SEVOFLURANE PIRAMAL

Toimeained: sevofluraan

Ravimi vorm: inhalatsiooniaur, vedelik

Ravimi tugevus: 100% 250ml 1TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SEVOFLURANE PIRAMAL ja milleks seda kasutatakse

Sevoflurane Piramal sisaldab toimeainet sevofluraani, mis on üldanesteetikum, mida kasutatakse
kirurgiliste operatsioonide ajal ja teistel protseduuridel.

See on inhaleeritav anesteetikum, mida manustatakse teile auruna, mida te peate sisse hingama. See
põhjustab teile sügava une (kutsub esile anesteesia). Samuti hoiab ravim teid sügavas ning valutus
unes, mille ajal saab teostada operatsiooni (anesteesia säilitamine).

2. Mida on vaja teada enne SEVOFLURANE PIRAMAL võtmist

Sevoflurane Piramal'i ei tohi teile manustada kui järgnev kehtib teie kohta.
Informeerige oma arsti kui:
• te olete ülitundlik (või allergiline) sevofluraani või teiste sarnaste anesteetikumide suhtes;
• teil või kellelgi teie perekonnas on teadaolev või kahtlustatav soodumus maliigse hüpertermia
tekkeks (ootamatu kehatemperatuuri kõrge tõus) anesteesia ajal;
• teie organism reageeris halvasti eelmisel korral anesteesiale sevofluraani või teiste sarnaste
anesteetikumidega, näiteks tekkisid maksakahjustused (nagu kollatõbi), palavik või ilmnesid
muutused verenäitajates.

Informeerige oma arsti enne Sevoflurane Piramal’i manustamist juhul kui:
• teile on tehtud varem üldnarkoosi, eriti juhul, kui seda on lühikese ajaperioodi vältel korduvalt
tehtud. See suurendab maksakahjustuse ohtu;
• teil on mõni haigus, mis ei ole seotud teie operatsiooniga, eriti neeru- või südamehaigus, madal
vererõhk, tõsised peavalud, iiveldus või oksendamine või Pompe’i tõbi lastel;
• teil on närvilihashaigus, eriti Duchenne'i lihasdüstroofia;
• teil on kõrge koljusisene rõhk (intrakraniaalne rõhk), näiteks peatrauma või ajukasvaja tõttu;
• te kuulute krampide tekkimise riskirühma.
• te olete rase või toidate last rinnaga.


Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud:
• ravimeid, mis mõjutavad südant, näiteks adrenaliin või beetablokaatorid
• rahusteid (bensodiasepiinid)
• tugevaid valuvaigisteid, näiteks morfiin või kodeiin
• lihaseid lõõgastavaid ravimeid
• isoniasiidi, mida kasutatakse infektsioonide raviks
• muid anesteetikume, nt dilämmastikoksiid, propofool, opioidid (nt alfentaniil ja sufentaniil), kuna
sevofluraan võib mõjutada nende toimet kui neid manustada samal ajal.

Palun informeerige oma arsti või meditsiiniõde kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid
muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Informeerige oma arsti või anestesioloogi, kui te olete rase või arvate, et võite olla rase. Raseduse ajal
ei tohi teile Sevoflurane Piramal’i manustada, välja arvatud juhul kui see on hädavajalik.

Sevoflurane Piramal võib suurendada verekaotust emaka operatsiooni korral.

Ettevaatlik tuleb olla Sevoflurane Piramal’i manustamisel imetavatele emadel, kuna ei ole teada, kas
sevofluraani esineb rinnapiimas pärast anesteesiat.

Autojuhtimine ning masinatega töötamine
Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid vähemalt 24 tunni jooksul pärast üldnarkoosi.

3. Kuidas SEVOFLURANE PIRAMAL võtta

Sevoflurane Piramal'i manustab teile vastava väljaõppe saanud anestesioloog päevakirurgias või
haiglas.
Anestesioloog otsustab kui palju sevofluraani on teile vaja ning millal seda anda.
Sevoflurane Piramal'i vedelik muudetakse aurusti abil auruks (gaas). Te hingate seda sisse auruna.
Seda võib kasutada teie uinutamiseks enne operatsiooni või juhul kui teid uinutatakse süstiga,
manustatakse sevofluraani operatsiooni ajal anesteesia säilitamiseks.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma anestesioloogi, arsti või
meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Sevoflurane Piramal põhjustada kõrvaltoimed, kuigi kõigil neid ei teki.
Pöörduge kindlasti oma arsti, meditsiiniõe või anestesioloogi poole, kui te ei tunne ennast hästi.
Tõsised harvaesinevad kõrvaltoimed:
Järgnevad kõrvaltoimed on tõsised ning te võite vajada kohest arstiabi. Haiglapersonal jälgib teid kogu
anesteesia vältel ning annab koheselt abi kui tarvis.

Rääkige kohe arstile või meditsiiniõele , kui teil esineb:
• Allergilised reaktsioonid, mis on rasked, sealhulgas näo-, keele- ja kõriturse ning hingamisraskus.
• Maliigne hüpertermia (väga kõrge kehatemperatuur), mis võib vajada intensiivravi ja võib lõppeda
surmaga. See seisund võib olla pärilik.
• Suurenenud kaaliumisisaldus veres (hüperkaleemia), mis võib põhjustada südame rütmihäireid
ning võib lastele operatsioonijärgsel perioodil lõppeda surmaga. Seda on täheldatud patsientidel,
kellel esineb närvilihashaigus, eriti Duchenne'i lihasdüstroofia.

Informeerige koheselt oma arsti või meditsiiniõde, kui teil esineb:

Väga sagedased kõrvaltoimed (esineb rohkem kui 1 patsiendil 10st)
• rahutus (agitatsioon) lastel
• aeglane südamerütm
• madal vererõhk
• köha
• iiveldus ja oksendamine.

Sagedased kõrvaltoimed (esineb 1 kuni 10 patsiendil 100st)
• rahutus (agitatsioon) täiskasvanutel
• peavalu
• uimasus
• pearinglus
• kiire südamerütm
• kõrge vererõhk
• kõrikramp, hingamisteede probleemid
• suurenenud süljeeritus
• hüpotermia, külmavärinad
• palavik
• ebanormaalne veresuhkru tase, maksafunktsiooni näitajate tase või valgete vereliblede arv
• fluoriidi taseme tõus veres.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esineb 1 kuni 10 patsiendil 1000st)

• segasus
• südame rütmihäired ja ebakorrapärane pulss
• astma, hingamispeetus, madal hapniku tase
• uriinipeetus, glükoos uriinis
• valgete vereliblede arvu suurenemine või vähenemine
• vere ensüümide ebatavaline tase.

Teised kõrvaltoimed [sagedus teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal)]

• krambid, eriti lastel
• lihastõmblused
• vedeliku kogunemine kopsudesse
• maksakahjustus
• neerupuudulikkus
• ülitundlikkusreaktsioonid, mis võivad põhjustada nahalöövet, sügelust, õhupuudust, hingeldusest
tekkivat ebamugavustunnet rindkeres ja näo paistetust.

Kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest
oma arstile või meditsiiniõele.

5. Kuidas SEVOFLURANE PIRAMAL säilitada

Mitte hoida külmkapis.
Hoida pudeli kork tihedalt suletuna anesteetikumi lenduva iseloomu tõttu.
Hoida pudel püstises asendis.
Pärast avamist tuleb pudeli sisu ära kasutada 8 nädala jooksul.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Sevoflurane Piramal’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli sildil kui ka
karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. Lühend "EXP" tähistab kõlblikkusaja kuupäeva
sildil.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.


6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sevoflurane Piramal sisaldab:
Sevoflurane Piramal sisaldab 100% toimeainet sevofluraani.

Kuidas Sevoflurane Piramal välja näeb ja pakendi sisu:
Sevofluraan on värvitu vedelik, mis on 250 ml merevaigu värvi klaaspudelis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Piramal Healthcare UK Limited
Whalton Road,
Morpeth,
Northumberland NE61 3YA,
Ühendkuningriik
Tel : 0044 1670562400
Fax : 0044 1670562543


Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2015Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale

Sevoflurane Piramal, inhalatsiooniaur, vedelik
Sevofluraan


Täielik ravimi omaduste kokkuvõte on infolehel/etiketil ärarebitava osana.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Sevoflurane Piramal, inhalatsiooniaur, vedelik

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Sisaldab ainult toimeainet, sevofluraani 100%.
INN. Sevofluranum

3. Ravimvorm

Inhalatsiooniaur, vedelik.
Selge, värvitu, lenduv vedelik.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Üldanesteesia sissejuhatamine ja säilitamine täiskasvanutel ning igas vanuses lastel, sealhulgas
ajalistel vastsündinutel (vt lõik 4.2).

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Selleks et manustatava sevofluraani kontsentratsiooni täpselt kontrollida, tuleb preparaati manustada
spetsiaalselt sevofluraanile kalibreeritud aurustiga. Sevofluraani minimaalse alveolaarse
kontsentratsiooni (MAC) väärtused vähenevad patsiendi vanuse kasvades ning dilämmastikoksiidi
lisamisel.
Annused määratakse individuaalselt ja tiitritakse sõltuvalt soovitud anesteetilisest toimest, patsiendi
vanusest ja kliinilisest seisundist.

MAC väärtused täiskasvanutel ja lastel vastavalt vanusele
Patsiendi vanus (aastates)
Sevofluraan 100%
Sevofluraan 100%
inhalatsiooniaur, vedelik
inhalatsiooniaur, vedelik 65%
segus hapnikuga
N O ja 35% O segus*
2
2
0 kuni 1 kuud
3,3%
2,0%**
1 kuni < 6 kuud
3,0%
6 kuud kuni < 3 aastat
2,8%
3 kuni 12
2,5%
25
2,6%
1,4%
40
2,1%
1,1%
60
1,7%
0,9%
80
1,4%
0,7%

* Ajalised vastsündinud. MAC enneaegsetel vastsündinutel pole kindlaks määratud.
** 1 kuni 3 aastastel lastel kasutati 60% N O ja 40% O segu
2
.

Anesteesia sissejuhatus

Enne sevofluraani inhalatsiooni võib manustada lühitoimelist barbituraati või mõnda teist
intravenoosset anesteesia induktsiooniks kasutatavat preparaati.

Anesteesia võib sisse juhatada ka inhaleerides ainult sevofluraani 0,5...1% hapnikus (O ) koos või ilma
2
dilämmastikoksiidita (N O), suurendades sevofluraani kontsentratsiooni 0,5...1% võrra maksimaalse
2
kontsentratsioonini 8% täiskasvanutel ja lastel, kuni soovitud narkoosi sügavus on saavutatud.

