MEMANTINE ORION

Toimeained: memantiin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 10mg 28TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on MEMANTINE ORION ja milleks seda kasutatakse

Kuidas Memantine Orion toimib
Memantine Orion kuulub dementsusevastaste ravimite gruppi.
Alzheimeri tõve korral esinev mälukaotus on tingitud närviimpulsside häirunud ülekandest ajus. Ajus
on niinimetatud N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) retseptorid, mis osalevad õppimise ja mäluga seotud
närviimpulsside ülekandes. Memantine Orion kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse NMDA-
retseptorite antagonistideks. Memantine Orion toimib nendele NMDA-retseptoritele, parandades
närviimpulsside ülekannet ja mälu.

Milleks Memantine Orion'i kasutatakse
Memantine Orion'i kasutatakse mõõduka kuni raske Alzheimeri tõve raviks.

2. Mida on vaja teada enne MEMANTINE ORION võtmist

Ärge võtke Memantine Orion'i:
- kui olete memantiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Memantine Orion'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui teil on kunagi esinenud epilepsiahoogusid;
- kui te olete hiljuti põdenud müokardiinfarkti (südamerabandus) või kui teil esineb südame
paispuudulikkus või ravile allumatu hüpertensioon (kõrge vererõhk).

Neil juhtudel peab ravi toimuma hoolika järelevalve all ning arst hindab regulaarselt Memantine
Orion-ravist saadavat kliinilist kasu.

Kui teil esineb neerukahjustus (neeruhaigus), peab arst hoolikalt jälgima teie neerude funktsiooni ja
vajadusel kohandama sellele vastavalt memantiini annust.


Vältida tuleb amantadiini (Parkinsoni tõve ravim), ketamiini (aine, mida enamasti kasutatakse
anesteetikumina), dekstrometorfaani (enamasti köha ravimiseks kasutatav ravim) ja teiste NMDA-
antagonistide samaaegset kasutamist.

Informeerige oma arsti sellest, kui te olete hiljuti teinud või kavatsete teha olulisi muutusi oma dieedis
(näiteks tavaliselt toidult rangele taimetoidule üleminek) või kui teil esineb renaalne tubulaaratsidoos
(RTA, hapet moodustavate ainete liigne sisaldus veres neerufunktsiooni häire tõttu) või raskekujuline
kuseteede infektsioon. Nimetatud juhtudel võib arst muuta ravimi annust.

Lapsed ja noorukid
Memantine Orion’i ei ole soovitatav kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Memantine Orion
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.

Memantine Orion võib eriti muuta järgnevate ravimite toimeid, mille annused võivad vajada
kohandamist teie arsti poolt:

- amantadiin, ketamiin, dekstrometorfaan;
- dantroleen, baklofeen;
- tsimetidiin, ranitidiin, prokaiinamiid, kinidiin, kiniin, nikotiin, hüdroklorotiasiid (või seda
sisaldavad kombineeritud preparaadid);
- antikolinergilised ravimid (üldjuhul kasutatakse motoorsete ehk liigutushäirete või
soolespasmide raviks);
- krambivastased ravimid (kasutatakse krambihoogude ennetamiseks ja raviks);
- barbituraadid (kasutatakse uinumise esilekutsumiseks);
- dopaminergilised agonistid (näiteks L-dopa, bromokriptiin);
- neuroleptikumid (kasutatakse psüühikahäirete raviks);
- suukaudsed antikoagulandid.

Kui te lähete haiglaravile, teavitage arsti, et te võtate Memantine Orion’i.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Memantiini ei ole soovitatav kasutada raseduse ajal.
Memantine Orion’i võtvad naised ei tohi last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Arst ütleb teile, kas teie haigus lubab teil ohutult autot juhtida ja masinatega töötada. Samuti võib
Memantine Orion mõjutada reaktsioonikiirust, muutes autojuhtimise või masinatega töötamise
sobimatuks.

3. Kuidas MEMANTINE ORION võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga. Memantine Orion'i võib võtta koos toiduga või ilma.

Annustamine

Memantine Orion'i soovitatav annus täiskasvanutele ja eakatele patsientidele on 20 mg üks kord
ööpäevas. Kõrvaltoimete riski vähendamiseks suurendatakse annust ravi alguses järk-järgult vastavalt
alljärgnevale skeemile:


nädal 1
5 mg üks kord ööpäevas
nädal 2
10 mg üks kord ööpäevas
nädal 3
15 mg üks kord ööpäevas
nädal 4
20 mg üks kord ööpäevas
ja edasi

Soovitatav algannus on 5 mg mematiinini üks kord ööpäevas esimesel nädalal. Teisel nädalal
suurendatakse annust 10 mg memantiinini üks kord ööpäevas ja kolmandal nädalal 15 mg mematiinini
üks kord ööpäevas. Alates neljandast nädalast on soovitatav annus 20 mg memantiini üks kord
ööpäevas.

Annustamine neerukahjustusega patsientidel
Kui teil on neerukahjustus, määrab arst teile sobiva annuse. Sel juhul kontrollib arst regulaarsete
ajavahemike järel teie neerufunktsiooni.

Manustamisviis
Memantine Orion’ võetakse suu kaudu üks kord ööpäevas. Ravitoime saamiseks tuleb ravimit võtta
regulaarselt iga päev samal kellaajal. Tabletid tuleb koos vähese veega alla neelata.

Tablette võib võtta koos söögiga või ilma.

Ravi kestus
Jätkake Memantine Orion’i võtmist senikaua, kui see teile kasulikult mõjub. Ärge lõpetage tablettide
võtmist, kuni arst ei ole seda teile soovitanud. Kui te lõpetate selle ravimi võtmise, hakkab ravist
saadud kasu järk-järgult taanduma. Arst hindab regulaarselt teie ravi.

Kui te võtate Memantine Orion’i rohkem kui ette nähtud
- Memantine Orion’i üleannustamisel puudub üldjuhul kahjulik mõju. Teil võivad ilmneda
sümptomid, mida on kirjeldatud lõigus 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“.
- Suure üleannustamise korral pöörduge arsti poole või lähimasse haiglasse, kuna te võite vajada
arstiabi.

Kui te unustate Memantine Orion’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui teile meenub, et olete
unustanud Memantine Orion’i annuse manustamata, siis oodake ja võtke järgmine annus tavalisel ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Üldiselt on täheldatud kõrvaltoimed olnud kerged kuni mõõdukad.

Alzheimer'i tõbe on aga iseenesest seostatud depressiooni, enesetapumõtete ja enesetapuga. Sellistest
juhtudest on teatatud ka Memantine Orion'iga ravitud patsientidel. Rääkige otsekohe oma arstile, kui
teil tekib masendus või enesevigastamise soov.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):
- Peavalu, unisus, kõhukinnisus, maksafunktsiooni analüüsitulemuste tõus, pearinglus,
tasakaaluhäired, hingeldus, kõrge vererõhk ja ülitundlikkus ravimi suhtes.


Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):
- Väsimus, seeninfektsioonid, segasus, hallutsinatsioonid, oksendamine, ebanormaalne kõnnak,
südamepuudulikkus ja venoossed verehüübed (tromboos/trombemboolia).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):
- Krambid.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
- Kõhunäärme põletik, maksapõletik (hepatiit) ja psühhootilised reaktsioonid.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas MEMANTINE ORION säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast "Kõlblik
kuni:". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Memantine Orion sisaldab
- Toimeaine on memantiinvesinikkloriid.
Üks 10 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis
vastab 8,31 mg memantiinile.
Üks 20 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis
vastab 16,62 mg memantiinile.

- Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, krospovidoon (tüüp B), kolloidne veevaba
ränidioksiid, talk, magneesiumstearaat, hüpromelloos, makrogool 400, titaandioksiid [E171].
- 20 mg tableti kate sisaldab lisaks värvaineid: kollane raudoksiid [E172] ja punane raudoksiid
[E172].

Kuidas Memantine Orion välja näeb ja pakendi sisu
10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged kuni valkjad ovaalsed kaksikkumerad
kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid mõõtmetega ligikaudu 13,0 x 5,5 mm, mille ühele
küljele on pressitud märgistus „10“ ja teisel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks
annusteks.

20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on roosakaspunased kuni hallikaspunased ovaalsed
kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid mõõtmetega ligikaudu
15,3 x 6,2 mm, mille ühele küljele on pressitud märgistus „20“ ja teine külg on sile.

Pakendi suurused:
Blisterpakendid: 28, 30, 50, 56, 98 või 100 tabletti.
HDPE pudel: 100 või 150 tabletti.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

Tootja
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome


Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Memantine Orion, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Memantine Orion, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks 10 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab
8,31 mg memantiinile.
Üks 20 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab
16,62 mg memantiinile.

INN. Memantinum.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.
10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged kuni valkjad ovaalsed kaksikkumerad
kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid mõõtmetega ligikaudu 13,0 x 5,5 mm, mille ühele
küljele on pressitud märgistus „10“ ja teisel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks
annusteks.

20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on roosakaspunased kuni hallikaspunased ovaalsed
kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid mõõtmetega ligikaudu
15,3 x 6,2 mm, mille ühele küljele on pressitud märgistus „20“ ja teine külg on sile.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Mõõdukas kuni raske Alzheimeri tõbi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Ravi peab alustama ja juhendama Alzheimeri dementsuse diagnoosimisele ja ravile spetsialiseerunud
arst. Ravi tohib alustada vaid juhul, kui patsiendil on olemas hooldaja, kes kontrollib regulaarselt
ravimi võtmist. Diagnoos tuleb panna vastavalt kehtivatele juhenditele. Memantiini taluvust annustamist tuleb regulaarselt uuesti hinnata, soovitavalt kolme kuu jooksul pärast ravi algust. Seejärel
tuleb regulaarselt uuesti hinnata memantiini kliinilist kasu ja patsiendi ravitaluvust vastavalt
kehtivatele ravijuhenditele. Säilitusravi võib jätkata seni, kuni ravist on kasu ja patsient talub ravi
memantiiniga. Memantiinravi katkestamist tuleb kaaluda siis, kui terapeutilist efekti enam ei esine või
kui patsient ei talu ravi.

Täiskasvanud:
Annuse tiitrimine
Maksimaalne ööpäevane annus on 20 mg. Et vähendada kõrvaltoimete riski, tuleb säilitusannuse
saavutamiseks annust järk-järgult suurendada 5 mg kaupa nädalas esimese 3 nädala jooksul nii nagu
on kirjeldatud allpool.
Ravimi annuse suurendamise perioodil on võimalik kasutada teistsuguse tugevusega tablette.


1. nädal 1 (1. kuni 7. päev):
Patsient võtab 5 mg üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul.

2. nädal 2 (8. kuni 14. päev):
Patsient võtab 10 mg üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul.

3. nädal 3 (15. kuni 21. päev):
Patsient võtab 15 mg üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul.

Alates 4. nädalast:
Patsient võtab 20 mg üks kord ööpäevas.

Säilitusannus
Soovitatav säilitusannus on 20 mg üks kord ööpäevas.

Patsientide erirühmad

Eakad:
Kliiniliste uuringute põhjal on soovitatav annus üle 65-aastastele patsientidele 20 mg ööpäevas nagu
eespool kirjeldatud.

Neerukahjustus:
Kerge neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens 50…80 ml/min) ei ole annust
vaja kohandada. Mõõduka neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens 30…49 ml/min) tuleb
ööpäevast annust vähendada 10 mg-ni. Kui taluvus on hea pärast vähemalt 7-päevast ravi, siis võib
annust suurendada kuni 20 mg-ni ööpäevas vastavalt standardsele tiitrimisskeemile. Raske
neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens 5…29 ml/min) on annus 10 mg ööpäevas.

Maksakahjustus:
Kerge kuni keskmise maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel (Child-Pugh A ja Child-Pugh B)
pole annust vaja kohandada. Raske maksakahjustusega patsientidel pole memantiini kasutamise kohta
andmeid. Memantine Orion’i ei ole soovitatav manustada raske maksakahjustusega patsientidele.

Lapsed:
Memantine Orion’i ei ole soovitatav kasutada alla 18-aastastel lastel ja noorukitel, sest puuduvad
ohutuse ja efektiivsuse andmed.

Manustamisviis
Memantine Orion’i võetakse üks kord ööpäevas iga päev samal kellaajal. Õhukese polümeerikattega
tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ettevaatusega peab ravima patsiente, kellel esineb epilepsia, kellel on varem esinenud krambihooge
või kellel esinevad epilepsia teket soodustavad faktorid.

Vältida tuleb N-metüül-D-aspartaadi (NMDA-) antagonistide (nt amantadiin, ketamiin või
dekstrometorfaan) samaaegset kasutamist. Need ravimid toimivad samadele retseptoritele nagu
memantiin, mistõttu kõrvaltoimeid (peamiselt kesknärvisüsteemiga (KNS) seotud) võib esineda
sagedamini või enam väljendunult (vt ka lõik 4.5).


Mõnede tegurite tõttu, mis võivad tõsta uriini pH taset (vt lõik 5.2 „Eritumine“), võib vajalik olla
patsiendi hoolikas jälgimine. Nendeks teguriteks on drastilised muutused dieedis, nt üleminek
taimetoidule või maosisu leelistavate puhvrite rohke manustamine. Uriini pH tõusu võivad põhjustada
ka renaalne tubulaaratsidoos või Proteus-grupi bakterite poolt põhjustatud kuseteede rasked
infektsioonid.

Enamikes kliinilistes uuringutes ei osalenud hiljuti põetud müokardiinfarkti, südame paispuudulikkuse
(NYHA III...IV) või ravile allumatu hüpertensiooniga patsiendid. Seetõttu on vastavad andmed
vähesed ning nende haigustega patsiente tuleb hoolikalt jälgida.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Memantiini farmakoloogiliste toimete ja toimemehhanismi tõttu võivad ilmneda järgmised
koostoimed:

- Toimemehhanism lubab arvata, et NMDA-antagonistide (sh memantiini) samaaegne
manustamine võib tugevdada L-dopa, dopaminergiliste agonistide ja antikoliinergiliste ravimite
toimet. Väheneda võib barbituraatide ja neuroleptikumide toime. Memantiini manustamine koos
spasmolüütikumide, dantroleeni või baklofeeniga võib muuta nende toimet ning vajalikuks võib
osutuda annuse kohandamine.
- Memantiini ja amantadiini koos manustamist tuleb vältida, kuna on oht farmakotoksilise
psühhoosi tekkeks. Mõlemad ravimid on keemiliselt sarnased NMDA-antagonistid. Sama võib
kehtida ketamiini ja dekstrometorfaani kohta (vt ka lõik 4.4). Avaldatud on üks juhtum
memantiini ja fenütoiini kombinatsiooni võimaliku ohtlikkuse kohta.
- Memantiiniga võivad koostoimeid anda ka teised amantadiiniga sama renaalset
katioontransportsüsteemi kasutavad toimeained, nagu tsimetidiin, ranitidiin, prokaiinamiid,
kinidiin, kiniin ja nikotiin, mille tagajärjel võib suureneda nende ravimite
plasmakontsentratsioon.
- Memantiini manustamisel koos hüdroklorotiasiidi või mõne hüdroklorotiasiidi sisaldava
kombineeritud preparaadiga võib väheneda hüdroklorotiasiidi sisaldus seerumis.
- Samaaegselt varfariiniga ravitud patsientidel teatati turuletulekujärgsete kogemuste põhjal
üksikjuhtudel esinenud rahvusvahelise normaliseeritud suhte (ingl. keeles international
normalized ratio, INR) väärtuse suurenemisest. Kuigi põhjuslikku seost ei ole välja selgitatud,
on samaaegselt suukaudseid antikoagulante saavatel patsientidel soovitatav jälgida protrombiini
aega või INR väärtust.

Ühekordse annuse manustamisel farmakokineetika (FK) uuringutes noortel ja tervetel inimestel ei
täheldatud olulisi toimeainetevahelisi koostoimeid memantiini ja gliburiidi/metformiini või donepesiili
vahel.

Kliinilises uuringus noortel ja tervetel inimestel ei täheldatud memantiini mõju galantamiini
farmakokineetikale.

Memantiin ei inhibeeri CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flaviini sisaldavat monooksügenaasi,
epoksiidhüdrolaasi ega sulfiteerumist in vitro.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Puuduvad kliinilised andmed memantiini kasutamise kohta rasedatel. Loomkatsetes on ilmnenud
intrauteriinset kasvu vähendav toime kontsentratsioonide puhul, mis on võrdsed või veidi suuremad
inimesel saavutatavast kontsentratsioonist (vt lõik 5.3). Potentsiaalne oht inimestele ei ole teada.
Memantiini tohib raseduse ajal kasutada vaid äärmisel vajadusel.

Imetamine
Ei ole teada, kas memantiin eritub inimese rinnapiima, kuid võttes arvesse ravimi lipofiilsust, on see
tõenäoline. Memantiini võtvad naised ei tohi last rinnaga toita.


Fertiilsus
Puuduvad andmed memantiini kasutamise mõjust inimese viljakusele.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Mõõdukas kuni raske Alzheimeri tõbi kahjustab tavaliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise
võimet. Peale selle on memantiinil vähene kuni keskmine mõju autojuhtimise ja masinate käsitsemise
võimele, mistõttu tuleb patsiente hoiatada, et nad oleksid eriti ettevaatlikud.

4.8. Kõrvaltoimed

Kerge kuni raske dementsuse kliinilistes uuringutes 1784 ja 1595 patsiendiga, kes said vastavalt
memantiini või platseebot, ei olnud memantiiniga tekkinud kõrvaltoimete üldine esinemissagedus
platseebost erinev, kõrvaltoimed olid oma raskusastmelt enamasti kerged kuni mõõdukad. Kõige
sagedamini esinenud kõrvaltoimetest oli esinemissagedus memantiini grupis suurem kui
platseebogrupis: pearinglus (vastavalt 6,3% vs. 5,6%), peavalu (5,2% vs. 3,9%), kõhukinnisus (4,6%
vs. 2,6%), unisus (3,4% vs. 2,2%) ja hüpertensioon (4,1% vs. 2,8%).

Alljärgnevas tabelis on esitatud memantiini kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt kogunenud
kõrvaltoimed. Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Kõrvaltoimete esinemissagedused on liigitatud vastavalt organsüsteemi klassile järgmise kokkuleppe
alusel: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv
(≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete
alusel).

Infektsioonid ja infestatsioonid
Aeg-ajalt
Seeninfektsioonid
Immuunsüsteemi häired
Sage
Ülitundlikkus ravimi suhtes
Psühhiaatrilised häired
Sage
Unisus
Aeg-ajalt
Segasus, hallutsinatsioonid1
Teadmata
Psühhootilised reaktsioonid2
Närvisüsteemi häired
Sage
Pearinglus, tasakaaluhäired
Aeg-ajalt
Ebanormaalne kõnnak
Väga harv
Krambid
Südame häired
Aeg-ajalt
Südamepuudulikkus
Vaskulaarsed häired
Sage
Hüpertensioon
Aeg-ajalt
Venoosne tromboos/trombemboolia
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Sage
Düspnoe
Seedetrakti häired
Sage
Kõhukinnisus
Aeg-ajalt
Oksendamine
Teadmata
Pankreatiit2
Maksa ja sapiteede häired
Sage
Maksafunktsiooni analüüsitulemuste tõus
Teadmata
Hepatiit
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Sage
Peavalu
Aeg-ajalt
Väsimus


1 Hallutsinatsioone on peamiselt täheldatud raske Alzheimer’i tõvega patsientidel.
2 Turuletulekujärgsetele kogemustele tuginevad üksikjuhud.

Alzheimer’i tõbe on seostatud depressiooni, suitsidaalsete mõtete ja suitsiidiga. Turuletulekujärgse
kogemuse alusel on sellistest juhtudest teatatud ka memantiiniga ravitud patsientidel.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Kliiniliste uuringute ja turuletulekujärgsete andmete põhjal on kogemused üleannustamisega piiratud.

Sümptomid: Suhteliselt suurte üleannustega (vastavalt 200 mg ja 105 mg ööpäevas 3 päeva jooksul)
seostatud sümptomid on olnud kas ainult väsimus, nõrkus ja/või kõhulahtisus või ei olnud üldse ühtegi
sümptomit. Juhul kui üleannuse suurus polnud teada või oli alla 140 mg, ilmnesid patsientidel
kesknärvisüsteemi (segasus, uimasus, unisus, peapööritus, agiteeritus, agressiivsus, hallutsinatsioonid
ja kõnnaku häired) ja/või seedetraktiga (oksendamine ja kõhulahtisus) seotud sümptomid.

Kõige ekstreemsema üleannustamise juhtumi puhul jäi patsient kesknärvisüsteemi nähtudega (kooma
10 päeva, hiljem diploopia ja agiteeritus) elama 2000 mg memantiini suukaudsel manustamisel.
Patsient sai sümptomaatilist ravi ja plasmafereesi. Patsient paranes ilma püsiva kahjustuseta.

Teise suure üleannustamise juhtumi puhul jäi samuti patsient elama ning paranes. Patsient oli saanud
suu kaudu 400 mg memantiini. Patsiendil tekkisid kesknärvisüsteemi nähud nagu rahutus, psühhoos,
nägemishallutsinatsioonid, krambivalmidus, unisus, stuupor ja teadvusetus.

Ravi: Üleannustamise puhul peab ravi olema sümptomaatiline. Intoksikatsiooni või üleannustamise
puhul ei ole olemas spetsiifilist antidooti. Vajadusel tuleb rakendada toimeaine eemaldamiseks
standardseid kliinilisi protseduure, st maoloputust, aktiivsütt (potentsiaalse enterohepaatilise ringe
takistamine), uriini happeliseks muutmist, forsseeritud diureesi.

Kesknärvisüsteemi (KNS) üldise ülestimulatsiooni tunnuste ja sümptomite puhul tuleb kaaluda
hoolikat sümptomaatilist kliinilist ravi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised dementsusevastased ained, ATC-kood: N06DX01.

Üha rohkem on andmeid selle kohta, et glutamaatergilise neurotransmissiooni häired (eriti NMDA-
retseptorite tasemel) soodustavad nii haigusnähtude avaldumist kui haiguse progresseerumist
neurodegeneratiivse dementsuse korral.

Memantiin on pingesõltuv, mõõduka afiinsusega mittekonkureeriv NMDA-retseptorite antagonist. See
moduleerib glutamaadi patoloogiliselt kõrgenenud toonilise taseme toimed, mis võivad põhjustada
neuronaalseid funktsioonihäireid.

Kliinilised uuringud: Mõõduka kuni raske Alzheimer’i tõvega (MMSE (ingl. keeles mini mental state
examination) algskoor 3…14) patsientide grupi olulise tähtsusega monoteraapia uuringus osales kokku
252 ambulatoorset patsienti. Uuringus ilmnesid memantiini eelised võrreldes platseeboga 6 kuu

jooksul (jälgitud parameetrid: tajutav muutus arsti intervjuu põhjal (CIBIC-Plus): p=0,025; Alzheimeri
tõve ühisuuring - igapäevategevused (ADCS-ADLsev): p=0,003; raske häire kogum (SIB): p=0,002).

Kerge kuni mõõduka Alzheimer’i tõve (MMSE algskooridega 10 kuni 22 punkti) memantiini olulise
tähtsusega monoteraapia uuring hõlmas 403 patsienti. Esmased uuringu tulemused 24. nädalal pärast
viimast tehtud hindamist (ingl. keeles last observation carried forward (LOCF) memantiiniga ravitud
patsientidel on näidanud statistiliselt oluliselt paremat toimet, kui platseebot saanud patsientidel
järgmiste testide osas - Alzheimeri tõve hindamise skaala (ADAS-cog) (p=0,003) ja CIBIC-plus
(p=0,004). Teises kerge kuni mõõduka raskusega Alzheimer’i tõve monoteraapia randomiseeritud
uuringus oli 470 patsienti (MMSE algskooridega 11…23). Prospektiivses esmases analüüsis ei
täheldatud 24. nädalal esmase efektiivsuse tulemusnäitaja statistiliselt olulist erinevust.

Kuues III-faasi, platseebokontrollitud, 6-kuulises kliinilises uuringus (kaasa arvatud monoteraapia ja
atsetüülkoliinesteraasi inhibiitorite püsiva annusega uuringud) osalenud mõõduka kuni raske
Alzheimeri’i tõvega (MMSE algskoor alla 20) patsientide metaanalüüs näitas memantiinravi
statistiliselt olulist eelist kognitiivsete, üldiste ja funktsionaalsete parameetrite osas. Kui patsiendid
identifitseeriti kõigi kolme eelpoolnimetatud parameetri halvenemise järgi, siis tulemused näitasid
memantiini statistiliselt olulist halvenemist vältivat toimet, st platseebogrupi patsientidel halvenesid
kõik kolm parameetrit poole rohkem kui memantiini grupi patsientidel (21% vs 11%, p=0,0001).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine: Memantiini absoluutne biosaadavus on ligikaudu 100%. T
on 3...8 tundi. Toit ei
max
mõjuta memantiini imendumist.

Jaotumine: Ööpäevase annuse 20 mg kasutamisel on memantiini püsikontsentratsioon plasmas
70...150 nanogrammi/ml (0,5...1 mikromooli), mis on indiviiditi väga erinev. Ööpäevase annuse
5...30 mg kasutamisel oli keskmine ravimi sisalduse suhe tserebrospinaalvedelikus/seerumis 0,52.
Jaotusruumala on ligikaudu 10 l/kg. Memantiini seonduvus plasmavalkudega on ligikaudu 45%.

Biotransformatsioon: Inimesel esineb ligikaudu 80% tsirkuleerivast memantiinist muutumatul kujul.
Põhimetaboliidid on N-3,5-dimetüülgludantaan, 4- ja 6-hüdroksümemantiini isomeerne segu ning 1-
nitroso-3,5-dimetüüladamantaan. Ühelgi neist metaboliitidest ei ole NMDA-antagonisti aktiivsust. In
vitro ei ole täheldatud tsütokroom P450 poolt katalüüsitud metabolismi.

14C-memantiini suukaudse manustamise uuringus leiti keskmiselt 84% annusest 20 päeva jooksul, üle
99% eritus neerude kaudu.

Eritumine: Memantiini eliminatsioon on ühefaasiline terminaalse poolväärtusajaga 60...100 tundi.
Normaalse neerufunktsiooniga vabatahtlikel on kogukliirens 170 ml/min/1,73 m2 ja osa renaalsest
kogukliirensist saavutatakse tubulaarsekretsiooni teel.

Renaalne eliminatsioon hõlmab ka tagasiimendumist neerutorukestest, mida arvatavasti vahendavad
katioontransportvalgud. Memantiini neerude kaudu eritumise kiirus võib aluselise uriini puhul
väheneda 7...9 korda (vt lõik 4.4). Uriin võib muutuda aluseliseks drastiliste muutuste tagajärjel
dieedis (nt üleminekul taimetoidule) või maosisu leelistavate puhvrite rohkel tarbimisel.

Lineaarsus: Vabatahtlikega läbiviidud uuringutest on ilmnenud lineaarne farmakokineetika
annusevahemikus 10...40 mg.

Farmakokineetika/farmakodünaamika suhe: Memantiini 20 mg päevaannuse puhul on ravimi sisaldus
tserebrospinaalvedelikus võrdne memantiini ki-väärtusega (ki = inhibitsioonikonstant), mis inimese
frontaalkorteksis on 0,5 mikromooli.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Rottidel teostatud lühiajalistes uuringutes on memantiin (nagu ka teised NMDA-antagonistid) esile
kutsunud neuronaalse vakuolisatsiooni ja nekroosi (Olney kolded) vaid annuste kasutamisel, mille
tulemusena saavutatavad maksimaalsed kontsentratsioonid seerumis on väga kõrged. Vakuolisatsiooni
ja nekroosi tekkele on eelnenud ataksia ja muud prekliinilised nähud. Kuna neid toimeid ei ole
täheldatud pikaajalistes uuringutes närilistel ega mittenärilistel, on nende leidude kliiniline tähtsus
teadmata.

Muutusi silmades on leitud korduva annuse toksilisuse uuringutes närilistel ja koertel, kuid mitte
ahvidel. Memantiini kliiniliste uuringute raames teostatud spetsiifilistes silmauuringutes ei leitud
muutusi silmades.

Närilistel täheldati fosfolipidoosi kopsumakrofaagides memantiini kogunemise tõttu lüsosoomides.
See toime on teada teiste katioonamfifiilsete omadustega toimeainete puhul. Esineb võimalik seos
memantiini kogunemise ja kopsudes täheldatud vakuolisatsiooni vahel. See on ilmnenud vaid suurte
annuste kasutamisel närilistel. Nende leidude kliiniline tähtsus ei ole teada.

Standardtestides ei ole memantiini genotoksilist toimet täheldatud. Hiirte ja rottide eluaegsetes
uuringutes ei ilmnenud ravimi kartsinogeenset toimet. Memantiin ei olnud teratogeenne rottidel ja
küülikutel, isegi emasloomale toksiliste annuste kasutamisel, samuti ei leitud memantiini ebasoodsat
toimet fertiilsusele. Rottidel täheldati loote kasvupeetust kontsentratsioonide puhul, mis on samad või
veidi kõrgemad inimesel saavutatavatest kontsentratsioonidest.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Mikrokristalliline tselluloos
Krospovidoon (tüüp B)
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Talk
Magneesiumstearaat

Tableti kate:
Hüpromelloos
Makrogool 400
Titaandioksiid [E171]

20 mg õhukese polümeerikattega tableti kate sisaldab lisaks:
Kollane raudoksiid [E172]
Punane raudoksiid [E172]

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Läbipaistvad PVC/PVDC/alumiinium-alumiinium blistrid karbis, mis sisaldavad 28, 30, 50, 56, 98 või
100 tabletti.
HDPE pudelid, mis sisaldavad 100 või 150 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

8. Müügiloa number

10 mg: 811713
20 mg: 811813

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.03.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015