ENGYSTOL

Toimeained: homöopaatilised preparaadid

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 50TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ENGYSTOL ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON ENGYSTOL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE
Engystol on homöopaatiline preparaat.

2. Mida on vaja teada enne ENGYSTOL võtmist

Ärge võtke Engystol'i, kui te olete allergiline või ülitundlik Engystol'i toimeainete või mõne abiaine
suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Engystol, kuna
antud preparaat sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne
ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Koostoimest teiste ravimitega ei ole teada.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Enne preparaadi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Engystol'i mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole täheldatud, ning
seda ei ole oodata hömöopaatiliste lahjenduste tõttu.

3. Kuidas ENGYSTOL võtta

KUIDAS
ENGYSTOL'i
KASUTADA

Võtke Engystol'i alati täpselt nii, nagu infolehes on kirjutatud.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täisksvanud ja lapsed alates 12 aasta vanusest: võtta 1 tablett 3 korda päevas.
Lapsed vanuses 6...11 aastat: võtta 1 tablett 2 korda päevas.
Lapsed vanuses 2...5 aastat: võtta 1 tablett 1...2 korda päevas.

Tabletid lasta sulada aeglaselt suus toidukordade vahel. Lastele manustamisel võib tableti purustada ja
lahustada väikeses koguses vees.

Kui teil on tunne, et Engystoli toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Engystoli rohkem kui peab
Üleannustamisest ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

Kui te unustasite Engystoli võtta
Ärge võtke järgmisel korral kahekordset annust, kui unustasite võtmata.

Kui te katkestate Engystoli kasutamist
Konsulteerige arstiga kõikides ravimi kasutamisega seotud küsimustes.

Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Engystol põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Väga harvadel juhtudel võib esineda allergilisi (ülitundlikkuse) reaktsioone (vähem kui 1 juht 10 000
kasutajate kohta).
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas ENGYSTOL säilitada

KUIDAS ENGYSTOL'i HEEL SÄILITADA

Engystol ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Engystol'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida ENGYSTOL sisaldab

Toimeained: 1 tablett sisaldab:
1. Vincetoxicum hirundinaria D6
75,0 mg
2. Vincetoxicum hirundinaria D10 75,0 mg
3. Vincetoxicum hirundinaria D30 75,0 mg
4. Sulfur


D4
37,5 mg
5. Sulfur


D10 37,5 mg


Abiaine: magneesiumstearaat

Kuidas Engystol välja näeb ja pakendi sisu
Engystol on valge kuni kollakas-valkjas tablett, ümmargune, sileda pinnaga ja töödeldud
servadega.
Pappkarp, milles plastmasspurk 50 või 250 tabletiga.


Müügiloa hoidja ja tootja.
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa
Tel. +49 7221 501-00
Faks. +49 7221 501 485
E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel palun pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti
Tel. +372 - 6328 830
e-mail: info@aconit.ee


Infoleht on viimati kooskõlastatud: juunis 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Engystol, tabletid


2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 tablett sisaldab:
Toimeained:

1.Vincetoxicum hirundinaria
D6
75 mg
2.Vincetoxicum hirundinaria
D10
75 mg
3.Vincetoxicum hirundinaria
D30
75 mg
4.Sulfur
D4
37,5 mg
5.Sulfur
D10
37,5 mg

Abiained vaata lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudsed tabletid
Engystol on valge kuni kollakas-valkjas tablett, ümmargune, sileda pinnaga ja töödeldud servadega.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Näidustus

Homöopaatiline preparaat.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja lapsed alates 12 aasta vanusest: võtta 1 tablett 3 korda päevas.
Lapsed vanuses 6...11 aastat: võtta 1 tablett 2 korda päevas.
Lapsed vanuses 2...5 aastat: võtta 1 tablett 1...2 korda päevas.

Tabletid lasta sulada aeglaselt suus toidukordade vahel. Lastele manustamisel võib tabletti purustada lahustada väikeses koguses vees.

Engystol'i ohutus ja efektiivsus alla 2 aastase laste kasutamisel ei ole uuritud. Andmed puuduvad.

4.3. Vastunäidustused

Teada olev allergia või ülitundlikkus Engystol'i toimeainete või mõne abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravim sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku fruktoositalumatuse, galaktoositalumatuse,
galaktoseemia või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimed teiste ravimitega ja teised
Koostoimest teiste ravimitega ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste
tõttu.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Engystol'i mõju raseduse ja imetamise ajal ei ole kliiniliselt uuritud. Negatiivsetest mõjudest ei ole
teavitatud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Engystol'i mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole täheldatud, ning
seda ei ole oodata hömöopaatiliste lahjenduste tõttu.

4.8. Kõrvaltoimed

Väga harvadel juhtudel võib esineda allergilisi (ülitundlikkuse) reaktsioone (vähem kui 1 juhtum 10
000 kasutajate kohta).

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise juhtudest ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata hömöopaatiliste lahjenduste tõttu.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: homöopaatiline ravim.
Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Abiained

Magneesium stearaat.

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Engystol ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Plastikpurk pappkarbis. Pakendis on 50 või 250 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitlemisjuhend

Erilisi nõudeid ei ole.

7. Müügiloa hoidja

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa
Tel. +49 7221 501-00
Faks. +49 7221 501 485
E-mail: info@heel.de

8. Müügiloa number

448204

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

28.04.2004/4.05.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juunis 2012