DETRUSITOL 2 MG

Toimeained: tolterodiin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 2mg 28TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DETRUSITOL 2 MG ja milleks seda kasutatakse

Detrusitol kuulub kuseteedesse spasmolüütiliselt toimivate ainete ravimrühma. Detrusitol on ette
nähtud kusepõie ebastabiilsusseisundite sümptomite ravimiseks, nagu näiteks ootamatult tekkiv
pakiline vajadus tualetti minna, vajadus käia tualetis sageli ja/või enese märgamine enne tualetti
jõudmist.

2. Mida on vaja teada enne DETRUSITOL 2 MG võtmist

Ärge võtke Detrusitol'i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) tolterodiini või Detrusitol’i mõne koostisosa suhtes.
- kui te olete rase või imetate last rinnaga.
- kui teil esineb ravimata suletud nurga glaukoom (kõrge silma siserõhk, koos järk-järgulise
nägemise halvenemisega.
- kui te põete Myasthenia gravis’t (haigust, mille korral esineb teatud lihastes märkimisväärne
jõuetus ja nõrkus. Selle haiguse sümptomiteks on ülemise silmalau allavajumine,
topeltnägemine, lame näoilme ning pudistav ja ebaselge kõne).
- kui teil esineb uriinipeetus.
- kui teil esineb haavandiline koliit.
- kui teil esineb soolepõletik.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Detrusitol
- kui teil on märkimisväärne põie väljutustrakti obstruktsioon, mille korral tekib uriinipeetuse oht.
- kui teil on diagnoositud seedetrakti obstruktiivsed haigused, nt püüloruse stenoos.
- kui teil on neeruhaigus (neerukahjustus).
- kui teil on maksahaigus.
- kui teil on diagnoositud autonoomne neuropaatia.
- kui teil on söögitoru lahi song.
- kui teil on seedetrakti langenud liikuvuse risk.
- kui teil on diagnoositud mõni allpool nimetatud südamehaigustest:
ebanormaalne südame EKG
aeglane südame löögisagedus (bradükardia)
teatud südamehaigus, nagu kardiomüopaatia (südamelihasehaigustumus), müokardi isheemia
(südamelihase vereringe puudulikkus), arütmia (südame rütmihäire) või südamepuudulikkus.
- kui teil esineb häireid elektrolüütide tasakaalus, nagu hüpokaleemia (kaaliumivaegus veres),
hüpomagneseemia (magneesiumivähesus veres) ja hüpokaltseemia (kaltsiumivaegus veres).

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga kui te arvate, et mõni eelnimetud haigustest on
teil esinenud.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, kui te tarvitate mõnda rahustavat või depressioonivastast
ravimit, makroliidide rühma antibiootikumi (erütromütsiini või klaritromütsiini), seentevastast ravimit
(ketokonasooli, itrakonasooli või mikonasooli), ravimeid, mis mõjutavad seedetrakti tegevust (nt
metoklopramiid, tsisapriid), südame rütmihäire ravimeid (nt amiodaroon, sotalool, kinidiin,
prokaiinamiid), Detrusitol'iga sarnase toimega ravimeid (antimuskariinsete omadustega ravimid) või
Detrusitol'ile vastupidise toimega ravimeid (kolinergiliste omadustega ravimid) või HIV proteaasi
inhibiitorit (ritonaviir), kuna need preparaadid võivad mõjutada Detrusitol'i toimeid.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga kui te ei ole kindel, kas tarvitate mõnda
eelpoolnimetatud ravimit.

Detrusitol'i võtmine koos toidu ja joogigaDetrusitol'i võib võtta nii enne kui pärast sööki.

Rasedus ja imetamine
Rasedus
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Puuduvad piisavad andmed tolterodiini
toime kohta raseduse puhul. Seetõttu ei tohi ravimit raseduse ajal kasutada.

Imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Puuduvad andmed Detrusitol'i eritumise
kohta inimese rinnapiima. Detrusitol'i kasutamisest tuleb imetamise ajal hoiduda.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravi ajal Detrusitol'iga ärge juhtige autot, ega kasutage masinaid või mehhanisme, sest ravim võib
põhjustada uimasust, väsimust, mõjutada teie nägemisvõimet ning reaktsioonikiirust.

3. Kuidas DETRUSITOL 2 MG võtta

Võtke Detrusitol'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.

Detrusitol'i tabletid on ette nähtud suukaudseks manustamiseks ja need tuleb alla neelata tervelt.

Täiskasvanud ja eakad patsiendid. Tavaline annus on 2 mg kaks korda ööpäevas. Kui teil esineb
maksahaigusi (või häireid) võib teie arst annust vähendada. Teie arst ütleb kui palju tablette peate
manustama ja kui sageli seda teha tuleb. Ärge lõpetage ravi enne kuni arst ei ole seda teile öelnud.

Kasutamine lastel
Detrusitol ei ole lastele soovitatav.

Kui teil on tunne, et Detrusitol’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Detrusitol’i rohkem kui ette nähtud
Ärge võtke kunagi suuremat annust kui arst on teile määranud. Kui te võtate rohkem tablette, kui
määratud (või keegi teine võtab teie tablette), peate otsekohe otsima arstiabi või pöörduma lähima
haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke Detrusitol’i karp endaga kaasa.

Kui te unustate Detrusitol’i kasutada
Kui te unustate tavalisel ajal tableti võtmata, võtke see sisse niipea, kui see teile meenub, välja arvatud
juhul kui järgmise tableti võtmise aeg on ligidal. Sel juhul jätke ununenud doos vahele ja järgige
tavalist annuse graafikut. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Detrusitol põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võtke kohe ühendust oma arstiga või minge erakorralise meditsiini osakonda kui teil esinevad
angioödeemi süptomid, nagu.
- näo, keele või neelu turse
- neelamisraskused
- lööve ja hingamisraskused

Kui teil esinevad ülitundlikkusreaktsioonid (nt sügelus, lööve, hingamisraskused) võtke ühendust
arstiga. Selliseid juhte võib esineda aeg ajalt.

Võtke kohe ühendust oma arstiga või minge erakorralise meditsiini osakonda kui teil esineb mõni
allpool loetletud sümptomitest:
- valu rinnus, hingamisraskused või te väsite kergesti, hingamisraskused öösiti, jalatursed
Need võivad olla südampuudulikkuse sümptomid ning need võivad esineda aeg-ajalt.

Detrusitol’i kasutamisel on esinenud järgmiseid kõrvaltoimeid:
Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui ühel patsiendil 10-st)
- suukuivus
- peavalu

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel patsiendil 100-st kuni ühel 10-st)
- bronhiit
- pearinglus, unisus, nõeltega torkimistunne kätes ja jalgades
- silmade kuivus, nägemise ähmastumine
- peapööritus
- südamepekslemine
- seedehäired, kõhukinnisus, kõhuvalu, kõhupuhitus, oksendamine, kõhulahtisus
- nahakuivus
- valu või raskused urineerimisel, raskused põie täieliku tühjendamisega (kusepeetus)
- kurnatus, valu rinnus, perifeerne turse (vedeliku kogunemine naha alla, nt pahkluude ümber)
- kehakaalu tõus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel patsiendil 1000-st kuni ühel patsiendil 100-st)
- allergilised reaktsioonid
- närvilsus
- mäluhäired
- kiirenenud südametegevus (tahhükardia), südamepuudulikkus, südame rütmihäire
- maosisaldise tagasivool söögitorusse (gastroösofageaalne refluks)

On teatatud veel tõsistest allergilistest reaktsioonidest, segasusseisunditest, hallutsinatsioonidest,
desorientatsioonist (aja ja koha ebaselge tajumine), nahaõhetuse ja angioödeemi juhtudest (hooti
esinev lokaalne nahaturse).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas DETRUSITOL 2 MG säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Detrusitol'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Detrusitol sisaldab

- Toimeaine on tolterodiin. Iga 1 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg
tolterodiintartraati, mis vastab 0,68 mg tolterodiinile. Iga 2 mg õhukese polümeerikattega tablett
sisaldab 2 mg tolterodiintartraati, mis vastab 1,37 mg tolterodiinile.
- Abiained on:
Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat,
naatriumtärklisglükolaat (tüüp B), magneesiumstearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid.
Tableti kate: hüpromelloos, mikrokristalliline tselluloos, steariinhape, titaandioksiid (E171).

Kuidas Detrusitol välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on valged, ümmargused ja kaksikkumerad. 1 mg tabletti on sisse pressitud kaared ülal- ja
allpool tähti „TO” ning 2 mg tabletti on sisse pressitud kaared ülal- ja allpool tähti „DT”.
Blisterpakendis on 28 või 56 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Pfizer Enterprises SARL
Rond-Point du Kirchberg
51, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luksemburg

Tootja

Pfizer Italia s.r.l.
Localita Marino Del Tronto
63100 - Ascoli Piceno (AP)
Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Pirita tee 20
10127 Tallinn
Tel: 6 405 328

Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2010Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Detrusitol 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Detrusitol 2 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga 1 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg tolterodiintartraati, mis vastab 0,68 mg
tolterodiinile.
Iga 2 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2 mg tolterodiintartraati, mis vastab 1,37 mg
tolterodiinile.

INN. Tolterodinum.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

RAVIMI
VORM

Õhukese polümeerikattega tablett

Õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ümmargused ja kaksikkumerad. 1 mg tabletti on sisse
pressitud kaared ülal- ja allpool tähti „TO“ ning 2 mg tabletti on sisse pressitud kaared ülal- ja allpool
tähti "DT".

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Uriinipidamatuse, uriinipakitsuse, suurenenud urineerimissageduse või ärritusinkontinentsi
sümptomitega ebastabiilse põiefunktsiooni raviks.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud (kaasa arvatud eakad):
Soovitatav ööpäevane annus on 2 mg kaks korda ööpäevas, välja arvatud maksafunktsiooni häiretega
või raskete neerufunktsiooni häiretega (glomerulaarfiltratsiooni tase - GFR<30 ml/min) patsientidel,
kelle puhul on soovitatavaks annuseks 1 mg kaks korda ööpäevas (vt lõik 4.4). Probleemsete
kõrvaltoimete puhul võib annust vähendada 2 mg-lt 1 mg-ni kaks korda ööpäevas.

Pärast 2...3 kuud tuleb kaaluda edasise ravi vajadust (vt lõik 5.1).

Lapsed:
Detrusitol’i efektiivsust ei ole laste puhul näidatud (vt lõik 5.1). Seepärast pole Detrusitol lastele
soovitatav.

4.3. Vastunäidustused

Tolterodiin on vastunäidustatud patsientidel, kellel esineb:
- uriini retentsioon,
- ravimata suletud nurga glaukoom,
- Myasthenia gravis,
- teadaolev ülitundlikkus tolterodiini või abiainete suhtes,

1
- raske haavandiline koliit,
- toksiline megakoolon.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Tolterodiini tuleb kasutada ettevaatlikult patsientidel, kellel esineb:
- märkimisväärne põie väljutustrakti obstruktsioon, mille korral tekib uriini retentsiooni oht,
- gastrointestinaaltrakti obstruktiivsed haigused, nt püüloruse stenoos,
- neerukahjustus (vt lõik 4.2),
- maksahaigus (vt lõigud 4.2 ja 5.2),
- autonoomne neuropaatia,
- söögitoru lahi song,
- langenud gastrointestinaalse liikuvuse risk.

Toimeainet kiirelt vabastavate tolterodiini tablettide mitmekordsel suukaudsel manustamisel
ööpäevastes koguannustes 4 mg (terapeutiline) ja 8 mg (supraterapeutiline) näidati QTc intervalli
pikenemist (vt lõik 5.1). Nende leidude kliiniline tähtsus ei ole selge ja sõltub patsientide
individuaalsetest riskiteguritest ja olemasolevatest soodumustest. Tolterodiini tuleb ettevaatusega
kasutada QT-intervalli pikenemise riskiteguritega patsientidel, sh:
- kaasasündinud või omandatud QT-intervalli pikenemine;
- häired elektrolüütide tasakaalus, nagu hüpokaleemia, hüpomagneseemia ja hüpokaltseemia;
- bradükardia;
- teatud südamehaigused (nt kardiomüopaatia, müokardi isheemia, arütmia, südame
paispuudulikkus);
- QT-intervalli teadaolevalt pikendavate ravimite samaaegne manustamine, sh IA klassi (nt
kinidiin, prokaiinamiid) ja III klassi (nt amiodaroon, sotalool) antiarütmikumid;
See kehtib eelkõige tugevate CYP3A4 inhibiitorite puhul (vt lõik 5.1). Vältida tuleb samaaegset ravi
tugevate CYP3A4 inhibiitoritega (vt lõik 4.5).

Nagu kõigi ebastabiilse põie raviviiside korral, tuleb enne ravi alustamist kaaluda ka sagedase ja
tungiva urineerimise orgaaniliste põhjuste võimalust.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegne süsteemne ravi tugevate CYP3A4 inhibiitoritega - nagu makroliidantibiootikumid (nt
erütromütsiin ja klaritromütsiin), seentõvevastased ained (nt ketokonasool, mikonasool ja
itrakonasool) ning antiproteaasid - pole soovitatav suurenenud tolterodiini seerumkontsentratsioonide
tõttu aeglastel CYP2D6 metaboliseerijatel koos (järgneva) üleannustamise riskiga (vt lõik 4.4).

Samaaegne ravi teiste ravimitega, millel on antimuskariinsed omadused, võib viia terapeutilise efekti
ja kõrvaltoimete tugevnemisele. Vastupidiselt eelnevale võib tolterodiini terapeutiline efekt nõrgeneda
samaaegsel muskariinsete kolinergiliste retseptorite agonistide manustamisel.

Prokineetiliste ravimite - nagu metoklopramiid ja tsisapriid - toime võib tolterodiini mõjul väheneda.

Ketokonasool, tugev CYP3A inhibiitor, tõstis oluliselt tolterodiini plasmakontsentratsioone
samaaegsel manustamisel halbadele metaboliseerijatele (st inimestele, kellel puudub CYP2D6
metaboolne tee). Patsientidele, kes saavad ketokonasooli või mõnda muud tugevat CYP3A inhibiitorit,
on soovitatav ööpäevane annus 2 mg (vt lõik 4.4).

Samaaegne ravi fluoksetiiniga (tugev CYP2D6 inhibiitor) ei põhjusta kliiniliselt olulist koostoimet,
kuna tolterodiin ja tema CYP2D6-sõltuv metaboliit, 5-hüdroksümetüültolterodiin, on samasuguse
tugevusega.
Koostoimete uuringud ei ole näidanud koostoimeid varfariini või kombineeritud suukaudsete
kontratseptiividega (etinüülöstradiool/levonorgestreel).


2
Kliiniline uuring on näidanud, et tolterodiin ei ole CYP2D6, 2C19, 2C9, 3A4 või 1A2 metaboolne
inhibiitor. Seetõttu pole manustamisel kombinatsioonis tolterodiiniga oodata nende
isoensüümsüsteemide poolt metaboliseeritavate ravimite plasmatasemete tõusu.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine
Rasedus.
Puuduvad piisavad andmed tolterodiini toime kohta raseduse puhul.
Loomkatsed on näidanud reproduktiivset toksilisust (vt lõik 5.3). Potentsiaalne risk inimestele pole
teada. Seetõttu ei tohi ravimit raseduse ajal kasutada.

Imetamine.
Puuduvad andmed tolterodiini eritumise kohta inimese rinnapiima. Tolterodiini kasutamisest tuleb
imetamise ajal hoiduda.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Kuna preparaat võib põhjustada akommodatsioonihäireid ning mõjutada patsiendi reaktsioonikiirust,
võivad halveneda tema võime juhtida autot või töötada masinatega.

4.8. Kõrvaltoimed

Oma farmakoloogilise toime tõttu võib tolterodiin põhjustada kergeid kuni mõõdukaid
antimuskariinseid toimeid nagu suukuivus, düspepsia ja silmade kuivus.

Järgnevas tabelis on toodud andmed, mis on saadud Detrusitol’i kliinilistes uuringutes ja
turustamisjärgselt. Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimeks oli suukuivus, mis esines 35%-l
Detrusitol’i tablettidega ravitud patsientidest ja 10%-l platseeboga ravitud patsientidest. Väga sageli
täheldati ka peavalu, mis esines 10,1%-l Detrusitol’i tablettidega ravitud patsientidest ja 7,4%-l
platseeboga ravitud patsientidest.

Väga
sage
Sage
Aeg-ajalt
Teadmata (ei saa
(≥1/10)
(≥1/100 kuni
(≥1/1000 kuni
hinnata
<1/10)
<1/100)
olemasolevate
andmete alusel)
Infektsioonid ja
Bronhiit


infestatsioonid
Immuunsüsteemi häired

Ülitundlikkus
Anafülaktoidsed
(täpsustamata)
reaktsioonid
Psühhiaatrilised häired


Närvilisus
Segasus,
hallutsinatsioonid,
desorientatsioon
Närvisüsteemi häired
Peavalud
Pearinglus,
Mäluhäired
unisus,
paresteesiad
Silma kahjustused

Silmade kuivus,

nägemishäired
(k.a
akommodatsioo
nihäired)
Kõrva ja labürindi
Peapööritus


kahjustused
Südame häired

Palpitatsioonid Tahhükardia,

südamepuudulikkus,
arütmia
Vaskulaarsed häiredNahaõhetus

3
Seedetrakti häired
Suukuivus
Düspepsia,
Gastroösofageaalne
kõhukinnisus,
refluks.
kõhuvalu,
meteorism,
oksendamine,
kõhulahtisus
Naha ja nahaaluskoe
Nahakuivus

Angioödeem
kahjustused
Neerude ja kuseteede
Düsuuria,


häired
uriini
retentsioon
Üldised häired ja
Kurnatus,
valu


manustamiskoha
rinnus,
reaktsioonid
perifeerne turse
Uuringud
Kehakaalu
tõusKui tolterodiinravi alustati patsientidel, kes võtsid dementsuse raviks koliinesteraasi inhibiitoreid,
täheldati dementsuse sümptomite (nt segasus, desorientatsioon, luulud) süvenemist.

Lapsed
Kahes 12 nädala jooksul läbi viidud III faasi randomiseeritud platseebokontrollitud topeltpimedas
uuringus, kuhu oli kaasatud kokku 710 last, oli kuseteede infektsioonide, kõhulahtisuse ja
käitumishäiretega patsientide osakaal suurem tolterodiinirühmas võrreldes platseeborühmaga
(kuseteede infektsioonid: tolterodiin 6,8%, platseebo 3,6%; kõhulahtisus: tolterodiin 3,3%, platseebo
0,9%; käitumishäired: tolterodiin 1,6%, platseebo 0,4%) (vt lõik 5.1).

4.9. Üleannustamine

Kõige suurem tolterodiini L-tartraadi annus, mida anti vabatahtlikele, oli 12,8 mg üksikannusena.
Kõige raskemateks esinenud kõrvaltoimeteks olid akommodatsioonihäired ja urineerimisraskused.

Tolterodiini üleannustamise korral tuleb patsiendile teha maoloputus ja anda aktiivsütt. Ravi on
sümptomaatiline:

• Rasked tsentraalsed antikolinergilised toimed (st hallutsinatsioonid, tugev erutus): füsostigmiin.
• Krambid või väljendunud erutus: bensodiasepiinid.
• Hingamispuudulikkus: kunstlik hingamine.
• Tahhükardia: beeta-blokaatorid.
• Uriini retentsioon: kateteriseerimine.
• Müdriaas: pilokarpiini silmatilgad ja/või paigutada patsient pimedasse ruumi.

QT-intervalli pikenemist täheldati siis, kui toimeainet kiirelt vabastavaid tolterodiini tablette manustati
nelja ööpäeva jooksul ööpäevases koguannuses 8 mg (toimeainet kiirelt vabastavate tablettide
kahekordne soovitatav ööpäevane annus, mille puhul maksimaalne ekspositsioon toimeainele on
samaväärne kolmekordse maksimaalse ekspositsiooniga, mida täheldati toimeainet prolongeeritult
vabastavate kapslite puhul). Tolterodiini üleannustamise korral tuleb rakendada standardseid QT-
intervalli pikenemise raviks kasutatavaid toetavaid meetmeid.4
5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Kuseteedesse spasmolüütiliselt toimivad ained
ATC-kood: G04BD07

Tolterodiin on spetsiifiline muskariinergiliste retseptorite konkureeriv antagonist, mille selektiivsus on
in vivo tugevam kusepõie suhtes võrreldes süljenäärmetega. Ühel tolterodiini metaboliitidest (5-
hüdroksümetüülderivaadil) on tolterodiinile sarnased farmakoloogilised omadused. Kiiretel
metaboliseerijatel annab see metaboliit märkimisväärse osa preparaadi terapeutilisest toimest (vt lõik

5.2. Farmakokineetilised omadused

).

Raviefekti võib oodata 4 nädala jooksul.

Raviefekt Detrusitoli'ga, kui 4 ja 12 nädala jooksul manustatakse 2 mg kaks korda ööpäevas võrreldes
platseeboga (koondatud andmed). Absoluutarvulised muutused ning protsentuaalsed muutused
algväärtuste suhtes.

Muutuja
4 nädala uuringud
12 nädala uuringud


Detrusitol

Platseebo Statistiline Detrusitol Platseebo Statistiline
2 mg 2
olulisus vs
2 mg 2
olulisus vs
korda
platseebo
korda
platseebo
ööpäevas
ööpäevas
Urineerimiste arv 24
-1,6
-0,9
* -2,3

-1,4
**
tunni kohta
(-14%)
(-8%)
(-20%)
(-12%)
n=392
n=189
n=354
n=176
Inkontinentsi
-1,3
-1,0
m.o. -1,6 -1,1
*
episoodide arv 24
(-38%)
(-26%)
(-47%)
(-32%)
tunni kohta
n=288
n=151
n=299
n=145
Keskmine uriinihulga +25
+12
*** +35
+10
***
suurenemine ühe
(+17%)
(+8%)
(+22%)
(+6%)
urineerimise kohta
n=385
n=185
n=354
n=176
(ml)

Patsientide arv, kellel 16%
7%
** 19%
15%
m.o.
ravi järgselt ei olnud
n=394
n=190
n=356
n=177
probleeme
urineerimisel üldse
või oli neid vähe (%)
m.o. = mitteoluline; * = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,001

Tolterodiini toimet hinnati patsientidel, kelle urodünaamikat uuriti enne ravi alustamist ja kes sõltuvalt
urodünaamilise uuringu tulemustest lülitati kas urodünaamiliselt positiivsesse (motoorne
urineerimistung) või urodünaamiliselt negatiivsesse (sensoorne urineerimistung) gruppi. Mõlemas
grupis said patsiendid randomiseeritult tolterodiinravi või platseebot. Uuring ei andnud veenvaid
tõendeid selle kohta, et tolterodiini toime ületab sensoorse urineerimistungiga patsientidel platseebo
toimet.

Tolterodiini kliinilist toimet QT-intervallile uuriti EKG-de põhjal, mis saadi rohkem kui 600
patsiendilt, kelle hulka kuulusid ka eakad ja olemasoleva kardiovaskulaarse haigusega patsiendid.
Platseebo- ja ravirühmade vahel ei täheldatud QT-intervallide muutuste osas olulisi erinevusi.
Tolterodiini toimet QT-intervalli pikenemisele uuriti 48 tervel meessoost ja naissoost vabatahtlikul
vanuses 18…55 aastat. Uuritavatele manustati toimeainet kiirelt vabastavaid tolterodiini tablette
annustes 2 mg kaks korda ööpäevas ja 4 mg kaks korda ööpäevas. Tolterodiini maksimaalse
kontsentratsiooni (1 tunni möödudes) juures täheldatud tulemused (Fridericia valemiga korrigeeritud)
näitasid, et keskmiselt pikeneb QTc intervall 5,0 msek ja 11,8 msek, kui tolterodiini manustatakse

5
vastavalt annustes 2 mg kaks korda ööpäevas ja 4 mg kaks korda ööpäevas, ning 19,3 msek
moksifloksatsiini puhul (400 mg), mida kasutati aktiivse sisemise kontrollina.
Farmakokineetilisel/farmakodünaamilisel mudelil põhineva hinnangu kohaselt pikeneb QTc intervall
aeglastel metaboliseerijatel (CYP2D6 puudulikkus), keda ravitakse tolterodiiniga annustes 2 mg kaks
korda ööpäevas. See pikenemine on võrreldav pikenemisega, mida täheldati kiiretel metaboliseerijatel,
kellele manustati ravimit annuses 4 mg kaks korda ööpäevas. Kummagi tolterodiini annuse puhul ei
ületanud ühelgi uuritaval (sõltumata metaboolsest profiilist) absoluutne QTcF 500 msek ega polnud
üle 60 msek-ist muutust võrreldes algtasemega, mida loetakse erilist tähelepanu väärivate juhtumite
künniseks. 4 mg manustamisel kaks korda ööpäevas on maksimaalne plasmakontsentratsioon (Cmax)
kolm korda suurem Detrusitol SR kapslite suurima terapeutilise annuse manustamisel saavutatavast.

Lapsed
Efektiivsust ei ole laste puhul näidatud. Kahes 12 nädala jooksul läbi viidud III faasi randomiseeritud
platseebokontrollitud topeltpimedas laste uuringus kasutati tolterodiini toimeainet prolongeeritult
vabastavaid kapsleid. Kokku uuriti 710 last (486-le manustati tolterodiini ja 224-le platseebot) vanuses
5...10 aastat, kes urineerisid sageli või kellel esines uriinipidamatus. Kummaski uuringus ei täheldatud
kahe rühma vahel statistilisel olulisi erinevusi ühe nädala jooksul täheldatud uriinipidamatuse
episoodide esinemissageduse muutuse osas võrreldes algtasemega (vt lõik 4.8).

5.2 Käesolevale preparaadile iseloomulikud : Tolterodiin imendub kiiresti.
Nii tolterodiin kui ka tema 5-hüdroksümetüülmetaboliit saavutavad maksimaalse kontsentratsiooni
seerumis 1...3 tunni jooksul pärast manustamist. Tabletina manustatud tolterodiini poolväärtusaeg on
2...3 tundi kiiretel ja umbes 10 tundi aeglastel metaboliseerijatel (puudub CYP2D6).
Tasakaalukontsentratsioonid saavutatakse 2 päeva jooksul pärast tablettide manustamist.
Toit ei mõjusta kiiretel metaboliseerijatel sidumata tolterodiini ja tema aktiivse 5-
hüdroksümetüülmetaboliidi toime avaldumist, hoolimata sellest, et tolterodiini kontsentratsioon
suureneb toiduga samaaegsel manustamisel. Kliiniliselt olulisi muutusi ei ole tõenäoliselt oodata ka
aeglastel metaboliseerijatel.

Imendumine: Pärast suukaudset manustamist allub tolterodiin CYP2D6 poolt katalüüsitud esmase
passaaži metabolismile maksas, mille tulemusena moodustub 5-hüdroksümetüülmetaboliit, mis on
farmakoloogiliselt olulisim sama tugev metaboliit.
Tolterodiini absoluutne biosaadavus on 17% kiiretel metaboliseerijatel (enamus patsientidest) ja 65%
aeglastel metaboliseerijatel (puudub CYP2D6).

Jaotumine: Tolterodiin ja tema 5-hüdroksümetüülmetaboliit seonduvad ennekõike orosomukoidiga.
Seondumata fraktsioonid moodustavad vastavalt 3,7% ja 36%. Tolterodiini jaotusruumala on 113 l.

Eliminatsioon: Tolterodiin metaboliseeritakse pärast suukaudset manustamist ulatuslikult maksas.
Primaarset metaboolset teed vahendab polümorfne ensüüm CYP2D6 ja selle tulemusena tekib 5-
hüdroksümetüülmetaboliit. Edasine metabolism viib 5-karboksüülhappe ja N-dealküülitud-5-
karboksüülhappe metaboliitide moodustumiseni, mis moodustavad uriinis avastatud metaboliitidest
vastavalt 51% ja 29%. Populatsiooni alamjaotisel (umbes 7%) puudub CYP2D6 aktiivsus. Nendel
isikutel (aeglastel metaboliseerijatel) on kindlakstehtud metabolismi teeks dealküülimine CYP3A4
kaudu N-dealküülitud tolterodiinini, mis ei mõjuta kliinilist toimet. Ülejäänud populatsiooni
nimetatakse kiireteks metaboliseerijateks. Kiiretel metaboliseerijatel on tolterodiini süsteemne kliirens
umbes 30 l/h. Aeglastel metaboliseerijatel viib vähenenud kliirens oluliselt suuremate tolterodiini
seerumkontsentratsioonideni (umbes 7 korda suuremad), ent sealjuures on 5-
hüdroksümetüülmetaboliidi kontsentratsioonid praktiliselt määramatud.

5-hüdroksümetüülmetaboliit on farmakoloogiliselt aktiivne ja võrdne tolterodiiniga. Tolterodiini ja 5-
hüdroksümetüülmetaboliidi valke siduvates omadustes on aeglastel metaboliseerijatel ekspositsioon
(AUC) seondumata tolterodiinile umbes sama, mis aktiivse CYP2D6-ga patsientidel kombineerituna
seondumata tolterodiinile ja tema 5-hüdroksümetüülmetaboliidile, kui ravimit manustatakse sama

6
annustamisskeemi järgi. Ravimi ohutus, talutavus ning kliiniline vastus on patsiendi fenotüübist
sõltumatud.

Radioaktiivsuse eritumine pärast radioaktiivselt märgistatud [14C]-tolterodiini manustamist on umbes
77% ulatuses uriiniga ning 17% ulatuses roojaga. Alla 1% manustatud annusest eritub muutumatul
kujul ning ligikaudu 4% 5-hüdroksümetüülmetaboliidina. Karboksüleeritud metaboliit ja vastav
dealküülitud metaboliit moodustavad umbes 51% ja 29% uriinis leiduvatest metaboliitidest.

Farmakokineetika on terapeutilises ulatuses lineaarne.

Spetsiifilised patsientide rühmad:
Maksafunktsiooni kahjustus: Maksatsirroosiga patsientidel on leitud umbes kaks korda suurema
ekspositsiooni olemasolu seondumata tolterodiinile ja tema 5-hüdroksümetüülmetaboliidile (vt lõigud
4.2 ja 4.4).

Neerufunktsiooni kahjustus: Raske neerukahjustustusega (inuliini kliirens GFR ≤30 ml/min)
patsientidel on umbes kaks korda suurem ekspositsioon seondumata tolterodiinile ja tema 5-
hüdroksümetüülmetaboliidile. Nendel patsientidel olid teiste metaboliitide plasmakontsentratsioonid
märkimisväärselt (kuni 12-kordselt) tõusnud. Nende metaboliitide kliiniline olulisus pole teada. Kerge
kuni mõõduka neerukahjustuse kohta andmed puuduvad (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Lapsed
Ekspositsioon toimeainele (arvestuses mg annuse kohta) on täiskasvanutel ja noorukitel sarnane.
Võrreldes täiskasvanutega on lastel vanuses 5…10 aastat keskmine ekspositsioon toimeainele
(arvestuses mg annuse kohta) ligikaudu kaks korda suurem (vt lõigud 4.2 ja 5.1).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Toksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja ohutuse farmakoloogilistes uuringutes kliiniliselt
olulisi toimeid ei leitud, välja arvatud need, mis on seotud ravimi farmakoloogilise toimega.

Reproduktsiooniuuringud on läbi viidud hiirte ja küülikutega.
Hiirtel puudus tolterodiinil mõju fertiilsusele või reproduktiivsele funktsioonile. Tolterodiin kutsus
esile embrüo surma ja väärarengud plasmakontsentratsioonis (Cmax või AUC), mis oli 20 või 7 korda
suurem kui ravitavatel inimestel.
Küülikutel väärarenguid ei esinenud, kuid uuringud viidi läbi 20 või 3 korda suurema
plasmakontsentratsiooniga (Cmax või AUC), kui on oodatav ravitavatel inimestel.

Tolterodiin, nagu ka selle aktiivsed metaboliidid inimesel, pikendavad aktsioonipotentsiaali kestust
(90% repolarisatsioon) koera Purkinje-kiududes (terapeutilistest tasemetest 14 kuni 75 korda suurem)
ja blokeerivad K+-voolu kloonitud inimese hERG-geeni kanalites (terapeutilistest tasemetest 0,5 kuni
26,1 korda suurem). Koertel on leitud QT-intervalli pikenemist pärast tolterodiini ja selle inimese
metaboliitide manustamist (terapeutilistest tasemetest 3,1 kuni 61,0 korda suurem). Nende leidude
kliiniline olulisus pole teada.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Mikrokristalliline tselluloos
Kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat
Naatriumtärklisglükolaat (tüüp B)
Magneesiumstearaat
Kolloidne veevaba ränidioksiid


7
Tableti kate:
Hüpromelloos
Mikrokristalliline tselluloos
Steariinhape
Titaandioksiid (E171)

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tabletid on pakitud blisterpakendisse, mis on valmistatud PVC/PVDC-st ja alumiiniumfooliumist
PVDC-st kuumkinnitatud kattega.

Pakendi suurused: 28 või 56 tabletti blisterpakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Pfizer Enterprises SARL
Rond-Point du Kirchberg
51, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luksemburg

8. Müügiloa number

Detrusitol 1 mg : 302100
Detrusitol 2 mg: 302200

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

25.02.2000/27.09.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2010


8