AVIXAR

Toimeained: sildenafiil

Ravimi vorm: närimistablett

Ravimi tugevus: 100mg 4TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on AVIXAR ja milleks seda kasutatakse

Avixar kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse fosfodiesteraasi tüüp 5 (PDE5) inhibiitoriteks. See
toimib sel teel, et lõõgastab suguti veresooni, mis suurendab seksuaalse erutuse ajal verevoolu
peenisesse. Avixar aitab erektsiooni saavutada üksnes siis, kui olete seksuaalselt erutunud.

Avixar on mõeldud kasutamiseks täiskasvanud meestel, kellel esinevad erektsioonihäired, mida
nimetatakse mõnikord impotentsuseks. See on olukord, kus mees ei suuda saavutada või säilitada
piisavat suguti kõvastumist seksuaalvahekorraks.
Te peate rääkima arstile, kui teile tundub, et ravim ei aita või kui teie olukord halveneb.

2. Mida on vaja teada enne AVIXAR võtmist

Ärge võtke Avixar'i:
- kui olete sildenafiili või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
- kui te võtate ravimeid, mida nimetatakse nitraatideks, kuna see kombinatsioon võib põhjustada
ohtlikku vererõhu langust. Rääkige oma arstile, kui te võtate mõnda neist ravimitest, mida
kasutatakse sageli stenokardia ("valu rinnus") leevendamiseks. Kui te ei ole kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.
- kui te kasutate mõnda ravimit, mida nimetatakse lämmastikoksiidi doonoriteks nagu amüülnitrit
(„poppers”), kuna ka see kombinatsioon võib põhjustada ohtlikku vererõhu langust.

- kui teil on raske südame- või maksahaigus.
- kui teil on hiljuti olnud insult või südameinfarkt või kui teil on madal vererõhk.
- kui teil on teatud harvaesinevad pärilikud silmahaigused (näiteks retinitis pigmentosa).
- kui teil on kunagi esinenud nägemiskaotus mittearteriitilise eesmise isheemilise optilise
neuropaatia (NAION) tõttu.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Avixar’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui teil on sirprakuline aneemia (vere punaliblede anomaalia), leukeemia (verevähk),
hulgimüeloom (luuüdivähk).
- kui teil on suguti deformatsioon või Peyronie’ tõbi.
- kui teil on probleeme südamega. Teie arst peab põhjalikult kontrollima, kas teie süda peab vastu
seksuaaltegevusest tulenevale täiendavale pingutusele.
- kui teil on praegu maohaavand või vere hüübimishäire (näiteks hemofiilia).
- kui teil tekib äkiline nägemise halvenemine või nägemine kaob, lõpetage Avixar’i võtmine ja
pöörduge otsekohe oma arsti poole.

Avixar’i ei tohi kasutada koos teiste suukaudsete või paiksete erektsioonihäirete ravimitega.

Kui teil ei esine erektsioonihäireid, ei tohi te Avixar’i kasutada.

Te ei tohi Avixar’i võtta, kui olete naine.

Lapsed ja noorukid
Avixar’i ei tohi anda alla 18-aastastele isikutele.

Neeru- või maksaprobleemidega patsientid:
Te peate rääkima oma arstile, kui teil on probleeme neerude või maksaga. Teie arst võib teile määrata
väiksema annuse.

Muud ravimid ja Avixar
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.

Avixar närimistabletid võivad omada koostoimeid mõnede ravimitega, eelkõige sellistega, mida
kasutatakse rindkere valu raviks. Juhul kui te vajate erakorralist meditsiinilist abi, peate te rääkima
oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, et te olete võtnud Avixar’i ja millal te seda tegite. Ärge
võtke Avixar’i koos teiste ravimitega, välja arvatud juhul, kui teie arst ütleb, et te võite seda teha.

Te ei tohi Avixar’i võtta, kui te võtate ravimeid, mida nimetatakse nitraatideks, kuna nende ravimite
kombinatsioon võib põhjustada ohtlikku vererõhu langust. Rääkige alati oma arstile, apteekrile või
meditsiiniõele, kui te võtate mõnda neist ravimitest, mida sageli kasutatakse stenokardia (ehk „valu
rinnus”) leevendamiseks.

Te ei tohi Avixar’i võtta, kui te kasutate mõnda ravimit, mida tuntakse lämmastikoksiidi doonorite
nime all nagu amüülnitrit („poppers”), kuna see kombinatsioon võib põhjustada ohtlikku vererõhu
langust.

Kui te võtate ravimeid, mida tuntakse proteaasi inhibiitorite nime all, näiteks HIV raviks, võib teie arst
alustada ravi väikseima Avixar’i annusega (25 mg).

Mõnedel patsientidel, kes saavad alfablokaatorravi kõrgvererõhutõve tõttu või eesnäärme suurenemise
raviks, võib esineda pearinglust või kerget uimasust, mis võivad olla põhjustatud vererõhu langusest
liiga kiirel istuma või püsti tõusmisel. Teatud patsientidel on neid sümptomeid esinenud Avixar’i
võtmisel koos alfablokaatoritega. See esineb kõige tõenäolisemalt 4 tunni jooksul pärast Avixar’i
võtmist. Nende sümptomite võimaliku esinemise tõenäosuse vähendamiseks peate te enne, kui te
alustate Avixar’i võtmist, saama oma alfablokaatorit regulaarses ööpäevases annuses. Teie arst võib
alustada teie ravi Avixar’i väiksema annusega (25 mg).

Avixar koos toidu, joogi ja alkoholiga
Avixar’i võib võtta koos toiduga või ilma. Te võite siiski täheldada, et Avixar’i toime algab hiljem,
kui te võtate seda koos raskesti seeditava toidukorraga.

Alkoholi joomine võib ajutiselt kahjustada teie võimet erektsiooni saavutada. Selleks et saada ravimist
maksimaalset kasu, on teil soovitav mitte juua suures koguses alkoholi enne Avixar’i võtmist.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Avixar ei ole näidustatud kasutamiseks naistel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Avixar võib põhjustada pearinglust ja mõjutada nägemist. Te peate oleme teadlik sellest, kuidas te
reageerite ravile Avixar’iga, enne kui te juhite autot või töötate masinatega.

Avixar närimistabletid sisaldavad aspartaami, fenüülalaniini allikat. Kui teil on fenüülketonuuria
(harvaesinev pärilik ainevahetushaigus), siis peate sellega arvestama.
Avixar närimistabletid sisaldavad laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid,
peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas AVIXAR võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav algannus on 50 mg.

Te ei tohi Avixar'i kasutada rohkem kui üks kord ööpäevas.

Te peaksite Avixar’i võtma sisse ligikaudu üks tund enne planeeritavat seksuaalvahekorda. Tablett
tuleb enne allaneelamist katki närida.

Kui teile tundub, et Avixar’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Avixar aitab teil saavutada erektsiooni üksnes juhul, kui te olete seksuaalselt erutunud. Ajavahemik,
mis kulub Avixar’i sissevõtmisest kuni toime saabumiseni, on erinevatel isikutel erinev, kuid tavaliselt
võtab see pool tundi kuni üks tund. Te võite täheldada, et Avixar’i toime algab hiljem, kui te võtate
seda koos raskesti seeditava toiduga.

Kui Avixar ei aita teil erektsiooni saavutada või kui teie erektsioon ei kesta piisavalt kaua, et lõpetada
seksuaalvahekord, peaksite te sellest oma arstile rääkima.

Kui te võtate Avixar’i rohkem kui ette nähtud
Kõrvaltoimete esinemissagedus ja raskusaste võivad suureneda. Annused üle 100 mg ei suurenda
efektiivsust.

Te ei tohi võtta rohkem tablette, kui teie arst on teile öelnud.

Võtke ühendust oma arstiga, kui te võtate rohkem tablette kui ette nähtud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kõrvaltoimed, millest on teatatud seoses Avixar’i kasutamisega, on tavaliselt kerged kuni mõõdukad ja
lühiajalised.

Kui teil tekib vahekorra ajal või selle järel valu rinnus:
- Tõuske poolistuvasse asendisse ja püüdke lõõgastuda.
- Ärge kasutage rindkerevalu leevendamiseks nitraate.
- Võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Kui teil tekib mõni järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest, katkestage Avixar’i võtmine ja
pöörduge kohe arsti poole:

- Allergiline reaktsioon (seda esineb harva). Sümptomiteks on äkki tekkiv õhupuudustunne,
hingamisraskus või pearinglus, silmalaugude, näo, huulte või kõripiirkonna turse.

- Kestvad ja mõnikord ka valulikud erektsioonid (sagedus teadmata) Kui teil on erektsioon, mis
kestab üle 4 tunni, siis peaksite te otsekohe võtma ühendust arstiga.

- Järsk nägemise halvenemine või nägemiskaotus, lõpetage Avixar’i võtmine ja võtke ühendust
otsekohe arstiga.

- Tõsised nahareaktsioonid (sagedus teadmata). Sümptomiteks võivad olla raskekujuline
nahakoorumine ja turse, villid suu, suguelundite ja silmade ümbruses, palavik.

- Krambid või krambihood (sagedus teadmata).

Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):
Peavalu.

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):
Näo õhetus, seedehäire, toimed nägemisele (sealhulgas värvide nägemise muutused, valgustundlikkus,
hägune nägemine või nägemisteravuse vähenemine), ninakinnisus ja pearinglus.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):
Oksendamine, nahalööve, silmapõhja verejooks, silmade ärritus, verd täisvalgunud silmad/punased
silmad, silmavalu, topeltnägemine, ebatavaline tunne silmas, südamepekslemine, kiire südame
löögisagedus, lihasvalu, unisus, puutetundlikkuse vähenemine, peapööritus, helin kõrvus, iiveldus,
suukuivus, peenise veritsus, veri spermas ja/või uriinis,valu rinnus ja väsimustunne.

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):
Kõrge vererõhk, madal vererõhk, minestus, insult, südameinfarkt, südame rütmihäired, ninaverejooks,
järsk kuulmise nõrgenemine või kuulmiskaotus.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
Turuletulekujärgse kogemuse käigus teatatud täiendavate kõrvaltoimete hulka kuuluvad ebastabiilne
stenokardia (südamehaigus), äkksurm, ajutised vereringehäired ajus. Enamikul, aga mitte kõigil
juhtudel, oli nende kõrvaltoimetega patsientidel tegemist juba varasemalt esinenud
südameprobleemidega. Ei ole võimalik kindlaks teha, kas need kõrvaltoimed olid otseselt seotud
Avixar’iga.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada  HYPERLINK "http://www.ravimiamet.ee"  www.ravimiamet.e 
e kaudu. Teavitades
aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas AVIXAR säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast "Kõlblik
kuni:". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Avixar sisaldab
- Toimeaine on sildenafiil. Iga närimistablett sisaldab 100 mg sildenafiili.
- Teised koostisosad on: polakriliinkaalium, kolloidne veevaba ränidioksiid, laktoosmonohüdraat,
povidoon K-30, aspartaam (E951), naatriumkroskarmelloos, piparmündi lõhna- ja maitseaine,
magneesiumstearaat, kaaliumhüdroksiid (pH kohandamiseks) või vesinikkloriidhape (pH
kohandamiseks)

Kuidas Avixar välja näeb ja pakendi sisu
Valged, kolmnurksed, kaksikkumerad tabletid, mille ühel küljel on märgistus „100“.

Blistrid karbis:
2, 4, 8, 12, 24, 28 närimistabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Teva Pharma B.V.
Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Holland

Tootjad:
Genepharm S.A.
18th km Marathon Avenue, 15351 Pallini
Kreeka

Cemelog BRS Ltd
2040 Budaörs, Vasút u. 13
Ungari

Pharmadox Healthcare Ltd.
KW20A Corradino Industrial Estate, Paola PLA 3000
Malta

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13, 4042 Debrecen
Ungari

TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park,
Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG
Ühendkuningriik

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem
Holland

TEVA Santé
Rue Bellocier, 89100 Sens
Prantsusmaa

Teva Operations Poland Sp. z.o.o
ul. Mogilska 80. 31-546, Krakow
Poola

Teva Operations Poland Sp. z.o.o
Ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno
Poola

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren
Saksamaa

Teva Pharma B.V.
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem
Holland


Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Avixar, 100 mg närimistabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga närimistablett sisaldab 100 mg sildenafiili, mis on in situ vormis 140,48 mg sildenafiiltsitraadina.
INN. Sildenafilum

Teadaolevat toimet omavad abiained: 8,60 mg aspartaami (E951)

281,83 mg laktoosmonohüdraati

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Närimistablett.
Valged, kolmnurksed, küljepikkusega 11,8 mm, kaksikkumerad, ühel küljel on märgistus"100".

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Avixar on näidustatud erektsioonihäiretega täiskasvanud meestele. Erektsioonihäirete all mõistetakse
võimetust saavutada või säilitada piisavat suguti kõvastumist seksuaalvahekorra rahuldavaks
läbiviimiseks.

Sildenafiili efektiivseks toimeks on vajalik seksuaalne stimulatsioon.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Kasutamine täiskasvanutel:
Soovitatav annus on 50 mg, mis võetakse vastavalt vajadusele ligikaudu üks tund enne
seksuaalvahekorda. Tablette tuleb enne alla neelmist närida.

Sõltuvalt toimest ja talutavusest võib annust suurendada kuni 100 mg-ni või vähendada 25 mg-ni.
Maksimaalne soovitatav ööpäevane annus on 100 mg. Maksimaalne soovitatav manustamissagedus on
üks kord ööpäevas. Kui Avixar’i võetakse koos toiduga, võib toime algus hilineda võrreldes
manustamisega tühja kõhu puhul (vt lõik 5.2).

Erirühmad

Eakad patsiendid:
Eakatel patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik (≥ 65-aastased).

Neerufunktsiooni häirega patsiendid:
Kerge kuni keskmise raskusega neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens = 30…80 ml/min)
juhindutakse annustamise soovitustest, mis on toodud alalõigus „Kasutamine täiskasvanutel“.
Kuna raske neerukahjustusega (kreatiniini kliirens <30 ml/min) patsientidel on sildenafiili kliirens
vähenenud, tuleb kaaluda 25 mg annuse kasutamist. Sõltuvalt toimest ja talutavusest võib annust
vajadusel järk-järgult suurendada 50 mg-ni kuni 100 mg-ni.

Maksafunktsiooni häirega patsiendid:
Kuna maksakahjustusega patsientidel (näiteks maksatsirroosi korral) on sildenafiili kliirens
vähenenud, tuleb kaaluda 25 mg annust. Sõltuvalt toimest ja talutavusest võib annust vajadusel järk-
järgult suurendada 50 mg-ni kuni 100 mg-ni.

Lapsed
Avixar ei ole näidustatud alla 18-aastastele isikutele.

Kasutamine koos teiste ravimitega:
Välja arvatud ritonaviiri korral, mille kasutamine koos sildenafiiliga ei ole soovitav (vt lõik 4.4), tuleb
sildenafiili samaaegselt CYP3A4 inhibiitoritega kasutavatel patsientidel kaaluda algannuse 25 mg
kasutamist (vt lõik 4.5).

Posturaalse hüpotensiooni võimaliku tekkimise minimeerimiseks alfablokaatorravi saavatel
patsientidel tuleb enne sildenafiilravi alustamist patsientide alfablokaatorravi stabiliseerida. Lisaks
sellele tuleks kaaluda sildenafiilravi alustamist annusega 25 mg (vt lõigud 4.4 ja 4.5).

Suukaudne.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Kooskõlas teadaolevate toimetega lämmastikoksiid/tsüklilise guanosiinmonofosfaadi (cGMP)
metabolismiradadele (vt lõik 5.1) on leitud, et sildenafiil tugevdab nitraatide hüpotensiivset toimet
ning seetõttu on selle samaaegne manustamine koos lämmastikoksiidi doonoritega (näiteks
amüülnitrit) või mis tahes vormis nitraatidega vastunäidustatud.

Erektsioonihäirete raviks mõeldud aineid (sealhulgas sildenafiil) ei tohi manustada meestele, kellele
seksuaalne aktiivsus ei ole soovitatav (näiteks patsiendid südame-veresoonkonna raskete häiretega,
nagu ebastabiilne stenokardia või raske südamepuudulikkus).

Avixar on vastunäidustatud patsientidel, kellel esineb nägemise kaotus ühes silmas mittearteriitilise
eesmise isheemilise optilise neuropaatia (non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION)
tõttu sõltumata sellest, kas see episood oli seotud eelneva kokkupuutega PDE5 inhibiitoritega või mitte
(vt lõik 4.4).

Sildenafiili ohutust ei ole uuritud järgmistes patsientide alagruppides, mistõttu selle kasutamine neil on
vastunäidustatud: raske maksakahjustus, hüpotensioon (vererõhk <90/50 mmHg), anamneesis hiljutine
insult või müokardiinfarkt ja teadaolevad pärilikud degeneratiivsed silma võrkkesta häired, nagu
retinitis pigmentosa (vähestel nendest patsientidest on silma võrkkesta fosfodiesteraaside geneetilised
häired).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Erektsioonihäire diagnoosimiseks ja selle võimalike põhjuste kindlakstegemiseks tuleb eelnevalt võtta
meditsiiniline anamnees ja teha kehaline läbivaatus, enne kui saab otsustada farmakoloogilise ravi üle.

Kardiovaskulaarsed riskifaktorid
Enne mistahes ravi alustamist erektsioonihäire puhul peab arst eelnevalt hindama patsiendi
südameveresoonkonna seisundit, sest seksuaaltegevusega on alati seotud teatud kardiaalne risk.
Sildenafiilil on vasodilateeriv toime, mille tulemusena tekib kerge ja mööduv vererõhu langus (vt lõik
5.1). Enne sildenafiili määramist peab arst hoolikalt hindama, kas selline vasodilatatoorne toime, eriti
kombinatsioonis seksuaalse tegevusega, võib teatud seisunditega patsientidele kahjulikult mõjuda.
Vasodilataatorite suhtes on suurenenud tundlikkusega patsiendid, kellel esineb vere väljavoolu takistus
südame vasakust vatsakesest (nt aordi stenoos, hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia) või
patsiendid, kellel on tegemist sellise harvaesineva sündroomiga nagu mitme organsüsteemi atroofia,
mis väljendub vererõhu autonoomse kontrollsüsteemi raske kahjustusena.

Avixar tugevdab nitraatide hüpotensiivset toimet (vt lõik 4.3).

Ajalises seoses Avixar’i kasutamisega on turuletulekujärgselt teatatud tõsistest kardiovaskulaarsetest
tüsistustest, sealhulgas müokardiinfarkt, ebastabiilne stenokardia, kardiaalne äkksurm, ventrikulaarne
arütmia, tserebrovaskulaarne hemorraagia, mööduv isheemiline atakk, hüper- ja hüpotensioon.
Enamikul, aga mitte kõigil, neist patsientidest olid juba eelnevalt olemas kardiovaskulaarsed
riskifaktorid. Paljud nimetatud tüsistustest leidsid aset kas seksuaalvahekorra ajal või lühikese aja
jooksul pärast seda ning üksikud juhud leidsid aset lühikese aja jooksul pärast Avixar’i sissevõtmist
ilma seksuaalse tegevuseta. Ei ole võimalik otsustada, kas need tüsistused on seotud otseselt nende või
mõnede muude teguritega.

Priapism
Erektsioonihäirete raviks mõeldud ravimeid (sealhulgas sildenafiil) tuleb ettevaatusega kasutada
patsientidel, kellel on peenise anatoomiline deformatsioon (nt angulatsioon, kavernoosne fibroos või
Peyronie’ tõbi) või patsientidel, kellel esinevad seisundid, mis võivad luua eelsoodumuse priapismi
tekkeks (nt sirprakuline aneemia, hulgimüeloom või leukeemia).

Samaaegne kasutamine koos teiste erektsioonihäirete ravimitega
Sildenafiili ohutust ja efektiivsust kasutamisel kombinatsioonis teiste erektsioonihäirete ravimitega ei
ole uuritud. Seetõttu ei ole selliste kombinatsioonide kasutamine soovitatav.

Toime nägemisele
Sildenafiili ja muude PDE5 inhibiitorite manustamisega seoses on spontaalselt teatatud nägemishäirete
juhtudest (vt lõik 4.8). Spontaanselt ja vaatlusuuringutest on sildenafiili ja muude PDE5 inhibiitorite
kasutamisega seoses teatatud harvaesineva mittearteriitilise eesmise isheemilise optilise neuropaatia
juhtudest (vt lõik 4.8). Patsiente tuleb teavitada, et järsku tekkiva nägemishäire korral tuleb lõpetada
Avixar’i kasutamine ja konsulteerida otsekohe arstiga (vt lõik 4.3).

Samaaegne kasutamine koos ritonaviiriga
Sildenafiili ei ole soovitatav kasutada samaaegselt ritonaviiriga (vt lõik 4.5).

Samaaegne kasutamine koos alfablokaatoritega
Ettevaatus on soovitav sildenafiili manustamisel patsientidele, kes võtavad alfablokaatoreid, sest
koosmanustamine võib põhjustada mõnedel eelsoodumusega patsientidel sümptomaatilist
hüpotensiooni (vt lõik 4.5). See esineb kõige tõenäolisemalt 4 tunni jooksul pärast sildenafiili
manustamist. Posturaalse hüpotensiooni tekkimise võimaluse minimeerimiseks peaksid
alfablokaatorravi saavad patsiendid enne sildenafiili kasutamist olema hemodünaamiliselt stabiilsed.
Tuleb kaaluda sildenafiilravi alustamist annusega 25 mg (vt lõik 4.2). Lisaks peavad arstid patsienti
nõustama, mida teha posturaalse hüpotensiooni sümptomite tekkimise korral.

Toime verejooksudele
Inimese trombotsüütide uuringud on näidanud, et sildenafiil võimendab in vitro naatriumnitroprussiidi
antiagregatoorset toimet. Puuduvad andmed sildenafiili manustamise ohutuse kohta veritsushäiretega
või aktiivse peptilise haavandiga patsientidel. Seetõttu peab sildenafiili ordineerima sellistele
patsientidele ainult pärast kasu/riski hoolikat kaalumist.

Naised
Avixar ei ole näidustatud kasutamiseks naistel.

Sisaldab aspartaami, fenüülalaniini allikat. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga patsientidele

Sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, laktaasipuudulikkuse või glükoosi-
galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste ravimite toimed sildenafiilile

In vitro uuringud:
Sildenafiili metabolismi vahendavad peamiselt tsütokroom P450 (CYP) isovormid 3A4 (peamine
rada) ja 2C9 (kaasnev rada). Seetõttu võivad nende isoensüümide inhibiitorid vähendada sildenafiili
kliirensit.

In vivo uuringud:
Kliiniliste uuringute andmete populatsiooni farmakokineetiline analüüs näitas sildenafiili kliirensi
vähenemist manustamisel koos CYP3A4 inhibiitoritega (näiteks ketokonasool, erütromütsiin,
tsimetidiin).
Ehkki sellistel patsientidel ei täheldatud kõrvaltoimete esinemissageduse suurenemist, tuleb sildenafiili
samaaegsel manustamisel CYP3A4 inhibiitoritega siiski kaaluda 25 mg algannuse kasutamist.

Sildenafiili (100 mg ühekordse annusena) manustamisel koos HIV proteaasi inhibiitori ritonaviiriga
(tugev P450 inhibiitor) plasma tasakaalukontsentratsiooni seisundis (500 mg kaks korda ööpäevas)
täheldati sildenafiili C
-i 300%-list (4-kordset) ja AUC 1000%-list (11-kordset) suurenemist.
max
24 tunni möödudes oli sildenafiili plasmakontsentratsioon jätkuvalt ligikaudu 200 ng/ml võrrelduna
ligikaudu 5 ng/ml-ga olukorras, kus sildenafiili manustati üksinda. See on kooskõlas ritonaviiri
väljendunud toimega paljude P450 substraatidega. Sildenafiil ei omanud mingit toimet ritonaviiri
farmakokineetikale. Farmakokineetilise uuringu tulemustest lähtuvalt ei ole sildenafiili ja ritonaviiri
samaaegne kasutamine soovitav (vt lõik 4.4) ning sildenafiili maksimaalne annus ei tohi 48 tunni
jooksul mitte mingil juhul ületada 25 mg.

Sildenafiili (100 mg ühekordse annusena) manustamisel koos HIV proteaasi inhibiitori sakvinaviiriga
(CYP3A4 inhibiitor) plasma tasakaalukontsentratsiooni seisundis (1200 mg kolm korda ööpäevas)
täheldati sildenafiili C
-i 140%-list ja AUC 210%-list suurenemist. Sildenafiil ei omanud mingit
max
toimet sakvinaviiri farmakokineetikale (vt lõik 4.2). Tugevamatel CYP3A4 inhibiitoritel (nt
ketokonasool ja intrakonasool) on eeldatavasti veel tugevamad toimed.

Kui ühekordne sildenafiili annus 100 mg manustati koos spetsiifilise CYP3A4 inhibiitori
erütromütsiiniga, plasma tasakaalukontsentratsiooni seisundis (500 mg kaks korda ööpäevas 5 päeva
jooksul), suurenes sildenafiili süsteemne ekspositsioon (AUC) 182% võrra. Tervetel meessoost
vabatahtlikel ei leitud asitromütsiinil (500 mg ööpäevas 3 päeva jooksul) olevat toimet sildenafiili või
selle peamise tsirkuleeriva metaboliidi AUC-le, C
-le, T
-le, eliminatsioonikiiruse konstandile ega
max
max
poolväärtusajale. Tsütokroom P450 inhibiitori ja mittespetsiifilise CYP3A4 inhibiitori tsimetidiini
(800 mg) ja sildenafiili (50 mg) samaaegsel manustamisel tervetele vabatahtlikele täheldati sildenafiili
plasmakontsentratsiooni 56%-list suurenemist.

Greipfruudimahl on nõrga toimega CYP3A4 sooleseina metabolismi inhibiitor ja võib põhjustada
sildenafiili plasmakontsentratsiooni mõõdukat tõusu.

Antatsiidi (magneesiumhüdroksiid/alumiiniumhüdroksiid) ühekordsed annused ei mõjutanud
sildenafiili biosaadavust.

Ehkki spetsiifilisi koostoimeuuringuid ei ole läbi viidud kõigi ravimitega, ei leitud populatsiooni
farmakokineetilisel analüüsil mingit toimet sildenafiili farmakokineetikale selle manustamisel koos
CYP2C9 inhibiitoritega (nt tolbutamiid, varfariin, fenütoiin), CYP2D6 inhibiitoritega (nt selektiivsed
serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, tritsüklilised antidepressandid), tiasiidide ja sarnaste
diureetikumidega, lingudiureetikumide ja kaaliumisäästvate diureetikumidega, angiotensiini
konverteeriva ensüümi inhibiitoritega, kaltsiumikanali blokaatoritega, beetaadrenoretseptorite
antagonistidega või CYP450 metabolismi indutseerijatega (nt rifampitsiin, barbituraadid).

Nikorandiil on kaaliumikanali aktivaatori ja nitraadi hübriid. Nitraadi sisaldusest tingituna on võimalik
tõsise kõrvaltoime tekkimine koosmanustamisel sildenafiiliga.

Sildenafiili toime teistele ravimitele

In vitro uuringud:
Sildenafiil on tsütokroom P450 isovormide 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ja 3A4 nõrk inhibiitor
(IC > 150 mikroM). Arvestades asjaolu, et sildenafiili maksimaalsed kontsentratsioonid vereplasmas
50
on soovitatavate annuste kasutamisel ligikaudu 1 mikroM, on ebatõenäoline, et Avixar mõjutaks nende
isoensüümide substraatide kliirensit.

Puuduvad andmed koostoime kohta sildenafiili ja mittespetsiifiliste fosfodiesteraasi inhibiitorite (nt
teofülliin või dipüridamool) vahel.

In vivo uuringud:
Seoses selle ravimi teadaolevate toimetega lämmastikoksiidi/cGMP rajale (vt lõik 5.1) tuvastati, et
sildenafiil võimendab nitraatide hüpotensiivset toimet ja selle koosmanustamine ükskõik millises
vormis lämmastikoksiidi doonorite või nitraatidega on seetõttu vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Sildenafiili samaaegne manustamine patsientidele, kes saavad alfablokaatorravi, võib mõnedel
tundlikel patsientidel põhjustada sümptomaatilist hüpotensiooni. See esineb kõige tõenäolisemalt
4 tunni jooksul pärast sildenafiili manustamist (vt lõigud 4.2 ja 4.4). Kolmes spetsiifilises ravim-ravim
koostoime uuringus manustati alfablokaatorit doksasosiin (4 mg ja 8 mg) ja sildenafiili (25 mg, 50 mg
või 100 mg) samaaegselt patsientidele, kellel oli healoomuline prostata hüperplaasia (HPH), kes olid
stabiilsel doksasosiinravil.
Nendes uuringu populatsioonides täheldati lamavas asendis vererõhu täiendavat langust keskmiselt
vastavalt 7/7 mmHg, 9/5 mmHg ja 8/4 mmHg ning püsti asendis täheldati vererõhu täiendavat langust
keskmiselt vastavalt 6/6 mmHg, 11/4 mmHg ja 4/5 mmHg. Kui sildenafiili ja doksasosiini manustati
samaaegselt stabiilsel doksasosiinravil olevatele patsientidele, teatati harva patsientidest, kellel esines
sümptomaatiline posturaalne hüpotensioon. Need teatised hõlmasid pearinglust ja peapööritust, kuid
mitte minestust.

Sildenafiili (50 mg) manustamisel koos tolbutamiidiga (250 mg) või varfariiniga (40 mg), mida
mõlemaid metaboliseerib CYP2C9, ei täheldatud märkimisväärseid koostoimeid.

Sildenafiil (50 mg) ei potentseerinud atsetüülsalitsüülhappe (150 mg) veritsusaega pikendavat toimet.

Sildenafiil (50 mg) ei võimendanud tervetel vabatahtlikel keskmise maksimaalse vere
alkoholisisalduse 80 mg/dl juures alkoholi hüpotensiivset toimet.
Järgmiste antihüpertensiivsete ravimiklasside andmete summeerimisel, kuhu kuuluvad diureetikumid,
beetablokaatorid, AKE inhibiitorid, angiotensiin II antagonistid, antihüpertensiivsed ravimid
(vasodilataatorid ja tsentraalse toimega), adrenergiliste neuronite blokaatorid, kaltsiumikanali
blokaatorid ja alfaadrenoretseptorite blokaatorid, ei leitud kõrvaltoimete profiilis erinevust patsientide
vahel, kes said sildenafiili või platseebot. Spetsiifilises koostoime uuringus, milles sildenafiili
(100 mg) manustati hüpertensiivsetele patsientidele koos amlodipiiniga, täheldati lamavas asendis
süstoolse vererõhu täiendavat langust 8 mmHg võrra. Lamavas asendis diastoolse vererõhu vastav
täiendav langus oli 7 mmHg. Need täiendavad vererõhu langused olid samas suurusjärgus kui
vererõhu langused, mida täheldati tervetel vabatahtlikel, kellele manustati ainult sildenafiili (vt lõik
5.1).

Sildenafiil (100 mg) ei mõjutanud HIV proteaasi inhibiitorite sakvinaviiri ja ritonaviiri (CYP3A4
substraadid) tasakaalukontsentratsiooni farmakokineetikat.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Avixar ei ole näidustatud kasutamiseks naistel.

Piisavaid ja hästi kontrollitud uuringuid rasedatega ega imetavate naistega ei ole tehtud.
Rottidel ja küülikutel läbiviidud reproduktsiooniuuringutes ei täheldatud sildenafiili suukaudse
manustamise järgselt vastavaid kõrvaltoimeid.

