maksafunktsiooni näitajaid.
Neerukahjustusega patsientidel ja juhtudel, kui patsiendil tekivad nahareaktsioonid, tuleb teha
uriinianalüüs ja määrata neerufunktsiooni näitajad. Eriti hemolüütilise aneemia esinemisel tuleb
vereloomesüsteemi antikehadest tingitud reaktsioonide selgitamiseks teha vereanalüüsid.

Pikaajalise ravi korral tuleb tähelepanu pöörata resistentsete bakterite või seente ülemäärasele kasvule.
Sekundaarsete infektsioonide tekkimisel tuleb kasutada tavapäraseid meetmeid.

Raske ja püsiva kõhulahtisuse tekkimisel tuleb arvestada antibiootikumi kasutamisega seotud
pseudomembranoosse koliidi (vere- ja limakiududega vesivedel iste, tuim difuusne või koolikuline
kõhuvalu, palavik ja hootised tenesmid) võimalusega. Kuna see seisund võib osutuda eluohtlikuks,
tuleb sel juhul Standacillin’i kasutamine kohe lõpetada ning alustada kindlakstehtud patogeeni vastase
spetsiifilise raviga (nt peroraalselt 250 mg vankomütsiini neli korda ööpäevas). Sooleperistaltikat
pärssivad ravimid on vastunäidustatud.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kuna penitsilliinid (nagu ka ampitsilliin) toimivad ainult paljunevatesse mikroorganismidesse, ei tohi
neid kombineerida bakteriostaatiliste antibiootikumidega. Vastavalt tundlikkustestide tulemustele võib
ampitsilliini kombineerida teiste bakteritsiidsete antibiootikumidega (tsefalosporiinid,
aminoglükosiidid).
Probenetsiidi samaaegsel kasutamisel väheneb ravimi eliminatsioon neerude kaudu, suureneb ravimi
plasmakontsentratsioon ning pikeneb plasmas püsimise aeg. Seetõttu võib probenetsiid vähendada ka
Standacillin’i jaotuvust ja levikut organismi kudedes.

Allopurinooli samaaegsel kasutamisel suureneb nahalöövete tekkeoht.

Nagu teiste antibiootikumide kasutamisel võib ka ampitsilliini manustamisel harvadel juhtudel
väheneda suukaudsete kontratseptiivide efektiivsus.

Antatsiidide samaaegsel kasutamisel väheneb ampitsilliini imendumine.

Ampitsilliin võib vähendada atenolooli eritumist uriiniga.

Antikoagulandid: ampitsilliini manustamisel samaaegselt koos varfariini ja fenindiooniga võivad INR-
i väärtused muutuda.

Vaktsiinid: samaaegsel ampitsilliini manustamisel võib suukaudse tüüfuse vaktsiini efektiivsus
väheneda.

Tsütotoksilised ained: metotreksaadi eritumine võib väheneda.

Ampitsilliin võib häirida uriinis aminohapete määramist paberkromatograafia meetodil. Mitte-
ensümaatilised meetodid glükoosi sisalduse määramiseks uriinis võivad anda vale-positiivseid
tulemusi. Samamoodi võib olla kõrvalekaldeid urobilinogeeni määramise testides.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Seni puuduvad tõendid, mis kinnitavad raseduse ajal manustatud ampitsilliini embrüotoksilist,
teratogeenset või mutageenset toimet. Andmed ravimi kasutamise kohta inimestel on piiratud ning
seetõttu võib ampitsilliini kasutada ainult mõjuva näidustuse olemasolul pärast kasu ja riski suhte
hindamist.
Imetamine
Ampitsilliin eritub rinnapiima. Tuleb arvestada rinnapiima saavate imikute sensibiliseerumise
võimalusega ning resistentsuse tekkega soole mikroflooras.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Standacillinil ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed liigitatakse vastavalt organsüsteemile ja esinemissagedusele tuginedes järgnevale
klassifikatsioonisüsteemile:

Väga sage (≥1/10)
Sage (≥1/100 kuni <1/10)
Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)
Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)
Väga harv (<1/10 000)

Infektsioonid ja infestatsioonid
Ravimi pikaajaline ja korduv manustamine võib tekitada superinfektsiooni resistentsete
mikroorganismide või pärmseentega.

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga harv: vereanalüüsis muutused (nt trombotsütopeenia, agranulotsütoos, leukopeenia ja
eosinofiilia).
Aneemia, veritsus- ja protrombiiniaja pikenemine. Ravi katkestamise järel nimetatud nähud üldjoontes
taanduvad.

Immuunsüsteemi häired
Harv: ravimist tingitud palavik, Lyelli sündroom, Stevens-Johnson’i sündroom, kõriturse, seerumtõbi,
allergiline vaskuliit.
Väga harv: anafülaktilised reaktsioonid.
Dermatofüütide ja penitsilliini vahel võib esineda antigeeni sarnasus. Seetõttu võivad mükoosiga
patsientidel juba penitsilliini esmakordsel manustamisel vallanduda reaktsioonid, mis tavaliselt tekivad
ravimi korduva manustamise järel.
Ravi käigus võib kõhutüüfuse, leptospiroosi või süüfilisega patsientidel bakteriolüüsi tõttu ilmneda
Jarisch-Herxheimeri reaktsioon.

Närvisüsteemi häired
Ampitsilliini väga kõrgete plasmakontsentratsioonide juures (nt häirunud neerufunktsiooni puhul või
ravimi väga suurte annuste kasutamisel) võivad tekkida kesknärvisüsteemi erutus, müokloonused ja
krambid.

Seedetrakti häired
Aeg-ajalt: Seedetrakti häired (iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus) vaibuvad tavaliselt ravi jätkudes
ning suuremal osal juhtudest ei ole reeglina ravi katkestamise põhjuseks. Seedetrakti mikrofloora
taastub üldjuhul ligikaudu 3...5 päeva jooksul pärast ravi lõpetamist. Ravi kestel tekkinud
kõhulahtisuse korral tuleb arvestada pseudomembranoosse koliidi võimalusega (vt lõik 4.4).
Sarnaselt teiste penitsilliinide kasutamisega võib ilmneda ka glossiit ja stomatiit.

Maksa ja sapiteede häired
Võimalik on lühiaegne transaminaaside tõus.
Sarnaselt teistele beetalaktaam-antibiootikumidele on harvadel juhtudel teatatud hepatiidist ja
kolestaatilisest ikterusest.

Naha ja nahaaluskoe häired
Tüüpiline ampitsilliinist tingitud nahalööve, mis tavaliselt on oma olemuselt leetrite-taoline või
makulopapuloosne, ilmneb 8…10 päeva pärast esimest manustamist ning 2…3. päeval pärast korduvat
ampitsilliini manustamist. Üldjuhul kaob nahalööve mõne päevaga, hoolimata ravi jätkumisest.
Lööve esineb sagedamini viirusinfektsioonidega või neerupuudulikkusega patsientidel või patsientidel,
kellel kasutatavad annused ületavad 6 g ööpäevas.
Väga harv: angioödeem (ülitundlikkusreaktsioon), eksfoliatiivne dermatiit, multiformne erüteem.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Väga harv: artralgia

Neerude ja kuseteede häired
Väga harv: interstitsiaalne nefriit

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Väga harv: palavik

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisel aminopenitsilliinidega on üksikutel juhtudel ilmnenud uroloogilised sümptomid (nt
hematuuria ja kristalluuria, hemorraagiline tsüstiit, interstitsiaalne nefriit, oliguuria, hüperkaleemia
ja/või neerukahjustus), mis möödusid püsivate tüsistusteta.
Ravimi kõrge kontsentratsiooni saavutamisel liikvoris võivad ilmneda neuroloogilised sümptomid (sh
krambid).
Üleannustamise korral tuleb hoolikalt jälgida elulisi näitajaid ning mistahes sümptomite ilmnemisel
rakendada sümptomaatilist ravi. Spetsiifiline antidoot puudub.
Ampitsilliini saab vereringest eemaldada hemodialüüsi teel.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: laia toimespektriga penitsilliinid,
ATC-kood: J01CA01.

Ampitsilliin on laia toimespektriga bakteritsiidne aminopenitsilliinide rühma kuuluv penitsilliin.
Sarnaselt teiste penitsilliinide ja tsefalosporiinidega pärsib ta bakteriraku seina sünteesi.

Ampitsilliinil on lai toimespekter, millesse kuuluvad nii gram-positiivsed kui gram-negatiivsed
mikroorganismid. Kliiniliselt olulistest patogeensetest mikroorganismidest kuuluvad ampitsilliini
toimespektrisse Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella, Haemophilus influenzae ja
Bordetella pertussis. Lisaks kuuluvad ampitsilliini kliiniliselt olulisse toimespektrisse ka penitsilliin
G-le tundlikud mikroorganismid - A, B, C, G, H, L ja M grupi streptokokid, Streptococcus
pneumoniae, D grupi streptokokid (enterokokid), penitsillinaase mitteprodutseerivad stafülokokid ja
Neisseria, Brucella, Erysipelothrix rhusiopathiae, korünebakterid, Bacillus anthracis,
aktinomütseedid, streptobatsillid, Spirillum minus, Pasteurella multocida, Listeria ja spiroheedid (nt
Leptospira, Treponema, Borrelia ja teised) ning mitmed anaeroobsed mikroorganismid, sh
peptokokid, peptostreptokokid, klostriidid, fusobakterid jne.
Täielik (primaarne) resistentsus on kindlaks tehtud järgmistel mikroorganismidel: Bacterioides
fragilis, Klebsiella, Enterobacter, Proteus vulgaris, Proteus rettgeri ja morganii, Pseudomonas
aeruginosa ja Serratia marcescens. Ampitsilliin ei toimi beeta-laktamaasi (penitsillinaasi)
produtseerivatesse stafülokokkidesse.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Seedetraktist imendub 40…65% ampitsilliini annusest. Maksimaalne kontsentratsioon vereseerumis
saabub 2 tundi pärast ravimi sissevõtmist. Ravim difundeerub kergesti organismi kudedesse ja
vedelikesse, sh ka põletikulisse eksudaati. Seondumine vereplasma valkudega on madal (ligikaudu
15%). Normaalse maksafunktsiooniga patsientidel on ravimi kontsentratsioon kõrge ka sapis.
Eliminatsioon toimub peamiselt neerude kaudu. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on 1...2 tundi.
Ligikaudu kolmandik manustatud annusest jõuab uriini terapeutiliselt aktiivses vormis.
Ampitsilliini ei ole organismist võimalik eemaldada peritoneaaldialüüsi, küll aga hemodialüüsi abil.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus:
Hiirtel on LD suukaudsel manustamisel 15200 mg/kg ning intravenoossel manustamisel 6000 mg/kg.
50
Rottidel olid LD väärtused suukaudsel ja intraperitoneaalsel manustamisel vastavalt 10000 ja
50
2000 mg/kg.

Korduvannuse toksilisus:
12 nädala jooksul manustati viiel päeval nädalas rottidele ravimit suukaudses annuses 100 või
500 mg/kg ning koertele nelja nädala jooksul suukaudses annuses 250 mg/kg. Mingeid hälbeid -väljaarvatud vedel väljaheide koertel uuringu esimeste päevade jooksul kaalukasvus, toitumises, vere
ja uriini parameetrites ning organites ei täheldatud.
Küülikutel indutseerib pikaajaline ampitsilliin-ravi annusest sõltuvat rakutuumade mahu suurenemist
neerutuubulites. Rakukahjustusi sellega ei kaasne.

Teratogeensus:
10...15 päeva jooksul manustati rottidele ravimit intraperitoneaalselt annuses 2800…3000 mg/kg, selle
tagajärjel suurenes vähesel määral järglaste suremus. Samuti esinesid järglastel üksikud jäsemete
struktuursed ja/või funktsionaalsed hälbed.

Lokaalne koeline taluvus:
Pärast 0,1 ml 10% ampitsilliinilahuse subkutaanset või intramuskulaarset manustamist rottidele ei
ilmnenud kudedes mingeid kahjustusi.
Histoloogilistes uuringutes täheldati merisigadel 24 tundi pärast 0,1 ml 5% ampitsilliinilahuse
intramuskulaarset ja 0,05 ml 1% ampitsilliinilahuse intradermaalset manustamist kerget ärritust
(erüteem rakulise ja vedela infiltraadiga). Küülikutel põhjustas 5% ja 10% lahuse intrakutaanne
(kõrva) ja subkonjunktivaalne manustamine kerge punetuse ja turse. 500 mg ampitsilliini
intramuskulaarne manustamine koertele 5 päeva jooksul ei põhjustanud mingeid valulikke
reaktsioone.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Magneesiumstearaat
Titaandioksiid
Želatiin

6.2. Sobimatus

Suukaudselt manustataval ampitsilliinil ei ole sobimatust täheldatud.

6.3. Kõlblikkusaeg

4 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C, originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pakendis 10 või 12 kapslit.
Haiglapakendis 1000 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Austria

8. Müügiloa number

313700

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 14.06.2000
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.03.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2013