NOOTROPIL

Toimeained: piratsetaam

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 800mg 30TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NOOTROPIL ja milleks seda kasutatakse

Nootropili kasutatakse täiendava ravimina kortikaalse müokloonuse korral. Selle haiguse puhul
põhjustab närvisüsteem inimesel tahtmatuid sundliigutusi, mis väljendub eriti käte ja jalgade lihaste
korduvates ja kiiretes tõmblustes.
Nootropil 800 mg tablettide toimeaineks on piratsetaam, mis stimuleerib aju ainevahetust ja
kesknärvisüsteemi.

2. Mida on vaja teada enne NOOTROPIL võtmist

Ärge võtke Nootropili:
- kui te olete piratsetaami või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui teil on aju verejooks või verevalum (hemorraagia);
- kui teil on väga raske neeruhaigus (kreatiniini kliirens alla 20 ml/min.);
- kui teil on Huntingtoni tõbi (teatud päritav kesknärvisüsteemi haigus).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Nootropili võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- kui teil on verehüübimishäired, ebatavaline verejooks ja/või verevalum, oht verejooksule (nt mao-
soolehaavand), varem esinenud ajuinfarkt, eelseisev suur plaaniline operatsioon (k.a hambaravis)
või kui te kasutate vere hüübimist takistavaid ravimeid;
- kui teil on neerufunktsiooni puudulikkus, määrab teie arst sellele vastavalt Nootropili väiksema
annuse;
- kui te olete eakas ja vajalik on pikaajaline ravi, teostab teie arst regulaarselt vajalikud analüüsid ja
vajadusel määrab Nootropili väiksema annuse;
- ravi Nootropiliga ei tohi lõpetada järsku, sest müokloonusega patsiendil võib see esile kutsuda
haiguse taaspuhkemist või võõrutuskrampe.

Muud ravimid ja Nootropil
Samaaegsel Nootropili ja kilpnäärme hormoonide kasutamisel võivad ilmneda kõrvaltoimed, nagu
näiteks segasus, ärrituvus, unehäired.
Nootropil võib tugevdada vere hüübimist takistavate ravimite toimet.
Nootropil ei mõjuta krambivastaste ravimite (näiteks karbamasepiin, fenütoiin, fenobarbitaal ja
valproaadid) toimet.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid.

Nootropil koos toidu, joogi ja alkoholiga
Ravimi võtmine ei sõltu söögiaegadest.
Puuduvad andmed kahjulikest koostoimetest alkoholiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Nootropili ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui see ei ole hädavajalik. Selle üle
otsustab teie arst.
Piratsetaam eritub rinnapiima. Piratsetaami ei tohi kasutada rinnaga toitmise ajal. Rinnaga toitmine
tuleb katkestada, kui alustatakse ravi piratsetaamiga.
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Arvestades individuaalseid erinevusi võib ravi alguses ja annuse suurendamisel esineda kerget unisust
või teisi kesknärvisüsteemi mõjutavaid kõrvaltoimeid. Nendel juhtudel olge ettevaatlik täpsust
nõudvate tööoperatsioonide sooritamisel, tööl tööpinkidel ja auto juhtimisel.

Oluline teave mõningate Nootropili koostisainete suhtes
Nootropil tabletid sisaldavad umbes 2 mmol (ehk umbes 46 mg) naatriumi 24 g piratsetaami kohta
(vastab Nootropil 800 mg 30 tabletile). Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega
dieedil olevate patsientide puhul.

3. Kuidas NOOTROPIL võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.
Optimaalse annuse määrab arst igale patsiendile individuaalselt. Jälgige arsti ettekirjutusi.
Tavaline annus ravi alguses on 7,2 g piratsetaami ööpäevas, mis vastab Nootropil 800 mg 9 tabletile.
Annust suurendatakse 4,8 g võrra (vastab Nootropil 800 mg 6 tabletile) ööpäevas iga 3 või 4 päeva
järel.
Maksimaalne ööpäevane annus on 24 grammi piratsetaami, mis vastab Nootropil 800 mg 30 tabletile.
Ööpäevane annus jaotatakse 2...3 manustamiskorra vahel, näiteks hommikul, päeval ja õhtul.
Tabletid võtke sisse rohke vedelikuga sõltumata söögiaegadest.

Eakad patsiendid: eakatel patsientidel võib olla vajalik annuse vähendamine. Vajadusel määrab arst
väiksema annuse.

Neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid: neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel on vajalik
annuse vähendamine. Väiksema annuse määrab arst.

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid: ainult maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole
annuse vähendamine vajalik.

Kui te võtate Nootropili rohkem kui ette nähtud
Kui olete võtnud liiga palju Nootropil tablette või kui laps on võtnud Nootropil tablette, pöörduge abi
saamiseks oma arsti poole või lähimasse haiglasse. Võtke kaasa ravimi pakend. Vaja on teha
maoloputus või kutsuda esile oksendamine.

Kui te unustate Nootropili võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake Nootropili võtmist nii
nagu arst on määranud.

Kui te lõpetate Nootropili võtmise
Ärge lõpetage Nootropili ravi järsku, vaid tehke seda järk-järgult vastavalt arsti juhistele.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kõrvaltoimete esinemissagedust defineeritakse järgmiselt:
väga sage (esineb rohkem kui ühel kasutajal 10-st);
sage (esineb 1-10 kasutajal 100-st);
aeg-ajalt (esineb 1-10 kasutajal 1000-st);
harv (esineb 1-10 kasutajal 10 000-st);
väga harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000-st);
teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Sagedased kõrvaltoimed
Liiga kiire lihastalitlus (hüperkineesia), kehakaalu tõus, närvilisus.
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed
Unisus, depressioon, jõuetus.
Teadmata sagedusega esinevad kõrvaltoimed
Kalduvus verejooksu ja/või verevalumi tekkeks, pearinglus, kõhuvalu, ülakõhuvalu, kõhulahtisus,
iiveldus, oksendamine, anafülaktiline reaktsioon, ülitundlikkus, koordineerimata liigutused,
tasakaaluhäired, epilepsia süvenemine, peavalu, unetus, ärritus, rahutus, hallutsinatsioonid, turse,
nahapõletik, punetus, nõgestõbi.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas NOOTROPIL säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nootropil sisaldab
- Toimeaine on piratsetaam. Iga Nootropil 800 mg tablett sisaldab 800 mg piratsetaami.
- Teised abiained on:
Tuum: makrogool 6000, kolloidne veevaba räni, magneesiumstearaat, naatriumkroskarmelloos;
Õhuke polümeerikate: hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool 400, makrogool 6000.

Kuidas Nootropil välja näeb ja pakendi sisu
Nootropil 800 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged piklikud poolitusjoone ja märgistusega
N/N tabletid.
Tabletid on pakendatud blisterpakendisse.
Nootropil 800 mg on müügil 30, 60 või 90 tabletti sisaldavates pakendites.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja
UCB Pharma Oy Finland
Itsehallintokuja 6
FI-02600 Espoo
Soome

Tootja
UCB Pharma SA
Chemin du Foriest
B-1420 Braine-l’Alleud
Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
OÜ Medfiles
Vasara 50
50113 Tartu
Telefon 730 5415
Faks 730 5401

Infoleht on viimati uuendatud mais 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

..10 g/kg/päevas piratsetaami suu kaudu ühe aasta vältel esinesid kerged seedetrakti häired
(oksendamine, muutused väljaheite konsistensis, suurenenud vee tarbimine). In vitro ja in vivo uuringud ei
tõestanud genotoksilisust ega kartsinogeensust.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete
loetelu

Tuum: makrogool 6000, kolloidne veevaba räni, magneesiumstearaat, naatriumkroskarmelloos;
Õhuke polümeerikate: hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool 400, makrogool 6000.

6.2 Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3 Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4
Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5
Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/alumiinium blisterpakendis 800 mg 30, 60 või 90 pakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

UCB Pharma Oy Finland
Itsehallintokuja 6
FI-02600 EspooSoome


8. MÜÜGILOA NUMBER

161797


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MMÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

28/02/1997/25.05.2012


10.
TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud mais 2012

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed