FELORA

Toimeained: diklofenak

Ravimi vorm: geel

Ravimi tugevus: 10mg 1g 60g 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on FELORA ja milleks seda kasutatakse

Felora sisaldab diklofenakki. Diklofenak on mittesteroidne põletiku- ja valuvastane ravim.
Felora on preparaat paikseks manustamiseks.

Näidustused: Valu paikne leevendamine pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite
korral.

Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate
ühendust võtma arstiga.

2. Mida on vaja teada enne FELORA võtmist

Ärge kasutage Felora't
- kui te olete diklofenaki või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
- kui atsetüülsalitsüülhape (salitsülaadid) või teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid
on põhjustanud teil bronhiaalastmat või allergilisi reaktsioone.
- raseduse viimasel kolmandikul.
Ravim on vastunäidustatud lastele ja alla 14-aastastele noorukitele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Felora kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- kui teil on või on varasemalt olnud äge haavandtõbi, neerufunktsioonihäire, bronhiaalastma,
allergilised haigused, ninalimaskesta polüübid, aju verejooks või kalduvus verejooksudele.
Sellisel juhul vajab ravi Felora’ga hoolikat jälgimist.

Felora geeli ei tohi manustada õhku mitteläbilaskva sideme alla. Ravimit peab ettevaatlikult
kasutama juhtudel, kui on vajalik suuremate nahapindade ravi suurema geelikogusega pika aja
jooksul.

Geel ei tohi sattuda lahtistele haavadele, silma ega limaskestadele. Felora geeli ei tohi alla
neelata. Felora geeli võib kasutada mitte-sulgevate sidemetega.

Valgustundlikkusreaktsioonide ärahoidmiseks soovitatakse ravimi kasutamise ajal ja kahe
nädala möödudes pärast ravimi kasutamist hoiduda otsese päikesevalguse eest (sh solaarium).

Felora sisaldab propüleenglükooli. Propüleenglükool võib mõnedel inimestel tekitada kerget
paikset nahaärritust.

Muud ravimid ja Felora
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete
kasutada mistahes muid ravimeid

Ravimite koostoimeid diklofenaki geeliga ei ole täheldatud. Enne ravimi kasutamist peab
arstiga konsulteerima juhul, kui te kasutate samaaegselt mõnda teist mittesteroidset
põletikuvastast ravimit.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arstiga.
Raseduse esimesel ja teisel kolmandikul (trimestril) tuleb Felora geeli kasutamist vältida.
Ravi tohib määrata ainult arst.
Raseduse viimasel kolmel kuul on Felora geel vastunäidustatud.

Imetamise ajal vältige geeli kandmist rindadele, suurtele nahapindadele ja/või geeli
kasutamist pikema aja vältel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Diklofenaki nahale manustamine ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Felora sisaldab propüleenglükooli
Felora sisaldab propüleenglükooli. Propüleenglükool võib mõnedel inimestel tekitada kerget
paikset nahaärritust.

3. Kuidas FELORA võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või
apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi annuse määrab arst, see oleneb teie haiguse raskusest.
Ravim on ette nähtud välispidiseks kasutamiseks tervele nahale. Geel ei tohi sattuda lahtistele
haavadele, silma ega limaskestadele. Pärast geeli manustamist, tuleb käed korralikult pesta,
v.a. juhul kui käed on ravitav piirkond.

Täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid
Määrida 3...4 korda ööpäevas õhukese kihina kergelt hõõrudes haige piirkonna nahale. Ühe
manustamiskorra annus sõltub haige piirkonna suurusest. Üldiselt piisab 2...4 g geelist
400...800 cm2 suurusele nahapiirkonnale. Ööpäevased geeli kogused ei tohi ületada 15 g. Kui
vaevused ei ole kadunud 2 nädala möödudes, konsulteerige arstiga.

Eakad
Annuse kohandamine ei ole vajalik.

Felora geeli võib arsti loal kasutada täiendava ravina tablett-ravile. Sobib kasutada
samaaegselt ultraheli teraapiaga.

Felora kasutamise ajal ja kahe nädala möödudes pärast ravimi kasutamist hoiduda otsese
päikesevalguse eest (sh solaarium).

Kui teil on tunne, et Felora toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Ravim on vastunäidustatud lastele ja alla 14-aastastele noorukitele.

Kui te kasutate Felora’t rohkem kui ette nähtud
Preparaati peab ettevaatlikult kasutama juhtudel, kui on vajalik suuremate nahapindade ravi
suurema geelikogusega pika aja jooksul. Juhul, kui ravimit kasutatakse suurtel nahapindadel
ja pikaaegselt, ei saa täielikult välistada diklofenaki süsteemseid kõrvaltoimed nagu
seedetrakti ärritusnähud või üldised allergilised nähud.

Kui teil ilmnevad Felora üleannustamise nähud, lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge arsti
poole.

Üleannustamine paiksel nahale manustamisel on vähe tõenäoline.

Kui te unustate Felora’t kasutada
Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral nahale kandmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni kümnel patsiendil 100-st):
- lööve, ekseem, punetus, dermatiit (sh kontaktdermatiit) ja sügelus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni kümnel patsiendil 10000-st):
- bulloosne dermatiit (villiline nahareaktsioon).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui ühel patsiendil 10000-st):
- ülitundlikkusreaktsioonid (sh nõgestõbi), angioneurootiline turse, astma ja
valgustundlikkusreaktsioonid.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas FELORA säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
Kõlblikkusaeg pärast tuubi esmast avamist on 3 kuud.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Felora sisaldab:
- Toimeaine on diklofenak. 1 g geeli sisaldab 10 mg diklofenaknaatriumi.
- Abiained on karbomeer, dietanolamiin, propüleenglükool, naatriumbensoaat,
isopropüülalkohol, puhastatud vesi.

Kuidas Felora välja näeb ja pakendi sisu

10 mg/g (1%) geel, 60 g alumiiniumtuubis. Tuub pakitud ühe kaupa karpi.
Värvitu või kahvatu või kergelt kollane geel.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Actavis Nordic A/S,
Ørnegårdsvej 16,
DK-2820 Gentofte,
Taani

Tootja
Balkanpharma-Troyan AD,
1, Krayrechna Str.,
5600, Troyan,
Bulgaaria


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole:
UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,
Tiigi 28/ Kesk tee 23a,
Rae vald, 75301 Harjumaa,
Tel: (+372) 6100 565


Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Felora, 10 mg/g geel

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g geeli sisaldab 10 mg (1%) diklofenaknaatriumi.
INN. Diclofenacum
Teadaolevat toimet omav abiaine: Üks gramm geeli sisaldab 150 mg proüleengükooli.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Geel.

Värvitu või kahvatu või kergelt kollane geel.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Valu paikne leevendamine pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral.

4.2. Annustamine ja manustamisviis


Täiskasvanud ja noorukid üle 14 eluaasta
Määrida 3...4 korda ööpäevas õhukese kihina kergelt hõõrudes haige piirkonna nahale.
Ühe manustamiskorra annus sõltub haige piirkonna suurusest. Üldiselt piisab 2...4 g geelist
400...800 cm2 suurusele nahapiirkonnale. Ööpäevased geeli kogused ei tohi ületada 15 g. Ravi
ei tohiks kesta üle 14 päeva.

Kui vaevused ei ole 2 nädala möödudes kadunud, peaks patsient konsulteerima arstiga.

14-aastastel ja vanematel patsientidel on soovitatav pöörduda arsti poole, kui valuravi vajadus
ületab valu korral 7 ööpäeva või kui sümptomid süvenevad.

Lapsed ja noorukid alla 14 eluaasta
Ravimi ohutuse ja toime kohta lastel ja alla 14-aastastel patsientidel on andmed puudulikud
(vt ka lõik 4.3).

Eakad
Annuse kohandamine ei ole vajalik.

Kutaanne. Välispidiseks manustamiseks. Ravimpreparaat on kasutamiseks tervel nahal.
Pärast geeli manustamist, tuleb käed korralikult pesta, v.a. juhul kui käed on ravitav piirkond.

Felora geeli võib kasutada täiendava ravina tablett-ravile. Sobib kasutada samaaegselt
ultraheli teraapiaga.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.
- Atsetüülsalitsüülhappe (salitsülaatide) või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite
poolt esile kutsutud bronhiaalastma, urtikaaria või allergiline riniit.
- Raseduse viimane trimester.
- Ravim on vastunäidustatud lastele ja alla 14-aastastele noorukitele.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Välispidiste ravimite pikaajaline kasutamine võib põhjustada ülitundlikkusnähte või lokaalset
ärritust. Nahalööve tekkimisel tuleb ravimi kasutamine lõpetada. Pärast ravimi kasutamist
tuleb pesta käed.

Valgustundlikkusreaktsioonide ärahoidmiseks soovitatakse ravimi kasutamise ajal ja kahe
nädala möödudes pärast ravimi kasutamist hoiduda otsese päikesevalguse eest (sh solaarium).

Ettevaatust patsientide puhul, kellel on anamneesis äge haavandtõbi, neerufunktsiooni häired,
vähenenud südame või maksafunktsioon, bronhiaalastma, allergilised haigused,
ninalimaskesta polüübid, allergilised reaktsioonid, intrakraniaalne hemorraagia või kalduvus
verejooksudele.

Felora geeli ei tohi kasutada koos oklusioonsidemega. Preparaati peab ettevaatlikult kasutama
juhtudel, kui on vajalik suuremate nahapindade ravi suurema geelikogusega pika aja jooksul.

Geel ei tohi sattuda lahtistele haavadele, silma ega limaskestadele ning seda ei tohi neelata.
Felora geeli võib kasutada mitte-oklusiivse sidemega.

Felora geel on vastunäidustatud alla 14-aastastel lastel.

Felora sisaldab propüleenglükooli. Propüleenglükool võib mõnedel inimestel tekitada kerget
paikset nahaärritust.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimite koostoimeid diklofenak-geeliga ei ole täheldatud.

Ettevaatus on vajalik juhul, kui patsient kasutab samaaegselt mõnda teist mittesteroidset
põletikuvastast ravimit.

Kuna paiksel manustamisel on süsteemse imendumise määr väga madal, on selliste
kõrvaltoimete esinemistõenäosus väga väike.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Pärast paikset manustamist on diklofenaki süsteemne kontsentratsioon võrreldes suukaudsete
ravimvormidega madalam. Lähtuvalt süsteemsete MSPVAde kasutamise kogemusest on
soovitatav järgmine:
- Prostaglandiinide sünteesi inhibeerimine võib mõjutada rasedust ja/või loote arengut.
Epidemioloogilised andmed viitavad nurisünnituse ja kardiaalsete väärarengute ning
kaasasündinud kõhuseina lõhestumuse tekkeriski suurenemisele pärast
prostaglandiinide sünteesi inhibeerimist raseduse alguses. Kardiovaskulaarsete
väärarengute absoluutne risk suurenes 1%-lt ligikaudu 1,5%-ni. Usutavasti suureneb
risk koos annuse ja kestvuse suurenemisega. Prostaglandiinide sünteesi inhibiitorite
manustamine loomadel on suurendanud pre- ja postimplantatsioonilist kaotust ning
embrüonaalset surma. Lisaks on loomadel, kellele on organogeneesi perioodil
manustatud prostaglandiini sünteesi inhibiitoreid, sagenenud erinevate väärarengute
(sh kardiovaskulaarsete) juhud. Esimese ja teise trimestri vältel ei tohi doklofenakki
rasedale manustada v.a. juhul, kui see on ilmtingimata vajalik. Kui diklofenakki
kasutab naine, kes üritab rasestuda, või on esimesel või teisel rasedustrimestril, tuleb
annus hoida võimalikult madal ning ravi kestvus võimalikult lühike.

Raseduse algperioodil võib ravimit kasutada vaid juhul, kui oodatav ravitoime ületab
lootekahjustuse riski. Diklofenakki ei tohi kasutada raseduse viimasel trimestril.

Raseduse viimasel trimestril võivad kõik prostaglandiinide sünteesi inhibiitorid lootel
tekitada:
- Kardiopulmonaalset toksilisust (on oht arterioosjuha enneaegsele sulgumisele ja
pulmonaalsele hüpertensioonile);
- Neerufunktsiooni häireid, mis võivad progresseeruda neerupuudulikkuseni või
oligohüdramnionini (looteveevähesus).

Raseduse viimasel trimestril võivad kõik prostaglandiinide sünteesi inhibiitorid emal ja lootel
raseduse lõpul tekitada:
- Võimalikku veritsusaja pikenemist, antiagregatiivseid toimeid, mis võivad tekkida isegi
väga väikeste annuste puhul.
- emaka kontraktiilsuse pärssimist, mis võib ilmneda hilinenud või pikenenud sünnituse
näol.

Imetamine
Nagu teised MSPVAd, eritub ka diklofenak rinnapiima väikeses koguses. Kuid terapeutilistes
annustes ei ole diklofenakil kõrvaltoimeid imikule oodata. Tulenevalt puuduvatest
kontrollitud uuringutest rasedatel naistel, tohib ravimit kasutada imetamise ajal üksnes arsti
soovitusel. Ravi vajadusel tuleb arvestada, et diklofenaki geeli ei tohi manustada imetava ema
rindadele ega suurtele nahapindadele või pikaajaliselt kasutada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Diklofenaki kutaanne manustamine ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8. Kõrvaltoimed

Felora süsteemsete kõrvaltoimete tõenäosus võrreldes suukaudse diklofenakiga on väga väike,
kuna paikse manustamise korral jääb toimeaine kontsentratsioon veres väga madalaks.

Selles lõigus toodud kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgmiselt: väga sage
(>1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10000 kuni
< 1/1000), väga harv (< 1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Immuunsüsteemi häired

Väga harv
Ülitundlikkus (sh urtikaaria), angioneurootiline ödeem
Infektsioonid ja infestatsioonid

Väga harv
Pustulaarne lööve
Respiratoorsed, rindkere ja

mediastiinumi häired
Väga harv
Astma
Naha ja nahaaluskoe kahjustus

Sage
Lööve, ekseem, erüteem, dermatiit (sh

kontaktdermatiit), sügelus
Harv
Bulloosne dermatiit
Väga harv
Valgustundlikkusreaktsioon

Juhul, kui ravimit kasutatakse suurtel nahapindadel ja pikaajaliselt, ei saa süsteemseid
reaktsioone täielikult välistada.

4.9. Üleannustamine

Paikse annustamise järgselt on süsteemne imendumine vähene ning üleannustamine
ebatõenäoline.
Kui paikselt manustatavat diklofenakki on alla neelatud, võivad tekkida süsteemsed
kõrvaltoimed (üks 100 g tuub geeli sisaldab 1000 mg diklofenakki).

Valest kasutamisest või juhuslikust üleannustamisest tingitud süsteemseid reaktsioone (lastel)
tuleb ravida samal põhimõttel kui mürgistusi teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega.
Kaaluda tuleb mao tühjendamist ja aktiivsöe kasutamist, eriti vahetult pärast geeli alla
neelamist.

Ravimi kasutamine tuleb lõpetada. Mürgistuse ravi on toetav ja sümptomaatiline.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidne põletiku- ja valuvastane ravim,
ATC-kood: M02AA15

Diklofenak on mittesteroidne põletiku- ja valuvastane ravim, mis pärsib prostaglandiinide
sünteesi läbi pöörduva tsüklooksügenaasi blokaadi. Diklofenak pärsib arahhidoonhappe
transformatsiooni prostaglandiinideks, prostatsükliinide ja tromboksaani sünteesi,
lüsosomaalsete ensüümide toimet ja granulotsüütide migratsiooni.
Ravimi valuvaigistav ja palavikku alandav toime on tingitud allogeensete ainete ja beeta-
endorfiinide vabanemise stimuleerimisest, endogeensete pürogeenide tekke pärssimisest ja
toimest hüpotalamusele.
Diklofenak alandab turset, lühendab oluliselt haiguse kliinilist kulgu ja parandab liigeste
seisundit.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Felora geel imendub paikselt manustades kiiresti läbi terve naha, naha all asetsevates
põletikulistes kudedes (sidekude, kõõlused, liigesekapslid ja sünoviaalvedelik) saavutatakse
toimeaine kõrge kontsentratsioon. Felora geelist vabanenud toimeaine maksimaalne
kontsentratsioon oli 90,4% ja see saavutati enne 6 tunni möödumist. Efektiivne
kontsentratsioon saavutatakse kudedes 20 min pärast manustamist, samal ajal jääb süsteemne
kontsentratsioon madalaks. Läbi terve naha imendub toimeaine kogusest keskmiselt 6%. Läbi
naha imendunud raviaine hulk on proportsionaalne ajaga (mil ravim on nahaga kokkupuutes)
ning ravimiga kokkupuutuva nahapiirkonna suurusega. Pärast paikset manustamist on
diklofenak leitav nii plasmast kui ka sünoviaalvedelikust, plasmakontsentratsioonis, mis on
100 korda madalam kui suukaudselt mansutatud keskmise annuse puhul.
Jaotumine
Jaotumine on suhteliselt väike, 0,12-0,55 Vdss l/kg. Täielik kliirens on 267-350 ml/min.

Biotransformatsioon
99,7% imendunud diklofenakist seondub plasmavalkudega ning metaboliseeritakse läbi
esmase maksapassaži. Tekkinud metaboliidid eritatakse uriiniga (40-65%) ning roojaga
(35%).

Eritumine
0,8-1% elimineeritakse muutumatul kujul.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

2 aastat kestnud eksperimentaalsel manustamisel isastele hiirtele annuses 0,3 mg/kg/päevas ja
emastele hiirtele annuses 1 mg/kg/päevas ei täheldatud kardiogeenset potentsiaali. Rottidel
ööpäevase annusega 4 mg/kg/päevas ei täheldatud reproduktsioonimuutusi.

Diklofenaki in vitro mutageenset potentsiaali on hinnatud kasutades rinnanäärme rakke ja
baktereid. In vivo uuringud hiirte epiteelile, uuringud rakutuuma muutuste ning
kromosomaalsete hälvete tuvastamiseks Hiina hamstritel ning in vitro analüüsid ei näidanud
diklofenaki mutageenset potentsiaali.

Subakuutse ja korduvtoksilisuse (6 kuud) uuringud näitavad, et preparaadil ei ole hepato- ega
nefrotoksilist toimet ega toimet perifeersele verele.

Üheski kasutatud eksperimentaalmudelis ei täheldatud lokaalset ärritavat toimet. Ravimil on
hea paikne talutavus.

Loomkatsetes ei täheldatud ravimi sensibiliseerivat toimet.

Felora’l ei olnud teratogeenset ega embrüotoksilist toimet albiinorottidele, kes said ravi 2.-19.
tiinusenädalani annuses 2,5 mg/kg.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Karbomeer
Dietanolamiin
Propüleenglükool
Naatriumbensoaat
Isopropüüalkohol
Puhastatud vesi

6.2. Sobimatus


Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
Pärast esmast avamist kõlblik 3 kuud.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

60 g geeli alumiiniumtuubis. Tuub pakitud ühe kaupa karpi.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Actavis Nordic A/S,
Ørnegårdsvej 16,
DK-2820 Gentofte,
Taani

8. Müügiloa number

384402

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 07.06.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.03.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2013