Terviseamet: hooldushaiglates osutatav teenus vastab valdavalt nõuetele

Terviseamet: hooldushaiglates osutatav teenus vastab valdavalt nõuetele

Terviseameti järelevalveosakond kontrollis 2011. aastal kokku 24 hooldusraviteenuse osutajat üle Eesti, neist enamikes oli osutatav teenus valdavalt nõuetele vastav.

Märgukirjad tehti terviseameti poolt 15-le asutusele. Puudustena esinesid peamiselt vead dokumenteerimisnõuete ja tervishoiuteenuse kvaliteedinõuete täitmises. Probleeme oli patsientide privaatsuse tagamisega, mille puhul oleks abiks näiteks teisaldatavad vaheseinad või sirmid. 30 protsendil kontrollitud asutustest puudus õe väljakutsesüsteem, mõnel puhul oli jäetud teavitamata asukoha muudatusest või tervishoiutöötajate koosseisu muutusest.

Hooldatavad olid puhtad ja hooldatud 22 asutuses 24-st. Lamatistega isikuid oli 15, neist enamikul olid lamatised juba ravile saabudes.

Üks asutus sai ettekirjutuse, mille põhjuseks oli ohjeldusmeetmete kasutamine.

Märgukirja saanud asutused on andnud teada puuduste kõrvaldamisest ja asunud otsima rahalisi vahendeid õe väljakutsesüsteemi paigaldamiseks.

Järelevalve käigus selgus, et haigekassa poolt tagatakse 100 protsendiline voodikohtade rahastamine kahes regionaal- ja kahes keskhaiglas. Nendes haiglates on hooldusravi personal kaasatud koolitustesse vajalikul määral ning patsientidele osutatakse eriarstiabi haiglasiseste ressursside arvelt. Haiglasiseselt suudetakse lahendada ka sotsiaalhoolekande küsimused.

Väiksemates hooldusraviasutustes, kus on hõlmatus haigekassa rahastusega 20 protsenti voodifondist, ei ole võimalik panna rõhku patsientide erivajadustele. Antud rahastamissüsteem ei võimalda tagada ka nõuetele vastavat teenust personali vähesuse tõttu.

Terviseameti järelevalveosakond teostas järelkontrolli 14.06.2012 Hiiu Ravikeskus SA -s (edaspidi ravikeskus). Eesmärgiks oli välja selgitada, kas väljaande „Eesti Ekspress”  artiklis „Sajandi filmitegija talub hooldushaiglas alandusi„ avaldatud väited teenuse halva kvaliteedi kohta vastavad tõele. Hiiu ravikeskus SA-le  on väljastatud  Terviseameti tegevusluba L02708 hooldusraviteenuse osutamiseks 85 voodikohal.
Kuna ravikeskusel ei ole Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingut hooldusraviteenuse osutamiseks, siis osutab ravikeskus sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt  hooldamise teenust.

Terviseamet tuvastas, et ravikeskuse ruumid  vastavad nõuetele, on olemas vajalik aparatuur ja sisustus ning seal on võimalik alustada tegevusloal märgitud tähtaja jooksul hooldusraviteenuse osutamist. Kontrolli ajal olid hoolealused hooldatud ja rumid puhtad. Samuti ei tuvastatud uriinilõhna.
Praeguseks kannavad ravikeskuse töötajad nimesilte ning osad väljakutsenupud on parandatud.
 
2011. aasta järelevalve tulemuste kokkuvõte.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada