VOLTAREN AKTI

Toimeained: diklofenak

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 12,5mg 10TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on VOLTAREN AKTI ja milleks seda kasutatakse

Voltaren Akti toimeaine diklofenak kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete gruppi. Voltaren Akti
on valuvaigisti, mis lisaks vähendab ka põletikku (turset) ja alandab palavikku.

Milleks Voltaren Akti't kasutatakse:
Voltaren Akti tablette kasutatakse valu (näiteks lihas-, liigese-, selja-, pea-, hambavalu, valuliku
menstruatsiooni) lühiajaliseks raviks.

Kuidas Voltaren Akti toimib
Blokeerides põletiku teket põhjustavate molekulide (prostaglandiinide) sünteesi, leevendab Voltaren Akti
põletiku sümptomeid nagu valu ja turse ning palavik. See ei oma toimet põletiku või palaviku
tekkepõhjustele.

Kui teil on küsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui pärast 5 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust
võtma.

2. Mida on vaja teada enne VOLTAREN AKTI võtmist

Kui ravimi määras teile arst, siis järgige hoolikalt arstilt saadud juhiseid. Need võivad erineda antud
infolehes esitatud üldisest informatsioonist.

Ärge võtke Voltaren Akti’t
- kui te olete diklofenaki või mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6.1) suhtes allergiline.
* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
1

- kui teil on kunagi tekkinud allergiline reaktsioon pärast põletiku, valuvastaste või palavikku alandavate
ravimite (näiteks diklofenak, ibuprofeen või atsetüülsalitsüülhape (kasutatakse ka verevedeldajana))
võtmist. Sümptomid võivad olla astma, vilisev hingamine, nahalööve, näoturse, nohu. Pöörduge oma arsti
või apteekri poole, kui te ei ole milleski kindel;
- kui teil on väljendunud südamehaigus ja/või ajuveresoonkonna haigus, nt kui teil on olnud
südamelihaseinfarkt, insult, mini-insult (transitoorne isheemiline atakk, TIA) või südame- või aju
veresoonte sulgus või operatsioon selle eemaldamiseks või šundilõikus sulguse kõrvaldamiseks;
- kui teil on või on olnud vereringehäireid (perifeersete arterite haigus);
- kui teil on või on varem olnud mao- või soolehaavand;
- kui teil on veri väljaheites või teie väljaheide on musta värvi (seedetrakti verejooksu sümptomid);
- kui teil on raske neeru- või maksahaigus;
- raseduse viimasel kolmel kuul.

Kui teil on mõni eelpool loetletud seisunditest, rääkige sellest oma arstile ja ärge võtke Voltaren
Akti’t.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Voltaren Akti võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui teil on esinenud mao- või soolehaigus nagu peptiline haavand, veritsust või musta väljaheidet;
- kui teil on esinenud ebamugavustunnet maos või kõrvetised pärast mittesteroidsete põletikuvastaste
ainete võtmist;
- kui teil on soolepõletik;
- kui te võtate teisi valuvaigisteid või põletikuvastaseid ravimeid;
- kui teil on astma;
- kui teil on maksa- või neeruprobleemid;
- kui teil on südameprobleemid;
- kui teil on jalgades tursed;
- kui teil on vedelikupuudus (näiteks halb enesetunne, kõhulahtisus, enne või pärast suurt operatsiooni);
- kui teil on veritsushäired või teised verehaigused, sh harvaesinev maksa porfüüria.

Teavitage kindlasti oma arsti või apteekrit enne diklofenaki võtmist
- kui te suitsetate;
- kui teil on suhkrutõbi (diabeet),
- kui teil on valu rinnus, verehüübimishäired, kõrge vererõhk, tõusnud kolesterooli- või triglütseriidide
tase.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul.

Informeerige oma arsti enne Voltaren Akti võtmist, kui teil on mõni nimetatud haigustest.

Teised hoiatused

- Te peaksite teadma, et ravimid nagu diklofenak võivad olla seotud südamelihaseinfarkti
(müokardiinfarkt) või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste
võtmisel ja pika-ajalisel kasutamisel.

Ärge ületage ravimi soovitatavat annust (kuni 6 tabletti ööpäevas) või ravi kestvust (5 järjestikust päeva
valu korral).

Kui teil ilmneb Voltaren Akti võtmise ajal südame või veresoontega seonduvatele probleemidele viitavaid
sümptomeid nagu valu rinnus, hingeldus, nõrkus või kõnepeetus, võtke otsekohe ühendust oma arstiga.
* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
2

Voltaren Akti võib maskeerida põletiku sümptomeid (näiteks peavalu, kõrge temperatuur), mistõttu on
põletikku raskem diagnoosida ja ravida. Kui te tunnete ennast halvasti, siis öelge arstile, et kasutate
Voltaren Akti’t.

Pikaajaline igasugust tüüpi valuvaigistite kasutamine peavalu korral, võib neid vaid süvendada. Kui teil on
selline olukord või te kahtlustate seda, pöörduge nõu saamiseks arsti poole.

Muud ravimid ja Voltaren Akti
Eriti oluline on informeerida oma arsti või apteekrit kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:
- liitium, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d) (depressiooniravimid);
- digoksiin (südamehaiguste ravim);
- AKE inhibiitorid või beeta-adrenoblokaatorid (kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse ravimid);
- diureetikumid (suurendavad uriini eritust);
- ravimid, mida kasutatakse suhkurtõve ravis, välja arvatud insuliin;
- teised mittesteroidsed põletikuvastased ained, näiteks atsetüülsalitsüülhape või ibuprofeen;
- glükokortikosteroidid (põletikku leevendavad ravimid);
- verehüübimist vähendavad ravimid („verevedeldajad“ või antikoagulandid);
- metotreksaat (teatud vähi- ja reumatoidartriidiravim);
- tsüklosporiin, takroliimus (ravim organi siirdamise läbiteinud patsientidele);
- trimetoprim (ravim kuseteede infektsiooni ennetamiseks ja raviks)
- kinolooni rühma antibiootikumid (ravimid, mida kasutatakse infektsioonide ravis);
- sulfiinpürasoon (podagra ravim) või vorikonasool (seeninfektsioonide ravim);
- fenütoiin (krambihoogude ravim);
- kolestipool ja kolestüramiin (kolesterooli reguleerimiseks kasutatav ravim).

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid.

Voltaren Akti koos toidu ja joogiga
Maksimaalse toime saavutamiseks, tuleb tablette võtta enne sööki.

Eakad
Nagu ka teiste valuvaigistite puhul, võib Voltaren Akti’t kasutavatel eakatel inimestel esineda ravimi
toimete suhtes tugevam reaktsioon kui täiskasvanutel. Järgige täpselt teile antud juhiseid ja kasutage kõige
väiksem kogus tablette, mis aitab teil veel valu leevendada. Eakate patsientide puhul on väga oluline, et
kõrvaltoimete tekkimisel teavitataks koheselt oma arsti.

Lapsed ja noorukid (alla 14-aastased)
Ärge andke Voltaren Akti 12,5 mg tablette lastele ja alla 14-aastastele noorukitele.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Rasedus

Kui te olete või arvate, et olete rase, siis konsulteerige enne ravimi kasutamist oma arstiga. Eelkõige tuleks
Voltaren Akti kasutamisest hoiduda viimase 3 raseduskuu ajal, kuna see võib kahjustada sündimata last
või põhjustada probleeme sünnitusel.

Imetamine

Ärge võtke Voltaren Akti’t, kui te toidate last rinnaga, kuna ravim võib kahjustada imikut. Öelge oma
arstile, kui te toidate last rinnaga.

Fertiilsus
* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
3

Sarnaselt teistele mittesteroidsetele põletikuvastastele ainetele võib Voltaren Akti toimeaine diklofenak
takistada rasestumist. See toime on pöörduv pärast ravimi võtmise lõpetamist. Pöörduge arsti poole, kui te
planeerite rasestumist või kui teil on probleeme rasestumisega.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Tavaliselt ei avalda Voltaren Akti mõju autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele. Kuid sarnaselt
teiste valuvaigistitega võivad harva esineda nägemishäired, pearinglus või uimasus. Kui te märkate
selliseid toimeid, hoiduge autojuhtimisest ja masinate käsitsemisest. Rääkige sellest esimesel võimalusel
ka oma arstile.

Oluline teave mõningate Voltaren Akti koostisainete suhtes
Voltaren Akti tabletid sisaldavad laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage
enne ravimi võtmist nõu oma arstiga.

3. Kuidas VOLTAREN AKTI võtta

Kui palju Voltaren Akti't võtta
Ärge ületage lubatud soovituslikku annust. On oluline, et te kasutaksite madalaimat toimivat annust ning
ei kasutaks Voltaren Akti't kauem kui vaja.

Täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid:
Sümptomite tekkimisel võtke algannusena 2 tabletti. Vajaduse korral jätkake ravi 1 või 2 tabletiga iga 4...6
tunni järel. Ärge võtke rohkem kui 6 tabletti (75 mg) päevas.

Kuidas Voltaren Akti't võtta
Neelake tabletid tervelt veega alla.
Maksimaalse toime saavutamiseks võtke tabletid enne sööki.

Kui kaua Voltaren Akti't võtta
Ärge kasutage Voltaren Akti’t valu leevendamiseks kauem kui 5 päeva. Haigusnähtude püsimisel või
halvenemisel konsulteerige oma arstiga, kas see ei võiks olla tingitud mõnest raskemast haigusest.

Kui te võtate Voltaren Akti’t rohkem kui ette nähtud
Kui te olete kogemata võtnud liiga suure annuse Voltaren Akti tablette, pöörduge otsekohe arsti poole
või kutsuge kiirabi. Te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Voltaren Akti’t võtta
Kui te unustate annuse võtmata, võtke üks tablett kohe, kui see teile meenub. Kui järgmise annuseni on
jäänud väga vähe aega, võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi
eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised
* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
4

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada 1 kuni 10 inimest 1000-st), eriti suurte annuste (150
mg) pikaajalisel kasutamisel. Lühiajalisel kasutamisel madalates annustes (kuni 75 mg päevas) on sagedus
eeldatavasti madalam.
- südamepekslemine, äkiline ja rõhuv valu rindkeres (südamelihaseinfarkti sümptomid).
- õhupuudus, hingamisraskused pikali asendis, pahkluude või jalgade turse (südamepuudulikkuse
sümptomid).

Mõned harva (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st) või väga harva (võivad mõjutada kuni 1 inimest
10000-st) esinevad kõrvaltoimed võivad osutuda tõsisteks.

- Tugev maovalu, verine või must väljaheide, veriokse, verine kõhulahtisus;
- Allergiline reaktsioon, sealhulgas hingamis- ja neelamisraskused, näo, huulte, suu, keele või kurguturse,
millega sageli kaasneb nahalööve. Minestus.
- Äkiline hingamisraskus ja pigistustunne rindkeres koos kähiseva hingamise ja köhaga (astma
sümptomid).
- Äkiline ja tugev peavalu, kaela jäikus, kõneraskused.
- Krambid.
- Villiline nahalööve, naha mahakoorumine, punane või sinakas nahk, villid suus või silmades,
nahapõletik, mis põhjustab naha ketendamist ja mahakoorumist.
- Käte ja jalgade turse (ödeem).
- Uriini välimuse muutus või uriinierituse vähenemine, liigne valgusisaldus uriinis, veri uriinis.
- Naha või silmade kollasus (võib viidata maksapõletikule/maksapuudulikkusele), maksaensüümide
suurenenud tase.
- Ebatavaline veritsus või naha verevalumid, kõrge temperatuur või püsiv kurguvalu, sagedased
infektsioonid.
- Naha suurenenud tundlikkus päikesele.

Ravimid nagu diklofenak võivad olla seotud südamelihaseinfarkti (müokardiinfarkt) või insuldi
kõrgenenud riskiga. Riski esinemine on tõenäolisem suurte annuste pikaajalisel kasutamisel.
Informeerige otsekohe oma arsti ja lõpetage ravimi võtmine, kui täheldate endal nimetatud
kõrvaltoimeid:

Teised Teised esineda võivad kõrvaltoimed on kerged. Mõned sellised kõrvaltoimed on ilmnenud diklofenaki
suurte annuste manustamisel ja kui ravimit on kasutatud pikaajaliselt. Kui need kõrvaltoimed teevad
teile muret, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):
• Kõhuvalu, maovalu, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõhugaasid, seedehäired, isukaotus
• Peavalu, pearinglus
• Nahalööve
• Vertiigo

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):
• Uimasus
• Sügelev lööve

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st):
• Madal vere valgeliblede tase, madal punaste vererakkude tase
• Kõhukinnisus, suu haavandid, turses, punetav ja kare keel, maitsetundlikkuse muutused, krambid
ülakõhus
• Käte ja jalgade surisemine või tuimus, värisemine
* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
5

• Nägemishäired, kumin kõrvades, kuulmise halvenemine
• Tujumuutused, unetus, segasus

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas VOLTAREN AKTI säilitada

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu
viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Voltaren Akti sisaldab:
- Toimeaine on diklofenak. Üks Voltaren Akti tablett sisaldab 12,5 mg diklofenakkaaliumi.
- Abiained on kolloidne ränidioksiid, veevaba, laktoosmonohüdraat, maisitärklis,
naatriumglükolaattärklis, polüvidoon, magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos,
metüülhüdroksüpropüültselluloos, titaandioksiid (E171) ja stearhape.

Kuidas Voltaren Akti välja näeb ja pakendi sisu
Valged kapslikujulised õhukese polümeerikattega tabletid, mis on saadaval 10 tabletti sisaldavate
pakenditena.

Müügiloa hoidja
Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Soome

Tootja
Novartis Consumer Health GmbH,
Zielstattstrasse 40
81379 München
Saksamaa

Famar l'Aigle
ZI N°1-Secteur Ouest
Route de Crulai-BP99
61303 L'Aigle,
Prantsusmaa


* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
6

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Esindus Eestis:
Novartis Consumer Health Services S.A.
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Telefon 6630824

Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2014
* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
7

Pakendi infoleht: teave kasutajale
(retseptiravim*)

Voltaren Akti 12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Diklofenakkaalium

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Sisukord:
1. Mis ravim on Voltaren Akti ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Voltaren Akti võtmist
3. Kuidas Voltaren Akti’t võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Voltaren Akti’t säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave


1. Mis ravim on Voltaren Akti ja milleks seda kasutatakse

Voltaren Akti toimeaine diklofenak kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete gruppi. Voltaren Akti
on valuvaigisti, mis lisaks vähendab ka põletikku (turset) ja alandab palavikku.

Milleks Voltaren Akti't kasutatakse:
Voltaren Akti tablette kasutatakse valu (näiteks lihas-, liigese-, selja-, pea-, hambavalu, valuliku
menstruatsiooni) lühiajaliseks raviks.

Kuidas Voltaren Akti toimib
Blokeerides põletikku teket põhjustavate molekulide (prostaglandiinide) sünteesi, leevendab Voltaren Akti
põletiku sümptomeid nagu valu ja turse ning palavik. See ei oma toimet põletiku või palaviku
tekkepõhjustele.

Kui teil on küsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui pärast 5 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust
võtma.

2. Mida on vaja teada enne Voltaren Akti võtmist

Ärge võtke Voltaren Akti’t
- kui te olete diklofenaki või mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui teil on kunagi tekkinud allergiline reaktsioon pärast põletiku, valuvastaste või palavikku alandavate
ravimite (näiteks diklofenak, ibuprofeen või atsetüülsalitsüülhape (kasutatakse ka verevedeldajana))
võtmist. Sümptomid võivad olla astma, vilisev hingamine, nahalööve, näoturse, nohu. Pöörduge oma arsti
või apteekri poole, kui te ei ole milleski kindel;
* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
8

- kui teil on väljendunud südamehaigus ja/või ajuveresoonkonna haigus, nt kui teil on olnud
südamelihaseinfarkt, insult, mini-insult (transitoorne isheemiline atakk, TIA) või südame- või aju
veresoonte sulgus või operatsioon selle eemaldamiseks või šundilõikus sulguse kõrvaldamiseks;
- kui teil on või on olnud vereringehäireid (perifeersete arterite haigus);
- kui teil on või on varem olnud mao- või soolehaavand;
- kui teil on seedetrakti verejooks, mille sümptomid on veri väljaheites või teie väljaheide on musta värvi;
- kui teil on raske neeru- või maksahaigus;
- raseduse viimasel kolmel kuul.

Kui teil on mõni eelpool loetletud seisunditest, rääkige sellest oma arstile ja ärge võtke Voltaren
Akti’t.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Voltaren Akti võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- kui teil on esinenud mao- või soolehaigus nagu peptiline haavand, veritsust või musta väljaheidet või
kõrvetised pärast mittesteroidsete põletikuvastaste ainete võtmist;
- kui teil on soolepõletik;
- kui te võtate teisi valuvaigisteid või põletikuvastaseid ravimeid;
- kui teil on astma, maksa- või neeruhaigus või jalgades tursed;
- kui te võtate samaaegselt teisi valuvaigisteid või mittesteroidsed põletikuvastaseid aineid;
- kui teil on vedelikupuudus (näiteks halb enesetunne, kõhulahtisus, enne või pärast suurt operatsiooni);
- kui teil on veritsushäired või teised verehaigused, sh harvaesinev maksa porfüüria.

Teavitage kindlasti oma arsti enne diklofenaki võtmist
- kui te suitsetate;
- kui teil on suhkrutõbi (diabeet),
- kui teil on valu rinnus, verehüübimishäired, kõrge vererõhk, tõusnud kolesterooli- või triglütseriidide
tase.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja
jooksul.

Informeerige oma arsti enne Voltaren Akti võtmist, kui teil on mõni nimetatud haigustest.

Teised hoiatused

Ravimid nagu diklofenak võivad olla seotud südamelihaseinfarti või insuldi kõrgenenud riskiga.
Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pika-ajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi
soovitatavat annust (kuni 6 tabletti ööpäevas) või ravi kestvust (5 järjestikust päeva valu korral).

Kui teil ilmneb Voltaren Akti võtmise ajal südame või veresoontega seonduvatele probleemidele viitavaid
sümptomeid nagu valu rinnus, hingeldus, nõrkus või kõnepeetus, võtke otsekohe ühendust oma arstiga.
Voltaren Akti võib maskeerida põletiku sümptomeid (näiteks peavalu, kõrge temperatuur), mistõttu on
põletikku raskem diagnoosida ja ravida. Kui te tunnete ennast halvasti, siis öelge arstile, et kasutate
Voltaren Akti’t.

Pikaajaline igasugust tüüpi valuvaigistite kasutamine peavalu korral, võib neid vaid süvendada. Kui teil on
selline olukord või te kahtlustate seda, pöörduge nõu saamiseks arsti poole.

Lapsed ja noorukid (alla 14-aastased)
Voltaren Akti tablette ei tohi võtta lapsed ja alla 14-aastased noorukid.

Muud ravimid ja Voltaren Akti
* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
9

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Eelkõige puudutab see järgmisi ravimeid:
- liitium, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d) (depressiooniravimid);
- digoksiin (südamehaiguste ravim);
- AKE inhibiitorid või beeta-adrenoblokaatorid (kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse ravimid);
- diureetikumid (suurendavad uriini eritust);
- ravimid, mida kasutatakse suhkurtõve ravis, välja arvatud insuliin;
- verehüübimist vähendavad ravimid („verevedeldajad“ või antikoagulandid);
- teised mittesteroidsed põletikuvastased ained, näiteks atsetüülsalitsüülhape või ibuprofeen;
- glükokortikosteroidid (põletikku leevendavad ravimid);
“verevedeldajad” (verehüübimist vähendavad ravimid);
- metotreksaat (teatud vähi- ja reumatoidartriidiravim);
- tsüklosporiin, takroliimus (ravim organi siirdamise läbiteinud patsientidele);
- trimetoprim (ravim kuseteede infektsiooni ennetamiseks ja raviks)
- kinolooni rühma antibiootikumid (ravimid, mida kasutatakse infektsioonide ravis;
- sulfiinpürasoon (podargra ravim) või vorikonasool (seeninfektsioonide ravim);
- fenütoiin (krambihoogude ravim);
- kolestipool ja kolestüramiin (kolesterooli reguleerimiseks kasutatav ravim).

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid.

Voltaren Akti koos toidu ja joogiga
Maksimaalse toime saavutamiseks, tuleb tablette võtta enne sööki.

Eakad
Nagu ka teiste valuvaigistite puhul, võib Voltaren Akti’t kasutavatel eakatel inimestel esineda ravimi
toimete suhtes tugevam reaktsioon kui täiskasvanutel. Järgige täpselt teile antud juhiseid ja kasutage kõige
väiksem kogus tablette, mis aitab teil veel valu leevendada. Eakate patsientide puhul on väga oluline, et
kõrvaltoimete tekkimisel teavitataks koheselt oma arsti.

Lapsed ja noorukid (alla 14-aastased)
Ärge andke Voltaren Akti 12,5 mg tablette lastele ja alla 14-aastastele noorukitele.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Kui te olete või arvate, et olete rase, siis konsulteerige enne ravimi kasutamist oma arstiga. Eelkõige tuleks
Volaren Akti kasutamisest hoiduda viimase 3 raseduskuu ajal, kuna see võib kahjustada sündimata last või
põhjustada probleeme sünnitusel.

Imetamine

Ärge võtke Voltaren Akti’t, kui te toidate last rinnaga, kuna ravim võib kahjustada imikut. Öelge oma
arstile, kui te toidate last rinnaga

Fertiilsus
Sarnaselt teistele mittesteroidsetele põletikuvastastele ainetele võib Voltaren Akti toimeaine diklofenak
takistada rasestumist. See toime on pöörduv pärast ravimi võtmise lõpetamist. Pöörduge arsti poole, kui te
planeerite rasestumist või kui teil on probleeme rasestumisega.

* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
10

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Tavaliselt pole mõju reaktsioonikiirusele oodata. Kuid sarnaselt teiste valuvaigistitega võib harva esineda
nägemishäired, pearinglus või uimasus. Kui te märkate sellist toimet, hoiduge autojuhtimisest ja masinate
käsitsemisest. Rääkige sellest esimesel võimalusel ka oma arstile.

Oluline teave mõningate Voltaren Akti koostisainete suhtes
Voltaren Akti tabletid sisaldavad laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage
enne ravimi võtmist nõu oma arstiga.


3. Kuidas Voltaren Akti't võtta

Kui palju Voltaren Akti't võtta
Ärge ületage soovitatud annust. Võtke võimalikult väike annus, mis võtab valu ja kasutage Voltaren Akti’t
võimalikult lühikese aja jooksul.

Täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid:
Sümptomite tekkimisel võtke algannusena 2 tabletti. Vajaduse korral jätkake ravi 1 või 2 tabletiga iga 4...6
tunni järel. Ärge võtke rohkem kui 6 tabletti (75 mg) päevas.

Kuidas Voltaren Akti't võtta
Neelake tabletid tervelt veega alla.
Maksimaalse toime saavutamiseks võtke tabletid enne sööki.

Kui kaua Voltaren Akti't võtta
Ärge kasutage Voltaren Akti’t valu leevendamiseks kauem kui 5 päeva. Haigusnähtude püsimisel või
halvenemisel konsulteerige oma arstiga, kas see ei võiks olla tingitud mõnest raskemast haigusest.

Kui te võtate Voltaren Akti’t rohkem kui ette nähtud
Kui te olete kogemata võtnud liiga suure annuse Voltaren Akti tablette, pöörduge kohe arsti poole või
kutsuge kiirabi. Te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Voltaren Akti’t võtta
Kui te unustate annuse võtmata, võtke üks tablett kohe, kui see teile meenub. Kui järgmise annuseni on
jäänud väga vähe aega, võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi
eelmisel korral võtmata.


4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada 1 kuni 10 inimest 1000-st), eriti suurte annuste (150
mg) pikaajalisel kasutamisel. Lühiajalisel kasutamisel madalates annustes (kuni 75 mg päevas) on sagedus
eeldatavasti madalam.
- südamepekslemine, äkiline ja rõhuv valu rindkeres (südamelihaseinfarkti sümptomid).
- õhupuudus, hingamisraskused pikali asendis, pahkluude või jalgade turse (südamepuudulikkuse
sümptomid).
* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
11


Mõned harva (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st) või väga harva (võivad mõjutada kuni 1 inimest
10000-st ) esinevad kõrvaltoimed võivad osutuda tõsisteks.

Need võivad esineda 1-l kuni 10-l inimesel 10000-st.
- Tugev maovalu, verine või must väljaheide, veriokse, verine kõhulahtisus;
- Allergiline reaktsioon, sealhulgas hingamis- ja neelamisraskused, näo, huulte, suu, keele või kurguturse,
millega sageli kaasneb nahalööve. Minestus.
- Äkiline hingamisraskus ja pigistustunne rindkeres koos kähiseva hingamise ja köhaga (astma
sümptomid).
- Äkiline ja tugev peavalu, kaela jäikus, kõneraskused.
- Krambid.
- Villiline nahalööve, naha mahakoorumine, punane või sinakas nahk, villid suus või silmades,
nahapõletik, mis põhjustab naha ketendamist ja mahakoorumist.
- Käte ja jalgade turse (ödeem).
- Uriini välimuse muutus või uriinierituse vähenemine, liigne valgusisaldus uriinis, veri uriinis.
- Naha või silmade kollasus (võib viidata maksapõletikule/maksapuudulikkusele), maksaensüümide
suurenenud tase.
- Ebatavaline veritsus või naha verevalumid, kõrge temperatuur või püsiv kurguvalu, sagedased
infektsioonid.
- Naha suurenenud tundlikkus päikesele.


Ravimid nagu diklofenak võivad olla seotud südamelihaseinfarkti (müokardiinfarkt) või insuldi
kõrgenenud riskiga. Riski esinemine on tõenäolisem suurte annuste pikaajalisel kasutamisel.

Informeerige otsekohe oma arsti ja lõpetage ravimi võtmine, kui täheldate endal nimetatud
kõrvaltoimeid:

Teised kõrvaltoimed
Teised esineda võivad kõrvaltoimed on kerged. Mõned sellised kõrvaltoimed on ilmnenud diklofenaki
suurte annuste manustamisel ja kui ravimit on kasutatud pikaajaliselt. Kui need kõrvaltoimed teevad
teile muret, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):
• Kõhuvalu, maovalu, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõhugaasid, seedehäired, isukaotus
• Peavalu, pearinglus
• Nahalööve
• Vertiigo

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):
• Uimasus
• Sügelev lööve

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st):
• Madal vere valgeliblede tase, madal punaste vererakkude tase
• Kõhukinnisus, suu haavandid, turses, punetav ja kare keel, maitsetundlikkuse muutused, krambid
ülakõhus
• Käte ja jalgade surisemine või tuimus, värisemine
• Nägemishäired, kumin kõrvades, kuulmise halvenemine
• Tujumuutused, unetus, segasus

* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
12

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


5. Kuidas Voltaren Akti't säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.
Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu
viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Voltaren Akti sisaldab:
- Toimeaine on diklofenak. Üks Voltaren Akti tablett sisaldab 12,5 mg diklofenakkaaliumi.
- Abiained on kolloidne ränidioksiid, veevaba, laktoosmonohüdraat, maisitärklis,
naatriumglükolaattärklis, polüvidoon, magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos,
metüülhüdroksüpropüültselluloos, titaandioksiid (E 171), ja stearhape.

Kuidas Voltaren Akti välja näeb ja pakendi sisu
Valged kapslikujulised õhukese polümeerikattega tabletid, mis on saadaval 20 tabletti sisaldavate
pakenditena.

Müügiloa hoidja
Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Soome

Tootja
Novartis Consumer Health GmbH,
Zielstattstrasse 40
81379 München
Saksamaa

Famar l'Aigle
ZI N°1-Secteur Ouest
Route de Crulai-BP99
61303 L'Aigle,
Prantsusmaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Esindus Eestis:
Novartis Consumer Health Services S.A.
* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
13

Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Telefon 6630824

Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2014


* Selgitus: 10 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim
14Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Voltaren Akti, 12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks Voltaren Akti tablett sisaldab 12,5 mg diklofenakkaaliumi.

INN. Diclofenacum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoos.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.
Valged kapslikujulised õhukese polümeerikattega tabletid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Valu (pea-, hamba-, menstruatsiooni-, liiges-, lihas- ja seljavalu) lühiajaline ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Kõrvaltoimeid saab vähendada kasutades väikseimat efektiivset annust kõige lühema aja jooksul, mis
sümptomite kontrollimiseks on vajalik (vt lõik 4.4).

Täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid:
Algannusena manustatakse 2 tabletti, vajadusel jätkatakse ravi 1 või 2 tabletiga iga 4...6 tunni järel.
24 tunni jooksul tohib manustada maksimaalselt 6 tabletti (75 mg).
Voltaren Akti tabletid on mõeldud lühiajaliseks kasutamiseks, mitte kasutada valu puhul kauem
kui 5 päeva.
Mitte ületada soovitatud annust.

Tabletid neelatakse veega tervelt alla. Maksimaalse toime saavutamiseks ei tohiks tablette manustada
söögi ajal või pärast sööki.

Eripopulatsioonid
Lapsed ja alla 14-aastased noorukid:
Voltaren Akti tablette ei soovitata kasutada alla 14-aastastel lastel.

Neerukahjustus
Voltaren Akti on vastunäidustatud neerupuudulikkusega patsientidele (vt lõik 4.3).

1
Neerukahjustusega patsientidel ei ole uuringuid teostatud, mistõttu annustamissoovitused puuduvad.
Voltaren Akti manustamisel kerge kuni mõõduka neerukahjustusega patsientidele on vajalik ettevaatus (vt
lõik 4.4).

Maksakahjustus
Voltaren Akti on vastunäidustatud maksakahjustusega patsientidele (vt lõik 4.3).
Maksakahjustusega patsientidel ei ole uuringuid teostatud, mistõttu annustamissoovitused puuduvad.
Voltaren Akti manustamisel kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidele on vajalik ettevaatus
(vt lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused

• Teadaolev ülitundlikkus diklofenaki või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.
• Äge mao-või soolehaavand/verejooks või perforatsioon.
• Anamneesis seedetrakti verejooks või performatsioon, mis on seotud eelneva MSPVA-raviga.
Äge või anamneesis korduv peptiline haavand/verejooks (kaks või rohkem diagnoositud haavandi
või verejooksu episoodi).
• Raseduse viimane trimester (vt lõik 4.6).
• Raske maksa- või neerupuudulikkus (vt lõik 4.4).
• Väljakujunenud südame paispuudulikkus (NYHA II-IV klass), südame isheemiatõbi, perifeersete
arterite haigus ja/või ajuveresoonkonna haigus.
• Nagu teised MSPVA-d, on ka diklofenak vastunäidustatud patsientidele, kellel
atsetüülsalitsüülhape või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite manustamine kutsub
esile astmahoo, nõgeslööbe või ägeda nohu.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Üldised
Kõrvaltoimeid saab vähendada kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul
(vt lõik 4.2 ja allpool Toimed seedetraktile ja Kardiovaskulaarsed toimed).

Diklofenaki samaaegset kasutamist koos süsteemsete MSPVA-dega, sh tsüklooksügenaas-2 selektiivsete
inhibiitoritega, tuleks võimalike täiendavate kõrvaltoimete tõttu vältida.

Vastavalt üldisele ravipraktikale soovitatakse eakatele patsientidele ravimit manustada ettevaatusega.
Eelkõige soovitatakse minimaalset efektiivset annust kasutada nõrgestatud või väikese kehakaaluga
eakatel patsientidel.

Sarnaselt teistele MSPVA-dele võivad diklofenaki kasutamisel allergilised reaktsioonid harvadel juhtudel
tekkida (sh anafülaktilised/anafülaktoidsed reaktsioonid) ka siis, kui ravimit pole varem kasutatud.

Oma farmakodünaamilistest omadustest tingituna võib diklofenak sarnaselt teistele MSPVA-dele
maskeerida põletiku sümptomeid.

Madalaannuseline, lühiajaline diklofenaki suukaudsete vormide kasutamine peavalu näidustuse korral
Pikaajaline igasugust tüüpi valuvaigistite kasutamine peavalu korral, võib neid vaid süvendada. Kui teil on
selline olukord või te kahtlustate seda, pöörduge arsti poole ning katkestage ravi. Diagnoosi ravimite
ületarbimisel peavalu korral (Medication overuse headache) tuleks kahtlustada patsientidel, kellel on
sagedased või igapäevased peavalud hoolimata peavalu ravimite kasutamisest.

Toimed seedetraktile

2
Kõigi MSPVA-de, sealhulgas diklofenaki puhul on teatatud seedetrakti verejooksust, haavandist või
perforatsioonist, mis võib osutuda fataalseks ja mis võivad tekkida ükskõik millises ravi faasis kas
hoiatavate sümptomitega või ilma ning tõsiste seedetrakti sümptomite anamneesiga või ilma.
Raskemad tagajärjed võivad tekkida just eakamatel patsientidel. Kui diklofenaki manustamise ajal on
tekkinud seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravimi kasutamine kohe lõpetada.

Sarnaselt teistele MSPVA-dele tohib diklofenakki manustada väga ettevaatlikult seedetrakti haigusele
viitavate sümptomite korral või seedetrakti haavandi, verejooksu või perforatsiooni esinemisel anamneesis
(vt lõik 4.8). Seedetrakti verejooksu oht on suurem suuremate MSPVA-te annuste manustamisel ja
patsientidel, kellel on anamneesis esinenud haavand koos verejooksu või perforatsiooniga ning eakatel
patsientidel. Eakatel on kõrvaltoimete tekkimise sagedus MSPVA-de suhtes suurenenud, eriti seedetrakti
verejooks ja perforatsioon, mis võivad olla fataalsed.

Seedetrakti toksilisuse vähendamiseks patsientidel, kellel on anamneesis olnud haavand koos verejooksu
või perforatsiooniga ning eakatel patsientidel, tuleb alg- ja säilitusannusena kasutada minimaalset
efektiivset annust.

Sellistel patsientidel, samuti neil, kes kasutavad väikses annuses atsetüülsalitsüülhapet või teisi seedetrakti
kahjustuste riski suurendavaid ravimeid (vt allpool ja lõik 4.5) tuleb kaaluda kombinatsioonravi
protektiivsete ainetega (sh misoprostool või prootonpumba inhibiitorid).

Seedetrakti toksilisuse anamneesiga patsiendid, eriti eakad, peavad teatama mistahes ebatavalisest
seedetrakti sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul. Ettevaatus on
vajalik patsientide puhul, kes kasutavad samaaegselt seedetrakti haavandi ja verejooksu riski suurendavaid
ravimeid, nagu suukaudsed kortikosteroidid, antikoagulandid (nt varfariin), selektiivsed serotoniini
tagasihaarde inhibiitorid või trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid nagu atsetüülsalitsüülhape (vt lõik
4.5).

MSPVA-sid tuleb ettevaatusega kasutada seedetrakti haiguse anamneesiga (haavandiline koliit, Crohni
tõbi) patsientidel, kuna MSPVA-d võivad põhjustada nende haiguste ägenemist (vt lõik 4.8).

Kardiovaskulaarsed ja tserebrovaskulaarsed toimed
Kardiovaskulaarsete haiguste (nt hüpertensioon, hüperlipideemia, diabeet, suitsetamine) märkimisväärsete
riskifaktoritega patsiente tuleb ravida diklofenakiga üksnes pärast hoolikalt kaalumist. Kuna diklofenakist
põhjustatud kardiovaskulaarne risk võib suureneda koos annuse ja toime kestusega, tuleb diklofenakki
kasutada võimalikult lühikest aega ja väikseimat efektiivset päevaannust.
Patsiente tuleb nõustada otsima arstiabi juhul kui sümptomid püsivad või ei parane pärast soovituslikku
ravikestust.

Kliinilised uuringud ja epidemioloogilised andmed lubavad oletada, et diklofenaki kasutamine, eriti
suurtes annustes (150 mg päevas) ja pika-ajaliselt võib olla seotud arteriaalse tromboosi juhtude (nt
müokardiinfarkt ja insult) vähese kõrgenenud riskiga.
Patsiendid peaksid olema tähelepanelikud raskete trombootiliste sümptomite ja nähtude (nt valu rinnus,
hingeldus, nõrkus, kõnepeetus) tekkimise suhtes, mis võivad ilmneda ilma hoiatavate sümptomiteta.

Toimed maksale ja sapile
Hoolikas jälgimine on vajalik diklofenaki määramisel halvenenud maksafunktsiooniga patsientidele, sest
nende seisund võib halveneda.
Sarnaselt teiste MSPVA-dega, võib ka diklofenak põhjustada maksaensüümide aktiivsuse suurenemist.
Diklofenaki pikaajalise ravi jooksul on soovitatav regulaarselt jälgida maksafunktsiooni. Kui
maksafunktsiooni kahjustus säilub või süveneb, või kui tekivad muud häired (eosinofiilia, nahalööbed),
tuleb ravi katkestada. Diklofenaki kasutamisel võib hepatiit alata ilma prodromaalsümptomiteta.
Ettevaatlikult tuleb diklofenakki kasutada maksa porfüüria korral, sest ravim võib provotseerida hoogu.

3

Toimed neerudele
Seoses MSPVA-de, sealhulgas diklofenak- raviga on teatatud vedelikupeetusest ja tursetest, mistõttu on
eriline ettevaatus vajalik südame- ja neerufunktsiooni häirega, anamneesis hüpertensiooniga ning eakate
patsientide puhul, samaaegsel diureetikumide kasutamisel või neerufunktsiooni märkimisväärselt
mõjutava ravimi kasutamisel ja ükskõik millisel põhjusel tekkinud rakuvälise vedeliku mahu olulise
languse korral (näiteks enne või pärast suurt operatsiooni) (vt lõik 4.3). Nimetatud juhtudel tuleb jälgida
neerufunktsiooni. Ravi katkestamisel taastub tõenäoliselt ravieelne seisund.

Nahareaktsioonid
MSPVA-de, sealhulgas diklofenaki kasutamisel on esinenud väga harva tekkinud tõsised nahakahjustused,
milledest mõned võivad lõppeda surmaga, sealhulgas eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni
sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs (vt lõik 4.8). Suurim risk nahareaktsioonide tekkeks on
varases ravijärgus: enamusel juhtudest tekib reaktsioon ravi esimesel kuul. Diklofenaki manustamine tuleb
katkestada kohe, kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustused või mõni muu ülitundlikkuse sümptom.

Toimed verepildile
Sarnaselt teistele MSPVA-dele, on pikaajalise diklofenak-ravi ajal soovitatav pidevalt jälgida verepilti.
Sarnaselt teistele MSPVA-dele, võib diklofenak pöörduvalt inhibeerida trombotsüütide agregatsiooni.
Verehüübimishäiretega patsiente tuleb hoolikalt jälgida.

Respiratoorsed toimed (astmaga patsiendid)
Patsientidel, kellel on astma, sesoonne allergiline nohu, ninalimaskesta turse (nt ninapolüübid), krooniline
obstruktiivne kopsuhaigus või hingamisteede kroonilised infektsioonid (eriti allergilise nohu sarnaste
sümptomitega), esineb sagedamini MSPVA-de vastu reaktsioone nagu astma ägenemine (nn
analgeetikumide talumatus/analgeetikum-astma), Quincke’i ödeemi või urtikaariat. Seepärast on nende
patsientide puhul vajalikud erilised ettevaatusabinõud (valmisolek hädaolukorraks). Sama kehtib ka
patsientide kohta, kes on allergilised teistele toimeainetele, nt on varem tekkinud nahareaktsioonid,
pruritus või urtikaaria.

Voltaren Akti tabletid sisaldavad laktoosi:
Voltaren Akti tabletid sisaldavad laktoosi, mistõttu harvaesineva päriliku galaktoositalumatusega
patsiendid, samuti laktaasi puudulikkusega või glükoosi-galaktoosi imendumishäiretega patsiendid ei
tohiks seda ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Järgnev puudutab koostoimeid, mida on täheldatud diklofenaki gastro-resistentsete ja/või ravimvormide puhul:

Liitium: samaaegsel manustamisel võib diklofenak suurendada liitiumi sisaldust plasmas. Soovitatav on
jälgida seerumi liitiumisisaldust.

Digoksiin: samaaegsel manustamisel võib diklofenak suurendada digoksiini sisaldust plasmas. Soovitatav
on jälgida seerumi digoksiinisisaldust.

Diureetikumid ja anihüpertensiivsed ravimid: sarnaselt teistele MSPVA-dele võib diklofenak samaaegsel
manustamisel pärssida diureetikumide või anihüpertensiivsete ravimite (nt beeta-adrenoblokaatorid,
angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid) toimet. Seepärast tuleb nimetatud kombinatsiooni
manustada ettevaatusega ja patsientidel, eriti eakatel, tuleks perioodiliselt kontrollida vererõhku.
Patsientidele tuleks tagada adekvaatne hüdreeritus ja kontrollida kombineeritud ravi alustamisel ja ravi
jooksul neerufunktsiooni, seda eriti diureetikumide ja AKE inhibiitorite korral, et vältida nefrotoksilisust
(vt lõik 4.4).

4

Teised MSPVA-d ja glükokortikosteroidid: diklofenaki ja teiste süsteemsete MSPVA-de või
glükokortikosteroidide samaaegne kasutamine võib suurendada seedetrakti verejooksu või haavandi
esinemissagedust (vt lõik 4.4).

Antikoagulandid ja trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid: MSPVA-d võivad suurendada
antikoagulantide (näiteks varfariin) toimet (vt lõik 4.4). Kuigi kliiniliste uuringute põhjal ei mõjuta
diklofenak antikoagulantide toimet, on diklofenaki ja antikoagulantravi samaaegsel kasutamisel üksikutel
juhtudel kirjeldatud verejooksude sagenemist. Seetõttu tuleks antikoagulantravi saavaid patsiente pidevalt
jälgida.

Selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid: MSPVA-de, sealhulgas diklofenaki samaaegsel
kasutamisel koos SSRI-dega võib suureneda risk seedetrakti verejooksuks (vt lõik 4.4).

Diabeediravimid: kliiniliste uuringute põhjal võib diklofenakki manustada samaaegselt suukaudsete
diabeediravimitega ning see ei mõjuta kummagi ravimi kliinilist toimet. Siiski on üksikute juhtudena
kirjeldatud hüpo- ja hüperglükeemiliste toimete teket, mille puhul tuli diklofenakravi ajal kohandada
diabeediravimite annuseid. Seetõttu on samaagse ravi korral ettevaatusabinõuna soovitatav kontrollida
vere glükoosisisaldust.

Metotreksaat: diklofenak võib inhibeerida metotreksaadi tubulaarset renaalset kliirensit ja seetõttu
suurendada selle taset. Ettevaatus on vajalik, kui MSPVA-d, sealhulgas diklofenakki on manustatud
vähem kui 24 tundi enne või pärast metotreksaadi manustamist, kuna metotreksaadi sisaldus veres võib
tõusta ja toksilisus suureneda.

Tsüklosporiin: sarnaselt teiste MSPVA-dega võib diklofenak suurendada tsüklosporiini
nefrotoksilisust mõjutades renaalseid prostaglandiine. Seetõttu tuleb kasutada diklofenaki tavalisest
väiksemaid annuseid.

Hüperkaleemiat põhjustavad ravimid: Samaaegset kaaliumisäästvate diureetikumide, tsüklosporiini,
takroliimuse või trimetoprimi kasutamist võib seostada vere kaaliumitaseme tõusuga, mida tuleb seetõttu
sageli jälgida (vt lõik 4.4)

Kinoloonirea antibiootikumid: üksikjuhtudena on kirjeldatud krambihoogude teket, mis võib olla seotud
kinoloonide ja MSPVA-de samaaegse kasutamisega.

Fenütoiin: fenütoiini ja diklofenaki samaaegsel kasutamisel, on soovitav jälgida fenütoiini plasma
kontsentratsiooni, kuna selle suurenemine võib põhjustada fenütoiini tugevamat toimet.

Kolestipool ja kolestüramiin: need ained võivad põhjustada diklofenaki imedumise edasilükkumist või
vähenemist. Seepärast on soovitatav diklofenakki manustada üks tund enne või 4...6 tundi peale
koletipooli/kolestüramiini manustamist.

Potentsed CYP2C9 inhibiitorid: ettevaatus on vajalik diklofenaki määramisel samaaegselt CYPC9
inhibiitoritega (sulfiinpürasoon, vorikonasool); sel juhul on diklofenaki metabolism inhibeeritud, mistõttu
diklofenaki toime võib tugevneda selle taseme olulise suurenemine tõttu veres.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Prostaglandiinide sünteesi inhibeerimine võib ebasoodsalt mõjutada raseduse kulgu ja/või embrüo/loote
arengut. Andmed epidemioloogilistest uuringutest kui prostaglandiini inhibiitoreid on kasutatud raseduse

5
varases staadiumis viitavad nurisünnituse suurenenud riskile ning samuti südame väärarengule ja
gastroskiisile. Südame väärarengu absoluutne risk suurenes vähem kui 1%-lt 1,5%-le.

Arvatavalt suureneb risk sõltuvalt annuse suurusest ja ravi kestvusest. Loomadel on prostaglandiini
sünteesi inhibiitorite kasutamise tulemusel suurenenud siirdamiseelne- ja järgne hukkumine ning
embrüo/loote suremus.

Lisaks on teatatud loomadel erinevate väärarengute, sealhulgas kardiovaskulaarsete väärarengute juhtude
suurenemisest, kui prostaglandiini sünteesi inhibiitoreid on manustatud organogeneetilisel perioodil.
Raseduse esimesel ja teisel trimestril ei tohi diklofenakki kasutada, välja arvatud äärmisel vajadusel. Juhul
kui rasestuda sooviv naine või juba rase naine kasutab raseduse esimesel või teisel trimestril diklofenakki,
tuleb annus hoida nii madal kui võimalik ja ravikestvus nii lühike kui võimalik.

Kolmandal trimestril võib kõikide prostaglandiinide sünteesi inhibiitorite kasutamine põhjustada

lootele:
- kardiopulmonaarset toksilisust (arterioosijuha enneaegne sulgumine ja pulmonaarne
hüpertensioon);
- neerude funktsioonihäired, mis võib areneda neerupuudulikkuseks koos oligohüdramnioniga;

emale ja vastsündinule raseduse lõpus::
- võimalikku veritsusaja pikenemist, hüübimisvastast toimet, mis võib ilmneda ka väga väikest
koguste korral;
- emakakontraktsioonide pärssimine, mille tulemusel sünnitus lükkub edasi või pikeneb.

Seetõttu on diklofenaki kasutamine raseduse kolmandal trimestril vastunäidustatud.

Imetamine
Sarnaselt teiste MSPVA-dega imendub diklofenakki rinnapiima väikestes kogustes. Seepärast ei tohiks
diklofenakki imetamise ajal kasutada, et vältida kõrvaltoimeid imikule.

Fertiilsus
Sarnaselt teiste MSPVA-dega võib diklofenaki kasutamine mõjutada naise viljakust ja ei ole soovitatav
naisele, kes soovib rasestuda. Naised, kellel on probleeme rasestumisega või kellele tehakse
viljakusuuringuid, peaksid kaaluma diklofenaki kasutamise lõpetamist.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Patsiendid, kellel tekivad diklofenaki kasutamise ajal nägemishäired, pearinglus, peapööritus, uimasus või
teised kesknärvisüsteemi häired peaksid hoiduma autojuhtimisest ja masinatega töötamisest.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on loetletud organsüsteemide klassi ja sageduse järgi. Sagedused on defineeritud järgmiselt:
väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100, < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1,000, < 1/100); harv (≥ 1/10,000, < 1/1,000);
väga harv (< 1/10,000), teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel. Igas sageduse grupis on
kõrvaltoimed loetletud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Järgnevalt loetletud kõrvaltoimed hõlmavad neid, millest on teatatud nii lühiajalise kui pikaajalise
kasutamise korral.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga harv:
Trombotsütopeenia, leukopeenia, aneemia (sh hemolüütiline ja

6
aplastiline aneemia), agranulotsütoos.
Immuunsüsteemi häired

Harv:
Ülitundlikkus, anafülaktiline ja anafülaktoidne reaktsioon (sh
hüpotensioon ja šokk).

Väga harv:
Angioödeem (sh näoturse).
Psühhiaatrilised häired

Väga harv:
Desorientatsioon, depressioon, unetus, hirmuunenäod, ärrituvus,
psühhootilised häired.
Närvisüsteemi häired

Sage:
Peavalu, pearinglus.

Harv:
Uimasus.

Väga harv:
Tundlikkushäired, mäluhäired, krambid, ärevus, treemor,
aseptiline meningiit, düsgeusia, tserebrovaskulaarne kahjustus.
Silma kahjustused

Väga harv:
Nägemiskahjustus,
nägemisteravuse
vähenemine,
kahelinägemine.
Kõrva ja labürindi kahjustused

Sage:
Peapööritus.

Väga harv:
Kohin kõrvus, kuulmislangus.
Südame häired

Aeg-ajalt*:
Müokardiinfarkt, südamepuudulikkus, südamekloppimine, valu
rindkeres.
Vaskulaarsed häired

Väga harv:
Hüpertensioon, vaskuliit.
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Harv:
Astma (sh düspnoe).

Väga harv:
Pneumoniit.
Seedetrakti häired

Sage:
Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, düspepsia, valu
epigastriumis, meteorism, isu langus.

Harv:
Gastriit, seedetrakti verejooks, veriokse, hemorraagiline diarröa,
veriroe, peptiline haavand veritsuse ja/või perforatsiooniga või
ilma.

Väga harv:
Koliit (sh hemorraagiline koliit, haavandilise koliidi või Crohni
tõve ägenemine), kõhukinnisus, stomatiit (sealhulgas
haavandiline stomatiit), glossiit, söögitoru kahjustused,
soolevalendiku haigus, pankreatiit.
Maksa ja sapiteede häired

Sage:
Transaminaaside aktiivsuse suurenemine.

Harv:
Hepatiit, ikterus, maksafunktsiooni häire.

Väga harv:
Fulminantse kuluga hepatiit, maksanekroos, maksapuudulikkus.
Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage:
Nahalööve.

Harv:
Urtikaaria.

Väga harv:
Bulloosne dermatiit, sh ekseem, erüteem, multiformne erüteem,
Stevens-Johnson'i sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs
(Lyell’i sündroom), eksfoliatiivne dermatiit, alopeetsia,

7
valgustundlikkus, purpur, Henoch-Sconlein purpur, pruritus.
Neerude ja kuseteede häired

Väga harv:
Äge neerupuudulikkus, hematuuria, proteiinuuria, nefrootiline
sündroom, tubulointerstitsiaalne nefriit, renaalne
papillaarnekroos.
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Harv:
Tursed.
*Sagedus põhineb andmetel, mis on saadud ravimi pikaajalisel kasutamisel suurtes annustes (150 mg
päevas). Lühiajalisel kasutamisel väikestes annustes (75 mg päevas) on sagedus eeldatavasti väiksem.

Kliinilised uuringud ja epidemiloogilised andmed näitavad diklofenaki kasutamisega seotud arteriaalsete
trombootiliste tüsistuste (nt südamelihaseinfarkt või insult) suurenenud riski, eriti suure annuse (150 mg
ööpäevas) kasutamisel ja pikaajalise ravi korral (vt lõigud 4.3 ja 4.4 ).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Diklofenaki üleannustamisel puudub tüüpiline kliiniline pilt. Üleannustamisel on tekkinud järgmised
sümptomid: oksendamine, seedetrakti verejooks, kõhulahtisus, pearinglus, kohin kõrvus või krambid.
Raske mürgistuse korral võivad tekkida äge neerupuudulikus ja maksafunktsiooni kahjustus.

Ravi
MSPVA-de, sealhulgas diklofenaki manustamisest tingitud ägeda mürgistuse ravi on toetav ja
sümptomaatiline.
Tüsistusena tekkinud hüpotensiooni, neerupuudulikkuse, krambihoogude, seedetrakti häire ja hingamise
depressiooni puhul kasutada toetavat ja sümptomaatilist ravi.
Spetsiaalsete ravivõtete (diureesi forsseerimine, dialüüs või hemoperfusioon) abil ei ole MSPVA-d,
sealhulgas diklofenak olulisel määral organismist väljutatavad, kuna toimeaine seondub suures osas
plasmavalkudega ja läbib ulatuslikud ainevahetusprotsessid.
Potentsiaalselt ohtliku annuse manustamisel suukaudselt manustada aktiivsütt ja eluohtliku annuse
manustamisel maosisu eemaldamine (nt oksendamine, maoloputus).

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained.

ATC-kood: M01AB05

Voltaren Akti tabletid sisaldavad diklofenakkaaliumi. Tegemist on mittesteroidse ühendiga, millel on
märkimisväärne valuvaigistav ning põletiku- ja palavikuvastane toime. Toimemehhanismi aluseks
peetakse prostaglandiinide biosünteesi pärssimist. Prostaglandiinid on tähtsaimateks ühenditeks põletiku,
valu ja palaviku tekkeprotsessides.


8
Voltaren Akti tablettide toime algab kiiresti, mistõttu nad sobivad eelkõige ägedat valu põhjustavate
haigusseisundite raviks. Voltaren Akti 12,5 mg tablettidel on analgeetiline toime ja need leevendavad
kiiresti valu.
In vitro tingimustes ei pärsi diklofenak-kaalium kõhrkoes proteoglükaani biosünteesi, kui uuringutes
kasutada inimorganismis saavutatud plasmasisaldusele vastavaid kontsentratsioone.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Diklofenak imendub kiiresti ja täielikult. Kahe 12,5 mg tableti manustamisel tühjale kõhule saavutatakse
keskmine plasma tippkontsentratsioon 638 ng/ml ligikaudu 30 minutiga (keskmine Tmax).

Võrreldes manustamisega tühjale kõhule, saab diklofenaki imendumiskiirust vähendada manustades seda
täiskõhule (madalam C
ja pikem T
Kuna ligikaudu pool diklofenakist läbib esmase maksa passaaži
max
max
(„esmasainevahetuse“ mõju), on kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC) suu kaudu manustamisel
ligikaudu kaks korda väiksem kui parenteraalsel manustamisel saavutatu.
Korduval manustamisel farmakokineetilised omadused ei muutu. Soovitatud manustamisintervallide
järgimisel ravim ei kuhju.

Jaotumine
99,7% diklofenakist seondub seerumiproteiinidele, enamasti albumiinidele (99,4%). Jaotusruumala on
0,12...0,17 L/kg.
Diklofenak jõuab sünoviaalvedelikku, kus maksimaalsed kontsentratsioonid on mõõdetud 2...4 tundi
pärast plasma tippkontsentratsiooni saavutamist. Eliminatsiooni poolväärtusaeg sünoviaalvedelikust on
3...6 tundi. Kaks tundi pärast maksimaalse plasmakontsentratsiooni saavutamist on toimeaine sisaldus
sünoviaalvedelikus juba kõrgem kui plasmas ning see jääb kõrgele püsima kuni 12 tunniks.

Biotransformatsioon
Diklofenaki biotransformatsioon leiab osaliselt aset intaktse molekuli glükuroonhappega konjugeerimise
teel, kuid põhiliselt üksiku ja korduva hüdroksülatsiooni ja metoksülatsiooni teel.
Nimetatud protsesside tulemusena tekivad mõned fenoolsed metaboliidid, millest enamus konverteeritakse
glükuroniidkonjugaatideks. Kaks fenoolset metaboliiti on bioloogiliselt aktiivsed,
kuid oluliselt vähem võrreldes diklofenakiga.

Eritumine
Diklofenaki süsteemne kliirens on 263 +/- 56 ml/min. Lõplik poolväärtusaeg plasmas on 1...2 tundi.
Neli metaboliiti (sh kaks tugevamatoimelist) on samuti lühikese poolväärtusajaga: 1...3 tundi. Viies
metaboliit 3’-hüdroksü-4’-metoksü-diklofenak on oluliselt pikema plasma poolväärtusajaga, kuid see
metaboliit on praktiliselt inaktiivne.
Ligikaudu 60% manustatud annusest eritub uriiniga intaktse molekuli glükuroniidkonjugaadi vormis ja
samuti metaboliitidena, millest enamus on samuti glükuroniidiga konjugeeritud vormis. Alla 1%
toimeainest eritatakse muutumatul kujul. Ülejäänud kogus eritub metaboliitidena sapi ja väljaheite kaudu.

Lineaarsus/mittelineaarsus
Imendunud kogus (AUC) on lineaarses seoses annuse suurusega.

Patsientide erirühmad
Vanusest tingitud olulisi erinevusi ravimi imendumise, ainevahetuse või eritumise osas pole kirjeldatud.
Neerupuudulikkusega patsientidel ei ole tavalise annustamisskeemi järgimisel üksikannuse kineetika
põhjal oodata toimeaine muutumatul kujul kuhjumist. Kreatiniini kliirensi väärtustel alla 10 ml/min on
hüdroksü-metaboliitide arvutatud püsikontsentratsioonid ligikaudu 4 korda kõrgemad kui tervetel.
Sellistel juhtudel väljutatakse metaboliidid sapiga.

9
Kroonilise hepatiidiga või dekompenseerimata tsirroosiga patsientide puhul on diklofenaki kineetika ja
metabolism sarnased maksahaiguseta patsientidele.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Dikofenaki akuutse ja kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse, mutageensuse ja kartsinogeensuse
prekliinilised uuringud ei ole näidanud terapeutilises annuses kahjulikku toimet inimesele. Standardsetes
prekliinilistes loomkatsetes ei täheldatud, et diklofenak avaldaks teratogeenset toimet hiirtele, rottidele
või küülikutele.
Diklofenak ei avaldanud mõju emas- ja isasrottide viljakusele. Kuigi emasloomale toksiliste annuste
manustamisel ilmnesid minimaalsed toimed lootele, ei avaldanud see toimet järglaste arengule pre-, peri-ja postnataalses faasis.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Sisu:
kolloidne ränidioksiid, veevaba
laktoosmonohüdraat,
maisitärklis,
naatriumglükolaattärklis (tüüp A),
polüvidoon,
mikrokristalne tselluloos,
magneesiumstearaat.

Kate:
metüülhüdroksüpropüültselluloos,
mikrokristalne tselluloos,
stearhape,
titaandioksiid (E171).

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC/polüklorotrifluoroetüleen/PVC alumiinium blisterpakendid.
Polüamiid/ALU/PVC/ alumiinium blisterpakendid.
Pakendi suurus: 10 (käsimüügiravim) või 20 (retseptiravim) tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

1

Erijuhised puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo
Soome

8. Müügiloa number

434104

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 6.02.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 9.10.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2014

1