MOXOGAMMA 0,4 MG

Toimeained: moksonidiin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 0,4mg 30TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on MOXOGAMMA 0,4 MG ja milleks seda kasutatakse

Toimemehhanism
Moxogamma 0,4 mg on tsentraalselt toimiv antiadrenergiline ravim kõrgenenud vererõhu
alandamiseks.

Näidustus
Moxogamma 0,4 mg manustatakse kerge või keskmise raskusega kõrgvererõhutõve korral
(essentsiaalne hüpertensioon).

2. Mida on vaja teada enne MOXOGAMMA 0,4 MG võtmist

Ärge võtke Moxogamma 0,4 mg
- kui te olete allergiline (ülitundlik) moksonidiini (toimeaine) või Moxogamma 0,4 mg mõne
koostisosa suhtes;
- kui teil on siinussõlme nõrkuse sündroom (südame rütmihäire, impulsside teke südames
(siinussõlmes) on ebaregulaarne);
- kui teil on väga aeglane südamerütm (alla 50 löögi minutis) puhkeolekus;
- kui teil on 2. või 3. astme atrioventrikulaarne blokaad (tõsised elektriliste impulsside
juhtehäired südame kodade ja vatsakeste vahel);
- kui teil on südamefunktsiooni kahjustus.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Moxogamma 0,4 mg
- kui teil on esimese astme atrioventrikulaarne blokaad. Sellisel juhul võib esineda ebanormaalselt
aeglane südamerütm;
- kui teil on raske koronaartõbi või ebastabiilne stenokardia;
- kui teil on mõõdukas südamefunktsiooni häire;
- kui teil on mõõdukalt vähenenud neerufunktsioon. Moxogamma 0,4 mg hüpotensiivset toimet
tuleb hoolikalt jälgida, eriti ravi alguses. Vajalik on annuse täpne tiitrimine;
- kui teid ravitakse samaaegselt β-adrenoblokaatoritega. Ravi lõpetamisel tuleb katkestada
esimesena β-adrenoblokaatorite manustamine ja mõned päevad hiljem Moxogamma 0,4 mg
manustamine, et vältida vererõhu tõusu tagasilöögiefektina;
- kui teil on galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumishäired.

Ravi Moxogamma 0,4 mg’ga ei tohi lõpetada järsult, vaid see peab toimuma aeglaselt kahe nädala
jooksul arsti järelvalve all (vt ka lõik „Kuidas Moxogamma 0,4 mg võtta“).

Lapsed ja alla 16-aastased noorukid
Moxogamma 0,4 mg ei manustata lastele ja alla 16-aastastele noorukitele, kuna puuduvad piisavad
ravikogemused selles vanusegrupis.

Eakad
Moxogamma 0,4 mg raviannust ei pea vähendama.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teised kõrgvererõhutõve vastased ravimid
Suureneb vererõhku langetav toime.
Ärevust ja pinget vähendavad ravimid (trankvilisaatorid), unerohud ja rahustid
Nende ravimite toime suureneb.

Tritsüklilised antidepressandid (teatud depressiooniravimid)
Nende ravimite toime suureneb.

Bensodiasepiinid (teatud unerohud/rahustid)
Nende ravimite toime suureneb.
Lorasepaam (bensodiasepiinide hulka kuuluv rahusti)
Kognitiivse funktsiooni (ümbritseva keskkonna tajumine) kerge vähenemine.
Tolasoliin (kasutatakse veresoonte laiendamiseks) võib vähendada Moxogamma 0,4 mg toimet
sõltuvalt annusest.

Moxogamma 0,4 mg võtmine koos toidu ja joogigaMoxogamma 0,4 mg manustamine võib tugevdada alkoholi toimet.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus
Moksonidiini kasutamise kohta rasedatel naistel ei ole piisavalt andmeid, seetõttu võib Moxogamma
0,4 mg kasutada raseduse ajal ainult pärast seda, kui arst on hoolikalt kaalunud kasu-riski suhet.

Imetamine
Kuna moksonidiin eritub rinnapiima, siis ei tohi Moxogamma 0,4 mg kasutada imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinatega töötamise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Siiski on täheldatud unisust ja pearinglust. Seda tuleb arvestada keskendumisvõimet ja
reaktsioonikiirust nõudvate tegevuste sooritamisel.

Oluline teave mõningate Moxogamma 0,4 mg koostisainete suhtes
Ravim sisaldab laktoosi. Seetõttu, kui te ei talu teatud suhkruid, ärge võtke Moxogamma 0,4 mg enne
kui te olete rääkinud oma arstiga.

3. Kuidas MOXOGAMMA 0,4 MG võtta

Võtke Moxogamma 0,4 mg alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Manustamisviis
Suukaudne.
Moxogamma 0,4 mg kaetud tablette võib võtta enne sööki, söögi ajal või pärast sööki piisava hulga
vedelikuga (nt klaasi veega).

Märkus: Saadaval on ka Moxogamma 0,2 mg ja Moxogamma 0,3 mg õhukese polümeerikattega
tabletid.

Tavaline annus, kui arst ei ole teisiti määranud, on:

Täiskasvanud
Ravi peab alustama 0,2 mg moksonidiiniga ööpäevas, mis tuleb võtta hommikul.
Ebapiisava terapeutilise toime korral võib annust suurendada kolme nädala möödudes 0,4 mg-ni. Seda
annust võib manustada ööpäevase üksikannusena või kahe osana (hommikul ja õhtul).
Kui ravi tulemus on järgneva kolme nädala jooksul ikka ebapiisav, võib annust suurendada
maksimaalse 0,6 mg-ni ööpäevas, manustatuna kahes osas - hommikul ja õhtul.
Moksonodiini maksimaalset üksikannust 0,4 mg (vastab 1-le Moxogamma 0,4 mg õhukese
polümeerikattega tabletile) ja ööpäevast annust 0,6 mg ei tohi ületada.

Eakad
Kahjustamata neerufunktsiooni korral on manustamine sama kui täiskasvanutel.

Neerufunktsiooni kahjustus
Mõõduka neerufunktsiooni häirega patsiendid:
maksimaalne üksikannus: 0,2 mg moksonidiini;
maksimaalne ööpäevane annus: 0,4 mg moksonidiini.

Maksafunktsiooni kahjustus
Kerge kuni keskmise raskusega maksafunktsiooni häiretega patsientidele kehtivad samad juhised, mis
tervetele täiskasvanutele.

Kui teil on tunne, et Moxogamma 0,4 mg toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Moxogamma 0,4 mg rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise sümptomiteks väikelastel võivad olla:
Unisus, ahenenud pupillid, vererõhu langus, hingeldamine, kooma.

Üleannustamise sümptomiteks täiskasvanutel võivad olla:
Peavalu, unisus, vererõhu langus, vererõhu langus püstitõusmisel (ortostaatiline hüpotensioon),
uimasus, pearinglus, nõrkus, ebanormaalselt aeglane südamerütm, suukuivus, väsimus, valu ülakõhus,
oksendamine. Harvadel juhtudel võib esineda paradoksaalset vererõhu tõusu.
Suurel üleannustamisel võivad tekkida teadvus- ja hingamishäired.
Üleannustamise korral võtke ühendust oma arstiga, kes võtab kasutusele sobivad meetmed, sh
meetmed vereringe stabiliseerimiseks.

Tuginedes vähestele kõrge annuse loomkatsete andmetele, võivad ilmneda mööduv hüpertensioon,
tahhükardia ja hüperglükeemia.

Kui te unustate Moxogamma 0,4 mg võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravimi võtmist nagu
tavaliselt.

Kui te lõpetate Moxogamma 0,4 mg võtmise
Ravi ei tohi lõpetada järsult.
Ärge lõpetage või katkestage ravi Moxogamma 0,4 mg omal algatusel, v.a juhul kui arst on teil seda
teha soovitanud.
Moxogamma 0,4 mg võtmine tuleb lõpetada järk-järgult 2 nädala jooksul.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Moxogamma 0,4 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kõrvaltoimed on liigitatud esinemissageduse alusel järgnevalt:

Väga sage:
esineb rohkem kui 1-l 10-st ravitud patsiendist
Sage:
esineb vähem kui 1-l 10-st ravitud patsiendist, kuid rohkem kui 1-l 100-st ravitud
patsiendist
Aeg-ajalt:
esineb vähem kui 1-l 100-st ravitud patsiendist, kuid rohkem kui 1-l 1000-st
ravitud patsiendist
Harv:
esineb vähem kui 1-l 1000-st ravitud patsiendist, kuid rohkem kui 1-l 10000-st
ravitud patsiendist
Väga harv:
esineb vähem kui 1-l 10000-st ravitud patsiendist, sh üksikjuhud

Väga sageli, eriti ravi alguses, on täheldatud suukuivust, peavalu, nõrkust ja pearinglust. Nende
sümptomite esinemine väheneb pärast esimesi ravinädalaid.

Südame häired
Aeg-ajalt:
ebanormaalselt aeglane südamerütm.

Kõrva ja labürindi kahjustused
Aeg-ajalt: helin
kõrvus.

Närvisüsteemi häired
Väga sage:
stuupor, uimasus.
Sage:
unehäired, peavalu, pearinglus, peapööritus, somnolentsus.
Aeg-ajalt: unisus,
närvilisus,
minestus.

Vaskulaarsed häired
Sage:
veresoonte laienemine.
Aeg-ajalt:
vähenenud vererõhk, ortostaatiline hüpotensioon (vererõhu langus püstitõusmisel),
ebanormaalsed aistingud (surin) kätes või jalgades, perifeersed vereringehäired.
Seedetrakti häired
Väga sage:
suukuivus.
Sage:
kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, seedehäired, kõhukinnisus jt seedetrakti häired.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Sage:
lööve,
sügelus.
Aeg-ajalt:
angioödeem (naha turse), allergilised nahareaktsioonid.
Lihas-skeleti kahjustused
Sage: seljavalu.Aeg-ajalt: kaelavalu.
Psühhiaatrilised häired
Sage:
mõttetegevuse häired, unetus (uinumisraskus või unehäired).
Aeg-ajalt: ärevus,
minestamine.

Silma kahjustused
Aeg-ajalt:
silmade kuiv sügelus- või kipitustunne.
Endokriinsüsteemi häired
Aeg-ajalt: rindade
suurenemine
meestel,
impotentsus ja sugutungi vähenemine.

Üldised häired
Sage:
nõrkuse
tunne.
Aeg-ajalt:
vedeliku kogunemine keha erinevatesse piirkondadesse (tursed), jalgade nõrkuse
tunne, vähenenud vedeliku eritumine, isutus, valu kõrvasüljenäärmes.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas MOXOGAMMA 0,4 MG säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Moxogamma 0,4 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja karbil.

Säilitustingimused
Hoida temperatuuril kuni 30°C.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Moxogamma 0,4 mg sisaldab

- Toimeaine on moksonidiin.
Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 0,4 mg moksonidiini.
- Abiained
on:
Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, krospovidoon, povidoon K25, magneesiumstearaat (Ph. Eur).
Tableti kate: hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool 400, punane raudoksiid (E172).

Kuidas Moxogamma 0,4 mg välja näeb ja pakendi sisu

Moxogamma 0,4 mg on saadaval pakendi suurustes 10, 20, 28, 30, 50, 98 ja 100 õhukese
polümeerikattega tabletti.
400 (20 x 20, 10 x 40) õhukese polümeerikattega tabletti on saadaval haiglapakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Str. 7
71034 Böblingen
Saksamaa

Tootjad:
Artesan Pharma GmbH & Co. KG
Wendlandstr. 1
29439 Lüchow
Saksamaa

või

Chanelle Medical
IDA Industrial Estate
Loughrea
Co. Galway
Iirimaa

või

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Str. 7
71034 Böblingen
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ KBM Pharma
Tähtvere 4
51007 Tartu
Tel: +372 733 8080

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

TÅ¡ehhi Vabariik
Moxogamma 0.4 mg
Eesti
Moxogamma 0.4 mg
Saksamaa
Moxogamma 0.4 mg Filmtabletten
Ungari
Moxogamma 0.4 mg filmtabletta
Holland
Moxonidin Wörwag Pharma 0.4 mg
Läti
Moxogamma 0.4 mg
Leedu
Moxogamma 0.4 mg
Sloveenia
Moxogamma 0.4 mg
Slovakkia
Moxogamma 0.4 mg


Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2013
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Moxogamma 0,2 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Moxogamma 0,3 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Moxogamma 0,4 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 0,2 mg, 0,3 mg või 0,4 mg moksonidiini.

INN. Moxonidinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.

Kõik tabletid on ümarad, läbimõõduga 6 mm.
0,2 mg tablett on heleroosa; 0,3 mg tablett on roosa ja 0,4 mg tablett on tumeroosa.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kerge kuni mõõdukas essentsiaalne hüpertensioon.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud
Ravi moksonidiiniga peab algama väikseima annusega. Ööpäevane annus 0,2 mg manustatakse
hommikul. Ebapiisava terapeutilise toime korral võib annust suurendada kolme nädala pärast 0,4 mg-
ni. Seda annust võib manustada ööpäevase üksikannusena (hommikul) või kahe osana (hommikul õhtul). Kui ravi tulemus on järgneva kolme nädala jooksul ikka ebapiisav, võib annust suurendada
maksimaalse 0,6 mg-ni ööpäevas, manustatuna kahes osas - hommikul ja õhtul. Moksonidiini
maksimaalset üksikannust 0,4 mg ja ööpäevast annust 0,6 mg ei tohi ületada.
Toiduga samaaegsel manustamisel ei muutu moksonidiini farmakokineetika. Moksonidiini võib võtta
enne sööki, söögi ajal või pärast sööki. Tabletid tuleb võtta piisava hulga vedelikuga.
Moksonidiini ei kasutata alla 16 aasta vanustel lastel ja noorukitel, kuna puuduvad kliinilised andmed.

Eakad
Kahjustamata neerufunktsiooni korral on annustamine sama kui täiskasvanutel.

Neerukahjustusega patsiendid
Mõõduka neerufunktsiooni häirega patsientidel (GFR > 30 ml/min kuni < 60 ml/min) ei tohi ületada
üksikannust 0,2 mg ja ööpäevast annust 0,4 mg moksonidiini (vt lõik 4.4).

Ravi ei tohi lõpetada järsult, vaid see peab toimuma aeglaselt kahe nädala jooksul (vt lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused

Moksonidiin on vastunäidustatud patsientidele, kellel esineb

- ülitundlikkus moksonidiini või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes;
- siinussõlme nõrkuse sündroom;
- bradükardia (puhkeoleku südamelöögisagedus < 50 lööki/minutis);
- atrioventrikulaarse blokaadi teine või kolmas aste;
- südamepuudulikkus (vt lõik 4.4).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kui moksonidiini kasutatakse esimese astme atrioventrikulaarse blokaadiga patsientidel, tuleb seda
teha erilise ettevaatusega vältimaks bradükardiat.

Kui moksonidiini kasutatakse raske koronaartõvega või ebastabiilse stenokardiaga patsientidel, tuleb
seda teha erilise ettevaatusega, sest selles patsientide rühmas on kasutamiskogemus piiratud.

Tulenevalt kliinilise tõendusmaterjali vähesusest moksonidiini kasutamise ohutuse kohta mõõduka
südamepuudulikkusega patsientidel, tuleb sellistele patsientidele moksonidiini manustada
ettevaatusega.

Ettevaatus on soovitav moksonidiini manustamisel neerukahjustusega patsientidele, sest moksonidiin
eritub peamiselt neerude kaudu. Sellistel patsientidel on soovitav hoolikas annuse tiitrimine, eriti ravi
alguses. Manustamist tuleb alustada annusega 0,2 mg ööpäevas ja seda võib suurendada kuni
maksimaalselt 0,4 mg ööpäevas, kui see on kliiniliselt näidustatud ja hästi talutav.

Kui moksonidiini kasutatakse kombinatsioonis beetablokaatoriga ja ravi mõlema toimeainega tuleb
lõpetada, siis tuleb kõigepealt lõpetada ravi beetablokaatoriga ja mõne päeva pärast moksonidiiniga.
Praeguseni ei ole täheldatud moksonidiinravi lõpetamisel tagasilöögiefektina vererõhu tõusu. Siiski ei
ole soovitav ravi moksonidiiniga järsult lõpetada; annust tuleb astmeliselt vähendada paari nädala
jooksul.

Patsiendid harvaesinevate pärilike haigustega, nagu galaktoositalumatus, laktaasipuudulikkus või
glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi seda ravimit manustada. Vt ka lõigud 4.2 ja 4.5.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Moksonidiini manustamisel koos teiste antihüpertensiivsete preparaatidega tekib aditiivne toime.

Kuna tritsüklilised antidepressandid võivad vähendada tsentraalselt toimivate antihüpertensiivsete
preparaatide toimet, ei ole tritsükliliste antidepressantide manustamine koos moksonidiiniga
soovitatav.

Moksonidiin võib potentseerida tritsükliliste antidepressantide (vältige koosmääramist),
trankvilisaatorite, alkoholi, sedatiivsete preparaatide ja uinutite toimet. Moksonidiin suurendab
mõõdukalt kognitiivse funktsiooni pärssumist lorasepaami võtvatel patsientidel. Moksonidiin võib
kaasuval manustamisel suurendada bensodiasepiinide sedatiivset toimet.

Moksonidiin eritub tubulaarsekretsiooni teel. Seetõttu ei saa välistada koostoimeid tubulaarsekretsiooni teel erituvate ravimitega. Tolasoliin võib vähendada moksonidiini toimet sõltuvalt
annusest.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Moksonidiini kasutamise kohta rasedatel puuduvad piisavad andmed. Loomkatsetes on näidatud
embrüotoksilisi toimeid (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada. Moksonidiini ei tohi
kasutada raseduse ajal, kui see ei ole hädavajalik.

Imetamine
Moksonidiin eritub rinnapiima ja seetõttu ei tohi moksonidiini rinnaga toitmise ajal kasutada. Kui ravi
moksonidiiniga on kindlasti vajalik, tuleb rinnaga toitmine lõpetada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Teatatud on unisusest ja pearinglusest. Seda tuleb arvestada keskendumisvõimet ja reaktsioonikiirust
nõudvate tegevuste sooritamisel.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed moksonidiini võtmisel on suukuivus, pearinglus, asteenia ja
unisus. Sageli väheneb nende sümptomite esinemine pärast esimesi ravinädalaid. Kõrvaltoimed
organsüsteemi klasside kaupa (täheldatud platseebokontrollitud kliinilistes uuringutes 886
moksonidiinile eksponeeritud patsiendiga alltoodud sagedustega):

MedDRA
Väga sage
Sage (≥1/100 kuni <1/10) Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni
organsüsteemi klass
(≥1/10)
<1/100)
Psühhiaatrilised häired
mõtlemisprotsessi häired,
ärevus, närvilisus
unetus
Närvisüsteemi häired
unisus
unehäired, peavalu*,
sedatsioon, minestus*
pearinglus/vertigo,
somnolentsus
Kõrva ja labürindi


tinnitus
kahjustused
Südame häired


bradükardia
Vaskulaarsed häired

vasodilatsioon
hüpotensioon* (sh
ortostaatiline hüpotensioon),
jäsemete paresteesiad,
perifeerse vereringe häired
Seedetrakti häired
suukuivus
kõhulahtisus,

iiveldus/oksendamine,
düspepsia*, kõhukinnisus
jt. seedetrakti häired
Naha ja nahaaluskoe

lööve/kihelus
angioneurootiline turse,
kahjustused
allergilised nahareaktsioonid
Lihas-skeleti ja

seljavalu
kaelavalu
sidekoe kahjustused
Üldised häired ja

asteenia
erinevate piirkondade tursed,
manustamiskoha
jalgade nõrkus,
reaktsioonid
vedelikupeetus, anoreksia,
kõrvasüljenäärme valu
Silma kahjustused


silma kuiv kihelus või
põletustunne
Endokriinsüsteemi


günekomastia, impotentsus ja
häired
libiido langus
*Platseeboga võrreldes ei olnud esinemissagedus suurem.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid
Väheste teatatud üleannustamise juhtumite hulgas manustati 19,6 mg korraga ilma fataalse lõppeta.
Teatatud nähtude ja sümptomite hulgas on peavalu, sedatsioon, somnolentsus, hüpotensioon,
pearinglus, asteenia, bradükardia, suukuivus, oksendamine, väsimus ja valu ülakõhus. Raske
üleannustamise korral on soovitatav hoolikas jälgimine, eriti teadvushäirete ja hingamise pärssumise
suhtes.

Lisaks võivad väheste suure annusega tehtud loomkatsete andmete põhjal esineda mööduv
hüpertensioon, tahhükardia ja hüperglükeemia.

Järgnevalt kirjeldatakse tahtmatut üleannustamist 2-aastasel lapsel. Laps võttis mitteteadaoleva annuse
moksonidiini. Maksimaalne annus, mida laps võis manustada, oli 14 mg. Lapsel tekkisid järgmised
sümptomid: sedatsioon, hüpotensiivne kooma, mioos ja düspnoe. Maoloputuse, glükoosiinfusiooni,
kunstliku hingamise ja rahu tagamisega saavutati sümptomite kadumine 11 tunni jooksul.
Tuginedes moksonidiini farmakodünaamilistele omadustele, võib täiskasvanutel oodata järgmisi
reaktsioone: sedatsioon, hüpotensioon, ortostaatiline düsregulatsioon, bradükardia, suukuivus.
Harvadel juhtudel võib esineda oksendamist ja paradoksaalset vererõhu tõusu.

Üleannustamise ravi
Spetsiifilist antidooti ei ole. Hüpotensiooni korral võib kaaluda vereringe toetust nagu vedelike ja
dopamiini manustamine. Bradükardiat võib ravida atropiiniga.
Alfaretseptorite antagonistid võivad vähendada või kaotada moksonidiini üleannustamisel tekkiva
paradoksaalse hüpertensiooni.
Ravi sisaldab imendumist vähendavaid meetmeid nagu maoloputus (kohe pärast manustamist),
aktiivsöe ja lahtistite manustamist ning sümptomaatilist ravi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: hüpertensioonivastased ained, tsentraalse toimega antiadrenergilised
ained.
ATC-kood: C02AC05

Arvukad loomkatsed kinnitavad, et moksonidiinil on tugev hüpotensiivne toime. Olemasolevad
uuringute tulemused näitavad, et moksonidiini toimepunkt paikneb kesknärvisüsteemis (KNS).
Ajutüves seondub moksonidiin valikuliselt I -imidasoliini retseptoritega. Neid imidasoliinitundlikke
1
retseptoreid esineb peamiselt aju külgvatsakeste rostraalses osas. See piirkond on oluline sümpaatilise
närvisüsteemi tsentraalses juhtimises. I -imidasoliini retseptoritega reageerimise tulemusena väheneb
1
aktiivsus sümpaatilistes närvikiududes. Seda on näidatud kardiaalsete, splanhniliste ja neeru
sümpaatiliste närvikiudude puhul.
Moksonidiin erineb teistest tsentraalselt toimivatest hüpotensiivsetest ainetest selle poolest, et omab
nõrka afiinsust ainult tsentraalsete alfa2-adrenoretseptorite suhtes, võrrelduna afiinsusega I -
1
imidasoliini retseptorite suhtes. Seondumine alfa2-adrenergiliste retseptoritega põhjustab sedatsiooni
ja suukuivust - need on kõrvaltoimed, mis esinevad kõige sagedamini tsentraalselt toimivatel
antihüpertensiivsetel preparaatidel.

Keskmine süstoolne ja diastoolne vererõhk alanevad nii rahuolekus kui ka füüsilise koormuse korral.

Moksonidiini mõju suremusele ja kardiovaskulaarsele haigestumusele ei ole käesoleva hetkeni teada.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Moksonidiin imendub hästi suukaudsel manustamisel. Inimese seedetraktis imendub peaaegu 90%
manustatud annusest. Manustamine koos toiduga ei muuda moksonidiini farmakokineetikat.
Puudub esmane maksapassaaž ja biosaadavus on 88%.

Jaotumine
Üksnes 7% moksonidiinist seondub plasmavalkudega (Vdss = 1,8 ± 0,4 l/kg). Maksimaalne
plasmakontsentratsioon saabub 30...180 minutit pärast moksonidiini kaetud tableti manustamist.

Metabolism
Moksonidiinist metaboliseerub 10...20%, peamiselt 4,5-dehüdromoksonidiiniks ja
aminometanamidiini derivaadiks imidasooltsükli lagunemise tõttu. 4,5-dehüdromoksonidiini
hüpotensiivne toime moodustab ainult 1/10 ja aminometanamidiini derivaadi toime vähem kui 1/100
moksonidiini omast.

Eritumine
Moksonidiin ja selle metaboliidid elimineeruvad peamiselt neerude kaudu. Üle 90% annusest eritub
neerudega esimese 24 tunni jooksul, väljaheitega eritub ligikaudu 1%. Esialgse moksonidiini
kumulatiivne eritumine moodustab ligikaudu 50...70 %. Keskmine poolväärtusaeg
plasmaeliminatsioonil on 2,2...2,3 tundi ja renaalne poolväärtusaeg 2,6...2,8 tundi.

Mõõduka neerufunktsiooni häirega patsientidel (GRF 30...60 ml/min) on AUC suurenenud 85% ja
kliirens vähenenud 52%. Nendel patsientidel tuleb annust korrigeerida nii, et maksimaalne ööpäevane
annus ei ületaks 0,4 mg ja maksimaalne üksikannus 0,2 mg.
Raske neerufunktsiooni häirega patsientidel (GFR < 30 ml) on kliirens vähenenud 68% ja
eliminatsiooni poolväärtusaeg pikenenud 7 tunnini. Nendel haigetel on moksonidiin vastunäidustatud
(vt lõik 4.3).

Farmakokineetika lastel
Farmakokineetika uuringuid lastel ei ole läbi viidud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud
kahjulikku toimet inimesele.
Reproduktsioonitoksilisuse uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet fertiilsusele ega teratogeensust.
Embrüotoksiline toime ilmnes rottidel annustega 3 mg/kg/d ja küülikutel annustega üle 0,7 mg/kg/d.
Uuringus, mis hõlmas rottide perinataalset ja postnataalset perioodi, olid järglaste areng ja elulemus
mõjutatud, kui kasutati suuremaid annuseid kui 1 mg/kg/d.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
laktoosmonohüdraat,
krospovidoon,
povidoon K25,
magneesiumstearaat.

Tableti kate:
hüpromelloos,
titaandioksiid (E171),
makrogool 400,
punane raudoksiid (E172).

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

Moxogamma 0,2 mg: 2 aastat.
Moxogamma 0,3 mg ja Moxogamma 0,4 mg: 3 aastat.
Moxogamma 0,2 mg, 0,3 mg ja 0,4 mg õhukese polümeerikattega tabletid, mis on toodetud CENEXI
SAS (Prantsusmaa) poolt ning pakendatud PVC/PVDC/Al blisterpakenditesse: 2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC/PVDC/Al blisterpakend, mis sisaldab 10, 20, 28, 30, 50, 98, 100, 400 (haiglapakendid 20 x 20,
10 x 40) õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimpreparaadi käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Str. 7
71034 Böblingen
Saksamaa

8. Müügiloa number

Moxogamma 0,2 mg: 466305
Moxogamma 0,3 mg: 466405
Moxogamma 0,4 mg: 466505

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 04.02.2005
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.06.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2014