Sildenafiili ühekordsete 100 mg suukaudsete annuste manustamine tervetele vabatahtlikele ei
mõjutanud spermatosoidide liikuvust ega morfoloogiat (vt lõik 5.1).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Kuna sildenafiiliga läbiviidud kliinilistes uuringutes on teatatud pearinglusest ja nägemishäiretest,
tuleb patsiente hoiatada, et enne autojuhtimist või masinate käsitsemist peavad nad eelnevalt
veenduma, kuidas nad reageerivad Avixar'ile.

4.8. Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte
Avixar'i ohutusprofiil põhineb 8691 patsiendi andmetel, kes said 67-s platseebokontrolliga kliinilises
uuringus ravimit soovitatava annustamisskeemi järgi. Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed
kliinilistes uuringutes sildenafiiliga ravitud patsientidel olid peavalu, nahaõhetus, düspepsia,
nägemishäired, ninakinnisus, pearinglus ja värvide nägemise häired.

Turuletulekujärgselt on sildenafiili sisaldavate ravimite kõrvaltoimeid kogutud hinnanguliselt
>9-aastase perioodi kohta. Kuna kõigist kõrvaltoimetest ei ole müügiloa hoidjale teatatud ja neid ei ole
märgitud ohutusandmebaasi, siis ei saa nende reaktsioonide esinemissagedust usaldusväärselt
määratleda.

Kõrvaltoimete loetelu
Allolevas tabelis on organsüsteemi klasside ja esinemissageduse kaupa (väga sage (≥1/10), sage
(≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10000 kuni <1/1000)) loetletud kõik
meditsiiniliselt olulised kõrvaltoimed, mis kliinilistes uuringutes esinesid ning esinesid sagedamini kui
platseeboga.

Lisaks sellele on lisatud turuletulekujärgselt teatatud meditsiiniliselt oluliste kõrvaltoimete
esinemissagedus kui teadmata.

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Tabel 1: Meditsiiniliselt olulised kõrvaltoimed, mille esinemissagedus kontrollitud kliinilistes
uuringutes sildenafiili tablettidega on suurem kui platseeborühmas ja turuletulekujärgselt
teatatud meditsiiniliselt olulised kõrvaltoimed

Organsüsteemi klass
Kõrvaltoimed

Immunsüsteemi häired
Harv
Ülitundlikkusreaktsioonid

Närvisüsteemi häired
Väga sage
Peavalu
Sage
Pearinglus
Aeg-ajalt
Somnolentsus, hüpesteesia
Harv
Tserebrovaskulaarne atakk, minestus
Teadmata
Transitoorne isheemiline atakk, krambid, korduvad krambid

Silma kahjustused
Sage
Nägemishäired, värvide nägemise häired
Aeg-ajalt
Konjunktiivi kahjustused, silma kahjustused, pisaravoolu
häired, muud silma kahjustused
Teadmata
Mittearteriitiline eesmine isheemiline optiline neuropaatia
(NAION), reetina vaskulaarne oklusioon, nägemisvälja defekt

Kõrva ja labürindi kahjustused
Aeg-ajalt
Vertigo, tinnitus
Harv
Kurtus*

Südame häired
Aeg-ajalt
Palpitatsioonid, tahhükardia
Harv
Müokardiinfarkt, kodade virvendus
Teadmata
Ventrikulaarne arütmia, ebastabiilne stenokardia, kardiaalne
äkksurm

Vaskulaarsed häired
Sage
Nahaõhetus
Harv
Hüpertensioon, hüpotensioon

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Sage
Ninakinnisus
Harv
Ninaverejooks

Seedetrakti häired
Sage
Düspepsia
Aeg-ajalt
Oksendamine, iiveldus, suukuivus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt
Nahalööve
Teadmata
Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermaalne
nekrolüüs (TEN)

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Aeg-ajalt
Müalgia

Neerude ja kuseteede häired
Aeg-ajalt
Hematuuria

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Aeg-ajalt
Hematospermia, peenise veritsus
Teadmata
Priapism, kestev erektsioon

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Aeg-ajalt
Valu rinnus, väsimus

Uuringud
Aeg-ajalt
Südame löögisageduse kiirenemine

*Kõrva kahjustused: äkiline kurtus. Üksikjuhtudel on turuletulekujärgselt ja kliinilistes uuringutes
kõikide PDE5 inhibiitorite, sealhulgas sildenafiil, kasutamisel teatatud äkilisest kuulmislangusest või
kuulmise kaotusest.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Uuringutes, milles vabatahtlikele manustati ühekordse annusena kuni 800 mg sildenafiili, täheldati
samu kõrvaltoimeid kui väiksemate annuste kasutamisel, üksnes kõrvaltoimete esinemissagedus ja
raskusaste olid suuremad. Annus 200 mg ei suurendanud efektiivsust, kuid kõrvaltoimete (peavalu,
nahaõhetus, pearinglus, düspepsia, ninakinnisus, nägemishäire) esinemissagedus tõusis.

Üleannustamise korral rakendatakse vastavalt vajadusele standardseid toetavaid ravivõtteid.
Neerudialüüs ei kiirenda eeldatavasti sildenafiili kliirensit, sest sildenafiil seondub ulatuslikult
vereplasma valkudega ja ei eritu uriiniga.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: uroloogias kasutatavad ained, erektsioonihäirete korral kasutatavad ained,
ATC-kood: G04BE03.

Toimemehhanism
Sildenafiil on suukaudne ravim erektsioonihäirete raviks. Loomulikul viisil, st koos seksuaalse
stimulatsiooniga, taastab see häirunud erektsioonivõime, suurendades vere juurdevoolu sugutisse.

Suguti erektsiooni esilekutsuvasse füsioloogilisse mehhanismi kuulub lämmastikoksiidi (NO)
vabanemine kavernooskehasse seksuaalse erutuse ajal. Seejärel aktiveerib lämmastikoksiid ensüüm
guanülaattsüklaasi, mis põhjustab tsüklilise guanosiinmonofosfaadi (cGMP) taseme tõusu, tekitades
kavernooskeha silelihaste sujuva lõõgastuse ja võimaldades vere sissevoolu.

Sildenafiil on cGMP spetsiifilise 5. tüübi fosfodiesteraasi (PDE5) tugevatoimeline ja spetsiifiline
inhibiitor kavernooskehas, kus PDE5 on vastutav cGMP lagundamise eest. Sildenafiilil on erektsiooni
tekkes perifeerne toimekoht. Sildenafiilil puudub otsene lõõgastav toime inimese isoleeritud
kavernooskehale, kuid suurendab oluliselt lämmastikoksiidi lõõgastavat toimet sellele koele. Kui
NO/cGMP metabolismirada aktiveerub, nagu see toimub seksuaalse stimulatsiooni korral, suurendab
sildenafiil PDE5 inhibeerimise teel cGMP sisaldust kavernooskehas. Seetõttu on sildenafiili
soovitavate farmakoloogiliste toimete ilmnemiseks vajalik eelnev seksuaalne stimulatsioon.

Farmakodünaamilised toimed
In vitro uuringud on näidanud, et sildenafiil on erektsiooniprotsessis osaleva PDE5 selektiivne
inhibiitor. Selle toime PDE5 suhtes on oluliselt tugevam kui teiste teadaolevate fosfodiesteraaside
suhtes. See on 10 korda selektiivsem kui PDE6 suhtes, mis osaleb silma võrkkesta valgusjuhtivuse
protsessis. Maksimaalsetes soovitatavates annustes on see 80 korda selektiivsem kui PDE1 ja rohkem
kui 700 korda selektiivsem kui PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ja 11 suhtes. Eeskätt on sildenafiilil enam kui
4000-kordne selektiivsus PDE5 suhtes võrreldes PDE3-ga (cAMP-spetsiifilise fosfodiesteraasi
isovorm, mis on seotud südame kontraktiilsuse kontrollimisega).

Kliiniline efektiivsus ja ohutus
Et hinnata ajalisi piire, mille jooksul sildenafiil pärast sissevõtmist vastusena seksuaalsele
stimulatsioonile erektsiooni esile kutsub, viidi läbi spetsiaalselt kavandatud kaks kliinilist uuringut.
Suguti pletüsmograafilises uuringus (RigiScan) oli keskmine aeg, mille jooksul saavutati tühja kõhuga
patsientidel 60%-lise suguti kõvastumise astmega erektsioon (piisav seksuaalvahekorraks) 25 minutit
(vahemik 12...37 minutit). Eraldiseisvas RigiScani uuringus oli vastusena seksuaalsele
stimulatsioonile sildenafiil võimeline erektsiooni esile kutsuma ka veel 4...5 tundi pärast manustamist.

Sildenafiil põhjustab kerge ja mööduva vererõhu languse, millel enamikel juhtudest puudub kliiniline
toime. Pärast 100 mg sildenafiili suukaudset manustamist täheldati lamavas asendis keskmise
maksimaalse süstoolse vererõhu langust 8,4 mmHg võrra. Diastoolse vererõhu vastav muutus lamavas
asendis oli 5,5 mmHg. Sildenafiili vererõhku langetav toime on kooskõlas selle vasodilatatoorse
toimega, tõenäoliselt veresoonte silelihaste cGMP sisalduse suurendamise tõttu.
Sildenafiili ühekordne suukaudne manustamine tervetele vabatahtlikele (annuses kuni 100 mg) ei
põhjustanud EKG-s kliiniliselt olulisi muutusi.

Sildenafiili ühekordse suukaudse annuse 100 mg hemodünaamiliste toimete uuringus 14-l raske
koronaararteri haigusega (coronary artery disease,CAD) patsiendil (vähemalt ühe koronaararteri
>70%-line stenoos) täheldati keskmiselt vastavalt 7%-list ja 6%-list rahuoleku süstoolse ja diastoolse
vererõhu langust võrreldes lähtetasemega. Keskmine pulmonaalne süstoolne rõhk langes 9% võrra.
Sildenafiil ei mõjutanud südame väljutusfraktsiooni suurust ega halvendanud verevoolu läbi ahenenud
koronaararterite.

Topeltpimedas platseebokontrollitud füüsilise koormuse taluvuse uuringus hinnati 144
erektsioonihäirega ja kroonilise stabiilse stenokardiaga patsienti, kes said regulaarselt raviks
stenokardiaravis kasutatavaid ravimpreparaate (välja arvatud nitraadid). Tulemuste kohaselt ei leitud
sildenafiili ja platseebot saanud patsientide gruppide vahel kliiniliselt olulisi erinevusi ajavahemikus,
mis kulus piirava stenokardiahoo vallandumiseni.

Mõnedel isikutel esines üks tund pärast annuse 100 mg manustamist Farnsworth-Munselli
100 värvitooni testis kergeid ja mööduvaid muutusi värvuste (sinine/roheline) eristamisvõimes, 2 tundi
pärast manustamist taolist toimet ei ilmnenud. Värvuste eristamisvõime sellise muutuse mehhanism on
seotud PDE6 pärssimisega, mis kuulub silma võrkkesta valgustjuhtivasse kaskaadi. Sildenafiil ei
avalda mõju nägemisteravusele ega kontrastitundlikkusele. Väikesemahulises (n=9)
platseebokontrolliga uuringus patsientidel, kellel oli dokumenteeritud algav ealine kollatähni
degeneratsioon, ei näidanud sildenafiili (ühekordne annus 100 mg) manustamine olulisi muutusi läbi-
viidud nägemistestides (nägemisteravus, Amsleri võrgustik, värvide eristamisvõime simuleeritud
foorituledest, Humphrey perimeetria ja fotostress).

Pärast 100 mg sildenafiili annuste ühekordset suukaudset manustamist tervetele vabatahtlikele puudus
mõju sperma liikumisvõimele või morfoloogiale (vt lõik 4.6).

Täiendav informatsioon kliiniliste uuringute kohta
Kliinilistes uuringutes on sildenafiili manustatud enam kui 8000 patsiendile vanuses 19...87 aastat.
Esindatud olid järgmised patsientide grupid: eakad (19,9%), patsiendid hüpertensiooniga (30,9%),
diabeediga (20,3%), südame isheemiatõvega (5,8%), hüperlipideemiga (19,8%), seljaajuvigastusega
(0,6%), depressiooniga (5,2%), transuretraalse eesnäärme resektsiooniga (3,7%), eesnäärme radikaalse
prostatektoomiaga (3,3%). Järgmised grupid ei olnud piisaval määral esindatud või olid kliinilistest
uuringutest välja arvatud: vaagnapiirkonna operatsiooniga patsiendid, kiiritusravijärgsed patsiendid,
raske neeru- või maksakahjustusega patsiendid ning teatud kardiovaskulaarsete seisunditega
patsiendid (vt lõik 4.3).

Fikseeritud annusega uuringutes oli patsientide osakaal, kelle hinnangul ravi parandas nende
erektsiooni, vastavalt 62% (25 mg), 74% (50 mg) ja 82% (100 mg) võrreldes 25%-ga platseebogrupis.
Kontrollitud kliinilistes uuringutes oli sildenafiilist tingitud ravi katkestamise osakaal madal ja sarnane
platseeboga.
Kõigi uuringute andmetel teatasid sildenafiili manustamisel tekkinud paranemisest 84% psühhogeense
erektsioonihäirega patsientidest, 77% segatüüpi erektsioonihäirega patsientidest, 68% orgaanililise
erektsioonihäirega patsientidest, 67% eakatest patsientidest, 59% diabeediga patsientidest, 69%
südame isheemiatõvega patsientidest, 68% hüpertensiooniga patsientidest, 61% transuretraalse
prostata resektsiooniga patsientidest (TURP), 43% radikaalse prostatektoomiaga patsientidest, 83%
seljaajuvigastusega patsientidest ja 75% depressiooniga patsientidest. Sildenafiili efektiivsus ja ohutus
leidis kinnitust ka pikaajalistes uuringutes.

Lapsed
Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama Avixar’iga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide
alarühmade kohta erektsioonihäirete ravi korral. Teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Sildenafiil imendub kiiresti. Suukaudsel manustamisel tühja kõhu korral saabub maksimaalne
plasmakontsentratsioon 30 kuni 120 minuti (keskmiselt 60 minuti) jooksul. Keskmine absoluutne
suukaudne biosaadavus on 41% (vahemik 25...63%).
Kui sildenafiili võetakse koos toiduga, väheneb imendumise kiirus: t
-i saabumise aeg hilineb
max
keskmiselt 60 minutit ja C
väheneb keskmiselt 29%.
max

Jaotumine
Sildenafiili keskmine jaotusruumala (Vd) plasma püsikontsentratsiooni seisundis on 105 l, mis viitab
jaotumisele kudedesse. Pärast ühekordset sildenafiili 100 mg-se annuse suukaudset manustamist on
keskmine maksimaalne totaalne plasmakontsentratsioon ligikaudu 440 ng/ml (CV 40%). Kuna
sildenafiil (ja selle peamine veres tsirkuleeriv N-desmetüülmetaboliit) seondub 96% ulatuses
plasmavalkudega, on vaba sildenafiili keskmine maksimaalne plasmakontsentratsioon 18 ng/ml
(38 nM). Valkudega seonduvus ei sõltu ravimi üldkontsentratsioonist.

Sildenafiili (100 mg ühekordse annusena) saanud tervetel vabatahtlikel sedastati 90 minutit pärast
manustamist seemnevedelikus vähem kui 0,0002% (keskmiselt 188 ng) manustatud annusest.

Biotransformatsioon
Sildenafiili metaboliseerivad peamiselt maksa mikrosomaalsed isoensüümid CYP3A4 (peamine rada)
ja CYP2C9 (kaasnev rada). Peamine veres tsirkuleeriv metaboliit tekib sildenafiili N-
demetüleerimisel.
Nimetatud metaboliidil on sildenafiiliga sarnane fosfodiesteraaside selektiivsuse profiil ning toime
PDE5-le in vitro on ligikaudu 50% võrra nõrgem kui sildenafiilil. Metaboliidi kontsentratsioon
plasmas on ligikaudu 40% sildenafiili puhul täheldatust. N-desmetüülmetaboliiti metaboliseeritakse
edasi terminaalse poolväärtusajaga ligikaudu 4 tundi.

Eritumine
Sildenafiili kogu kliirens on 41 l/h, mis annab terminaalse faasi poolväärtusajaks 3...5 tundi. Nii
suukaudse kui intravenoosse manustamise järgselt eritub sildenafiil metaboliitidena peamiselt
väljaheitega (ligikaudu 80% suukaudselt manustatud annusest) ning vähemal määral uriiniga
(ligikaudu 13% suukaudselt manustatud annusest).

Lineaarsus/mittelineaarsus
Pärast soovitatavast annusevahemikust (25…100 mg) suuremate annuste suukaudset manustamist
suurenevad sildenafiili AUC ja C
proportsionaalselt annusega.
max

Farmakokineetika patsientide erigruppides

Eakad:
Tervetel eakatel vabatahtlikel (65-aastased või vanemad) täheldati sildenafiili kliirensi vähenemist,
mille väljenduseks oli sildenafiili ja selle aktiivse N-desmetüülmetaboliidi ligikaudu 90% võrra
10
kõrgem plasmakontsentratsioon kui noorematel tervetel vabatahtlikel (18...45-aastased). Tulenevalt
plasmavalkudega seondumise ealistest iseärasustest oli vaba sildenafiili plasmakontsentratsiooni tõus
ligikaudu 40%.

Neerupuudulikkus:
Kerge kuni mõõduka (kreatiniini kliirens = 30...80 ml/min) neerukahjustusega vabatahtlikel ei
täheldatud sildenafiili ühekordse suukaudse annuse (50 mg) manustamisel muutusi selle
farmakokineetikas. N-desmetüülmetaboliidi keskmine AUC ja C
suurenesid võrreldes samaealiste
max
neerukahjustuseta patsientidega vastavalt 126% ja 73%. Kuid tingituna uurimisaluste andmete suurest
kõikuvusest ei olnud need erinevused statistiliselt olulised. Raske neerukahjustusega (kreatiniini
kliirens <30 ml/min) vabatahtlikel sildenafiili kliirens vähenes, mille tulemuseks oli AUC ja C
-i
max
keskmine suurenemine vastavalt 100% ja 88% võrreldes samaealiste neerukahjustuseta vabatahtlikega.
Lisaks suurenesid märkimisväärsed N-desmetüülmetaboliidi AUC ja C
väärtused (vastavalt 79% ja
max
200%).

Maksapuudulikkus:
Vabatahtlikel kerge kuni keskmise raskusega maksatsirroosiga patsientidel (Child-Pugh A ja B)
sildenafiili kliirens vähenes, mille tulemusel tõusid AUC (84%) ja C
(47%), võrreldes samaealiste
max
maksakahjustuseta vabatahtlikega. Raske maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole sildenafiili
farmakokineetikat uuritud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsiooni- ja
arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Polakriliinkaalium
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Laktoosmonohüdraat
Povidoon K-30
Aspartaam (E951)
Naatriumkroskarmelloos
Piparmündi lõhna- ja maitseaine
Magneesiumstearaat
Kaaliumhüdroksiid (pH kohandamiseks) või
Vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks)

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

30 kuud

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

11

Läbipaistvad PVC/PCTFE - alumiinium blistrid.
Pakendi suurused:
2, 4, 8, 12, 24, 28 närimistabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Teva Pharma B.V.
Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Holland

8. Müügiloa number

795612

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

29.08.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2014
12