Tavaliselt tekib kuni 5% sevofluraani kontsentratsiooni juures kirurgiline anesteesia täiskasvanutel
vähem kui kahe minutiga. Lastel tekib kuni 7% sevofluraani kontsentratsiooni juures kirurgiline
anesteesia tavaliselt vähem kui kahe minutiga.

Anesteesia säilitamine
Kirurgilist anesteesiat on võimalik hoida, inhaleerides 0,5...3% sevofluraani O -s, koos või ilma N O-
2
2
ta.

Ärkamisperiood:
Pärast üldanesteesiat sevofluraaniga on ärkamisperiood üldiselt lühike. Seetõttu võib patsiendil olla
varasem postoperatiivse valu vaigistamise vajadus.

Nagu teistegi halogeenitud inhalatsiooni anesteetikumidega, tuleb korduval kasutamisel lühikese ajooksul olla ettevaatlik.

Maksafunktsiooni häire:
Sevofluraani ei tohi kasutada patsiendid, kellel on anamneesis esinenud halogeenitud
anesteetikumidega seotud seletamatu mõõdukas/raske maksafunktsiooni häire koos ikteruse, palaviku
ja/või eosinofiiliaga.

Neerupuudulikkus:
Kuna sevofluraani kasutamist on uuritud ainult väikesel arvul neerupuudulikkusega patsientidel
(seerumis kreatiniinitase oli üle 133 mikromol/l), ei ole selle preparaadi kasutamise ohutus antud
patsientidel lõplikult selge. Seega tuleks neerupuudulikkusega patsientidel kasutada sevofluraani
ettevaatlikult.
Mõnedes uuringutes rottidega täheldati nefrotoksilist toimet loomadel, kellele manustati komponent
A-d (pentafluoroisopropenüülfluorometüüleeter (PIFE)) suuremas kontsentratsioonis kui rutiinses
kliinilises praktikas esinevad tasemed. Nefrotoksilise toime mehhanism rottidel ei ole teada ja selle
tähendust inimesele ei ole kindlaks tehtud (vt lõik 5.3). Neerupuudulikkusega patsientidel on
operatsioonijärgselt soovitav jälgida neerufunktsiooni.

Manustamisviis:
Inhalatsioon. Sevofluraani tuleb manustada näomaski või endotrahheaalse intubatsioonitoru kaudu.
Sevofluraani tohivad manustada ainult isikud, kes on saanud üldanesteesia teostamiseks vastava
väljaõppe. Vahendid hingamisteede vabana hoidmiseks, kunstlikuks ventilatsiooniks, hapnikuga
rikastamiseks ja elustamiseks vereringe seiskumise korral peavad olema koheselt kättesaadavad.
Sevofluraani tuleb manustada aurustiga, mis on spetsiaalselt kalibreeritud sevofluraani kasutamiseks
nii, et manustatavat kontsentratsiooni saaks täpselt reguleerida. Kui süsihappegaasi absorbent on
kuivanud, tuleb see enne sevofluraani kasutamist välja vahetada (vt lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused

Sevofluraani ei tohi kasutada patsientidel, kellel on teadaolev ülitundlikkus sevofluraani või teiste
halogeenitud anesteetikumide suhtes.

Sevofluraan on vastunäidustatud patsientidele, kellel on teadaolev või kahtlustatav geneetiline
soodumus maliigsele hüpertermiale.

Sevofluraani ei tohi kasutada patsientidel, kelle on anamneesis esinenud halogeenitud
anesteetikumidega seotud seletamatu mõõdukas/raske maksafunktsiooni häire koos ikteruse, palaviku
ja/või eosinofiiliaga.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Anesteesia sügavamaks muutumisel suurenevad hüpotensioon ja respiratoorne depressioon.

Anesteesia säilitamise ajal kaasneb sevofluraani kontsentratsiooni suurendamisega annusest sõltuv
vererõhu langus. Vererõhu ülemäärane langus võib olla seotud anesteesia sügavusega ja sellistel
juhtudel saab seda korrigeerida sevofluraani kontsentratsiooni vähendamisega.

Nagu kõikide anesteetikumide puhul, tuleb hüpovoleemiliste, hüpotensiooniga või kuhtunud
patsientide korral olla annuse valimisel eriti hoolikas.

Nagu kõikide anesteetikumide puhul, on stabiilse hemodünaamika säilitamine oluline, et vältida
müokardi isheemiat südame koronaartõvega patsientidel.

Intrakraniaalse rõhu tõusu riskiga patsientidele tuleb sevofluraani manustada ettevaatlikult koos
intrakraniaalset rõhku alandavate protseduuridega (nt hüperventilatsioon).

Sevofluraani kasutamisel sünnitusabis tuleb olla ettevaatlik, sest emakale avaldatav lõõgastav mõju
võib suurendada emakaverejooksu riski (vt lõik 4.6).

Maliigne hüpertermia:
Tundlikel inimestel võib tugevatoimeliste inhaleeritavate anesteetikumide sissehingamine vallandada
skeletilihaste hüpermetaboolse seisundi, millega kaasneb suur hapnikuvajadus ja kliiniline sündroom,
mida tuntakse maliigse hüpertermiana. Ravi sisaldab vallandanud toimeainete (näiteks sevofluraani)
manustamise katkestamist, dantroleennaatriumi intravenoosset manustamist ja toetava ravi
rakendamist. Kuna hiljem võib tekkida neerupuudulikkus, tuleks jälgida uriini teket ja võimalusel seda
alal hoida.

Inhalatsioonianesteetikumide kasutamist on seostatud seerumi kaaliumitaseme väga harva tõusuga,
mis on postoperatiivsel perioodil põhjustanud südame rütmihäireid ja pediaatriliste patsientide surma.
Kõige rohkem on seda kirjeldatud nii latentse kui ka väljendunud neuromuskulaarse haigusega
(eelkõige Duchenne’i lihasdüstroofiaga) patsientidel. Enamikel (kuid mitte kõigil) juhtudel on sellega
seostatud suktsinüülkoliini kasutamist. Nendel patsientidel on täheldatud lihaskahjustust koos
kreatiniinkinaasi taseme märkimisväärse tõusuga vereseerumis ning müoglobinuuriaga. Nendel
patsientidel EI tekkinud maliigse hüpertermia klassikalisi sümptomeid, nagu lihasrigiidsus, ootamatu
kehatemperatuuri kõrge tõus või suurenenud hapnikuvajadus ja süsihappegaasi taseme suurenemine.
Soovitatav on viivitamatu ja jõuline hüperkaleemia ning rütmihäirete ravi. Sellele järgneb latentse
neuromuskulaarse haiguse hindamine.

Pompe tõvega pediaatrilistel patsientidel on üksikjuhtudel teatatud ventrikulaarsest arütmiast.

Hoolikalt tuleb jälgida maksahaigusega patsiente (sealhulgas viirushepatiit) (vt lõigud 4.3 ja 4.8).
Patsientidel, kes on suhteliselt lühikese ajavahemiku jooksul korduvalt kokku puutunud halogeenitud
süsivesinik-anesteetikumidega, sealhulgas sevofluraaniga, võib olla suurem risk maksakahjustuse
tekkimiseks.


Kuna sevofluraani kasutamist on uuritud ainult väikesel arvul neerupuudulikkusega patsientidel (kellel
seerumi kreatiniinitase oli üle 133 µmol/l), ei ole selle preparaadi kasutamise ohutus antud patsientidel
lõplikult selge. Seega tuleks neerupuudulikkusega patsientidel kasutada sevofluraani ettevaatlikult.
Mõnedes uuringutes rottidega täheldati komponendil A (pentafluoroisopropenüülfluorometüüleeter
(PIFE)) rutiinses kliinilises praktikas kasutatavaid konsentratsioone ületavate väärtuste juures
nefrotoksilist toimet loomadele . Nefrotoksilise toime mehhanism rottidel ei ole teada ja selle
tähendust inimesele ei ole kindlaks tehtud (vt lõik 5.3). Neerupuudulikkusega patsientidel on
operatsioonijärgselt soovitav jälgida neerufunktsiooni.

Sevofluraani kasutamist on seostatud krampide tekkega, mis esinevad lastel ning noortel ja ka
eakamatel täiskasvanutel, kellel on või ei ole eelsoodumust krampide tekkeks. Enne sevofluraani
kasutamist patsientidel, kellel võivad tekkida krambid, tuleb anda eksperthinnang. Lastel on seetõttu
äärmiselt oluline anesteesia sügavuse piiramine. EEG kasutamine võimaldab sevofluraani annuse
optimeerimist ning aitab vältida krampide teket patsientidel, kellel on selleks eelsoodumus (vt lõik
4.8).

Lastel on täheldatud düstoonilisi liigutusi (vt lõik 4.8).

Üldanesteesiast taastumist peab enne patsiendi taastusravi palatist vabastamist hoolikalt hindama.
Ärkamine on sevofluraani anesteesia järgselt üldiselt kiire; seetõttu võivad patsiendid varakult vajada
operatsioonijärgset valuvaigistit. Laste kiire ärkamine narkoosist võib lühiajaliselt esile kutsuda
ärritusseisundi ja takistada koostööd (ligikaudu 25% narkoosis olnud lastest).

Kogemused sevofluraani korduva kasutamise kohta on väga piiratud. Samas ei esinenud märgatavaid
erinevusi kõrvalnähtudes esmakordse ning järgnevate kasutuskordade vahel.

Myasthenia Gravis’t põdevatel patsientidel tuleb sevofluraani kasutada ettevaatusega.
Sarnaselt teistele halogeenitud anesteetikumidele, võib sevofluraan induktsioonil põhjustada köha.
Sevofluraan võib põhjustada QTc-intervalli pikenemist. Kliinilises praktikas viib see harva torsade des
pointes’i tekkeni. Sevofluraani tuleb manustada ettevaatusega riskirühma patsientidele, nagu eakad ja
patsiendid, kellel on diagnoositud kaasasündinud QTc-intervalli pikenemine.

Võimalikud koostoimed CO absorbentidega
Eksotermiline reaktsioon koos lenduva anesteetikumi vähenemisega võib tekkida, kui CO2 absorbent
aurustajas pikal kasutamisel kuivab ja mille tulemusena süsteemist väljub kuiv gaas. Harvadel juhtudel
on sevofluraani kasutamisel koos kuivanud CO2 absorbendiga, eelkõige kaaliumhüdroksiidi
sisaldavaga (nt Baralyme), teatatud ülemäärasest kuumusest, suitsust ja/või spontaansest tulest
anesteesiaaparaadis. Sissehingatava sevofluraani kontsentratsiooni ebaharilikult aeglustunud tõus või
ootamatu kahanemine võrreldes aurusti seadega võib viidata CO2 absorbendi kanistri ülemäärasele
kuumenemisele.

Kui pikema perioodi jooksul (≥2 tundi) kasutati maksimaalses kontsentratsioonis sevofluraani (8%)
koos kuivanud süsihappegaasi absorbendiga, täheldati eksperimentaalse anesteesiaaparaadi
inhalatsioonisüsteemis sevofluraani lagunemisprodukte. Formaldehüüdi kontsentratsioonid, mida
täheldati anesteesiaaparaadi inhalatsioonisüsteemis (naatriumhüdroksiidi sisaldavate absorbentide
kasutamisel), olid sarnased nendele, mis põhjustavad hingamisteede kerget ärritust. Sellises
eksperimentaalselt äärmuslikes tingimustes täheldatud lagunemisproduktide tekke kliiniline tähtsus ei
ole teada.

Tuleb arvestada, et süsihappegaasi absorbendi kuivamisel värvusindikaator alati ei muutu.
Süsihappegaasi absorbente tuleb regulaarselt vahetada sõltumata värvusindikaatorist. Kui raviarst
kahtlustab, et süsihappegaasi absorbent on kuivanud, tuleb see enne lenduva anesteetikumi (nagu
sevofluraan) manustamist välja vahetada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Sevofluraan suurendab eriti mitte-depolariseerivate müorelaksantide toimet, mistõttu nende ainete
annuseid tuleb sevofluraaniga samaaegsel kasutamisel kohandada.

Sevofluraan suurendab sarnaselt isofluraanile südamelihase tundlikkust eksogeenselt manustatava
adrenaliini arütmogeense toime suhtes.

Sevofluraani MAC väärtused vähenevad dilämmastikoksiidi lisamisel nagu on näidatud tabelis „MAC
väärtused vastavalt vanusele“ (vt lõik 4.2 “Annustamine ja manustamisviis”).

Bensodiasepiinid ja opioidid eeldatavalt vähendavad sevofluraani MAC väärtusi. Opioidid (nt
alfentaniil ja sufentaniil), kui neid kombineeritakse sevofluraaniga, võivad viia sünergistliku toimena
südamelöögisageduse aeglustumiseni, vererõhu languseni ja hingamissageduse aeglustumiseni.

Nagu teistegi sarnase toimega preparaatide puhul võib ka sevofluraani manustamisel intravenoossete
anesteetikumide (nt propofooli) manustamise järgselt olla vajalik preparaadi kasutamine väiksemates
kontsentratsioonides.

Teadaolevad CYP2E1 indutseerijad (nt isoniasiid ja alkohol) võivad intensiivistada sevofluraani
metabolismi, kuid näiteks barbituraadid tema metabolismi ei mõjuta.

CYP2E1 aktiivsuse suurenemise järgselt on täheldatud plasma fluoriidi kontsentratsiooni
märkimisväärset tõusu.

Sevofluraan võib kardiovaskulaarsete kompensatsiooni mehhanismide blokeerimisega suurendada
beetablokaatorite negatiivset inotroopset, kronotroopset ja dromotroopset toimet. Patsiente tuleb
hoiatada beetablokaatorravi katkestamise eest ja ravi järsku katkestamist tuleb igal juhul vältida.
Anestesioloogi tuleb teavitada patsiendi beetablokaatorravist.
Piirata tuleb adrenaliini ja noradrenaliini kohalikus hemostaasis kasutatavat annust, näiteks 0,1 mg
epinefriini 10 minuti jooksul või 0,3 mg ühe tunni jooksul subkutaanse või -igemesüstina
täiskasvanutele. Adrenaliini ja noradrenaliini parenteraalne manustamine ei ole soovitav.
Isoprenaliini kasutamisega on seostatud raskeid rütmihäireid (kardiovaskulaarse reaktiivsuse
suurenemine). Ei soovitata.
Amfetamiinide ja nende derivaatide, samuti ka efedriini ja selle derivaatide kasutamine võib
põhjustada operatsioonieelset hüpertensiivset kriisi. Soovitatav on katkestada ravi mõned päevad enne
operatsiooni.

Samaaegne MAO inhibiitorite kasutamine:
Ei saa välistada operatsiooniaegset kollapsi tekke riski, kuna seda on täheldatud teiste halogeenitud
inhalatsiooni anesteetikumidega.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Sevofluraani tohib raseduse ajal kasutada ainult selgete näidustuste korral.

Sevofluraanil on emakale lõõgastav mõju, mis võib tugevdada emakaverejooksu, nagu märgiti
raseduse katkestamist puudutavas kliinilises uuringus. Andmed sevofluraani kasutamise kohta
sünnitusvalude ja sünnituse ajal piirduvad ühe väikese keisrilõiget puudutava uuringuga.

Loomkatsed ei ole näidanud sevofluraanil teratogeenset toimet.

Reproduktiivsusuuringutes rottidel ja küülikutel sevofluraani annustega kuni 1 MAC ei täheldatud
toimet isas- või emaslooma reproduktiivsusvõimele. Rottidel täheldati emasloomale toksilise
kontsentratsiooni korral loote kehakaalu vähenemist ja luustiku anomaaliate sagenemist, kuid
küülikutel ei täheldatud mingeid kahjulikke toimeid lootele.

Imetamine
Ei ole teada, kas sevofluraan eritub rinnapiima, seetõttu tuleb imetavatele naistele
sevofluraani manustamisel olla ettevaatlik.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Sarnaselt teistele anesteetikumidele, tuleb patsienti hoiatada, et mõninga aja vältel pärast
üldanesteesiat võib olla halvenenud võimekus teostada suurt tähelepanu nõudvaid tegevusi, nagu
näiteks töötamine ohtlike masinatega.

Patsiendid võivad autot juhtida alles piisava aja möödumisel sevofluraan-anesteesiast.

4.8. Kõrvaltoimed

Nagu teisedki inhaleeritavad anesteetikumid võib sevofluraan põhjustada annusest sõltuvat
kardiorerespiratoorset depressiooni. Enamik kõrvaltoimeid on raskusastmelt kerged kuni mõõdukad
ning on olemuselt ajutised. Kõige sagedamini on operatsioonijärgsel perioodil teatatud iiveldusest ja
oksendamisest, mille esinemissagedus on sarnane teiste inhalatsiooni anesteetikumidega. Need
kõrvaltoimed on sagedased kirurgilise ja üldnarkoosi tagajärjed, mida võib põhjustada inhaleeritav
anesteetikum, muud operatsiooni ajal või selle järgselt manustatud ravimid või patsiendi reaktsioon
kirurgilisele protseduurile.

Kõrvaltoimete kohta toodud andmed on saadud Ameerika Ühendriikides ja Euroopas enam kui 3200
patsiendil läbi viidud kontrollitud kliiniliste uuringute käigus. Sevofluraani saanud patsientide
kõrvaltoimete tüübid, raskus ja sagedus olid võrreldavad muid inhalatsioonianesteetikume saanud
patsientide kõrvaltoimetega.
Kõige sagedasemad sevofluraaniga seotud kõrvaltoimed olid iiveldus (24%) ja oksendamine (17%).
Lastel esines sageli agitatsioon (23%).

Kõik kliinilistest uuringutes avaldunud toimed, mille puhul on seos sevofluraani manustamisega
võimalik, on näha allolevas tabelis, vastavalt organsüsteemi klasside ja sageduste jaotusele. Kasutatud
on järgmisi sagedustermineid:
Väga sage (≥1/10)
Sage (≥1/100 kuni <1/10)
Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)
Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)
Väga harv (<1/10 000)
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Kõrvaltoimete tüübid, raskus ja sagedus sevofluraani saanud patsientidel on võrreldavad
võrdlusravimit saanud rühma patsientidega.

Turustamisjärgne kogemus
Pärast müügiloa väljastamist on sevofluraani kasutamisel teatatud järgnevatest
kõrvaltoimetest. Nendest kõrvaltoimetest on teatatud vabatahtlikult populatsioonis, mille
ekspositsioon sevofluraanile ei ole teada. Seetõttu ei ole võimalik hinnata tegelikku
kõrvaltoimete esinemissagedust.

Organsüsteem
Sagedus
Kõrvaltoimed
Vere ja lümfisüsteemi häired
Aeg-ajalt
Leukopeenia
Leukotsütoos
Psühhiaatrilised häired
Sage*
Agitatsioon
Aeg-ajalt
Segasusseisund
Närvisüsteemi häired
Sage
Unisus
Pearinglus
Peavalu
Südame häired
Väga sage
Bradükardia
Sage
Tahhükardia
Aeg-ajalt
Täielik atrioventrikulaarblokaad
Kodade virvendus
Arütmia
Ventrikulaarsed ekstrasüstolid
Supraventikulaarsed ekstrasüstolid
Ekstrasüstolid
Vaskulaarsed häired
Väga sage
Hüpotensioon
Sage
Hüpertensioon
Respiratoorsed, rindkere ja
Väga sage
Köha
mediastiinumi häired
Sage
Larüngospasm
Hingamishäire
Aeg-ajalt
Apnoe
Hüpoksia
Astma
Seedetrakti häired
Väga sage
Oksendamine
Iiveldus
Sage
Suurenenud süljeeritus
Neerude ja kuseteede häired
Aeg-ajalt
Kusepeetus
Glükosuuria
Üldised häired ja manustamiskoha
Sage
Palavik
reaktsioonid
Hüpotermia
Külmavärinad
Uuringud
Sage
Suurenenud
aspartaataminotransferaas
Vere glükoosisisalduse ebanormaalne
tase
Ebanormaalsed maksafunktsiooni
analüüside näitajad**
Ebanormaalne leukotsüütide arv
Vere fluoriidi taseme tõus***
Aeg-ajalt
Suurenenud alaniinaminotransferaas
Suurenenud seerumi kreatiniin
Suurenenud vere
laktaatdehüdrogenaas
Turustamisjärgne kogemus
Teadmata
Anafülaktiline reaktsioon ****
Immuunsüsteemi häired
Anafülaktoidne reaktsioon
Ülitundlikkus ****
Teadmata
Kramp
Närvisüsteemi häired
Düstoonia
Teadmata
Kopsuturse
Respiratoorsed, rindkere ja
Bronhospasm
mediastiinumi häired
Düspnoe ****
Hingeldus ****
Teadmata
Hepatiit
Maksa ja sapiteede häired
Maksapuudulikkus
Maksanekroos
Teadmata
Sügelus
Lööve ****
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Urtikaaria
Kontaktdermatiit ****
Näoturse ****
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused Teadmata
Lihastõmblused
Teadmata
Äge neerupuudulikkus
Neerude ja kuseteede häired

Üldised häired ja manustamiskoha
Teadmata
Pahaloomuline hüpertermia
reaktsioonid
Ebamugavustunne rindkeres ****

