RYTMONORM

Toimeained: propafenoon

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 300mg 50TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on RYTMONORM ja milleks seda kasutatakse

Rytmonorm'i kasutatakse südame löögisageduse reguleerimiseks ja südame löögikiiruse
aeglustamiseks. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antiarütmikumideks ning mida
kasutatakse südame löögikiiruse/südamerütmi normaliseerimiseks.

Rytmonorm’i tabletid sisaldavad toimeainena propafenoonvesinikkloriidi.

Rytmonorm’i kasutatakse tahhüarütmia (südame rütmihäire) erinevate vormide raviks:
- paroksüsmaalsed supraventrikulaarsed tahhüarütmiad, sealhulgas kodade virvendus.
- mitteisheemilise tekkega ventrikulaarsed tahhüarütmiad.

2. Mida on vaja teada enne RYTMONORM võtmist

Ärge võtke Rytmonorm'i
- kui olete propafenoonvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline;
- kui teil on raske südamehaigus, palun konsulteerige oma arstiga, et välja selgitada kas see ravim
on teile sobiv;
- kui teil on südamehaigus, mida nimetatakse Brugada sündroomiks, mille korral teil võivad
tekkida potentsiaalselt eluohtlikud südame rütmihäired;
- kui teil on viimase kolme kuu jooksul olnud südamelihase infarkt;
- kui teie arst on diagnoosinud teil ebatavaliselt aeglase südame löögisageduse või madala
vererõhu (hüpotensioon);
- kui teil on hingamisprobleemid, nt raske krooniline bronhiit või emfüseem (mõnikord
nimetatakse KOK)
- kui teile on öeldud, et teie veres on kaaliumi või naatriumi tasakaalu häire;
- kui teil on diagnoositud seisund nimega myasthenia gravis (lihasnõrkus);
- kui te võtate ritonaviiri (ravim, mida kasutatakse HIV raviks).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Rytmonorm’i võtmist pidage nõu oma arstiga:
- kui te olete rase või arvate, et võite olla rase;
- kui te toidate last rinnaga;
- kui teil on ükskõik milline hingamisprobleem, nt astma;
- kui teil on maksa- või neeruhaigus;
- kui teil on südamestimulaator, võib olla vajalik seda kohandada;
- kui teil on tulemas operatsioon, rääkige oma kirurgile või hambaarstile, et te võtate seda ravimit.
See võib mõjutada kasutatava anesteetikumi valikut.

Muud ravimid ja Rytmonorm
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Rääkige oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud:
- mistahes teisi südamehaiguste, stenokardia või kõrgvererõhutõve ravimeid või ravimeid, mis
võivad mõjutada südamerütmi, sh

- beetablokaatoreid (propranolooli, metoprolooli);

- digoksiini;

- kinidiini;

- amiodarooni:
- ravimeid, mida kasutatakse depressiooni raviks (nt amitriptüliini, dotiepiini, desipramiini,
venlafaksiini, fluoksetiini, paroksetiini);
- antibiootikume ja seentevastaseid ravimeid (nt erütromütsiini, rifampitsiini, ketokonasooli);
- ravimeid, mida kasutatakse siiratud organi äratõukereaktsiooni ärahoidmiseks (tsüklosporiini);
- hambaravis või muu pisikirurgia puhul kasutatavaid lokaalanesteetikume (nt lidokaiini);
- ravimeid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks (antikoagulante, nt fenprokumooni, varfariini);
- teisi maohaavandi ravimeid (nt tsimetidiini);
- astma ravimeid (nt teofülliini);
- epilepsia või krampide ravimeid (nt fenobarbitaali).

Rytmonorm koos toidu ja joogiga
Seda ravimit võib võtta koos toiduga või ilma.
Siiski ei tohiks te selle ravimi võtmise ajal juua greibimahla, sest see suurendab teie kehasse imenduva
ravimi kogust.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
võtmist nõu oma arstiga.
Toimeaine propafenoon võib jõuda inimese rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Rytmonorm võib mõnel inimesel põhjustada hägust nägemist, pearinglust, väsimust ja madalat
vererõhku. Need võivad mõjutada teie reaktsioonikiirust. Ärge juhtige sõidukeid, käsitsege masinaid
ega tehke midagi, mis nõuab täit tähelepanu, kuni te ei tea, kuidas need tabletid teile mõjuvad.

Rytmonorm sisaldab naatriumi
Rytmonorm 150 mg sisaldab kuni 10,0 mg naatriumi tableti kohta.
Rytmonorm 300 mg sisaldab kuni 20,0 mg naatriumi tableti kohta.
Sellega tuleb arvestada kontrollitud soolasisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

3. Kuidas RYTMONORM võtta

Võtke seda ravimit alati nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti
või apteekriga.

Täiskasvanud:
Propafenoonvesinikkloriidi tavaline algannus on 450…600 mg, mis on jaotatud 2…3 annuseks
ööpäevas. Vajadusel võib teie arst otsustada suurendada teie annust järk-järgult kuni
propafenoonvesinikkloriidi maksimaalse annuseni 900 mg ööpäevas.

Lapsed:
Lastel tuleb annuse määramisel arvestada kehakaalu. Arst otsustab, kas tablette saab lapsel kasutada.
Keskmine ööpäevane annus on 10…20 mg propafenoonvesinikkloriidi ühe kg kehakaalu kohta.
Ööpäevane annus tuleb jagada 3…4 annuseks.
Väiksematele lastele sobivat Rytmonorm’i ravimvormi ei ole saadaval. Annus tuleb määrata arsti või
kardioloogi jälgimise all.

Annust ei tohi suurendada enne, kui patsient on saanud ravi 3…4 päeva.

Teie arst võib teile määrata väiksema Rytmonorm’i annuse, kui te olete eakas või kui teil on
probleeme neerude või maksaga.

Rytmonorm’i võetakse veega, kas koos toiduga või ilma.

Kuna propafenoon toimib pindmise anesteetikumina ning tabletid on mõru maitsega, tuleks need
pärast sööki alla neelata tervelt (ilma närimata ja imemata) koos mõningase koguse vedelikuga.

Kui te võtate Rytmonorm’i rohkem kui ette nähtud
Kui teie või keegi teine võtab kogemata palju rohkem kui ettenähtud annus (üleannuse), peate
otsekohe pöörduma arsti poole või minema lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda; võimalusel
võtke endaga kaasa ravim või tühi ravimipakend.

Kui te unustate Rytmonorm’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Rytmonom’i võtmise
On tähtis, et jätkaksite tablettide võtmist, kuni arst soovitab teil selle lõpetada. Ärge lõpetage ravi
ainult sellepärast, et tunnete ennast paremini. Kui te lõpetate tablettide võtmise, ehkki arst ei ole seda
soovitanud, võib teie seisund halveneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige oma arstile otsekohe, kui teil tekib mõni järgmistest seisunditest:
- lööve, sügelus või nahapunetus või teised allergilise reaktsiooni nähud, nt hingamisraskus. Kuigi
seda juhtub harva, võivad need nähud olla tõsised.
- naha ja/või silmavalgete muutumine kollaseks, sest need võivad olla maksaprobleemide nähud.
- kui teil tekivad kergesti verevalumid või kui teie kurk muutub valusaks ja teil tõuseb kõrge
palavik, sest väga harvadel juhtudel võib ravi mõjutada valgete vereliblede ja vereliistakute
hulka veres.

Teiste Rytmonormi’i kõrvaltoimete hulka võivad kuuluda:

Väga sage (võib mõjutada 1 kuni 10 patsienti 10-st): Pearinglus, südame erutusjuhtehäired, südame
pekslemine.

Sage (võib mõjutada 1 kuni 10 patsienti 100-st): Kõhukinnisus, kõhuvalu, iiveldus, väsimus- või
nõrkustunne, kibe maitse, ebaregulaarne (aeglane või kiire) südame löögisagedus, peavalu, ärevus,
unehäired, nägemise hägustumine, hingeldus, oksendamine, kõhulahtisus, suukuivus, valu rinnus,
palavik, muutused maksafunktsiooni kajastavates analüüsides.

Aeg-ajalt (võib mõjutada 1 kuni 10 patsienti 1000-st): Ataksia (koordinatsiooniprobleemid), söögiisu
vähenemine, minestamine, erektsioonihäired, madal vererõhk, vertiigo (pöörlemistunne),
nahapunetus, nahasügelus, nõgestõbi, surin ja torkimistunne nahal, vereliistakute hulga vähenemine,
hirmuunenäod, kiire või ebaregulaarne südame löögisagedus, kõhupuhitus, kõhugaasid.

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): Vere valgeliblede hulga muutus,
ülitundlikkus, segasus, krambid, ekstrapüramidaalsed sümptomid (nt ataksia, düskineesia, spetsiifiline
värin), rahutus, südame löögisageduse muutused, südamepuudulikkus, ortostaatiline hüpotensioon
(vererõhu langus lamavast või istuvast asendist püsti tõusmisel), öökimine, seedehäired, maksahäired.

Mõnikord on Rytmonorm’i suurte annuste puhul teatatud pöörduvast spermatosoidide arvukuse
langusest.
Samuti on teatatud luupusesarnasest sündroomist (allergiline seisund, mis põhjustab liigesevalu,
nahalöövet ja palavikku).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas RYTMONORM säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rytmonorm sisaldab
- Toimeaine on propafenoonvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab kas 150 mg või 300 mg
propafenoonvesinikkloriidi.
- Abiained on: mikrokristalliline tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, maisitärklis, hüpromelloos,
magneesiumstearaat. Kate: makrogool 400, makrogool 6000, hüpromelloos, titaandioksiid
(E171).

Kuidas Rytmonorm välja näeb ja pakendi sisu
Rytmonorm tabletid on valged kuni valkjad ja kaksikkumerad ning saadaval kahes tugevuses, mis
sisaldavad kas 150 mg või 300 mg propafenoonvesinikkloriidi.

Rytmonorm, 150 mg õhukese polümeerikattega tablettidel on märgistus „150“, tableti mõõtmed on
9,0…9,4 mm x 3,7…4,6 mm.
Rytmonorm, 300 mg õhukese polümeerikattega tablettidel on märgistus „300“, tableti mõõtmed on
11,0…11,4 mm x 4,8…5,6 mm.

Iga Rytmonorm’i pakend sisaldab 50 õhukese polümeerikattega tabletti PVC/Al blisterpakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Abbott Arzneimittel GmbH
Freundallee 9A
30173 Hannover
Saksamaa

Tootja:
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen
Saksamaa

või

Famar Lyon
29, avenue Charles de Gaulle
69230 Saint-Genis-Laval
Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Abbott Laboratories S.A Eesti Filiaal
Liivalaia 13/15
10118 Tallinn
Tel: + 372 6363 052


Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Rytmonorm, 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Rytmonorm, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Rytmonorm 150 mg:
Üks tablett sisaldab 150 mg propafenoonvesinikkloriidi.
Teadaolevat toimet omav abiaine: üks 150 mg tablett sisaldab kuni 10,0 mg naatriumi.

Rytmonorm 300 mg:
Üks tablett sisaldab 300 mg propafenoonvesinikkloriidi.
Teadaolevat toimet omav abiaine: üks 300 mg tablett sisaldab kuni 20,0 mg naatriumi.

INN. Propafenoni hydrochloridum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Rytmonorm 150 mg: valge kuni valkjas kaksikkumer tablett mõõtmetega 9,0…9,4 mm x 3,7…4,6 mm
ja märgisega „150“.
Rytmonorm 300 mg: valge kuni valkjas kaksikkumer tablett mõõtmetega 11,0…11,4 mm x
4,8…5,6 mm ja märgisega "300".

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Paroksüsmaalsete supraventrikulaarsete tahhüarütmiate, sealhulgas kodade virvendusarütmia ravi ja
profülaktika.
Mitteisheemilise geneesiga ventrikulaarse tahhüarütmia ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Ventrikulaarsete arütmiatega patsientide puhul on propafenoonravi alustamisel näidustatud hoolikas
kardioloogiline jälgimine. Sellistel haigetel tohib ravi alustada ainult tingimustes, kus on
kättesaadavad kardioloogiliseks esmaabiks vajalikud vahendid ning kui haiget on võimalik
monitoorida. Ravi ajal on vajalik regulaarselt patsiendi seisundit kontrollida (standardne
elektrokardiogramm (EKG) üks kord kuus, Holter-monitooring 3-kuuliste intervallidega ning
vajadusel ka koormus-EKG).
Annus kohandatakse vastavalt patsiendi individuaalsetele vajadustele.
Ravi kestuse määrab arst.

Soovitatakse järgmisi annuseid:

Täiskasvanud
70 kg kaaluvatele patsientidele on propafenoonvesinikkloriidi soovitatav ööpäevane annus
tiitrimisperioodil ja säilitusraviks 450…600 mg, jagatuna kaheks või kolmeks annuseks.
Aeg-ajalt võib osutuda vajalikuks annuse suurendamine 900 mg-ni propafenoonvesinikkloriidi
ööpäevas. Väiksema kehakaaluga patsientidel tuleb ööpäevast annust vastavalt vähendada.
Annust ei tohi suurendada enne, kui patsient on saanud ravi 3…4 päeva.
Patsientidel, kellel esineb QRS-kompleksi märkimisväärne laienemine või teise või kolmanda astme
AV blokaad, tuleb kaaluda annuse vähendamist.
Individuaalne säilitusannus määratakse kardioloogilise jälgimise tingimustes, sh EKG monitoorimine
ja korduv vererõhu kontroll (tiitrimise faasis).

Lapsed
Lastel tuleb annuse määramisel arvestada kehakaalu.
On näidatud, et lastel on sobiv propafenoonvesinikkloriidi keskmine ööpäevane annus
tiitrimisperioodil ja säilitusraviks 10…20 mg ühe kg kehakaalu kohta. Ööpäevane annus tuleb jagada
3…4 annuseks.
Annust ei tohi suurendada enne, kui patsient on saanud ravi 3…4 päeva.
Individuaalne säilitusannus määratakse kardioloogilise jälgimise tingimustes, sh EKG monitoorimine
ja korduv vererõhu kontroll (tiitrimise faasis).astele sobivat Rytmonorm’i ravimvormi ei ole saadaval.
Annus tuleb määrata arsti või kardioloogi jälgimise all.

Eakad
Selles patsiendirühmas ei ole täheldatud üldisi ohutuse ja efektiivsuse erinevusi, kuid ei saa välistada
mõnede eakate suuremat tundlikkust, mistõttu neid patsiente tuleb hoolikalt jälgida. Samadest
printsiipidest tuleb lähtuda ka säilitusravi läbiviimisel. Annuste suurendamist ei tohiks ette võtta mitte
varem kui 5...8 ravipäeva möödumisel.

Maksa/neerukahjustus
Patsientidel, kellel neeru- ja/või maksafunktsioon on kahjustunud, võib standardsete terapeutiliste
annuste kasutamisel tekkida ravimi kumulatsioon organismis. Siiski on ka nendel patsientidel
võimalik EKG’d monitoorides ja kliinilise jälgimise abil propafenoonvesinikkloriidi annus vältiitrida.


Propafenoonil on pindmine tuimestav toime ja mõru maitse, mistõttu tuleb õhukese polümeerikattega
tabletid tervelt (närimata) koos vedelikuga alla neelata.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes;
- Teadaolev Brugada sündroom (vt lõik 4.4);
- Märkimisväärne strukturaalne südamehaigus:

- Müokardiinfarkt viimase kolme kuu jooksul;

- Kontrollimatu südamepaispuudulikkus, kui vasaku vatsakese väljutusfraktsioon on alla
35%;

- Kardiogeenne šokk, välja arvatud kui see on arütmiast tingitud;

- Raske sümptomaatiline bradükardia;

- Olemasolev siinussõlme düsfunktsioon, atriaalsed erutusjuhtehäired, teine või kõrgema
astme AV blokaad või kimbu haru blokaad või distaalne blokaad kunstliku
kardiostimulaatori puudumisel;

- Raske hüpotensioon;
- Väljendunud elektrolüütide tasakaaluhäired (nt kaaliumi metabolismi häired);
- Raske obstruktiivne kopsuhaigus;
- Myasthenia gravis;
- Samaaegne ravi ritonaviiriga.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

On oluline, et iga patsienti, kellele antakse propafenooni, hinnataks elektrokardiograafiliselt ja
kliiniliselt enne ravi algust ja ravi ajal, määramaks kindlaks, kas vastus propafenoonile toetab ravi
jätkamist.

Varasemalt asümptomaatilise Brugada sündroomiga patsiendil võib propafenooni kasutamisel
sündroom avalduda või tekkida Brugada-laadseid muutusi elektrokardiogrammil (EKG). Pärast ravi
alustamist propafenooniga tuleb teha EKG, et välistada Brugada sündroomile viitavad muutused.
Propafenoonravi võib mõjustada kunstlike kardiostimulaatorite rütmogeenset kui ka sensitiivset läve.
Seetõttu tuleks kardiostimulaatorit kontrollida ning vajadusel see ravi ajal ümber programmeerida.

Esineb võimalus, et paroksüsmaalne fibrillatsioon võib üle minna kodade laperduseks, kaasneva 2:1
erutusjuhte blokaadiga või 1:1 konduktsiooniga (vt lõik 4.8).

Nagu teistegi 1c-klassi anti-arütmiliste ainete korral, võivad märkimisväärse strukturaalse
südamehaigusega patsiendid olla predisponeeritud raskete kõrvaltoimete tekkeks. Seetõttu on
propafenoon nendel patsientidel vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Beeta-blokeeriva toime tõttu tuleb astmaga patsientide ravimisel olla ettevaatlik.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ensüümide CYP2D6, CYP1A2 ja CYP3A4 aktiivsust pärssivad ravimid, nt ketokonasool, tsimetidiin,
kinidiin, erütromütsiin ning greibimahl võivad põhjustada propafenooni plasmakontsentratsiooni
suurenemist. Kui propafenooni manustatakse koos nimetatud ensüümide inhibiitoritega, tuleks
patsienti hoolikalt jälgida ning vastavalt tulemusele annust korrigeerida.

Ritonaviiri ja propafenooni samaaegne manustamine on vastunäidustatud plasmakontsentratsioonide
võimaliku suurenemise tõttu (vt lõik 4.3).

Patsientidel, kellel kasutati samaaegselt propafenooni ja lidokaiini, ei ilmnenud märkimisväärseid
muutusi kummagi ravimi farmakokineetikas. Propafenooni ja lidokaiini samaaegsel kasutamisel on
siiski täheldatud lidokaiini kesknärvisüsteemi puudutavate kõrvaltoimete ohu suurenemist.

Propafenooni ja amiodarooni samaaegne kasutamine võib mõjutada ülejuhet ja repolarisatsiooni ning
põhjustada proarütmilise potentsiaaliga häireid. Vajalik võib olla mõlema ravimi annuse
korrigeerimine sõltuvalt terapeutilisest vastusest.

Propafenooni samaaegsel kasutamisel SSRI-dega, nagu fluoksetiin või paroksetiin, võib esineda
propafenooni taseme tõus plasmas. Propafenooni ja fluoksetiini samaaegsel manustamisel kiiretele
metaboliseerijatele suureneb S-propafenooni C ja AUC vastavalt 39 ja 50% võrra ning R-
max
propafenooni C ja AUC vastavalt 71 ja 50% võrra. Sellisel juhul võib soovitud ravivastuse
max
saavutamiseks piisata ka propafenooni väiksematest annustest.

Propafenooni samaaegsel kasutamisel koos lokaalanesteetikumidega (kasutatakse nt
südamestimulaatori paigaldamise, kirurgiliste operatsioonide või stomatoloogiliste protseduuride
korral) ja teiste ravimitega, millel on südame löögisagedust ja/või müokardi kontraktiilsust pärssiv
toime (nt beeta-adrenoblokaatorid ja tritsüklilised antidepressandid), võib esineda kõrvaltoimete
esinemise sagenemine.

Propafenooni samaaegne manustamine võib organismis suurendada nende ravimite kontsentratsiooni,
mis metaboliseeruvad ensüümi CYP2D6 abil (nt venlafaksiin). Propafenoonravi ajal on täheldatud
propranolooli, metoprolooli, desipramiini, tsüklosporiini, teofülliini ja digoksiini kontsentratsiooni
suurenemist veres või vereplasmas. Üleannuse sümptomite täheldamisel tuleb nende ravimite annust
vastavalt vähendada.

Propafenooni ja fenobarbitaali ja/või rifampitsiini (CYP3A4 indutseerijad) samaaegsel kasutamisel
võib propafenooni plasmataseme languse tõttu nõrgeneda propafenooni antiarütmiline toime.
Seetõttu tuleb samaaegse kroonilise fenobarbitaal- ja/või rifampitsiinravi ajal jälgida ravivastust
propafenooni suhtes.

Suukaudsete antikoagulantide (nt fenprokumooni ja varfariini) samaaegsel manustamisel on
soovitatav jälgida hoolikalt patsientide verehüübimisnäitajaid kuna propafenooni võib tõsta nimetatud
ravimite plasmataset, mis põhjustab protrombiini aja pikenemist. Nende ravimite annust tuleb
vajadusel kohandada.

Lapsed
Koostoimete uuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel. Ei ole teada, kas koostoimete ulatus laste
vanuserühmas on sarnane täiskasvanutel täheldatutega.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Puuduvad piisavad ja hästikontrollitud uuringud rasedatel naistel. Raseduse ajal tohib propafenooni
kasutada ainult siis kui oodatav kasu ületab oodatavad ohud lootele. On teada, et inimestel tungib
propafenoon läbi platsentaarbarjääri. Propafenooni kontsentratsioon nabaväädis moodustab ligikaudu
30% ema plasmakontsentratsioonist.

Imetamine
Inimestel ei ole uuritud propafenooni eritumist rinnapiima. Piiratud andmed viitavad sellele, et
propafenoon võib inimesel erituda rinnapiima. Propafenooni tuleb imetavatel emadel kasutada
ettevaatusega.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Propafenoonvesinikkloriid omab tugevat toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
Nägemise hägustumine, pearinglus, jõuetus ja posturaalne hüpotensioon võivad mõjutada patsiendi
reaktsioonikiirust ja kahjustada tema võimet käsitseda masinaid või mootorsõidukeid.

4.8. Kõrvaltoimed

a. Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedasemad propafenoonraviga seotud kõrvaltoimed on pearinglus, südame erutusjuhtehäired
ja palpitatsioonid.

b. Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelis

Järgnevas tabelis on esitatud kõrvaltoimed, millest teatati kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgse
kogemuse jooksul propafenooniga.

Kõrvaltoimed, mille puhul peeti vähemalt võimalikuks põhjuslikku seost propafenooniga, on esitatud
vastavalt organsüsteemi klassile ja esinemissagedusele järgmise kokkuleppe alusel: väga sage (≥1/10),
sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100) ja teadmata (turuletulekujärgse kogemuse
ajal teatatud kõrvaltoimed; esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).
Kõrvaltoimed on esitatud igas esinemissageduse rühmas vastavalt tõsiduse vähenemisele, kui tõsidust
oli võimalik hinnata.

Organsüsteemi
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Teadmata
klass
≥1/10
≥1/100 kuni
≥1/1000 kuni
(ei saa hinnata
<1/10
<1/100
olemasolevate
andmete alusel)
Vere ja


Trombotsüto-
Agranulotsütoos
lümfisüsteemi
peenia
Leukopeenia
häired
Granulotsüto-
peenia
ImmuunsüsteemiÜlitundlikkus1
häired
Ainevahetus- ja


Söögiisu

toitumishäired
vähenemine
Psühhiaatrilised

Ärevus
Õudusunenäod
Segasusseisund
häired
Unehäired
Närvisüsteemi
Pearinglus2
Peavalu
Sünkoop
Krambid
häired
Düsguesia
Ataksia
Ekstrapüramidaal-
Paresteesia
sümptomid
Rahutus
Silma kahjustused

Nägemise


hägustumine
Kõrva ja labürindi


Peapööritus

kahjustused
Südame häired
Südame
Siinusbradükardia Ventrikulaarne
Ventrikulaarne
erutusjuhtehäired3 Bradükardia
tahhükardia
fibrillatsioon
Palpitatsioonid
Tahhükardia
Arütmia4
Südamepuudu-
Kodade laperdus
likkus5
Südame
löögisageduse
aeglustumine
Vaskulaarsed


Hüpotensioon
Ortostaatiline
häired
hüpotensioon
Respiratoorsed,

Düspnoe


rindkere ja
mediastiinumi
häired
Seedetrakti häired

Kõhuvalu
Kõhupuhitus
Öökimine
Oksendamine
Kõhugaasid
Seedehäired
Iiveldus
Kõhulahtisus
Kõhukinnisus
Suukuivus
Maksa ja sapiteede

Maksafunktsiooni
Hepatotsellu-
häired
häired6
laarne kahjustus
Kolestaas
Hepatiit
Ikterus
Naha ja


Urtikaaria

nahaaluskoe
Pruritus
kahjustused
Lööve
Erüteem
Lihas-skeleti jaLuupusesarnane
sidekoe
sündroom
kahjustused
Reproduktiivse


Erektsioonihäired Spermatosoidide
süsteemi ja
hulga
rinnanäärme häired
vähenemine7
Üldised häired ja

Valu rinnus


manustamiskoha
Asteenia
reaktsioonid
Väsimus
Püreksia
1 Võib avalduda kolestaasi, vere düskraasia ja lööbena.
2 Välja arvatud vertiigo.
3 Kaasa arvatud sinuatriaalne blokaad, atrioventrikulaarne blokaad ja intraventrikulaarne blokaad.
4 Propafenooni võib seostada proarütmiliste toimetega, mis avalduvad südame löögisageduse
kiirenemisena (tahhükardia) või ventrikulaarse fibrillatsioonina. Mõned nendest arütmiatest võivad
olla eluohtlikud ja vajada elustamist, et ennetada võimalikku surmaga lõppemist.
5 Võib esineda olemasoleva südamepuudulikkuse halvenemine.
6 See termin hõlmab kõrvalekaldeid maksafunktsiooni analüüsides, nt aspartaat aminotransferaasi
sisalduse suurenemine, alaniin aminotransferaasi sisalduse suurenemine, gamma-glutamüültransferaasi sisalduse suurenemine ja alkaalse fosfataasi sisalduse suurenemine veres.
7 Spermatosoidide hulga vähenemine on propafenoonravi lõpetamisel pöörduv.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid
Südamelihase sümptomid: Propafenooni üleannuse toimed südamelihasele avalduvad impulsi
genereerimise ja erutusjuhte häiretena, nagu PQ-intervalli pikenemine, QRS-kompleksi laienemine,
siinussõlme automaatsuse vähenemine, atrioventrikulaarne blokaad, ventrikulaarne tahhükardia,
ventrikulaarne laperdus ja ventrikulaarne fibrillatsioon. Kontraktiilsuse vähenemine (negatiivne
inotroopne toime) võib põhjustada hüpotensiooni, mis raskematel juhtudel võib viia
kardiovaskulaarse šokini.

Mitte-kardiaalsed sümptomid: Sageli võivad esineda peavalu, pearinglus, nägemise hägustumine,
paresteesia, treemor, iiveldus, kõhukinnisus ja suukuivus. Ülimalt harvadel juhtudel on üleannuse
korral teatatud krampidest. Teatatud on ka surmast.

Raskete mürgistusjuhtude korral võivad esineda kloonilis-toonilised krambid, paresteesia,
somnolentsus, kooma ja hingamisseiskus.

Ravi
Lisaks üldiste esmaabimeetmete rakendamisele tuleb intensiivravi tingimustes jälgida patsiendi elulisi
näitajaid ning neid sobivalt korrigeerida.

Defibrillatsioon ning dopamiini ja isoproterenooli infusioon on olnud efektiivsed südame
löögisageduse ja vererõhu kontrollimisel. Krampe on leevendatud intravenoosse diasepaamiga.
Üldised toetavad meetmed nagu mehaaniline hingamise toetamine ja väline südamemassaaž võivad
osutuda vajalikuks.

Kuna propafenoon on plasmas suures ulatuses (> 95%) seotud valkudega ning tema jaotusruumala on
suur, on hemodialüüs ebaefektiivne


5.
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antiarütmikumid, klass IC, ATC kood: C01BC03

Toimemehhanism ja farmakodünaamilised toimed
Propafenoonvesinikkloriid on membraani stabiliseeriv ja naatriumkanaleid blokeeriv antiarütmiline
preparaat (Vaughan-Williamsi klassifikatsiooni järgi klass Ic). Samuti esineb ravimil nõrk beeta-
blokeeriv toime (Vaughan-Williamsi klassifikatsiooni järgi klass II). Propafenoonvesinikkloriid
vähendab aktsioonipotentsiaali tekkekiirust, aeglustades seeläbi impulsi erutusjuhet (negatiivne
dromotroopne efekt): toimub refraktaarperioodi pikenemine kodades, AV-sõlmes ja vatsakestes.
Propafenoonvesinikkloriid pikendab WPW (Wolff-Parkinson-White) sündroomiga patsientidel
refraktaarperioode lisajuhteteedes.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Propafenoon on S- ja R-propafenooni ratseemiline segu.

Imendumine
Maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub 2 kuni 3 tundi pärast propafenoonvesinikkloriidi
toimeainet kiiresti vabastava ravimvormi suukaudset manustamist. Propafenoon allub ulatuslikule
presüsteemsele biotransformatsioonile (ensüümi CYP2D6 esmase maksapassaaži efekt), mis on
küllastuv ning millest sõltub ravimi (annusest ja ravimvormist sõltuv) absoluutne biosaadavus.
Üksikannuse uuringus suurendas toit ravimi biosaadavust ja maksimaalset kontsentratsiooni plasmas,
kuid propafenooni korduval manustamisel tervetele isikutele ei põhjustanud toit olulisi erinevusi
ravimi biosaadavuses.

Jaotumine
Propafenoon jaotub kiiresti. Tasakaaluseisundi jaotusmaht on 1,9...3,0 l/kg. Propafenooni seonduvus
plasmavalkudele on kontsentratsioonist sõltuv: kontsentratsioonil 0,25 µg/ml on see 97,3%,
vähenedes 81,3%-ni kontsentratsioonil 100 µg/ml.

Biotransformatsioon ja eritumine
Propafenooni metabolism järgib ühte kahest (geneetiliselt kindlaks tehtud) mustrist. Rohkem kui
90%-l patsientidest metaboliseerub ravim kiiresti ja ulatuslikult - eliminatsiooni poolväärtusaeg
ulatub 2 kuni 10 tunnini (st kiired metaboliseerijad). Nendel patsientidel metaboliseerub propafenoon
kaheks aktiivseks metaboliidiks: 5-hüdroksüpropafenooniks, mis tekib ensüümi CYP2D6 abil ja N-
depropüül-propafenooniks (norpropafenooniks), mis tekib ensüümide CYP3A4 ja CYP1A2 abil.
Vähem kui 10%-l patsientidest on propafenooni metabolism aeglasem, kuna neil 5-
hüdroksümetaboliiti ei moodustu või moodustub minimaalselt (st aeglased metaboliseerijad).
Propafenooni eeldatav eliminatsiooni poolväärtusaeg ulatub kiiretel metaboliseerijatel 2-st kuni
10 tunnini ning aeglastel metaboliseerijatel jääb see vahemikku 10…32 tundi. Propafenooni kliirens
on 0,67...0,81 l/h/kg.
Et tasakaaluseisund saabub propafenoonvesinikkloriidi toimeainet kiiresti vabastava ravimvormi
kasutamisel 3…4 päevaga, siis on propafenooni soovitatav raviskeem kõigile ühesugune, vaatamata
patsiendi metabolismi tüübile (st kiire või aeglane metaboliseerija).

Lineaarsus/mittelineaarsus
Kiiretel metaboliseerijatel on hüdroksüleerumise näol tegemist küllastuva metabolismirajaga
(CYP2D6) ning sellisel juhul ei ole ravimi farmakokineetika lineaarne. Propafenooni
farmakokineetika on lineaarne aeglastel metaboliseerijatel.

Inter-/intrasubjektiivne varieeruvus
Propafenoonvesinikkloriidi farmakokineetika varieerub erinevail isikuil märkimisväärselt. See on
suures osas tingitud esmase maksapassaaži efektist ning kiirete metaboliseerijate mittelineaarsest
farmakokineetikast. Kuna ravimi plasmakontsentratsioon varieerub märkimisväärselt, tuleb annuseid
tiitrida ettevaatlikult ning pöörata erilist tähelepanu ilmneva toksilisuse kliinilistele ja
elektrokardiograafilistele tundemärkidele.

Eakad
Propafenooni ekspositsioon eakatel normaalse neerufunktsiooniga patsientidel kõigub väga suurtes
piirides ning ei erine oluliselt tervetel noortel inimestel täheldatust. Ekspositsioon 5-
hüdroksüpropafenoonile oli sarnane, kuid ekspositsioon propafenoonglükuroniididele oli kaks korda
suurem.

Neerukahjustus
Ekspositsioonid propafenoonile ja 5-hüdroksüpropafenoonile olid neerukahjustusega patsientidel
samasugused nagu tervetel kontrollrühma patsientidel, küll aga esines glükuroniidmetaboliitide
kuhjumine organismis. Propafenoonvesinikkloriidi manustamisel neeruhaigusega patsientidele tuleb
olla ettevaatlik.

Maksakahjustus
Maksakahjustusega patsientidel suureneb propafenooni suukaudne biosaadavus ja pikeneb
poolväärtusaeg.
Maksahaigusega patsientide annuseid tuleb kohandada.

Lapsed
Pärast intravenoosset ja suukaudset manustamist jäi propafenooni (näiv) kliirens 3 päeva kuni
7,5 aasta vanustel imikutel ja lastel vahemikku 0,13...2,98 l/h/kg, kusjuures puudus selge seos lapse
vanusega.
Suukaudselt manustatud propafenooni tasakaaluseisundi annus-normaliseeritud kontsentratsioonid,
mis määrati 47 lapsel vanuses 1 päev kuni 10,3 aastat (mediaanväärtusega 2,2 kuud), olid üle 1 aasta
vanuste laste seas 45% kõrgemad kui alla 1 aasta vanuste laste seas.
Vaatamata suurtele isikutevahelistele erinevustele on ilmne, et propafenooni annuste kohandamisel on
kindlam lähtuda EKG monitooringu tulemustest, mitte propafenooni kontsentratsioonist plasmas.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinlised
Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja
reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Mikrokristalliline tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, maisitärklis, hüpromelloos,
magneesiumstearaat. Kate: makrogool 400, makrogool 6000, hüpromelloos, titaandioksiid (E171).

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC/Al blisterpakend, mis sisaldab 50 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Abbott Arzneimittel GmbH
Freundallee 9A
30173 Hannover
Saksamaa

8. Müügiloa number

Rytmonorm 150 mg: 220998
Rytmonorm 300 mg: 221098

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Rytmonorm 150 mg: 30.10.1998/27.09.2010
Rytmonorm 300 mg: 30.10.1998/27.09.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2015