LAMISIL UNO

Toimeained: terbinafiin

Ravimi vorm: nahalahus

Ravimi tugevus: 10mg 1g 4g 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on LAMISIL UNO ja milleks seda kasutatakse

Lamisil Uno on ühekordselt manustatav ravim jala seenhaiguse (tinea pedis) raviks.
Lamisil Uno toimel hävitatakse jala seenhaigust põhjustavad seened. Pärast pealekandmist jätab see jalale
värvitu püsiva ravimikihi. Kihist viiakse toimeaine nahka.

Kuidas kindlaks teha, et teil on jala seenhaigus
Jala seenhaigus esineb ainult jalalabadel. Haigus algab sageli varvaste vahelt, kuid võib laieneda ka
jalatallale ning jalakülgedele.
Kõige sagedasem jala seenhaiguse vorm põhjustab naha lõhenemist või ketendust. Tekkida võib ka kerge
turse, vesivillid või leemendavad haavandid, mis sageli põhjustavad sügelust või põletustunnet.
Kui te pole kindel, kas teie sümptomid on põhjustatud jala seenhaigusest, pidage enne Lamisil Uno
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

2. Mida on vaja teada enne LAMISIL UNO võtmist

Ärge kasutage Lamisil Uno't:
- kui olete terbinafiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Öelge oma arstile või apteekrile kui see kehtib teie kohta ja ärge kasutage Lamisil Uno't.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lamisil Uno kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Kui teil on pikaajaline seenhaigus jalatallal ning kandadel ja seal esinevad nahapaksendid ja/või
tugev ketendus, ärge kasutage seda ravimit. Kui te arvate, et teil võib olla selline seisund, peaksite
pöörduma arsti poole, kuna võite vajada teist ravimit.
- Lamisil Uno on ainult välispidiseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda suus või neelake seda alla.

- Vältige lahuse kokkupuudet näoga, silmadega või kahjustatud nahaga, kus alkohol võib olla ärritav.
Lahuse juhuslikul silma sattumisel tuleb silmi pesta rohke jooksva veega. Ebamugavustunde
püsimisel pöörduge arsti poole.
- Lamisil Uno sisaldab alkoholi. Hoida lahtise tule eest.

Lapsed ja noorukid
Lapsed ja alla 18-aastased noorukid ei peaks seda ravimi kasutama.

Muud ravimid ja Lamisil Uno
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid. Ärge kandke jalale samaaegselt Lamisil Uno'ga teisi ravimeid (sealhulgas ilma
retseptita ostetud ravimid).

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Lamisil Uno't ei tohi kasutada raseduse ajal, kui see ei ole
hädavajalik.
Ärge kasutage Lamisil Uno't imetamise ajal. Imik ei tohi sattuda kontakti ravitava nahapiirkonnaga,
sealhulgas rindadega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Lamisil Uno kasutamine ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

3. Kuidas LAMISIL UNO võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu apteeker on teile
selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Soovitatav on geeli kasutada üks kord päevas nii nagu on kirjeldatud allpool.

Kasutusjuhend:
Täiskasvanud
- Parem on Lamisil Uno’t nahale kanda peale dušši või vanni.
- Kasutage ravimit ühekordselt.
- Peske mõlemad jalad ja kuivatage hoolikalt.
- Peske ja kuivatage käed.
- Eemaldage tuubilt kork.
- Kandke mõlemale jalale - kasutage umbes pool tuubi ühe jala jaoks, nii et nahk saaks kaetud.
Lõpetage manustamine ühele jalale ja alles seejärel alustage manustamist teisele.
- Kandke sõrmedega mõlemale jalale nagu näidatud juuresolevatel skeemidel: esmalt kandke varvaste
vahele, siis varvaste alla ning varvaste peale. Seejärel kandke kogu jalatallale ja jalalaba külgedele.
- Ärge hõõruge ega masseerige naha sisse.- Toimige samamoodi teisel jalal, isegi kui nahk näeb välja terve. See kindlustab seene täieliku
hävimise - see võib olla ka teisel jalal, isegi kui haigusnähud puuduvad.
- Laske ravimil 1...2 minutit kuivada kihiks, enne kui kannate oma tavalisi jalanõusid.
- Pärast kasutamist peske käed sooja vee ja seebiga.
- Ärge peske ega pritsige oma jalgu 24 tundi pärast Lamisil Uno manustamist. Pärast kerget pesu
tupsutage õrnalt jalad kuivaks.
- Ärge kandke nahale teistkordselt.

Kui tihti ja kui kaua te peate ravimit kasutama
Ravim on ühekordseks kasutamiseks. Teistkordselt mitte kasutada.

Lamisil Uno hakkab seeni hävitama koheselt. Moodustunud kihis olev toimeaine läbib nahka, kus see
jätkab seente hävitamist veel mitu päeva.
Teie naha seisund peaks hakkama paranema mõne päevaga, aga see võib võtta kuni 4 nädalat, et teie nahk
paraneks täielikult.

Kui haigussümptomid ei ole taandunud 1 nädala jooksul pärast Lamisil Uno kasutamist, tuleb
pöörduda arsti või apteekri poole.
Ärge kasutage ravimit teistkordselt jala seenhaiguse raviks, kui see ei toiminud pärast esmakordset
manustamist.

Lamisil Uno’t tuleb kanda mõlemale jalale, isegi kui haigusnähud on nähtavad ainult ühel jalal. See
kindlustab täieliku seenhaigust põhjustava seene hävimise: see võib esineda ka jala teistel piirkondadel,
isegi kui haiguskolle pole nähtav.
Jalalabadele kantud ravim kuivab kiiresti värvituks kihiks.
Tuubis on piiavalt ravimit mõlema jala raviks.
Lamisil Uno viib toimeaine nahka, kus see püsib mitu päeva, et hävitada seen, mis põhjustab jalgade
seenhaigust. Parima tulemuse saamiseks ärge peske ega pritsige jalgu 24 tundi pärast ravimi kasutamist.

Paranemise soodustamine
Hoidke ravitav nahapiirkond puhtana, pestes seda regulaarselt pärast 24 tunni möödumist manustamisest.
Kuivatage ettevaatlikult, ilma hõõrumata. Sügelusele vaatamata püüdke vastavat piirkonda mitte kratsida,
sest see võib suurendada nahakahjustust ja aeglustada paranemisprotsessi või põhjustada nakkuse levikut.
Kuna need nakkused võivad levida teistele inimestele, ei tohi teie käterätti ega riideid kasutada keegi peale
teie enda. Et kaitsta ennast taasnakatumise eest, peske neid tihti.

Mida teha, kui peaksite kogemata ravimit alla neelama
Informeerige sellest oma arsti, kes ütleb, mida teha. Tuleb arvesse võtta, et ravim sisaldab alkoholi.

Mida teha, kui ravim satub kogemata teie näole või silmadele
Loputage oma nägu või silmi hoolikalt jooksva veega. Ebamugavustunde püsimisel pöörduge arsti poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga .

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Inimestel võivad tekkida Lamisil Uno suhtes allergilised reaktsioonid, nagu turse ja valu, nahalööve või
villid. Seda on teatatud väga harva (võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st).


Kui teil tekib ravimi kasutamise ajal allergiline reaktsioon või mõni eelnevalt kirjeldatud sümptom,
eemaldage ravimi kiht nahalt denatureeritud alkoholiga (saadaval apteekides), peske oma jalad sooja vee
ja seebiga, loputage, kuivatage ning konsulteerige arsti või apteekriga.

Teatatud on ka järgmistest kõrvaltoimetest:
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st)
Manustamiskohaga seotud reaktsioonid nagu nahakuivus, nahaärritus või põletustunne. Need
kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja mööduvad reaktsioonid.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas LAMISIL UNO säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.
Hoida orginaalpakendis, valguse eest kaitstult. Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lamisil Uno sisaldab
- Toimeaine on terbinafiin (vesinikkloriidina). Üks gramm nahalahust sisaldab 10 mg terbinafiini
(vesinikkloriidina).
- Abiained on akrülaat/oktüülakrüülamiid kopolümeer, hüdroksüpropüültselluloos, keskmise ahelaga
triglütseriidid ja etanool.

Kuidas Lamisil Uno välja näeb ja pakendi sisu
Lamisil Uno on selge kuni kergelt läbipaistmatu geeli sarnane lahus. Saadaval 4 g tuubis.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, FIN-02130 Espoo, Soome.

Tootja:
Novartis Consumer Health N.V. Medialaan 40, 1800 Vilvoorde - Belgia
Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 München, Saksamaa
Novartis Finland OY, Metsänneidonkuja 10, , FIN-02130 Espoo, Soome
Novartis Consumer Health UK Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB,
Ühendkuningriik
Novartis Consumer Health - Gebro GmbH, Bahnhofbichl 13, 6391 Fieberbrunn, Austria
Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens vej 14, DK-2300 Kobenhavn S, Taani
Novartis (Hellas) S.A.C.I., National Road No 1 (12th km), Metamorphosi 144 51, Kreeka
Novartis Norge AS, Pb. 4284 Nydalen, 0401 Oslo, Norra
Novartis Sverige AB, Kemistvägen 1, 183 11 Täby, Rootsi
Novartis Santé Familiale S.A.S., 14, boulevard Richelieu, 92500 Rueil-Malmaison, Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Novartis Consumer Health Services S.A.

Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Telefon 6630824

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2013

Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Lamisil Uno, 1% nahalahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 gramm nahalahust sisaldab 10 mg terbinafiini (vesinikkloriidina).

INN. Terbinafinum

Abiainete täielik loetelu vt. lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Nahalahus.
Selge kuni kergelt läbipaistmatu viskoosne lahus.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed