CORINFAR RETARD

Toimeained: nifedipiin

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 20mg 30TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CORINFAR RETARD ja milleks seda kasutatakse

Corinfar retard kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kaltsiumikanalite blokaatoriteks. Corinfar
retard lõõgastab veresoonte silelihaseid ja laiendab nii perifeerseid veresooni kui ka südame pärgartereid.
Corinfar retard’i kasutatakse arteriaalse hüpertensiooni, stenokardia ja Raynaud’ sündroomi raviks.

2. Mida on vaja teada enne CORINFAR RETARD võtmist

Ärge võtke Corinfar retard'i
- kui olete nifedipiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
- kui teil on kardiovaskulaarne Å¡okk
- kui te kasutate samaaegselt rifampitsiini (tuberkuloosivastane ravim)

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Corinfar retard'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui teil on madal vererõhk
- kui teil on kompenseerimata südamepuudulikkus
- kui teil on aordistenoos
- kui te olete rase või toidate rinnaga last
- kui teil on maksahaigus

Lapsed ja noorukid
Nifedipiini ei kasutata alla 18-aastastel lastel ja noorukitel, sest puuduvad ohutuse ja efektiivsuse
andmed.

Muud ravimid ja Corinfar retard
Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid
ravimeid.

Järgmised ravimid võivad mõjutada nifedipiini toimet:
- teatud tuberkuloosi ravimid (rifampitsiin)
- teatud antibiootikumid (makroliidantibiootikumid, nt erütromütsiin)
- teatud HIV ravimid (anti-HIV proteaasi inhibiitorid, nt ritonaviir)
- teatud seentevastased ained (asooli-tüüpi, nt ketokonasool)
- depressiooni ravimid nefasodoon ja fluoksetiin
- kinupristiin/dalfopristiin (antibiootikumid)
- tsimetidiin (haavandõtve ravim)
- tsisapriid (teatud tüüpi seedehäirete ravim)
- epilepsiavastased ained, nt valproehape, fenütoiin, karbamasepiin, fenobarbitoon
- teised vererõhku langetavad ained, nt diureetikumid, beetablokaatorid, AKE inhibiitorid, KT1
antagonistid, teised kaltsiumiantagonistid, alfablokaatorid, PDE5 inhibiitorid, alfa-metüüldopa.
- digoksiin (südamepuudulikkuse ravim)
- kinidiin (südame rütmihäirete ravim)
- takroliimus (siirdamise korral kasutatav ravim)

Nifedipiin võib suurendada uriinis vanillüül-mandelhappe väärtusi spektrofotomeetrilisel määramisel.
Sellise analüüsi vajadusel tuleb teha täpsustavad analüüsid mõnel teisel meetodil.

Corinfar retard koos toidu ja joogiga
Greibimahl pärsib nifedipiini lagunemist ja tugevdab selle toimet. Kui olete joonud greibimahla, ei
tohi nifedipiini võtta.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Nifedipiini ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud äärmisel juhul, kui see on naise seisundi tõttu
hädavajalik.
Nifedipiini ei soovitata kasutada imetamise ajal, sest on teateid, mille kohaselt nifedipiin eritub
rinnapiima.
On andmeid, et nifedipiin võib kahjustada meeste viljakust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Võimalik on reaktsioonikiiruse aeglustumine (sõidukijuhtimine, masinatega töötamine, töötamine ilma
kindla toeta), eriti ravi alguses, annuse suurendamisel, preparaadi vahetamisel ja ravimi samaaegsel
kasutamisel alkoholiga.

Corinfar retard sisaldab laktoosi.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima
arstiga.

3. Kuidas CORINFAR RETARD võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kuni arst pole teisiti määranud,
kehtivad järgmised juhised.
Ravi peab läbi viima võimalikult individuaalselt, arvestades haiguse raskusastet ja nõudeid ravimile.
Arvestades iga haigusjuhtu, peab sobiva annuse kohandama ettevaatlikult. Hoolikalt peab jälgima
maksafunktsiooni häirega patsiente, vajadusel võib annust vähendada. Raskete tserebrovaskulaarsete
haiguste korral peab ravima väiksema annusega.
Üldiselt kehtib täiskasvanutele järgmine annustamisskeem:
Krooniline stabiilne ja vasospastiline stenokardia/organitest mittetingitud kõrgvererõhutõbi:
Keskmine ööpäevane annus: 1 toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 2 korda ööpäevas (2 korda
20 mg).
Juhul kui on vajalik suurem annus, tuleb ööpäevast annust suurendada maksimaalse annuseni 2
toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti 2 korda ööpäevas (2 korda 40 mg).

Manustamisviis ja -kestus

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett tuleb sisse võtta pärast sööki koos rohke vedelikuga, seda
ei tohi närida ega poolitada.
Vahemik 2 üksikannuse manustamise vahel: vähemalt 4 tundi.
Ravi kestuse otsustab arst.

Kui te lõpetate Corinfar retard’i võtmise
Ravi järsk katkestamine: võimalik haiguse sümptomite äge süvenemine; kõrgvererõhutõvega
(hüpertooniatõvega) või südame isheemiatõvega patsientidel võib vallanduda “tagasilöögi-efekt”
(hüpertensiivne kriis, müokardi isheemia).
Ravi lõpetamine, eriti suurte annuste ja/või pikaajalise ravi korral, peab toimuma ainult annuse aeglase
vähendamisega.

Kui te võtate Corinfar retard’i rohkem kui ette nähtud
Raskekujulise mürgistuse korral nifedipiiniga on täheldatud järgmisi sümptomeid: teadvuse häired
kuni koomani, järsk vererõhu langus, südame rütmihäired, hüperglükeemia, metaboolne atsidoos,
hüpoksia, kardiogeenne šokk koos kopsutursega.
Üleannustamise kahtlusel teatada sellest kohe arstile/kiirabisse, et saaks otsustada edasise tegutsemise
üle. Teadvusel patsiendi esmaabiks on oksendamise esilekutsumine või maoloputus esimese tunni
jooksul pärast ravimi manustamist, seejärel tuleb suu kaudu manustada aktiivsütt (täiskasvanutele
50 g, lastele 10…15 g). Patsient võib vajada haiglaravi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 100st)
- Peavalu
- Tursed
- Vasodilatatsioon
- Kõhukinnisus
- Halb enesetunne

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 1000st)
- Allergiline reaktsioon, allergiline turse / angioödeem (sh kõriturse)
- Ärevustunne, unehäired, peapööritus, migreen, pearinglus, värinad, nägemishäired
- Südame löögisageduse kiirenemine, südamepekslemine, vererõhu langus, minestus
- Ninaverejooks, ninakinnisus
- Kõhuvalu, mao ja soolte valu, iiveldus, seedehäire, kõhugaasid, suukuivus
- Muutused maksafunktsiooni analüüsides
- Punetus
- Lihaskrambid
- Liigeseturse
- Liigsage urineerimine, urineerimishäired
- Erektsioonihäired
- Täpsustamata valu
- Külmavärinad

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 10 000st)
- Kihelus, nõgestõbi, lööve
- Tundlikkushäired
- Igemete vohamine

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
- Muutused verepildis: vererakkude vähesus (agranulotsütoos), valgete vereliblede vähesus
(leukopeenia)
- Raske allergiline üldreaktsioon (anafülaktiline/ anafülaktoidne reaktsioon)
- Veresuhkru taseme tõus (hüperglükeemia)
- Tundlikkuse langus (hüpoesteesia)
- Unisus
- Silmavalu
- Valu rinnus (stenokardia)
- Hingamishäired (düspnoe)
- Oksendamine, maolukuti nõrkus, ikterus
- Nahareaktsioonid (toksiline epidermise nekrolüüs, allergiline valgusülitundlikkusreaktsioon,
palpeeritav purpur)
- Liigesevalu
- Lihasvalu

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas CORINFAR RETARD säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni:".
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Corinfar retard sisaldab

- Toimeaine on nifedipiin. Üks tablett sisaldab 20 mg nifedipiini.
- Abiained on laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, makrogool 6000, makrogool 35000,
talk, kartulitärklis, hüpromelloos, polüvidoon K 25, mikrokristalne tselluloos, värvained
titaandioksiid (E171) ja kinoliinkollane (E104).

Kuidas Corinfar retard välja näeb ja pakendi sisu
Corinfar retard on saadaval 30, 50 ja 100 tabletiga pakendites.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja
Teva Pharma B.V.
Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Holland

Tootjad
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
Mogilska 80
31546 Krakow
Poola

või

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)
Prilaz baruna Filipovica 25
10000 Zagreb
Horvaatia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal
Lõõtsa 8
11415 Tallinn
Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud mais 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

CORINFAR RETARD, 20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 20 mg nifedipiini.
INN. Nifedipinum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoosmonohüdraat.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.
Kollased, ümmargused, kaksikkumerad, 10 mm diameetriga, poolitusjooneta tabletid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Arteriaalne hüpertensioon. Stabiilne stenokardia.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annused määratakse individuaalselt olenevalt haige seisundist ja tundlikkusest ravimi suhtes.
Soovitava ravitoime saavutamiseks suurendatakse annuseid järk-järgult. Mõnede tserebrovaskulaarsete
haigustega patsiente ravida väiksemate annustega.

Üldjuhul on annused järgmised:
Krooniline stabiilne ja vasospastiline stenokardia: keskmine ööpäevane annus on 20 mg 2 korda
ööpäevas. Vajadusel võib annust järk-järgult suurendada kuni 40 mg-ni 2 korda ööpäevas.
Maksimaalne ööpäevane annus ei tohi ületada 80 mg (4 tabletti).
Hüpertooniatõbi: soovitatav keskmine ööpäevane annus on 20 mg 2 korda ööpäevas. Vajadusel võib
annust järk-järgult suurendada kuni 40 mg-ni 2 korda ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus ei tohi
ületada 80 mg (4 tabletti).

Ravi viis ja kestus. CORINFAR RETARD toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid võetakse
sisse pärast sööki koos vedelikuga, neid ei tohi katki närida. Söögi ajal manustamisel ravimi
imendumine aeglustub, kuid ei vähene. Soovitatav intervall kahe üksikannuse vahel on 12 tundi
(hommikul ja õhtul), minimaalselt 4 tundi. Ravi kestuse otsustab arst. Pikaajalisel ja suurte annuste
kasutamisel tuleb ravi lõpetada annuste järk-järgulise vähendamise teel.
Kuna toimeaine nifedipiin on tundlik valguse suhtes, ei tohi toimeainet prolongeeritult vabastavaid
tablette poolitada, sest sellisel juhul ei ole enam tagatud kaitse valguse eest, mis on saavutatud
õhukese polümeerikatte abil.

Lapsed
Nifedipiini ohutus ja efektiivsus alla 18-aastastel lastel ja noorukitel ei ole tõestatud.

Eakad patsiendid
Farmakokineetiliste andmete alusel ei ole annuse kohaldamine üle 65-aasta vanustel patsientidel
vajalik.

Maksakahjustusega patsiendid
Maksafunktsiooni kahjustusega patsiente tuleb hoolikalt jälgida ning tõsisematel juhtudel võib olla
vajalik annuse vähendamine.

Neerukahjustusega patsiendid
Farmakokineetiliste andmete alusel ei ole annuse kohaldamine neerukahjustusega patsientidel vajalik
(vt lõik 5.2).

4.3. Vastunäidustused

- Teadaolev ülitundlikkus nifedipiini või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
- Kardiovaskulaarse šokk.
- Kombinatsioon rifampitsiiniga, sest ensüüme indutseeriva toime tõttu ei pruugi nifedipiini
sisaldus plasmas jõuda piisava tasemeni (vt lõik 4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ettevaatust tuleb rakendada patsientidel, kellel on väga madal vererõhk (raske hüpotensioon, süstoolne
rõhk alla 90 mmHg); manifesteerunud südamepuudulikkus või raskekujuline aordistenoos.

Nifedipiini ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul kui naise kliinilise seisundi tõttu on
näidustatud ravi nifedipiiniga. Nifedipiini kasutamine peab piirduma naistega, kellel on raskekujuline
hüpertensioon, mis ei allu standardravile (vt lõik 4.6).

Nifedipiini ei soovitata kasutada imetamise ajal, sest on teateid, mille kohaselt nifedipiin eritub
rinnapiima. Nifedipiini toimeid suukaudsete väikeste annuste imendumisel ei teata (vt lõik 4.6).

Nifedipiini manustamisel tuleb hoolikalt jälgida vererõhku, ka juhul kui nifedipiini manustatakse koos
i.v. magneesiumsulfaadiga, pidades silmast võimalikku vererõhu järsku langust, mis võib kahjustada
nii ema kui loodet.

Maksakahjustusega patsiente tuleb hoolikalt jälgida. Rasketel juhtudel võib olla vajalik vähendada
annuseid.

Nifedipiin metaboliseerub P450 3A4 süsteemi vahendusel. Ravimid, mis teadaolevalt inhibeerivad või
indutseerivad seda ensümaatilist süsteemi, võivad seetõttu mõjutada nifedipiini esmast maksapassaaži
või kliirensit (vt lõik 4.5).

Samal põhjusel võivad ravimid, mis on tsütokroom P450 3A4 süsteemi nõrgad kuni mõõdukad
inhibiitorid, põhjustada nifedipiini kontsentratsiooni suurenemist plasmas. Näiteks:
- makroliidantibiootikumid (nt erütromütsiin)
- anti-HIV proteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir)
- asooli-tüüpi seenevastased ained (nt ketokonasool)
- antidepressandid nefasodoon ja fluoksetiin
- kinupristiin/dalfopristiin
- valproehape
- tsimetidiin

Nende ravimite samaaegsel manustamisel tuleb jälgida vererõhku ning vajadusel tuleb kaaluda
nifedipiini annuste vähendamist.

Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasipuudulikkus või glükoosi-
galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimid, mis mõjutavad nifedipiini toimet

Nifedipiini metabolism toimub tsütokroom P450 3A4 süsteemi vahendusel nii soolte limaskestas kui
ka maksas. Ravimid, mis teadaolevalt inhibeerivad või indutseerivad seda ensümaatilist süsteemi,
võivad seetõttu mõjutada nifedipiini esmast maksapassaaži (suukaudsel manustamisel) või kliirensit
(vt lõik 4.4)

Nifedipiini manustamisel koos järgmiste ravimitega tuleb arvestada koostoimete ulatuse ja kestusega:

Rifampitsiin
Rifampitsiin on tsütokroom P450 3A4 süsteemi tugev indutseerija. Samaaegsel manustamisel koos
rifampitsiiniga väheneb oluliselt nifedipiini biosaadavus ja seega nõrgeneb ka toime. Seetõttu on
nifedipiini samaaegne kasutamine rifampitsiiniga vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Samaaegsel manustamisel järgmiste nõrkade kuni tugevate tsütokroom P450 3A4 süsteemi
inhibiitoritega tuleb jälgida vererõhku ning vajadusel kaaluda nifedipiini annuse vähendamist

Makroliidantibiootikumid (nt erütromütsiin)
Nifedipiini ja makroliidantibiootikumidega ei ole koostoimete uuringuid läbi viidud. Teatud
makroliidantibiootikumide puhul on teada, et need inhibeerivad tsütokroom P450 3A4 poolt
vahendatud teiste ravimite metabolismi. Seega ei saa välistada nifedipiini plasmakontsentratsioonide
võimalikku suurenemist mõlema ravimi samaaegsel manustamisel (vt lõik 4.4).

Asitromütsiin, ehkki ehituselt makroliidantibiootikumidega sarnane, ei inhibeeri oluliselt CYP3A4.

Anti-HIV proteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir)
Kliinilisi uuringuid ravimi koostoimete hindamiseks nifedipiini ja teatud anti-HIV proteaasi
inhibiitorite vahel ei ole veel läbi viidud. Selle ravimiklassi esindajad inhibeerivad teadaolevalt
tsütokroom P450 A34 süsteemi. Lisaks on selle ravimiklassi preparaatide puhul täheldatud, et need
inhibeerivad in vitro tsütokroom P450 A34 süsteemi poolt vahendatavat nifedipiini metabolismi.
Samaaegsel manustamisel koos nifedipiiniga ei saa välistada, et esmase maksametabolismi
vähenemise ja eliminatsiooni aeglustumise tõttu suureneb oluliselt nifedipiini kontsentratsioon
plasmas (vt lõik 4.4).

Asooli-tüüpi seenevastased ained (nt ketokonasool)
Ametlikke koostoimete uuringuid nifedipiini ja teatud asooli-tüüpi seentevastaste ainete võimalike
vastastikuste toimete kohta ei ole veel läbi viidud. Sellesse ravimiklassi kuuluvad ained inhibeerivad
teadaolevalt tsütokroom P450 A34 süsteemi. Suukaudsel manustamisel koos nifedipiiniga ei saa
välistada nifedipiini süsteemse biosaadavuse olulist suurenemist, mis on tingitud esmase
maksametabolismi vähenemisest (vt lõik 4.4).

Fluoksetiin
Kliinilisi uuringuid fluoksetiini ja nifedipiini vaheliste võimalike koostoimete kohta ei ole veel läbi
viidud. On tõestatud, et fluoksetiin inhibeerib in vitro tsütokroom P450 A34 poolt vahendatavat
nifedipiini ainevahetust. Seetõttu ei saa välistada nifedipiini kontsentratsiooni suurenemist plasmas
nende ravimite samaaegsel manustamisel (vt lõik 4.4).

Nefasodoon
Kliinilisi uuringuid nifedipiini ja nefasodooni vaheliste võimalike koostoimete kohta ei ole veel läbi
viidud. On teada, et nefasodoon inhibeerib tsütokroom P450 A34 poolt vahendatavat teiste ravimite
metabolismi. Seetõttu ei saa välistada nifedipiini kontsentratsiooni suurenemist plasmas nende
ravimite samaaegsel manustamisel (vt lõik 4.4).

Kinupristiin / dalfopristiin
Kinupristiini / dalfopristiini samaaegne manustamine nifedipiiniga võib põhjustada nifedipiini
kontsentratsiooni suurenemist plasmas (vt lõik 4.4).

Valproehape
Ametlikke koostoimete uuringuid valproehappe ja nifedipiini vaheliste võimalike koostoimete kohta ei
ole läbi viidud. Kuna on näidatud, et valproehape suurendab plasmas ensüümide indutseerimise kaudu
struktuurselt sarnase kaltsiumikanali blokaatori, nimodipiini kontsentratsioone, siis ei saa välistada
nifedipiini kontsentratsiooni suurenemist plasmas ning sellest tulenevat toime tugevnemist (vt
lõik 4.4).

Tsimetidiin
Kuna tsimetidiin inhibeerib tsütokroom P450 A34, siis tõuseb nifedipiini sisaldus plasmas ning
võimalik on hüpertensioonivastase toime tugevnemine (vt lõik 4.4).

Muud
Tsisapriid
Nifedipiini ja tsisapriidi samaaegsel manustamisel võib suureneda nifedipiini kontsentratsioon
plasmas.

Tsütokroom P450 A34 süsteemi indutseerivad epilepsiavastased ained, nt fenütoiin, karbamasepiin ja
fenobarbitaal
Fenütoiin indutseerib tsütokroom P450 A34 süsteemi. Samaaegsel manustamisel fenütoiiniga väheneb
nifedipiini biosaadavus ning seega nõrgeneb ka toime. Mõlema ravimi samaaegsel manustamisel tuleb
jälgida kliinilist ravivastust nifedipiinile ning vajadusel tuleb kaaluda nifedipiini annuse suurendamist.
Kui nifedipiini annust suurendati ravimite samaaegse kasutamise ajal, siis tuleb pärast fenütoiinravi
lõpetamist kaaluda nifedipiini annuse vähendamist.
Nifedipiini võimalike koostoimete kohta karbamasepiini või fenobarbitaaliga ei ole ametlikke
uuringuid läbi viidud. Kuna mõlemad ravimid teadaolevalt vähendavad plasmas ehituslikult sarnase
kaltsiumikanali inhibiitori nimodipiini sisaldust ensüümide indutseerimise kaudu, siis ei saa välistada
nifedipiini kontsentratsiooni vähenemist plasmas koos toime nõrgenemisega.

Nifedipiini mõju teiste ravimite toimele

Vererõhku langetavad ravimid
Nifedipiin võib tugevdada samaaegselt manustatud hüpertensioonivastaste ainete vererõhku langetavat
toimet. Sellised ained on näiteks:
- diureetikumid
- beetablokaatorid
- AKE inhibiitorid
- AT1 antagonistid
- teised kaltsiumiantagonistid
- alfa-adrenergilised blokaatorid
- PDE5 inhibiitorid
- alfa-metüüldopa.

Nifedipiini samaaegsel manustamisel beeta-retseptorite blokaatoritega tuleb patsienti hoolikalt jälgida,
sest on teada, et üksikjuhtudel võib südamepuudulikkus süveneda.

Digoksiin
Nifedipiini ja digoksiini samaaegne manustamine võib aeglustada digoksiini kliirensit ja seeläbi
suurendada digoksiini kontsentratsiooni plasmas. Seetõttu tuleb ettevaatusabinõuna kontrollida
patsienti digoksiini üleannustamise sümptomite suhtes ning vajadusel tuleb vähendada glükosiidide
annust, lähtudes digoksiini kontsentratsioonist plasmas.

Kinidiin
Kui nifedipiini ja kinidiini manustatakse samaaegselt, on üksikjuhtudel täheldatud kinidiini taseme
langust või nifedipiini ärajätmisel, olulist kinidiini kontsentratsiooni suurenemist plasmas, kui
nifedipiini kas manustati lisaks või jäeti ära. Soovitatav on jälgida kinidiini kontsentratsiooni plasmas
ning vajadusel kohandada kinidiini annust. Mõned autorid on teatanud nifedipiini kontsentratsiooni
suurenemisest plasmas samaaegsel manustamisel koos teiste ravimitega, samas kui teised ei ole
täheldanud nifedipiini farmakokineetika muutusi.

Seetõttu tuleb hoolikalt jälgida vererõhku, kui nifedipiinravile lisatakse kinidiin. Vajadusel tuleb
vähendada nifedipiini annust.

Takroliimus
On tõestatud, et takroliimuse metabolism toimub tsütokroom P450 A34 süsteemi vahendusel. Hiljuti
avaldatud andmetest nähtub, et takroliimuse annust, mis manustatakse koos nifedipiiniga, võib teatud
juhtudel vähendada. Ravimite koos manustamisel tuleb jälgida takroliimuse kontsentratsiooni plasmas
ning vajadusel tuleb kaaluda takroliimuse annuse vähendamist.

Ravimi koostoimed toiduga

Greibimahl
Greibimahl inhibeerib tsütokroom P450 A34 süsteemi. Nifedipiini manustamine koos greibimahlaga
põhjustab seetõttu plasmakontsentratsiooni suurenemist ning nifedipiini toime pikenemist, mille taga
on esmase maksametabolismi vähenemine või kliirensi aeglustumine. Tulemusena võib tugevneda
vererõhku langetav toime. Pärast regulaarset greibimahla tarbimist võib see toime püsida 3 päeva
pärast viimast greibimahla manustamiskorda.
Nifedipiini võtmise ajal tuleb seega hoiduda greibi / greibimahla tarbimisest.

Muud koostoimete vormid

Nifedipiin võib suurendada uriinis vanillüül-mandelhappe väärtusi spektrofotomeetrilisel määramisel.
HPLC meetodil määramisi ravim ei mõjuta.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Nifedipiini ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul kui naise kliinilise seisundi tõttu on
näidustatud ravi nifedipiiniga. Nifedipiini kasutamine peab piirduma naistega, kellel on raskekujuline
hüpertensioon, mis ei allu standardravile (vt lõik 4.4).

Rasedatel ei ole läbi viidud piisavaid ja hästi kontrollitud uuringuid.

Olemasolev teave ei ole piisav, et välistada võimalikke kõrvaltoimeid lootele ja vastsündinule.

Loomkatsetes on nifedipiin olnud embrüotoksiline, fetotoksiline ja teratogeenne.

Olemasolevad kliinilised andmed ei ole näidanud spetsiifilist prenataalset riski. Siiski on teatatud
perinataalse asfüksia, keiserlõikega sünnituste, enneaegsete sünnituste ja intrauteriinse kasvupeetuse
juhtude sagenemisest. Ei ole selge, mil määral need teated olid tingitud hüpertensioonist, selle ravist
või ravimi spetsiifilistest toimetest.

Imetamine
Nifedipiin eritub rinnapiima. Nifedipiini kontsentratsioon rinnapiimas on enamvähem võrreldav
kontsentratsiooniga ema seerumis. Toimeainet kiiresti vabastavate ravimvormide puhul on soovitatav
lükata imetamist või rinnapiima väljalüpsmist edasi 3 kuni 4 tundi pärast ravimi manustamist, et
vähendada nifedipiini kogust, mis imikuni jõuab (vt lõik 4.4).

Fertiilsus
In vitro viljastamisel on täheldatud pöörduvaid biokeemilisi muutusi spermatosoidide peaosas, mis
võivad halvendada spermatosoidide võimekust, üksikjuhtudel seostatud kaltsiumi antagonistide (nt
nifedipiini) toimega. Meestel, kellel on korduvalt ebaõnnestunud viljastamine in vitro meetodil ning
puudub muu selgitus, tuleb võimaliku põhjusena mõelda kaltsiumi antagonistide, nt nifedipiini peale.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravi ajal nifedipiiniga on vajalik patsiendi regulaarne meditsiiniline jälgimine.
Nifedipiini kasutamine võib mõjutada autojuhtimise, masinate käsitsemise või toetuseta asendis
töötamise võimet. See toime väljendub rohkem ravi alguses, ravimi annuse suurendamisel või ravimi
vahetamisel ja samaaegsel kasutamisel alkoholiga.

4.8. Kõrvaltoimed

Alljärgnevalt on toodud kõrvaltoimed nifedipiini platseebo-kontrolliga uuringutest CIOMS III
esinemissageduste järgi (kliiniliste uuringute andmebaas: nifedipiin n=2661; platseebo n=1486;
22.02.2006 seisuga ning ACTION uuring: nifedipiin =3825; platseebo n=3840).
Veerus "sage" loetletud kõrvaltoimete esinemissagedus oli alla 3%, välja arvatud tursed (9,9%) ja
peavalu (3,9%).
Nifedipiini sisaldavate ravimite kasutamisel esinevad kõrvaltoimed on esinemissageduste kaupa kokku
võetud alljärgnevas tabelis. Kõrvaltoimed on igas esinemissageduste rühmas esitatud tõsiduse
vähenemise järjekorras. Esinemissagedused on järgmised: sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt
(≥ 1/1000 kuni < 1/100) ja harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000). Kõrvaltoimed, mida on esinenud üksnes
turuletulekujärgse järelevalve jooksul ja mille esinemissagedust ei ole võimalik hinnata, on liigitatud
alarühma „Teadmata“.

Organsüsteemi
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Teadmata
klass (MedDRA)
Vere jaAgranulotsütoos
lümfisüsteemi
Leukopeenia
häired
Immuunsüsteemi

Allergiline
Kihelus
Anafülaktiline/
häired
reaktsioon
Urtikaaria
anafülaktoidne
Allergiline turse /
Lööve
reaktsioon
angioödeem (sh
kõriturse*)
Psühhiaatrilised

Ärevus-


häired
reaktsioonid
Unehäired
Ainevahetus- jaHüperglükeemia
toitumishäired

Närvisüsteemi
Peavalu
Peapööritus
Paresteesia /
Hüpoesteesia
häired
Migreen
Düsesteesia
Somnolentsus
Pearinglus
Treemor
Silma kahjustused
Nägemishäired

Silmavalu

Südame häired

Tahhükardia

Valu rinnus
Palpitatsioonid
(stenokardia)
Vaskulaarsed
Tursed
Hüpotensioon


häired
Vaso-
Sünkoop
dilatatsioon
Respiratoorsed,

Ninaverejooks

Düspnoe
rindkere ja
Ninakinnisus
mediastiinumi
häired
Seedetrakti
Kõhukinnisus
Kõhuvalu, mao ja Igemete
Oksendamine
häired

soolte valu
hüperplaasia
Gastroösofageaalne
Iiveldus
refluks
Düspepsia
Flatulents
Suukuivus
Maksa ja

Maksaensüümide

Ikterus
sapiteede häired
aktiivsuse
mööduv tõus
Naha ja

Erüteem

Toksiline epidermise
nahaaluskoe
nekrolüüs
kahjustused
Allergiline
valgusülitundlikkusre
aktsioon
Palpeeritav purpur
Lihas-skeleti ja

Lihaskrambid

Artralgia
sidekoe
Liigesturse
Müalgia
kahjustused
Neerude ja

Polüuuria


kuseteede häired
Düsuuria
Reproduktiivse

Erektsioonihäired

süsteemi ja
rinnanäärme
häired
Üldised häired ja
Halb
Täpsustamata


manustamiskoha
enesetunne
valu
reaktsioonid
Külmavärinad
* võib põhjustada eluohtliku seisundi.

Maliigse hüpertensiooni ja hüpovoleemiaga dialüüsipatsientidel võib vasodilatatsiooni tõttu tekkida
vererõhu järsk langus.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Raskekujulise nifedipiini intoksikatsiooni korral tekivad järgmised sümptomid:
Teadvushäired kuni koomani, järsk vererõhu langus, tahhü/bradüarütmiline südame rütmihäire,
hüperglükeemia, metaboolne atsidoos, hüpoksia, kardiogeenne šokk koos kopsutursega.

Üleannustamise ravi
Ravis on prioriteediks toimeaine organismist väljaviimine ja stabiilse kardiovaskulaarse seisundi
taastamine.

Suukaudse manustamise järgselt on näidustatud maoloputus, vajadusel koos peensooleloputusega.

Eriti juhul kui intoksikatsioon on toimunud toimeainet aeglaselt vabastavate nifedipiini
ravimvormidega nagu nifedipiin retard, peab eliminatsioon olema võimalikult täielik, sh ka
peensoolest, et ära hoida vastasel korral paratamatut toimeaine pidevat imendumist.

Hemodialüüs ei ole otstarbekas, sest nifedipiin ei ole dialüüsitav. Soovitav on plasmaferees (kõrge
valgusiduvus, suhteliselt väike jaotusruumala).

Bradüarütmiat saab sümptomaatiliselt ravida beeta-sümpatomimeetikumide abil. Eluohtliku
bradüarütmia korral on soovitatav paigaldada ajutine südamestimulaator.

Kardiogeense šoki ja arteriaalse vasodilatatsiooni tagajärjel tekkinud hüpotensiooni raviks
manustatakse kaltsiumi (10…20 ml kaltsiumglükonaadi 10% lahust manustatakse aeglaselt i.v. ja
korratakse vajadusel). Tulemusena võib seerumi kaltsiumisisaldus ulatuda normi ülemisse vahemikku
kuni veidi üle normi piiri. Kui kaltsiumi abil ei õnnestu saavutada vererõhu piisavat tõusu,
manustatakse lisaks vasokonstrikteerivaid sümpatomimeetikume, nt dopamiini või noradrenaliini.
Nende ravimite annused sõltuvad ainult sellest, milline on nende toime.

Veremahu suurendamine peab südame ülekoormuse ohu tõttu toimuma ettevaatlikult.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Kaltsiumikanali blokaatorid, ATC-kood: C08CA05.

Nifedipiin on 1,4-dihüdropüridiini tüüpi kaltsiumikanali blokaator. Kaltsiumikanali blokaatorid
takistavad kaltsiumiioonide tungimist rakku läbi kaltsiumikanalite, seda eeskätt koronaararterite ja
perifeersete veresoonte silelihaskoes. See toime põhjustab vasodilatatsiooni. Terapeutilistes annustes
otsene toime müokardile nifedipiinil praktiliselt puudub.
Nifedipiin laiendab koronaarartereid nende lihaskoe toonuse vähendamise teel ja parandab seeläbi
müokardi verevarustust. Samal ajal väheneb ka perifeerne vastupanu.
Ravi alguses kaltsiumikanali blokaatoritega võib tekkida südame löögisageduse ja minutimahu
reflektoorne suurenemine. See suurenemine ei ole siiski piisav, et kompenseerida vasodilatatsiooni.
Pikaajalise ravi jooksul pöördub esmalt suurenenud südame minutimaht tagasi esialgsele tasemele.
Nifedipiini vererõhku langetav toime on eriti märgatav kõrgema vererõhuga patsientidel.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Suukaudsel manustamisel tühja kõhuga imendub nifedipiin kiiresti ja peaaegu täielikult. Nifedipiin
läbib esmase maksapassaaži. Suukaudsel manustamisel on nifedipiini süsteemne biosaadavus
50…70%. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas ja seerumis saabub ligikaudu 15 minutit pärast
nifedipiini sisaldava lahuse suukaudset manustamist ja 30…85 minutit pärast teiste mitte-
prolongeeritud ravimvormide manustamist.
95…98% nifedipiinist seondub plasmavalkudega (albumiiniga). Nifedipiini keskmine jaotusruumala
V on 0,77...1,12 l/kg.
ss
Nifedipiin metaboliseerub peaaegu täielikult maksas, eeskätt oksüdatiivsete protsesside kaudu.
Metaboliidid ei ole farmakodünaamiliselt aktiivsed.
Muutumatul kujul ja metaboliit M-1-na eritub neerude kaudu väga väike osa annusest (< 0,1%
annusest). Ligikaudu 50% annusest eritub uriiniga polaarsete metaboliitide M-2 ja M-3-na (osaliselt
konjugeeritult), peamine osa manustatud nifedipiinist eritub 24 tunni jooksul.
Ülejäänu eritub väljaheitega.
Eliminatsiooni poolväärtusaeg on 1,7…3,4 tundi (mitte-prolongeeritud ravimvormid).
Nifedipiin ei kumuleeru organismis tavaliste annuste pikaajalisel kasutamisel.
Maksafunktsiooni kahjustuse korral suureneb märkimisväärselt eliminatsiooni poolväärtusaeg ja
väheneb kogukliirens. Sellisel puhul võib olla vajalik annust vähendada.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

In vivo ja in vitro mutageensuse uuringud andsid negatiivseid tulemusi, mistõttu võib nifedipiini
mutageense toime inimesele välistada.
Pikaajaline (2 aastat) uuring rottidel ei tõestanud nifedipiini tumorigeenset toimet.
Kolmel loomaliigil (rott, küülik, hiir) läbi viidud eksperimentaaluuringud andsid tõestust teratogeense
toime kohta (suulaelõhe, kardiovaskulaarsed ja digitaalsed anomaaliad). Nifedipiini kasutamisel
tiinuse ajal ahvidel olid ravi tagajärjeks väikesed platsentad ja koorioni hattude alaareng, samuti
täheldati hüpoksia ja atsidoosi juhte.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, makrogool 6000, makrogool 35000, talk, kartulitärklis,
hüpromelloos, polüvidoon K25, mikrokristalliline tselluloos, titaandioksiid (E171), kinoliinkollane
(E104).

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

30 tabletiga pakend: PVC/Al blisterpakend.
50 ja 100 tabletiga pakend: pruun klaaspudel koos PE valge korgiga.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Teva Pharma B.V.
Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Holland

8. Müügiloa number

257499

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

14. juuni 1999/15.09.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014