VENTOLIN SYRUP

Toimeained: salbutamool

Ravimi vorm: siirup

Ravimi tugevus: 400mcg 1ml 150ml 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on VENTOLIN SYRUP ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Ventolin siirup ja milleks seda kasutatakse

Salbutamool kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse bronhilõõgastiteks. Salbutamool lõõgastab
lihaseid hingamisteede seintes. See aitab avada hingamisteed ning leevendab rindkere pingsust,
vilisevat hingamist ja köha, muutes hingamise kergemaks.

Ventolin siirupit kasutatakse hingamisraskuse leevendamiseks astma ja teiste kopsuhaiguste, nt
kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse korral.

Ventolin siirup on näidustatud täiskasvanutele, noorukitele ja lastele vanuses 2...12 aastat.

Ventolin siirupi toime kestab 4...6 tundi. Kuna ravimi toime algab kiiresti, sobib see ägeda astmahoo
raviks.

Ventolin siirup sobib laste ja vedelravimeid eelistavate patsientide raviks.

2. Mida on vaja teada enne VENTOLIN SYRUP võtmist

Mida on vaja teada enne Ventolin siirupi kasutamist

Ärge kasutage Ventolin siirupit:
- kui olete salbutamooli või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
- enneaegse sünnitegevuse pärssimiseks või abordiohu korral.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Ventolin siirupi kasutamist pidage nõu oma arstiga:
- kui te olete rase (või planeerite rasedust);
- kui te toidate last rinnaga;
- kui te saate ravi kilpnäärmehaiguse tõttu;
- kui te saate kõrgvererõhu ravi;
- kui teil esinevad südame rütmihäired, sh väga kiire südametegevus;
- kui te kasutate ravimeid südame rütmihäirete, sh kiire südametegevuse tõttu;
- kui te põete suhkurtõbe;
- kui teil on kunagi esinenud südamehaigusi, südame rütmihäireid või stenokardiat (rinnavalu).

Mõnikord ei pruugi see ravim teile sobida ning arst võib määrata mõne teise ravimi.

Muud ravimid ja Ventolin siirup
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid. See kehtib ka ilma retseptita ostetud ravimite kohta.
Salbutamooli ei tohi kasutada koos mitteselektiivsete beeta-adrenoblokaatoritega, n.ö ravimid, mis
aeglustavad südame löögisagedust (nt propranolool).

Rasedus ja imetamine
Raseduse ajal ei ole Ventolin siirupi kasutamine tavaliselt soovitatav. Kui te olete rase, arvate end
olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Kui olete
rase, kaalub arst ravist saadavat kasu ja Ventolin siirupi kasutamisega seotud riske teie lapsele.

Ei ole teada, kas Ventolin siirupis sisalduvad koostisained erituvad rinnapiima. Kui te toidate last
rinnaga, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ventolin siirup ei avalda mõju autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele.

3. Kuidas VENTOLIN SYRUP võtta

Kuidas Ventolin siirupit kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanule manustatakse tavaliselt 10 ml siirupit (4 mg salbutamooli) 3…4 korda ööpäevas. Kui
küllaldane leevendus ei saabu, võib üksikannust suurendada järk-järgult, maksimaalselt kuni 20 ml-ni
(8 mg salbutamooli).

Mõnel juhul piisab 5 ml siirupi (2 mg salbutamooli) 3…4 korda ööpäevas manustamisest.

Lapsele
2…6-aastased lapsed: 2,5…5 ml siirupit (1…2 mg salbutamooli) kolm või neli korda päevas.
6…12-aastased lapsed: 5 ml siirupit (2 mg salbutamooli) kolm või neli korda päevas.
Üle 12-aastased lapsed: 5…10 ml siirupit (2…4 mg salbutamooli) kolm või neli korda päevas.

Siirupit võib lahjendada destilleeritud või vahetult enne lahjendamist keedetud ja jahutatud veega.
Saadud segu tuleb kaitsta valguse eest ning see on kasutamiskõlblik 28 päeva jooksul. Ventolin
siirupit ei soovitata lahjendada teise siirupi või sorbitoolilahusega, kuna selle tulemusena võib tekkida
paksendusaine sadestumine.
Ventolin siirupit ei soovitata segada teiste vedelpreparaatidega.

Jätkake siirupi võtmist senikaua, kui arst soovitab. Ärge lõpetage siirupi võtmist, kui teie enesetunne
paraneb.

Kui varasem küllaldane salbutamooli annus ei leevenda enam vaevusi, pöörduge oma arsti poole.
Salbutamooli annuse suurendamise vajadus näitab astma halvenemist ja võib nõuda lisaks täiendavat
ravi.

Kui teil on tunne, et ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate Ventolin siirupit rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate rohkem siirupit kui ette nähtud, võib see olla ohtlik; tekkida võib südamepekslemine,
kiirenenud südametegevus, peavalu ja värisemine või rahutus. Salbutamooli üleannustamisel võib
tekkida kaaliumisisalduse vähenemine vereseerumis. Tekkida võib ka iiveldus, oksendamine ja
veresuhkru taseme langus, eriti lastel. Võtke ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse.
Võtke ravimi infoleht või ravim endaga kaasa, et oleks teada, millist ravimit te olete võtnud.

Kui te unustate Ventolin siirupit võtta
Kui ravimi annus jääb manustamata, võtke see niipea kui meelde tuleb. Ent kui peagi on käes järgmise
annuse võtmise aeg, oodake selle ajani. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral
võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

- Mõnel inimesel võib tekkida kerge värisemine või peavalu ja väga harva ülemäärane aktiivsus.
- Väga tundlikel inimestel võib tekkida südametegevuse kiirenemine. Seda nimetatakse
südamepekslemiseks, mis on tavaliselt ohutu ning kaob ravi jätkamisel. Mõnel inimesel võivad
tekkida südame rütmihäired või lisalöögid. Teavitage sellest arsti, kuid ärge lõpetage ravimi
kasutamist, kui arst ei ole nii määranud.
- Harva on tekkinud vere kaaliumisisalduse vähenemist, väikeste veresoonte laienemist.
- Kirjeldatud on ka lihaskrampe ja väga harva lihaspinget.

Kuigi ei ole täpselt teada, kui sageli seda esineb, võib osadel inimestel mõnikord tekkida valu rinnus
(südameprobleemide, nt stenokardia tõttu). Teavitage oma arsti sellest, kui teil tekivad need
sümptomid salbutamoolravi ajal, kuid ärge lõpetage ravimi kasutamist, kui teil ei ole palutud seda
teha.

Ventolin siirup võib väga harva põhjustada allergilisi reaktsioone e ülitundlikkust (sh paikset
nahaturset, nõgestõbe, bronhide kokkutõmbumist, vererõhu langust, minestust).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas VENTOLIN SYRUP säilitada

Kuidas Ventolin siirupit säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida klaaspudel välispakendis, valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage Ventolin siirupit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ventolin siirup sisaldab

- Toimeaine on salbutamool. Siirupi 5 milliliitrit sisaldab 2 milligrammi (0,4 mg/ml) salbutamooli
(mis vastab 2,4 mg salbutamoolsulfaadile).
- Abiained on: naatriumtsitraat, sidrunhappe monohüdraat, hüpromelloos, naatriumbensoaat,
naatriumsahhariin, apelsini maitseaine IFF 17-42-8187, naatriumkloriid, puhastatud vesi.

Kuidas Ventolin siirup välja näeb ja pakendi sisu

Siirup on selge, värvitu kuni õrnkollast värvi, apelsini lõhnaga, puuvilja maitsega suhkruvaba lahus.
Abiainetena ei ole kasutatud kunstlikke värvaineid.

Siirup on merevaikkollasest klaasist 150 ml pudelis, millel on keeratav alumiiniumist kork. Pakendis
on veel mõõtelusikas (2,5 ml ja 5 ml). Pudel ja mõõtelusikas on pakendatud pappkarpi.

Müügiloa hoidja:

Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations
980 Great West Road,
Brentford, Middlesex
TW8 9GS
Ühendkuningriik

Tootja:

Farmaclair
440, Avenue du General de Gaulle,
14200 Herouville-Saint-Clair
Prantsusmaa
või
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Grunwaldzka 189
60-322 Poznan
Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Lõõtsa 8a
Tallinn 11415.
Telefon: +372 6676 900Infoleht on viimati kooskõlastatud juulis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Ventolin Syrup, 2 mg/5 ml siirup

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Siirupi 5 milliliitrit sisaldab 2 milligrammi (0,4 mg/ml) salbutamooli (mis vastab 2,4 mg
salbutamoolsulfaadile).

INN. Salbutamolum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Siirup.

Siirup on selge, värvitu kuni õrnkollast värvi, apelsini lõhnaga, puuvilja maitsega suhkruvaba lahus.
Abiainetena ei ole kasutatud kunstlikke värvaineid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Bronhospasmi ravi või profülaktika bronhiaalastma või kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse
korraltäiskasvanutel, noorukitel ja lastel vanuses 2...12-aastat.
Märkus. Salbutamool on selektiivne β-2-adrenomimeetikum, mis tagab lühiajalise bronhodilatatsiooni
hingamisteede pöörduva obstruktsiooni korral. Salbutamooli ei tohi kasutada püsiva astma ainukese
või põhiravina. Püsiva astmaga patsientidel, kes ei allu salbutamoolile, on kontrolli saavutamiseks ja
säilitamiseks soovitatav ravi inhaleeritavate glükokortikosteroididega. Salbutamoolravile
mitteallumine võib viidata vajadusele kohese arstliku konsultatsiooni või ravi järele.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Ventolin siirup sobib laste ja vedelravimeid eelistavate patsientide raviks.

Enamikul patsientidest kestab Ventolin siirupi toime 4...6 tundi.

β-2-adrenomimeetikumide annuse suurendamise vajadus võib olla astma süvenemise tunnus. Neil
juhtudel tuleb muuta patsiendi raviskeemi ja kaaluda samaaegse glükokortikosteroidravi kasutamist.

Kuna üleannustamisel võivad ilmneda kõrvaltoimed, tohib ravimi annust või manustamise sagedust
muuta ainult arsti nõuandel.

Täiskasvanule manustatakse tavaliselt 10 ml siirupit (4 mg salbutamooli) 3 või 4 korda ööpäevas. Kui
küllaldane bronhodilatatsioon ei saabu, võib üksikannust suurendada järk-järgult, maksimaalselt kuni
20 ml-ni (8 mg salbutamooli).

Mõnel juhul piisab 5 ml siirupi (2 mg salbutamooli) 3 või 4 korda ööpäevas manustamisest.

Lapsed
2…6-aastased lapsed: 2,5…5 ml siirupit (1…2 mg salbutamooli) kolm või neli korda päevas.
6…12-aastased lapsed: 5 ml siirupit (2 mg salbutamooli) kolm või neli korda päevas.
Üle 12-aastased lapsed: 5…10 ml siirupit (2…4 mg salbutamooli) kolm või neli korda päevas.

Patsientide erigrupid. Eakal või β-adrenomimeetikumidele tundlikul patsiendil on soovitatav ravi
algul manustada 5 ml siirupit (2 mg salbutamooli) kolm või neli korda päevas.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.
Salbutamooli siirupit ei tohi kasutada tüsistumata enneaegse sünnitegevuse pärssimiseks või abordiohu
puhul.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Astma raviks peab tavaliselt kasutama järk-järguliselt muudetavat raviskeemi ning ravimi toimet tuleb
jälgida lähtudes haiguse kliinilisest pildist ja kopsufunktsiooni testidest.

Lühiajalise toimega β-2-adrenomimeetikumide annuse suurendamise vajadus näitab kontrolli
halvenemist astma üle. Sel juhul tuleb ravi muuta.

Seisundi ootamatu ja progresseeruv halvenemine on potentsiaalselt eluohtlik ning sel juhul tuleb
kaaluda glükokortikosteroidide manustamist või nende annuse suurendamist. Raske astma korral tuleb
iga päev mõõta PEF väärtusi.

Patsiente tuleb hoiatada, et kui väheneb ravimi toime või toime kestus, ei tohi muuta annust ega
manustamise sagedust, vaid tuleb pöörduda arsti poole.

Türeotoksikoosi põdevale patsiendile tuleb salbutamooli manustada ettevaatlikult.

Ravi β-2-adrenomimeetikumidega (peamiselt parenteraalsel teel ja inhalatsioonina) võib kaasa tuua
potentsiaalselt raske hüpokaleemia. Raske astmahoo puhul peab olema eriti tähelepanelik, kuna
hüpokaleemianähte võivad võimendada ksantiiniderivaadid, glükokortikosteroidid ja diureetikumid
ning hüpoksia. Sellisel juhul on soovitatav jälgida seerumi kaaliumisisaldust.

Nagu ka teised β-adrenomimeetikumid, võib salbutamool põhjustada pöörduvaid metaboolseid
muutusi, näiteks veresuhkrusisalduse suurenemist. Diabeediga patsient ei pruugi suuta seda
kompenseerida ning kirjeldatud on ketoatsidoosi teket. Glükokortikosteroidide samaaegne
manustamine võib seda toimet tugevdada.

Sümpatomimeetiliste ravimite (sh salbutamooli) kasutamisel on täheldatud kardiovaskulaarseid
toimeid. Ravimi müügiletuleku järgsete ja kirjanduses avaldatud andmete põhjal on tõendeid müokardi
isheemia seose kohta salbutamooliga. Salbutamooli kasutavaid raske südamehaigusega (nt südame
isheemiatõbi, südame rütmihäired või raske südamepuudulikkus) patsiente tuleb hoiatada, et nad
pöörduksid arsti poole, kui neil tekib valu rinnus või muud südamehaiguse süvenemise sümptomid.
Tähelepanu tuleb pöörata sellistele haigusnähtudele nagu hingeldus ja rindkerevalu, sest need võivad
olla nii respiratoorset kui kardiaalset päritolu.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Salbutamooli ei tohi kasutada koos mitteselektiivsete β-adrenoblokaatoritega (nt propranolool).

MAO inhibiitorite samaaegne kasutamine ei ole vastunäidustuseks.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Puuduvad andmed salbutamooli toime kohta inimeste fertiilsusele. Loomadel ei täheldatud ebasoodsat
toimet fertiilsusele (vt lõik 5.3).

Ravimite manustamine raseduse ajal tuleb kõne alla vaid juhul, kui loodetav raviefekt emale on
suurem kui võimalik oht lootele.

Ravimi müügiletuleku järgselt on teatatud harvadest kaasasündinud väärarengute juhtudest (sh
suulaelõhe ja jäsemete defektid) salbutamooliga ravitud patsientide järglastel. Nendest emadest
mitmed kasutasid raseduse ajal erinevaid ravimeid. Kuna väärarengute puhul ei ole täheldatud üheselt
kindlaid väljendusvorme ja nende esinemissagedus on 2...3%, siis seos salbutamooli kasutamisega ei
ole tõestatud.

Kuna salbutamool eritub arvatavasti rinnapiima, tohib seda imetamise ajal kasutada vaid olukordades,
kus oodatavad positiivsed ravitulemused kaaluvad üles võimalikud ohud. Ei ole teada, kas
rinnapiimaga saadud salbutamool avaldab vastsündinule kahjulikku mõju.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Pole asjakohane.

4.8. Kõrvaltoimed

Järgnevalt on kõrvaltoimed loetletud organsüsteemi klassi ja esinemissageduse järgi.
Esinemissagedused on toodud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt
(≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10000 kuni <1/1000) ning väga harv (<1/10000), sealhulgas
üksikjuhud. Väga sageli ja sageli esinenud kõrvaltoimed põhinevad üldiselt kliiniliste uuringute
andmetel. Harva ja väga harva esinenud kõrvaltoimed saadi üldjuhul spontaansete andmete põhjal.

Immuunsüsteemi häired
Väga harv:
ülitundlikkusreaktsioonid, sh angioödeem, urtikaaria, bronhospasm, hüpotensioon ja
kollaps.

Ainevahetus- ja toitumishäired
Harv:
hüpokaleemia.
Ravi β-2-adrenomimeetikumidega võib põhjustada potentsiaalselt raskekujulist hüpokaleemiat.

Närvisüsteemi häired
Väga sage:
treemor.
Sage:
peavalu.
Väga harv:
hüperaktiivsus.

Südame häired
Sage:
tahhükardia, südamepekslemine.
Harv:
südame rütmihäired, sh kodade virvendus, supraventrikulaarne tahhükardia ja
ekstrasüstolid.
Teadmata:
müokardi isheemia* (vt lõik 4.4).
*spontaansed müügiletuleku järgsed teated, seetõttu on esinemissagedus teadmata.

Vaskulaarsed häired
Harv:
perifeersete veresoonte laienemine.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Sage:
lihaskrambid.
Väga harv:
lihaspinge tunne.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Salbutamooli üleannustamise kõige sagedasemad sümptomid on mööduvad β-adrenomimeetikumi
farmakoloogiliselt vahendatud toimed (vt lõigud 4.4 ja 4.8).
Salbutamooli üleannustamisel võib tekkida hüpokaleemia, seetõttu tuleb jälgida seerumi
kaaliumisisaldust.
Lühitoimeliste β-adrenomimeetikumide suurte terapeutiliste annuste ja samuti üleannustamisega
seoses on kirjeldatud laktatsidoosi teket, mistõttu üleannustamise korral võib olla näidustatud
jälgimine seerumi laktaadisisalduse tõusu ja järgneva metaboolse atsidoosi suhtes (eriti kui püsib või
süveneb tahhüpnoe hoolimata muude bronhospasmi nähtude, nt vilistava hingamise taandumisest).
Kirjeldatud on iivelduse, oksendamise ja hüperglükeemia teket, peamiselt lastel ja salbutamooli
suukaudse üleannustamise järgselt.

Ravi
Edasine ravi peab lähtuma kliinilisest vajadusest ja kohalikest soovitustest.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: astmavastased ained, ATC-kood: R03CC02

Salbutamool on valikuline β-2-adrenomimeetikum. Terapeutilistes annustes toimib ravim bronhide
β-2-adrenoretseptoritesse, tagades pöörduva hingamisteede obstruktsiooni korral lühiajalise
(4...6 tundi kestva) bronhodilatatsiooni.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Salbutamool imendub seedetraktist. Suu kaudu manustamisel on ravimi biosaadavus 50%. Seonduvus
plasmavalkudega on 10%. Osaliselt metaboliseerub inaktiivseks sulfaatseks konjugaadiks. Eritumine
toimub 72 tunni jooksul peamiselt neerude kaudu (vähesel määral roojaga). Salbutamooli
poolväärtusaeg veeni manustamisel on 4...6 tundi.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Sarnaselt teiste valikuliste β-2-adrenomimeetikumidega oli salbutamool teratogeenne subkutaansel
manustamisel hiirtele. Reproduktsioonitoksilisuse uuringus leiti 9,3% loodetest suulaelõhe annuse
2,5 mg/kg kasutamisel (4 korda suurem inimese maksimaalsest suukaudsest annusest). Ravimi
suukaudne manustamine tiinetele rottidele annustes 0,5, 2,32, 10,75 ja 50 mg/kg päevas ei põhjustanud
märkimisväärseid loote väärarenguid. Ainus toksiline toime suurima annuse kasutamisel oli
vastsündinute suurenenud suremus ema hoolitsuse puudumise tõttu. Küülikutega läbi viidud
reproduktsioonitoksilisuse uuringust ilmnesid kolju väärarengud 37% loodetest annuse 50 mg/kg
päevas kasutamisel, mis on inimese maksimaalsest suukaudsest annusest 78 korda suurem annus.
Reproduktsiooniuuringutes rottidel ei täheldatud fertiilsuse häireid salbutamooli kuni 50 mg/kg
suukaudsete annuste manustamisel.


6.
FARMATSEUTILISED ANDMED

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumtsitraat, sidrunhappe monohüdraat, hüpromelloos, naatriumbensoaat, naatriumsahhariin,
apelsini maitseaine IFF 17-42-8187, naatriumkloriid, puhastatud vesi.

6.2. Sobimatus

Ventolin siirupit ei soovitata lahjendada siirupi või sorbitoolilahusega, kuna selle tulemusena võib
tekkida paksendusaine sadestumine.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida klaaspudel välispakendis, valguse eest kaitstult. Siirupit võib lahjendada destilleeritud või
vahetult enne lahjendamist keedetud ja jahutatud veega. Saadud segu tuleb kaitsta valguse eest ning
see on kasutamiskõlblik 28 päeva jooksul. Siirupi 50% lahjendus on piisavalt kaitstud bakteriaalse
kontaminatsiooni eest.
Ventolin siirupit ei soovitata segada teiste vedelpreparaatidega.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Siirup on merevaikkollasest klaasist 150 ml pudelis, millel on keeratav alumiiniumist kork. Pakendis
on polüpropüleenist mõõtelusikas (2,5 ml ja 5 ml). Pudel ja mõõtelusikas on pakendatud pappkarpi.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations
980 Great West Road
Brentford, Middlesex,
TW8 9GS
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

067094

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

14. juuni 1999/27.06.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juulis 2014