* Väga sage lastel .
** Juhuslikud ajutised muutused maksafunktsiooni analüüsides sevofluraani ja võrdlusainete
kasutamisel
*** Sevofluraani anesteesia ajal ja pärast seda võib esineda vereseerumis anorgaanilise fluoriidi
ajutine taseme tõus. Anorgaanilise fluoriidi kontsentratsioon on maksimaalne 2 tundi pärast
sevofluraani anesteesia lõppu ja langeb lõikuseelsele tasemele 48 tunni jooksul. Kliinilistes uuringutes
ei olnud neerukahjustus seotud fluoriidi tõusnud tasemega.
****Võib olla seotud ülitundlikkusreaktsioonidega, eriti inhaleeritud anesteetikumide, sealhulgas ka
sevofluraani, pikaajalise ekspositsiooni korral.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise sümptomite hulka kuuluvad respiratoorne depression ja tsirkulatoorne puudulikkus.

Üleannustamise korral tuleb käituda järgmiselt: katkestada ravimi manustamine, hoida hingamisteed
avatuna ning alustada puhta hapnikuga kunstlikku- või juhitavat hingamist ning säilitada adekvaatsel
tasemel kardiovaskulaarne funktsioon.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: halogeenitud süsivesinikud.

ATC-kood: N01AB08

Sevofluraani kliiniline toime muutub väga kiiresti kui tema sissehingatav kontsentratsioon muutub.

Kardiovaskulaarsed toimed
Nagu ka teistel inhaleeritavatel anesteetikumidel, on ka sevofluraani toime kardiovaskulaarsele
funktsioonile annusest sõltuv. Ühes vabatahtlikel teostatud uuringus põhjustas sevofluraani
kontsentratsiooni suurendamine sissehingatavas õhus keskmise arteriaalse rõhu languse, kuid samas ei
avaldanud mingisugust mõju südame löögisagedusele. Selles uuringus ei avaldanud sevofluraan toimet
noradrenaliini kontsentratsioonile vereplasmas.

Närvisüsteemi toimed
Normaalse intrakraniaalse rõhuga patsientidel on sevofluraani toime intrakraniaalsele rõhule
minimaalne ning tema kasutamisel säilib vastus CO kontsentratsiooni muutustele. Sevofluraani
2
kasutamise ohutust kõrgenenud intrakraniaalse rõhuga patsientidel ei ole uuritud. Patsientidele, kellel
esineb risk intrakraniaalse rõhu tõusuks, tuleks sevofluraani manustada ettevaatlikult, rakendades
samaaegselt ka kolju siserõhu alandamisele suunatud võtteid.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Kuna sevofluraan lahustub veres halvasti, suurenevad ravimi alveolaarsed kontsentratsioonid
anesteesia sissejuhatamise käigus kiiresti ning inhaleeritava aine manustamise lõpetamisel vähenevad
samuti kiiresti.

Inimestel metaboliseerub alla 5% imendunud sevofluraanist. Kuna sevofluraan elimineerub kiiresti ja
ulatuslikult, metaboliseerub vaid väga väike osa ravimist. Sevofluraan defluorineeritakse tsütokroom
P450(CYP)2E1 kaudu heksafluoroisopropanooliks (HFIP) vabastades samal ajal anorgaanilise
fluoriidi ning süsinikdioksiidi (või ühe süsinikfragmendi). Tekkinud HFIP konjugeerub kiiresti
glükuroonhappega ning elimineerub uriiniga.

Teadaolevad CYP2E1 indutseerijad (nt isoniasiid ja alkohol) võivad intensiivistada sevofluraani
metabolismi, kuid näiteks barbituraadid tema metabolismi ei mõjuta.

Sevofluraan-anesteesia ajal või selle järgselt võib seerumis olla täheldatav anorgaanilise fluoriidi
kontsentratsiooni ajutine tõus. Üldiselt saavutab anorgaanilise fluoriidi kontsentratsioon maksimumi 2
tunni möödumisel sevofluraan-anesteesia lõppemisest ning preoperatiivne tase taastub 48 tunni
jooksul.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsetes on näidatud, et sevofluraani manustamisel säilivad hästi nii maksa kui ka neerude
verevarustus..

Sevofluraan alandab samasugusel viisil nagu isofluraangi aju hapniku metaboliseerimise kiirust
(CMRO ). Preparaadi kontsentratsioonide korral, mis ulatuvad 2 MAC väärtuseni, on täheldatav
2
CMRO langus ligikaudu 50%. Loomkatsetes on näidatud, et sevofluraanil puudub märkimisväärne
2
toime aju verevarustusele.

Katseloomadel pärsib sevofluraan märkimisväärselt elektroentsefalograafilist (EEG) aktiivsust - selles
osas on toimetugevus võrreldav isofluraaniga. Teadaolevalt ei ole sevofluraani kasutamisel
normokapnia või hüpokapnia korral esinenud epileptiformset aktiivsust. Erinevalt enfluraanist ei olnud
sevofluraani kasutamisel võimalik hüpokapnias loomadel rütmiliste auditoorsete signaalide abil
tekitada epilepsialaadset EEG-aktiivsust.

