DOCETAXEL PFIZER

Toimeained: dotsetakseel

Ravimi vorm: infusioonilahuse kontsentraat

Ravimi tugevus: 10mg 1ml 2ml 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DOCETAXEL PFIZER ja milleks seda kasutatakse

Selle ravimi nimi on Docetaxel Pfizer. Dotsetakseel kuulub taksoidideks nimetatavate kasvajavastaste
ravimite gruppi, mida saadakse jugapuu okastest. Teie arst määras teile Docetaxel Pfizeri rinnanäärme vähi,
kopsuvähi erivormi (mitteväikerakk-kopsuvähk), eesnäärmevähi, maovähi või pea ja kaelapiirkonna vähi
raviks:
- Kaugelearenenud rinnanäärmevähi raviks võib Docetaxel Pfizerit manustada kas üksinda,
kombinatsioonis kasvajavastaste ravimitega nagu doksorubitsiin, trastuzumab või kapetsitabiin.
- Varajases staadiumis rinnanäärmevähi korral, mis on või ei ole levinud lümfisõlmedesse, võib
Docetaxel Pfizerit manustada kombinatsioonis doksorubitsiini ja tsüklofosfamiidiga.
- Kopsuvähi raviks võib Docetaxel Pfizerit manustada kas üksinda või kombinatsioonis tsisplatiiniga.
- Eesnäärmevähi ravis manustatakse Docetaxel Pfizerit kombinatsioonis steroididega nagu prednisoon
või prednisoloon.
- Metastaseerunud maovähi raviks manustatakse Docetaxel Pfizerit kombinatsioonis tsisplatiini ja
5-fluorouratsiiliga.
- Pea ja kaelapiirkonna vähi raviks manustatakse Docetaxel Pfizerit kombinatsioonis tsisplatiini ja
5-fluorouratsiiliga.

2. Mida on vaja teada enne DOCETAXEL PFIZER võtmist

Ärge kasutage Docetaxel Pfizerit:
- kui olete dotsetakseeli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui teie valgete vereliblede arv on liiga madal.
- kui teil on raske maksahaigus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Docetaxel Pfizeri kasutamist pidage nõu oma arsti või haigla apteekriga.

Iga kord enne ravi algust Docetaxel Pfizeriga tuleb teil anda vereanalüüse veendumaks, et teie vererakkude
arv ja maksafunktsioon on Docetaxel Pfizeri manustamiseks piisavad. Vere valgelibledega seotud häirete
korral võite kogeda kaasnevat palavikku või infektsioone.


Üks päev enne Docetaxel Pfizeri manustamist palutakse teil ettevalmistava ravimina võtta suukaudseid
kortikosteroide, nt deksametasooni, ning jätkata nende võtmist ühe või kahe päeva jooksul pärast Docetaxel
Pfizeri manustamist, vähendamaks teatud kõrvaltoimeid, mis võivad ilmneda pärast Docetaxel Pfizeri
infusiooni. Nendeks võivad olla allergilised reaktsioonid ja vedelikupeetus (väljendub käte, jalalabade ja
säärte turses või kaalutõusus).

Ravi ajal võidakse teile manustada teisi ravimeid, mis aitavad säilitada vererakkude arvu.

Docetaxel Pfizer sisaldab alkoholi. Rääkige oma arstile, kui teil esineb alkoholisõltuvus või maksakahjustus
(vt ka allpool lõiku „Mida Docetaxel Pfizer sisaldab“).

Muud ravimid ja Docetaxel Pfizer
Teatage oma arstile või haigla apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid. See on vajalik, sest Docetaxel Pfizer või teised ravimid ei pruugi toimida
ootuspäraselt ning teil on suurem tõenäosus kõrvaltoimete tekkeks.

Ravimpreparaadis sisalduv alkohol võib mõjutada teiste ravimite toimet. Kui teil tekib lisaküsimusi, pidage
nõu oma arstiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Enne mistahes ravimi võtmist pidage nõu oma arstiga.

Docetaxel Pfizerit ei tohi manustada kui te olete rase, välja arvatud selge näidustuse olemasolul.

Ravi ajal ei tohi te rasestuda ja te peate kasutama efektiivset rasestumisvastast vahendit, sest Docetaxel
Pfizer võib kahjustada sündimata last. Kui rasestute ravi ajal, tuleb teil sellest kohe informeerida oma arsti.

Ravi ajal Docetaxel Pfizeriga ei tohi te last rinnaga toita.

Kui te olete mees, kes saab ravi Docetaxel Pfizeriga, ei soovitata teil eostada last ravi ajal ja vähemalt 6 kuud
pärast ravi lõppu ning on soovitav küsida nõu sperma konserveerimise kohta enne ravi algust, sest
dotsetakseel võib kahjustada meeste viljastamisvõimet.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravimpreparaadis sisalduv alkohol võib mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Puudub põhjus, miks te ei võiks juhtida autot Docetaxel Pfizeri ravikuuride vahel, v.a juhul, kui te tunnete
pearinglust või pole endas kindel.

Docetaxel Pfizeri sisaldab etanooli ja propüleenglükooli.
See ravim sisaldab 40 mahuprotsenti etanooli (alkoholi), st kuni 317 mg etanooli ühe milliliitri kontsentraadi
kohta, suurimate annuste puhul vastab etanooli kogus 160 ml õllele või 67 ml veinile. See võib olla kahjulik
alkoholismiga patsientidele. Samuti tuleb seda arvestada kui te olete rase, toidate last rinnaga, laste ja kõrge
riskigrupiga inimeste puhul, kellel esineb maksahaigusi või epilepsiat.
Ravimis sisalduva alkoholi kogus võib mõjutada teiste ravimite toimet. See ravim sisaldab ka
propüleenglukooli, mis võib põhjustada alkoholiga sarnaseid sümptome.

3. Kuidas DOCETAXEL PFIZER võtta

Kuidas Docetaxel Pfizerit kasutada
Docetaxel Pfizerit manustab teile tervishoiutöötaja.

Soovitatav annus
Annus sõltub teie kehakaalust ja organismi üldseisundist. Teie raviarst arvestab välja teie keha pindala
ruutmeetrites (m2) ning määrab kindlaks teile vajaliku annuse.

Manustamismeetod ja manustamisviis

Docetaxel Pfizerit manustatakse tilkinfusioonina veeni (intravenoosselt). Infusioon kestab umbes tund aega,
mille vältel viibite haiglas.

Manustamissagedus
Reeglina peaksite saama ühe infusiooni iga 3 nädala järel.

Teie arst võib muuta ravimi annust ja manustamissagedust sõltuvalt teie vereanalüüside tulemustest,
organismi üldseisundist ja reaktsioonist Docetaxel Pfizerile. Palun teavitage oma arsti, kui teil on
kõhulahtisus, haavandid suus, tuimus- või torkimistunne ja palavik, ning andke talle oma
vereanalüüside tulemused. See informatsioon võimaldab arstil otsustada annuse muutmise vajalikkuse üle.
Kui teil tekib selle ravimi edasise kasutamise suhtes küsimusi, siis pöörduge palun oma raviarsti või
haiglaapteekri poole.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teie raviarst arutab need teiega läbi ning selgitab ravi võimalikke ohte ja saadavat kasu.

Allpool loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedus on määratletud järgnevalt: väga sage (esineb
rohkem kui ühel kasutajal 10-st); sage (esineb 1...10 kasutajal 100-st); aeg-ajalt (esineb 1...10 kasutajal
1000-st); harv (esineb 1...10 kasutajal 10 000-st); väga harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000-st);
teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed, millest teatati kui Docetaxel Pfizeri kasutati ainsa ravimina olid: vere
puna- ja valgeliblede arvu langus, juuste väljalangemine, iiveldus, oksendamine, haavandid suus,
kõhulahtisus ja väsimus.

Docetaxel Pfizeri manustamisel kombinatsioonis teiste kasvajavastaste ravimitega võivad kõrvaltoimed olla
tõsisemad.

Haiglas toimuva infusiooni ajal võivad tekkida järmised allergilised reaktsioonid (võib esineda enam kui ühel
inimesel 10-st):
- punetus, nahareaktsioonid, sügelus
- pigistustunne rinnus, hingamisraskus
- palavik või külmavärinad
- seljavalu
- madal vererõhk
Võivad tekkida tõsisemad reaktsioonid.

Haiglapersonal jälgib hoolikalt teie seisundit ravi ajal, kuid on oluline, et teatate neile otsekohe, kui täheldate
endal mõnda ülaloetletud toimetest.

Docetaxel Pfizeri infusioonide vahelisel ajal võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed, mille esinemissagedus
võib varieeruda sõltuvalt manustatud ravimite kombinatsioonist:

Väga sage (esineb enam kui ühel kasutajal 10-st):
- infektsioonid, punaste vereliblede arvu langus (aneemia) või valgete vereliblede (on olulised
infektsiooni vastu võitlemisel) ja vereliistakute arvu langus
- palavik; kui see tekib, teatage kohe oma arstile
- ülalkirjeldatud allergilised reaktsioonid
- isutus (anoreksia)
- unetus
- tuimus või torkimistunne või valu lihastes või liigestes
- peavalu
- maitsetundlikkuse muutused

- silmapõletik või suurenenud pisaravool silmist
- lümfiringe häirumisest tingitud turse
- hingamisraskus
- nohu, kurgu ja nina põletik; köha
- ninaverejooks
- haavandid suus
- mao ärritusnähud, sealhulgas iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus, kõhukinnisus
- kõhuvalu
- seedehäire
- lühiajaline juuste väljalangemine (enamusel juhtudest peaks normaalne juuksekasv taastuma)
- peopesade ja jalataldade punetus ja turse, mis võib põhjustada naha koorumist (võib tekkida ka kätel,
näol ja kehal)
- värvuse muutus küüntel, mis võivad irduda
- lihaste valu või valulikkus, seljavalu või luuvalu
- menstruatsioonitsükli muutus või menstruatsiooni puudumine
- käte, jalgade, jalalabade higistamine
- väsimus või gripilaadsed sümptomid
- kehakaalu tõus või langus

Sage (esineb ühel kuni kümnel kasutajal 100-st):
- suuõõne kandidiaas
- veedelikupuudus
- pearinglus
- kuulmiskahjustus
- vererõhu langus, ebaregulaarne või kiirenenud südame löögisagedus
- südamepuudulikkus
- söögitorupõletik (kõrvetised)
- suukuivus
- raskendatud või valulik neelamine
- verejooks
- maksaensüümide aktiivsuse tõus (millest tuleneb vajadus teha regulaarseid vereanalüüse)

Aeg-ajalt (esineb ühel kuni kümnel kasutajal 1000-st):
- minestamine
- nahareaktsioonid, flebiit (veenipõletik) või turse süstekohal
- käärsoole põletik, peensoole põletik; soole mulgustumine
- verehüübed

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, haigla apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas DOCETAXEL PFIZER säilitada

Kuidas Docetaxel Pfizerit säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja sildil pärast „Kõlblik kuni:“.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast infusioonikotti lisamist tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui lahust ei kasutata koheselt, tagab
tervishoiutöötaja, et ravimit säilitatakse õigesti ning kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal
hävitatakse vastavalt kohalikele nõuetele.

6. Pakendi sisu ja muu teave


Mida Docetaxel Pfizer sisaldab
- Toimeaine dotsetakseel (veevaba). Iga milliliiter infusioonilahust sisaldab 10 mg dotsetakseeli.
- Teised abiained on polüsorbaat 80, etanool, propüleenglükool, dinaatriunedetaat ja veevaba
sidrunhape.

Kuidas Docetaxel Pfizer välja näeb ja pakendi sisu
Docetaxel Pfizer on selge värvitu kuni pruunikaskollane vedelik. Kontsentraati turustatakse alumiiniumkatte
ja äratõmmatava kaanega plastviaalides. Iga viaal sisaldab 2 ml (vastab 20 mg dotsetakseelile), 8 ml (vastab
80 mg dotsetakseelile), 13 ml (vastab 130 mg dotsetakseelile) või 20 ml (vastab 200 mg dotsetakseelile),
vastavalt sildil olevale kirjeldusele. Viaalid on saadaval üksikpakendites (üks viaal karbis) või 5 viaaliga
pakendites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja
Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Ühendkuningriik

Tootja
Pfizer Service Company BVBA
Hoge Wei 10
1930, Zaventum
Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Pirita tee 20
10127 Tallinn
Tel 6 405 328

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2012.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

DOCETAXEL PFIZER INFUSIOONILAHUSE KONTSENTRAADI VALMISTAMISE JUHEND

On oluline, et loete läbi terve juhendi enne Docetaxel Pfizeri infusioonilahuse valmistamist.

Soovitused ohutuks käsitlemiseks
Dotsetakseel on kasvajatevastane aine ja sarnaselt teiste potentsiaalselt toksiliste ainetega peab selle
käsitlemisel ja dotsetakseeli lahuste valmistamisel olema ettevaatlik. Soovitatav on kasutada kindaid.

Kui Docetaxel Pfizer infusioonilahuse kontsentraat või infusioonilahus peaks sattuma nahale, tuleb see
otsekohe seebi ja veega hoolikalt maha pesta . Kui see peaks sattuma limaskestadele, tuleb see otsekohe ja
hoolikalt seebi ja veega maha pesta.

Ettevalmistused intravenoosseks manustamiseks:

Infusioonilahuse valmistamine

- Iga viaal on ühekordseks kasutamiseks ja tuleb kasutada kohe pärast avamist. Kui ravimit ei kasutata
kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel. Patsiendi jaoks vajaliku annuse
saamiseks võib vaja minna rohkem kui ühte infusioonilahuse kontsentraadi viaali. Näiteks
dotsetakseeli 140 mg annuse jaoks on vaja 14 ml dotsetakseeli infusioonilahuse kontsentraati.

- Tõmmake aseptiliselt gradueeritud süstlasse viaalist vajalik kogus infusioonilahuse kontsentraati.


- Seejärel süstige see infusioonikotti või -pudelisse, mis sisaldab kas 5% glükoosilahust või
naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) infusioonilahust. Kasutage sobiva mahuga infusioonialust, et mitte
ületada dotsetakseeli kontsentratsiooni 0,74 mg/ml.

- Segage infusioonikoti või -pudeli sisu seda käsitsi raputades.

- Ravimi kasutusaegne stabiilsus

Avatud viaal:
Iga viaal on ühekordseks kasutamiseks ja see tuleb ära kasutada kohe pärast avamist. Kui ravimit ei
kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel.

Pärast infusioonilahuse lahjendamist:
Pärast lahjendamist 0,9% naatriumkloriidi või 5% glükoosilahuses püsib valmislahuse keemiline ja
füüsikaline stabiilsus näidatud 48 tunni jooksul kui seda säilitatakse mitte-PVC mahutis temperatuuril
30°C.
Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe,
on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi
temperatuuril 2°C kuni 8°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine muutmine on toimunud kontrollitud
ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

- Sarnaselt kõikide teiste parenteraalselt kasutatavate ravimitega tuleb dotsetakseeli infusioonilahust
kontrollida enne kasutamist visuaalselt ning sadet sisaldavad lahused tuleb hävitada.

Jäätmekäitlus
Kõik lahjendamise ja manustamise jaoks kasutatud materjalid tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Docetaxel Pfizer 10 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 10 mg dotsetakseeli (veevaba).

Üks 2 ml viaal sisaldab 20 mg dotsetakseeli (veevaba).
Üks 8 ml viaal sisaldab 80 mg dotsetakseeli (veevaba).
Üks 13 ml viaal sisaldab 130 mg dotsetakseeli (veevaba).
Üks 20 ml viaal sisaldab 200 mg dotsetakseeli (veevaba).
INN. Docetaxelum

Teadaolevat toimet omavad abiained: Etanool (317 mg/ml) ja propüleenglükool (374 mg/ml).
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Infusioonilahuse kontsentraat.
Kontsentraat on selge värvitu kuni pruunikas-kollane lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Rinnanäärmevähk
Dotsetakseel kombinatsioonis doksorubitsiini ja tsüklofosfamiidiga on näidustatud adjuvantraviks
patsientidele, kellel on:
• opereeritav lümfisõlm-siiretega rinnanäärmevähk,
• opereeritav lümfisõlm-siireteta rinnanäärmevähk.

Opereeritava lümfisõlm-siireteta rinnanäärmevähiga patsientide adjuvantravi peab piirduma
patsientidega, kellele võib teha keemiaravi varases staadiumis rinnanäärmevähi esmaseks raviks
vastavalt rahvusvaheliselt kehtestatud kriteeriumitele (vt lõik 5.1).

Dotsetakseel kombinatsioonis doksorubitsiiniga on näidustatud lokaalselt levinud või metastaatilise
rinnanäärmevähi raviks patsientidel, kes ei ole varem saanud tsütotoksilist ravi selle haiguse raviks.

Dotsetakseel on näidustatud lokaalselt levinud või metastaatilise rinnanäärmevähi monoteraapiaks
patsientidel, kellel eelnev tsütotoksiline ravi on ebaõnnestunud. Eelnev keemiaravi peab olema
sisaldanud kas antratsükliini või alküülivat ainet.

Dotsetakseel kombinatsioonis trastuzumabiga on näidustatud metastaseerunud
HER2-üleekspressiooniga rinnanäärmevähi raviks patsientidel, kes ei ole varem saanud keemiaravi
metastaatilise haiguse raviks.

Dotsetakseel kombinatsioonis kapetsitabiiniga on näidustatud lokaalselt levinud või metastaatilise
rinnanäärmevähi raviks patsientidel, kellel eelnev tsütotoksiline ravi on ebaõnnestunud. Eelnev ravi
peab olema sisaldanud antratsükliini.


Mitteväikerakk-kopsuvähk
Dotsetakseel on näidustatud lokaalselt levinud või metastaatilise mitteväikerakk-kopsuvähi raviks
eelneva keemiaravi ebaõnnestumisel.

Dotsetakseel kombinatsioonis tsisplatiiniga on näidustatud mitteopereeritava, lokaalselt levinud või
metastaatilise mitteväikerakk-kopsuvähi raviks patsientidel, kes ei ole varem saanud keemiaravi selle
haiguse raviks.

Eesnäärmevähk
Dotsetakseel kombinatsioonis prednisooni või prednisolooniga on näidustatud hormoonravile raskesti
alluva metastaatilise eesnäärmevähiga patsientide raviks.

Mao adenokartsinoom
Dotsetakseel kombinatsioonis tsisplatiini ja 5-fluorouratsiiliga on näidustatud mao metastaatilise
adenokartsinoomi, k.a gastroösofageaalliidese adenokartsinoomi raviks patsientidel, kes ei ole varem
saanud keemiaravi metastaatilise haiguse raviks.

Pea ja kaelapiirkonna vähk
Dotsetakseel kombinatsioonis tsisplatiini ja 5-fluorouratsiiliga on näidustatud pea ja kaelapiirkonna
lokaalselt levinud lamerakk-kartsinoomi induktsioonraviks.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Dotsetakseeli tohib kasutada tsütotoksilisele kemoteraapiale spetsialiseerunud osakondades ning
üksnes kasvajavastasele kemoteraapiale kvalifitseerunud arsti juhendamisel (vt lõik 6.6).

Soovitatav annus
Rinnanäärmevähi, mitteväikerakk-kopsuvähi, mao ning pea ja kaelapiirkonna vähi korral võib
kasutada premedikatsiooni suukaudsete kortikosteroididega, nt 16 mg deksametasooni ööpäevas (8 mg
2 korda ööpäevas) 3 päeva jooksul, alustades 1 päev enne dotsetakseeli manustamist, juhul kui see ei
ole vastunäidustatud (vt lõik 4.4). Profülaktiliselt võib manustada G-CSF-i vähendamaks
hematoloogilise toksilisuse ohtu.
Eesnäärmevähi korral, kui samaaegselt kasutatakse prednisooni või prednisolooni, soovitatakse
premedikatsiooni deksametasooniga 8 mg suukaudselt 12 tundi, 3 tundi ja 1 tund enne dotsetakseeli
infusiooni (vt lõik 4.4).

Dotsetakseeli manustatakse ühetunnilise infusioonina iga kolme nädala järel.

Rinnanäärmevähk
Opereeritava lümfisõlm-siiretega ja lümfisõlm-siireteta rinnanäärmevähi adjuvantravis on
dotsetakseeli soovitatav annus 75 mg/m2, manustatuna 1 tund pärast doksorubitsiini manustamist
annuses 50 mg/m2 ja tsüklofosfamiidi 500 mg/m2 6 ravitsükli jooksul (TAC skeem) 3-nädalaste
vahedega (vt ka „Annuse kohandamised ravi käigus“). Kaugelearenenud lokaalse või metastaatilise
rinnanäärmevähiga patsientide raviks on dotsetakseeli soovitatav annus monoteraapia puhul
100 mg/m2. Esmavaliku ravimina manustatakse dotsetakseeli annuses 75 mg/m2 kombineerituna
doksorubitsiiniga (50 mg/m2).

Kombinatsioonravis trastuzumabiga on dotsetakseeli soovitatav annus 100 mg/m2 iga kolme nädala
järel, kusjuures trastuzumabi manustatakse iga nädal. Olulise tähtsusega kliinilises uuringus manustati
dotsetakseeli esimene infusioon järgmisel päeval pärast trastuzumabi esimese annuse manustamist.
Järgnevad dotsetakseeli annused manustati vahetult pärast trastuzumabi infusiooni lõppu, kui patsient
talus eelnevalt manustatud trastuzumabi annust hästi. Trastuzumabi annustamise ja manustamise kohta
informatsiooni saamiseks lugege trastuzumabi ravimi omaduste kokkuvõtet.

Kombinatsioonis kapetsitabiiniga on soovitatav dotsetakseeli annus 75 mg/m2 iga kolme nädala järel.
Kapetsitabiini manustatakse 1250 mg/ m2 kaks korda päevas (30 minuti jooksul pärast sööki) 2 nädala
jooksul, millele järgneb 1-nädalane ravipaus. Kapetsitabiini annuse kalkuleerimist vastavalt kehapinna
suurusele vt kapetsitabiini ravimi omaduste kokkuvõttest.

Mitteväikerakk-kopsuvähk
Varem kemoteraapiat mittesaanud mitteväikerakk-kopsuvähiga patsientidele soovitatakse järgmist
raviskeemi: dotsetakseeli annuses 75 mg/m2, millele koheselt järgneb tsisplatiini infusioon 75 mg/m2
kestvusega 30...60 minutit. Eelneva plaatinat sisaldanud kemoteraapia ebaõnnestumisel on soovitatav
annus 75 mg/m2 monoteraapiana.

Eesnäärmevähk
Soovitatav dotsetakseeli annus on 75 mg/m2. Pidevalt manustatakse 5 mg prednisooni või
prednisolooni suukaudselt kaks korda päevas (vt lõik 5.1).

Mao adenokartsinoom
Dotsetakseeli soovitatav annus on 75 mg/m2, manustatuna 1-tunnise infusioonina, millele järgneb
tsisplatiin 75 mg/m2, manustatuna 1...3-tunnise infusioonina (mõlemad ainult 1. päeval), millele
järgneb 5-fluorouratsiil 750 mg/m2 päevas, manustatuna 5 päeva 24-tunnise püsiinfusioonina, mis
algab pärast tsisplatiini infusiooni lõppu. Ravi korratakse iga kolme nädala järel. Patsiendid peavad
saama premedikatsiooniks antiemeetikume ja nõuetekohast hüdratsiooni tsisplatiini manustamisel.
Vajalik on G-CSF profülaktiline manustamine vähendamaks hematoloogilise toksilisuse tekke ohtu (vt
ka „Annuse korrigeerimine ravi käigus“).

Pea ja kaelapiirkonna vähk
Patsiendid peavad saama premedikatsiooni antiemeetikumidega ja sobivat hüdratsiooni (enne ja pärast
tsisplatiini manustamist). Hematoloogilise toksilisuse riski vähendamiseks võib kasutada
profülaktiliselt G-CSF-i. Kõik dotsetakseeli sisaldava ravirühma patsiendid TAX 323 ja TAX 324
uuringutes said profülaktiliselt antibiootikume.

• Induktsioonkemoteraapia, millele järgneb radioteraapia (TAX 323)
Pea ja kaelapiirkonna inoperaabelse lokaalselt levinud lamerakulise kartsinoomi (SCCHN)
induktsioonraviks on dotsetakseeli soovitatav annus 75 mg/m2 1-tunnise infusioonina, millele
järgneb tsisplatiin annuses 75 mg/m2 1 tunni jooksul 1. päeval ja seejärel viis päeva
5-fluorouratsiili püsiinfusioon 750 mg/m2 päevas. Raviskeemi korratakse 3-nädalaste vahedega 4
tsüklit. Pärast kemoteraapiat peavad patsiendid saama kiiritusravi.
• Induktsioonkemoteraapia, millele järgneb kemoradioteraapia (TAX 324)
Pea ja kaelapiirkonna lokaalselt levinud (tehniliselt mitteresetseeritav, kirurgilise ravi võimalikkus
väike, eesmärgiks organsäästlikkus) lamerakulise kartsinoomiga (SCCHN) patsientide
induktsioonraviks on dotsetakseeli soovitatav annus 75 mg/m2 1-tunnise infusioonina 1. päeval,
millele järgneb tsisplatiin annuses 100 mg/m2, manustatuna 30-minutilise kuni 3-tunnise
infusioonina ja seejärel 5-fluorouratsiili püsiinfusioon annuses 1000 mg/m2 päevas 1. päevast 4.
päevani. Seda raviskeemi korratakse 3-nädalaste vahedega 3 tsüklit. Pärast kemoteraapiat peavad
patsiendid saama kemoradioteraapiat.

Tsisplatiini ja 5-fluorouratsiili annuse kohandamist vt vastavast ravimi omaduste kokkuvõttest.

Annuse kohandamine ravi ajal

Üldised juhised
Dotsetakseeli võib manustada, kui neutrofiilide arv on ≥1500 rakku/mm3.
Patsientidel, kellel dotsetakseelravi käigus on esinenud kas febriilne neutropeenia neutrofiilide arvuga
<500 mm3 rohkem kui nädala jooksul, rasked või kumulatiivsed nahareaktsioonid või raske perifeerne
neuropaatia, tuleks dotsetakseeli annust vähendada annuselt 100 mg/m2 annuseni 75 mg/m2, ja/või
annuselt 75 mg/m2 annuseni 60 mg/m2. Kui patsiendil eelpool mainitud reaktsioonid jätkuvad
annusega 60 mg/m2, tuleb ravi katkestada.

Rinnanäärmevähi adjuvantravi
Patsientidel, kes saavad rinnanäärmevähi adjuvantravina dotsetakseeli, doksorubitsiini tsüklofosfamiidiga (TAC), peab kaaluma esmast profülaktikat G-CSF-iga. Patsientidel, kellel tekib
febriilne neutropeenia ja/või neutropeeniline infektsioon, peab dotsetakseeli annust kõikides
järgnevates tsüklites vähendama annuseni 60 mg/m2 (vt lõigud 4.4 ja 4.8). Patsientidel, kellel tekib 3.
või 4. raskusastme stomatiit, peab annust vähendama tasemele 60 mg/m2.

Kombinatsioonravi tsisplatiiniga
Patsientidel, kes said esialgu 75 mg/m2 dotsetakseeli kombinatsioonis tsisplatiiniga ja kelle
trombotsüütide madalseis eelmises tsüklis oli <25 000 rakku/mm3 või patsientidel, kellel esines
febriilset neutropeeniat või tõsiseid mittehematoloogilisi kõrvaltoimeid, tuleb dotsetakseeli annust
järgmistes tsüklites langetada 65 mg/m2-ni. Tsisplatiini annuse muutmise kohta vt vastavat ravimi
omaduste kokkuvõtet.

Kombinatsioon kapetsitabiiniga
• Kapetsitabiini annuse muutmise kohta informatsiooni saamiseks vt kapetsitabiini ravimi omaduste
kokkuvõtet.
• Kui patsiendil tekib esimest korda 2. raskusastme toksilisus, mis ei ole möödunud veel ka järgmise
dotsetakseeli/kapetsitabiini manustamise ajaks, tuleb ravi edasi lükata, kuni toksilisuse raskusaste
on 0…1 ning jätkata 100% algannustega.
• Kui patsiendil tekib teist korda 2. raskusastme toksilisus, või tekib esimest korda 3. raskusastme
toksilisus ükskõik mis ajal ravitsükli jooksul, tuleb ravi edasi lükata kuni toksilisuse raskusaste on
0…1 ning jätkata dotsetakseeli annusega 55 mg/m2.
• Kui toksilisus tekib uuesti mõnes järgmises tsüklis, või tekib 4. raskusastme toksilisus, tuleb ravi
dotsetakseeliga lõpetada.

Trastuzumabi annuse kohandamise kohta informatsiooni saamiseks lugege trastuzumabi ravimi
omaduste kokkuvõtet.

Kombinatsioonravi tsisplatiini ja 5-fluorouratsiiliga
Kui vaatamata G-CSF manustamisele tekib febriilne neutropeenia, prolongeeritud neutropeenia või
neutropeeniline infektsioon, peab dotsetakseeli annust vähendama 75 mg/m2-lt 60 mg/m2-le. Kui
seejärel tekivad komplitseerunud neutropeenia episoodid, peab annust vähendama 60 mg/m2-lt
45 mg/m2-le. 4. raskusastme trombotsütopeenia korral peab dotsetakseeli annust vähendama
75 mg/m2-lt 60 mg/m2-le. Järgnevates tsüklites ei tohi dotsetakseeli manustada, kuni neutrofiilide arv
on taastunud tasemele >1500 rakku/mm3 ja trombotsüütide arv >100000 rakku/mm3. Nimetatud
toksilisusnähtude püsimisel tuleb ravi katkestada (vt lõik 4.4).

Annuse kohandamise soovitused patsientidele, kelle ravimisel dotsetakseeliga kombinatsioonis
tsisplatiini ja 5-fluorouratsiiliga (5-FU) ilmneb toksilisus:

Toksilisus
Annuse kohandamine
3. raskusastme diarröa
Esimene episood: vähendage 5-FU annust 20% võrra.
Teine episood: vähendage dotsetakseeli annust 20% võrra.
4. raskusastme diarröa
Esimene episood: vähendage dotsetakseeli ja 5-FU annust 20%
võrra.
Teine episood: lõpetage ravi.
3. raskusastme
Esimene episood: vähendage 5-FU annust 20% võrra.
stomatiit/mukosiit
Teine episood: lõpetage ainult 5-FU kõigis järgnevates
tsüklites.
Kolmas episood: vähendage dotsetakseeli annust 20% võrra.
4. raskusastme
Esimene episood: lõpetage ainult 5-FU kõigis järgnevates
stomatiit/mukosiit
tsüklites.
Teine episood: vähendage dotsetakseeli annust 20% võrra.

Tsisplatiini ja 5-fluorouratsiili annuse kohandamiseks lugege vastavat ravimi omaduste kokkuvõtet.

Olulise tähtsusega SCCHN uuringutes soovitati patsientidele, kellel tekkis tüsistunud neutropeenia
(k.a. kauakestev neutropeenia, febriilne neutropeenia või infektsioon), kasutada G-CSF-i
profülaktiliseks kaitseks (nt 6…15. päeval) kõigis järgnevates tsüklites.

Patsientide erirühmad:

Maksakahjustusega patsiendid
Farmakokineetilistele andmetele tuginedes soovitatakse dotsetakseeli monoteraapiat annuses
100 mg/m2 saavatele patsientidele, kellel on suurenenud nii transaminaaside aktiivsus (ALAT ja/või
ASAT) enam kui 1,5 korda üle normaalse vahemiku ülemise piiri (upper limit of normal, ULN) kui ka
alkaalne fosfataas enam kui 2,5-kordne ULN, dotsetakseeli annust 75 mg/m2 (vt lõigud 4.4 ja 5.2).
Patsientidele seerumi bilirubiinisisaldusega >ULN ja/või ALAT ja ASAT >3,5 korra suurem kui ULN
ning alkaalse fosfataasi aktiivsus >6 korra kõrgem kui ULN, ei saa annuse vähendamist soovitada ja
dotsetakseeli ei tohiks neil patsientidel kasutada, välja arvatud juhul, kui see on rangelt näidustatud.
Kuna kliinilisse uuringusse mao adenokartsinoomi kombinatsioonraviks tsisplatiini ja
5-fluorouratsiiliga ei kaasatud patsiente, kelle ALAT või ASAT laboratoorne väärtus oli >1,5 x ULN
koos alkaalse fosfataasi väärtusega >2,5 x ULN ja bilirubiini väärtusega >1 x ULN, ei ole nimetatud
patsientide kohta soovitusi annuse kohandamiseks ning dotsetakseeli ei tohi kasutada, välja arvatud
range näidustuse olemasolul. Puuduvad andmed dotsetakseeli kasutamise kohta maksakahjustusega
patsientidel kombinatsioonravi osana teistel näidustustel.

Lapsed ja noorukid
Dotsetakseeli efektiivsus ja ohutus nasofarüngeaalse kartsinoomi ravis 1 kuu kuni 18 aasta vanustel
lastel ei ole veel kindlaks tehtud.
Dotsetakseeli kasutamine lastel ei ole asjakohane rinnanäärmevähi, mitteväikerakk-kopsuvähi,
eesnäärme vähi, maovähi ning pea ja kaelapiirkonna vähi näidustusel, välja arvatud II ja III tüüpi
vähediferentseerunud nasofarüngeaalne kartsinoom.
Eakad patsiendid
Rahvastiku farmakokineetilisele analüüsile tuginedes ei ole erijuhiseid kasutamiseks eakatel.
Kombinatsioonis kapetsitabiiniga on 60-aastastel ja vanematel patsientidel soovitav kapetsitabiini
algannust vähendada 75%-le (vt kapetsitabiini ravimi omaduste kokkuvõttest).

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Dotsetakseeli ei tohi kasutada patsientidel, kelle neutrofiilide arv on <1500 rakku/mm3-s.

Dotsetakseeli ei tohi kasutada raske maksakahjustusega patsientidel, sest selle kohta puuduvad
andmed (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Kehtivad ka teiste ravimite vastunäidustused, kui neid kasutatakse kombinatsioonravis dotsetakseeliga.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Rinnanäärmevähi ja mitteväikerakk-kopsuvähi korral vedeliku retentsiooni esinemist ja raskust ning
ülitundlikkusreaktsioonide raskust võib vähendada premedikatsioon suukaudsete kortikosteroididega,
nt 16 mg deksametasooni ööpäevas (8 mg 2 korda ööpäevas) kolme päeva jooksul, alustades üks päev
enne dotsetakseeli manustamist, juhul kui see ei ole vastunäidustatud. Eesnäärmevähi korral
kasutatakse premedikatsiooni deksametasooniga 8 mg suukaudselt 12 tundi, 3 tundi ja 1 tund enne
dotsetakseeli infusiooni (vt lõik 4.2).

Hematoloogia
Dotsetakseeli kõige sagedasem kõrvaltoime on neutropeenia. Neutrofiilide madalseisu mediaan oli 7
päeva, ent eelnevalt agressiivset ravi saanud patsientidel võib see intervall lühem olla. Kõigil
dotsetakseeliga ravitavatel patsientidel tuleks sageli teha täisvere kontrollanalüüse. Dotsetakseelravi
võib patsientidel jätkata neutrofiilide taseme jõudmisel ≥1500 rakku/mm3 (vt lõik 4.2).

Juhul, kui dotsetakseeli ravikuuri ajal tekib raske neutropeenia (<500 rakku/ mm3 7 päeva või kauem),
soovitatakse järgnevate ravikuuride jaoks annust vähendada või võtta tarvitusele sobivad
sümptomaatilised abinõud (vt lõik 4.2).

G-CSF profülaktilisel manustamisel patsientidele, kes said kombinatsioonravi dotsetakseeli,
tsisplatiini ja 5-fluorouratsiiliga (TCF), tekkisid febriilne neutropeenia ja neutropeeniline infektsioon
harvem. TCF ravi saavatele patsientidele peab manustama profülaktiliselt G-CSF-i, et vähendada
komplitseerunud neutropeenia (febriilne neutropeenia, kauakestev neutropeenia või neutropeeniline
infektsioon) ohtu. TCF ravi saavaid patsiente peab hoolikalt jälgima (vt lõigud 4.2 ja 4.8).

Patsientidel, kes said raviks dotsetakseeli kombinatsioonis doksorubitsiini ja tsüklofosfamiidiga
(TAC), oli febriilse neutropeenia ja/või neutropeenilise infektsiooni tekkesagedus madalam, kui
patsiendid said esmast profülaktikat G-CSF-iga. Patsientidel, kes saavad rinnanäärmevähi adjuvantravi
TAC-skeemi alusel, peab kaaluma esmast profülaktikat G-CSF-iga, et vähendada tüsistunud
neutropeenia (febriilne neutropeenia, kauakestev neutropeenia või neutropeeniline infektsioon) ohtu.
TAC-ravi saavaid patsiente peab hoolikalt jälgima (vt lõigud 4.2 ja 4.8).

Ülitundlikkusreaktsioonid
Patsiente tuleb ülitundlikkusreaktsioonide suhtes hoolikalt jälgida, eriti esimese ja teise infusiooni ajal.
Ülitundlikkusreaktsioonid võivad tekkida mõne minuti jooksul pärast dotsetakseeli infusiooni algust,
seetõttu peaksid vahendid hüpotensiooni ja bronhospasmi raviks olema kättesaadavad.
Ülitundlikkusreaktsioonide esinemisel ei nõua kergemad sümptomid nagu punetus või lokaalsed
nahareaktsioonid ravi katkestamist. Rasked reaktsioonid nagu raske hüpotensioon, bronhospasm või
generaliseerunud lööve/erüteem vajavad aga viivitamatut dotsetakseelravi katkestamist ja vastavat
ravi. Patsientidele, kellel on tekkinud rasked ülitundlikkusreaktsioonid, ei tohiks dotsetakseeli uuesti
manustada.

Nahareaktsioonid
Jäsemetel (peopesad ja jalatallad) on täheldatud lokaalset nahaerüteemi ja turset järgneva
deskvamatsiooniga. On esinenud tõsiseid sümptomeid nagu lööve koos järgneva deskvamatsiooniga,
mis põhjustas dotsetakseelravi katkestamise või lõpetamise (vt lõik 4.2).

Vedelikupeetus
Patsiente, kellel esineb raske vedelikupeetus, nagu pleura efusioon, perikardi efusioon ja astsiit, tuleb
hoolikalt jälgida.

Maksakahjustusega patsiendid
Dotsetakseeli monoteraapiat annuses 100 mg/m2 saavatel patsientidel, kelle seerumi transaminaaside
aktiivsus (ALAT ja/või ASAT) on 1,5 korda kõrgem kui ULN ja kelle seerumi alkaalse fosfataasi
aktiivsus on 2,5 korda kõrgem kui ULN, on suurem risk selliste raskete kõrvaltoimete tekkeks nagu
toksiline surm, sh sepsis, mao-seedetrakti verejooks, mis võib viia surmani, febriilne neutropeenia,
infektsioonid, trombotsütopeenia, stomatiit, asteenia. Seetõttu soovitatakse maksafunktsiooni
kõrgenenud näitajatega patsientidele dotsetakseeli annust 75 mg/m2 ja maksafunktsiooni näitajaid
tuleb määrata ravi alguses ning iga tsükli eel (vt lõik 4.2).

Patsientidele, kelle seerumi bilirubiinisisaldus on >ULN ja/või ALAT ja ASAT aktiivsus on >3,5
korra kõrgem kui ULN ning alkaalse fosfataasi aktiivsus on >6 korra kõrgem kui ULN, ei saa annuse
vähendamist soovitada ja dotsetakseeli ei tohi neil patsientidel kasutada, välja arvatud juhul, kui see on
rangelt näidustatud.

Olulise tähtsusega kliinilisse uuringusse mao adenokartsinoomi kombinatsioonraviks tsisplatiini ja
5-fluorouratsiiliga ei kaasatud patsiente, kelle ALAT või ASAT laboratoorne väärtus oli >1,5 x ULN,
koos alkaalse fosfataasi väärtusega >2,5 x ULN ja bilirubiini väärtusega >1 x ULN; nimetatud
patsientide kohta ei saa anda soovitusi annuse kohandamiseks ning dotsetakseeli ei tohi kasutada, välja
arvatud range näidustuse olemasolul. Puuduvad andmed dotsetakseeli kasutamise kohta
maksakahjustusega patsientidel kombinatsioonravi osana teistel näidustustel.

Neerukahjustusega patsiendid
Puuduvad andmed dotsetakseeli kasutamise kohta raske neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel.

Närvisüsteem
Raske perifeerse neurotoksilisuse tekkimisel tuleb annust vähendada (vt lõik 4.2).

Kardiaalne toksilisus
Dotsetakseeli ja trastuzumabi kombinatsioonravi saavatel patsientidel on täheldatud
südamepuudulikkuse teket, eriti kui patsient on eelnevalt saanud antratsükliini (doksorubitsiini või
epirubitsiini) sisaldavat kemoteraapiat. Tekkiv südamepuudulikkus võib olla mõõdukas kuni raske,
mis võib lõppeda surmaga (vt lõik 4.8).

Enne kombinatsioonravi alustamist dotsetakseeli ja trastuzumabiga peab patsiendi südame seisundit
uurima. Ravi käigus (nt iga 3 kuu järel) peab patsientide südametalitlust kontrollima, avastamaks
patsiente, keda ohustab võimalik südametalitluse häire. Täpsemat informatsiooni saab trastuzumabi
ravimi omaduste kokkuvõttest.

Muud
Nii mehed kui naised peavad ravi ajal kasutama rasestumisvastaseid vahendeid ning mehed peavad
jätkama rasestumisvastaste vahendite kasutamist vähemalt 6 kuud pärast ravi lõppu (vt lõik 4.6).

Täiendavad hoiatused seoses kasutamisega rinnanäärmevähi adjuvantraviks

Komplitseerunud neutropeenia
Kui patsiendil tekib komplitseerunud neutropeenia (kauakestev neutropeenia, febriilne neutropeenia
või infektsioon), peab kaaluma G-CSF-i manustamist ja annuse vähendamist (vt lõik 4.2).

Gastrointestinaalsed reaktsioonid
Sümptomid nagu varajane kõhuvalu ja kõhupiirkonna hellus, palavik, diarröa koos kaasneva
neutropeeniaga või ilma selleta võivad olla tõsise gastrointestinaalse toksilisuse varajasteks
ilminguteks, vajades kohest hinnangut ja ravi.

Südame paispuudulikkus
Ravi ajal ning sellele järgneval perioodil peab patsiente jälgima südame paispuudulikkuse sümptomite
tekke suhtes. Lümfisõlm-siiretega rinnanäärmevähiga patsientidel, keda raviti TAC raviskeemiga, oli
südame paispuudulikkuse tekkerisk esimesel ravijärgsel aastal kõrgem (vt lõigud 4.8 ja 5.1).

Leukeemia
Dotsetakseeli, doksorubitsiini ja tsüklofosfamiidi kombinatsioonravi (TAC) saanud patsientidel on
hilinenud müelodüsplaasia või müeloidse leukeemia ohu tõttu vajalik hematoloogilise seisundi
järelkontroll.

Patsiendid lümfisõlmede haaratusega 4+
Lümfisõlmede haaratuse astme 4+ korral ei olnud haigusevaba elulemuse (DFS) ja üldise elulemuse
(OS) puhul täheldatud kasu statistiliselt oluline, mistõttu TAC kasu/riski positiivne suhe lümfisõlmede
haaratuse astme 4+ korral jäi lõppanalüüsis täielikult tõestamata (vt lõik 5.1).

Eakad patsiendid
Andmed dotsetakseeli kasutamisest kombinatsioonis doksorubitsiini ja tsüklofosfamiidiga
>70-aastaste patsientide raviks on piiratud.

Eesnäärmevähi uuringus manustati dotsetakseeli iga kolme nädala järel 333 patsiendile, kellest 209
patsiendi vanus oli 65 aastat või enam ja 68 patsiendi vanus oli üle 75 aasta. Dotsetakseeli
manustamisel iga kolme nädala järel ilmnesid küünte muutused üle 65 aasta vanustel patsientidel
≥10% kõrgema sagedusega kui noorematel patsientidel. Palavik, diarröa, anoreksia ja perifeerne turse
ilmnesid ≥10% kõrgema sagedusega üle 75 aasta vanustel patsientidel, võrreldes alla 65 aasta vanuste
patsientidega.

300 patsiendist (221 patsienti uuringu III faasi osas ja 79 patsienti II faasi osas), kes osalesid maovähi
kombinatsioonravi uuringus dotsetakseeli, tsisplatiini ja 5-fluorouratsiiliga, olid 74 patsienti 65
aastased või vanemad ja 4 patsienti 75 aastased või vanemad. Tõsiste kõrvaltoimete esinemissagedus
oli eakatel patsientidel suurem kui noorematel. 65-aastastel või vanematel patsientidel oli järgnevate
kõrvaltoimete (kõik raskusastmed) esinemissagedus ≥10% suurem kui noorematel patsientidel:
letargia, stomatiit, neutropeeniline infektsioon. Eakaid patsiente, kes saavad TCF ravi, peab hoolikalt
jälgima.

Abiained
Ravim sisaldab 40 mahuprotsenti etanooli (alkoholi), st 317 mg etanooli ühe milliliitri kontsentraadi
kohta ning propüleenglükooli 36% (v/v), st 374 mg propüleenglükooli ühe milliliitri kontsentraadi
kohta. Suurimate annuste puhul vastab etanooli kogus 160 ml õllele või 67 ml veinile. Selle ravimi
suurimate annuste (st 100 mg/m2, mis vastab 200 mg dotsetakseelile inimese kohta, kelle eeldatav
maksimaalne kehapindala on 2 m2) manustamisel on päevane saadud kogus 3,2 g/m2 etanooli ja 3,7
g/m2 propüleenglükooli. See võib olla kahjulik alkoholismiga patsientidele ning samuti tuleb seda
arvestada rasedate, rinnaga toitvate naiste, laste ja kõrge riskigrupiga patsientide puhul, nagu
maksahaigused või epilepsia.

Ravimis sisalduva alkoholi kogus võib mõjutada teiste ravimite toimet. Propüleenglükool võib
põhjustada alkoholiga sarnaseid sümptome.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

In vitro uuringud on näidanud, et dotsetakseeli metabolismi võib mõjutada selliste ainete samaaegne
manustamine, mis indutseerivad, inhibeerivad või mida metaboliseerib (ja seetõttu võib ensüümi
konkureerivalt inhibeerida) tsütokroom P450-3A, nagu näiteks tsüklosporiin, terfenadiin,
ketokonasool, erütromütsiin ja troleandomütsiin. Seetõttu tuleb olla tähelepanelik, kui patsiente
ravitakse nende ravimitega samaaegselt, kuna on märkimisväärne oht koostoimete tekkeks.

Dotsetakseel seondub suurel määral valkudega (>95%). Kuigi võimalikku in vivo dotsetakseeli
koostoimet samaaegselt manustatud ravimitega ei ole ametlikult uuritud, ei mõjutanud in vitro
koostoime tugevalt valguga seonduvate ühenditega nagu erütromütsiin, difenhüdramiin, propranolool,
propafenoon, fenütoiin, salitsülaat, sulfametoksasool ja naatriumvalproaat dotsetakseeli seondumist
valguga. Samuti ei mõjutanud deksametasoon dotsetakseeli seondumist valguga. Dotsetakseel ei
mõjutanud digitoksiini seondumist.

Dotsetakseeli, doksorubitsiini ja tsüklofosfamiidi farmakokineetikat nende koosmanustamine ei
mõjutanud. Piiratud andmed ühest uuringust viitasid dotsetakseeli ja karboplatiini koostoimele.
Dotsetakseeliga kombineerides oli karboplatiini kliirens ligikaudu 50% kõrgem varem karboplatiini
monoteraapia korral esinenust.

Prednisooni toimet dotsetakseeli farmakokineetikale uuriti metastaatilise eesnäärmevähiga
patsientidel. Dotsetakseel metaboliseeritakse CYP3A4 poolt ja prednisoon indutseerib teadaolevalt
CYP3A4. Prednisoonil puudus dotsetakseeli farmakokineetikale statistiliselt oluline toime.

On teatatud kliinilistest juhtudest , kus dotsetakseeli toksilisus suurenes, kui seda kombineeriti
ritonaviiriga. Selle koostoime tekkemehhanism seisneb dotsetakseeli ainevahetuses osaleva peamise
isoensüümi CYP3A4 pärssimises ritonaviiri poolt. Üldistades 7 patsienti hõlmanud ketokonasooli
farmakokineetilise uuringu andmeid, tuleb kaaluda dotsetakseeli annuse vähendamist 50%, kui
patsientidele on vajalik samaaegselt manustada tugevatoimelisi CYP3A4 inhibiitoreid nagu
seentevastased asoolipreparaadid, ritonaviir ja mõned makroliidid (klaritromütsiin, telitromütsiin).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Dotsetakseeli kasutamisest rasedatel naistel andmed puuduvad. On näidatud, et dotsetakseel on
küülikutel ja rottidel nii embrüotoksiline kui ka fetotoksiline ja vähendab rottide fertiilsust. Sarnaselt
teiste tsütotoksiliste ravimitega võib dotsetakseel rasedatele naistele manustamisel põhjustada
lootekahjustusi. Seetõttu ei tohi dotsetakseeli raseduse ajal kasutada, välja arvatud selge näidustuse
olemasolul.

Fertiilses eas naistele, keda ravitakse dotsetakseeliga, tuleb soovitada vältida rasestumistja sellest
viivitamatut informeerida oma raviarsti .
Imetamine
Dotsetakseel on lipofiilne aine, kuid ei ole teada, kas ta eritub inimese rinnapiima. Sellest tulenevalt,
kuna esineb kõrvaltoimete tekke oht imikutel, tuleb rinnaga toitmine dotsetakseelravi ajaks katkestada.
Fertiilsus
Ravi ajal peab kasutama efektiivset rasestumisvastast meetodit.
Mittekliinilistes uuringutes oli dotsetakseelil genotoksiline toime ja dotsetakseel võib kahjustada
meeste fertiilsust (vt lõik 5.3). Seetõttu soovitatakse dotsetakseeliga ravitavatel meestel mitte eostada
last ravi ajal ja vähemalt 6 kuud pärast ravi ning enne ravi küsida nõu sperma konserveerimise kohta .

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Selles ravimis sisalduv alkoholikogus võib kahjustada patsiendi võimet juhtida autot või käsitseda
masinaid.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõikide näidustuste ohutusprofiili kokkuvõte

Kõrvaltoimeid, mida peetakse võimalikult või tõenäoliselt seotuks dotsetakseeli manustamisega, on
saadud:
- 1312 ja 121 patsiendil, kes said monoteraapiat dotsetakseeliga annuses vastavalt 100 mg/m2 ja
75 mg/m2.
- 258 patsiendil, kes said kombinatsioonravi dotsetakseeli ja doksorubitsiiniga.
- 406 patsiendil, kes said kombinatsioonravi dotsetakseeli ja tsisplatiiniga.
- 92 patsiendil, kes said kombinatsioonravi dotsetakseeli ja trastuzumabiga.
- 255 patsiendil, kes said kombinatsioonravi dotsetakseeli ja kapetsitabiiniga.
- 332 patsiendil, kes said kombinatsioonravi dotsetakseeli ja prednisooni või prednisolooniga
(esitatud on kliiniliselt olulised raviga seotud kõrvalnähud).
- 1276 patsiendil (744 patsienti uuringus TAX 316 ja 316 patsienti uuringus GEICAM 9805), kes
said kombinatsioonravil dotsetakseeli, doksorubitsiini ja tsüklofosfamiidiga (esitatud on andmed
kliiniliselt oluliste raviga seotud kõrvalnähtude kohta).
- 300 mao adenokartsinoomiga patsiendil (221 patsienti uuringu III faasi osas ja 79 patsienti
uuringu II faasi osas), kes said kombinatsioonravil dotsetakseeli, tsisplatiini ja 5-fluorouratsiiliga
(esitatud on kliinilist tähtsust omavad raviga seotud kõrvaltoimed).
- 174 ja 251 pea ja kaela piirkonna vähiga patsiendil, kes said kombinatsioonavil dotsetakseeli,
tsisplatiini ja 5-fluorouratsiiliga (esitatud on kliinilist tähtsust omavad raviga seotud
kõrvaltoimed).

Kõrvaltoimete kirjeldamisel on kasutatud NCI üldisi toksilisuse kriteeriume (3. raskusaste = G3, 3…4.
raskusaste = G3/4, 4. raskusaste = G4), COSTART ja MedDRA termineid. Sagedused on määratletud
järgmiselt: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10
000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).
Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Dotsetakseeli monoteraapia kõige sagedasemateks kõrvaltoimeteks on: neutropeenia (mis on pöörduv
ja mittekumulatiivne, mediaan madalaima väärtuseni oli 7 päeva ja tõsise neutropeenia (<500
rakku/mm3) kestuse mediaan 7 päeva), aneemia, alopeetsia, iiveldus, oksendamine, stomatiit, diarröa
ja asteenia. Dotsetakseeli kõrvaltoimete raskusaste võib halveneda dotsetakseeli manustamisel
kombinatsioonis teiste kemoterapeutikumidega.

Kombinatsioonravi kohta trastuzumabiga on esitatud kõrvalnähud (kõik raskusastmed), mis ilmnesid
≥10% patsientidest. Kombinatsioonravi trastuzumabiga põhjustas dotsetakseeli monoteraapiaga
võrreldes enam tõsiste kõrvalnähtude teket (esinemissagedus vastavalt 40% vs 31%) ja 4. raskusastme
kõrvalnähtude teket (vastavalt 34% vs 23%).

Kombinatsioonravi kohta kapetsitabiiniga on esitatud sagedasemad raviga seotud kõrvaltoimed (≥5%),
mis ilmnesid III faasi uuringus rinnanäärmevähiga patsientidel, kel antratsükliinravi efekt puudus (vt
kapetsitabiini ravimi omaduste kokkuvõtet).

Dotsetakseelil on sageli täheldatud alljärgnevaid kõrvaltoimeid:

Immuunsüsteemi häired
Ülitundlikkusreaktsioonid on üldiselt tekkinud mõni minut pärast dotsetakseeli infusiooni algust, olles
tavaliselt kerged või mõõdukad. Kõige sagedamini teatatud sümptomiteks on õhetus, lööve koos
sügelusega või ilma, pigistustunne rindkeres, seljavalu, düspnoe ja palavik või külmavärinad. Tõsiseid
reaktsioone iseloomustas hüpotensioon ja/või bronhospasm või generaliseerunud lööve/erüteem (vt
lõik 4.4).

Närvisüsteemi häired
Raske perifeerse neurotoksilisuse ilmnedes peab annust vähendama (vt lõigud 4.2 ja 4.4). Kergeid
kuni mõõdukaid neurosensoorseid häireid iseloomustavad paresteesia, düsesteesia või valu, sh
põletustunne. Neuromotoorsetest sümptomitest esineb peamiselt nõrkust.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
On täheldatud pöörduvaid nahareaktsioone, mis olid kerged kuni mõõdukad. Nahareaktsioone
iseloomustas lööve, sh lokaalne lööve peamiselt käe- ja jalalabadel (k.a raske käe-jala sündroom),
samuti käsivartel, näol ja rindkerel ning sageli kaasnes lööbega sügelus. Lööve tekkis enamasti ühe
nädala jooksul pärast dotsetakseeli infusiooni. Harvem tekkisid rasked sümptomid nagu lööve sellele
järgneva deskvamatsiooniga, mis harva põhjustasid dotsetakseelravi katkestamise või lõpetamise (vt
lõigud 4.2 ja 4.4). Küünte raskeid kahjustusi iseloomustas hüpo- või hüperpigmentatsioon ning
mõnikord valu ja onühholüüs.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Infusioonikoha reaktsioonid olid enamasti kerged ning väljendusid hüperpigmentatsiooni, põletiku,
nahapunetuse või -kuivuse, flebiidi või ekstravasatsiooni ja veenitursena. Esinesid vedelikupeetuse
juhud, sh perifeerne turse ja harvem pleura efusioon, perikardi efusioon, astsiit ja kehakaalu
suurenemine. Perifeerne turse algab enamasti alajäsemetelt ja võib generaliseeruda kehakaalu tõusuga
3 kg või rohkem. Vedelikupeetuse esinemissagedus ja raskusaste on kumuleeruvad (vt lõik 4.4).

Kõrvaltoimete tabel rinnanäärmevähi monoteraapia korral dotsetakseeliga annuses 100 mg/m2

MedDRA
Väga sagedased
Sagedased
Aeg-ajalt esinevad
organsüsteemi klass
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
Infektsioonid ja
Infektsioonid (G3/4:
Infektsioonid koos 4.

infestatsioonid
5,7%, k.a. sepsis ja
astme neutropeeniaga
pneumoonia, fataalne
(G3/4: 4,6%)
1,7%)
Vere ja lümfisüsteemi
Neutropeenia (G4:
Trombotsütopeenia

häired
76,4%);
(G4: 0,2%)
aneemia (G3/4: 8,9%);
febriilne neutropeenia
10
MedDRA
Väga sagedased
Sagedased
Aeg-ajalt esinevad
organsüsteemi klass
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
Immuunsüsteemi
Ülitundlikkus (G3/4:


häired
5,3%)
Ainevahetus- ja
Anoreksia

toitumishäired
Närvisüsteemi häired
Perifeerne sensoorne


neuropaatia (G3:
4,1%);
perifeerne motoorne
neuropaatia (G3/4:
4%);
düsgeusia (tõsine:
0,07%)
Südame häired

Arütmia (G3/4: 0,7%)
Südamepuudulikkus
Vaskulaarsed häired

Hüpotensioon;

hüpertensioon;
hemorraagia
Respiratoorsed,
Düspnoe (tõsine:


rindkere ja
2,7%)
mediastiinumi häired
Seedetrakti häired
Stomatiit (G3/4:
Kõhukinnisus (tõsine:
Ösofagiit (tõsine:
5,3%);
0,2%);
0,4%)
diarröa (G3/4: 4%);
kõhuvalu (tõsine: 1%);
iiveldus (G3/4: 4%);
gastrointestinaalne
oksendamine (G3/4:
hemorraagia (tõsine:
3%)
0,3%)
Naha ja nahaaluskoe
Alopeetsia;


kahjustused
nahareaktsioon (G3/4:
5,9%);
küünte kahjustus
(tõsine: 2,6%)
Lihas-skeleti ja sidekoe Müalgia (tõsine: 1,4%) Artralgia

kahjustused
Üldised häired ja
Vedelikupeetus
Infusioonikoha

manustamiskoha
(tõsine: 6,5%); asteenia reaktsioon;
reaktsioonid
(tõsine: 11,2%);
mittekardiaalne valu
valu
rindkeres (tõsine:
0,4%)
Uuringud
G3/4

bilirubiinisisalduse
tõus veres (<5%);
G3/4 alkaalse
fosfataasi aktiivsuse
suurenemine veres
(<4%);
G3/4 ASAT tõus
(<3%);
G3/4 ALAT tõus
(<2%)

Rinnanäärmevähi kõrvaltoimete valikuline kirjeldus dotsetakseeliga 100 mg/m2 monoteraapia korral

Vere ja lümfisüsteemi häired
11
Harv: veritsusepisoodid seoses G3/4 trombotsütopeeniaga.

Närvisüsteemi häired
Kõrvaltoimete pöörduvuse andmed on olemas 35,3% patsientide kohta, kellel tekkis neurotoksilisus
pärast dotsetakseeli monoteraapiat annuses 100 mg/m2. Nähud taandusid spontaanselt 3 kuu jooksul.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Väga harv: üks pöördumatu alopeetsia juhtum uuringu lõppedes. 73% nahareaktsioonidest olid
pöörduvad 21 päeva jooksul.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Kumulatiivse annuse mediaan ravi lõpetamisel oli üle 1000 mg/m2 ja aja mediaan vedelikupeetuse
pöördumiseni 16,4 nädalat (vahemik 0…42 nädalat). Premedikatsiooni saanud patsientidel
(kumulatiivse annuse mediaan 818,9 mg/m2) hilines mõõduka ja tõsise vedelikupeetuse algus,
võrreldes patsientidega, kes premedikatsiooni ei saanud (kumulatiivse annuse mediaan 489,7 mg/m2);
kuigi sellest teatati mõnedel patsientidel esimeste ravikuuride ajal.

Kõrvaltoimete tabel rinnanäärmevähi monoteraapia korral dotsetakseeliga annuses 75 mg/m2

MedDRA organsüsteemi klass Väga sagedased kõrvaltoimed Sagedased
kõrvaltoimed
Infektsioonid ja infestatsioonid
Infektsioonid (G3./4: 5%)

Vere ja lümfisüsteemi häired
Neutropeenia (G4: 54,2%);
Febriilne neutropeenia
aneemia (G3/4: 10,8%);
trombotsütopeenia (G4: 1,7%)
Immuunsüsteemi häired

Ülitundlikkus (mitte tõsine)
Ainevahetus- ja toitumishäired
Anoreksia

Närvisüsteemi häired
Perifeerne sensoorne
Perifeerne motoorne
neuropaatia (3/4: 0,8%)
neuropaatia (3/4: 2,5%)
Südame häired

Arütmia (mitte tõsine)
Vaskulaarsed häired

Hüpotensioon
Seedetrakti häired
Iiveldus (3/4: 3,3%); stomatiit
Kõhukinnisus
(3/4: 1,7%); oksendamine (3/4.:
0,8%); diarröa (3/4: 1,7%)
Naha ja nahaaluskoe
Alopeetsia;
Küünte kahjustus (tõsine: 0,8%)
kahjustused
nahareaktsioon (3/4: 0,8%)
Lihas-skeleti ja sidekoe
Müalgia
kahjustused
Üldised häired ja
Asteenia (tõsine: 12,4%);

manustamiskoha reaktsioonid
vedelikupeetus (tõsine: 0,8%);
valu
Uuringud

3/4 bilirubiinisisalduse tõus
veres (<2%)

Kõrvaltoimete tabel rinnanäärmevähi ravimisel dotsetakseeli annusega 75 mg/m2 kombinatsioonis
doksorubitsiiniga

MedDRA
Väga sagedased
Sagedased
Aeg-ajalt esinevad
organsüsteemi klass
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
Infektsioonid ja
Infektsioon (G3/4:


infestatsioonid
7,8%)
12
MedDRA
Väga sagedased
Sagedased
Aeg-ajalt esinevad
organsüsteemi klass
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
Vere ja lümfisüsteemi
Neutropeenia (G4:


häired
91,7%);
aneemia (G3/4: 9,4%);
febriilne neutropeenia;
trombotsütopeenia
(G4: 0,8%)
Immuunsüsteemi
Ülitundlikkus
(G3/4:

häired
1,2%)
Ainevahetus- ja
Anoreksia

toitumishäired
Närvisüsteemi häired
Perifeerne sensoorne
Perifeerne motoorne

neuropaatia (G3: 0,4%) neuropaatia (G3./4:
0,4%)
Südame häired

Südamepuudulikkus;

arütmia (mitte tõsine)
Vaskulaarsed häired


Hüpotensioon
Seedetrakti häired
Iiveldus (G3/4: 5%);


stomatiit G(3/4: 7,8%);
diarröa (G3/4: 6,2%);
oksendamine (G3/4:
5%); kõhukinnisus
Naha ja nahaaluskoe
Alopeetsia;


kahjustused
küünte kahjustus
(tõsine: 0,4%);
nahareaktsioon (mitte
tõsine)
Lihas-skeleti ja sidekoe Müalgia

kahjustused
Üldised häired ja
Asteenia (tõsine:
Süstekoha reaktsioon

manustamiskoha
8,1%);
reaktsioonid
vedelikupeetus (tõsine:
1,2%);
valu
Uuringud
G3/4
G3/4 ASAT tõus
bilirubiinisisalduse
(<1%); G3/4 ALAT
tõus veres (<2,5%);
tõus (<1%)
G3/4 alkaalse
fosfataasi aktiivsuse
suurenemine veres
(<2,5%)

Kõrvaltoimete tabel rinnanäärmevähi ravimisel dotsetakseeli annusega 75 mg/m2 kombinatsioonis
tsisplatiiniga

MedDRA
Väga sagedased
Sagedased
Aeg-ajalt esinevad
organsüsteemi klass
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
Infektsioonid ja
Infektsioon (G3/4:


infestatsioonid
5,7%)
Vere ja lümfisüsteemi
Neutropeenia (G4:
Febriilne neutropeenia

häired
51,5%);
aneemia (G3/4: 6,9%);
13
MedDRA
Väga sagedased
Sagedased
Aeg-ajalt esinevad
organsüsteemi klass
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
trombotsütopeenia
(G4: 0,5%)
Immuunsüsteemi
Ülitundlikkus (G3/4:


häired
2,5%);
Ainevahetus- ja
Anoreksia

toitumishäired
Närvisüsteemi häired
Perifeerne sensoorne


neuropaatia (G3:
3,7%);
perifeerne motoorne
neuropaatia (G3/4: 2%)
Südame häired

Arütmia (G3/4: 0,7%)
Südamepuudulikkus
Vaskulaarsed häired

Hüpotensioon (G3/4:

0,7%)
Seedetrakti häired
Iiveldus (G3/4: 9,6%);
Kõhukinnisus
oksendamine (G3/4:
7,6%);
diarröa (G3/4: 6,4%);
stomatiit (G3/4: 2%)
Naha ja nahaaluskoe
Alopeetsia;


kahjustused
küünte kahjustus
(tõsine: 0,7%);
nahareaktsioon (G3/4:
0,2%)
Lihas-skeleti ja sidekoe Müalgia (tõsine: 0,5%)

kahjustused
Üldised häired ja
Asteenia (tõsine:
Süstekoha reaktsioon;

manustamiskoha
9,9%);
valu
reaktsioonid
vedelikupeetus (tõsine:
0,7%);
palavik (G3/4: 1,2%)
Uuringud
G3/4
G3/4 ASAT tõus
bilirubiinisisalduse
(0.5%);
tõus veres (2,1%);
G3/4 alkaalse
3./4. astme ALAT tõus fosfataasi aktiivsuse
(1,3%)
suurenemine veres
(0,3%)

Kõrvaltoimete tabel rinnanäärmevähi ravimisel dotsetakseeli annusega 100 mg/m2 kombinatsioonis
trastuzumabiga

MedDRA organsüsteemi klass Väga sagedased kõrvaltoimed Sagedased
kõrvaltoimed
Vere ja lümfisüsteemi häired
Neutropeenia (G3/4: 32%);

febriilne neutropeenia (k.a.
palaviku ja antibiootikumide
manustamisega seotud
neutropeenia) või
neutropeeniline sepsis
Ainevahetus- ja toitumishäired
Anoreksia

Psühhiaatrilised häired
Insomnia

Närvisüsteemi häired
Paresteesia; peavalu; düsgeusia;
hüpoasteesia
14
MedDRA organsüsteemi klass Väga sagedased kõrvaltoimed Sagedased
kõrvaltoimed
Silma kahjustused
Suurenenud pisaraeritus;

konjunktiviit
Südame häired

Südamepuudulikkus
Vaskulaarsed häired
Lümfiturse

Respiratoorsed, rindkere ja
Ninaverejooks; kõri-

mediastiinumi häired
neelupiirkonna valu;
nasofarüngiit; düspnoe; köha;
rinorröa
Seedetrakti häired
Iiveldus; diarröa; oksendamine;
kõhukinnisus; stomatiit;
düspepsia; kõhuvalu
Naha ja nahaaluskoe
Alopeetsia; erüteem; lööve;

kahjustused
küünte kahjustus
Lihas-skeleti ja sidekoe
Müalgia; artralgia; valu

kahjustused
jäsemetes; luuvalu; seljavalu
Üldised häired ja
Asteenia; perifeerne turse;
Letargia
manustamiskoha reaktsioonid
püreksia; väsimus; limaskestade
põletik; valu; gripilaadne
haigusseisund; rindkere valu;
külmavärinad
Uuringud Kehakaalu
tõus


Rinnanäärmevähi kõrvaltoimete valikuline kirjeldus dotsetakseeli annusega 100 mg/m2 koos
trastuzumabiga

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga sage: hematoloogiline toksilisus oli tõusnud patsientidel, kes said trastuzumabi ja dotsetakseeli,
võrreldes ainult dotsetakseeli saanutega (32% G3/4 neutropeeniat, võrreldes 22%, NCI-CTC
kriteeriumite alusel). Tuleb märkida, et tõenäoliselt on tegemist alahindamisega, sest dotsetakseeli
monoteraapia annuses 100 mg/m2 põhjustab teadaolevalt neutropeeniat 97% patsientidest, sellest 76%
4. raskusastmega, võttes aluseks vererakkude arvu madalaima väärtuse. Ka febriilse
neutropeenia/neutropeenilise sepsise esinemissagedus oli suurenenud patsientidel, keda raviti
Herceptin’i ja dotsetakseeliga (23% võrreldes 17% ainult dotsetakseeli saanud patsientidel).

Südame häired
Kliiniliselt avaldunud südamepuudulikkust esines 2,2% dotsetakseeli ja trastuzumabi
kombinatsioonravi saanud patsientidest, võrreldes 0% dotsetakseeli monoteraapia korral. 64%
dotsetakseeli ja trastuzumabi kombinatsioonravi saanud patsientidest ja 55% dotsetakseeli
monoteraapiat saanud patsientidest oli eelneva adjuvantravina manustatud antratsükliine.

Kõrvaltoimete tabel rinnanäärmevähi ravimisel dotsetakseeli annusega 75 mg/m2 kombinatsioonis
kapetsitabiiniga

MedDRA organsüsteemi klass Väga sagedased kõrvaltoimed Sagedased
kõrvaltoimed
Infektsioonid ja infestatsioonid

Suuõõne kandidoos (G3/4: <
1%)
Vere ja lümfisüsteemi häired
Neutropeenia (G3/4: 63%);
Trombotsütopeenia (G3/4: 3%)
aneemia (G3/4: 10%)
Ainevahetus- ja toitumishäired
Anoreksia (G3/4: 1%); isutus
Dehüdratsioon (G3/4: 2%)
Närvisüsteemi häired
Düsgeusia (G3/4: <1%);
Pearinglus;
paresteesia (G3/4: <1%)
peavalu (G3/4: <1%);
perifeerne neuropaatia
Silma kahjustused
Suurenenud pisaraeritus

15
MedDRA organsüsteemi klass Väga sagedased kõrvaltoimed Sagedased
kõrvaltoimed
Respiratoorsed, rindkere ja
Neelu-kõripiirkonna valu
Düspnoe (G3/4: 1%);
mediastiinumi häired
(G3/4: 2%)
köha (G3/4: <1%);
ninaverejooks (G3/4: <1%)
Seedetrakti häired
Stomatiit (G3/4: 18%); diarröa
Valu ülakõhus;
(G3/4: 14%); iiveldus (G3/4:
suukuivus
6%); oksendamine (G3/4: 4%);
kõhukinnisus (G3/4: 1%);
kõhuvalu (G3/4: 2%);
düspepsia
Naha ja nahaaluskoe
Käe-jala sündroom (G3/4:
Dermatiit;
kahjustused
24%); alopeetsia (G3/4: 6%);
erütematoosne lööve (G3/4:
küünte kahjustus (G3/4: 2%);
<1%);
küünte värvuse muutus;
onühholüüs (G3/4: 1%);
Lihas-skeleti ja sidekoe
Müalgia (G3/4: 2%); artralgia
Valu jäsemetes (G3/4: <1%);
kahjustused
(G3/4: 1%)
seljavalu (G3/4: 1%)
Üldised häired ja
Asteenia (G3/4: 3%); püreksia
Letargia; valu
manustamiskoha reaktsioonid
(G3/4: 1%); väsimus/nõrkus
(G3/4: 5%);
perifeerne turse (G3/4: 1%)
Uuringud
Kehakaalu
langus;
G3/4 bilirubiinisisalduse tõus
veres (9%)

Kõrvaltoimete tabel rinnanäärmevähi ravimisel dotsetakseeli annusega 75 mg/m2 koos prednisooni või
prednisolooniga

MedDRA organsüsteemi klass Väga sagedased kõrvaltoimed Sagedased
kõrvaltoimed
Infektsioonid ja infestatsioonid
Infektsioon (G3/4: 3,3%)

Vere ja lümfisüsteemi häired
Neutropeenia (G3/4: 32%);
Trombotsütopeenia (G3/4:
aneemia (G3/4: 4,9%)
0,6%);
febriilne neutropeenia
Immuunsüsteemi häired

Ülitundlikkus (G3/4: 0,6%)
Ainevahetus- ja toitumishäired
Anoreksia (G3/4: 0,6%)

Närvisüsteemi häired
Perifeerne sensoorne
Perifeerne motoorne
neuropaatia (G3/4: 1,2%);
neuropaatia (G3/4: 0%)
düsgeusia (G3/4: 0%)
Silma kahjustused

Suurenenud pisaraeritus (G3/4:
0,6%)
Südame häired

Vasaku vatsakse funktsiooni
langus (G3/4: 0,3%)
Respiratoorsed, rindkere ja

Ninaverejooks (G3/4: 0%);
mediastiinumi häired
düspnoe (G3/4: 0,6%);
köha (G3/4: 0%)
Seedetrakti häired
Iiveldus (G3/4: 2,4%); diarröa

(G3/4: 1,2%);
stomatiit/farüngiit (G3/4:
0,9%);
oksendamine (G3/4: 1,2%)
Naha ja nahaaluskoe
Alopeetsia;
Eksfoliatiivne lööve (G3/4:
kahjustused
küünte kahjustus (mitte tõsine)
0,3%)
Lihas-skeleti ja sidekoe

Artralgia (G3/4: 0,3%); müalgia
16
MedDRA organsüsteemi klass Väga sagedased kõrvaltoimed Sagedased
kõrvaltoimed
kahjustused (G3/4:
0,3%)
Üldised häired ja
Väsimus (G3/4: 3,9%);

manustamiskoha reaktsioonid
vedelikupeetus (tõsine 0,6%)

Kõrvaltoimete tabel rinnanäärmevähi adjuvantravi dotsetakseeli annusega 75 mg/m2 kombinatsioonis
doksorubitsiini ja tsüklofosfamiidiga lümfisõlm-siiretega patsientidel (TAX 316) ja lümfisõlm-siireteta
patsientidel (GEICAM 9805) - ühendandmed

MedDRA
Väga sagedased
Sagedased
Aeg-ajalt esinevad
organsüsteemi klass
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
Infektsioonid ja
Infektsioon (G3/4:


infestatsioonid
2,4%);
neutropeeniline
infektsioon (G3/4:
2,7%)
Vere ja lümfisüsteemi
Aneemia (G3/4: 3%);


häired
neutropeenia (G3/4:
59,2%);
trombotsütopeenia
(G3/4: 1,6%); febriilne
neutropeenia (G3/4:
NA)
Immuunsüsteemi
Ülitundlikkus
(G3/4:

häired
0,6%)
Ainevahetus- ja
Anoreksia (G3/4:


toitumishäired
1,5%)
Närvisüsteemi häired
Düsgeusia (G3/4:
Perifeerne motoorne
Minestamine (G3/4:
0,6%);
neuropaatia (G3/4: 0%) 0%); neurotoksilisus
perifeerne sensoorne
(G3/4: 0%);
neuropaatia (G3/4:
unisus (G3/4: 0%)
<0,1%)
Silma kahjustused
Konjunktiviit (G3/4:
Suurenenud pisaravool
0,1%)
(G3/4: <0,1%)
Südame häired

Arütmia (G3./4. aste:

0,2%)
Vaskulaarsed häired
Naha õhetus (G3/4:
Hüpotensioon (G3/4:
Lümfiturse (G3/4: 0%)
0,5%)
0%);
flebiit (G3/4: 0%)
Respiratoorsed,

Köha (G3/4: 0%)

rindkere ja
mediastiinumi häired
Seedetrakti häired
Iiveldus (G3/4: 5,0%);
Kõhuvalu (G3/4:

stomatiit (G3/4: 6,0%); 0,4%)
oksendamine (G3/4:
4,2%);
diarröa (G3/4: 3,4%);
kõhukinnisus (G3/4:
0,5%)
Naha ja nahaaluskoe
Alopeetsia (G3/4:


kahjustused
<0,1%);
nahakahjustus (G3/4:
0,6%);
küünte kahjustus
(G3/4: 0,4%)
17
MedDRA
Väga sagedased
Sagedased
Aeg-ajalt esinevad
organsüsteemi klass
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
Lihas-skeleti ja sidekoe Müalgia (G3/4: 0,7%);

kahjustused
artralgia (G3/4: 0,2%)
Reproduktiivse
Amenorröa (G3/: NA)


süsteemi ja
rinnanäärme häired
Üldised häired ja
Asteenia (G3/4:


manustamiskoha
10,0%);
reaktsioonid
palavik (G3/4: NA);
perifeerne turse (G3/4:
0,2%)
Uuringud

Kehakaalu tõus (G3/4:

0%);
kehakaalu langus
(G3/4: 0,2%)

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus rinnanäärmevähi adjuvantravi dotsetakseeli annusega 75 mg/m2
kombinatsioonis doksorubitsiini ja tsüklofosfamiidiga lümfisõlm-siiretega patsientidel (TAX 316) ja
lümfisõlm-siireteta patsientidel (GEICAM 9805)

Närvisüsteemi häired
Lümfisõlm-siiretega rinnanäärmevähi uuringu (TAX316) 84 patsiendist, kellel oli perifeerne
sensoorne neuropaatia pärast keemiaravi lõppu, täheldati 10-l patsiendil selle jätkumist
järelkontrolliperioodil.

Südame häired
TAX316 uuringu TAC rühma 26 patsiendil (3,5%) ja FAC rühma 17 patsiendil (2,3%) tekkis südame
paispuudulikkus. Kõigil patsientidel, va üks patsient igast rühmast, diagnoositi südame
paispuudulikkus enam kui 30 päeva pärast ravi lõppu. TAC rühma kaks patsienti ja FAC rühma 4
patsienti surid südamepuudulikkuse tõttu.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
TAX316 uuringu TAC rühma 687 patsiendil ja FAC rühma 645 patsiendil oli püsiv alopeetsia pärast
keemiaravi lõppu kuni järelkontrolliperioodini.
Järelkontrolliperioodi lõpus täheldati jätkuvat alopeetsiat TAC rühma 29 patsiendil (4,2%) ja FAC
rühma 16 patsiendil (2,4%).

Reproduktiivsüsteemi ja rinnanäärme häired
TAX316 uuringu 202 patsiendist, kellel oli amenorröa pärast keemiaravi lõppu, täheldati 121
patsiendil selle jätkumist järelkontrolliperioodil.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
TAX316 uuringu TAC rühma 119 patsiendist, kellel oli perifeerne turse, täheldati selle jätkumist 19
patsiendil ja FAC rühma 23 patsiendist 4 patsiendil.
GEICAM 9805 uuringus jätkus lümfiturse 4 patsiendil 5-st, kellel see oli pärast keemiaravi lõppu.

Äge leukeemia/müelodüsplastiline sündroom
TAX316 uuringu 10-aastase järelkontrolli lõpuks teatati ägedast leukeemiast TAC rühmas 4 patsiendil
744-st ja FAC rühmas 1 patsiendil 736-st. Müelodüsplastilisest sündroomist teatati TAC rühmas 2
patsiendil 744-st ja FAC rühmas 1 patsiendil 736-st.
Järelkontrolli ajal, mediaankestusega 77 kuud tekkis äge leukeemia 1 patsiendil 532-st (0,2%), kellele
manustati dotsetakseeli, doksorubitsiini ja tsüklofosfamiidi GEICAM 9805 uuringus. Fluorouratsiili,
doksorubitsiini ja tsüklofosfamiidiga ravitud patsientide hulgas ei teatatud ühestki juhust. Kummagi
ravirühma patsientidel ei diagnoositud ühtki müelodüsplastilise sündroomi juhtu.

18
Neutropeenilised tüsistused
Alljärgnevast tabelist nähtub, et 4. raskusastme neutropeenia, febriilse neutropeenia ja neutropeeniliste
infektsioonide tekkesagedus langes patsientidel, kes said esmast profülaktikat G-CSF-iga pärast selle
kohustuslikuks muutmist GEICAM uuringu TAC rühmas.

Neutropeenilised tüsistused TAC-ravi saanud patsientidel koos esmase G-CSF-profülaktikaga või ilma
(GEICAM 9805)


Ilma esmase G-CSF-
Koos esmase G-CSF-
profülaktikata
profülaktikaga
(n=111)
(n=421)
n (%)
n (%)
Neutropeenia (G4)
104 (93,7)
135 (32,1)
Febriilne neutropeenia
28 (25,2)
23 (5,5)
Neutropeeniline infektsioon
14 (12,6)
21 (5,0)
Neutropeeniline infektsioon
2 (1,8)
5 (1,2)
(G3/4)

Kõrvaltoimete tabel mao adenokartsinoomi kombinatsioonravi dotsetakseeli annusega 75 mg/m2
kombinatsioonis tsisplatiini ja 5-fluorouratsiiliga

MedDRA organsüsteemi
Väga sagedased kõrvaltoimed
Sagedased kõrvaltoimed
klass
Infektsioonid ja infestatsioonid Neutropeeniline infektsioon;

Infektsioon (G3/4: 11,7%)
Vere ja lümfisüsteemi häired
Aneemia (G3/4: 20,9%);

neutropeenia (G3/4: 83,2%);
trombotsütopeenia (G3/4:
8,8%);
febriilne neutropeenia
Immuunsüsteemi häired
Ülitundlikkus (G3./4. aste:

1,7%)
Ainevahetus- ja toitumishäired
Anoreksia (G3/4: 11,7%)

Närvisüsteemi häired
Perifeerne sensoorne
Pearinglus (G3/4: 2,3%);
neuropaatia (G3/4: 8,7%)
perifeerne motoorne neuropaatia
(G3/4: 1,3%)
Silma kahjustused

Suurenenud pisaraeritus (G3/4:
0%)
Kõrva ja labürindi kahjustused

Kuulmise kahjustus (G3/4: 0%)
Südame häired

Arütmia (G3/4: 1,0%)
Seedetrakti häired
Diarröa (G3/4: 19,7%);
Kõhukinnisus (G3/4: 1,0%);
iiveldus (G3/4: 16%); stomatiit gastrointestinaalne valu (G3/4:
(G3/4: 23,7%); oksendamine
1,0%);
(G3/4: 14,3%)
ösofagiit/düsfaagia/odünofaagia
(G3/4:0,7%)
Naha ja nahaaluskoe
Alopeetsia (G3/4: 4,0%)
Sügelev lööve (G3/4: 0,7%);
kahjustused
küünte kahjustus (G3/4: 0,7%);
naha eksfoliatsioon (G3/4: 0%)
Üldised häired ja
Letargia (G3/4: 19,0%);

manustamiskoha reaktsioonid
palavik (G3/4: 2,3%);
vedelikupeetus
(tõsine/eluohtlik: 1%)
19

Kõrvaltoimete valikuline kirjeldus mao adenokartsinoomi kombinatsioonravi korral dotsetakseeli
annusega 75 mg/m2 ning tsisplatiini ja 5-fluorouratsiiliga

Vere ja lümfisüsteemi häred
Febriilne neutropeenia tekkis 17,2% patsientidest ja neutropeeniline infektsioon 13,5% patsientidest,
sõltumata G-CSF manustamisest. G-CSF-i manustati sekundaarseks profülaktikaks 19,3%
patsientidele (10,7% tsüklitest). Febriilne neutropeenia tekkis 12,1% ja neutropeeniline infektsioon
3,4% patsientidest, kellele manustati profülaktiliselt G-CSF-i ning vastavalt 15,6% ja 12,9%
patsientidest, kes ei saanud profülaktiliselt G-CSF-i (vt lõik 4.2).

Kõrvaltoimete tabel pea- ja kaelapiirkonna vähi kombinatsioonravi korral dotsetakseeli annusega
75 mg/m2 ning tsisplatiini ja 5-fluorouratsiiliga

• Induktsioonkemoteraapia, millele järgneb radioteraapia (TAX 323)

MedDRA
Väga sagedased
Sagedased
Aeg-ajalt esinevad
organsüsteemi klass
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
Infektsioonid ja
Infektsioon (G3/4:


infestatsioonid
6,3%);
neutropeeniline
infektsioon
Hea-, pahaloomulised

Kasvaja valu (G3/4:

ja täpsustamata
0,6%)
kasvajad (sealhulgas
tsüstid ja polüübid)
Vere ja lümfisüsteemi
Neutropeenia (G3/4:
Febriilne neutropeenia

häired
76,3%);
aneemia (G3/4: 9,2%);
trombotsütopeenia
(G3/4: 5,2%)
Immuunsüsteemi
Ülitundlikkus
(mitte

häired
tõsine)
Ainevahetus- ja
Anoreksia (G3/4:


toitumishäired
0,6%)
Närvisüsteemi häired
Düsgeusia/parosmia;
Pearinglus
perifeerne sensoorne
neuropaatia (G3/4:
0,6%)
Silma kahjustused

Suurenenud

pisaraeritus;
konjunktiviit
Kõrva ja labürindi
Kuulmise
kahjustus

kahjustused
Südame häired

Müokardi isheemia
Arütmia (G3/4: 0,6%)
(G3/4: 1,7%)
Vaskulaarsed häired

Venoossed häired

(G3/4: 0,6%)
Seedetrakti häired
Iiveldus (G3/4: 0,6%);
Kõhukinnisus;

stomatiit (G3/4: 4,0%); ösofagiit/ düsfaagia/
diarröa (G3/4: 2,9%);
odünofaagia
oksendamine (G3/4:
(G3/4:0,6%);
0,6%)
kõhuvalu;
düspepsia;
gastrointestinaalne
20
MedDRA
Väga sagedased
Sagedased
Aeg-ajalt esinevad
organsüsteemi klass
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
verejooks (G3/4: 0,6%)
Naha ja nahaaluskoe
Alopeetsia (G3/4:
Sügelev lööve; naha

kahjustused
10,9%)
kuivus; naha
eksfoliatsioon (G3/4:
0,6%)
Lihas-skeleti ja sidekoe
Müalgia (G3/4: 0,6%)

kahjustused
Üldised häired ja
Letargia (G3/4: 3,4%);

manustamiskoha
püreksia (G3/4: 0,6%);
reaktsioonid
vedelikupeetus;
ödeem
Uuringud
Kehakaalu
tõus


• Induktsioonkemoteraapia, millele järgneb kemoradioteraapia (TAX 324)

MedDRA
Väga sagedased
Sagedased
Aeg-ajalt esinevad
organsüsteemi klass
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
Infektsioonid ja
Infektsioon (G3/4:
Neutropeeniline

infestatsioonid
3,6%)
infektsioon
Hea-, pahaloomulised

Kasvaja valu (G3/4:

ja täpsustamata
1,2%)
kasvajad (sealhulgas
tsüstid ja polüübid)
Vere ja lümfisüsteemi
Neutropeenia (G3/4:


häired
83,5%);
aneemia (G3/4:
12,4%);
trombotsütopeenia
(G3/4: 4,0%); febriilne
neutropeenia
Immuunsüsteemi
Ülitundlikkus
häired
Ainevahetus- ja
Anoreksia (G3./4. aste:

toitumishäired
12,0%)
Närvisüsteemi häired
Düsgeusia/parosmia
Pearinglus (G3/4

(G3/4 0,4%);
2,0%); perifeerne
perifeerne sensoorne
motoorne neuropaatia
neuropaatia (G3/4:
(G3/4 0,4%)
1,2%)
Silma kahjustused

Suurenenud
Konjunktiviit
pisaraeritus
Kõrva ja labürindi
Kuulmise kahjustus


kahjustused
(G3/4: 1,2%)
Südame häired

Arütmia (G3/4: 2,0%)
Müokardi isheemia
Vaskulaarsed häired


Venoossed häired
Seedetrakti häired
Iiveldus (G3/4:
Düspepsia (G3/4:

13,9%);
0,8%);
stomatiit (G3/4:
gastrointestinaalne
20,7%);
valu (G3/4: 1,2%);
oksendamine (G3/4:
gastrointestinaalne
8,4%);
verejooks (G3/4: 0,4%)
21
MedDRA
Väga sagedased
Sagedased
Aeg-ajalt esinevad
organsüsteemi klass
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
kõrvaltoimed
diarröa (G3/4: 6,8%);
ösofagiit/ düsfaagia/
odünofaagia
(G3/4:12,0%);
kõhukinnisus (G3/4:
0,4%)
Naha ja nahaaluskoe
Alopeetsia (G3/4:
Naha kuivus;

kahjustused
4,0%);
ketendus
sügelev lööve
Lihas-skeleti ja sidekoe
Müalgia (G3/4: 0,4%)

kahjustused
Üldised häired ja
Letargia (G3/4: 4,0%);

manustamiskoha
püreksia (G3/4: 3,6%);
reaktsioonid
vedelikupeetus (G3/4:
1,2%);
ödeem (G3/4: 1,2%)
Uuringud
Kehakaalu langus

Kehakaalu tõus

Turuletulekujärgne kogemus

Hea-,pahaloomulised ja täpsustamata kasvajad (k.a. tsüstid ja polüübid)
Teatatud on ägeda müeloidse leukeemia ja müelodüsplastilise sündroomi tekkest seoses dotsetakseeli
kasutamisega kombinatsioonis teiste kemoterapeutikumide ja/või kiiritusraviga.

Vere ja lümfisüsteemi häired
Registreeritud on luuüdi supressiooni ja teisi hematoloogilisi kõrvaltoimeid. Teatatud on
dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni (DIK) tekkest, sageli seoses sepsise või
multiorganpuudulikkusega.

Immuunsüsteemi häired
Teatatud on mõnest anafülaktilise šoki juhtumist, mis mõnikord osutus fataalseks.

Närvisüsteemi häired
Harva on dotsetakseeli manustamisel täheldatud krampe või transitoorset teadvusekadu. Need
reaktsioonid esinevad vahel ravimi infusiooni ajal.

Silma kahjustused
Väga harva on teatatud mööduvatest nägemishäiretest (sähvatus, sähviv valgus, skotoom), mis
enamasti esinevad ravimi infusiooni ajal ning on seotud ülitundlikkusreaktsioonidega. Nimetatud
nähud möödusid infusiooni katkestamisel. Harva on teatatud suurenenud pisaraeritusest koos
konjunktiviidiga või ilma nagu ka pisarajuha obstruktsiooni tagajärjel tekkinud ülemäärasest
pisaratevoolust.

Kõrva ja labürindi kahjustused
Harva on teatatud ototoksilisusest, kuulmishäiretest ja/või kuulmise kadumisest.

Südame häired
Harva on teatatud müokardi infarktist.

Vaskulaarsed häired
Harva on teatatud venoosse trombemboolia juhtudest.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
22
Harva on teatatud ägeda respiratoorse distressi-sündroomist, mõnedel juhtudel interstitsiaarsest
pneumooniast ja pulmonaalsest fibroosist, mis mõnikord on olnud fataalne. Harva on teatatud
radiatsioonpneumoniidi tekkest patsientidel, kes saavad samaaegset kiiritusravi.

Seedetrakti häired
Seedetrakti kõrvaltoimete tõttu on harva esinenud dehüdratsiooni, seedetrakti perforatsiooni,
isheemilist koliiti, koliiti ja neutropeenilist enterokoliiti. Harvadel juhtudel on teatatud iileusest ja
sooleobstruktsioonist.

Maksa ja sapiteede häired
Väga harva on teatatud hepatiidi juhtudest, mis ennekõike eelneva maksakahjustusega patsientidel on
mõnikord osutunud fataalseiks.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Väga harva on dotsetakseeli manustamisel tekkinud naha erütematoosne luupus ja bulloossed lööbed
nagu multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs. Mõnel
juhul võisid nimetatud toimete teket soodustada ka muud kaasnevad faktorid. Dotsetakseeliga on
teatatud sklerodermia-sarnastest muutustest, millele tavaliselt eelneb perifeerne lümfödeem. Mõnedel
juhtudel on täheldatud püsivat alopeetsiat.

Neerude ja kuseteede häired
Teatatud on neerufunktsiooni langusest ja neerupuudulikkusest. Ligikaudu 20% juhtudest puudusid
ägeda neerupuudulikkuse riskifaktorid nagu nefrotoksiliste ravimite samaaegne kasutamine ja
seedetraktihäired.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Harva on teatatud kiiritusdermatiidist.
Vedelikupeetusega ei kaasnenud ägeda oliguuria või hüpotensiooni episoode. Harva on teatatud
dehüdratsioonist ja kopsutursest.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise juhtudest on teatatud vähe. Dotsetakseeli üleannustamise puhuks ei ole teada ühtegi
antidooti. Üleannustamise korral tuleb patsient hospitaliseerida vastavasse osakonda ja hoolikalt
jälgida tema elulisi funktsioone. Üleannustamise korral võib eeldada kõrvaltoimete ägenemist.
Esmased eeldatavad komplikatsioonid üleannustamise puhul on luuüdi supressioon, perifeerne
neurotoksilisus ja mukosiit. Üleannustamise korral tuleks patsientidele manustada raviks G-CSF
niipea kui üleannustamine avastatakse. Vajadusel rakendada vastavat sümptomaatilist ravi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: taksaanid, ATC-kood: L01CD 02

Toimemehhanism
Dotsetakseel on kasvajatevastane aine, mis toimib soodustades tubuliini liitumist stabiilsetesse
mikrotuubulitesse ja inhibeerides nende eraldumist, põhjustades vaba tubuliini olulise vähenemise.
Dotsetakseeli sidumine mikrotuubulitesse ei muuda protofilamentide arvu.

In vitro katsed On näidanud, et dotsetakseel katkestab rakkude mikrotubulaarse võrgustiku, mis on
eluliselt vajalikud raku mitootiliste ja interfaasi funktsioonide jaoks.

Farmakodünaamilised toimed
On leitud, et dotsetakseel on in vitro tsütotoksiline hiire ja inimese erinevate kasvajate rakukultuuride
suhtes ning samuti inimese värskelt väljalõigatud kasvajarakkude suhtes klonogeensetes analüüsides.
23
Dotsetakseel saavutab kõrge rakusisese kontsentratsiooni ning püsib kaua rakus. Lisaks sellele on
leitud, et dotsetakseel on aktiivne osade, kuid mitte kõigi rakukultuuride suhtes, mis
üleekspresseerivad multi-ravimresistentse geeni poolt kodeeritud p-glükoproteiini. In vivo on
dotsetakseel rakutsüklist sõltumatu ja eksperimentaalsetes mudelites iseloomustab teda lai
kasvajavastane aktiivsus erinevate kaugelearenenud hiire ja inimese siirdatud kasvajate suhtes.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Rinnanäärme vähk
Dotsetakseel kombinatsioonis doksorubitsiini ja tsüklofosfamiidiga: adjuvantravi
Opereeritava lümfisõlm-siiretega rinnanäärmevähiga patsiendid (TAX 316)
Mitmekeskuselise avatud randomiseeritud uuringu andmed toetavad dotsetakseeli kasutamist
opereeritava lümfisõlm-siiretega rinnanäärmevähi adjuvantraviks patsientidel, kelle KPS ≥80% ja
vanus on 18…70 aastat. Pärast patsientide jaotust lümfisõlmede haaratuse alusel (1…3, 4+), jagati
1491 patsienti juhuvaliku käigus 2 ravirühma: TAC ravirühm, kellele manustati dotsetakseeli
75 mg/m2 1 tund pärast doksorubitsiini annuses 50 mg/m2 and tsüklofosfamiidi annuses 500 mg/m2,
või FAC ravirühm, kellele manustati doksorubitsiini annuses 50 mg/m2 ning järgnevalt fluorouratsiili
annuses 500 mg/m2 ja tsüklofosfamiidi annuses 500 mg/m2. Mõlemas raviskeemis oli 6 ravitsüklit
3-nädalaste vahedega. Dotsetakseeli manustati 1-tunnise veeninfusioonina, kõik ülejäänud ravimid
manustati intravenoosse boolussüstena tsükli esimesel päeval. Patsientidele, kellel tekkis
komplitseeritud neutropeenia (febriilne neutropeenia, kauakestev neutropeenia või infektsioon),
manustati sekundaarse profülaktikana G-CSF-i. TAC ravirühma patsientidele manustati
antibiootiliseks profülaktikaks tsiprofloksatsiini 500 mg suu kaudu 2 korda päevas või samaväärset
antibiootikumi 10 päeva alates iga ravitsükli 5. päevast. Mõlema ravirühma östrogeen- ja/või
progesteroonretseptor-positiivsetele patsientidele manustati pärast viimast kemoteraapia ravitsüklit
tamoksifeeni 20 mg päevas aasta jooksul. Vastavalt osalenud ravikeskustes kehtivatele juhistele
määrati adjuvantne kiiritusravi 69% patsientidest TAC ravirühmas ja 72% patsientidest FAC
ravirühmas. Teostati kaks vaheanalüüsi ja üks lõppanalüüs. Esimene vaheanalüüs oli plaanitud 3 aastat
pärast poolte uuritavate kaasamist uuringusse. Teine vaheanalüüs tehti pärast 400 haigusvaba
elulemusjuhu (DFS) registreerimist, mille tulemusena oli järelkontrolli kestuse mediaan 55 kuud.
Lõppanalüüs tehti, kui kõik patsiendid olid jõudnud 10. aasta järelkontrollivisiidini (välja arvatud DFS
juhud või kui patsiendid langesid järelkontrollist varem välja). Efektiivsuse esmane tulemusnäitaja oli
haigusvaba elulemus (DFS) ja teisene tulemusnäitaja oli üldine elulemus (OS).

Lõppanalüüs tehti järelkontrolli tegeliku mediaankestusega 96 kuud. TAC ravirühmas oli haigusvaba
elulemus märkimisväärselt pikem võrreldes FAC ravirühmaga. 10 aasta jooksul oli relapside
esinemissagedus TAC ravirühmas oluliselt madalam kui FAC ravirühmas (vastavalt 39% vs 45%), st
absoluutse riski vähenemine 6% (p=0,0043). 10 aasta üldine elulemus TAC ravirühmas oli oluliselt
tõusnud, võrreldes FAC ravirühmaga (vastavalt 76% vs 69%), st surmariski absoluutne vähenemine
7% võrra (p=0,002).Lümfisõlmede haaratuse astme 4+ korral ei olnud haigusevaba elulemuse (DFS)
ja üldise elulemuse (OS) puhul täheldatud kasu statistiliselt oluline, mistõttu jäi TAC kasu/riski
positiivne suhe lümisõlmede haaratuse astme 4+ korral lõppanalüüsis täielikult tõestamata.

Üldiselt näitavad uuringutulemused TAC-i kasu/riski suhte positiivsust FAC suhtes.

TAC ravirühma patsientide alarühmi analüüsiti prospektiivselt määratud olulisemate prognostiliste
faktorite osas:


Haigusvaba elulemus
Üldine elulemus
Patsientide
Patsienti
Riskide
95% CI
Riskide
95% CI
p =
p =
alarühm
de arv
suhe*
suhe*
Lümfisõlmedehaaratus
Üldine 745
0,80
0,68...0,93
0,0043
0,74
0,61...0,90
0,0020
1...3 467
0,72
0,58...0,91
0,0047
0,62
0,46...0,82
0,0008
4+ 278
0,87
0,70...1,09
0,2290
0,87
0,67...1,12
0,2746
24
*riskide suhe alla 1 näitab, et haigusvaba ja üldine elulemus TAC ravirühmas on pikemad kui FAC
ravirühmas

Opereeritava, lümfisõlm-siireteta rinnanäärmevähiga patsiendid, kellel on näidustatud keemiaravi
(GEICAM 9805)
Mitmekeskuselise avatud randomiseeritud uuringu andmed toetavad dotsetakseeli kasutamist
opereeritava, lümfisõlm-siireteta rinnanäärmevähi adjuvantraviks patsientidel, kellele on näidustatud
keemiaravi. 1060 patsienti, kellel oli opereeritav, lümfisõlm-siireteta rinnanäärmevähk koos kõrge
relapsiohuga 1998. a. St. Galleni kriteeriumite alusel (tuumori suurus >2 cm ja/või negatiivsed ER ja
PR ja/või kõrge histoloogiline/nukleaarne aste (2...3. aste) ja/või vanus <35 aastat) randomiseeriti
saama adjuvantravi dotsetakseeliga annuses 75 mg/m2, manustatuna 1 tund pärast doksorubitsiini
50 mg/m2 ja tsüklofosfamiidi 500 mg/m2 (539 patsienti TAC ravirühmas) või doksorubitsiiniga
annuses 50 mg/m2, koos järgneva fluorouratsiiliga 500 mg/m2 ja tsüklofosfamiidiga 500 mg/m2 (521
patsienti FAC ravirühmas). Kumbagi raviskeemi manustati 3-nädalase vahega 6 tsüklit. Dotsetakseeli
manustati 1-tunnise infusioonina; kõiki muid ravimeid manustati intravenoosselt 3-nädalase ravitsükli
1. päeval. Esmane profülaktika G-CSF-iga muudeti kohustuslikuks TAC ravirühmas pärast 230
patsiendi randomiseerimist. Patsientidel, kes said esmast profülaktikat G-CSF-iga, langes 4.
raskusastme neutropeenia, febriilse neutropeenia ja neutropeeniliste infektsioonide esinemissagedus
(vt lõik 4.8). Kummaski ravirühmas manustati ER+ ja/või PgR+ positiivse tuumoriga patsientidele
pärast viimast keemiaravi tsüklit tamoksifeeni 20 mg päevas 5 aasta vältel. Adjuvantset kiiritusravi
tehti vastavuses osalenud ravikeskustes kehtivate juhistega 57,3% patsientidest TAC ravirühmas ja
51,2% patsientidest FAC ravirühmas.

Jälgimisperioodi kestuse mediaan oli 77 kuud. TAC ravirühma patsientidel oli haigusvaba elulemus
oluliselt pikem kui FAC ravirühma patsientidel. Relapsi risk langes TAC ravirühma patsientidel 32%,
võrreldes FAC ravirühma patsientidega (riskide suhe=0,68; 95% CI: 0,49...0,93; p=0,01). Üldine
elulemus (OS) oli TAC ravirühmas samuti pikem. TAC-ravi saanud patsientide surma risk langes 24%
FAC-ravi saanutega võrreldes (riskide suhe=0,76; 95% CI: 0,46…1,26; p=0,29). OS jaotumine 2
rühma vahel ei olnud siiski oluliselt erinev.

TAC-ravi saanud patsientide alarühmi analüüsiti eelnevalt määratletud prognostiliste faktorite alusel
(vt allolev tabel):

Alarühmade analüüs adjuvantravi saanud lümfisõlm-siireteta rinnanäärmevähiga patsientide uuringus
(ravikavatsuslik analüüs)

Haigusvaba elulemus
Patsientide alarühm
Patsientide arv
Riskide suhe*
95% CI
TAC rühmas
Üldine
539 0,68
0,49...0,93
1. vanusekategooria
<50 aastat
260
0,67
0,43...1,05
≥50 aastat
279
0,67
0,43...1,05
2. vanusekategooria
<35 aastat
42
0,31
0,11...0,89
≥35 aastat
497
0,73
0,52...1,01
Hormonaalse retseptori

staatus

Negatiivne
195
0,70
0,45...1,1
Positiivne
344
0,62
0,4...0,97
Tuumori suurus
≤2 cm
285
0,69
0,43...1,1
>2 cm
254
0,68
0,45...1,04
25
Haigusvaba elulemus
Patsientide alarühm
Patsientide arv
Riskide suhe*
95% CI
TAC rühmas
Histoloogilinediferentseerumisaste1. aste (sh need, keda ei
64
0,79
0,24...2,6
hinnatud)2. aste
216
0,77
0,46...1,3
3. aste
259
0,59
0,39...0,9
Seisund menopausi alusel
Pre-menopausis
285
0,64
0,40...1
Post-menopausis
254
0,72
0,47...1,12
*riskide suhe (TAC/FAC) väärtusega alla 1 näitab, et TAC-raviga seotud haigusvaba elulemus on
pikem kui FAC-ravi korral.

Teostati täiendav alagruppide analüüs haigusvaba elulemuse kohta patsientidel, kes vastavad 2009. a
St. Galleni keemiaravi kriteeriumitele - (ITT populatsioon), mille tulemused on esitatud alljärgnevalt

TAC
FAC
Riskide suhe
p-väärtus
Alagrupid
(n=539)
(n=521)
(TAC/FAC)
(95% CI)
Vastab keemiaravi
suhtelisele näidustuselea
18/214
26/227
Ei
0,796 (0,434...1,459)
0,4593
(8,4%)
(11,5%)
48/325
69/294
Jah
0,606 (0,42...0,877)
0,0072
(14,8%)
(23,5%)
TAC = dotsetakseel, doksorubitsiin ja tsüklofosfamiid
FAC = 5-fluorouratsiil, doksorubitsiin ja tsüklofosfamiid
CI = usaldusvahemik;
ER = östrogeeni retseptor
PR = progesterooni retseptor
a ER/PR-negatiivne või 3. aste või tuumori suurus >5 cm

Riskide suhet hinnati Cox’i proportsionaalse riski mudeliga, kasutades faktorina ravirühma.

Dotsetakseel monoteraapia
Dotsetakseeliga annuses 100 mg/m2 iga 3 nädala järel on teostatud kaks randomiseeritud III faasi
võrdlevat uuringut, kus osales kokku 326 ebaõnnestunud alküüliva või 392 ebaõnnestunud
antraktsükliinraviga metastaatilise rinnanäärme kartsinoomiga patsienti.

Patsientidel, kelle ravi alküüliva ainega ebaõnnestus, võrreldi dotsetakseeli doksorubitsiiniga
(75 mg/m2 iga 3 nädala järel). Üldist elulemust (dotsetakseel 15 kuud versus doksorubitsiin 14 kuud,
p=0,38) või ravitoime kestvust (dotsetakseel 27 nädalat versus doksorubitsiin 23 nädalat, p=0,54)
mõjutamata andis dotsetakseel suurema ravile allumise protsendi (52% versus 37%, p=0,01) ning aeg
ravitoime saabumiseni oli lühem (12 nädalat versus 23 nädalat, p=0,007). Kolm dotsetakseeliga
ravitud patsienti (2%) katkestasid ravi vedeliku retentsiooni tõttu samal ajal kui 15 doksorubitsiiniga
ravitud patsienti (9%) katkestasid ravi kardiaalse toksilisuse tõttu (kolm surmaga lõppenud
kongestiivset südamepuudulikkust).

Antratsükliinraviga ebaõnnestunud patsientidel võrreldi dotsetakseeli mitomütsiin C ja vinblastiini
(12 mg/m2 iga 6 nädala järel 6 mg/m2 iga 3 nädala järel) kombinatsioonraviga. Dotsetakseelil oli
suurem ravile allumise protsent (33% versus 12%, p <0,0001), pikem ravile allumise kestus (19
nädalat versus 11 nädalat, p=0,0004) ja pikem üldine elulemus (11 kuud versus 9 kuud, p=0,01).

26
Nende kahe III faasi uuringu dotsetakseeli ohutusnäitajad olid kooskõlas II faasi uuringute
ohutusnäitajatega (vt lõik 4.8).

Avatud mitmekeskuselises randomiseeritud III faasi uuringus võrreldi dotsetakseeli monoteraapiat ja
paklitakseeli kaugelearenenud rinnavähi ravis patsientidel, keda oli varem ravitud antratsükliiniga. 449
patsienti said juhuvaliku alusel monoteraapiana dotsetakseeli annuses 100 mg/m2 1-tunnise
infusioonina või paklitakseeli annuses 175 mg/m2 3-tunnise infusioonina. Mõlemas raviskeemis
manustati ravimit iga 3 nädala järel.
Mõjutamata esmast tulemusnäitajat, üldist ravivastust (32% vs 25%, p=0,10), pikendas dotsetakseel
progresseerumiseni kulunud aja mediaanväärtust (24,6 nädalat vs 15,6 nädalat, p <0,01) ja elulemuse
mediaanväärtust (15,3 kuud vs 12,7 kuud, p=0,03).
Dotsetakseeli monoteraapia rühmas esines rohkem 3./4. raskusastme kõrvaltoimeid (55,4%) kui
paklitakseeli rühmas (23,0%).

