AMIOKORDIN

Toimeained: amiodaroon

Ravimi vorm: süstelahus

Ravimi tugevus: 50mg 1ml 3ml 5TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on AMIOKORDIN ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Amikordin ja milleks seda kasutatakse

Amiokordin kuulub antiarütmikumide gruppi ja on näidustatud rütmihäirete raviks. Amiokordin ravib
arütmiat, ennetab selle taasteket ja parandab südamefunktsiooni.

Amiokordini süstelahust kasutatakse peamiselt raskete rütmihäirete raviks järgmistel juhtudel:
- Paroksüsmaalne supraventrikulaarne tahhükardia (sealhulgas Wolff-Parkinson-White’i
sündroom)
- kodade virvendus ja laperdus
- ventrikulaarsed tahhüarütmiad,
kui teised ravimid on toimeta, vastunäidustatud või on põhjustanud tõsiseid kõrvaltoimeid.

2. Mida on vaja teada enne AMIOKORDIN võtmist

Ärge kasutage Amiokordin'i
- kui olete amiodarooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui olete allergiline joodi suhtes;
- kui teie süda lööb liiga aeglaselt või muud südame rütmihäired ja teile ei ole paigaldatud
südamestimulaatorit;
- kui te võtate teisi ravimeid, mis võivad soodustada südame rütmihäirete tekkimist;
- kui teil on kilpnäärme talitlushäired;
- kui teil on väga madal vererõhk (arteriaalne hüpotensioon), raske hingamispuudulikkus,
südamelihase haigus või raske südamepuudulikkus;
- kui te olete rase (v.a teatud tingimustel);
- kui te imetate last;
- intravenoosne manustamine on vastunäidustatud raske hingamispuudulikkuse, südamelihase
haiguse (müokardiopaatia) või raske südamepuudulikkuse korral;
- Amiodarooni ei tohi anda enneaegsetele vastsündinutele ja imikutele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Amiokordini kasutamist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.


Amiokordin’i kasutatakse ainult kardiointensiivravi üksustes pideva EKG monitooringu võimaluse
korral.
- Enne ravi alustamist ja kestva ravi ajal määrab teie arst teile elektrokardiogrammi ja
vereanalüüsid, et jälgida teie maksa ja kilpnäärme funktsiooni näitajaid ning kaaliumi
konstentratsiooni vereseerumis.
- Veenisiseseid süste tohib kasutada vaid vältimatus olukorras, kui teised ravimeetodid ei ole
tulemusi andnud. Hemodünaamikahäirete (raske arteriaalne hüpotensioon, vereringe
puudulikkus) ohu tõttu intravenoosset süstimist üldiselt ei soovitata.
- Kui vähegi võimalik, tuleb ravimit manustada veeniinfusioonina. Eriti hoolikalt tuleb jälgida
patsiente arteriaalse hüpotensiooni, hingamispuudulikkuse, südamelihase haiguse või
südamepuudulikkusega.
- Veenisisesel manustamisel võib tekkida veenipõletik. Kui veeni süstimise koht pakseneb ja
muutub valulikuks, teavitage sellest oma arsti.
- Eakate patsientide ravi vajab erilist tähelepanu, kuna neil võib maksa-, neeru- ja
südamefunktsioon olla nõrgenenud.
- Operatsioonijärgselt võib Amiokordin'i saavatel patsientidel tekkida rasked respiratoorsed
komplikatsioonid.

Muud ravimid ja Amiokordin
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.
Andke teada oma arstile, kui te kasutate:
- teisi antiarütmikume, sh bepridiili, klass I antiarütmikume ja beeta-blokaatorite rühma
kuuluvaid ravimeid (sotalool). Nende ravimite manustamisel on Amikordini kasutamine
keelatud;
- ravimeid, mis võivad põhjustada südamerütmihäireid (s.h vinkamiin, sultopriid, erütromütsiin,
pentamidiin). Nende ravimite manustamisel on Amikordini kasutamine keelatud;
- kaltsiumikanalite blokaatorite rühma kuuluvaid ravimeid (eriti diltiaseem, verapamiil);
- ravimeid, mis võivad põhjustada vere kaaliumisisalduse langust (stimuleerivad lahtistid,
kaaliumi eritumist suurendavad diureetikumid, kortikosteroidid, sünteetiline kortikotropiin,
amfoteritsiin B);
- ravimeid, mis takistavad trombide tekkimist (varfariin);
- ravimeid, mida kasutatakse depressiooni raviks (tritsüklilised antidepressandid), psühhoosi
raviks (fenotiasiinid), astemisool ja terfenadiin;
- südamepuudulikkuse raviks kasutatavaid ravimeid (digitaalise glükosiidid);
- epilapsia ravimeid (fenütoiin);
- ravimeid, mida kasutatakse immuunsüsteemi pärssimiseks (tsüklosporiin);
- kolesterooli alandavaid preparaate (nt simvastatiin);

Amikordini koosmanustamine nende preparaatidega võib tõsta ventrikulaarse arütmia riski teket või
võimendada mõnede ravimite toimet (annuseid tuleb kohandada).

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.
Raseduse ajal võib ravimit manustada vaid erandjuhtudel.
Kuna amiodaroon eritub rinnapiima märkimisväärsetes kogustes, on rinnaga toitmine Amiokordin-ravi
ajal vastunäidustatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole andmeid, et amiodaroon toimiks patsiendi võimele autot juhtida ja masinaid käsitseda.

Amiodarooni süstelahus sisaldab abiainena bensüülalkoholi (20 mg/ml), mis võib põhjustada
toksilisi ja allergilisi reaktsioone vastsündinutel, imikutel ja alla 3-aastastel lastel.


3. Kuidas AMIOKORDIN võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arstiga.

Amiokordin'i süstelahust võib segada ainult 50 mg/ml glükoosilahusega.
Intravenoosse infusiooni annus tuleb manustada infusioonipumbaga tsentraalveeni kateetrisse.

Annustamine

Intravenoosne süst
Soovitatav annus on 5 mg/kg kehakaalu kohta, süstituna vähemalt kolme minuti vältel. Annust võib
korrata, kuid mitte varem kui 15 minuti pärast. Toime säilitamiseks on vajalik infusioon.

Intravenoosne infusioon
Algannus: 5 mg/kg kehakaalu kohta, manustatuna 250 ml 50 mg/ml glükoosilahusega lahjendatult 20
minuti kuni 2 tunni jooksul. Annust võib 24 tunni jooksul korrata 2 kuni 3 korda. Ööpäevane annus ei
tohiks ületada 1200 mg.
Säilitusannus: 10 kuni 20 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas (tavaliselt 600 kuni 800 mg, maksimaalselt
1200 mg ööpäevas), manustatuna 250 ml 50 mg/ml glükoosilahusega lahjendatult. Ravimi
parenteraalne manustamine kestab tavaliselt 4 kuni 5 päeva. Kestva ravi planeerimisel peaks
suukaudset ravi alustama juba esimesel infusioonipäeval.

Eakad
Soovitatakse nii küllastus- kui säilitusraviks amiodarooni madalaimaid toimivaid annuseid.

Maksa-ja neerukahjustusega patsiendid
Annust ei ole vaja muuta (v.a väga raske maksapuudulikkuse korral).

Kasutamine lastel ja noorukitel
Amiodarooni efektiivsus ja ohutus lastel ei ole tõestatud. Teie arst otsustab õige annuse üle.

Kui te võtate Amiokordin’i rohkem kui ette nähtud
Amiodarooni intravenoosse üleannustamise kohta andmed peaaegu puuduvad. On teada mõned
juhtumid, kus on teatatud märgatavalt aeglustunud südame löögisagedusest, südamerütmi häiretest,
vereringe puudulikkusest ja maksakahjustusest. Kui te tunnete end ravi ajal halvasti ja teil on tekkinud
südamerütmi häired, informeerige sellest oma arsti.

Kui te unustate Amiokordin’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 10-st)
Amiodarooni süstelahuse kõige sagedamini esinev kõrvaltoime (eriti kiirel süstimisel või infusioonil)
on arteriaalne hüpotensioon. Harva on teatatud vererõhu tõsisest alanemisest või kollapsist. Korduval
veenisisesel manustamisel võib tekkida veenipõletik. Kui veeni süstimise koht pakseneb ja muutub
valulikuks, teavitage sellest oma arsti. Selle vältimiseks on soovitatav kasutada tsentraalveeni kateetrit.

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 10000-st)

Kui te märkate endal kollatõve sümptomeid või teil on raske hingata (õhupuudus, lämbumine),
informeerige sellest koheselt oma arsti või meditsiiniõde. Need sümptomid võivad olla väga tõsised
Amiokordin’i kõrvaltoimed.
Vähem tõsisemad, samuti liiga kiirest süstist või infusioonist tingitud kõrvaltoimed, on näopunetus
(verevool pea piirkonda, kuumahood), iiveldus ja higistamine.
Harvemad kõrvaltoimed on aeglane südamerütm, arütmia teke või süvenemine, suurenenud
koljusisene rõhk ja peavalu; veelgi harvemad on südamepuudulikkus, vereringe puudulikkus ning
südameseiskumine.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas AMIOKORDIN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Amiokordin sisaldab
- toimeaine
on
amiodaroonvesinikkloriid.
1 ml
süstelahust
sisaldab
50 mg
amiodaroonvesinikkloriidi, mis vastab 47,33 mg amiodaroonile. Üks ampull (3 ml) sisaldab 150
mg amiodaroonvesinikkloriidi, mis on vastab 141,98 mg amiodaroonile.
- teised abiained on bensüülalkohol (E1519), polüsorbaat 80 (E433), süstevesi.

Kuidas Amiokordin välja näeb ja pakendi sisu

Süstelahus on selge, kergelt kollakas ja peaaegu ilma nähtavate osakesteta.
Amiokordin on saadaval 5 ampulliga pakendis, 3 ml süstelahust igas ampullis.

Müügiloahoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo Mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2014

_________________________________________________________________________________

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Annustamine ja manustamisviis


Amiokordin’i lahust tohib segada ainult 50 mg/ml glükoosilahusega.
Annust tuleb alati kohandada vastavalt patsiendi seisundile ja vajadustele.

Intravenoosne boolus
Soovitatav annus on 5 mg/kg kehakaalu kohta, süstituna vähemalt 3 minuti vältel. Veenisüsti ei tohi
korrata vähemalt 15 minuti jooksul pärast esimest süsti, isegi juhul, kui süstitud on ainult ühe ampulli
sisu (võimalik on pöördumatu kollapsi teke). Ravitoime avaldub esimeste minutite jooksul ja seejärel
väheneb aeglaselt. Toime säilitamiseks on vajalik infusioon.

Intravenoosne infusioon
Esialgne ravi (küllastusannus): soovitatav annus on 5 mg/kg kehakaalu kohta. Seda manustatakse
250 ml 50 mg/ml glükoosilahusega lahjendatult 20 minuti kuni 2 tunni jooksul. Infusioonikiirust
kohandatakse vastavalt ravimi toimele. Annust võib 24 tunni jooksul korrata 2...3 korda. Maksimaalne
ööpäevane annus ei tohi ületada 1200 mg.
Säilitusannus: 10...20 mg/kg ööpäevas (tavaliselt 600...800 mg ööpäevas, kuid mitte üle 1200 mg
ööpäevas), manustatuna 250 ml 50 mg/ml glükoosilahusega lahjendatult. Infusioonravi kestab
tavaliselt 4...5 päeva. Suukaudset ravi tuleks alustada esimesel säilitusannuse manustamise päeval.
Veeniinfusioon tuleb manustada infusioonipumbaga tsentraalveeni kateetrisse.

Eakad
Soovitatav on ravi väikseimate küllastus- ja säilitusannustega.

Maksa- ja neerukahjustusega patsiendid
Maksa- ja neerukahjustusega patsientidel (välja arvatud väga raske maksapuudulikkuse korral) ei ole
annuse kohandamine vajalik.

Lapsed
Amiokordin’i lahuse ohutus ja efektiivsus lastel ei ole tõestatud.
Kuna lahus sisaldab bensüülalkoholi, on vastunäidustatud amiodarooni intravenoosne manustamine
vastsündinutele, imikutele ja kuni 3-aastastele lastele.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravi süstelahusega võib alustada ja läbi viia vastavate teadmiste ja südame rütmihäirete
ravikogemusega arst.
Ravi süstelahusega tohib läbi viia ainult intensiivravi osakonnas, kus on võimalik pidevalt jälgida
ravimi toimet ja kõrvaltoimete teket.

Hemodünaamikahäirete (raske hüpotensioon, vereringe puudulikkus) ohu tõttu intravenoosset
süstimist üldiselt ei soovitata. Veenisiseseid süsteid tohib kasutada ainult vältimatus olukorras, kui
teised ravimeetodid ei ole tulemusi andnud.
Veenisüsti ei tohi korrata vähemalt 15 minuti jooksul pärast esimest süsti, isegi kui süstitud on ainult
ühe ampulli sisu (võimalik on pöördumatu kollapsi teke). Kui vähegi võimalik, tuleb süstelahust
manustada veeniinfusiooni teel.

Kuna ravimi infusiooni käigus võib tekkida hüpotensioon, bradükardia või atrioventrikulaarne
blokaad, tuleb hoolikalt jälgida infusioonikiirust ja järgida täpselt annustamisjuhiseid.
Hüpotensiooni, hingamispuudulikkuse, kardiomüopaatia või südamepuudulikkusega patsientidele
peab veeniinfusiooni manustamisel olema ettevaatlik.
Kuna infusioonravi käigus võib tekkida flebiit, on soovitatav infusiooni manustamine
tsentraalveenikateetri kaudu.

Enne ravi alustamist on soovitatav teha elektrokardiogramm, kilpnäärme funktsiooni test ja määrata
seerumi kaaliumisisaldust.

Kuna kõrvaltoimete esinemissagedus ja raskusaste on annusest sõltuvad, tuleks ravimit kasutada
minimaalses toimivas säilitusannuses.

Amiodarooni farmakoloogilise toime tulemusena võivad ilmneda EKG muutused: QT-intervalli
pikenemine (repolarisatsiooniaja pikenemise tõttu) ja U-saki tekkimine. Need muutused ei ole
kardiotoksilisuse ilminguks. Ravi tuleb katkestada, kui tekivad sinuatriaalne blokaad, teise või
kolmanda astme atrioventrikulaarne blokaad või bifastsikulaarne Hisi kimbu blokaad.
Amiodarooni pulmonaalse toksilisuse tunnusteks võivad olla süvenev hingeldus ja mitteproduktiivne
köha.
Amiodaroon võib põhjustada kilpnäärme funktsiooni häireid, eriti patsientidel, kellel on isiklikus või
perekonnaanamneesis kilpnäärmehaigusi.
Operatsioonijärgselt võib amiodarooni saavatel patsientidel tekkida äge respiratoorne
distress-sündroom. See allub tavaliselt hästi intensiivravile, kuid võib lõppeda ka surmaga. Seetõttu on
postoperatiivselt vaja hoolikalt jälgida patsiendi seisundit, hapniku fraktsiooni sissehingatavas õhus
(FiO2) ja kudede oksügenisatsiooninäitajaid (SaO , PaO ).
2
2

Laboratoorsed analüüsid
Amiodaroon sisaldab joodi, mistõttu võivad ilmneda muutused kilpnäärme funktsiooni testides, eriti
T3, T4 ja TSH osas.
Amiodaroonravi ajal tuleb regulaarselt jälgida maksaensüümide, eriti aminotransferaaside aktiivsust
plasmas.

Eakad
Eakate patsientide ravi vajab erilist tähelepanu. Nendel patsientidel võib maksa-, neeru- ja
südamefunktsioon olla nõrgenenud; mõnel neist võib samaaegselt esineda ka teisi haigusi ning nad
võivad võtta erinevaid ravimeid. Seetõttu on soovitatav kasutada väikseimat küllastus- ja
säilitusannust.

Lapsed
Amiokordin sisaldab bensüülalkoholi (E1519). Lahuse 1 ml sisaldab 20,2 mg ja üks ampull (3 ml)
sisaldab 60,6 mg bensüülalkoholi. Seda ei tohi manustada enneaegsetele või vastsündinud imikutele.
See võib imikutel ja kuni 3-aastastel lastel põhjustada toksilisi ja anafülaktoidseid reaktsioone.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Amiokordin, 50 mg/ml süstelahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga 1 ml süstelahust sisaldab 50 mg amiodaroonvesinikkloriidi (150 mg/3 ml ampullis).

INN. Amiodaronum

Teadaolevat toimet omavad abiained:
1 ml süstelahust sisaldab 20,2 mg bensüülalkoholi (E1519). 1 ampull (3 ml) sisaldab 60,6 mg
bensüülalkoholi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstelahus.
Süstelahus on kergelt kollakas ja selge.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Paroksüsmaalne supraventrikulaarne tahhükardia (sealhulgas Wolff-Parkinson-White’i sündroom),
kodade virvendus ja laperdus, ventrikulaarsed tahhüarütmiad, kui teised ravimid on toimeta,
vastunäidustatud või on põhjustanud tõsiseid kõrvaltoimeid.

Märkus. Amiodarooni süstelahust kasutatakse vaid juhul, kui on vajalik kiire ravitoime või kui
suukaudne manustamine ei ole võimalik.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annustamine toimub vastavalt patsiendi seisundile ja vajadustele.

Intravenoosne boolusannus. Tavaline annus on 5 mg/kg kehakaalu kohta, süstituna vähemalt kolme
minuti vältel. Annust võib korrata, kuid mitte varem kui 15 minuti pärast, seda isegi juhul, kui
kasutatud on ainult üks ampull ravimit, sest esineb oht vereringe pöördumatu kollapsi tekkeks.
Ravitoime avaldub esimestel minutitel ja väheneb aeglaselt. Seetõttu on toime säilitamiseks vajalik
infusioon.
Intravenoosne infusioon. Tavaliseks küllastusannuseks on 5 mg/kg kehakaalu kohta, manustatuna 250
ml 5% glükoosilahusega lahjendatult 20 minuti kuni 2 tunni jooksul. Infusioonikiirust reguleeritakse
vastavalt ravimi toime avaldumisele. Annust võib 24 tunni jooksul korrata 2-3 korda. Ööpäevane
annus ei tohiks ületada 1200 mg.
Säilitusannuseks on 10-20 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas (tavaliselt 600 kuni 800 mg,
maksimaalselt 1200 mg ööpäevas), manustatuna 250 ml 5% glükoosilahusega lahjendatult. Ravimi
parenteraalne manustamine kestab tavaliselt 4 - 5 päeva. Kestva ravi planeerimisel peaks suukaudset
ravi alustama juba esimesel infusioonipäeval.Amiokordin’i süstelahust võib segada ainult 5% glükoosilahusega.
Ravimi veeni süstimine peab kestma vähemalt 3 minutit.
Intravenoosse infusiooni küllastusannus tuleb manustada 250 ml 5% glükoosilahusega lahjendatult 20
minuti kuni 2 tunni jooksul.
Intravenoosse infusiooni säilitusannus tuleb 250 ml 5% glükoosilahusega lahjendatult manustada
infusioonipumbaga tsentraalveeni kateetrisse.

Lapsed
Amiodarooni ohutus ja efektiivsus lastel ei ole tõestatud.
Olemasolevad andmed on kirjeldatud lõikudes 5.1 ja 5.2.
Bensüülalkoholi sisalduse tõttu on amiodarooni intravenoosne manustamine vastunäidustatud
vastsündinutele, imikutele ja kuni 3.aastastele lastele.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, joodi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
- siinusbradükardia ja sinuatriaalne blokaad,
- siinussõlme nõrkuse sündroom (kui ei ole paigaldatud kardiostimulaatorit),
- atrioventrikulaarne ja bifastsikulaarne või trifastsikulaarne Hisi kimbu blokaad, kui ei kasutata
kardiostimulaatorit,
- vereringe kollaps,
- raske arteriaalne hüpotensioon,
- samaaegne ravi preparaatidega, mis võivad põhjustada torsade de pointes’ tüüpi polümorfset
ventrikulaarset tahhüarütmiat,
- kilpnäärme haigused,
- rasedus (erandiks on vältimatut abi vajavad olukorrad, kui prognoositav kasu on riskist suurem)
ja imetamine.
- intravenoosne manustamine on vastunäidustatud arteriaalse hüpotensiooni, raske
hingamispuudulikkuse ja raske südamepuudulikkuse korral.

Märkus. Kõik ülaltoodud vastunäidustused ei kehti amiodarooni kasutamisel defibrillatsioonile
allumatu ventrikulaarse fibrillatsiooni ravis kardiopulmonaalse elustamise korral.
Bensüülalkoholi sisalduse tõttu on amiodarooni intravenoosne manustamine vastunäidustatud
vastsündinutele, imikutele ja kuni 3.aastastele lastele.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravi süstelahusega võib teostada ainult vastavate teadmiste ja südame rütmihäirete ravi kogemusega
arst. Ravi süstelahusega tohib läbi viia ainult intensiivjälgimise tingimustes, kus on võimalik pidevalt
ravimi toimet ja kõrvaltoimete teket jälgida.
Hemodünaamikahäirete (raske arteriaalne hüpotensioon, vereringe puudulikkus) ohu tõttu
intravenoosset süstimist üldiselt ei soovitata. Veenisiseseid süsteid tohib kasutada vaid vältimatus
olukorras, kui teised ravimeetodid ei ole tulemusi andnud ja ainult kardiointensiivravi osakonnas
pideva vererõhu ja EKG-monitooringu tingimustes. Veenisisest süstet ei tohi korrata varem kui 15
minuti möödudes esimesest süstest, isegi juhul, kui kasutatud on ainult üks ampull ravimit, kuna
võimalik on vereringe pöördumatu kollaps.
Kui vähegi võimalik, tuleb ravimit manustada veeniinfusioonina. Kuna ravimi infusiooni käigus võib
tekkida arteriaalne hüpotensioon, bradükardia või atrioventrikulaarne blokaad, tuleb hoolikalt jälgida
vajalikku infusioonikiirust ja järgida täpselt manustamis- ja annustamisjuhiseid. Arteriaalse
hüpotensiooni, hingamispuudulikkuse, kardiomüopaatia ja südamepuudulikkusega patsientidele peab
ravimit infundeerima veenisiseselt ettevaatlikult. Kuna infusioon võib tüsistuda flebiidiga, on
soovitatav manustada ravimit tsentraalveeni.

Enne ravi alustamist tuleb teha kõigil patsientidel elektrokardiogramm (QT-intervall) ja määrata
seerumi kaaliumisisaldus. Kestva ravi korral määrata eelnevalt kilpnäärme funktsiooni näitajad.
Kuna kõrvaltoimete esinemine ja raskusaste on annusest sõltuv, tuleks ravimit kasutada minimaalses
toimivas annuses.
Amiodarooni farmakoloogilise toime tulemusel võivad ilmneda muutused EKG-s: QT-intervalli
pikenemine (repolarisatsiooniaja pikenemine) ja U-saki tekkimine. On teatatud uute rütmihäirete
tekkimisest või arütmia süvenemisest, mõni kord ka letaalsest. On oluline, kuid väga raske eristada,
kas see võib olla seotud ravimi proarütmogeense toimega, olla seotud kaasuva südamehaigusega või
olla seotud raviefekti puudumisega. Üldiselt on nendest juhtudest seoses amiodarooniga teatatud
harvemini kui seoses teiste antiarütmiliste ravimitega ning enamasti ilmnevad need seoses ravimite
koostoimetega ja/või elektrolüütide tasakaalu häiretega (vt lõik 4.5 ja 4.8).
Ravi tuleb katkestada, kui tekivad sinuatriaalne blokaad, teise või kolmanda astme atrioventrikulaarne
blokaad või bifastsikulaarne Hisi kimbu blokaad.

Amiodarooni pulmonaalse toksilisuse tunnusteks on süvenev hingeldus ja ebaproduktiivne köha. Väga
harva on intravenoosse amiodarooni kasutamise järgselt teatatud interstitsiaalsest pneumoniidist. Kui
sellist diagnoosi kahtlustatakse, tuleb teha rindkere röntgen. Ravivajadust amiodarooniga tuleb uuesti
hinnata, kuna interstitsiaalne pneumoniit on pärast amiodarooni varast ärajätmist üldiselt pöörduv.
Vajadusel manustada raviks kortikosteroide (vt lõik 4.8).
Operatsioonijärgselt võib amiodarooni saavatel patsientidel tekkida äge respiratoorne distress-
sündroom (ARDS), mis on tavaliselt hästi korrigeeritav intensiivse ravitaktikaga, kuid võib lõppeda ka
surmaga. Seepärast on postoperatiivselt vajalik korralikult monitoorida sissehingatava õhu hapniku
fraktsiooni (FiO ) ja kudede oksügenisatsiooni näitajaid (SaO , PaO ).
2
2
2

Amiodaroon võib vallandada kilpnäärme funktsioonihäired, eriti patsientidel, kes on ise põdenud või
kellel on suguvõsas esinenud kilpnäärmehaigusi.
Amiodaroon sisaldab joodi, mistõttu võivad ilmneda muutused kilpnäärme funktsionaalsetes
analüüsides, eriti T , T ja TSH osas.
3
4

Amiodaroonravi ajal tuleb regulaarselt analüüsida maksaensüümide, eriti aminotransferaaside
aktiivsust seerumis.
Äge maksatalitluse häire (k.a tõsine maksapuudulikkus või maksakahjustus, mõnikord surmaga
lõppev) ja krooniline maksatalitluse häire võivad tekkida nii suukaudsete kui intravenoossete
amiodarooni ravimvormide manustamisel, kusjuures intravenoossel manustamisel esimese 24 tunni
jooksul. Seetõttu tuleb amiodarooni annust vähendada või ravi lõpetada, kui transaminaaside aktiivsus
on üle kolme korra normaalsest suurem.

Eakad
Eakate patsientide ravi vajab erilist tähelepanu, kuna neil võib maksa-, neeru- ja südamefunktsioon
olla nõrgenenud. Mõnel patsiendil võib olla kaasnevaid haigusi, mida ravitakse erinevate
preparaatidega. Seetõttu soovitatakse nii küllastus- kui säilitusraviks amiodarooni madalaimaid
toimivaid annuseid.

Anesteesia (vt lõik 4.5)
Enne operatsiooni tuleb anestesioloogi informeerida sellest, et patsient kasutab amiodarooni.

Spetsiaalne hoiatus koostisosade osas
Amiodarooni süstelahus sisaldab bensüülalkoholi (20 mg/ml).
Bensüülalkohol võib tekitada toksilisi ja allergilisi reaktsioone vastsündinutel, imikutel ja kuni 3.
aastastel lastel.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimete tekkimiseks piisav amiodarooni toime võib avalduda isegi mitu kuud pärast
amiodaroonravi lõpetamist.


Vastunäidustatud on kombinatsioon koos järgmiste ravimitega, mis võivad põhjustada torsades de
pointes' tüüpi südame rütmihäireid:
- antiarütmikumid, sh bepridiil, klass Ia - kinidiinitüüpi preparaadid, prokaiinamiid, disopüramiid;
klass III - sotalool,
- mitte-antiarütmilised ravimid: nt vinkamiin, mõned neuroleptikumid (kloorpromasiin,
tioridasiin, flufenasiin, pimosiid, haloperidool, amisulpriid ja sertindool), sultopriid,
antihistamiinikumid (tsisapriid, terfenadiin, misolastiin), erütromütsiin (i/v) ja pentamidiin
(parenteraalne).

Amiodarooniga samaaegselt ei soovitata manustada järgmisi ravimeid:
- kaltsiumikanalite blokaatorid (diltiaseem, verapamiil) ja beeta-adrenoblokaatorid, kuna
suureneb bradükardia ja AV blokaadi oht,
- stimuleerivad kõhulahtistid, kuna suureneb hüpokaleemia ja seega ka ventrikulaarsete
rütmihäirete oht.
- fluorokinoloonid, kuna võivad pikendada QT intervalli ning seeläbi suurendada torsades de
pointes tekkeriski.

Ettevaatus on vajalik, kui koos amiodarooniga manustatakse järgmisi ravimeid:

Preparaadid, mis võivad tekitada hüpokaleemiat:
- kaaliumi eritumist suurendavad diureetikumid,
- kortikosteroidid,
- amfoteritsiin B (i.v),
- sünteetiline kortikotropiin tetrakosaktiid.

Hüpokaleemia võib täiendavalt pikendada QT-intervalli ja suurendada ventrikulaarsete arütmiate,
sealhulgas torsade de pointes’ ohtu. Kui nimetatud ravimite kombineerimine amiodarooniga on
möödapääsmatu, tuleb QT-aega jälgida ja korrigeerida hüpokaleemiat kaaliumipreparaatidega. Kui
tekib torsade de pointes’i tüüpi ventrikulaarne tahhükardia, ei peaks manustama antiarütmikume, vaid
tuleks paigaldada ajutine kardiostimulaator ja vajadusel manustada intravenoosselt magneesiumi.

Varfariin:
Suurenenud on veritsuste tekkerisk. Seetõttu on vajalik sagedasem protrombiini aja määramine ja
vajadusel varfariini annuse muutmine (vähendamine 1/3…1/2 võrra) amiodaroonravi ajal ja pärast
seda.

Tritsüklilised antidepressandid, fenotiasiinid, astemisool ja terfenadiin. Manustamine koos
amiodarooniga pikendab täiendavalt QT-aega, suurendades ventrikulaarsete arütmiate, sealhulgas
torsade de pointes’ ohtu.

Südameglükosiidid:
Samaaegse manustamise tulemuseks võivad olla atrioventrikulaarse ülejuhte häired või seerumi
digoksiinikontsentratsiooni suurenemine (vähenenud eritumise tõttu). Amiodaroonravi alustamisel
peab määrama digoksiini kontsentratsiooni seerumis ja kohandama digoksiini annust (vähendama
poole võrra) või digoksiini ära jätma.

Fenütoiin:
Seerumi suurenenud fenütoiinisisalduse tõttu võivad ilmneda fenütoiini üleannustamise sümptomid.
Sel juhul peab määrama seerumi fenütoiinisisaldust ja vastavalt vähendama ravimi annust (1/3…1/2
võrra).

Tsüklosporiin:
Tsüklosporiini seerumitase võib tõusta tänu eritumise vähenemisele - seetõttu peab tsüklosporiini
annust kohandama.

Fentanüül:

Kombinatsioonis amiodarooniga võib fentanüüli toime tugevneda mis võib suurendada fentanüüli
toksilisust.

Teised CYP 3A4 kaudu metaboliseeruvad ravimid:
Lidokaiin, takroliimus, sildenafiil, midasolaam, triasolaam, dihüdroergotamiin, ergotamiin,
simvastatiin ja teised CYP 3A4 kaudu metaboliseeruvad statiinid (lihastoksilisus).

Viirustevastased ained:
Proteaasi inhibiitorid (atazanaviir, indinaviir, nelfinaviir, ritonaviir) inhibeerivad tsütokroomi CYP
3A4, seetõttu tuleb nende manustamisel koos amiodarooniga monitoorida viimase
plasmakontsentratsioone.

Ettevaatus on vajalik üldanesteesia ajal, kuna tekkida võivad atropiinile allumatu bradükardia,
arteriaalne hüpotensioon, südame erutusjuhtehäired ja minutimahu vähenemine.
Anestesioloog peab enne operatsiooni olema teadlik, et patsient tarvitab amiodarooni. Üksikjuhtudel
on amiodaroonravi saavatel patsientidel täheldatud ARDS-i tekkimist, mis on mõnikord ka surmaga
lõppenud. Oletatakse, et selle põhjuseks võib olla kõrge hapnikusisaldus sissehingatavas õhus,
mistõttu peaks amiodaroonravi saavatele patsientidele manustama postoperatiivperioodil hapnikku
ettevaatusega.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Amiodaroon läbib platsentaarbarjääri. Ravim võib kahjustada loodet ning põhjustada hüpotüreoidismi
ja struumat vastsündinuil, seetõttu on ravim rasedatele vastunäidustatud. Raseduse ajal võib ravimit
manustada vaid erandjuhtudel.

Imetamine
Kuna amiodaroon eritub rinnapiima märkimisväärsetes kogustes, on rinnaga toitmine amiodaroonravi
ajal vastunäidustatud. Kui imetav ema vajab amiodaroonravi, tuleb loobuda rinnaga toitmisest.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Amiokordin süstelahusel on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Amiodarooni süstelahuse kõige sagedamini esinev kõrvaltoime on arteriaalne hüpotensioon.
Kirjanduse andmetel kõigub hüpotensiooni esinemissagedus 10 ja 30% vahel (kõige sagedamini 16%).
Hüpotensiooni ja kollapsi esinemine on eelkõige sõltuvuses infusioonikiirusest, mitte annusest. Seega
tuleb täpselt järgida amiodarooni süstelahuse manustamisjuhendit. Vähem rasked, samuti
vasodilatatsioonist tingitud kõrvaltoimed on näopunetus (verevool pea piirkonda, kuumahood),
iiveldus, higistamine. Raske bradükardia, ülejuhtehäired ja atrioventrikulaarne blokaad on esinenud
umbes 5% patsientidest (mõnede allikate järgi vähem kui 2% patsientidest). Südamepuudulikkus,
südameseiskus (asüstoolia, elektromehhaaniline dissotsiatsioon), kardiogeenne šokk, proarütmia
(ventrikulaarne tahhükardia, torsade de pointes) on esinenud 3% patsientidest. Kõrvaltoimete tõttu on
ravi katkestatud umbes 9% patsientidest, kõige sagedamini hüpotensiooni (1,6%), südameseiskuse
(1,2%), ventrikulaarse tahhüarütmia (1%) ja kardiogeense šoki (1%) tõttu.
Kliiniliste uuringute andmetel esinesid amiodarooni süstelahuse lühiajalisel kasutamisel
ekstrakardiaalsed kõrvaltoimed suhteliselt harva. Umbes 2% patsientidest tekkis palavik, 3,9%
iiveldus ja umbes 3,4% patsientidest tõusis maksaensüümide aktiivsus. Pikemaajalise parenteraalse
ravi korral (3 kuni 6 päeva) võivad tekkida ekstrakardiaalsed kõrvaltoimed samal määral ja sama
sagedusega kui amiodarooni suukaudse ravi korral.

Kõrvaltoimed organsüsteemide järgi:


Lokaalsed kõrvaltoimed: Veenisisesel manustamisel võib tekkida veenipõletik, mida on võimalik
vältida tsentraalveeni kateetri kasutamisega.

Kardiovaskulaarsed:
Bradükardia,
südame
erutusjuhtehäired
(sinuatriaalne
blokaad,
atrioventrikulaarse blokaadi erinevad astmed), olemasoleva arütmia süvenemine või uue arütmia
tekkimine, südamepuudulikkus või juba olemasoleva süvenemine. Bradükardia tekkimisel peab annust
vähendama, kasutama kardiostimulaatorit või ravi ajutiselt katkestama. Südamepuudulikkuse korral
tuleb ravi kombineerida kardiotooniliste preparaatidega. Erutusjuhtehäired mööduvad ravi
katkestamisel.

Respiratoorsed: Interstitsiaalne pneumoniit, kopsufibroos, pleuriit või oblitereeruv bronhiit.
Amiodarooni pulmonaalse toksilisuse otsesed või kaudsed sümptomid on köha ja süvenev hingeldus,
väsimus, pulmonaalne verejooks. Ülitundlikkuse korral amiodarooni suhtes tuleb ravi katkestada ja
vajadusel manustada kortikosteroide. Ülalnimetatud kõrvaltoimed mööduvad tavaliselt ravi
katkestamisel. Kliinilised sümptomid kaovad tavaliselt 3…4 nädalaga, röntgenoloogiline leid ja
kopsufunktsioon paranevad aeglasemalt.

Seedetrakti kõrvaltoimed: Iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, isutus, harvemini ka mööduv
maksakahjustus (maksaensüümide aktiivsuse tõus). Võimalikud on ka äge (maksaensüümide
aktiivsuse tõus, ikterus) ja krooniline (pseudoalkohoolne hepatiit, tsirroos) maksakahjustus. Seetõttu
vajavad maksakahjustusega patsiendid eriti hoolikat jälgimist, vajadusel tuleb ravi katkestada.
Maksakahjustuse kliinilised ja bioloogilised sümptomid kaovad tavaliselt ravi katkestamisel.

Kilpnääre: Amiodaroonravi kestel ja ka pärast ravi lõpetamist võivad tekkida nii hüpo- kui ka
hüpertüreoidism. Neil juhtudel peab amiodaroonravi katkestama ja rakendama hüpotüreoidismi korral
asendusravi ja hüpertüreoidismi korral vajadusel türeostaatilist ravi. Pärast amiodaroonravi
katkestamist normaliseerub kilpnäärme funktsioon tavaliselt mõne kuuga.

Närvisüsteem: Perifeerne neuropaatia, paresteesiad, treemor, tserebellaarne ataksia, peavalu,
nägemisnärvi neuropaatia ja/või neuriit, polüneuropaatia, pearinglus, healoomuline intrakraniaalne
hüpertensioon, halvad unenäod, kuulmishallutsinatsioonid.

Silmad: Mikroladestused sarvkesta ja nägemishäired (ebaterav nägemine, vaateväljade ahenemine).
Reeglina ei tekita sarvkesta mikroladestused kaebusi, erandjuhtudel võib esineda värviliste rõngaste
nägemist valgusesse vaatamisel või udust nägemist. Asümptomaatilistel juhtudel ei pea ravi
katkestama, kuid soovitatav on regulaarne oftalmoloogiline kontroll. Raskemad nägemishäired võivad
olla nägemisnärvi neuropaatia ja/või neuriidi tunnusteks. Nende ilmnemisel peab patsiendi
viivitamatult oftalmoloogi juurde saatma.

Nahk: Katmata kehaosade fotosensibilisatsioon, lööbed ja naha sinakashall värvus võivad tekkida
amiodaroonravi ajal ja mõne nädala jooksul pärast ravi lõpetamist. Nahalööbed, Stevens-Johnsoni
sündroom, toksiline epidermolüüs ja angioödeem on harvaesinevad kõrvaltoimed. Nende
kõrvaltoimete põhjuslik seos amiodaroonraviga ei ole kindlalt tõestatud. Hallikassinine nahavärvus
kaob tavaliselt pärast ravi lõpetamist. Haiglast lahkumisel peaks patsient suvisel ajal kandma katvat
riietust ja kasutama päikesekaitsekreeme.

Ainevahetus- ja toitumishäired: kaalulangus.

Üldised haired ja manustamiskoha reaktsioonid: palavik.

Muud: Kirjanduses on välja toodud veel järgmised kõrvaltoimed: kopsuturse, hingamishäired
(bronhospasm, apnoe peamiselt astma ja teiste raskete hingamisteede haiguste korral), angioödeem,
anafülaktiline šokk, müopaatia, epididümiit, impotentsus, vaskuliit, neerude funktsioonihäired koos
seerumi kreatiniinisisalduse tõusuga, pantsütopeenia, neutropeenia, trombotsütopeenia ning
üksikjuhtudel hemolüütiline ja aplastiline aneemia.


Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Amiodarooni intravenoosse üleannustamise kohta andmed puuduvad.

Sümptomid
Suukaudse amiodarooni üleannustamisel kui on tekkinud siinusbradükardia, südameblokaad,
ventrikulaarne tahhükardia, torsade de pointes’ tüüpi polümorfne ventrikulaarne tahhükardia,
vereringe puudulikkus ja maksakahjustus.

Ravi
Ravi on sümptomaatiline. Bradükardia raviks kasutatakse atropiini, beeta-agoniste, glükagooni või
ajutist kardiostimulatsiooni. Arteriaalse hüpotensiooni raviks kasutatakse inotroope ja/või
vasopressoreid.
Amiodaroon ei ole hemodialüüsitav.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antiarütmikumid, klass III, ATC-kood: C01BD01

Amiodaroon kuulub Vaughan-Williamsi antiarütmikumide klassifikatsiooni järgi III klassi, kuigi
omab ka I, II ja IV klassi ravimite omadusi.

Toimemehhanism
Amiodaroon blokeerib tugevalt kaaliumikanaleid, nõrgalt kiireid naatriumi kanaleid ja kaltsiumi
kanaleid, samuti on ta mõõduka tugevusega alfa- ja beeta-adrenergiliste retseptorite blokaator.

Farmakodünaamilised toimed
Amiodarooni antiarütmilised toimed on: aktsioonipotentsiaali 3. faasi pikendamine, siinussõlme
automatismi vähendamine, alfa- ja beeta-adrenergiliste retseptorite stimulatsiooni mittekonkureeriv
inhibeerimine, sinuatriaalse, atriaalse ja nodaalse ülejuhte aeglustamine, refraktaarperioodi
pikendamine ning müokardi erutuvuse vähendamine atriaalsel, nodaalsel ja ventrikulaarsel tasemel,
ülejuhte aeglustamine ja refraktaarperioodi pikendamine lisajuhtetees.
Amiodarooni hemodünaamilised ja antiisheemilised toimed on: perifeerse resistentsuse mõõdukas
vähendamine ja südame löögisageduse vähenemine (mis viib südamelihase hapnikutarbimise
langusele), alfa- ja beeta-adrenergiliste retseptorite stimulatsiooni mittekonkureeriv inhibeerimine,
verevoolu intensiivistumine koronaararterites tänu otsesele toimele müokardi arterite silelihastele,
samas säilib südame löögimaht tänu aordirõhu ja perifeerse vaskulaarse resistentsuse langusele.
Amiodaroonil on kerge negatiivne inotroopne toime.
Intravenoossel manustaminel avalduvad eelkõige amiodarooni sümpatolüütiline (alfa- ja beeta-
adrenergiliste retseptorite stimulatsiooni mittekonkureeriv inhibeerimine sarnaselt II klassi
antiarütmikumidele) ja kaltsiumikanaleid blokeeriv toime (sarnaselt IV klassi ravimitele).
Amiodarooni peamine hemodünaamiline efekt intravenoosse manustamise korral on hüpotensioon,
mis on tingitud süsteemse vaskulaarse resistentsuse langusest ja negatiivsest inotroopsest toimest.
Tavaliselt vererõhk langeb, kuid raskemat hüpotensiooni saab vältida ravimi aeglasema
infundeerimisega. Otsene negatiivne inotroopne toime on vähene ja mööduv (tavaliselt kestab 1 tund
pärast boolusannuse manustamist ja kuni 24 tundi peale infusiooni). Tavaliselt südame minutimaht
(SMM) ei lange, küll võib aga transitoorne SMM vähenemine esineda vasaku vatsakese
funktsioonihäirega patsientidel. Amiodarooni süstimise ajal võib tekkida tahhükardia, mis möödub

umbes 5 minutit pärast süstimist. 10...15 minutit pärast boolussüstet võib tekkida bradükardia.
Bradükardia võib püsida kogu infusiooni vältel. Kui infusiooni kestus on enam kui 3…5 päeva, kaob
bradükardia tavaliselt spontaanselt.
Intravenoosse boolussüste manustamisel avaldub antiarütmiline toime esimese tunni jooksul,
püsiinfusiooni korral saabub maksimaalne toime 2 päeva jooksul.

Lapsed
Kontrollitud uuringuid ei ole lastel läbi viidud.
Avaldatud uuringutes oli amiodarooni ohutust hinnatud 1118 erinevate rütmihäiretega lastel.
Järgnevaid annuseid kasutati laste kliinilistes uuringutes.
Suukaudne
- Algannus: 10 kuni 20 mg/kg päevas 7 kuni 10 päeva jooksul (või 500 mg/m² päevas, kui
väljendatakse kehapinna ruutmeetri kohta)
- Säilitusannus: kasutada tuleb minimaalset efektiivset annust; vastavalt patsiendi individuaalsele
ravivastusele võib selleks olla 5 kuni 10 mg/kg päevas (või 250 mg/ m² päevas, kui
väljendatakse kehapinna ruutmeetri kohta)

Veenisisene
- Algannus: 5 mg/kg kehakaalu kohta 20 minuti kuni 2 tunni jooksul
- Säilitusannus: 10 kuni 15 mg/kg päevas alates mõnest tunnist kuni paari päevani

Suukaudse ravi vajadusel võib raviga alustada samaaegselt, tavalise algannusega.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Intravenoossel süstimisel saavutab amiodaroon maksimaalse kontsentratsiooni seerumis kiiresti.

Jaotumine
Jaotusruumala on 40 kuni 130 l/kg. Maksimaalne kontsentratsioon südamelihases saabub juba mõne
minutiga pärast intravenoosset süstet. Amiodarooni sisaldus südamelihases on kõrgem kui plasmas.

Biotransformatsioon
Metabolism ja ekskretsioon on samasugused kui suukaudsel manustamisel. Poolväärtusaeg on
üksikannuse manustamise korral keskmiselt 3,2 kuni 20,7 tundi, korduvate annuste või intravenoosse
infusiooni korral aga umbes 50 päeva.
Amiodaroon metaboliseerub peamiselt maksas, osaliselt ka sooles (soole limaskestas). Maksas toimub
metabolism tsütokroom P 450 (isoensüüm CYP3A4) süsteemis. Põhilisteks metabolismi teedeks on
dejodeerimine, hüdroksüleerimine, O- ja N-dealküülimine (deetüülimine). N-deetüülimise käigus tekib
amiodarooni peamine ja farmakoloogiliselt toimiv metaboliit desetüülamiodaroon (mõnede autorite
arvates moodustub see soole limaskestas). Kindlaks on tehtud ka teisi (dejodeeritud) metaboliite, kuid
nende võimalikku kumuleerumist, farmakodünaamikat ja toksilisust ei ole veel piisavalt uuritud.

Eritumine
Amiodarooni eritub sapiga (väljaheitega) ja uriiniga. Kuna amiodaroon metaboliseerub peaaegu
täielikult, leidub eellasravimit väljaheites ja uriinis tühises koguses. Eliminatsiooni poolväärtusaeg
üksikannuse manustamise korral on keskmiselt 3,2 kuni 20,7 tundi. Pikemaajalise manustamise korral
on amiodarooni poolväärtusaeg väga pikk, 13 kuni 103 päeva (keskmiselt 53 ± 24).
Esimestel ravipäevadel kumuleerub amiodaroon organismis. Eliminatsioon algab alles mõne päeva
möödudes. Püsiseisundi plasmakontsentratsioon saavutatakse järk-järgult mõne nädala või kuu pärast.
Ravi lõpetamisel jätkub amiodarooni eliminatsioon veel mõne kuu jooksul. Võttes arvesse ravimi
ülaltoodud omadusi, peaks ravi alustama suurte (küllastus-) annustega, et terapeutiline
kontsentratsioon kudedes kiiremini saavutada.
Amiodaroon läbib platsentaarbarjääri ja eritub imetavate emade rinnapiima.
Ravim ei ole organismist elimineeritav hemodialüüsi ega peritoneaaldialüüsi teel.


Ventrikulaarse tahhükardia või fibrillatsiooniga, neerupuudulikkusega, maksapuudulikkusega või
südame vasaku vatsakese puudulikkusega patsientid
Ravimi farmakokineetika ei erine tervetel vabatahtlikel ning ventrikulaarse tahhükardia või
fibrillatsiooniga, neerupuudulikkusega, maksapuudulikkusega või südame vasaku vatsakese
puudulikkusega patsientidel, seetõttu ei ole annuste kohandamine vajalik (erandiks on väga raske
maksapuudulikkuse ja vasaku vatsakese puudulikkusega patsiendid).

Eakad
Mingil määral on amiodarooni farmakokineetika muutunud vanemaealistel, kuid need muutused on
kliiniliselt ebaolulised.

Diabeetikud
Hiljuti diabeetikutel läbiviidud kliiniline uuring näitas, et sellel kontingendil kujuneb amiodarooni
antiarütmiline ja pulsisagedust langetav efekt aeglasemalt, kuigi farmakokineetilised näitajad
(kontsentratsioonid seerumis) ei ole muutunud. Põhjus ei ole lõplikult selge, kuid arvatakse, et see
võib olla diabeetilise neuropaatia tulemus.

Lapsed
Kontrollitud uuringuid ei ole lastel läbi viidud. Olemasolevates andmetes ei olnud lastel võrreldes
täiskasvanutega erinevusi märgata.

Desetüülamiodarooni (DEA) farmakokineetika on sarnane amiodarooniga. Intravenoosse manustamise
(boolussüste või infusiooni) järgselt ei teki DEA-i olulises hulgas (kontsentratsioon seerumis ei ületa
0,05 mg/kg). DEA kontsentratsioon tõuseb aeglaselt pikemajalise ravi käigus, saavutades mõne nädala
või kuu jooksul umbes 80% amiodarooni kontsentratsioonist. DEA jaotub organismis sarnaselt
amiodarooniga ja tema jaotusruumala on 68…168 l/kg. DEA metabolism ei ole päris selge,
tõenäoliselt toimub see sekundaarse dealküülimise teel primaarseteks amiinideks. Eliminatsioon
toimub sarnaselt amiodaroonile, kuid tema eliminatsiooni poolväärtusaeg on isegi pikem kui
amiodaroonil.
DEA farmakodünaamilist toimet inimesele ei ole piisavalt uuritud. Loomkatsetes on leitud DEA-l
amiodarooniga sarnased elektrofüsiloogilised ja antiarütmilised toimed.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilise ohutuse andmed

Ägeda toksilisuse uuringud laboriloomadel näitasid, et amiodaroon on vähetoksiline (DL on rohkem
50
kui 3 g/kg). Pikemaajalisel manustamisel on leitud maksa- ja kopsukahjustust.
Reproduktiivsusuuringute andmetel toimib amiodaroon fertiilsusele ja on embrüotoksiline, kuid
teratogeenset toimet ei täheldatud. Mutageense toime kohta andmed puuduvad. 2-aastases
kartsinogeensuse uuringus rottidel põhjustas amiodaroon kilpnäärme follikulaarsete kasvajate
(adenoomide ja/või kartsinoomide) esinemissageduse suurenemist mõlemast soost loomadel annustes,
mis olid samaväärsed kliinilise ekspositsiooniga. Kuna mutageensuse leiud olid negatiivsed, on sellist
tüüpi kasvajate puhul pakutud pigem epigeneetilist kui genotoksilist tekkemehhanismi. Hiirtel
kartsinoome ei täheldatud, kuid ilmnes annusest sõltuv kilpnäärme follikulaarne hüperplaasia. Need
rottidel ja hiirtel täheldatud toimed kilpnäärmele on kõige suurema tõenäosusega tingitud amiodarooni
toimest kilpnäärmehormoonide sünteesile ja/või vabanemisele. Nende leidude tähtsus inimesele on
vähene.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Bensüülalkohol (E1519)
Polüsorbaat 80
Süstevesi

6.2. Sobimatus

Amiodarooni ei tohi segada samas süstlas või infusioonipudelis teiste ravimitega.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

3 ml süstelahust (150 mg amiodaroonvesinikkloriidi) ampullis: 5 ampulli pakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia.

8. Müügiloa number

418003

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 8.08.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.10.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2014