NEXPLANON

Toimeained: etonogestreel

Ravimi vorm: implantaat

Ravimi tugevus: 68mg 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NEXPLANON ja milleks seda kasutatakse

Nexplanon on rasestumisvastane implantaat, mis on eellaetud ühekordseks kasutuseks olevasse
aplikaatorisse. Implantaat on väike pehme painduv plastikvarras pikkusega 4 cm ja läbimõõduga
2 mm. See sisaldab 68 milligrammi toimeainet etonogestreeli. Aplikaator võimaldab arstil paigaldada
implantaadi teie õlavarre naha alla. Etonogestreel on sünteetiline naissuguhormoon, mis sarnaneb
progesteroonile. Implantaadist vabaneb vereringesse pidevalt vähesel hulgal etonogestreeli.
Implantaat ise on tehtud etüleenvinüülatsetaadi kopolümeerist - plastikust, mis ei lahustu kehas.
Implantaat sisaldab ka väikeses koguses baariumsulfaati, mis teeb selle nähtavaks röntgenuuringul.

Nexplanoni kasutatakse raseduse vältimiseks.

Kuidas Nexplanon töötab
Implantaat paigaldatakse naha alla. Toimeaine etonogestreel mõjub kahel viisil:
- See takistab munaraku vabanemist munasarjadest.
- See põhjustab muutusi emakakaelas raskendades seemnerakkudel emakasse pääsemist.

Nexplanon kaitseb teid rasestumise eest kolme aasta jooksul, kuid kui te olete ülekaaluline, võib arst
soovitada asendada implantaadi varem. Nexplanon on üks mitmetest raseduse vältimise võimalustest.
Teine sageli kasutatav rasestumisvastane meetod on kombineeritud pill. Erinevalt kombineeritud
pillidest võivad Nexplanoni kasutada naised, kes ei saa või ei soovi kasutada östrogeene. Kui te
kasutate Nexplanoni, ei pea te meeles pidama iga päev pilli võtta. See on üks põhjustest, miks
Nexplanon on väga usaldusväärne (üle 99% efektiivne). Harvadel juhtudel, kui implantaat ei ole
paigaldatud õigesti või ei ole üldsegi paigaldatud, võib juhtuda, et te ei ole rasestumise eest kaitstud.
Kui te kasutate Nexplanoni, võivad teie menstruatsiooni verejooksud muutuda - jääda ära, muutuda
ebakorrapäraseks, harvaks, sagedaseks, pikaajaliseks või harvadel juhtudel tugevaks. Teie kogetud
verejooksude laad esimese kolme kuu jooksul ennustab enamasti edasiste verejooksude laadi. Valud
menstruatsiooni ajal võivad väheneda.

Te võite lõpetada Nexplanoni kasutamise igal ajal (vt ka "Kui te soovite lõpetada Nexplanoni
kasutamise").


2. Mida on vaja teada enne NEXPLANON võtmist

Hormonaalsed rasestumisvastased vahendid, sh ka Nexplanon, ei kaitse HIV-nakkuse (AIDS) või
teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

Ärge kasutage Nexplanoni:
Ärge kasutage Nexplanoni, kui teil on mõni allpool loetletud seisunditest. Kui mõni neist seisunditest
kehtib teie kohta, rääkige sellest oma arstile enne Nexplanoni paigaldamist. Teie arst võib soovitada teil
kasutada mittehormonaalset rasestumisvastast meetodit.
- Kui olete etonogestreeli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
- Kui teil on tromboos. Tromboos on verehüüvete moodustumine veresoontes (näiteks jalgades
(süvaveenitromboos) või kopsudes (kopsuemboolia)).
- Kui teil on või on olnud kollatõbi (naha kollaseks muutumine), raske maksahaigus (kui maks ei
tööta korralikult) või maksakasvaja.
- Kui teil on (oli) või kui teil kahtlustatakse rinnanäärme- või suguelundite vähki.
- Kui teil on ebaselge põhjusega tupekaudne verejooks.

Kui mõni nendest seisunditest ilmneb esmakordselt Nexplanoni kasutamise ajal, pidage otsekohe
nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Nexplanoni kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui Nexplanoni kasutatakse mõne allpool loetletud seisundi olemasolul, siis peaksite olema püsiva
arstliku jälgimise all. Teie arst võib teile selgitada, mida teha. Kui mõni neist tingimustest kehtib teie
kohta, rääkige sellest oma arstile enne Nexplanoni paigaldamist. Samuti peate te oma arstile rääkima,
kui Nexplanoni kasutamise ajal seisund tekib või muutub halvemaks.
- Teil on olnud rinnanäärmevähk.
- Teil on või on olnud maksahaigus.
- Teil on kunagi olnud tromboos.
- Teil on suhkurtõbi.
- Te olete ülekaaluline.
- Teil on langetõbi.
- Teil on tuberkuloos.
- Teil on kõrge vererõhk.
- Teil on või on olnud pigmendilaik (kollakaspruunid pigmendilaigud nahal, eriti näol); sellisel
juhul hoiduge liigsest päikese- või ultraviolettkiirgusest.

Võimalikud tõsised seisundid
Vähk
Allpool toodud teave on saadud uuringutest naistega, kes võtavad igapäevaselt suu kaudu
manustatavaid kombineeritud rasestumisvastaseid ravimeid (“pille”), mis sisaldavad kahte erinevat
naissuguhormooni. Ei ole teada, kas need tähelepanekud kehtivad ka naiste kohta, kes kasutavad
teistsugust hormonaalset rasestumisvastast meetodit, nagu implantaadid, mis sisaldavad ainult
gestageeni.

Rinnanäärmevähki on leitud veidi sagedamini naistel, kes kasutavad suukaudu manustatavaid
kombineeritud pille, kuid ei ole teada, kas see on põhjustatud ravist. Näiteks on võimalik, et kasvajaid
on leitud kombineeritud pille võtvatel naistel rohkem seetõttu, et neid naisi kontrolliti sagedamini.
Suurenenud rinnanäärmevähi esinemissagedus väheneb järk-järgult pärast kombineeritud pillide
võtmise lõpetamist. Oluline on kontrollida oma rindu korrapäraselt ja te peate võtma ühendust
oma arstiga, kui te tunnete oma rindades mis tahes muutust. Samuti peate rääkima oma arstile,
kui teie lähisugulasel on või on kunagi olnud rinnanäärmevähk.

Harvadel juhtumitel on pille kasutavatel naistel teatatud healoomulistest ja veelgi harvemini
pahaloomulistest maksakasvajatest. Kui teil on tugev kõhuvalu, peate te otsekohe võtma ühendust
oma arstiga.

Tromboos
Verehüüve veenis (teatud kui “venoosne tromboos”) võib ummistada veresoone. See võib juhtuda
jala, kopsu (kopsuemboolia) või teiste organite veenides. Verehüüve arteris (tuntud kui „arteriaalne
tromboos“) võib arteri ummistada. Näiteks võib verehüüve arteris põhjustada südameinfarkti või
insulti ajus.

Mis tahes kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase vahendi kasutamine suurendab naise riski
selliste verehüüvete tekkeks, võrreldes naisega, kes ei võta ühtegi kombineeritud hormonaalset
rasestumisvastast vahendit. Risk ei ole nii suur kui verehüübe tekke risk raseduse ajal. Ainult
gestageeni sisaldavate meetodite, nagu Nexplanoni puhul, arvatakse risk olevat väiksem kui lisaks
östrogeene sisaldavate pillide kasutajatel. Etonogestreeli sisaldavaid implantaate kasutavatel naistel
on teatatud verehüüvete, nagu kopsuembolite, süvaveeni tromboosi, südameinfarktide ja insultide,
esinemisest, kuigi teadaolevad andmed ei viita nende juhtude kõrgemale riskile implantaati
kasutavatel naistel.

Kui te märkate järsku võimalikke tromboosi nähte, peate te otsekohe arsti poole pöörduma (vt
ka „Millal peate võtma ühendust oma arstiga?“).

Teised seisundid
Muutused menstruatsiooni verejooksus
Nagu teiste, ainult gestageeni sisaldavate, rasestumisvastaste vahendite puhul võib menstruatsiooni
verejooksu laad Nexplanoni kasutades muutuda. Te võite kogeda muutusi sageduses (puudumine,
harvem, sagedasem või pidev), rohkuses (vähenenud või suurenenud) või kestuses. Verejooksu
puudumisest on teatatud ligikaudu 1-l naisel 5-st, samas kui teisel viiendikul on teatatud sagedasest
ja/või pikaajalisest verejooksust. Mõnikord on täheldatud tugevat verejooksu. Kliinilistes uuringutes
olid verejooksu muutused kõige tavalisemaks põhjuseks ravi katkestamiseks (ligikaudu 11%). Teie
kogetud verejooksude laad esimese kolme kuu jooksul ennustab enamasti edasiste verejooksude laadi.

Verejooksude laadi muutus ei tähenda, et Nexplanon teile ei sobi või et see ei anna rasestumisvastast
kaitset. Üldiselt ei ole teil vaja midagi teha. Te peate oma arstiga nõu pidama, kui verejooks on tugev
või pikenenud.

Paigaldamise ja eemaldamisega seotud juhtumid
Implantaat võib liikuda algsest paigaldamiskohast mujale, kui see on paigaldatud valesti või liiga
sügavale ja/või väliste jõudude mõjul (nt implantaadi manipuleerimine või kontaktspordialad).
Sellistel juhtumitel võib implantaadi asukoha määramine olla keerulisem ja eemaldamine võib vajada
suuremat sisselõiget. Kui implantaati ei leita ja puuduvad tõendid selle kohta, et see on kehast
väljunud, võib rasestumisvastane mõju ja gestageeniga seotud kõrvaltoimete risk kesta kauem, kui te
soovite.

Munasarja tsüstid
Kõigi väikese annusega hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamise ajal võivad
munasarjades tekkida väikesed vedelikuga täidetud põiekesed. Neid nimetatakse munasarja tsüstideks.
Tavaliselt kaovad need iseenesest. Mõnikord põhjustavad need kerget kõhuvalu. Ainult harva võivad
need viia tõsisemate häireteni.

Purunenud või paindunud implantaat
Kui teie käsivarres olev implantaat puruneb või paindub, ei tohiks see mõjutada seda, kuidas
implantaat toimib. Küsimuste korral pidage nõu oma tervishoiuteenuse osutajaga.

Muud ravimid ja Nexplanon
Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid või taimseid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Mõned ravimid võivad mõjutada Nexplanoni
toimet. Nende hulka kuuluvad ravimid, mida kasutatakse järgmiste haiguste raviks:
- langetõbi (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbasepiin, topiramaat,
felbamaat);
- tuberkuloos (nt rifampitsiin);
- HIV-nakkused (nt ritonaviir, nelfinaviir, nevirapiin, efavirens);
- teised nakkushaigused (nt griseofulviin);
- kõrge vererõhk kopsude veresoontes (bosentaan);
- depressiivne meeleolu (ravimtaim liht-naistepuna (Hypericum perforatum)).

Nexplanon võib häirida ka teiste ravimite toimet, nt suurendada tsüklosporiini aktiivsust ja vähendada
lamotrigiini toimet.

Rääkige alati arstile, kes Nexplanoni välja kirjutab, milliseid ravimeid või taimseid ravimeid te juba
kasutate. Samuti rääkige mis tahes teisele arstile või hambaarstile, kes kirjutab välja mõne teise ravimi
(või ravimit väljastavale apteekrile), et te kasutate Nexplanoni. Nad saavad teile öelda, kas teil on vaja
kasutada lisaks mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid ja kui, siis kui kaua, sest
koostoime võib kesta kuni neli nädalat pärast ravimi kasutamise lõpetamist. Kui nende hulgas on
ravimeid, mida te olete võtnud pikka aega ja mis vähendavad Nexplanoni efektiivsust, võib teie arst
soovitada ka implantaat eemaldada ja soovitada rasestumisvastast meetodit, mida saab kasutada
efektiivselt koos nende ravimitega. Kui te soovite kasutada taimseid ravimeid, mis sisaldavad liht-
naistepuna ajal, mil te juba kasutate Nexplanoni, peate te kõigepealt pidama nõu oma arstiga.

Nexplanon koos toidu ja joogiga
Puuduvad igasugused märgid toidu ja joogi toime kohta Nexplanoni kasutamisele.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Teile ei tohi paigaldada Nexplanoni, kui te olete rase või arvate end olevat rase. Juhul kui te kahtlete,
kas te olete rase või mitte, peate te enne Nexplanoni paigaldamist tegema rasedustesti.

Nexplanoni võib kasutada imetamise ajal. Kuigi väike kogus Nexplanoni toimeainest jõuab
rinnapiima, ei mõjuta see rinnapiima teket ega selle kvaliteeti ega lapse arengut ja kasvu.

Kui te imetate, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Puuduvad igasugused teated Nexplanoni kasutamisest tingitud toime kohta erksusele ja
keskendumisvõimele.

Millal peate võtma ühendust oma arstiga?
Regulaarsed tervisekontrollid
Enne Nexplanoni paigaldamist esitab teie arst teile mõned küsimused teie ja teie lähisugulaste haiguste
kohta. Arst mõõdab ka teie vererõhku ja sõltuvalt teie seisundist võib läbi viia ka mõned teised uuringud.
Kui te kasutate Nexplanoni, võib teie arst paluda teil tulla (korrapärasele) meditsiinilisele kontrollile
mõni aeg pärast implantaadi paigaldamist. Järgnevate tervisekontrollide sagedus ja laad sõltuvad teie
isiklikust seisundist.

Võtke oma arstiga ühendust niipea kui võimalik, kui:
- te märkate mingeid muutusi oma tervises, eriti selliseid, mis on loetletud selles infolehes (vt ka
„Ärge kasutage Nexplanoni“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“; ärge unustage punkte, mis
puudutavad teie lähisugulasi);
- te märkate võimalikke tromboosi nähte, nagu tugev valu või paistetus ühes teie jalas, seletamatud
valud rindkeres, hingeldus, ebatavaline köha, eriti kui köhite välja verd;
- teil on järsk tugev kõhuvalu või olete kollane;
- te tunnete tükki oma rinnas (vt ka "Vähk");
- teil on järsk või tugev valu alakõhus või maos;
- teil on ebatavaliselt tugev tupekaudne verejooks;
- te jääte liikumisvõimetuks (nt peate olema voodirežiimil) või teil on tulemas operatsioon (pidage
oma arstiga nõu vähemalt neli nädalat ette);
- te kahtlustate, et olete rase.

3. Kuidas NEXPLANON võtta

Palun rääkige oma arstile, kui te olete rase või arvate, et võite olla rasestunud enne Nexplanoni
paigaldamist (nt kui teil oli kaitsmata vahekord käesoleva menstruatsioonitsükli jooksul).

Kuidas kasutada
Nexplanoni peab paigaldama ja eemaldama ainult arst, kes teab selles infolehes kirjeldatud
protseduure. Teie arst otsustab visiidi ajal teile sobivaima paigaldamisaja. See sõltub teie isiklikust
olukorrast (nt rasestumisvastasest meetodist, mida te praegu kasutate). Raseduse välistamiseks peab
paigaldamine toimuma teie loomuliku menstruatsiooni 1...5. päeval, välja arvatud juhul, kui te lähete
üle teiselt hormonaalselt rasestumisvastaselt meetodilt. Teie arst annab teile nõu (lisateabe saamiseks
vt infolehe lõik 7.1).

Nexplanon paigaldatakse ja eemaldatakse lokaalse tuimestusega. Nexplanon paigaldatakse naha alla
teie mittedominantse käe (käe, millega te ei kirjuta) õlavarre siseküljele. Nexplanoni paigaldamis- ja
eemaldamisprotseduuri kirjeldus on toodud lõigus 6.

Nexplanon tuleb eemaldada või asendada mitte hiljem kui 3 aastat pärast paigaldamist.

Teie arst annab teile kaasa kasutaja kaardi informatsiooniga, millal tuleb Nexplanon hiljemalt
eemaldada. Hoidke seda kaarti kindlas kohas!

Paigaldamisprotseduuri lõpus õpetab teie arst palpeerima Nexplanoni. Õigesti paigaldatud implantaat
peab olema selgelt palpeeritav nii arsti kui ka teie poolt, ja mõlemaid otsi peab olema võimalik pöidla
ja sõrme vahel kergitada. Peate arvestama, et palpeerimine ei tõesta implantaadi kohalolekut 100%.
Väikseimagi kahtluse korral peate te kasutama barjäärimeetodit (nt kondoomi) kuni arst ja teie ise
olete kindlalt veendunud, et implantaat on paigaldatud. Harvadel juhtudel võib arstil olla vajalik
kasutada röntgenit, ultraheli või magnetresonantsdiagnostikat või peab võtma vereproovi, et
veenduda, et implantaat on teie käsivarres.
Juhul kui te soovite Nexplanoni asendamist, võib uue implantaadi paigaldada otsekohe pärast eelmise
implantaadi eemaldamist. Uue implantaadi võib paigaldada samasse käsivarde ning samasse kohta kui
eelmise implantaadi. Teie arst annab teile nõu.

Kui te soovite lõpetada Nexplanoni kasutamise
Te võite paluda arstil eemaldada implantaat igal ajal, kui te seda soovite. Kui implantaadi asukoht ei
ole palpeeritav, võib arst kasutada röntgenit, ultraheli või magnetresonantsuuringut implantaadi
asukoha määramiseks. Sõltuvalt implantaadi täpsest asukohast võib eemaldamine olla natuke
keeruline ja võib nõuda pisikirurgiat.

Kui te ei soovi pärast Nexplanoni eemaldamist rasestuda, küsige oma arstilt teiste usaldusväärsete
rasestumisvastaste meetodite kohta.

Kui te lõpetate Nexplanoni kasutamise, sest soovite rasestuda, on üldiselt soovitatav, et ootate enne
rasestumise katset kuni teil on olnud loomulik menstruatsioon. See aitab teil määrata, millal laps
peaks sündima.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Menstruatsioonid võivad Nexplanoni kasutamise ajal muutuda ebakorrapärasteks. See võib olla
lihtsalt kerge määrimine, mis võib olla ei nõua isegi hügieenisidet, või veidi tugevam verejooks, mis
näeb pigem välja nagu vähene menstruatsioon ja nõuab hügieenisidemete kasutamist. Verejooksud
võivad ka üldse ära jääda. Ebakorrapärased verejooksud ei ole märk sellest, et Nexplanoni
rasestumisvastane kaitse on vähenenud. Üldiselt ei ole teil vaja midagi teha. Kui verejooks on siiski
tugev või pikenenud, pidage nõu oma arstiga.

Tõsised kõrvaltoimed on kirjeldatud lõigu 2 alalõikudes „Vähk“ ja „Tromboos“. Palun lugege seda
lõiku lisateabe saamiseks ja pidage vajadusel koheselt nõu oma arstiga.

Teatatud on järgnevatest kõrvaltoimetest:

Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
(võib esineda rohkem
(võib esineda kuni 1 inimesel (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)
kui 1 inimesel 10-st)
10-st)
akne,
juuste väljalangemine,
sügelus,
peavalu,
pearinglus,
sügelus suguelundite piirkonnas,
kehakaalu tõus,
depressiivne meeleolu,
nahalööve,
rindade tundlikkus ja valu, meeleolu kõikumine,
suurenenud karvakasv,
ebakorrapärane verejooks, närvilisus,
migreen,
tupe nakkus
vähenenud sugutung,
ärevus,
suurenenud söögiisu,
unetus,
kõhuvalu,
unisus,
iiveldus,
kõhulahtisus,
gaasid maos ja soolestikus,
oksendamine,
valulik menstruatsioon,
kõhukinnisus,
kehakaalu langus,
kuseteede nakkus,
gripitaolised haigustunnused,
ebamugavustunne tupes (nt tupeeritis),
valu,
rindade suurenemine,
väsimus,
eritis rindadest,
kuumahood,
seljavalu,
valu implantaadi asukohas,
palavik,
reaktsioon implantaadi
vedelikupeetus,
asukohas,
raske või valulik urineerimine,
munasarja tsüst
allergilised reaktsioonid,
kurgupõletik ja -valu,
ninalimaskestapõletik,
liigesevalu,
lihasevalu,
luuvalu

Lisaks nendele kõrvaltoimetele on mõnikord täheldatud vererõhu tõusu. Samuti on täheldatud naha
rasusust. Te peate pöörduma otsekohe arsti poole, kui teil tekivad raske allergilise reaktsiooni
haigustunnused, nagu (i) näo, keele või neelu turse; (ii) raskused neelamisel; või (iii) nõgeslööve ja
hingamisraskused. Nexplanoni paigaldamisel või eemaldamisel võivad tekkida verevalumid, valu,
turse või sügelus ja harvadel juhtudel põletik. Implantaadi asukohas võib moodustuda arm või tekkida
mädanik. Võib esineda tuimust või tuimuse tunnet (või tundlikkuse puudust). Võimalik on
implantaadi väljutus või asukohast nihkumine, eriti juhul, kui implantaat on valesti paigaldatud.
Implantaadi eemaldamisel võib olla vajalik kirurgia.

Etonogestreeli sisaldavat implantaati kasutavatel naistel on teatatud verehüübe juhtudest veenis
(tuntud kui „venoosne tromboos“) või arteris (tuntud kui „arteriaalne tromboos“). Verehüüve veenis
võib ummistada veeni ja võib esineda jala veenides (süvaveeni tromboos), kopsus (kopsuembol) või
teistes elundites. Verehüüve arteris võib ummistada arteri ja põhjustada südameinfarkti või insulti
ajus.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas NEXPLANON säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja karbil.

Hoida originaalblisterpakendis.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nexplanon sisaldab
Iga aplikaator sisaldab ühte implantaati, milles
• toimeaine on etonogestreel (68 mg);
• teised koostisosad on etüleenvinüülatsetaadi kopolümeer, baariumsulfaat ja
magneesiumstearaat.

Kuidas Nexplanon välja näeb ja pakendi sisu
Nexplanon on nahaalune (subkutaanne) pikatoimeline hormonaalne rasestumisvastane vahend. See
koosneb röntgenkontrastsest ainult gestageeni sisaldavast implantaadist, mis on eellaetud uudsesse
kasutusvalmisse kasutajasõbralikku ühekordseks kasutuseks olevasse aplikaatorisse. Valkjas
implantaat pikkusega 4 cm ja läbimõõduga 2 mm sisaldab etonogestreeli ja baariumsulfaati.
Aplikaator on kujundatud hõlbustamaks impantaadi paigaldamist teie (mittedomineeriva) käe õlavarre
naha alla. Implantaadi peab paigaldama ja eemaldama arst, kes on selleks saanud eelneva
ettevalmistuse. Tüsistusteta eemaldamiseks on vaja, et implantaat on paigaldatud vahetult naha alla
(vt infolehe vastavaid lõike). Enne implantaadi paigaldamist või eemaldamist tuleb kasutada paikset
tuimestust. Tüsistuste risk on väike, kui järgitakse antud juhiseid.

Pakendi suurused: karp ühe blisterpakendiga, karp viie blisterpakendiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Holland

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Austria, Belgia, Bulgaaria, Küpros, Taani, Saksamaa, Kreeka, Island, Iirimaa, Luksemburg, Holland,
Slovakkia, Poola, Portugal, Hispaania: Implanon NXT
Tšehhi, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Itaalia, Läti, Leedu, Malta, Norra, Rumeenia, Sloveenia, Rootsi,
Ühendkuningriik: Nexplanon

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Merck Sharp & Dohme OÜ
A. H. Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel.: 6 144 200
msdeesti@merck.com

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2015


Need piktogrammid on mõeldud ainult paigaldamise ja eemaldamise protseduuride
kirjeldamiseks naisele, kellele paigaldatakse implantaat.

Pange tähele! Täpsed Nexplanoni paigaldamise ja eemaldamise protseduurid kvalifitseeritud
tervishoiutöötajale on kirjeldatud ravimi omaduste kokkuvõttes ja selle pakendi infolehe
lõigus 7.
6.1 Kuidas Nexplanoni paigaldatakse

• Nexplanoni võib paigaldada ainult kvalifitseeritud arst, kes on saanud vastava ettevalmistuse.
• Implantaadi paigaldamise kergendamiseks peate te lamama selili, käsivars kergelt küünarnukist
painutatud ja väljapoole suunatud.• Implantaat paigaldatakse teie mittedomineeriva käe (käe, millega te ei kirjuta) õlavarre
siseküljele.
• Paigalduskoht märgitakse nahale, koht desinfitseeritakse ja tuimestatakse.• Nahka venitatakse ja nõel sisestatakse vahetult naha alla. Kui ots on naha sees, sisestatakse
nõel kogu pikkuses paralleelselt nahaga.
• Lilla liugur tehakse lukust lahti vajutades seda kergelt alla ja lükates seda täielikult tagasi kuni
see jääb taha seisma, et nõela tagasi tõmmata. Implantaat jääb õlavarde, kui nõel tõmmatakse
välja.
• Implantaadi kohalolekus tuleb veenduda kohe pärast paigaldamist seda palpeerides.
Õigesti paigaldatud implantaati on võimalik pöidla ja sõrme vahel tunda nii arstil kui ka
teil endal. Vaja on mõista, et palpeerimine ei sobi implantaadi kohaloleku tõestamiseks
100%.
• Juhul, kui implantaat ei ole palpeeritav või kui selle kohalolek on kaheldav, tuleb
implantaadi kohalolekus veendumiseks kasutada teisi meetodeid.
• Kuni implantaadi kohalolekus veendumiseni ei pruugi te olla rasestumise eest kaitstud
ning peate kasutama rasestumisvastast barjäärimeetodit (nt kondoome).
• Teile pannakse verevalumite tekke vähendamiseks marlitampoon steriilse rõhksidemega. Te
võite rõhksideme eemaldada 24 tunni möödumisel ja paigalduskohal oleva väikese plaastri
3...5 päeva pärast.
• Pärast implantaadi paigaldamist annab arst teile kasutaja kaardi, millel on kirjas
paigaldamiskoht, paigaldamise kuupäev ning viimane kuupäev, millal implantaat tuleb
eemaldada või asendada. Pange see kindlasse kohta, sest kaardil olev teave võib hiljem
eemaldamist hõlbustada.

6.2 Kuidas tuleb Nexplanoni eemaldada

• Implantaadi võib eemaldada ainult kvalifitseeritud arst, kes on saanud vastava ettevalmistuse.
• Implantaat eemaldatakse teie palvel või - kõige hiljem - kolm aastat pärast paigaldamist.
• Implantaadi paigalduskoht on näidatud kasutaja kaardil.
• Arst teeb kindlaks implantaadi asukoha. Kui implantaadi asukohta ei ole võimalik leida, võib
arst kasutada röntgeni-, ultraheli- või magnetresonantstehnikat.

• Teie õlavars desinfitseeritakse ja tuimestatakse.


• Käsivarrele tehakse otse implantaadi otsa alt väike
sisselõige.


10
• Implantaati lükatakse õrnalt sisselõike suunas ning
eemaldatakse klemmiga.


• Mõnikord võib implantaat olla ümbritsetud kõvema koega. Sellisel juhul on koesse vaja teha
väike lõige, enne kui implantaadi saab eemaldada.
• Kui te soovite, et arst asendab Nexplanoni teise implantaadiga, võib uue implantaadi paigaldada
kasutades sama sisselõiget.
• Sisselõige suletakse haavasulgemisteibiga.
• Teile pannakse verevalumite tekke vähendamiseks marlitampoon steriilse rõhksidemega. Te
võite rõhksideme eemaldada 24 tunni möödumisel ja paigalduskohal oleva väikese plaastri
3...5 päeva pärast.


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajale:

7.
Teave tervishoiutöötajale

7.1 Millal Nexplanoni paigaldada

OLULINE! Enne implantaadi paigaldamist välistage rasedus.

Paigaldamise aeg sõltub naise hiljutisest kontratseptiivide kasutamisest järgmiselt:

Eelneva kuu aja jooksul ei ole hormonaalseid kontratseptiive kasutatud
Implantaat tuleb paigaldada menstruaaltsükli 1.-5. päeval (menstruaaltsükli 1. päev on
menstruaalverejooksu esimene päev), isegi kui naisel on veel veritsust.

Kui paigaldamine tehakse soovituste järgi, ei ole täiendava rasestumisvastase vahendi järele vajadust.
Kui paigaldatakse väljaspool soovitatud aega, tuleb naist nõustada kasutama barjäärimeetodit
esimesel 7 päeval pärast paigaldamist. Kui suguühe on juba toimunud, tuleb rasedus välistada.

Hormonaalse rasestumisvastase meetodi vahetamine Nexplanoni vastu
Üleminek kombineeritud hormonaalselt kontratseptiivilt (kombineeritud suukaudne pill,
vaginaalrõngas või transdermaalne plaaster)
Implantaat tuleb eelistatult paigaldada päev pärast eelmise kombineeritud suukaudse kontratseptiivi
viimase aktiivse tableti (viimase toimeaineid sisaldava tableti) võtmist või vaginaalrõnga või
transdermaalse plaastri eemaldamise päeval. Implantaat peab olema paigaldatud hiljemalt eelmise
kombineeritud hormonaalse kontratseptiivi viimasele tavalisele tabletivabale, rõngavabale,
plaastrivabale või platseebotableti intervallile järgneval päeval, kui oleks olnud juba aeg järgmise
manustamiskorra käes. Kõik rasestumisvastased meetodid (transdermaalne plaaster, vaginaalrõngas)
ei pruugi olla müügil kõigis riikides.

Kui paigaldamine tehakse soovituste järgi, ei ole täiendava rasestumisvastase vahendi järele vajadust.
Kui paigaldatakse väljaspool soovitatud aega, tuleb naist nõustada kasutama barjäärimeetodit
esimesel 7 päeval pärast paigaldamist. Kui suguühe on juba toimunud, tuleb rasedus välistada.
11

Üleminek ainult gestageeni sisaldavalt rasestumisvastaselt meetodilt (nt ainult gestageeni sisaldav
minipill, süstitav preparaat, implantaat või intrauteriinne süsteem (IUS))
Kuivõrd on olemas mitmeid ainult progestageeni sisaldavaid meetodeid, tuleb implantaat paigaldada
järgmiselt:
- süstitavad kontratseptiivid - paigaldage implantaat päeval, mil on järgmise süsti aeg;
- ainult gestageeni sisaldav minipill - naine võib ainult gestageeni sisaldavalt minipillilt
Nexplanonile üle minna ükskõik millisel kuu päeval. Implantaat tuleb paigaldada 24 tunni
jooksul viimase tableti võtmisest;
- implantaat/intrauteriinne süsteem - paigaldage implantaat samal päeval, mil eelmine implantaat
või IUS eemaldatakse.

Kui paigaldamine tehakse soovituste järgi, ei ole täiendava rasestumisvastase vahendi järele vajadust.
Kui paigaldatakse väljaspool soovitatud aega, tuleb naist nõustada kasutama barjäärimeetodit
esimesel 7 päeval pärast paigaldamist. Kui suguühe on juba toimunud, tuleb rasedus välistada.

Pärast aborti või raseduse katkemist
- Esimene trimester - implantaat tuleb paigaldada viie päeva jooksul pärast esimese trimestri
aborti või raseduse katkemist.
- Teine trimester - paigaldage implantaat 21.- 28. päeval pärast teise trimestri aborti või
nurisünnitust.

Kui paigaldamine tehakse soovituste järgi, ei ole täiendava rasestumisvastase vahendi järele vajadust.
Kui paigaldatakse väljaspool soovitatud aega, tuleb naist nõustada kasutama barjäärimeetodit
esimesel 7 päeval pärast paigaldamist. Kui suguühe on juba toimunud, tuleb rasedus välistada.

Pärast sünnitust
- Kui ei imetata - implantaat tuleb paigaldada 21.-28. päeval pärast sünnitust. Kui paigaldamine
tehakse soovituste järgi, ei ole täiendava rasestumisvastase vahendi järele vajadust. Kui
implantaat paigaldatakse hiljem kui 28. päeva pärast sünnitust, tuleb naist nõustada kasutama
barjäärimeetodit esimesel 7 päeval pärast paigaldamist. Kui suguühe on juba toimunud, tuleb
rasedus välistada.
- Kui imetatakse - implantaat tuleb paigaldada nelja nädala möödumisel sünnitusest (vt lõik 4.6
ravimi omaduste kokkuvõttes). Naist tuleb nõustada kasutama barjäärimeetodit esimesel
7 päeval pärast paigaldamist. Kui suguühe on juba toimunud, tuleb rasedus välistada.

7.2 Kuidas Nexplanoni paigaldada

Nexplanoni implantaadi eduka kasutamise ja järgneva eemaldamise aluseks on implantaadi veatu ja
ettevaatlik paigaldamine mittedomineeriva käe naha alla vastavalt juhistele. Nii arst kui ka naine
peaksid olema suutelised tundma implantaati naha all pärast paigaldamist.

Implantaat tuleb paigaldada subkutaanselt, st vahetult naha alla. Kui implantaat on paigaldatud
liiga sügavale, võib see põhjustada närvi- või veresoonte kahjustusi. Liiga sügavale või valesti
paigaldamisega on seostatud väärtundlikkust (närvi kahjustuse tõttu) ja implantaadi paigalt nihkumist
(lihasesse või sidekirmesse paigaldamise tõttu) ning harvadel juhtudel on paigaldatud veresoonde.
Pealegi, kui implantaat on paigaldatud liiga sügavale, ei pruugi see olla palpeeritav ning selle asukoha
määramine ja/või eemaldamine võib olla keeruline.

Nexplanoni paigaldamine peab toimuma aseptilistes tingimustes ja seda võib teostada ainult arst, kes
on saanud vastava ettevalmistuse. Implantaat tuleb paigaldada ainult eellaetud aplikaatoriga.
Arstil on soovitatav istuda kogu paigaldamise protseduuri aja nii, et paigaldamise koht ja nõela
liikumine vahetult naha all on küljelt selgesti näha.

12
• Laske naisel lebada selili läbivaatuslaual nii, et tema
mittedominantne käsi on küünarnukist painutatud ja
väljapoole pööratud, et tema ranne on samal kõrgusel
tema kõrvaga või tema käsi on asetatud tema pea
kõrvale (joonis 1).


Joonis 1

• Määrake kindlaks paigaldamise koht, mis asub mittedomineeriva käe õlavarre siseküljel
ligikaudu 8-10 cm õlavarreluu mediaalsest epikondüülist kõrgemal.
• Tehke kaks märget steriilse markeriga: esiteks
märkige koht, kust implantaat sisestatakse ja teine
märge tehke mõni sentimeeter esimesest märgist
kehatüvele lähemale (joonis 2). See teine märk on
hiljem paigaldamise ajal suunatähiseks.

Joonis 2

• Puhastage sisestuskoht antiseptilise lahusega.
• Tuimestage paigaldusala (nt tuimestava spreiga või süstides 2 ml 1% lidokaiinilahust vahetult
naha alla piki kavatsetavat paigalduskanalit).
• Võtke steriilne eellaetud ühekordseks kasutuseks olev implantaati kandev Nexplanoni
aplikaator blisterpakendist välja.

13
• Hoidke aplikaatorit otse nõela kohal koredal pinnal.
Eemaldage läbipaistev kaitsekork libistades seda
horisontaalselt näidatud noole suunas eemale nõelast
(joonis 3). Kui kork ei tule kergesti maha, siis ei tohi
seda aplikaatorit kasutada. Te näete valget värvi
implantaati vaadates nõela tipust sisse. Ärge
puudutage lillat liugurit enne, kui olete nõela
täielikult naha alla sisestanud, sest see tõmbab
nõela tagasi ja vabastab implantaadi aplikaatorist.


Joonis 3

• Venitage oma vaba käe pöidla ning nimetissõrme
nahka sisestuskoha ümber (joonis 4).


Joonis 4

• Sisestage nõela ots nahka ligikaudu 30-kraadise nurga
all (joonis 5).


Joonis 5

14
• Langetage aplikaator horisontaalsesse asendisse.
Samal ajal, kui te nõela otsaga tõstate nahka, sisestage
nõel selle täies pikkuses. Te võite tunda kerget
vastupanu, kuid ärge kasutage liigset jõudu (joonis 6).
Kui nõela ei sisestata selle täies pikkuses,
paigaldatakse implantaat valesti.


Joonis 6

• Hoidke aplikaator täies pikkuses sisestatud nõelaga
samas asendis. Järgmise protseduuri ajal võite
vajadusel kasutada oma vaba kätt aplikaatori
hoidmiseks samas asendis. Vabastage lilla liugur
vajutades seda kergelt alla. Lükake liugur täielikult
tagasi kuni see jääb seisma (joonis 7). Implantaat on
nüüd oma lõplikus asukohas naha all ja nõel on
lukustatud aplikaatori sisse. Nüüd võib aplikaatori
eemaldada. Kui aplikaatorit ei hoita samas asendis
selle protseduuri ajal või kui lillat liugurit ei
liigutata täielikult tagasi, paigaldatakse implantaat
valesti.


Joonis 7

• Veenduge alati implantaadi kohalolekus naise
käsivarres palpeerides kohe pärast paigaldamist.
Palpeerides implantaadi mõlemaid otsi peaksite
suutma kinnitada 4 cm pikkuse varda kohalolekut
(joonis 8).


Joonis 8

Juhul kui te ei tunneta implantaati või kahtlete selle kohalolekus
- Kontrollige aplikaatorit. Nõel peaks olema täielikult sissetõmmatud ja ainult sulguri lilla tipp
nähtav.
- Kasutage teisi meetodeid selle kohaloleku kinnitamiseks. Sobivateks meetoditeks on
tasapinnaline röntgenpilt, kompuutertomograafia uuring (CT), ultraheliuuring kõrgsagedusliku
(10 MHz või rohkem) lineaarahelaanduriga või magnetresonantstomograafia (MRI). Enne
kompuutertomograafia, ultraheliuuringu või MRI kasutamist implantaadi asukoha määramiseks
on soovitatav juhiste saamiseks pöörduda Nexplanoni kohaliku tarnija poole. Juhul kui nendest
15
kuvamismeetoditest ei ole kasu, on soovitatav implantaadi kohalolekut kontrollida
etonogestreelisisalduse mõõtmisega isiku vereproovis. Sellisel juhul hoolitseb kohalik tarnija
vastava protseduuri teostamise eest. Seni kuni määratakse kindlaks implantaadi kohalolek,
tuleb kasutada mittehormonaalset kontratseptiivi.
- Asetage väike plaaster sisestuskohale. Paluge naisel palpeerida implantaati.
- Verevalumite vähendamiseks kasutage steriilset marlitampooni rõhksidemega. Naine võib
rõhksideme eemaldada 24 tunni möödumisel ja väikese plaastri sisestuskohalt pärast 3...5 päeva
möödumist.
- Täitke kasutaja kaart ja paluge see naisel alles hoida. Samuti täitke kleepsud ja kinnitage need
naise tervisekaardile.
- Aplikaator on ainult ühekordseks kasutamiseks ja see tuleb hävitada vastavalt bioloogiliselt
ohtlike jäätmete käitlemise kohalikele nõuetele.

7.3 Kuidas Nexplanoni eemaldada

Enne eemaldamisprotseduuri alustamist peab arst vaatama kasutaja kaardist informatsiooni
Nexplanoni implantaadi asukoha kohta. Leidke palpeerides implantaadi täpne asukoht käsivarres.

Kui implantaat ei ole palpeeritav, võib selle kohaloleku kindlaks tegemiseks kasutada tasapinnalist
röntgenipilti. Mittepalpeeritava implantaadi asukoht tuleb alati enne eemaldamist kindlaks teha.
Sobivateks asukoha kindlaks määramise meetoditeks on kompuutertomograafia, ultraheliuuring
kõrgsagedusliku (10 MHz või rohkem) lineaarahelaanduriga või MRI. Juhul kui nendest
kuvamismeetoditest ei ole implantaadi asukoha määramisel kasu, võib implantaadi olemasolu
kontrollida etonogestreeli määramisega. Palun võtke ühendust oma kohaliku tarnijaga edasiste juhiste
saamiseks.

Pärast mittepalpeeritava implantaadi asukoha kindlaks määramist, kaaluge võimalust eemaldamisel
kasutada ultraheli abi.
Aeg-ajalt on olnud teateid implantaadi nihkumisest. Tavaliselt on nihe väike võrreldes algse
asukohaga, välja arvatud paigaldamisel liiga sügavale (vt ka lõik 4.4 ravimi omaduste kokkuvõttes).
See võib teha raskeks implantaadi asukoha määramise palpeerides, ultraheliuuringu ja/või MRI abil
ning eemaldamisel võib vaja minna suuremat sisselõiget ja rohkem aega.

Implantaadi võib eemaldada ainult aseptilistes tingimustes arst, kes teab eemaldamise tehnikat.

Uuriv kirurgia ilma implantaadi täpset asukohta teadmata on kindlalt mittesoovitatav.
Sügavale paigaldatud implantaatide eemaldamine tuleb läbi viia ettevaatusega, et hoida ära
sügavamate närvi- või veresoonte kudede kahjustust käsivarres ja seda peavad teostama arstid, kes
teavad käe anatoomiat.

Kui implantaati ei ole võimalik eemaldada, võtke palun ühendust oma kohaliku tarnijaga edasiste
juhiste saamiseks.

16
• Puhastage ala, kuhu kavatsetakse teha sisselõige ja
kasutage antiseptikumi. Määrake palpeerides kindlaks
implantaadi asukoht ja märkige selle distaalne ots
(küünarnukile kõige lähemal olev ots) nt steriilse
markeriga (joonis 9).


Joonis 9

• Tuimestage käsivars nt 0,5 kuni 1 ml 1%
lidokaiinilahusega märgistatud kohalt, kuhu
kavatsetakse sisselõige teha (joonis 10). Kindlasti
süstige lokaalanesteetikum implantaadi alla, et hoida
seda nahapinna lähedal.


Joonis 10

• Vajutage implantaadi proksimaalne ots alla (joonis 11)
selle fikseerimiseks. Tekib kühm, mis näitab
implantaadi distaalse otsa asukohta. Alustades
implantaadi distaalsest otsast, tehke pikisuunaline 2 mm
sisselõige küünarnuki suunas.


Joonis 11

17
• Lükake implantaati õrnalt sisselõike suunas kuni ots on
nähtaval. Haarake implantaadist klemmiga (eelistavalt
kumeraotsalise moskiito-klemm) ning eemaldage
implantaat (joonis 12).


Joonis 12

• Kui implantaat on mähkunud sidekoesse, tehke sisselõige katvasse koesse ning seejärel
eemaldage implantaat klemmiga (joonised 13 ja 14).


Joonis 13
Joonis 14


• Kui implantaadi ots ei tule nähtavale sisselõike tegemisel, sisestage klemm õrnalt sisselõikesse
(joonis 15). Võtke klemm teise kätte (joonis 16). Teise klemmiga vabastage ettevaatlikult kude
implantaadi ümber ja võtke implantaadist kinni (joonis 17). Seejärel saab implantaadi
eemaldada.


Joonis 15
Joonis 16
Joonis 17

18
• Varda pikkuse mõõtmisega veenduge, et on eemaldatud kogu varras, mis on 4 cm pikk.
Teatatud on patsiendi käsivarres oleva implantaadi purunemisest. Mõnedel juhtudel on teatatud
purunenud implantaadi eemaldamisraskustest. Kui on eemaldatud osa implantaadist (vähem kui
4 cm), siis kohalejäänud osa tuleb eemaldada järgides juhiseid selles lõigus.
• Kui naine soovib Nexplanoni kasutamist jätkata, võib uue implantaadi paigaldada otsekohe
pärast vana implantaadi eemaldamist kasutades sama sisselõiget (vt lõik 7.4).
• Pärast implantaadi eemaldamist sulgege sisselõige haavasulgemisteibiga ja asetage sellele
plaaster.
• Verevalumite vähendamiseks kasutage steriilset marlitampooni rõhksidemega. Naine võib
rõhksideme eemaldada 24 tunni möödumisel ja väikese plaastri pärast 3...5 päeva möödumist.

7.4 Kuidas Nexplanoni asendada

Pärast eelmise implantaadi eemaldamist võib selle kohe asendada. See toimub sarnaselt lõigus 7.2
kirjeldatud paigaldamisprotseduuriga.

Uue implantaadi võib paigaldada samasse kätte ja sama sisselõike kaudu, mille kaudu eelmine
implantaat eemaldati. Kui uue implantaadi paigaldamiseks kasutatakse sama sisselõiget, tuimestage
anesteetikumi süstides paigalduskoht (nt 2 ml (1%) lidokaiinilahusega) vahetult naha all piki
paigalduskanalit, alustades eemaldamise sisselõikest, ja järgige edasisi samme paigaldamisjuhistes.
19Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Nexplanon, 68 mg implantaat

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Nexplanon on röntgenkontrastne bioloogiliselt mittelagunev ainult gestageeni sisaldav painduv
implantaat, mis on eellaetud steriilsesse ühekordse kasutusega aplikaatorisse.

Iga röntgenkontrastne implantaat sisaldab 68 mg etonogestreeli, mille vabanemise kiirus on
5...6. nädalal ligikaudu 60...70 mikrogrammi ööpäevas ning esimese aasta lõpuks on see vähenenud
ligikaudu 35...45 mikrogrammini ööpäevas, teise aasta lõpuks ligikaudu 30...40 mikrogrammini
ööpäevas ning kolmanda aasta lõpuks ligikaudu 25...30 mikrogrammini ööpäevas. Aplikaator on
kujundatud käsitsemiseks ühe käega ja selliselt, et lihtsustada implantaadi korrektset nahaalust
paigaldust.

INN. Etonogestrelum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Implantaat.

Röntgenkontrastne bioloogiliselt mittelagunev valge kuni valkjas pehme painduv varras pikkusega
4 cm ja läbimõõduga 2 mm.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Raseduse vältimine.

Ohutus ja efektiivsus on tõestatud 18...40-aastastel naistel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

1 implantaat, mille võib jätta paika kolmeks aastaks.

Lapsed
Nexplanoni ohutus ja efektiivsus noorukitel vanuses alla 18 eluaastat ei ole tõestatud.

Rasedus peab enne Nexplanoni paigaldamist olema välistatud.

Arstidel on tungivalt soovitatav osaleda koolitusseansil, kus neile tutvustatakse Nexplanoni
aplikaatorit, Nexplanoni implantaadi paigaldamise ja eemaldamise tehnikaid ning vajadusel paluda
juhendamist enne implantaadi paigaldamist või eemaldamist.


Lisateavet ja täpsemaid juhiseid implantaadi paigaldamise ning eemaldamise kohta saadetakse vastava
palve korral tasuta (Merck Sharp & Dohme OÜ, telefon 614 4200).

Enne implantaadi paigaldamist lugege hoolikalt ja järgige implantaadi paigaldamise ja eemaldamise
juhiseid lõigus 4.2 Kuidas Nexplanoni paigaldada ja Kuidas Nexplanoni eemaldada.

Kuidas kasutada Nexplanoni
Nexplanon on pikaajalise toimega hormonaalne kontratseptiiv. Naha alla paigaldatakse üks implantaat
ja selle võib jätta sinna kolmeks aastaks. Eemaldage implantaat mitte hiljem kui kolm aastat pärast
paigaldamise kuupäeva. Kasutajat peab teavitama, et ta võib igal ajal nõuda implantaadi eemaldamist.
Arst võib suurema kehakaaluga naistel kaaluda implantaadi varasemat asendamist (vt lõik 4.4).
Rasestumisvastane kaitse jätkub pärast implantaadi eemaldamist kui kohe paigaldatakse teine
implantaat. Kui naine ei soovi jätkata Nexplanoni kasutamist, kuid soovib jätkuvalt vältida rasedust,
tuleb talle soovitada mõnda teist rasestumisvastast meetodit.

Nexplanoni implantaadi eduka kasutamise ja järgneva eemaldamise aluseks on implantaadi
veatu ja ettevaatlik paigaldamine naha alla vastavalt juhistele. Kui implantaati ei ole
paigaldatud vastavalt juhistele (vt lõik 4.2 Millal Nexplanoni paigaldada ja Kuidas Nexplanoni
paigaldada) ning õigel päeval, võib selle tulemuseks olla soovimatu rasedus.

Nexplanoni implantaat tuleb paigaldada subkutaanselt, st vahetult naha alla õlavarre sisemisel küljel,
et vältida suuri veresooni ja närve, mis asuvad sügavamal sidekoes kakspealihase ja kolmpealihase
vahel.

Kohe pärast paigaldamist tuleb implantaadi kohalolek palpatoorselt kontrollida. Kui implantaat ei ole
palpeeritav või kui implantaadi kohalolek on kaheldav, peab selle kohaloleku kinnitamiseks kasutama
teisi meetodeid (vt lõik 4.2 Kuidas Nexplanoni paigaldada). Kuni implantaadi kohaloleku
kinnitamiseni tuleb naist nõustada kasutama mittehormonaalset rasestumisvastast meetodit.

Nexplanoni pakend sisaldab naisele mõeldud kasutaja kaarti, millele märgitakse implantaadi partii
number. Arstil palutakse kasutaja kaardile märkida paigaldamise kuupäev, implantaadiga käe poolsus
ja eeldatav eemaldamise päev. Pakendis on ka kleepsud partii numbriga tervishoiutöötadokumentatsiooni jaoks.

Millal Nexplanoni paigaldada
OLULINE! Enne implantaadi paigaldamist välistage rasedus.

Paigaldamise aeg sõltub naise hiljutisest kontratseptiivide kasutamisest järgmiselt:

Eelneva kuu aja jooksul ei ole hormonaalseid kontratseptiive kasutatud
Implantaat tuleb paigaldada menstruaaltsükli 1. kuni 5. päeval (menstruaaltsükli 1. päev on
menstruaalverejooksu esimene päev), isegi kui naisel on veel veritsust.

Kui paigaldamine on tehtud soovituste järgi, ei ole täiendava rasestumisvastase vahendi järele
vajadust. Kui paigaldatakse väljaspool soovitatud aega, tuleb naist nõustada kasutama barjäärimeetodit
esimesel 7 päeval pärast paigaldamist. Kui suguühe on juba toimunud, tuleb rasedus välistada.

Hormonaalse rasestumisvastase meetodi vahetamine Nexplanoni vastu
Üleminek kombineeritud hormonaalselt kontratseptiivilt (kombineeritud suukaudne kontratseptiiv,
vaginaalrõngas või transdermaalne plaaster)
Implantaat tuleb eelistatult paigaldada päev pärast eelmise kombineeritud suukaudse kontratseptiivi
viimase aktiivse tableti (viimase toimeaineid sisaldava tableti) võtmist või vaginaalrõnga või
transdermaalse plaastri eemaldamise päeval. Implantaat peab olema paigaldatud hiljemalt eelmise
kombineeritud hormonaalse kontratseptiivi viimasele tavalisele tabletivabale, rõngavabale,
plaastrivabale või platseebotableti intervallile järgneval päeval, kui oleks olnud juba aeg järgmise
manustamiskorra käes. Kõik rasestumisvastased meetodid (transdermaalne plaaster, vaginaalrõngas) ei
pruugi olla müügil kõigis riikides.


Kui paigaldamine on tehtud soovituste järgi, ei ole täiendava rasestumisvastase vahendi järele
vajadust. Kui paigaldatakse väljaspool soovitatud aega, tuleb naist nõustada kasutama barjäärimeetodit
esimesel 7 päeval pärast paigaldamist. Kui suguühe on juba toimunud, tuleb rasedus välistada.

Üleminek ainult gestageeni sisaldavalt rasestumisvastaselt meetodilt (nt ainult gestageeni sisaldav
minipill, süstitav preparaat, implantaat või intrauteriinne süsteem (IUS))
Kuivõrd on olemas mitmeid ainult progestageeni sisaldavaid meetodeid, tuleb implantaat paigaldada
järgmiselt:
- süstitavad kontratseptiivid: paigaldage implantaat päeval, mil on järgmise süsti aeg;
- ainult gestageeni sisaldav minipill: naine võib ainult gestageeni sisaldavalt minipillilt
Nexplanonile üle minna ükskõik millisel kuu päeval. Implantaat tuleb paigaldada 24 tunni
jooksul viimase tableti võtmisest;
- implantaat/IUS: paigaldage implantaat samal päeval, mil eelmine implantaat või IUS
eemaldatakse.

Kui paigaldamine on tehtud soovituste järgi, ei ole täiendava rasestumisvastase vahendi järele
vajadust. Kui paigaldatakse väljaspool soovitatud aega, tuleb naist nõustada kasutama barjäärimeetodit
esimesel 7 päeval pärast paigaldamist. Kui suguühe on juba toimunud, tuleb rasedus välistada.

Pärast aborti või raseduse katkemist
- Esimene trimester: implantaat tuleb paigaldada viie päeva jooksul pärast esimese trimestri aborti
või raseduse katkemist.
- Teine trimester: paigaldage implantaat 21. kuni 28. päeval pärast teise trimestri aborti või
nurisünnitust.
Kui paigaldamine on tehtud soovituste järgi, ei ole täiendava rasestumisvastase vahendi järele
vajadust. Kui paigaldatakse väljaspool soovitatud aega, tuleb naist nõustada kasutama barjäärimeetodit
esimesel 7 päeval pärast paigaldamist. Kui suguühe on juba toimunud, tuleb rasedus välistada.

Pärast sünnitust
- Kui ei imetata: implantaat tuleb paigaldada 21. kuni 28. päeval pärast sünnitust. Kui
paigaldamine on tehtud soovituste järgi, ei ole täiendava rasestumisvastase vahendi järele
vajadust. Kui implantaat paigaldatakse pärast 28. päeva möödumist sünnitusest, tuleb naist
nõustada kasutama barjäärimeetodit esimesel 7 päeval pärast paigaldamist. Kui suguühe on juba
toimunud, tuleb rasedus välistada.
- Kui imetatakse: implantaat tuleb paigaldada pärast nelja nädala möödumist sünnitusest (vt
lõik 4.6). Naist tuleb nõustada kasutama barjäärimeetodit esimesel 7 päeval pärast paigaldamist.
Kui suguühe on juba toimunud, tuleb rasedus välistada.

Kuidas Nexplanoni paigaldada
Nexplanoni implantaadi eduka kasutamise ja järgneva eemaldamise aluseks on implantaadi veatu ja
ettevaatlik paigaldamine mittedomineeriva käe naha alla vastavalt juhistele. Nii arst kui ka naine
peaksid olema suutelised tundma implantaati naise naha all pärast paigaldamist.

Implantaat tuleb paigaldada subkutaanselt, st vahetult naha alla. Kui implantaat on paigaldatud
liiga sügavale, võib see põhjustada närvi- või veresoonte kahjustusi. Liiga sügavale või valesti
paigaldamisega on seostatud väärtundlikkust (närvi kahjustuse tõttu) ja implantaadi paigalt nihkumist
(lihasesse või sidekirmesse paigaldamise tõttu) ning harvadel juhtudel on need kaasnenud
paigaldamisega veresoonde. Pealegi, kui implantaat on paigaldatud liiga sügavale, ei pruugi see olla
palpeeritav ning selle asukoha määramine ja/või eemaldamine võib olla keeruline.

Nexplanoni paigaldamine peab toimuma aseptilistes tingimustes ja seda võib teostada ainult arst, kes
teab seda protseduuri. Implantaat tuleb paigaldada ainult eellaetud aplikaatoriga.
Arstil on soovitatav istuda kogu paigaldamise protseduuri aja nii, et paigaldamise koht ja nõela
liikumine vahetult naha all on küljelt selgesti näha.


• Laske naisel lebada selili läbivaatuslaual nii, et tema
mittedominantne käsi on küünarnukist painutatud ja
väljapoole pööratud, et tema ranne on samal kõrgusel
tema kõrvaga või tema käsi on asetatud tema pea
kõrvale (joonis 1).


Joonis 1

• Määrake kindlaks paigaldamise koht, mis asub mittedomineeriva käe õlavarre siseküljel
ligikaudu 8...10 cm õlavarreluu mediaalsest epikondüülist kõrgemal.
• Tehke kaks märget steriilse markeriga: esiteks märkige
koht, kust implantaat sisestatakse ja teiseks tehke
märge mõni sentimeeter esimesest märgist kehatüvele
lähemale (joonis 2). See teine märk on hiljem
paigaldamise ajal suunatähiseks.


Joonis 2

• Puhastage sisestuskoht antiseptilise lahusega.
• Tuimestage paigaldusala (nt tuimestava spreiga või süstides 2 ml 1%-list lidokaiinilahust
vahetult naha alla piki kavatsetavat paigalduskanalit).
• Võtke steriilne eellaetud ühekordseks kasutamiseks olev implantaati kandev Nexplanoni
aplikaator blisterpakendist välja.


• Hoidke aplikaatorit otse nõela kohal koreda pinna alal.
Eemaldage läbipaistev kaitsekork, libistades seda
horisontaalselt noole näidatud suunas eemale nõelast
(joonis 3). Kui kork ei tule kergesti maha, siis ei tohi
seda aplikaatorit kasutada. Te näete valget värvi
implantaati, vaadates nõela tipust sisse. Ärge
puudutage lillat liugurit enne, kui olete nõela
täielikult naha alla sisestanud, sest see tõmbab
nõela tagasi ja vabastab implantaadi aplikaatorist.


Joonis 3

• Oma vaba käega venitage pöidla ning nimetissõrmega
nahka sisestuskoha ümber (joonis 4).


Joonis 4

• Sisestage nõelaots nahka ligikaudu 30-kraadise nurga
all (joonis 5).


Joonis 5


• Langetage aplikaator horisontaalsesse asendisse.
Samal ajal, kui te nõela otsaga tõstate nahka, sisestage
nõel selle täies pikkuses. Te võite tunda kerget
vastupanu, kuid ärge kasutage liigset jõudu (joonis 6).
Kui nõela ei sisestata selle täies pikkuses,
paigaldatakse implantaat valesti.


Joonis 6

• Hoidke aplikaator täies pikkuses sisestatud nõelaga
samas asendis. Järgmise protseduuri ajal võite
vajadusel kasutada oma vaba kätt aplikaatori
hoidmiseks samas asendis. Vabastage lilla liugur
vajutades seda kergelt alla. Lükake liugur täielikult
tagasi kuni see jääb seisma (joonis 7). Implantaat on
nüüd oma lõplikus asukohas naha all ja nõel on
lukustatud aplikaatori sisse. Nüüd võib aplikaatori
eemaldada. Kui aplikaatorit ei hoita samas asendis
selle protseduuri ajal või kui lillat liugurit ei
liigutata täielikult tagasi, paigaldatakse implantaat
valesti.


Joonis 7

• Veenduge alati implantaadi kohalolekus naise
käsivarres palpeerides kohe pärast paigaldamist.
Palpeerides implantaadi mõlemaid otsi peaksite
suutma kinnitada 4 cm pikkuse varda kohalolekut
(joonis 8).


Joonis 8

Juhul kui te ei tunneta implantaati või kahtlete selle kohalolekus:
• Kontrollige aplikaatorit. Nõel peaks olema täielikult sissetõmmatud ja ainult sulguri lilla tipp
nähtav.
• Kasutage teisi meetodeid selle kohaloleku kinnitamiseks. Sobivateks meetoditeks on
tasapinnaline röntgenpilt, kompuutertomograafia uuring (CT), ultraheliuuring kõrgsagedusliku
(10 MHz või rohkem) lineaarahelaanduriga või magnetresonantstomograafia (MRI). Enne
kompuutertomograafia, ultraheliuuringu või MRI kasutamist implantaadi asukoha määramiseks
on soovitatav juhiste saamiseks pöörduda Nexplanoni kohaliku tarnija poole. Juhul kui nendest
kuvamismeetoditest ei ole kasu, on soovitatav implantaadi kohalolekut kontrollida

etonogestreelisisalduse mõõtmisega isiku vereproovis. Sellisel juhul hoolitseb kohalik tarnija
vastava protseduuri teostamise eest. Seni kuni määratakse kindlaks implantaadi kohalolek, tuleb
kasutada mittehormonaalset kontratseptiivi.
• Asetage väike plaaster sisestuskohale. Paluge naisel palpeerida implantaati.
• Verevalumite vähendamiseks kasutage steriilset marlitampooni rõhksidemega. Naine võib
rõhksideme eemaldada 24 tunni möödumisel ja väikese plaastri sisestuskohalt pärast 3...5 päeva
möödumist.
• Täitke kasutaja kaart ja paluge naisel see alles hoida. Samuti täitke kleepsud ja kinnitage need
naise tervisekaardile.
• Aplikaator on ainult ühekordseks kasutuseks ja see tuleb hävitada vastavalt bioloogiliselt ohtlike
jäätmete käitlemise kohalikele nõuetele.

Kuidas Nexplanoni eemaldada
Enne eemaldamisprotseduuri alustamist peab arst vaatama kasutaja kaardist teavet Nexplanoni
implantaadi asukoha kohta. Leidke palpeerides implantaadi täpne asukoht käsivarres.
Kui implantaat ei ole palpeeritav, võib selle kohaloleku kindlaks tegemiseks kasutada tasapinnalist
röntgenipilti. Mittepalpeeritava implantaadi asukoht tuleb alati enne eemaldamist kindlaks teha.
Sobivateks asukoha kindlaks määramise meetoditeks on kompuutertomograafia, ultraheliuuring
kõrgsagedusliku (10 MHz või rohkem) lineaarahelaanduriga või MRI. Juhul kui nendest
kuvamismeetoditest ei ole implantaadi asukoha määramisel kasu, võib implantaadi olemasolu
kontrollida etonogestreeli määramisega. Palun võtke ühendust oma kohaliku tarnijaga edasiste juhiste
saamiseks.

Pärast mittepalpeeritava implantaadi asukoha kindlaks määramist, kaaluge võimalust eemaldamisel
kasutada ultraheli abi.
Aeg-ajalt on olnud teateid implantaadi nihkumisest. Tavaliselt on nihe väike võrreldes algse
asukohaga, välja arvatud paigaldamisel liiga sügavale (vt ka lõik 4.4). See võib teha raskeks
implantaadi asukoha määramise palpeerides, ultraheliuuringu ja/või MRI abil ning eemaldamisel võib
vaja minna suuremat sisselõiget ja rohkem aega.

Implantaadi võib eemaldada ainult aseptilistes tingimustes arst, kes tunneb eemaldamise tehnikat.

Uuriv kirurgia ilma implantaadi täpset asukohta teadmata on kindlasti mittesoovitatav.
Sügavale paigaldatud implantaadi eemaldamine tuleb läbi viia ettevaatusega, et hoida ära sügavamate
närvi- või veresoonte kudede kahjustust käsivarres ja seda peab teostama arst, kes tunneb käe
anatoomiat.

Kui implantaati ei ole võimalik eemaldada, võtke palun ühendust oma kohaliku tarnijaga edasiste
juhiste saamiseks.

• Puhastage ala, kuhu kavatsetakse teha sisselõige ja
kasutage antiseptikumi. Määrake palpeerides kindlaks
implantaadi asukoht ja märkige selle distaalne ots
(küünarnukile kõige lähemal olev ots) nt steriilse
markeriga (joonis 9).


Joonis 9


• Tuimestage käsivars nt 0,5 kuni 1 ml 1%-lise
lidokaiinilahusega märgistatud kohalt, kuhu
kavatsetakse sisselõige teha (joonis 10). Kindlasti
süstige lokaalanesteetikum implantaadi alla, et hoida
seda nahapinna lähedal.


Joonis 10

• Vajutage implantaadi proksimaalne ots alla (joonis 11)
selle fikseerimiseks. Tekib väike kühm, mis näitab
implantaadi distaalse otsa asukohta. Tehke
pikisuunaline 2 mm sisselõige küünarnuki suunas
alustades implantaadi distaalsest otsast.


Joonis 11

• Lükake implantaati õrnalt sisselõike suunas kuni ots on
nähtaval. Haarake implantaadist klemmiga (eelistavalt
kumeraotsalise moskiito-klemmiga) ning eemaldage
implantaat (joonis 12).


Joonis 12

• Kui implantaat on mähkunud sidekoesse, tehke sisselõige katvasse koesse ning seejärel
eemaldage implantaat klemmiga (joonised 13 ja 14).Joonis 13
Joonis 14


• Kui implantaadi ots ei tule nähtavale sisselõike tegemisel, sisestage klemm õrnalt sisselõikesse
(joonis 15). Võtke klemm teise kätte (joonis 16). Teise klemmiga vabastage ettevaatlikult kude
implantaadi ümber ja võtke implantaadist kinni (joonis 17). Seejärel saab implantaadi
eemaldada.Joonis 15
Joonis 16
Joonis 17

• Varda pikkuse mõõtmisega veenduge, et on eemaldatud kogu varras, mis on 4 cm pikk.
Teatatud on patsiendi käsivarres oleva implantaadi purunemisest. Mõnedel juhtudel on teatatud
purunenud implantaadi eemaldamisraskustest. Kui on eemaldatud osa implantaadist (vähem kui
4 cm), siis kohalejäänud osa tuleb eemaldada järgides juhiseid selles lõigus.
• Kui naine soovib Nexplanoni kasutamist jätkata, võib uue implantaadi paigaldada otsekohe
pärast vana implantaadi eemaldamist, kasutades sama sisselõiget (vt lõik 4.2 Kuidas Nexplanoni
asendada).
• Pärast implantaadi eemaldamist sulgege sisselõige haavasulgemisteibiga ja asetage sellele
plaaster.
• Verevalumite vähendamiseks kasutage steriilset marlitampooni rõhksidemega. Naine võib
rõhksideme eemaldada 24 tunni möödumisel ja väikese plaastri pärast 3...5 päeva möödumist.

Kuidas Nexplanoni asendada
Pärast eelmise implantaadi eemaldamist võib selle kohe asendada. See toimub sarnaselt lõigus 4.2
Kuidas Nexplanoni paigaldada kirjeldatud paigaldamisprotseduuriga.

Uue implantaadi võib paigaldada samasse kätte ja sama sisselõike kaudu, mille kaudu eelmine
implantaat eemaldati. Kui uue implantaadi paigaldamiseks kasutatakse sama sisselõiget, tuimestage

anesteetikumi (nt 2 ml (1%) lidokaiinilahusega) süstides paigalduskoht vahetult naha all piki
paigalduskanalit, alustades eemaldamise sisselõikest ja järgige edasisi samme paigaldamisjuhistes.

4.3. Vastunäidustused

- Äge venoosne trombemboolia.
- Teadaolevad või kahtlustatavad suguhormoonidest sõltuvad pahaloomulised kasvajad.
- Olemasolevad (hea- või pahaloomulised) maksakasvajad või nende esinemine anamneesis.
- Olemasolev raske maksahaigus või selle esinemine anamneesis kuni maksatalitluse näitajad ei
ole normaliseerunud.
- Ebaselge etioloogiaga tupekaudne verejooks.
- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kui esineb ükski allpool mainitud seisunditest/riskiteguritest, tuleb kaaluda gestageeni kasutamisest
saadava kasu ja võimalike riskide suhet igal naisel eraldi ja neid tuleb naisega arutada enne, kui ta
otsustab Nexplanoni kasutama hakata. Nende seisundite halvenemise, ägenemise või esmakordse
ilmnemise korral peab naine võtma ühendust oma arstiga. Arst otsustab, kas Nexplanoni kasutamine
tuleb lõpetada.

Rinnanäärmevähk
Üldiselt suureneb rinnanäärmevähi risk vanuse suurenedes. Rinnanäärmevähi diagnoosimise risk on
veidi suurenenud (kombineeritud) suukaudsete kontratseptiivide (SK-de) kasutamise ajal. Selline
suurenenud risk kaob järk-järgult 10 aasta jooksul pärast SK kasutamise lõpetamist ning see ei ole
seotud kasutamise kestusega, vaid naise vanusega SK kasutamise ajal. Arvutuslikult on kombineeritud
SK-sid kasutaval (kuni 10 aastat pärast lõpetamist) 10 000 naisel eeldatav diagnoositud juhtumite arv
võrreldes mitte kunagi kasutanutega samal perioodil erinevatel vanuserühmadel järgmine: 4,5/4
(16...19-aastased); 17,5/16 (20...24-aastased); 48,7/44 (25...29-aastased); 110/100 (30...34-aastased);
180/160 (35...39-aastased) ja 260/230 (40...44-aastased). Ainult gestageeni sisaldavate
rasestumisvastaste meetodite kasutajate risk on tõenäoliselt sarnases suurusjärgus kui kombineeritud
SK-de puhul. Siiski on tõendid nende meetodite puhul vähem kindlad. Võrreldes üldise riskiga
haigestuda kogu elu jooksul rinnanäärmevähki, on SK-dega seotud suurenenud risk väike. SK
kasutajatel diagnoositud rinnanäärmevähi juhtumid kalduvad olema kliiniliselt vähem arenenud kui
nendel, kes ei ole SK-sid kasutanud. Vaadeldud suurenenud risk SK kasutajatel võib olla tingitud
varasemast diagnoosist, SK bioloogilistest toimetest või mõlema kombinatsioonist.

Maksahaigus
Kui ilmnevad maksafunktsiooni ägedad või kroonilised häired, tuleb naised suunata eriarsti juurde
läbivaatusele ja nõustamisele.

Tromboos ja muud veresoonkonna haigused
Epidemioloogilised uuringud on seostanud kombineeritud SK-de (östrogeen koos gestageeniga)
kasutamist venoosse trombemboolia (VTE, süvaveeni tromboos ja kopsuemboolia) ja arteriaalse
trombemboolia (ATE, müokardi infarkt ja isheemiline insult) esinemuse sagenemisega. Nende leidude
kliiniline olulisus etonogestreeli osas (desogestreeli bioloogiliselt aktiivne metaboliit), mida
kasutatakse ainult gestageeni sisaldava kontratseptiivina östrogeense komponendi asemel, on
teadmata.
Piiratud epidemioloogilised andmed ei viita kõrgemale VTE või ATE riskile implantaati kasutavatel
naistel, kuid turuletulekujärgselt on etonogestreeli sisaldavaid implantaate kasutavatel naistel teatatud
siiski ATE ja VTE juhtudest. Soovituslik on hinnata riskitegureid, mida seostatakse VTE ja ATE riski
suurenemisega.
Naisi, kellel on esinenud trombemboolseid häireid, tuleb teavitada nende taasesinemise võimalusest.
Tromboosi esinemisel tuleb implantaat eemaldada. Implantaadi eemaldamist tuleb kaaluda ka
operatsioonist või haigusest tingitud pikaajalise liikumatuse korral.

10

Vererõhu tõus
Kui Nexplanoni kasutamise ajal tekib püsiv hüpertensioon või kui vererõhu oluline tõus ei allu
piisavalt hüpertensioonivastasele ravile, tuleb Nexplanoni kasutamine lõpetada.

Toime süsivesikute ainevahetusele
Gestageeni sisaldavate kontratseptiivide kasutamisel võib olla toime perifeersele insuliiniresistentsusele
ja glükoositaluvusele. Seetõttu tuleb suhkurtõvega naisi esimeste Nexplanoni kasutamise kuude jooksul
hoolikalt jälgida.

Pigmendilaik
Mõnikord võib tekkida pigmendilaik, eriti naistel, kellel on anamneesis rasedusaegne pigmendilaik.
Pigmendilaigu tekkele kalduvatel naistel tuleb Nexplanoni kasutamise ajal vältida päikese- või
ultraviolettkiirgust.

Kehakaal
Nexplanoni kontratseptiivne toime on seotud etonogestreelisisaldusega plasmas, mis on
pöördvõrdeliselt seotud kehakaaluga ning mis pärast implantaadi paigaldamist aja jooksul väheneb.
Kliinilised kogemused suurema kehakaaluga naistel kolmandal kasutamisaastal on piiratud. Seetõttu ei
saa välistada, et rasestumisvastane toime võib nendel naistel kolmandal kasutamisaastal olla madalam
kui normaalse kehakaaluga naistel. Arst võib seepärast kaaluda suurema kehakaaluga naistel
varasemat implantaadi vahetamist.

Paigaldamisest tingitud komplikatsioonid
Harvadel juhtumitel, millest enamus on seotud kas algse paigaldamisega liiga sügavale (vt lõik 4.2
Kuidas Nexplanoni paigaldada) ja/või välise jõu rakendamisega (nt implantaadi manipulatsioon või
kontaktspordialad), võib implantaat nihkuda paigalduskohast ära. Sellistel juhtudel võib implantaadi
asukoha määramine olla keerulisem ja eemaldamine võib vajada suuremat sisselõiget (vt lõik 4.2
Kuidas Nexplanoni eemaldada). Kui implantaati ei eemaldata, võivad rasestumisvastane toime ja
gestageeniga seotud kõrvaltoimete riskid kesta kauem, kui naine seda soovib.

Implantaadi väljaheitmine võib toimuda siis, kui implantaat ei ole paigaldatud vastavalt lõigus 4.2
Kuidas Nexplanoni paigaldada toodud juhistele või paikse põletiku tagajärjel.

Munasarja tsüst
Kõigi väikese annusega hormonaalsete kontratseptiividega toimub folliikulite areng ning mõnikord võib
folliikul jätkata kasvamist suuremaks kui normaalse tsükli korral. Üldiselt kaovad sellised suurenenud
folliikulid iseenesest. Sageli on need asümptomaatilised; mõnedel juhtudel seostatakse neid kerge
kõhuvaluga. Harva vajavad need kirurgilist vahelesekkumist.

Emakaväline rasedus
Traditsiooniliste ainult gestageeni sisaldavate kontratseptiivide kaitse emakavälise raseduse vastu ei
ole nii hea kui kombineeritud SK-del, mida on seostatud nende meetodite kasutamise ajal
ovulatsioonide sagedase tekkega. Hoolimata asjaolust, et Nexplanon pärsib ovulatsiooni, tuleb
diferentsiaaldiagnostikas arvestada emakavälise raseduse võimalusega, kui naisel tekib amenorröa või
kõhuvalu.

Muud seisundid
Järgnevatest seisunditest on teatatud nii raseduse kui suguhormoonide kasutamise ajal, kuid nende seost
gestageenide kasutamisega ei ole tõestatud: kollatõbi ja/või sapipaisuga seotud kihelus, sapikivide
moodustumine, porfüüria, süsteemne erütematoosne luupus, hemolüütilis-ureemiline sündroom,
Sydenhami korea, rasedusherpes, otoskleroosist tingitud kuulmislangus ja (pärilik) angioödeem.

Meditsiiniline läbivaatus/konsultatsioon
Enne Nexplanoni kasutamise või taaskasutamise alustamist tuleb võtta täielik anamnees (sh
perekonnaanamnees) ja välistada rasedus. Juhindudes vastunäidustustest (vt lõik 4.3) ja hoiatustest (vt
lõik 4.4) tuleb mõõta vererõhku ning teostada füüsiline läbivaatus. Naisel on soovitatav naasta
meditsiinilisse kontrolli kolm kuud pärast Nexplanoni paigaldamist. Selle kontrolli käigus tuleb mõõta
11

vererõhku ning uurida naiselt, kas tal on mis tahes küsimusi või kaebusi või kas on ilmnenud mis tahes
kõrvaltoimeid. Edasiste perioodiliste kontrolluuringute sagedus ja olemus tuleb kohandada
individuaalselt igale naisele juhindudes kliinilisest vajadusest.

Naistele tuleb selgitada, et Nexplanon ei kaitse HIV nakkuse (AIDS) ega teiste sugulisel teel levivate
haiguste vastu.

Vähenenud efektiivsus
Nexplanoni efektiivsus võib väheneda, kui samaaegselt kasutatakse mõnda ravimit (vt lõik 4.5).

Muutused menstruatsiooni verejooksudes
Nexplanoni kasutamise ajal tekivad naistel tõenäoliselt ennustamatud muutused nende menstruatsiooni
verejooksude laadis. Nendeks võivad olla ebaregulaarne verejooksude rütm (puudus, harvem,
sagedasem või pidev) ja muutused verejooksude rohkuses (vähenenud või suurenenud) või kestuses.
Amenorröast teatati ligikaudu 1-l naisel 5-st, samas kui teisel viiendikul naistest teatati sagedastest
ja/või pikaajalistest verejooksudest. Paljudel naistel ennustab esimese kolme kuu jooksul kogetud
verejooksude laad enamasti edasiste verejooksude laadi. Teave, nõustamine ja verejooksude kohta
päeviku pidamine võib parandada naise leppimist muutustega verejooksude laadis. Tupekaudsete
verejooksude hindamine peab toimuma ainult sel eesmärgil ja võib sisaldada läbivaatust, et välistada
günekoloogiline patoloogia või rasedus.

In situ purunenud või paindunud implantaat
Teatatud on patsiendi käsivarres oleva implantaadi purunemisest või paindumisest. In vitro andmete
põhjal võib purunenud või paindunud implantaadi korral olla etonogestreeli vabastamise määr kergelt
tõusnud. Eeldatavalt ei ole sellel muutusel kliiniliselt olulisi toimeid.
Implantaadi eemaldamisel on oluline see täielikult eemaldada (vt lõik 4.2 Kuidas Nexplanoni
eemaldada).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pange tähele! Võimalike koostoimete väljaselgitamiseks tuleb lugeda samaaegselt kasutatavate
ravimite ravimi omaduste kokkuvõtet.

Teiste ravimpreparaatide mõju Nexplanonile
Hormonaalsete kontratseptiivide ja teiste ravimite koostoimete tagajärjeks võivad olla vaheveritsus
ja/või rasestumisvastase toime kadumine. Kirjanduse andmetel on teatatud järgnevatest koostoimetest
(peamiselt kombineeritud kontratseptiividega, aga mõnikord ka ainult gestageeni sisaldavate
kontratseptiividega).

Maksa ainevahetus
Koostoimed võivad tekkida ravimitega, mis indutseerivad maksaensüüme, eriti tsütokroom P450
ensüüme, mille tulemuseks võib olla suurenenud suguhormoonide kliirens (nt fenütoiin, fenobarbitaal,
primidoon, bosentaan, karbamasepiin, rifampitsiin) ja HIV-ravimid (nt ritonaviir, nelfinaviir,
nevirapiin, efavirens) ning võimalik, et ka okskarbasepiin, topiramaat, felbamaat, griseofulviin ja liht-
naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed ravimid.

Tegevusjuhised
Naistel, keda ravitakse mõnega ülalmainitud ravimitest, tuleb lisaks Nexplanonile kasutada
mittehormonaalset rasestumisvastast meetodit. Maksaensüüme indutseerivate ravimitega tuleb nende
manustamise ajal ja 28 päeva jooksul pärast nende ärajätmist kasutada mittehormonaalset
rasestumisvastast meetodit.
Pikaajalist ravi maksaensüüme indutseerivate ravimitega saavatel naistel on soovitatav implantaat
eemaldada ning soovitada neile rasestumisvastast meetodit, mida ei mõjuta koostoimet omav ravim.

Hormoonide sisalduse suurenemine plasmas, mida seostatakse samaaegselt manustatud ravimitega
Maksaensüümide, nagu nt CYP3A4, aktiivsust pärssivad ravimid (nt ketokonasool) võivad suurendada
hormoonide sisaldust plasmas.
12


Nexplanoni mõju teistele ravimpreparaatidele
Hormonaalsed kontratseptiivid võivad sekkuda teiste ravimite metabolismi. Vastavalt võivad plasma-ja koekontsentratsioonid kas suureneda (nt tsüklosporiin) või väheneda (nt lamotrigiin).

Laboratoorsed näitajad
Kombineeritud SK-de kasutamisest saadud andmed on näidanud, et kontratseptiivsed steroidid võivad
mõjutada mõnesid laboratoorseid näitajaid, sh maksa-, kilpnäärme-, neerupealiste- ja neerufunktsiooni
biokeemilisi näitajaid, (transport)valkude, nt kortikosteroide siduva globuliini ja
lipiidide/lipoproteiinide fraktsioonide sisaldust seerumis, süsivesikute metabolismi ning verehüübivuse
ja fibrinolüüsi näitajaid. Muutused jäävad üldiselt normi piiridesse. Ei ole teada, millises ulatuses
kehtib see ka ainult gestageeni sisaldavate kontratseptiivide kohta.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Nexplanon ei ole raseduse ajal näidustatud. Kui Nexplanoni kasutamise ajal rasestutakse, tuleb
implantaat eemaldada. Loomkatsed on näidanud, et gestageensete ainete väga suured annused võivad
põhjustada naissoost loodete mehelikkust. Ulatuslikud epidemioloogilised uuringud ei ole näidanud
suurenenud sünnidefektide riski lastel, kelle emad kasutasid enne rasestumist SK-sid ega teratogeenseid
toimeid, kui SK-sid oli tahtmatult kasutatud raseduse ajal. Ehkki tõenäoliselt kehtib see kõikide SK-de
kohta, ei ole selge, kas see kehtib ka Nexplanoni kohta.

Erinevate etonogestreeli ja desogestreeli sisaldavate preparaatide (etonogestreel on desogestreeli
metaboliit) ravimiohutuse andmed ei näita suurenenud riski.

Imetamine
Kliinilised andmed näitavad, et Nexplanon ei mõjuta rinnapiima kogust ega selle kvaliteeti (valgu-,
laktoosi- või rasvasisaldust). Siiski eritub väike kogus etonogestreeli rinnapiima. Põhinedes piima
joomisel keskmiselt 150 ml/kg ööpäevas on arvutatud imiku ööpäeva keskmine etonogestreeli annus
pärast ühekuulist etonogestreeli vabanemist ligikaudu 27 ng/kg/ööpäevas. See vastab ligikaudu
2,2%-le ema kehakaalule kohandatud ööpäevasest annusest ja ligikaudu 0,2%-le hinnangulisest ema
ööpäevasest koguannusest. Järgnevalt väheneb imetamise perioodil etonogestreeli sisaldus rinnapiimas
aja jooksul.
Piiratud pikaajalised andmed on olemas 38 lapse kohta, kelle emadele paigaldati implantaat
4. kuni 8. sünnitusjärgsel nädalal. Lapsed olid rinnapiimatoidul keskmiselt 14 kuud ning neil tehti
järelkontrolle kuni 36 kuu vanuseni. Kasvu ning füüsilise ja psühhomotoorse arengu hindamine ei
näidanud mingit erinevust võrreldes rinnaga toidetavate imikutega, kelle emad kasutasid IUS-i
(n = 33). Sellest hoolimata tuleb lapse arengut ja kasvu hoolikalt jälgida. Olemasolevatele andmetele
tuginedes võib Nexplanoni imetamise ajal kasutada ja see tuleb paigaldada pärast 4. sünnitusjärgset
nädalat.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Põhinedes farmakodünaamilistele andmetele eeldatakse, et Nexplanonil ei ole või on ebaoluline autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Nexplanoni kasutamise ajal tekivad naistel tõenäoliselt ennustamatud muutused menstruatsiooni
verejooksude laadis. Nendeks võivad olla ebaregulaarne verejooksude rütm (puudus, harvem,
sagedasem või pidev) ja muutused verejooksude rohkuses (vähenenud või suurenenud) või kestuses.
Amenorröast teatati ligikaudu 1-l naisel 5-st, samas kui teisel viiendikul naistest teatati sagedastest
ja/või pikaajalistest verejooksudest. Mõnikord on teatatud tugevast verejooksust. Kliinilistes
uuringutes olid verejooksude muutused kõige sagedasemaks põhjuseks ravi katkestamiseks (ligikaudu
11%). Paljudel naistel ennustab esimese kolme kuu jooksul kogetud verejooksude laad enamasti
edasiste verejooksude laadi.
13


Võimalikud seotud kõrvaltoimed, millest on teatatud kliinilistes uuringutes on loetletud allolevas
tabelis:

Kõrvaltoime MedDRA terminoloogia järgi1
Organsüsteemi klass
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
(≥ 1/10)
(≥ 1/100 kuni < 1/10)
(≥ 1/1000 kuni < 1/100)
Infektsioonid ja
tupe infektsioon

farüngiit, riniit, kuseteede
infestatsioonid
infektsioon
Immuunsüsteemi


ülitundlikkus
häired
Ainevahetus- ja

suurenenud söögiisu

toitumishäired
Psühhiaatrilised häired
meeleolu kõikumine,
ärevus, unetus
masendunud meeleolu,
närvilisus, libiido
langus
Närvisüsteemi häired
peavalu
pearinglus
migreen, unisus
Vaskulaarsed häired

kuumahood

Seedetrakti häired

kõhuvalu, iiveldus,
oksendamine, kõhukinnisus,
kõhupuhitus
-lahtisus
Naha ja nahaaluskoe
akne
alopeetsia
liigkarvasus, lööve, kihelus
kahjustused
Lihas-skeleti ja


selja-, liigese-, lihase-,
sidekoe kahjustused
skeletilihaste valu
Neerude ja kuseteede


düsuuria
häired
Reproduktiivse
rindade
valulik menstruatsioon,
eritis suguelunditest,
süsteemi ja
tundlikkus,
munasarja tsüst
vulvovaginaalne
rinnanäärme häired
rinnanäärmete
ebamugavustunne,
valu,
galaktorröa, rinnanäärmete
ebaregulaarne
suurenemine, suguelundite
menstruatsioon
kihelus
Üldised häired ja

valu implantaadi
püreksia, turse
manustamiskoha
asukohas, reaktsioon
reaktsioonid
implantaadi asukohas,
väsimus, gripitaoline
haigus, valu
Uuringud
kehakaalu tõus
kehakaalu langus

1 Loetletud on teatud kõrvaltoime kirjeldamiseks kõige sobivamad MedDRA terminid (versioon 10.1).
Sünonüüme või seonduvaid seisundeid ei ole loetletud, kuid ka neid tuleb arvesse võtta.

Harvadel juhtudel on turuletulekujärgselt täheldatud kliiniliselt olulist vererõhu tõusu, samuti
seborröad. On esinenud anafülaktilisi reaktsioone, nõgestõbe, angioödeemi ning selle süvenemist
ja/või kaasasündinud angioödeemi süvenemist. Implantaadi paigaldamine või eemaldamine võib
põhjustada verevalumeid, kerget paikset ärritust, valu või sügelust. Implantaadi asukohas võib tekkida
sidekoestumine, arm või abstsess. Ilmneda võib väärtundlikkust või sellele sarnaseid reaktsioone.
Võimalik on implantaadi väljaheitmine või paigalt nihkumine (vt lõik 4.4). Kui ei järgita juhiseid (vt
lõik 4.2), siis võidakse implantaat valesti paigaldada ning selle asukoha määramine ja eemaldamine
võib olla keeruline. Implantaadi eemaldamisel võib osutuda vajalikuks kirurgiline vahelesekkumine.

Harvadel juhtumitel on teatatud emakavälisest rasedusest (vt lõik 4.4).

Teatatud on mitmetest (tõsistest) kõrvaltoimetest (kombineeritud suukaudseid) kontratseptiive
kasutavatel naistel. Nende hulka kuuluvad venoossed ja arteriaalsed trombemboolilised häired,
14

hormoonsõltuvad kasvajad (nt maksakasvajad, rinnanäärmevähk) ja pigmendilaik, millest mõnesid on
üksikasjalikumalt kirjeldatud lõigus 4.4.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Implantaat tuleb alati enne uue paigaldamist eemaldada. Puuduvad andmed etonogestreeli
üleannustamise kohta. Üldiselt puuduvad teated kontratseptiivide üleannustamisest tingitud tõsiste
kahjulike toimete kohta.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: hormonaalsed kontratseptiivid süsteemseks kasutamiseks, gestageenid,
ATC-kood: G03AC08

Toimemehhanism
Nexplanon on bioloogiliselt mittelagunev röntgenkontrastne etonogestreeli sisaldav subkutaanne
implantaat, mis on eellaetud steriilsesse ühekordse kasutusega aplikaatorisse. Etonogestreel on
desogestreeli bioloogiliselt aktiivne metaboliit, SK-des laialdaselt kasutatav gestageen. See on
struktuurselt tuletatud 19-nortestosteroonist ning seondub kõrge afiinsusega sihtorganite progesterooni
retseptoritega. Etonogestreeli rasestumisvastane toime saavutatakse peamiselt ovulatsiooni
pärssimisega. Ovulatsiooni ei täheldatud implantaadi kasutamise esimese kahe aasta jooksul ning
ainult harva kolmandal aastal. Lisaks ovulatsiooni pärssimisele põhjustab etonogestreel ka muutusi
emakakaela limaskestas, mis takistab seemnerakkude pääsu emakasse.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus
Kliinilised uuringud teostati 18- kuni 40-aastastel naistel. Kuigi otsest võrdlusuuringut SK-dega ei
tehtud, oli rasestumisvastane efektiivsus võrreldav kombineeritud SK-de rasestumisvastase
efektiivsusega. Kliiniliste uuringute käigus ei täheldatud implantaadiga ühtegi rasedust 35 057 tsükli
jooksul; arvestatud Pearli indeks oli 0,00 (95% usaldusvahemik: 0,00...0,14). Kuid tuleb mõista, et
praktikas ei saa ühtegi meetodit pidada 100% efektiivseks. Rasestumisvastase kaitse kõrge aste on
saavutatud muuhulgas seetõttu, et Nexplanoni kontratseptiivne toime ei sõltu naise poolt annustamise
korrast kinni pidamisest. Etonogestreeli rasestumisvastane toime on pöörduv, mis on nähtav
implantaadi eemaldamisele järgnevast kiirest normaalse menstruatsioonitsükli taastumisest. Kuigi
etonogestreel pärsib ovulatsiooni, ei ole munasarja aktiivsus täielikult alla surutud. Keskmine
östradiooli kontsentratsioon jääb kõrgemale tasemest, mida on näha varajases follikulaarses faasis.
Kaheaastases võrdlevas uuringus ei täheldatud muutusi luu mineraalses tiheduses ei Nexplanoni
(N = 44) ega IUS-i (N = 29) kasutajate hulgas. Samuti ei ole täheldatud kliiniliselt olulist toimet
lipiidide metabolismile. Gestageeni sisaldavate kontratseptiivide kasutamisel võib olla toime
insuliiniresistentsusele ja glükoositaluvusele. Lisaks viitavad kliinilised uuringud menstruatsiooni
valude (düsmenorröa) vähenemisele Nexplanoni kasutajate hulgas.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Pärast implantaadi paigaldamist imendub etonogestreel kiirelt vereringesse. Ovulatsiooni pärssiv
kontsentratsioon saavutatakse 1 päeva jooksul. Maksimaalsed kontsentratsioonid seerumis (vahemikus
472...1270 pg/ml) saavutatakse 1 kuni 13 päeva jooksul. Implantaadi toimeaine vabastamise määr
väheneb aja jooksul. Selle tulemusena vähenevad seerumi kontsentratsioonid järsult esimeste kuude
jooksul. Esimese aasta lõpuks on keskmine mõõdetud kontsentratsioon ligikaudu 200 pg/ml (vahemik
15

150...261 pg/ml), mis aeglaselt väheneb kuni 156 pg/ml-ni (vahemik 111...202 pg/ml) kolmanda aasta
lõpuks. Vaadeldud seerumi kontsentratsioonide erinevust võib osaliselt põhjendada kehakaalu
erinevustega.

Jaotumine
Etonogestreel on 95,5...99% ulatuses seotud seerumi valkudega, peamiselt albumiiniga ning
väiksemas ulatuses suguhormoone siduva globuliiniga. Keskmine ja kogu jaotusruumala on vastavalt
27 l ja 220 l ning need peaaegu ei muutu Nexplanoni kasutamise aja jooksul.

Biotransformatsioon
Etonogestreel hüdroksüülitakse ja redutseeritakse. Metaboliidid konjugeeritakse sulfaatide ja
glükuroniididega. Loomkatsed näitavad, et enterohepaatiline tsirkulatsioon ei aita tõenäoliselt kaasa
etonogestreeli gestageensele aktiivsusele.

Eritumine
Pärast etonogestreeli intravenoosset manustamist on keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg
ligikaudu 25 tundi ning seerumi kliirens ligikaudu 7,5 l/h. Nii kliirens kui eliminatsiooni
poolväärtusaeg jäävad raviperioodi jooksul konstantseks. Etonogestreeli ja selle metaboliitide
eritumine, kas vabade steroididena või konjugaatidena toimub uriini ja väljaheitega (suhtega 1,5 : 1).
Pärast paigaldamist imetavatele naistele eritub etonogestreel esimesel neljal kuul rinnapiima
piima/seerumi suhtega 0,44...0,50. Imetavatel naistel on keskmine etonogestreeli ülekanne
vastsündinule ligikaudu 0,2% ema hinnangulisest etonogestreeli ööpäevasest koguannusest (2,2%, kui
väärtused on teisendatud kehakaalu kg kohta). Kontsentratsioonid näitavad aja jooksul järk-järgulist ja
statistiliselt olulist vähenemist.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Sõltumata manustamisteest ei täheldatud toksikoloogilistes uuringutes muid toimeid peale nende, mida
on võimalik selgitada etonogestreeli hormonaalsete omadustega.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Implantaat
Sisu: etüleenvinüülatsetaadi kopolümeer (28% vinüülatsetaati, 43 mg)

baariumsulfaat (15 mg)

magneesiumstearaat (0,1 mg)
Kate: etüleenvinüülatsetaadi kopolümeer (15% vinüülatsetaati, 15 mg).

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat
Nexplanoni ei tohi paigaldada pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sisepakendil.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Hoida originaalblisterpakendis.

16

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Blisterpakend sisaldab ühte implantaati (pikkusega 4 cm ja läbimõõduga 2 mm), mis on eellaetud
kasutusvalmis ühekordse kasutusega steriilse aplikaatori roostevabast terasest nõela sisse. Implantaati
sisaldav aplikaator on pakitud läbipaistvasse polüetüleentereftalaatglükoolist blisterpakendisse, mis on
suletud suure tihedusega polüetüleenist (HDPE) kattega. Blisterpakendi sisu on steriilne, välja arvatud
kui see on viga saanud või avatud.

Pakendi suurused: karp ühe blisterpakendiga, karp viie blisterpakendiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Vt lõik 4.2.
Aplikaator on ainult ühekordseks kasutuseks.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Holland

8. Müügiloa number

806813

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 05/02/2013
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 02/09/2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2015
17