Dotsetakseel kombinatsioonis doksorubitsiiniga
Doksorubitsiini (50 mg/m2) ja dotsetakseeli (75 mg/m2) kombinatsioon (AT ravirühm) versus
doksorubitsiini (60 mg/m2) ja tsüklofosfamiidi (600 mg/m2) kombinatsiooniga (AC ravirühm) on läbi
viidud üks suur randomiseeritud III faasi uuring, kus osales 429 eelnevalt mitteravitud metastaatilise
haigusega patsienti. Mõlemat kombinatsiooni manustati esimesel päeval iga kolme nädala järel.

• Aeg progresseerumiseni (Time to progression, TTP) oli oluliselt pikem AT rühmas võrreldes AC
rühmaga, p=0,0138. Mediaan TTP oli AT rühmas 37,3 nädalat (95% CI: 33,4…42,1) ja AC
rühmas 31,9 nädalat (95% CI: 27,4…36,0).
• Üldine ravivastuse määr (Overall response rate, ORR) oli oluliselt kõrgem AT rühmas võrreldes
AC rühmaga, p=0,009. ORR oli AT rühmas 59,3% (95% CI: 52,8…65,9) ja AC rühmas 46,5%
(95% CI: 39,8…53,2).

Selles uuringus esines AT rühmas võrreldes AC omaga enam rasket neutropeeniat (90% vs 68,6%),
febriilset neutropeeniat (33,3% vs 10%), infektsioone (8% vs 2,4%), diarröad (7,5% vs 1,4%),
asteeniat (8,5% vs 2,4%) ja valu (2,8% vs 0%). Samas esines AC rühmas, võrreldes AT omaga, enam
rasket aneemiat (15,8% vs 8,5%) ja lisaks rasket kardiotoksilisust: kongestiivset südamepuudulikkust
(3,8% vs 2,8% ), absoluutset LVEF langust ≥20% (13,1% vs 6,1%), absoluutset LVEF langust ≥30%
(6,2% vs 1,1%). Toksilist surma esines AT rühmas (kongestiivne südamepuudulikkus) ühel korral
ning AC rühmas neljal korral (1 septiline šokk ja 3 kongestiivset südamepuudulikkust).
Mõlemas rühmas mõõdeti elukvaliteeti EORTC küsimustikuga ja see oli võrreldav ning stabiilne kogu
ravi- ja jälgimisperioodi jooksul.

Dotsetakseel kombinatsioonis trastuzumabiga
Dotsetakseeli ja trastuzumabi kombinatsioonravi uuriti varasemalt kemoteraapiat mittesaanud
HER2-üleekspressiooniga metastaatilise rinnanäärmevähiga patsientidel. 186 patsienti jagati
juhuvaliku alusel kahte ravirühma, kellele manustati vastavalt dotsetakseeli (100 mg/m2)
monoteraapiana või kombinatsioonis trastuzumabiga. Dotsetakseeli ja trastuzumabi kombinatsioonravi
osutus efektiivseks sõltumata eelnevalt teostatud adjuvantravist antratsükliinidega. Käesolevas
uuringus määrati HER2 positiivsust peamiselt immunohistokeemilisel meetodil (IHK). Väikse arvu
patsientide puhul kasutati fluorestsents in situ hübridisatsioonmeetodit (FISH). 87% uuringus osalenud
patsientidest oli HER2 positiivsuse analüüsi tulemus IHK 3+, 95% patsientidest oli IHK 3+ ja/või
FISH positiivne. Efektiivsusnäitajate kokkuvõte on esitatud alljärgnevas tabelis:

Parameeter
Dotsetakseel koos
Dotsetakseel1
trastuzumabiga1
n=92
n=94
Ravivastus 61%
34%
(95% CI)
(50...71)
(25...45)
Ravivastuse kestuse mediaan
(kuudes)
11,4 5,1
(95% CI)
(9,2...15,0)
(4,4...6,2)
27
TTP mediaan (kuudes)
10,6
5,7
(95% CI)
(7,6...12,9)
(5,0...6,5)
Elulemuse mediaan (kuudes)
30,52
22,12
(95% CI)
(26,8 ne)
(17,6...28,9)
TTP = aeg progresseerumiseni (time to progression); “ne” tähendab hindamise võimatust või et
hindamine seisab veel ees.
1 Kaasatud kõik patsiendid ravikavatsuse alusel (intent-to-treat)
2 Hinnanguline elulemuse mediaan (Estimated median survival)

Dotsetakseel kombinatsioonis kapetsitabiiniga
Andmed ühest mitmekeskuselisest randomiseeritud III faasi kliinilisest uuringust toetavad
dotsetakseeli kombinatsioonis kapetsitabiiniga lokaalselt levinud või metastaatilise rinnavähiga
patsientidel, kellel eelnev antratsükliine sisaldav tsütotoksiline ravi oli ebaõnnestunud. Uuringusse
randomiseeritud 255 patsienti said ravi dotsetakseeli (75 mg/m2 ühetunnine intravenoosne infusioon
iga 3 nädala järel) ja kapetsitabiiniga (1250 mg/m2 kaks korda päevas 2 nädala jooksul, millele järgnes
1 nädalane paus). 256 patsienti said dotsetakseeli (100 mg/m2 ühetunnine intravenoosne infusioon iga
3 nädala järel) monoteraapiana. Elulemus oli parem dotsetakseeli ja kapetsitabiini harus (p=0,0126).
Elulemuse mediaan oli 442 päeva dotsetakseeli ja kapetsitabiini harus versus 352 päeva dotsetakseeli
harus. Üldine vastus ravile (ORR) kogu randomiseeritud patsientide populatsioonis (uuringuarstide
hinnangul) oli 41,6% (dotsetakseel ja kapetsitabiin) versus 29,7% (dotsetakseel üksi), p=0,0058. Aeg
progresseerumiseni oli pikem dotsetakseeli ja kapetsitabiini kombinatsiooniga ravirühmas (p
<0,0001). Progresseerumiseni kulunud aja (TTP) mediaan oli 186 päeva (dotsetakseel ja kapetsitabiin)
versus 128 päeva (dotsetakseel üksi).

Mitteväikerakk-kopsuvähk
Eelnevalt kemoteraapiaga ravitud patsiendid, kas radioteraapiaga kombineeritult või ilma

Eelnevalt ravitud patsientidel olid III faasi kliinilises uuringus progressiooniaeg (12,3 nädalat vs 7
nädalat) ja kogu elulemuse aeg märgatavalt pikemad 75 mg/m2 dotsetakseeli grupis võrreldes parima
toetava raviga (Best supportive care, BSC). 1 aasta elulemus oli dotsetakseeli grupis (40%) samuti
märgatavalt pikem võrreldes BSC-ga (16%). 75 mg/m2 dotsetakseeliga ravitavate patsientide grupis oli
vähem morfiini (p <0,01), analgeetikume (p <0,01), teiste haigustega seotud medikamente (p=0,06)
kasutavaid ja radioteraapiaga ravitavaid (p <0,01) patsiente võrreldes BSC grupiga.
Ravile allumise koguprotsent hinnatavate patsientide seas oli 6,8%, ravile allumise kestvuse
mediaanaeg oli 26,1 nädalat.

Dotsetakseel ja plaatinapreparaatide kombinatsioon varem keemiaravi mittesaanud patsientidel
III faasi uuringus osales 1218 patsienti mitteopereeritava IIIB staadiumi mitteväikerakk-kopsuvähiga,
KPS 70% või enam ning kes polnud saanud varem antud haiguse raviks kemoteraapiat. Patsiendid
randomiseeriti saama kas dotsetakseeli (T) 75 mg/m2 1 tunnise infusioonina, millele järgnes kohe
tsisplatiin (Cis) 75 mg/m2 30…60 minuti jooksul iga 3 nädala järel (TCis); dotsetakseeli 75 mg/m2 1
tunnise infusioonina, kombineerituna karboplatiiniga (AUC 6 mg/ml.min) 30…60 minutise
infusioonina iga 3 nädala järel või vinorelbiini (V) 25 mg/m2 6…10 minuti jooksul 1., 8., 15., 22.
päeval, millele järgnes tsisplatiin 100 mg/m2 1. päeval, tsüklit korrati iga 4 nädala järel (VCis).

Uuringu kahe ravirühma elulemuse, progresseerumiseni kulunud aja mediaan ja ravivastuse tulemused
on esitatud alljärgnevas tabelis:

28
TCis
VCis
Statistiline
analüüs
n=408
n=404

Üldine elulemus(esmane tulemusnäitaja):Elulemuse mediaan (kuud)
11,3 10,1
Riskisuhe:
1,122


[97,2% CI: 0,937; 1,342]*
1 aasta elulemus (%)
46
41
Ravi erinevus: 5,4%


[95% CI: -1,1; 12,0]
2 aasta elulemus (%)
21
14
Ravi erinevus: 6,2%


[95% CI: 0,2; 12,3]
Progresseerumiseni kulunud aja
22,0 23,0
Riskisuhe:
1,032
mediaan (nädalat)


[95% CI: 0,876; 1,216]
Üldine ravivastus (% )
31,6
24,5
Ravi erinevus: 7,1%


[95% CI: 0,7; 13,5]
* Hinnatavate patsientide populatsiooni on parandatud korduvate võrdluste jaoks ning kohandatud
stratifikatsioonifaktorite jaoks (haiguse staadium, ravi piirkond).

Teisesed tulemusnäitajad olid valu intensiivsuse muutus, üldine elukvaliteedi hinnang EuroQoL-5D
skaalal ja kopsuvähi sümptomite skaalal (Lung Cancer Symptom Scale) ning Karnofsky staatuse
muutused. Need tulemusnäitajad toetasid esmaseid tulemusnäitajaid.

Uuringus ei suudetud tõestada dotsetakseeli ja karboplatiini kombinatsiooni efektiivsuse samasust ega
vähemust võrreldes VCis standardraviga.

Eesnäärmevähk
Dotsetakseeli efektiivsust ja ohutust kombinatsioonis prednisooni või prednisolooniga hormoonravile
raskesti alluva metastaatilise eesnäärmevähiga patsientidel on hinnatud randomiseeritud
mitmekeskuselises III faasi uuringus. Kokku 1006 patsienti KPS ≥60 randomiseeriti järgmistesse
ravigruppidesse:
• Dotsetakseel 75 mg/m2 kord 3 nädala järel, 10 tsüklit.
• Dotsetakseel 30 mg/m2 manustatuna üks kord nädalas esimesed 5 nädalat 6 nädalase tsükli
jooksul, 5 tsüklit.
• Mitoksantroon 12 mg/m2 kord 3 nädala järel, 10 tsüklit.
Kõiki 3 raviskeemi manustati pidevalt kombinatsioonis prednisooni või prednisolooniga 5 mg kaks
korda ööpäevas.

Patsientidel, kes said dotsetakseeli iga kolme nädala järel, oli märgatavalt pikem elulemus, võrreldes
nendega, keda raviti mitoksantrooniga. Dotsetakseeli kasutamisel üks kord nädalas ei olnud elulemuse
pikenemine statistiliselt oluline, võrreldes mitoksantrooni kontrollgrupiga. Efektiivsuse
tulemusnäitajad dotsetakseeli ja kontrollgrupis on kokku võetud järgnevas tabelis:

29
Tulemusnäitaja Dotsetakseel
Dotsetakseel
Mitoksantroon
iga 3 nädala järel
iga nädal
iga 3 nädala järel
Patsientide arv
335
334
337
Elulemuse mediaan (kuud)
18,9
17,4
16,5
95% CI
(17,0...21,2)
(15,7...19,0)
(14,4...18,6)
Riskimäär 0,761
0,912
-- 95% CI
(0,619...0,936)
(0,747...1,113)
-- p-väärtus†* 0,0094
0,3624
-- Patsientide arv
291
282
300
PSA** ravivastus (%)
45,4
47,9
31,7
95% CI
(39,5...51,3)
(41,9...53,9)
(26,4...37,3)
p-väärtus* 0,0005
<0,0001
-- Patsientide arv
153
154
157
Valu ravivastus (%)
34,6
31,2
21,7
95% CI
(27,1...42,7)
(24,0...39,1)
(15,5...28,9)
p-väärtus* 0,0107
0,0798
-- Patsientide arv
141
134
137
Tuumori ravivastus (%)
12,1
8,2
6,6
95% CI
(7,2...18,6)
(4,2...14,2)
(3,0...12,1)
p-väärtus* 0,1112
0,5853
-- † Stratifitseeritud logaritmiline astak test
*Statistiliselt oluline väärtus algab p=0,0175
**PSA: prostata-spetsiifiline antigeen

Toetudes faktile, et dotsetakseeli manustamisel üks kord nädalas on veidi paremad ohutusnäitajad, kui
dotsetakseeli manustamisel iga 3 nädala järel, on võimalik, et mõned patsiendid saavad kasu
dotsetakseeli manustamisest üks kord nädalas.

Global Quality of Life näitajate osas puudusid statistilised erinevused ravigruppide vahel.

Mao adenokartsinoom
Dotsetakseeli efektiivsust ja ohutust metastaatilise mao adenokartsinoomi, sh gastroösofageaalliidese
adenokartsinoomi ravis patsientidel, kes ei olnud varem saanud kemoteraapiat metastaatilise haiguse
raviks, hinnati mitmekeskuselises avatud randomiseeritud uuringus. 445 patsienti, kelle KPS >70, said
raviks kas dotsetakseeli (T) 75 mg/m2 1. päeval, kombinatsioonis tsisplatiiniga (C) 75 mg/m2 1. päeval
ja 5-fluorouratsiiliga (F) 750 mg/m2 päevas 5 päeva, või tsisplatiini 100 mg/m2 1. päeval ja
5-fluorouratsiili 1000 mg/m2 päevas 5 päeva. Ravitsükli kestus TCF ravirühmas oli 3 nädalat ja CF
ravirühmas 4 nädalat. Manustatud ravitsüklite arvu mediaan patsiendi kohta oli TCF ravirühmas 6
(vahemik 1…16) ja CF ravirühmas 4 (vahemik 1…12). Aeg progressioonini (TTP) oli esmane
tulemusnäitaja. Progressiooni risk vähenes 32,1% ja oli oluliselt seotud (p=0,0004) pikema TTP-ga
TCF ravirühmas. Üldine elulemuskestus oli oluliselt (p=0,0201) pikem TCF ravirühmas, millega
seoses vähenes suremuse risk 22,7%. Kokkuvõte efektiivustulemustest on alljärgnevas tabelis:

Dotsetakseeli efektiivsus mao adenokartsinoomi ravis

Tulemusnäitaja TCF
CF
n=221
n=224
TTP mediaan (kuud)
5,6
3,7
(95% CI)
(4,86...5,91)
(3,45...4,47)
Riskide suhe
1,473
(95% CI)
(1,189...1,825)
*p-väärtus
0,0004
Elulemuse mediaan (kuud)
9,2
8,6
(95% CI)
(8,38...10,58)
(7,16...9,46)
2 aasta prognoos (%)
18,4
8,8
30
Riskide suhe
1,293
(95% CI)
(1,041...1,606)
*p-väärtus
0,0201
Üldine ravivastus (CR+PR) (%)
36,7
25,4
p-väärtus 0,0106
Progresseeruv haigus kui parim üldine
16,7 25,9
ravivastus (%)
*Stratifitseerimata logaritmiline astaktest

Alagruppide analüüsis vanuse, soo ja rassi põhjal püsis TCF paremus CF ees.

Elulemuse jätkuanalüüs, mis tehti pärast jälgimisaega mediaanväärtusega 41,6 kuud, ei näidanud enam
statistiliselt olulist erinevust, ehkki TCF paremus püsis ning ning näitas selgesti, et TCF oli parem kui
CF ajavahemikus 18…30 kuud.

Üldiselt näitasid elukvaliteet (Quality of life, QoL) ja saadud kliiniline kasu püsivalt TCF ravirühma
paremust. TCF ravirühma patsientidel kulus kauem aega üldise tervisliku seisundi määratletava 5%
halvenemiseni võrra QLQ-C30 küsimustiku põhjal (p=0,0121) ja Karnofski üldseisundi indeksi selge
halvenemiseni (p=0,0088), võrrelduna CF ravirühma patsientidega.

Pea ja kaelapiirkonna vähk
• Induktsioon kemoteraapia, millele järgneb radioteraapia (TAX 323)
Dotsetakseeli efektiivsust ja ohutust pea ja kaelapiirkonna lamerakulise kartsinoomi (SCCHN)
induktsioonravis hinnati III faasi mitmekeskuselises avatud randomiseeritud uuringus (TAX323).
Sellesse uuringusse randomiseeriti 358 patsienti, kellel oli inoperaabelne lokaalselt levinud SCCHN ja
sooritusvõime WHO järgi 0 või 1, ühte kahest ravirühmast. Dotsetakseeli rühma patsiendid said
75 mg/m2 dotsetakseeli (T), millele järgnes tsisplatiin (P) 75 mg/m2 ja seejärel 5-fluorouratsiil (F)
750 mg/m2 päevas püsiinfusioonina 5 päeva (TPF). Seda skeemi manustati iga kolme nädala järel 4
tsüklit, juhul kui 2 tsükli järel täheldati vähemalt minimaalset ravivastust (kahes tasapinnas mõõdetud
tuumori suuruse vähenemine ≥25%). Minimaalselt 4 nädalat ja maksimaalselt 7 nädalat pärast
kemoteraapiat said patsiendid, kellel haigus ei progresseerunud, 7 nädala jooksul radioteraapiat (RT)
vastavalt ravikeskuse ravijuhistele (TPF/RT). Võrdlusrühma patsiendid said tsisplatiini (P) 100 mg/m2
ja seejärel 5-fluorouratsiili (F) 1000 mg/m2 päevas 5 päeva (PF). Seda raviskeemi manustati
kolmenädalaste vahedega 4 tsüklit, kui pärast 2 tsüklit oli täheldatav vähemalt minimaalne ravivastus
(kahes tasapinnas mõõdetud tuumori suuruse vähenemine ≥25%). Minimaalselt 4 nädalat ja
maksimaalselt 7 nädalat pärast kemoteraapiat said patsiendid, kelle haigus ei progresseerunud, 7
nädala jooksul kiiritusravi vastavalt ravikeskuse juhistele (PF/RT). Lokoregionaalne kiiritusravi
teostati kas tavapäraste fraktsioonidena (1,8 Gy…2,0 Gy üks kord päevas, 5 päeva nädalas,
koguannuseni 66…70 Gy) või kiirendatud/hüperfraktsioneeritud skeemina (kaks korda päevas,
fraktsioonidevahelise intervalliga minimaalselt 6 tundi, 5 päeva nädalas). Kiirendatud skeemi korral
oli soovitatav koguannus 70 Gy ja hüperfraktsioneeritud skeemi korral 74 Gy. Kirurgiline resektsioon
oli lubatud pärast kemoteraapiat, enne või pärast kiiritusravi. TPF ravirühma patsiendid said
antibiootiliseks profülaktikaks tsiprofloksatsiini 500 mg kaks korda päevas suu kaudu 10 päeva,
alustades iga tsükli 5. või samaväärsest päevast. Uuringu esmane tulemusnäitaja - progressioonivaba
elulemus (PFS) - oli oluliselt pikem TPF ravirühmas, võrreldes PF haaraga; p=0,0042 (PFS mediaan
vastavalt 11,4 vs 8,3 kuud), järelkontrolli aja mediaani olles 33,7 kuud. Üldise elulemuse (OS)
mediaan oli samuti oluliselt pikem TPF haaras, võrreldes PF haaraga (OS mediaan vastavalt 18,6 vs
14,5 kuud), suremuse riski vähenedes 28%, p=0,0128. Efektiivuse tulemused on esitatud alljärgnevas
tabelis:

Dotsetakseeli efektiivsus inoperaabelse lokaalselt levinud SCCHN-ga patsientide induktsioonravis
(hinnatuna ravikavatsuse alusel)

Tulemusnäitaja Dotsetakseel
+
Cis + 5-FU
Cis + 5-FU

n=177 n=181
31
Progressioonivaba elulemuse mediaan kuudes
11,4
8,3
(95% CI)
(10,1...14,0)
(7,4...9.1)
Kohandatud riskide suhe
0,70
(95% CI)
(0,55...0,89)
*p-väärtus 0,0042
Elulemuse mediaan kuudes
18,6
14,5
(95% CI)
(15,7...24,0)
(11,6...18,7)
Riskide suhe
0,72
(95% CI)
(0,56...0,93)
**p-väärtus 0,0128
Parim üldine ravivastus kemoteraapiale (%)
67,8
53,6
(95% CI)
(60,4...74,6)
(46,0...61,0)
***p-väärtus 0,006
Parim üldine ravivastus uuringuravile
72,3 58,6
[kemoteraapia ± kiiritusravi] (%)
(95% CI)
(65,1...78,8)
(51,0...65,8)
***p-väärtus 0,006
Kemoteraapia ± radioteraapiaga saavutatud
n=128
n=106
ravivastuse kestuse mediaan kuudes
15,7
11,7
(95% CI)
(13,4...24,6)
(10,2...17,4)
Riskide suhe
0,72
(95% CI)
(0,52...0,99)
**p-väärtus 0,0457
Riskide suhe, mis on väiksem kui 1, näitab dotsetakseel + tsisplatiin + 5-FU paremust
* Coxi mudel (kohandatud kasvaja esmaskoldele, T ja N kliinilistele staadiumitele ja PSWHO-le)
** logaritmiline astaktest
*** Chi-ruut test

Elukvaliteedi näitajad
TPF haara patsiendid kogesid märksa väiksemat üldise terviseskoori halvenemist, võrreldes PF haara
patsientidega (p=0,01, kasutades EORTC QLQ-C30 skaalat).

Kliinilise kasu näitajad
Kõne arusaadavuse, avalikus kohas söömise ja toiduvaliku normaalsuse mõõtmiseks loodud
sooritusvõime skaala pea ja kaelapiirkonna alamskaala (PSS-HN) tulemus oli märgatavalt TPF
kasuks, võrreldes PF-ga. WHO sooritusseisundi esimese halvenemiseni kulunud aja mediaan oli
oluliselt pikem TPF haaras, võrreldes PF-ga. Valu intensiivsuse skoor paranes ravi ajal mõlemas
grupis, viidates adekvaatsele valuravile.
• Induktsioonkemoteraapia, millele järgneb kemoradioteraapia (TAX 324)
Dotsetakseeli efektiivsust ja ohutust lokaalselt levinud pea ja kaelapiirkonna lamerakulise kartsinoomi
(SCCHN) induktsioonravis hinnati III faasi mitmekeskuselises avatud randomiseeritud uuringus (TAX
324). Sellesse uuringusse randomiseeriti 501 patsienti, kellel oli lokaalselt levinud SCCHN ja
sooritusvõime WHO järgi 0 või 1, ühte kahest ravirühmast. Uuring hõlmas patsiente, kellel oli
tehniliselt mitteresetseeritav haigus, patsiente, kellel kirurgilise ravi võimalikkus on väike ja patsiente,
kelle puhul eesmärgiks organsäästlikkus. Efektiivsust ja ohutust hinnati üksnes elulemuse
tulemusnäitajate alusel ning organsäästlikkuse õnnestumist ametlikult ei hinnatud. Dotsetakseeli
rühma patsiendid said 75 mg/m2 dotsetakseeli (T) intravenoosse infusioonina ravi esimesel päeval,
millele järgnes tsisplatiin (P) 100 mg/m2, manustatuna 30-minutilise kuni 3-tunnise intravenoosse
infusioonina ja seejärel 5-fluorouratsiil (F) 1000 mg/m2 päevas intravenoosse püsiinfusioonina 1.
päevast 4. päevani. Tsüklit korrati iga kolme nädala järel 3 tsüklit. Kõik patsiendid, kellel haigus ei
progresseerunud, said vastavalt protokollile (TPF/KRT) kemoradioteraapiat (KRT). Võrdlusrühma
patsiendid said tsisplatiini (P) 100 mg/m2 päevas 30-minutilise kuni 3 tunnise intravenoosse
infusioonina esimesel päeval ja seejärel 5-fluorouratsiili (F) 1000 mg/m2 päevas intravenoosse
püsiinfusioonina 1. päevast 5. päevani. Tsüklit korrati iga kolme nädala järel 3 tsüklit. Kõik
patsiendid, kellel haigus ei progresseerunud, said vastavalt protokollile (PF/KRT) KRT-d.
32
Minimaalselt 3 nädalat ja maksimaalselt 8 nädalat pärast induktsioon kemoteraapia viimase tsükli
algust (viimase tsükli 22. päev kuni 56. päev) said mõlema ravirühma patsiendid 7 nädalat KRT-d.
Radioteraapia ajal manustati maksimaalselt 7 annust karboplatiini (AUC 1,5) iga nädal 1-tunnise
intravenoosse infusioonina. Kiiritusravi teostati megavoltseadmega, kasutadaes üks kord päevas
fraktsioneerimist (2 Gy päevas, 5 päeva nädalas kokku 7 nädalat, koguannusega 70…72 Gy). Haiguse
algkolde ja/või kaela kirurgilist resektsiooni võis teha igal ajal pärast KRT-d. Kõik dotsetakseeli
sisaldava rühma patsiendid said profülaktiliselt antibiootikume. Uuringu esmane tulemusnäitaja -üldine elulemus (Overall survival, OS) - oli oluliselt pikem (logaritmiline astaktest, p=0,0058)
dotsetakseeli sisaldavas ravirühmas, võrreldes PF rühmaga OS mediaan vastavalt 70,6 versus 30,1
kuud), suremuse riski langusega 30%võrreldes PF (riskide suhe (HR)=0,70, usaldusmäär
(CI)=0,54…0,90) üldise keskmise 41,9 kuulise jälgimisperioodiga. Teisene tulemusnäitaja, PFS,
näitas 29% võrra progressiooni või surma riski vähenemist ja keskmise PFS-i paranemist 22 kuu võrra
(35,5 kuud TPF ja 13,1 kuud PF korral). See oli samuti statistiliselt oluline, HR 0,71; 95% CI
0,56…0,90; logaritmiline astaktest p=0,004. Efektiivuse tulemused on esitatud alljärgnevas tabelis:

Dotsetakseeli efektiivsus lokaalselt levinud SCCHN-ga patsientide induktsioonravis (hinnatuna
ravikavatsuse alusel)

Tulemusnäitaja
Dotsetakseel + Cis + 5-
Cis + 5-FU
FU
n=255
n=246
Üldine elulemuse mediaan (kuud)
70,6
30,1
(95% CI)
(49,0...NA)
(20,9...51,5)
Riskide suhe:
0,70
(95% CI)
(0,54...0,90)
*p-väärtus
0,0058
PFS mediaan (kuud)
35,5
13,1
(95% CI)
(19,3...NA)
(10,6...20,2)
Riskide suhe:
0,71
(95% CI)
(0,56...0,90)
**p-väärtus
0,004
Parim üldine ravivastus (CR +PR)
64,2
71,8
kemoteraapiale (%)
(95% CI)
(65,8...77,2)
(57,9...70,2)
***p-väärtus
0,070
Parim üldine ravivastus (CR + PR)
uuringuravile [kemoteraapia +/- 76,5 71,5
kemoradioteraapia] (%)
(95%CI) (70,8...81,5)
(65,5...77,1)
***p-väärtus
0,209
Riskide suhe, mis on väiksem kui 1, näitab dotsetakseel + tsisplatiin + fluorouratsiili paremust
* kohandamata logaritmiline astaktest
** kohandamata logaritmiline astaktest, ei ole kohandatud mitmekordseks võrdluseks
*** Chi-ruut test, ei ole kohandatud mitmekordseks võrdluseks
NA - ei ole kohaldatav

Lapsed
Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada dotsetakseeliga läbi viidud uuringute tulemused
laste kõikide alarühmade kohta rinnanäärmevähi, mitteväikerakk-kopsuvähi, eesnäärmevähi, maovähi
ning pea ja kaelapiirkonna vähi näidustusel, välja arvatud II ja III tüüpi vähediferentseerunud
nasofarüngeaalne kartsinoom (teave lastel kasutamise kohta vt lõik 4.2).

5.2. Farmakokineetilised omadused

33
Imendumine
Dotsetakseeli farmakokineetilisi omadusi on hinnatud I faasi uuringutes vähihaigetel 20…115 mg/m2
ravimi manustamise järgselt. Dotsetakseeli kineetiline profiil on annusest sõltumatu ja kooskõlas
kolmeosalise farmakokineetilise mudeliga α, β, ja γ faasi poolväärtusajaga vastavalt 4 min, 36 min ja
11,1 tundi. Viimane faas tuleneb osaliselt dotsetakseeli suhteliselt aeglasest väljavoolust perifeersest
osast.

Jaotumine
100 mg/m2 annuse manustamise järgselt ühetunnise infusioonina saadi keskmine plasma kõrgtase 3,7
mikrogrammi/ml, vastav AUC oli 4,6 h.mikrogrammi/ml. Kogu keha kliirensi keskmine väärtus ja
püsikontsentratsiooni jaotusruumala keskmine väärtus olid vastavalt 21 l/t/m2 ja 113 l. Kogu keha
kliirensi isikutevaheline varieeruvus oli ligikaudu 50%. Dotsetakseel on plasmavalkudega seotud
enam kui 95% ulatuses.

Eritumine
Kolmel vähipatsiendil on läbi viidud uuring 14C-dotsetakseeliga. Dotsetakseel elimineeriti 7 päeva
jooksul nii uriini kui väljaheitega tsütokroom P450 vahendatud tert-butüülestri rühma oksüdatiivse
metabolismi järgselt. Uriini ja väljaheitega eritus vastavalt 6% ja 75% manustatud radioaktiivsest
ainest. 80% radioaktiivsusest, mis leiti väljaheites, eritus esimese 48 tunniga ühe peamise inaktiivse
metaboliidina ja kolme vähemtähtsa inaktiivse metaboliidina ning väga väike kogus ravimit
muutumatul kujul.

Populatsioonide erirühmad
Vanus ja sugu
Rahvastiku farmakokineetiline analüüs dotsetakseeliga on läbi viidud 577 patsiendil. Mudeli alusel
hinnatud farmakokineetilised parameetrid olid väga lähedased neile, mis leiti I faasi uuringutes.
Dotsetakseeli farmakokineetilisi omadusi ei mõjutanud patsiendi vanus ega sugu.

Maksakahjustus
Väikesel arvul patsientidel (n=23), kelle kliiniliste keemiliste analüüside tulemused viitasid kergele
kuni mõõdukale maksafunktsiooni kahjustusele (ALAT, ASAT aktiivsus ≥1,5 korda kõrgem kui ULN
ja alkaalse fosfataasi aktiivsus ≥2,5 korda kõrgem kui ULN), vähenes kogukliirens keskmiselt 27% (vt
lõik 4.2).

Vedelikupeetus
Dotsetakseeli kliirens ei muutunud patsientidel, kellel esines kerge kuni mõõdukas vedeliku peetus,
raske vedeliku peetusega patsientide kohta andmed puuduvad.

Kombinatsioonravi
Doksorubitsiin
Kombinatsioonravi korral ei mõjutanud dotsetakseel doksorubitsiini kliirensit ega doksorubitsinooli
(doksorubitsiini metaboliit) plasmataset. Dotsetakseeli, doksorubitsiini ja tsüklofosfamiidi
farmakokineetikat nende koosmanustamine ei mõjutanud.

Kapetsitabiin
I faasi uuringu, milles s hinnati kapetsitabiini mõju dotsetakseeli farmakokineetikale ja vice versa leiti,
et kapetsitabiin ei avaldanud mõju dotsetakseeli farmakokineetikale (Cmax ja AUC), samuti ei
mõjutanud dotsetakseel kapetsitabiini metaboliidi 5’-DFUR farmakokineetikat.

Tsisplatiin
Kombinatsioonravis tsisplatiiniga oli dotsetakseeli kliirens sarnane monoteraapia omale. Tsisplatiini
farmakokineetiline profiil, kui ravimit manustada vahetult pärast dotsetakseeli infusiooni, on sarnane
tema monoteraapia korral esinevale.

Tsisplatiin ja 5-fluorouratsiil
12 soliidtuumoriga patsiendi kombinatsioonravi dotsetakseeli, tsisplatiini ja 5-fluorouratsiiliga ei
mõjutanud ühegi individuaalse ravimi farmakokineetikat.
34

Prednisoon ja deksametasoon
Prednisooni toimet dotsetakseeli farmakokineetikale uuriti 42 patsiendil, manustades
premedikatsioonina deksametasooni standardannuseid.

Prednisoon
Prednisooni toime dotsetakseeli farmakokineetikale puudus.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Dotsetakseeli võimalikke kantserogeenseid omadusi ei ole uuritud.

On näidatud, et dotsetakseel on mutageense toimega in vitro mikronukleuse ja kromosoomide
aberratsiooni testis CHO-K1 rakkudes ja in vivo mikronukleuse testis hiirel. Siiski ei kutsunud ravim
esile mutageensust Ames'i testis ega CHO/HGPRT geenimutatsiooni analüüsis. Need tulemused on
kooskõlas dotsetakseeli farmakoloogilise toimega.

Kahjulik toime testistele, mida täheldati näriliste toksilisuse uuringutes, viitab sellele, et dotsetakseel
võib kahjustada meeste fertiilsust.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Polüsorbaat 80
Etanool
Propüleenglükool
Dinaatriumedetaat
Veevaba sidrunhape (pH reguleerimiseks)

6.2. Sobimatus


Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus
6.6.

6.3. Kõlblikkusaeg

Avamata pakend:
2 aastat.

Avatud viaal:
Iga viaal on ühekordseks kasutamiseks ja peab kasutama kohe pärast avamist. Kui ravimit ei kasutata
kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel.

Pärast infusioonilahuse lahjendamist:
Pärast lahjendamist 0,9% naatriumkloriidi või 5% glükoosilahuses püsib valmislahuse keemiline ja
füüsikaline stabiilsus 48 tunni jooksul, kui seda säilitatakse mitte-PVC mahutis temperatuuril 30°C.
Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe,
on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi
temperatuuril 2°C kuni 8°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja
valideeritud aseptilistes tingimustes.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida välispakendis, valguse eest kaitstult.
Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi lahjendamist vt lõik 6.3.
35

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Iga polüpropüleenist viaal sisaldab 2 ml kontsentraati (20 mg dotsetakseeli), 8 ml kontsentraati (80 mg
dotsetakseeli), 13 ml kontsentraati (130 mg dotsetakseeli) või 20 ml kontsentraati (200 mg
dotsetakseeli), suletud halobutüülkummist korgi ja alumiiniumkatte ning plastikust eemaldatava
kaanega.

Pakendi suurus: 1 või 5 viaali.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Docetaxel Pfizer on kasvajatevastane aine ja sarnaselt teiste potentsiaalselt toksiliste ainetega peab
selle käsitlemisel ja Docetaxel Pfizer lahuste valmistamisel olema ettevaatlik. Soovitatav on kasutada
kindaid.

Kui Docetaxel Pfizer infusioonilahuse kontsentraat või infusioonilahus peaks sattuma nahale, tuleb see
viivitamatult seebi ja veega hoolikalt maha pesta. Kui Docetaxel Pfizer infusioonilahuse kontsentraat
või infusioonilahus peaks sattuma limaskestadele, tuleb see viivitamatult ja hoolikalt veega maha
pesta.

Ettevalmistus intravenoosseks manustamiseks
Infusioonilahuse valmistamine
Iga viaal on ühekordseks kasutamiseks ja see tuleb ära kasutada kohe pärast avamist.

Patsiendi jaoks vajaliku annuse saamiseks võib tarvis minna rohkem kui ühte Docetaxel Pfizeri
infusioonilahuse viaali. Tõmmata aseptiliselt gradueeritud süstlasse sobiv Docetaxel Pfizer
infusioonilahuse kontsentraadi hulk.

Vajalik kogus Docetaxel Pfizer infusioonilahuse kontsentraati tuleb süstida ühekordse süstena
infusioonikotti või -pudelisse, mis sisaldab kas 5% glükoosilahust või naatriumkloriidi 9 mg/ml
(0,9%) infusioonilahust.

Kasutada sobiva mahuga infusioonialust, et mitte ületada dotsetakseeli kontsentratsiooni 0,74 mg/ml.

Segada infusioonikotti või -pudelit seda käsitsi raputades.

Sarnaselt kõigi teiste parenteraalselt kasutatavate toodetega tuleb dotsetakseel infusioonilahust hinnata
visuaalselt enne kasutamist ning sadet sisaldavaid lahuseid mitte kasutada.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road
Sandwich
Kent
CT13 9NJ
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

36
794012

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

29.08.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud augustis 2012.
37