ZEEL COMP. N

Toimeained: homöopaatilised preparaadid

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 50TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ZEEL COMP. N ja milleks seda kasutatakse

Zeel comp. N on homöopaatiline preparaat.

2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE ZEEL COMP. N'I KASUTAMIST

Ärge võtke Zeel comp. N'i, kui
- te olete allergiline või ülitundlik Zeel comp. N’i mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud
lõigus 6.
- kui teil on ülitundlikkus Arnika ja Ida-mürgipuu taimedele.

Muud ravimid ja Zeel comp. N
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Zeel comp. N'i kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismide ja masinatega töötamist.

Zeel comp. N sisaldab laktoosi.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Zeel comp. N’i kasutamist
konsulteerima arstiga.

3.
KUIDAS ZEEL COMP. N’I KASUTADA

Võtke Zeel comp. N'i alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:
Tavaline annus on 1 tablett 3-5 korda päevas keele alla kuni tableti lahustumiseni.

Kui teil on tunne, et Zeel comp. N’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Zeel com. N'i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamisest ei ole teavitatud.

Kui te unustate Zeel com. N'i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Zeel com. N'i võtmise
Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.
VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Zeel comp. N põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva (esinevad vähem kui 1 patsiendil 10000-st ) võivad tekkida seedetrakti kaebused või
nahareaktsioonid mõne päeva jooksul pärast tarvitamist.
Üksikutel juhtudel võivad inimestel, kellel on teadaolev ülitundlikkus Arnica perekonda kuuluvate
taimede suhtes, tekkida allergilised reaktsioonid.

Kõrvaltoimetest tevaitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.
KUIDAS ZEEL COMP. N'i SÄILITADA

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Zeel comp. N’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zeel comp. N sisaldab

Toimeained: 1 tablett sisaldab:
1. Rhus toxicodendron


D 2
1,0 mg
2. Solanum dulcamara


D 2
0,3 mg
3. Sulfur
D 6
0,75 mg
4. Arnica montanaD 2
0,5 mg
5. Sanguinaria canadensis


D 4
0,45 mg

Abiained:
1. Laktoosmonohüdraat 300 mg;

2. Mida on vaja teada enne ZEEL COMP. N võtmist

Magneesiumstearaat 1,5 mg

Kuidas Zeel comp. N välja näeb ja pakendi sisu
Pappkarp, milles plastpurk 50 või 250 tabletiga.
Tableti kirjeldus: ümar, valge või kollakasvalge, siledapinnaline tablett kaldservaga. Tabletid on
3,30 - 3,90 mm paksused, diameetriga 9,0 - 9,1 mm.Müügiloa hoidja ja tootja
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa
Tel. +49 7221 501-135
Faks. +49 7221 501 440
E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti
Tel. +372 - 6328 830
e-mail: info@aconit.ee


Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Zeel comp. N, tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 tablett sisaldab:
Toimeained:

Rhus toxicodendron


D 2
1,0 mg
Solanum dulcamara


D 2
0,3 mg
SulfurD 6
0,75 mg
Arnica montana


D 2
0,5 mg
Sanguinaria canadensis

D 4
0,45 mg


Teadaolevat toimet omav abiaine:
Laktoosmonohüdraat

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett
Ümar, valge või kollakasvalge, siledapinnaline tablett kaldservaga. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm
paksused, diameetriga 9,0 - 9,1 mm.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Homöopaatiline preparaat

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Tavaline annus on 1 tablett keele alla kuni lahustumiseni 3-5 korda päevas.

4.3. Vastunäidustused

Vastnäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Ülitundlikkus Arnika ja Ida-mürgipuu taimedele.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Antud preparaat sisaldab laktoosi. Seda ei tohi manustada patsiendile, kellel on harvaesinev pärilik
galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimed teiste ravimitega ja muud
Ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Negatiivset mõju ei täheldatud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Zeel comp. N tablettidel ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

.


Väga harva (esinevad vähem kui 1 patsiendil 10000-st ) võivad tekkida seedetrakti kaebused või
nahareaktsioonid mõne päeva jooksul pärast tarvitamist.

Üksikutel juhtudel võivad inimestel, kellel on teadaolev ülitundlikkus Arnica perekonda kuuluvate
taimede suhtes, tekkida allergilised reaktsioonid.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist.
See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada
kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Ei ole teada

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele

5.2. Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Abiained

Laktoosmonohüdraat 300,0 mg
Magneesiumstearaat 1,50 mg

6.2. Sobimatus

Ei ole teada

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Plastpurk kartongkarbis. Pakendis on 50 või 250 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D - 76532 Baden-Baden
Saksamaa

8. Müügiloa number

644509

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15.09.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014