COGNOMEM

Toimeained: memantiin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 10mg 30TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on COGNOMEM ja milleks seda kasutatakse

Cognomem'i kasutatakse mõõduka kuni raske Alzheimeri tõve raviks.
Cognomem kuulub dementsusevastaste ravimite gruppi.

Alzheimeri tõve korral esinev mälukaotus on tingitud närviimpulsside häirunud ülekandest ajus. Ajus
on niinimetatud N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) retseptorid, mis osalevad õppimise ja mäluga seotud
närviimpulsside ülekandes. Cognomem kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse NMDA-retseptorite
antagonistideks. Cognomem toimib nendele NMDA-retseptoritele, parandades närviimpulsside
ülekannet ja mälu.

2. Mida on vaja teada enne COGNOMEM võtmist

Ärge võtke Cognomem'i:
- kui olete memantiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Cognomem'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- kui teil on kunagi esinenud epilepsiahoogusid;
- kui te olete hiljuti põdenud müokardiinfarkti (südamerabandust) või kui teil esineb südame
paispuudulikkus või ravile allumatu hüpertensioon (kõrge vererõhk).
Neil juhtudel peab ravi toimuma hoolika järelevalve all ning arst hindab regulaarselt Cognomem-ravist
saadavat kliinilist kasu.

Informeerige oma arsti sellest, kui teil esineb renaalne tubulaaratsidoos (RTA, hapet moodustavate
ainete liigne sisaldus veres neerufunktsiooni häire tõttu) või raskekujuline kuseteede (uriini juhtiv
struktuur) infektsioon, sest arst võib vajadusel muuta ravimi annust.

Kui teil esineb neerukahjustus (neeruprobleemid), peab arst hoolikalt jälgima teie neerufunktsiooni ja
vajadusel kohandama sellele vastavalt memantiini annust.

Vältida tuleb amantadiini (Parkinsoni tõve ravim), ketamiini (enamasti anesteetikumina kasutatav
ravim), dekstrometorfaani (enamasti köha ravimiseks kasutatav ravim) ja teiste NMDA-antagonistide
samaaegset kasutamist.

Lapsed ja noorukid
Cognomem’i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Cognomem
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.

Cognomem võib eriti muuta järgnevate ravimite toimeid ja nende ravimite annused võivad vajada
kohandamist teie arsti poolt:

• amantadiin, ketamiin, dekstrometorfaan;
• dantroleen, baklofeen;
• tsimetidiin, ranitidiin, prokaiinamiid, kinidiin, kiniin, nikotiin;
• hüdroklorotiasiid (või seda sisaldavad kombineeritud preparaadid);
• antikolinergilised ravimid (mida üldjuhul kasutatakse motoorsete ehk liigutushäirete või
soolespasmide raviks);
• krambivastased ravimid (kasutatakse krambihoogude ennetamiseks ja raviks);
• barbituraadid (kasutatakse unehäirete korral);
• dopamiinergilised agonistid (näiteks L-dopa, bromokriptiin);
• neuroleptikumid (kasutatakse psüühikahäirete raviks);
• suukaudsed antikoagulandid.

Kui te lähete haiglaravile, informeerige arsti, et te saate ravi Cognomem’iga.

Cognomem koos toidu, joogi ja alkoholiga
Informeerige oma arsti sellest, kui te olete hiljuti teinud või kavatsete teha olulisi muutusi oma dieedis
(näiteks tavaliselt toidult rangele taimetoidule üleminek), sest arst võib vajadusel muuta ravimi annust.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Cognimem’i ei soovitata raseduse ajal kasutada.
Seda ravimit kasutavad naised ei tohi last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Arst ütleb teile, kas teie haigus lubab teil ohutult autot juhtida ja masinatega töötada. Samuti võib
Cognomem mõjutada reaktsioonikiirust, muutes autojuhtimise ja masinatega töötamise sobimatuks.

Cognomem sisaldab laktoosi
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist arstiga nõu.

3. Kuidas COGNOMEM võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annused
Cognomem'i soovitatav annus täiskasvanutele ja eakatele patsientidele on 20 mg üks kord ööpäevas.
Kõrvaltoimete riski vähendamiseks suurendatakse annust ravi alguses järk-järgult vastavalt
alljärgnevale skeemile:

1. nädal
pool 10 mg tabletti (5 mg)
2. nädal
üks 10 mg tablett (10 mg)
3. nädal
poolteist 10 mg tabletti (15 mg)
4. nädal ja edasi
kaks 10 mg tabletti üks kord päevas või
üks 20 mg tablett (20 mg)

Tavaline algannus on pool 10 mg tabletti üks kord ööpäevas (1 x 5 mg) esimesel nädalal. Teisel
nädalal suurendatakse seda ühe 10 mg tabletini üks kord ööpäevas (1 x 10 mg) ja kolmandal nädalal 1
ja poole 10 mg tabletini üks kord ööpäevas. Alates neljandast nädalast on tavaline annus 2 10 mg
tabletti või 1 20 mg tablet üks kord ööpäevas (1 x 20 mg).

Annustamine neerufunktsioni häirega patsientidel
Kui teil esineb neerufunktsiooni häire, määrab arst teile sobiva annus. Sellisel juhul kontrollib arst
regulaarselt teie neerufunktsiooni.

Manustamine
Cognomem’i võetakse suu kaudu üks kord ööpäevas. Ravitoime saamiseks tuleb ravimit võtta
regulaarselt iga päev samal kellaajal. Tabletid tuleb koos vähese veega alla neelata.
Ravimit võib manustada koos söögiga või ilma.

Ravi kestus
Jätkake Cognomem’i võtmist senikaua, kui see teile kasulikult mõjub. Arst hindab teie ravi
regulaarselt.

Kui te võtate Cognomem’i rohkem kui ette nähtud
- Cognomem’i üleannustamise ei tohiks teile üldiselt kahju teha. Teil võivad ilmneda sümptomid,
mida on kirjeldatud lõigus 4, „Võimalikud kõrvaltoimed“.
- Suure üleannustamise korral kontakteeruge arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse, kuna te võite
vajada arstiabi.

Kui te unustate Cognomem’i võtta
- Kui teile meenub, et olete unustanud Cognomem’i annuse manustamata, siis oodake ja võtke
järgmine annus tavalisel ajal.
- Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Üldiselt on täheldatud kõrvaltoimed olnud kerged kuni mõõdukad.
Sage (esineb kuni 1 kasutajal 10-st):
- Peavalu, unisus, kõhukinnisus, maksafunktsiooninäitajate tõus, pearinglus, tasakaaluhäired,
hingeldus, kõrge vererõhk ja ülitundlikkus ravimi suhtes.
Aeg-ajalt (esineb kuni 1 kasutajal 100-st):
- Väsimus, seeninfektsioonid, segasus, hallutsinatsioonid, oksendamine, ebanormaalne kõnnak,
südamepuudulikkus ja verehüübed veenides (tromboos/trombemboolia).
Väga harva (esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st):
- Krambid
Teadmata sagedus (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Kõhunäärmepõletik, maksapõletik (hepatiit) ja psühhootilised reaktsioonid.
-


Alzheimeri tõbe on seostatud depressiooni, suitsidaalsete mõtete ja suitsiidiga. Turuletulekujärgselt on
sellistest juhtumitest teatatud ka Cognomem’iga ravitud patsientidel.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas COGNOMEM säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni".
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cognomem sisaldab
- Toimeaine on memantiinvesinikkloriid.
- Abiained on
Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, talk,
magneesiumstearaat
Polümeerikate: hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), makrogool 400 (E1521).

Kuidas Cognomem välja näeb ja pakendi sisu
Cognomem 10 mg poolitatavad, õhukese polümeerikattega tabletid.
Valged kuni valkjad, kapslikujulised, õhukese polümeerikattega tabletid, pikkusega ligikaudu
11,1±0,2 mm ja laiusega ligikaudu 5,1±0,2 mm, poolitusjoonega mõlemal küljel.

Cognomem 20 mg poolitatavad, õhukese polümeerikattega tabletid.
Valged kuni valkjad, kapslikujulised, õhukese polümeerikattega tabletid, pikkusega ligikaudu
13,3±0,2 mm ja laiusega ligikaudu 7,2±0,2 mm, tabletil on „snap tableti” poolitusjoon ühel küljel ja
poolitusjoon teisel küljel.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Cognomem 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid: PVC/alumiinium blister karbis, mis sisaldab 14,
28, 30, 42, 45, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 või 112 õhukese polümeerikattega tabletti.
Cognomem 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid: PVC/alumiinium blister karbis, mis sisaldab 14,
28, 30, 42, 45, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 või 112 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja
Zentiva k.s.
U kabelovny 130
102 37 Prague 10
Tšehhi Vabariik

Tootja
S.C. Zentiva S.A.
B-dul Theodor Pallady nr.50, sector 3
Bucureşti 032266
Rumeenia

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Leedu, Eesti, Rumeenia, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Bulgaaria, Läti, Poola, Kreeka, Sloveenia ja
Küpros: Cognomem

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt 139E/2
Tallinn 11317
Eesti
Tel. +372 627 3488
Faks. +372 627 3481

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2013.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Cognomem 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Cognomem 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

10 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi (mis vastab
8,31 mg memantiinile).
20 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg memantiinvesinikkloriidi (mis vastab
16,62 mg memantiinile).

INN. Memantinum

Teadaolevat toimet omav abiaine:
Cognomem 10 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 133 mg laktoosmonohüdraati.
Cognomem 20 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 266 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.

Cognomem 10 mg poolitatavad, õhukese polümeerikattega tabletid.
Valged kuni valkjad, kapslikujulised, õhukese polümeerikattega tabletid, pikkusega ligikaudu
11,1±0,2 mm ja laiusega ligikaudu 5,1±0,2 mm, poolitusjoonega mõlemal küljel.

Cognomem 20 mg poolitatavad, õhukese polümeerikattega tabletid.
Valged kuni valkjad, kapslikujulised, õhukese polümeerikattega tabletid, pikkusega ligikaudu
13,3±0,2 mm ja laiusega ligikaudu 7,2±0,2 mm, tabletil on „snap tableti” poolitusjoon ühel küljel ja
poolitusjoon teisel küljel.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Mõõdukas kuni raske Alzheimeri tõbi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Ravi peab alustama ja juhendama Alzheimeri dementsuse diagnoosimisele ja ravile spetsialiseerunud
arst. Ravi tohib alustada vaid juhul, kui patsiendil on olemas hooldaja, kes kontrollib regulaarselt
ravimi võtmist. Diagnoos tuleb panna vastavalt kehtivatele juhistele. Memantiini taluvust annustamist tuleb regulaarselt uuesti hinnata, soovitavalt kolme kuu jooksul pärast ravi algust. Seejärel
tuleb regulaarselt uuesti hinnata memantiini kliinilist kasu ja patsiendi ravitaluvust vastavalt
kehtivatele ravijuhenditele. Säilitusravi võib jätkata seni, kuni ravist on kasu ja patsient talub ravi
memantiiniga. Memantiinravi katkestamist tuleks kaaluda siis, kui terapeutilist efekti enam ei esine
või kui patsient ei talu ravi.
Cognomem'i manustatakse üks kord ööpäevas ja ravimi peab võtma iga päev samal ajal.
Õhukese polümeerikattega tablette võib võtta toiduga või ilma.

Annuse tiitrimine
Maksimaalne ööpäevane annus on 20 mg. Et vähendada kõrvaltoimete riski, tuleb säilitusannuse
saavutamiseks annust järk-järgult suurendada 5 mg kaupa nädalas esimese 3 nädala jooksul järgmiselt.
Annuse suurendamiseks on saadaval tablettide teised tugevused.

1. nädal (1….7. päev): Patsient peab võtma pool 10 mg õhukese polümeerikattega tabletti (5 mg)
ööpäevas 7 päeva.
2. nädal (8….14. päev): Patsient peab võtma ühe 10 mg õhukese polümeerikattega tableti (10 mg)
ööpäevas 7 päeva.
3. nädal (15….21. päev): Patsient peab võtma poolteist 10 mg õhukese polümeerikattega tabletti (15
mg) ööpäevas 7 päeva.
Alates 4. nädalast: Patsient peab võtma kaks 10 mg õhukese polümeerikattega tabletti (20 mg)
ööpäevas.

Säilitusannus
Täiskasvanud: Soovitatav säilitusannus on 20 mg ööpäevas.

Eakad patsiendid: kliiniliste uuringute põhjal on soovitatav annus üle 65-aastastele patsientidele 20
mg ööpäevas (kaks 10 mg tabletti üks kord ööpäevas) nagu eespool kirjeldatud.

Lapsed ja noorukid: Cognomem'i ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 18 aasta ohutuse ja
efektiivsuse ebapiisavate andmete tõttu.

Neerukahjustus: kerge neerufunktsiooni häirega patsientidel (kreatiniini kliirens 50…80 ml/min) ei ole
annuse vähendamine vajalik. Mõõduka neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens
30…49 ml/min) tuleb ööpäevast annust vähendada 10 mg-ni. Kui talutavus on hea pärast vähemalt 7-
päevast ravi, siis võib annust suurendada kuni 20 mg ööpäevas vastavalt standardsele
tiitrimisskeemile. Raske neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens 5…29 ml/min) peab
päevane annus olema 10 mg ööpäevas.

Maksakahjustus: kerge või keskmise makskahjustusega patsientidel (Child-Pugh A ja Child-Pugh B)
pole annuse kohandamine vajalik. Raske maksakahjustusega patsientidel pole memantiini kasutamise
kohta andmeid. Cognomem'i ei ole soovitatav manustada raske maksakahjustusega patsientidele.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ettevaatusega peab ravima patsiente, kellel esineb epilepsia, kellel on varem esinenud krampe või
kellel esinevad epilepsia teket soodustavad faktorid.
Vältida tuleb N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) antagonistide (amantadiin, ketamiin või
dekstrometorfaan) samaaegset kasutamist. Need ravimid toimivad samade retseptorsüsteemide kaudu
nagu memantiin, mistõttu kõrvaltoimeid (peamiselt kesknärvisüsteemiga (KNS seotud) võib esineda
sagedamini või enam väljendunult (vt ka lõik 4.5).

Mõnede tegurite tõttu, mis võivad tõsta uriini pH taset (vt lõik 5.2 „Eliminatsioon“), võib vajalik olla
patsiendi hoolikas jälgimine. Nendeks teguriteks on drastilised muutused dieedis, nt üleminek
taimetoidule, või maosisu leelistavate puhvrite rohke manustamine. Uriini pH tõusu võivad põhjustada
ka renaalne tubulaaratsidoos või raskekujulised Proteus-grupi bakterite poolt põhjustatud kuseteede
infektsioonid.

Enamikes kliinilistes uuringutes ei osalenud hiljuti müokardiinfarkti põdenud, südame
paispuudulikkuse (NYHA III-IV) või ravile allumatu hüpertensiooniga patsiendid. Seetõttu on
vastavad andmed vähesed ning nende haigustega patsiente tuleb hoolikalt jälgida.

Ravim sisaldab laktoosmonohüdraati. Ravimit ei tohi manustada patsientidele, kellel on harvaesinev
pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Memantiini farmakoloogiliste toimete ja toimemehhanismi tõttu võivad ilmneda järgmised
koostoimed:
- toimemehhanism lubab arvata, et NMDA-antagonistide (sh memantiini) samaaegne
manustamine võib tugevdada L-dopa, dopamiinergiliste agonistide ja antikoliinergiliste
ravimite toimet. Väheneda võib barbituraatide ja neuroleptikumide toime. Memantiini
manustamine koos spasmolüütikumide, dantroleeni või baklofeeniga võib muuta nende toimet
ning vajalikuks võib osutuda annuse korrigeerimine.
- memantiini ja amantadiini koosmanustamist tuleb vältida, kuna on oht farmakotoksilise
psühhoosi tekkeks. Mõlemad ravimid on keemiliselt sarnased NMDA-antagonistid. Sama võib
kehtida ketamiini ja dekstrometorfaani kohta (vt ka lõik 4.4). Avaldatud on üks juhtum
memantiini ja fenütoiini kombinatsiooni võimaliku ohtlikkuse kohta.
- memantiiniga võivad koostoimeid anda ka teised amantadiiniga sama renaalset
katioontransportsüsteemi kasutavad toimeained nagu tsimetidiin, ranitidiin, prokaiinamiid,
kinidiin, kiniin ja nikotiin, mille tagajärjel võib suureneda nende ravimite
plasmakontsentratsioon.
- memantiini manustamisel koos hüdroklorotiasiidi või mõne hüdroklorotiasiidi sisaldava
kombineeritud preparaadiga võib väheneda hüdroklorotiasiidi sisaldus seerumis.
- samaaegselt varfariiniga ravitud patsientidel teatati turule tuleku järgsete kogemuste põhjal
üksikjuhtudel esinenud rahvusvahelise normaliseeritud suhte (INR, international normalized
ratio) väärtuse suurenemisest. Kuigi põhjuslikku seost ei ole välja selgitatud, on samaaegselt
suukaudseid antikoagulante saavatel patsientidel soovitatav jälgida protrombiini aega või INR
väärtust.

Ühekordse annuse manustamisel farmakokineetika uuringutes noortel ja tervetel inimestel ei
täheldatud olulisi toimeainetevahelisi koostoimeid memantiini ja gliburiidi/metformiini või donepesiili
vahel.

Kliinilises uuringus noortel ja tervetel inimestel ei täheldatud memantiini mõju galantamiini
farmakokineetikale.

Memantiin ei inhibeeri CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flaviini sisaldavat monooksügenaasi,
epoksiidhüdrolaasi või sulfiteerumist in vitro.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Puuduvad kliinilised andmed memantiini kasutamise kohta rasedatel. Loomkatsetes on ilmnenud
intrauteriinset kasvu vähendav toime kontsentratsioonide puhul, mis on võrdsed või veidi suuremad
inimesel saavutatavast kontsentratsioonist (vt lõik 5.3). Potentsiaalne oht inimestele ei ole teada.
Memantiini tohib raseduse ajal kasutada vaid äärmisel vajadusel.
Ei ole teada, kas memantiin eritub inimese rinnapiima, kuid võttes arvesse ravimi lipofiilsust, on see
tõenäoline. Memantiini kasutavad naised ei tohi last rinnaga toita.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Mõõdukas kuni raske Alzheimeri tõbi kahjustab tavaliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise
võimet. Peale selle on Cognomem’il vähene kuni keskmine mõju autojuhtimise ja masinate
käsitsemise võimele, mistõttu tuleb patsiente hoiatada, et nad oleksid eriti ettevaatlikud.

4.8. Kõrvaltoimed

Kerge kuni raske dementsuse kliinilistes uuringutes 1784 ja 1595 patsiendiga, kes said vastavalt
memantiini või platseebot, ei olnud memantiiniga tekkinud kõrvaltoimete üldine esinemissagedus
platseebo omast erinev, kõrvaltoimed olid oma raskusastmelt enamasti kerged kuni mõõdukad.

Kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimetest olid memantiini grupis kõrgema esinemissagedusega kui
platseebogrupis pearinglus (vastavalt 6,3% vs 5,6%), peavalu (5,2% vs 3,9%), kõhukinnisus (4,6% vs
2,6%), unisus (3,4% vs 2,2%) ja hüpertensioon (4,1% vs 2,8%).

Alljärgnevas tabelis on esitatud memantiini kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt kogunenud
kõrvaltoimed. Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.
Kõrvaltoimed on jaotatud organsüsteemi klasside kaupa, kasutades esinemissageduse tähistamiseks
järgmist konventsiooni: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <
1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (olemasolevate andmete
põhjal ei ole võimalik hinnata).

Infektsioonid ja infestatsioonid
Aeg-ajalt
Seeninfektsioonid
Immuunsüsteemi häired
Sage
Ülitundlikkusreaktsioonid ravimile
Psühhiaatrilised häired
Sage
Unisus
Aeg-ajalt
Segasus, hallutsinatsioonid1
Teadmata
Psühhootilised reaktsioonid2
Närvisüsteemi häired
Sage
Pearinglus, tasakaaluhäired
Aeg-ajalt
Ebakindel kõnnak
Väga harv
Krambid
Südame häired
Aeg-ajalt
Südamepuudulikkus
Vaskulaarsed häired
Sage
Hüpertensioon
Aeg-ajalt
Venoosne
tromboos/tromboemboolia
Respiratoorsed, rindekere ja mediastiinumi häired
Sage
Düspnoe
Seedetrakti häired
Sage
Kõhukinnisus
Aeg-ajalt
Oksendamine
Teadmata
Pankreatiit2
Maksa- ja sapiteede häired
Sage
Maksaensüümide aktiivsuse tõus
Teadmata
Hepatiit
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Sage
Peavalu
Aeg-ajalt
Väsimus
1 Hallutsinatsioone on peamiselt täheldatud raske Alzheimer' tõvega patsientidel.
2 Turule tuleku järgsetele kogemustele tuginevad üksikjuhud.

Alzheimer’i tõbe on seostatud depressiooni, suitsidaalsete mõtete ja suitsiidiga. Turuletulekujärgsest
kogemusest on sellistest juhtumitest memantiiniga ravitud patsientidel ka teatatud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Kliiniliste uuringute ja turustamisjärgsete andmete põhjal on kogemused üleannustamisega piiratud.

Sümptomid: Suhteliselt suurte üleannustega (vastavalt 200 mg ja 105 mg/päevas 3 päeva jooksul)
seostatud sümptomid on olnud kas ainult väsimus, nõrkus ja/või kõhulahtisus või ei olnud üldse ühtegi
sümptomit. Juhul kui üleannuse suurus polnud teada või oli alla 140 mg, ilmnesid patsientidel
kesknärvisüsteemi (segasus, uimasus, unisus, vertigo, ärrituvus, agressiivsus, hallutsinatsioonid ja
kõnnaku häired) ja/või gastrointestinaaltraktiga (oksendamine ja kõhulahtisus) seotud sümptomid.

Kõige ekstreemsema üleannustamise juhtumi puhul jäi patsient 2000 mg memantiini suukaudsel
manustamisel ellu. Tekkisid kesknärvisüsteemi nähtud (kooma 10 päeva, hiljem diploopia ja
agitatsioon). Patsient sai sümptomaatilist ravi ja plasmafereesi. Patsient paranes ilma jäädava
tagajärjeta.

Teise suure üleannustamise juhtumi puhul jäi samuti patsient elama ning paranes. Patsient oli saanud
suukaudu 400 mg memantiini. Patsiendil tekkisid kesknärvisüsteemi nähud nagu rahutus, psühhoos,
nägemishallutsinatsioonid, krambivalmidus, unisus, stuupor ja teadvusetus.

Ravi: Üleannustamise puhul peab ravi olema sümptomaatiline. Intoksikatsiooni või üleannustamise
puhul pole olemas spetsiifilist antidooti. Vajadusel tuleks rakendada toimeaine eemaldamiseks
standardseid kliinilisi protseduure, st maoloputust, aktiivsütt (potentsiaalse entero-hepaatilise ringe
takistamine), uriini happeliseks muutmist, forsseeritud diureesi.

Kesknärvisüsteemi (KNSi) üldise ülestimulatsiooni tunnuste ja sümptomite puhul tuleks kaaluda
hoolikat sümptomaatilist kliinilist ravi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: psühhoanaleptikumid, dementsusevastased ained, teised
dementsusevastased ained, ATC-kood: N06DX01.

Üha rohkem on andmeid selle kohta, et glutamaatergilise neurotransmissiooni häired (eriti NMDA-
retseptorite tasemel) soodustavad nii haigusnähtude avaldumist kui haiguse progresseerumist
neurodegeneratiivse dementsuse korral.

Memantiin on pingesõltuv, mõõduka afiinsusega mittekonkureeriv NMDA-retseptorite antagonist. Ta
moduleerib glutamaadi patoloogiliselt kõrgenenud toonilise taseme toimed, mis võivad põhjustada
neuronaalseid talitlushäireid.

Kliinilised uuringud:
Mõõduka kuni raske Alzheimeri tõvega (MMSE (mini mental state examination) algskoor 3…14)
patsientide grupi olulise tähtsusega monoteraapia uuringus osales kokku 252 ambulatoorset patsienti.
Uuringus ilmnesid memantiini eelised võrreldes platseeboga 6 kuu jooksul (jälgitud parameetrid:
tajutav muutus arsti intervjuu põhjal (CIBIC-Plus): p=0,025; Alzheimeri tõve ühisuuring -igapäevategevused (ADCS-ADLsev): p=0,003; raske häire kogum (SIB): p=0,002).

Kerge kuni mõõduka Alzheimeri tõve (MMSE algskooridega 10 kuni 22 punkti) memantiini olulise
tähtsusega monoteraapia uuring hõlmas 403 patsienti. Esmased uuringu tulemused 24. nädalal pärast
viimast tehtud hindamist memantiiniga ravitud patsientidel on näidanud statistiliselt oluliselt paremat
toimet, kui platseebot saanud patsientidel järgmiste testide osas - Alzheimeri tõve hindamise skaala
(ADAS-cog) (p=0,003) ja CIBIC-plus (p=0,004).

Teises kerge kuni mõõduka raskusega Alzheimer’i tõve monoteraapia randomiseeritud uuringus oli
470 patsienti (MMSE algskooridega 11-23). Prospektiivses esmases analüüsis ei täheldatud 24.
nädalal esmase tulemusnäitaja statistiliselt olulist erinevust.

Kuue III-faasi, platseebokontrolliga, 6-kuulistes kliinilistes uuringutes (kaasa arvatud monoteraapia ja
atsetüülkoliinesteraasi inhibiitorite püsiva annusega uuringud) osalenud mõõduka kuni raske
Alzheimeri’i tõvega (st MMSE algskoor alla 20) patsientide metaanalüüs näitas memantiinravi
statistiliselt olulist eelist kognitiivsete, üldiste ja funktsionaalsete parameetrite osas.

Kui patsiendid identifitseeriti kõigi kolme eelpoolnimetatud parameetri halvenemise järgi, siis
tulemused näitasid memantiini statistiliselt olulist halvenemist vältivat toimet, st platseebogrupi
patsientidel halvenesid kõik kolm parameetrit poole rohkem kui memantiini grupi patsientidel (21% vs
11% p=0,0001).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Memantiini absoluutne biosaadavus on ligikaudu 100%. T
on 3...8 tundi. Ei ole viiteid sellele, et
max
toit mõjutaks memantiini imendumist.

Jaotumine
Ööpäevase annuse 20 mg kasutamisel on memantiini püsikontsentratsioon plasmas 70...150 ng/ml
(0,5...1 mikromol), mis on indiviiditi väga erinev. Ööpäevase annuse 5...30 mg kasutamisel oli
keskmine ravimi sisalduse suhe tserebrospinaalvedelikus/seerumis 0,52. Jaotusruumala on ligikaudu
10 l/kg. Memantiini seonduvus plasmavalkudega on ligikaudu 45%.

Biotransformatsioon
Inimesel esineb ligikaudu 80% tsirkuleerivast memantiinist muutumatul kujul. Põhimetaboliidid on N-
3,5-dimetüülgludantaan, 4- ja 6-hüdroksümemantiini isomeerne segu, ning 1-nitroso-3,5-
dimetüüladamantaan. Ühelgi neist metaboliitidest ei ole NMDA-antagonisti aktiivsust. In vitro ei ole
täheldatud tsütokroom P450 poolt katalüüsitud metabolismi. 14C-memantiini suukaudse manustamise
uuringus leiti keskmiselt 84% annusest 20 päeva jooksul, üle 99% eritus neerude kaudu.

Eritumine
Memantiini eliminatsioon on ühefaasiline terminaalse poolväärtusajaga 60...100 tundi. Normaalse
neerufunktsiooniga vabatahtlikel on kogukliirens 170 ml/min/1,73 m2 ja osa renaalsest kogukliirensist
saavutatakse tubulaarsekretsiooni teel. Renaalne eliminatsioon hõlmab ka tagasiimendumist
neerutorukestest, mida arvatavasti vahendavad katioontransportvalgud. Memantiini neerude kaudu
eritumise kiirus võib aluselise uriini puhul väheneda 7...9 korda (vt lõik 4.4). Uriin võib muutuda
aluseliseks dieedi drastilise muutuse tagajärjel (nt üleminekul taimetoidule) või maosisu leelistavate
puhvrite rohkel tarbimisel.

Lineaarsus
Vabatahtlikega läbiviidud uuringutest on ilmnenud lineaarne farmakokineetika annusevahemikus
10...40 mg.

Farmakokineetika/farmakodünaamika suhe
Memantiini 20 mg päevaannuse puhul on ravimi sisaldus tserebrospinaalvedelikus võrdne memantiini
ki-väärtusega (ki = inhibitsioonikonstant), mis inimese frontaalkorteksis on 0,5 mikromol.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Rottidel teostatud lühiajalistes uuringutes on memantiin (nagu ka teised NMDA-antagonistid)
kutsunud esile neuronaalse vakuolisatsiooni ja nekroosi (Olney kolded) vaid annuste kasutamisel,
mille tulemusena saavutatavad maksimaalsed kontsentratsioonid seerumis on väga kõrged.
Vakuolisatsiooni ja nekroosi tekkele on eelnenud ataksia ja muud prekliinilised nähud. Kuna neid
toimeid ei ole täheldatud pikaajalistes uuringutes närilistel ega mittenärilistel, on nende leidude
kliiniline tähtsus teadmata.
Muutusi silmades on leitud korduva annuse toksilisuse uuringutes närilistel ja koertel, kuid mitte
ahvidel. Memantiini kliiniliste uuringute raames teostatud spetsiifilistes silmauuringutes ei leitud
muutusi silmades.
Närilistel täheldati fosfolipidoosi kopsumakrofaagides memantiini kogunemise tõttu lüsosoomides.
See toime on teada teiste katioonamfifiilsete omadustega toimeainete puhul. Esineb võimalik seos
memantiini kogunemise ja kopsudes täheldatud vakuolisatsiooni vahel. See on ilmnenud vaid suurte
annuste kasutamisel närilistel. Nende leidude kliiniline tähtsus ei ole teada.
Standardtestides ei ole memantiini genotoksilist toimet täheldatud. Hiirte ja rottide eluaegsetes
uuringutes ei ilmnenud ravimi kartsinogeenset toimet. Memantiin ei olnud teratogeenne rottidel ja
küülikutel, isegi emasloomale toksiliste annuste kasutamisel, samuti ei leitud memantiini ebasoodsat
toimet fertiilsusele. Rottidel täheldati loote kasvupeetust kontsentratsioonide puhul, mis on samad või
veidi kõrgemad inimesel saavutatavatest kontsentratsioonidest.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Laktoosmonohüdraat
Mikrokristalliline tselluloos
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Talk
Magneesiumstearaat

Polümeerikate:
Hüpromelloos (E464)
Titaandioksiid (E171)
Makrogool 400 (E1521)

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Cognomem 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid: PVC/alumiinium blister karbis, mis sisaldab 14,
28, 30, 42, 45, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 või 112 õhukese polümeerikattega tabletti.

Cognomem 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid: PVC/alumiinium blister karbis, mis sisaldab 14,
28, 30, 42, 45, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 või 112 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Zentiva k.s.
U kabelovny 130
102 37 Prague 10
TÅ¡ehhi Vabariik

8. Müügiloa number

10 mg: 831113
20 mg: 830413

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25.11.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2013.