Komponendil A täheldati mitmetes rottidel teostatud uuringutes kontsentratsioonide 50...114 ppm
hoidmisel 3 tunni kestel minimaalset nefrotoksilist toimet. Toksilist toimet iseloomustas
proksimaalsete neerutuubulite üksikute rakkude sporaadiline nekroos. Nefrotoksilise toime
mehhanism rottidel ei ole teada ja selle tähendust inimesele ei ole kindlaks tehtud. Võrdväärne
komponendi A tase inimestel on arvatavalt 150...200 ppm. Rutiinses kliinilises praktikas ulatub
komponendi A kontsentratsioon aga täiskasvanutel väärtuseni 19 ppm (maksimaalselt väärtuseni 32
ppm), kui CO absorbendina kasutatakse natroonlupja.
2

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Puudub.

6.2. Sobimatus

Sevofluraan on stabiilne kui seda säilitatakse tavalistel siseruumi valgustatuse tingimustel.
Sevofluraani märgatavat degradatsiooni ei toimu ka tugeva happe ega kuumuse toimel. Sevofluraan ei
avalda korrodeerivat toimet roostevabale terasele, messingile, alumiiniumile, nikliga kaetud
messingile, kroomitud messingile, või vask-berüllium sulamile.

Keemiline degradatsioon võib tekkida inhaleeritavate anesteetikumide kokkupuutel CO absorbendiga
2
anesteesiaseadmes.. Kasutamisel juhistejärgselt, värske absorbendiga, on sevofluraani degradatsioon
minimaalne ja laguproduktid ei ole määratavad või on mitte-toksilised. Sevofluraani degradeerumine
ja järgnev laguproduktide moodustumine võimendub absorbendi temperatuuri tõustes, kuiva CO2
absorbendi toimel (eriti kaaliumhüdroksiidi sisaldava, nt Baralyme), suurenenud sevofluraani
kontsentratsiooni mõjul ning vähenenud värske gaasi voolu tõttu. Sevofluraan võib aluselise
degradatsiooni
läbida
kahel
viisil.
Esimese
neist
põhjustab
vesinikfluoriidi
kadu
pentafluoroisopropanüülfluorometüüleetri tekke tõttu (PIFE, rohkem tuntud kui komponent A). Teine
degradatsiooni tee toimib ainult kuivade CO absorbentide olemasolul ning viib sevofluraani
2
dissotsiatsioonini heksafluoroisopropanooliks (HFIP) ja formaldehüüdiks. HFIP on inaktiivne, mitte-
genotoksiline, kiiresti glükuroniseeritav, elimineeruv ja selle toksilisus on võrreldav sevofluraaniga.
Formaldehüüd tekib tavaliste ainevahetusreaktsioonide käigus. Kokkupuutel väga kuiva absorbendiga
võib formaldehüüd edasi degradeeruda metanooliks ja metanoaadiks. Metanoaat võib kõrgel
temperatuuril põhjustada süsinikmonooksiidi teket. Metanool võib reageerida komponent A-ga,
tekitades metoksü- lisaühendi, komponent B. Komponent B-st võib veelgi eralduda vesinikfluoriidi,
tekitades komponendid C, D ja E. Väga kuivade CO absorbentide puhul, eriti nende, mis sisaldavad
2
kaaliumhüdroksiidi, võib esineda formaldehüüdi, metanooli, süsinikmonooksiidi, komponendi A ja ka
selle laguproduktide, komponentide B, C ja D moodustumine.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat. Pärast avamist tuleb pudeli sisu ära kasutada 8 nädala jooksul.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte hoida külmkapis. Hoida pudeli kork tihedalt suletuna
anesteetikumi lenduva iseloomu tõttu. Hoida pudel püstises asendis.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

250 ml merevaigu värvi tüüp III klaaspudelid kaheosalise keeratava korgiga, mis on kaetud musta
fenoolkihiga ning sisevoodriks on läbipaistvast madala tihedusega polüetüleenist koonus. Pakendil on
kollane LDPE-st krae.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Sevofluraani manustatakse spetsiaalselt sevofluraanile kalibreeritud aurustiga kasutades täitesüsteemi,
mis on spetsiaalselt loodud sevofluraani aurustitele või muid täitesüsteeme, mis on sobilikud
sevofluraani manustamiseks kasutatavale aurustile.

Manustades inhalatsioonianesteetikume, ei tohiks süsinikdioksiidi absorbendid jääda kuivaks.
Teadaolevalt esineb mõningatel halogeenitud anesteetikumidel koostoimeid kuivade süsinikdioksiidi
absorbentidega, mille käigus tekib süsinikmonooksiid. Selleks, et minimeerida süsinikmonooksiidi
moodustumise riski retsirkulatsioonisüsteemides ning võimalikku karboksühemoglobiini taseme tõusu
veres, tuleks jälgida, et süsinikdioksiidi absorbendid ei jääks kuivaks. Harvadel juhtudel on
sevofluraani kasutamisel koos kuivanud CO absorbendiga teatatud ülemäärasest kuumusest tingitud
2
suitsust ja tulest anesteesiaaparaadis. Kui on kahtlus, et CO absorbent on kuivanud, tuleb see
2
asendada.
Kasutada tohib ainult pudeleid, millel puudub terav lõhn.

Juhul kui protseduuri lõpus jääb pudeli sisu osaliselt alles, võib seda kasutada kuni 8 nädala jooksul.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja


Piramal Healthcare UK Limited
Whalton Road,
Morpeth,
Northumberland NE61 3YA,
Ühendkuningriik
Tel : 0044 1670562400
Fax : 0044 1670562543


8. Müügiloa number

768211

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

18.11.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2015