UROFLOW 2 MG

Toimeained: tolterodiin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 2mg 28TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on UROFLOW 2 MG ja milleks seda kasutatakse

UROFLOW kuulub ravimite rühma, mis lõõgastavad kusepõie lihaseid.
UROFLOW’d kasutatakse üliaktiivse põie sümptomite raviks, nt sage urineerimine, kusepakitsus
või võimetus hoida urineerimist tagasi, kui on äge soov urineerida (kusepidamatus).
Ravim on ainult täiskasvanutel kasutamiseks.

2. Mida on vaja teada enne UROFLOW 2 MG võtmist

Ärge võtke UROFLOW'd
- kui te olete allergiline (ülitundlik) tolterodiinile või UROFLOW mõne koostisosa suhtes;
- kui teie võime põit tühjendada on langenud;
- kui teil on ravile allumatu glaukoom (kõrge silmasisene rõhk ja valu);
- kui te põete myasthenia gravis’t (see on lihasnõrkusega kulgev närvilihas haigus);
- kui teil on raskekujuline haavandiline koliit (see on haavanditega kulgev soolte põletik,
koos verise kõhulahtisusega) või toksiline megakoolon (tugevalt laienenud käärsool),
haavandilise koliidi eluohtlik tüsistus või mõni muu soolehaigus.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga UROFLOW
Palun öelge oma arstile:
- kui teil on raskusi urineerimisel või nõrk kusevool.
- kui teil on ägedalt puhitunud valulik kõht, mis mõjutab toidu seedimist ja edasiliikumist
sooltes, või kui te olete kannatanud või kannatate tugeva kõhukinnisuse käes.
- kui teil on probleeme neerude või maksaga. Sellisel juhul arst tavaliselt vähendab annust.
- kui teil on autonoomne neuropaatia (see on närvihaigus, mis mõnikord kaasub
suhkurtõvega ning tekitab kõhulahtisust, impotentsust või vere suhkrusisalduse langust).
- kui teil on söögitoru lahi-song (see on söögitoru selline seisund, kus söögitoru tungib läbi
diafragma).
- kui teil esinevad südame häired, nt:
- ebatavaline südametöö (EKG näitab seda),
- aeglane südamerütm (bradükardia) või te võtate mingeid südametööd mõjutavaid
ravimeid,
- olulised olemasolevad südamehaigused, nt
- kardiomüopaatia (südamelihase nõrkus),
- müokardi isheemia (vähenenud verevool läbi südamelihase),
- arütmia (ebaregulaarne südamerütm)
- ja südamepuudulikkus,
- kui teie veres on ebanormaalselt madal kaaliumisisaldus (hüpokaleemia),
kaltsiumisisaldus (hüpokaltseemia) või magneesiumisisaldus
(hüpomagneseemia).

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Mõned ravimid võivad anda koostoimeid UROFLOW’ga ja tugevdada selle toimeid:
- erütromütsiini ja klaritromütsiini sisaldavad antibiootikumid,
- seennakkuste raviks kasutatavad ravimid,
- HIV-infektsioonide raviks kasutatavad ravimid,
- ebaregulaarse südamerütmi korral kasutatavad ravimid (nt amiodarooni, sotalooli, kinidiini,
prokaiinamiini sisaldavad ravimid),
- teised ravimid, millel on UROFLOW’ga sarnane toime (kolinoblokeeriv toime) või
UROFLOW toimele vastupidine toime (kolinomimeetiline toime).

UROFLOW võib vähendada seedetrakti motoorikat suurendavate ravimite toimet (ravimid, mis
sisaldavad metoklopramiidi või tsisapriidi). Küsige oma arstilt, kui te ei ole päris kindel.

UROFLOW võtmine koos toidu ja joogiga
Te võite võtta UROFLOW'd sõltumata söögiaegadest koos veega.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Konsulteerige koheselt oma arstiga, kui te olete rasestunud, arvate, et võite olla rase, planeerite
rasestuda või toidate last rinnaga.

Rasedus
UROFLOW kasutamine ei ole raseduse ajal soovitatav.

Imetamine
Imetavad naised peaksid selle ravimi kasutamisest hoiduma.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
UROFLOW võib tekitada nägemishäireid ja langetada reaktsioonivõimet. Konsulteerige arstiga
enne kui kavatsete hakata autot juhtima või masinaid käsitsema.

3. Kuidas UROFLOW 2 MG võtta

Võtke UROFLOW'd alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud (k.a eakad)
Tavaline annus on 2 mg (1 tablett UROFLOW 2) kaks korda päevas. Neelake tablett tervelt alla.

Neeru- või maksafunktsiooni langusega patsiendid
Soovitatatud annus on 1 mg (1 tablett UROFLOW 1) kaks korda päevas.

Ravi kasulikkust tuleb 2 või 3 kuu pärast uuesti hinnata.

UROFLOW'd ei soovitata lastel ja noorukitel kasutada.

Kui teil on tunne, et UROFLOW toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate UROFLOW'd rohkem kui ette nähtud
Ärge võtke rohkem tablette kui arst on teile määranud. Kui te olete ekslikult võtnud rohkem
tablette, kutsuge kohe kiirabi või minge erakorralise meditsiini osakonna vastuvõttu.
Kui laps on juhulikult võtnud seda ravimit, kutsuge otsekohe kiirabi.

Kui te unustate UROFLOW võtta
Kui te unustasite tableti tavalisel ajal võtta, tehke seda niipea, kui see teile meenub, välja arvatud
juhul, kui käes on juba järgmise annuse võtmise aeg.
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate UROFLOW võtmise
Ärge omapäi ravi lõpetage.
Arst ütleb teile, kui kaua kestab teie ravi UROFLOW’ga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka UROFLOW põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage koheselt ravimi võtmine ja võtke arstiga ühendust, kui teil tekivad allolevad
kõrvaltoimed, mille esinemissagedus ei ole teada:
- allergiline reaktsioon nahalööbega, näoturse või hingamisraskused (angioödeem)
- nõgeslööve, äkki tekkiv turse silmade ümbruses, pingetunne rinnus koos hingamis- või
neelamisraskusega, naha sinakas värvus, vererõhu langus (anafülaktoidne reaktsioon).

Ravi ajal tolterodiiniga (UROFLOW toimeaine) võivad esineda järgmised kõrvaltoimed (jagatud
nende esinemissageduse järgi); kui need kõrvaltoimed valmistavad teile ebameeldivusi, rääkige
palun sellest oma arstiga, võib-olla on vaja teie ravimi annust vähendada.

Väga sage: esineb enam kui 1 kasutajal 10st
- Suukuivus
- Peavalu

Sage: esineb 1…10 kasutajal 100st
- Bronhiit
- Pearinglus, unisus, muutunud tundlikkus - nõeltega torkimise tunne sõrmedes ja varvastes
(paresteesia)
- Silmade kuivus, nägemishäired (hägune nägemine)
- Peapööritus (vertiigo)
- Palpitatsioonid
- Söögijärgne ebamugavustunne maos (düspepsia), kõhukinnisus, kõhuvalu, puhitus,
oksendamine, kõhulahtisus
- Valulik või raskendatud urineerimine, raskused korralikult põit tühjendada
- Nahakuivus
- Väsimus, valu rinnus, vedeliku kogunemine organismi, mis põhjustab turseid (nt pahkluude
piirkonnas)
- Kehakaalu tõus

Aeg-ajalt: esineb 1…10 kasutajal 1000st
- Allergilised ülitundlikkusreaktsioonid
- Närvilisus
- Kiirenenud südamerütm, südamepuudulikkus, ebaregulaarne südamerütm
- Kõrvetised
- Mäluhäired

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel
- Segasus, hallutsinatsioonid ja desorienteeritus
- Nahaõhetus
- On olnud ka teateid dementsuse ägenemisest patsientidel, kellel ravitakse dementsust.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas UROFLOW 2 MG säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage UROFLOW'd pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile/blistrile.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida UROFLOW sisaldab
- Toimeaine on tolterodiinvesiniktartraat. Üks tablett sisaldab 2 mg tolterodiinvesiniktartraati.
- Abiained on:
Tableti sisu: mikrokristalne tselluloos, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), veevaba kolloidne
ränidioksiid, naatriumstearüülfumaraat
Tableti kate:
hüpromelloos 2910/5, makrogool 6000, titaandioksiid (E171), talk

Kuidas UROFLOW välja näeb ja pakendi sisu
UROFLOW 2 mg: valge, ümmargune kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett

Pakendi suurus: 28 või 56 õhukese polümeerikattega tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Zentiva k.s.,
U Kabelovny 130
102 37 Praha 10
Tšehhi Vabariik

Tootjad
Zentiva k.s.,
U Kabelovny 130
102 37 Praha 10
Tšehhi Vabariik


või

UAB “Oriola Vilnius”,
Laisvės pr. 75
LT-06144, Vilnius
Leedu

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt 139E/2
Tallinn 11317
Eesti
Tel. +372 627 34 88
Faks. +372 627 34 81

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides
järgmiste nimetustega:

Tšehhi Vabariik UROFLOW 1mg /2 mg
Poola
UROFLOW 1/2
Eesti
UROFLOW 2 mg õhukese polümeerikattega tablett
Läti
UROFLOW 2 mg apvalkotās tabletes
Leedu
UROFLOW 2 mg plėvele dengtos tabletės
Rumeenia
UROFLOW 1/2, comprimate filmate, 1 mg/2 mgInfoleht viimati kooskõlastatud: jaanuaris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

UROFLOW 1 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
UROFLOW 2 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

UROFLOW 1 mg: üks tablett sisaldab 1 mg tolterodiinvesiniktartraati.
UROFLOW 2 mg: üks tablett sisaldab 2 mg tolterodiinvesiniktartraati.
INN: Tolterodinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.

UROFLOW 1 mg: kollane, ümmargune kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett.
UROFLOW 2 mg: valge, ümmargune kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Ärritusinkontinentsi, suurenenud urineerimissageduse ja uriinipakitsuse sümptomaatiline ravi
üliaktiivse põie sündroomiga patsientidel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud (kaasa arvatud eakad):
Soovitatav annus on 2 mg kaks korda ööpäevas, välja arvatud maksafunktsiooni häiretega või raskete
neerufunktsiooni häiretega (glomerulaarfiltratsiooni tase - GFR<30 ml/min) patsientidel, kelle puhul
on soovitatavaks annuseks 1 mg kaks korda ööpäevas (vt lõik 4.4). Ebameeldivate kõrvaltoimete
puhul võib annust vähendada 2 mg-lt 1 mg-ni kaks korda ööpäevas.

2...3 kuu pärast tuleb ravitoimet uuesti hinnata (vt lõik 5.1).
Lapsed:
Tolterodiini ohutust ja efektiivsust laste ja noorukite puhul pole seni veel kindlaks tehtud (vt lõik 5.1).
Seepärast pole tolterodiin lastele soovitatav.

4.3. Vastunäidustused

Tolterodiin on vastunäidustatud patsientidel, kellel esineb:
- uriini retentsioon,
- kontrollimatu kinnise nurga glaukoom,
- Myasthenia gravis,
- teadaolev ülitundlikkus tolterodiini või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes,
- raske haavandiline koliit,
- toksiline megakoolon.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Tolterodiini tuleb kasutada ettevaatlikult patsientidel, kellel esineb:

- märkimisväärne põie väljutustrakti obstruktsioon, mille korral tekib uriini retentsiooni oht,
- gastrointestinaaltrakti obstruktiivsed haigused, nt pyloruse stenoos,
- neerufunktsiooni häire (vt lõik 4.2),
- maksahaigus (vt lõigud 4.2 ja 5.2),
- autonoomne neuropaatia,
- hiatus hernia,
- risk seedetrakti liikuvuse langusele.

Tolterodiini toimeainet kiiresti vabastavate tablettide korduval suukaudsel manustamisel ööpäevastes
annustes 4 mg (terapeutiline) ja 8 mg (supraterapeutiline) ilmnes QT-intervalli pikenemine (vt lõik
5.1).
Nende leidude kliiniline tähtsus ei ole selge ja sõltub patsientide individuaalsetest riskiteguritest ja
olemasolevatest soodumustest. Tolterodiini tuleb ettevaatusega kasutada QT-intervalli pikenemise
riskiteguritega patsientidel, sh:
- kaasasündinud või dokumenteeritud omandatud QT-intervalli pikenemine;
- häired elektrolüütide tasakaalus, nagu hüpokaleemia, hüpomagneseemia ja hüpokaltseemia;
- bradükardia;
- teatud olemasolevad südamehaigused (nt kardiomüopaatia, müokardi isheemia, arütmia, südame
paispuudulikkus);
- QT-intervalli teadaolevalt pikendavate ravimite samaaegne manustamine, sh IA klassi (nt kinidiin,
prokaiinamiid) ja III klassi (nt amiodaroon, sotalool) antiarütmikumid;
See kehtib eelkõige tugevate CYP3A4 inhibiitorite puhul (vt lõik 5.1). Vältida tuleb samaaegset ravi
tugevate CYP3A4 inhibiitoritega (vt lõik 4.5).

Nagu kõigi suurenenud urineerimissageduse ja uriinipakitsuse sümptomite ravi korral, tuleb enne ravi
alustamist kaaluda sagedase ja tungiva urineerimise orgaaniliste põhjuste võimalust.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegne süsteemne ravi tugevate CYP3A4 inhibiitoritega - nagu makroliidantibiootikumid (nt
erütromütsiin ja klaritromütsiin), seenevastased ained (nt ketokonasool ja itrakonasool) ning
antiproteaasid - pole soovitatav suurenenud tolterodiini seerumkontsentratsiooni tõttu aeglastel
CYP2D6 metaboliseerijatel koos (järgneva) üleannustamise riskiga (vt lõik 4.4).

Samaaegne ravi teiste ravimitega, millel on tugevad antimuskariinsed omadused, võib viia enam
väljendunud terapeutilise efekti ja kõrvaltoimete tugevnemisele. Vastupidiselt eelnevale võib
tolterodiini terapeutiline efekt nõrgeneda samaaegsel muskariinsete kolinergiliste retseptorite
agonistide manustamisel.

Prokineetiliste ravimite nagu metoklopramiid ja tsisapriid toime võib tolterodiini mõjul väheneda.

Samaaegne ravi fluoksetiiniga (tugev CYP2D6 inhibiitor) ei põhjusta kliiniliselt olulist koostoimet,
kuna tolterodiin ja tema CYP2D6-sõltuv metaboliit, 5-hüdroksümetüültolterodiin, on samasuguse
tugevusega.

Koostoimete uuringud ei ole näidanud koostoimeid varfariini või kombineeritud suukaudsete
kontratseptiividega (etünüülöstradiool/levonorgestreel).

Kliiniline uuring on näidanud, et tolterodiin ei ole CYP2D6, 2C19, 2C9, 3A4 või 1A2 metaboolne
inhibiitor. Seetõttu pole manustamisel kombinatsioonis tolterodiiniga oodata nende
isoensüümsüsteemide poolt metaboliseeritavate ravimite plasmatasemete tõusu.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

RasedusPuuduvad piisavad andmed tolterodiini kasutamise kohta rasedatel naistel.
Loomkatsed on näidanud reproduktiivtoksilisust (vt lõik 5.3). Potentsiaalne risk inimestele pole teada.
Seetõttu ei soovitata tolterodiini raseduse ajal kasutada.

Imetamine
Puuduvad andmed tolterodiini eritumise kohta inimese rinnapiima Tolterodiini kasutamisest tuleb
imetamise ajal hoiduda.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Kuna see ravim võib põhjustada akommodatsioonihäireid ning mõjutada reaktsiooniaega, võib
halveneda võime juhtida autot ja töötada masinatega.

4.8. Kõrvaltoimed

Oma farmakoloogilise toime tõttu võib tolterodiin põhjustada kergeid kuni mõõdukaid
antimuskariinseid toimeid nagu suukuivus, düspepsia ja silmade kuivus.

Allolevas tabelis on toodud andmed, mis on saadud tolterodiini kliinilistest uuringutest ja
turuletulekujärgselt. Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimeks oli suukuivus, mis esines 35%-l
Uroflow tablettidega ravitud patsientidest ja 10%-l platseeboga ravitud patsientidest. Väga sageli
täheldati ka peavalu, mis esines 10,1%-l Uroflow tablettidega ravitud patsientidest ja 7,4%-l
platseeboga ravitud patsientidest.
Kõrvaltoimed on toodud organsüsteemide kaupa järgmiselt: väga sage ( ≥ 1/10), sage (≥1/100 kuni
<1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000),
teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

MedDRA
Väga sage
Sage (≥1/100 kuni
Aeg-ajalt (≥1/1000
Teadmata (ei saa
organsüsteemi klass (≥1/10)
<1/10)
kuni <1/100)
hinnata olemasolevate
andmete alusel)
Infektsioonid ja
Bronhiit

infestatsioonid
Immuunsüsteemi


Ülitundlikkus
Anafülaktoidsed
häired
(täpsustamata)
reaktsioonid
Psühhiaatrilised

Närvilisus
Segasus,
häired
hallutsinatsioonid,
desorientatsioon
Närvisüsteemi häired Peavalud
Pearinglus, unisus,
Mäluhäired
paresteesiad
Silma kahjustused

Silmade kuivus,


nägemishäired (k.a
akommodatsiooni-
häired)
Kõrva ja labürindi
Vertiigo

kahjustused
Südame häired

Palpitatsioonid Tahhükardia,
südamepuudulikkus,
arütmiad
Vaskulaarsed häired


Nahaõhetus
Seedetrakti häired
Suukuivus
Düspepsia,
Gastroösofageaalne
kõhukinnisus,
refluks
kõhuvalu, meteorism,
oksendamine,
kõhulahtisus
Naha ja nahaaluskoe Nahakuivus

Angioödeem
kahjustused
Neerude ja kuseteede Düsuuria,
uriini


häired
retentsioon
Üldised häired ja

Kurnatus, valu rinnus,

manustamiskoha
perifeerne turse
reaktsioonid
Uuringud Kehakaalu
tõusKui tolterodiinravi alustati patsientidel, kes võtsid dementsuse raviks koliinesteraasi inhibiitoreid,
täheldati dementsuse sümptomite (nt segasus, desorientatsioon, luulud) süvenemist.

Lapsed
Üle 12-nädala kestnud ja 710 lapspatsienti hõlmanud kahes lastega läbiviidud III faasi randomiseeritud
platseeboga kontrollitud topeltpimeuuringus oli kuseteede infektsiooni, diarröa ja ebatavalise
käitumisega patsientide hulk tolterodiiniga ravitute grupis suurem kui platseebogrupis (kuseteede
infektsioonid: tolterodiin 6,8 %, platseebo 3,6 %; diarröa: tolterodiin 3,3 %, platseebo 0,9 %;
ebatavaline käitumine: tolterodiin 1,6 %, platseebo 0,4 %) (vt lõik 5.1).

4.9. Üleannustamine

Kõige suurem tolterodiinvesiniktartraadi üksikannus, mida anti vabatahtlikele, oli 12,8 mg. Kõige
raskemateks esinenud kõrvaltoimeteks olid akommodatsioonihäired ja urineerimisraskused.

Tolterodiini üleannustamise korral tuleb patsiendile teha maoloputus ja anda aktiivsütt.

Ravi on sümptomaatiline:
- Rasked tsentraalsed antikolinergilised toimed (nt hallutsinatsioonid, tugev erutus): raviks
füsostigmiin.
- Krambid või väljendunud erutus: raviks bensodiasepiinid.
- Hingamispuudulikkus: raviks kunstlik hingamine.
- Tahhükardia: raviks beeta-adrenoblokaatorid.
- Uriini retentsioon: raviks kateteriseerimine.
- Müdriaas: raviks pilokarpiini silmatilgad ja/või paigutada patsient pimedasse ruumi.

QT intervalli pikenemist täheldati ööpäevase koguannuse 8 mg manustamise korral 4 päeva jooksul
tolterodiini kiire vabanemisega tablettidena (toimeainet kiiresti vabastavate tablettide kahekordne
soovitatav ööpäevane annus, mille puhul maksimaalne ekspositsioon toimeainele on samaväärne
kolmekordse maksimaalse ekspositsiooniga, mida täheldati toimeainet prolongeeritult vabastavate
kapslite puhul). Tolterodiini üleannustamisel tuleb rakendada QT-intervalli pikenemise puhul
kasutatavaid tavapäraseid toetavaid ravimeetmeid.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: teised uroloogias kasutatavad ained, k.a. spasmolüütikumid
ATC-kood: G04BD07

Tolterodiin on spetsiifiline muskariinergiliste retseptorite konkureeriv antagonist, mille selektiivsus on
in vivo tugevam kusepõie suhtes võrreldes süljenäärmetega. Ühel tolterodiini metaboliitidest (5-
hüdroksümetüülderivaat) on tolterodiinile sarnased farmakoloogilised omadused. Kiiretel
metaboliseerijatel annab see metaboliit märkimisväärse osa preparaadi terapeutilisest toimest (vt lõik

5.2. Farmakokineetilised omadused

).

Raviefekti võib oodata 4 nädala jooksul.

Raviefekt Uroflow 2 mg kasutamisel kaks korda ööpäevas pärast vastavalt 4 ja 12 nädalat, võrreldes
platseeboga (koondandmed). Absoluutarvuline muutus ning protsentuaalne muutus algväärtuste
suhtes.


Muutuja
4 nädalane uuring
12 nädalane uuring
Tolterodiin
Statistiline Tolterodiin
Statistiline

2 mg 2 x
Platseebo
olulisus vs 2 mg 2 x
Platseebo olulisus vs
ööpäevas
platseebo
ööpäevas
platseebo
-1.6
- 0.9
-2.2
-1.4
Urineerimiste arv (-14 %)
(-8 %)
*
(-20 %)
(-12 %)
**
24 tunni kohta
n=392
N=189
n=354
n=176
Inkontinentsi
- 1.3
-1.0
-1.6
-1.1
Ei ole
episoodide arv
(-38 %)
(-26 %)
(-47 %)
(-32 %)
*
määratud
24 tunni kohta
n=288
N=151
n=299
n=145
Keskmine maht
+25
+12
+35
+10
ühe urineerimise
(+17 %)
(+8 %)
***
(+22 %)
(+6 %)
***
kohta (ml)
n=385
N=185
n=354
n=176
Patsientide arv,
kellel ravi järgselt
ei olnud
16 %
7 %
19 %
15 %
Mitte
**
põieprobleeme
n=394
N=190
n=356
n=177
oluline
üldse või oli neid
vähe (%)
* = p≤ 0,05; ** = p≤ 0,01; *** = p≤ 0,001

Tolterodiini toimet hinnati patsientidel, kelle urodünaamikat uuriti enne ravi alustamist ja kes sõltuvalt
urodünaamilise uuringu tulemustest lülitati kas urodünaamiliselt positiivsesse (motoorne
urineerimistung) või urodünaamiliselt negatiivsesse (sensoorne urineerimistung) gruppi. Mõlemas
grupis said patsiendid randomiseeritult tolterodiinravi või platseebot. Uuring ei andnud veenvaid
tõendeid selle kohta, et tolterodiini toime ületab sensoorse urineerimistungiga patsientidel platseebo
toimet.

Tolterodiini kliinilist toimet QT-intervallile uuriti EKG-de põhjal, mis saadi rohkem kui 600
patsiendilt, kelle hulka kuulusid ka eakad ja olemasoleva kardiovaskulaarse haigusega patsiendid.
Platseebo- ja ravirühmade vahel ei täheldatud QT-intervallide muutuste osas olulisi erinevusi.
Tolterodiini toimet QT-intervalli pikenemisele uuriti täiendavalt 48 tervel meessoost ja naissoost
vabatahtlikul vanuses 18…55 aastat. Uuritavatele manustati toimeainet kiirelt vabastavaid tolterodiini
tablette annustes 2 mg kaks korda ööpäevas ja 4 mg kaks korda ööpäevas. Tolterodiini maksimaalse
kontsentratsiooni (1 tunni möödudes) juures täheldatud tulemused (Fridericia valemiga korrigeeritud)
näitasid, et keskmiselt pikeneb QTc intervall 5,0 msek ja 11,8 msek, kui tolterodiini manustatakse
vastavalt annustes 2 mg kaks korda ööpäevas ja 4 mg kaks korda ööpäevas, ning 19,3 msek
moksifloksatsiini puhul (400 mg), mida kasutati aktiivse sisemise kontrollina.
Farmakokineetilisel/farmakodünaamilisel mudelil põhineva hinnangu kohaselt pikeneb QTc intervall
aeglastel metaboliseerijatel (CYP2D6 puudulikkus), keda ravitakse tolterodiiniga annustes 2 mg kaks
korda ööpäevas. See pikenemine on võrreldav pikenemisega, mida täheldati kiiretel metaboliseerijatel,
kellele manustati ravimit annuses 4 mg kaks korda ööpäevas. Kummagi tolterodiini annuse puhul ei
ületanud ühelgi uuritaval (sõltumata metaboolsest profiilist) absoluutne QTcF 500 msek ega polnud
üle 60 msek-ist muutust võrreldes algtasemega, mida loetakse erilist tähelepanu väärivate juhtumite
künniseks. 4 mg manustamisel kaks korda ööpäevas on maksimaalne plasmakontsentratsioon (Cmax)
kolm korda suurem Uroflow kapslite suurima terapeutilise annuse manustamisel saavutatavast.

Lapsed
Ravimi efektiivsust lastel ei ole näidatud. Üle 12-nädala kestnud kahes lastega läbiviidud III faasi
randomiseeritud, platseeboga kontrollitud topeltpimeuuringus kasutati tolterodiini prolongeeritud
vabanemisega kapsleid. Kokku uuriti 710 uriinipakitsuse ja suurenenud urineerimissagedusega
pediaatrilist patsienti vanuses 5…10 aastat (486 tolterodiini grupis ja 224 platseebo grupis).
Kummaski uuringus muutusi inkontinentsi episoodide arvus nädala kohta võrreldes algväärtusega
gruppide vahel ei täheldatud (vt lõik 4.8).

5.2
Käesolevale preparaadile iseloomulikud
Tolterodiin imendub kiiresti. Nii tolterodiin kui ka tema 5-hüdroksümetüülmetaboliit saavutavad
maksimaalse kontsentratsiooni seerumis 1...3 tunni jooksul pärast manustamist. Tabletina manustatud
tolterodiini poolväärtusaeg on 2...3 tundi kiiretel ja ligikaudu 10 tundi aeglastel metaboliseerijatel
(kellel puudub CYP2D6). Tasakaalukontsentratsioonid saavutatakse 2 päeva jooksul pärast tablettide
manustamist.

Toit ei mõjusta kiiretel metaboliseerijatel sidumata tolterodiini ja tema aktiivse 5-
hüdroksümetüülmetaboliidi toime avaldumist, hoolimata sellest, et tolterodiini kontsentratsioon
suureneb toiduga samaaegsel manustamisel. Kliiniliselt olulisi muutusi ei ole tõenäoliselt oodata ka
aeglastel metaboliseerijatel.
Imendumine
Pärast suukaudset manustamist allub tolterodiin CYP2D6 poolt katalüüsitud esmase passaaži
metabolismile maksas, mille tulemusena moodustub 5-hüdroksümetüülmetaboliit, mis on peamine
farmakoloogiliselt samaväärne metaboliit.
Tolterodiini absoluutne biosaadavus on 17% kiiretel metaboliseerijatel (enamus patsientidest) ja 65%
aeglastel metaboliseerijatel (kellel puudub CYP2D6).
Jaotumine
Tolterodiin ja tema 5-hüdroksümetüülmetaboliit seonduvad ennekõike orosomukoidiga. Seondumata
fraktsioonid moodustavad vastavalt 3,7% ja 36%. Tolterodiini jaotusruumala on 113 l.
Eliminatsioon
Tolterodiin metaboliseeritakse pärast suukaudset manustamist ulatuslikult maksas. Primaarset
metaboolset teed vahendab polümorfne ensüüm CYP2D6 ja selle tulemusena tekib 5-
hüdroksümetüülmetaboliit. Edasine metabolism viib 5-karboksüülhappe ja N-dealküülitud-5-
karboksüülhappe metaboliitide moodustumiseni, mis moodustavad uriinis avastatud metaboliitidest
vastavalt 51% ja 29%. Populatsiooni alamgrupis (ligikaudu 7%) puudub CYP2D6 aktiivsus. Nendel
isikutel (aeglased metaboliseerijad) on kindlaks tehtud metabolismi teeks dealküülimine CYP3A4
kaudu N-dealküülitud tolterodiinini, mis ei mõjuta kliinilist toimet. Ülejäänud populatsiooni
nimetatakse kiireteks metaboliseerijateks. Kiiretel metaboliseerijatel on tolterodiini süsteemne kliirens
ligikaudu 30 l/h. Aeglastel metaboliseerijatel viib vähenenud kliirens oluliselt suuremate tolterodiini
seerumikontsentratsioonideni (ligikaudu 7 korda suuremad), ent sealjuures on 5-
hüdroksümetüülmetaboliidi kontsentratsioonid praktiliselt määramatud.
5-hüdroksümetüülmetaboliit on farmakoloogiliselt aktiivne ja võrdne tolterodiiniga. Erinevuste tõttu
tolterodiini ja 5-hüdroksümetüülmetaboliidi valke siduvates omadustes on aeglastel metaboliseerijatel
ekspositsioon (AUC) seondumata tolterodiinile sarnane seondumata tolterodiini ja
5 hüdroksümetüülmetaboliidi kombineeritud ekspositsiooniga aktiivse CYP2D6-ga patsientidel, kui
ravimit manustatakse sama annustamisskeemi järgi. Ravimi ohutus, talutavus ning kliiniline ravivastus
on sarnased sõltumata fenotüübist.

Radioaktiivsuse eritumine pärast [14C]-tolterodiini manustamist on ligikaudu 77% ulatuses uriiniga
ning 17% ulatuses roojaga. Alla 1% manustatud annusest eritub muutumatul kujul ning ligikaudu 4%
5-hüdroksümetüülmetaboliidina. Karboksüleeritud metaboliit ja vastav dealküülitud metaboliit
moodustavad vastavalt ligikaudu 51% ja 29% uriinis leiduvatest metaboliitidest.

Farmakokineetika on terapeutilise annuse ulatuses lineaarne.

Patsientide erigrupid
Maksafunktsiooni häired:
Maksatsirroosiga patsientidel on leitud ligikaudu kaks korda suuremat
seondumata tolterodiini ja tema 5-hüdroksümetüülmetaboliidi ekspositsiooni (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Neerufunktsiooni häired: Raske neerukahjustusega (inuliini kliirens GFR ≤30 ml/min) patsientidel on
seondumata tolterodiini ja tema 5-hüdroksümetüülmetaboliidi keskmine ekspositsioon
kahekordistunud. Nendel patsientidel olid teiste metaboliitide plasmakontsentratsioonid
märkimisväärselt (kuni 12-kordselt) tõusnud. Nende metaboliitide ekspositsiooni suurenemise
kliiniline olulisus pole teada. Kerge kuni mõõduka neerukahjustuse kohta andmed puuduvad (vt lõigud
4.2 ja 4.4).

Lapsed
Toimeaine omastatavus mg-des annuse kohta on lastel ja täiskasvanutel sarnane. 5...10-aastastel lastel
on toimeaine omastatavus mg-des annuse kohta ligikaudu 2 korda kõrgem kui täiskasvanutel (vt
lõigud 4.2 ja 5.1).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Toksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja ohutuse farmakoloogilistes uuringutes kliiniliselt
olulisi toimeid ei leitud, välja arvatud need, mis on seotud ravimi farmakoloogilise toimega.

Reproduktsiooniuuringud on läbi viidud hiirte ja küülikutega.
Tolterodiinil puudus mõju hiirte fertiilsusele või reproduktiivsele funktsioonile. Tolterodiin kutsus
esile embrüo surma ja väärarengud plasmakontsentratsioonis (Cmax või AUC), mis oli 20 või 7 korda
suurem kui ravitavatel inimestel.
Küülikutel väärarenguid ei esinenud, kuid uuringud viidi läbi 20 või 3 korda suurema
plasmakontsentratsiooniga (Cmax või AUC), kui on oodatav ravitavatel inimestel.

Tolterodiin, nagu ka selle aktiivsed metaboliidid inimesel, pikendavad aktsioonipotentsiaali kestust
(90% repolarisatsioon) koera Purkinje-kiududes (terapeutilistest tasemetest 14...75 korda suurem) ja
blokeerivad K+-voolu kloonitud inimese hERG-geeni kanalites (terapeutilistest tasemetest 0,5...26,1
korda suurem). Koertel on leitud QT-intervalli pikenemist pärast tolterodiini ja selle inimese
metaboliitide manustamist (terapeutilistest tasemetest 3,1…61,0 korda suurem). Nende leidude
kliiniline olulisus pole teada (vt lõik 5.1).

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Mikrokristalne tselluloos
Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Naatriumstearüülfumaraat

Tableti kate:
UROFLOW 1:
Hüpromelloos 2910/5
Makrogool 6000
Titaandioksiid (E171)
Kollane raudoksiid (E172)
Talk

UROFLOW 2:
Hüpromelloos 2910/5
Makrogool 6000
Titaandioksiid (E171)
Talk

6.2. Sobimatus


Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Läbipaistev PVC/PVdC/alumiiniumblister.

Pakendi suurused: 28, 56 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. Müügiloa hoidja

Zentiva k.s.,
U Kabelovny 130
102 37 Praha 10
TÅ¡ehhi Vabariik

8. Müügiloa number

UROFLOW 1 mg: 580008
UROFLOW 2 mg: 580108

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

18.04.2008/10.06.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juunis 2012