SALAZOPYRIN EN

Toimeained: sulfasalasiin

Ravimi vorm: gastroresistentne tablett

Ravimi tugevus: 500mg 100TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SALAZOPYRIN EN ja milleks seda kasutatakse

Ravimi toimeaine sulfasalasiin omab põletikuvastast ja bakteritsiidset toimet ning mõjutab
immuunsüsteemi. Sulfasalasiin toimib mitmetesse bioloogilistesse süsteemidesse, mis omavad olulist
osa krooniliste haiguste kulus.

Salazopyrin EN tablette kasutatakse reumatoidartriidi raviks alates haiguse varasest staadiumist ning
soole põletikuliste haiguste (haavandiline jämesoole põletik ehk koliit, Crohn’i tõbi) korral.
Salazopyrin EN tabletid leevendavad haavandilise koliidi ja Crohn’i tõve korral esinevat rasket
kõhulahtisust ning teda kasutatakse ka selle tekke vältimiseks.
Salazopyrin EN tablette võib kasutada ka polüartriidiga kulgeva juveniilset reumatoidartriiti (s.o
nooruseas esineva reumatoidartriidi alavorm, mille korral on samaaegselt põletikust haaratud mitmed
liigesed) põdevatel lapspatsientidel alates 6-ndast eluaastast, kui ravi tulemus salitsülaatide või teiste
mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega ei ole olnud piisav.

2. Mida on vaja teada enne SALAZOPYRIN EN võtmist

Ärge võtke Salazopyrin EN tablette
- kui olete toimeaine (sulfasalasiini), sulfoonamiidide, salitsülaatide (võivad sisalduda ka
mõnedes palaviku- ja valuvastastes ravimites) või selle ravimi mis tahes koostiosade (loetletud
lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui teil on diagnoositud äge intermiteeruv porfüüria (maksaporfüüria, ensüümipuudulikkusest
tulenev teatud vere värvainete suurenenud esinemine).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Salazopyrin EN
- kui teil on esinenud korduvaid või kroonilisi infektsioone või olemasoleva haiguse tõttu
eelsoodumus infektsioonide tekkimiseks
- kui teil on maksa- või neerupuudulikkus.
- kui teil on diagnoositud glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus.
- kui teil on raskekujuline allergia või bronhiaalastma.
- lastel, kellel on algstaadiumis süsteemne juveniilne reumatoidartriit.
1
Enne ravi alustamist Salazopyrin ENiga ning korduvalt esimese kolme ravikuu vältel tuleb teha täielik
vereanalüüs.

Salazopyrin EN kasutamisel on täheldatud potentsiaalselt eluohtlikke nahalööbeid (Stevensi Johnsoni
sündroomi ja epidermise toksilist nekrolüüsi), mis ilmnevad esialgu kehatüvel tekkivate punakate
märklauataoliste täppide või ringjate laikudena, mille keskel esineb sageli ville. Tähelepanu väärivate
lisanähtude hulka kuuluvad haavandid suus, kõris, ninas, suguelunditel ja silma sidekestal (punased ja
turses silmad). Potentsiaalselt eluohtlike nahalöövetega kaasnevad sageli ka gripitaolised sümptomid.
Lööve võib progresseeruda laialdaselt levivateks villideks või naha koorumiseks. Tõsiste
nahareaktsioonide tekkeoht on kõige suurem esimestel ravinädalatel. Varasemad ülitundlikkusnähud,
nagu palavik või lümfadenopaatia, võivad esineda ka siis, kui lööve ei ole nähtav.
Kui teil on Salazopyrin EN kasutamise ajal tekkinud Stevensi-Johnsoni sündroom või epidermise
toksiline nekrolüüs, ei tohi te Salazopyrin ENi mingil juhul uuesti kasutama hakata.
Kui teil tekib nahalööve või nimetatud nahasümptomid või mõni teine ülitundlikkuse sümptom,
katkestage ravi ja pöörduge kohe arsti poole ja öelge talle, et te kasutate seda ravimit.

Kui ravi ajal tekivad kurguvalu, palavik, kahvatus, täppverevalumid, või nahakollasus, võib see
viidata luuüdi pärssimisele, hemolüüsile või maksakahjustusele. Nende nähtude ilmnemisel võtke
ühendust arstiga.

Muud ravimid ja Salasopyrin EN
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Koostoimed võivad tekkida sulfasalasiini ja digoksiini koosmanustamisel, samuti merkaptopuriini või
selle eelravimi asatiopriini koosmanustamisel sulfasalasiiniga.

Salazopyrin EN koos toidu ja joogiga
Tabletid tuleb alla neelata tervelt, mitte purustada ega närida, soovitavalt söögi ajal.

Kuna sulfasalasiin põhjustab kristalluuriat ja neerukivide teket, tuleb ravi ajal tarvitada piisavalt
vedelikku.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Avaldatud andmetes sulfasalasiini kasutamise kohta rasedatel ei ole toodud tõendeid teratogeensest
toimest. Salazopyrin EN võib põhjustada foolhappevaegust. Et loodet kahjustavat toimet ei saa
täielikult välistada, tohib sulfasalasiini raseduse ajal kasutada vaid tungival vajadusel.

Ravim eritub rinnapiima. Imetamise ajal tuleb Salazopyrin ENi kasutamisel olla siiski ettevaatlik, eriti
kui rinnaga toidetakse enneaegseid imikuid. Rinnapiima saavatel imikutel, kelle emad on kasutanud
sulfasalasiini, on teatatud veriroojast või kõhulahtisusest, mis on aga möödunud, kui emad on
sulfasalasiini kasutamise lõpetanud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Salazopyrin EN tabletid ei oma toimet autojuhtimisele ega masinatega töötamisele.

Oluline teave mõningate Salazopyrin ENi koostisainete suhtes
Pakendi esmakordsel avamisel võib tunda atsetooni lõhna. Enne tablettide võtmist hoida purk lühikest
aega avatuna.

3. Kuidas SALAZOPYRIN EN võtta

2Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arstiga.

Teie arst määrab annused individuaalselt vastavalt haigusele ja vajadustele.
Salazopyrin EN tabletid on kaetud, et nad ei lahustuks enne, kui on jõudnud soolestikku. Kaetud
tablettides ei puutu toimeaine sulfasalasiin kokku mao limaskestaga ja on seetõttu pikaajalises ravis
paremini talutav. Tabletid tuleb alla neelata tervelt, mitte purustada ega närida.

Reumatoidartriit:
Tabletid tuleb manustada soovitavalt söögi ajal. Esmakordsel manustamisel on soovitav annust
esimese 9 ravipäeva jooksul järk-järgult tõsta.
Tavaline annustamisskeem täiskasvanutele:


1…4 ravipäev
5…8 ravipäev
Alates 9. ravipäevast
Hommik
1 tablett
1 tablett
2 tabletti
Õhtu
1 tablett
2 tabletti
2 tabletti

Lapsed alates 6-ndast eluaastast: polüartriidiga kulgev juveniilne reumatoidartriit: 30 kuni 50 mg/kg
kehakaalu kohta ööpäevas, jagatuna kaheks võrdseks annuseks. Tavaliselt on maksimaalne
päevaannus 2 g. Vähendamaks seedetrakti võimalikku talumatust ravimi suhtes, tuleks ravi alustada
neljandiku kuni kolmandikuga planeeritud säilitusannusest, suurendada ravimi annust kord nädalas,
jõudes säilitusannuse manustamiseni esimese ravikuu lõpuks.

Põletikulised soolehaigused:
Ägeda haigushoo korral kasutatakse tavaliselt alljärgnevaid annuseid:
Täiskasvanud (k.a. vanurid):
- tõsine haiguse ägenemine: 2…4 tabletti 3…4 korda ööpäevas (3…8 g ööpäevas).
- keskmise raskusega ja kerge haiguse ägenemine: 2 tabletti 3…4 korda ööpäevas
Lapsed: 40…60 mg/kg ööpäevas jagatuna 3…6 annuseks.

Säilitusravi:
Täiskasvanud (k.a. vanurid): 2 tabletti 2…(3) korda ööpäevas;
Lapsed: annustamine sõltub lapse kaalust, tavaliselt 20…30 mg/kg ööpäevas, jagatuna 3…6 annuseks.

Ravi tuleb jätkata nii kaua kui arst on määranud, vastasel korral võib haigus uuesti ägeneda. Tavaliselt
kestab ravi Salazopyrin EN tablettidega pikka aega.
Tabletid võetakse sisse soovitavalt koos söögiga. Tabletid peavad olema ööpäevale võimalikult
ühtlaselt ära jagatud.

Kui teil on tunne, et Salazopyrin ENi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui te võtate Salazopyrin ENi rohkem kui ette nähtud
Kõige tavalisemateks üleannustamise sümptomiteks sarnaselt teiste sulfoonamiididega on iiveldus ja
oksendamine.
Kui olete võtnud liiga palju tablette, võtke viivitamatult ühendust oma arstiga või minge lähima haigla
erakorralise meditsiini osakonda. Võtke purk Salazopyrin EN tablettidega endaga kaasa.

Kui te unustate Salazopyrin ENi võtta
Kui unustate ühe annuse võtmata, võtke tablett niipea, kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui
on aeg juba järgmise annuse jaoks. Sel juhul võtke järgmine annus sel ajal, nagu pidite. Ärge võtke
kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

3
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Salazopyrin EN tablettide manustamisel tekivad võimalikud kõrvaltoimed tavaliselt ravi esimese
kolme kuu jooksul. Neid kõrvaltoimeid saab leevendada, vähendades paariks päevaks ravimi annust.
Kõrvaltoimete ilmnemisel informeerige sellest oma arsti ja järgige tema nõuandeid.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 kasutajal 10-st)

Ebamugavustunne maos.

Iiveldus.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 kuni 10 kasutajal 100-st)

Valgeliblede arvu vähenemine veres (leukopeenia).

Isutus.

Pearinglus, peavalu, maitsetundlikkuse häired.

Helin kõrvus (tinnitus).

Köha.

Kõhuvalu, kõhulahtisus oksendamine.
,

Punatähnilisus nahal (purpur), nahasügelus.

Liigesvalu.

Valk uriinis (proteinuuria)

Palavik.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: esinevad 1...10 kasutajal 1000-st

Vereliistakute vähesus veres (trombotsütopeenia).

Depressioon.

Raskendatud hingamine (düspnoe).

Kollatõbi.

Juuksekadu (alopeetsia), nõgestõbi (urtikaaria).

Näopiirkonna turse.

Maksaensüümide aktiivsuse suurenemine veres.

Esinemissagedus teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Mittenakkuslik ajukelmepõletik, sooltepõletik (pseudomembranoosne koliit).

Muutused verepildis (pantsütopeenia, agranulotsütoos, aplastiline aneemia,
pseudomononukleoos, hemolüütiline aneemia, makrotsütoos, megaloblastiline aneemia).

Folaadivaegus.

Ajukahjustus (entsefalopaatia), närvide kahjustus (perifeerne neuropaatia), lõhnataju häired.

Südamelihasepõletik, südamepaunapõletik, naha ja limaskestade sinakaks muutumine
(tsüanoos).

Kahvatus.

Kopsude ja hingamisteede kahjustused (interstitsiaalne kopsuhaigus, eosinofiilide infiltratsioon,
fibroseeriv alveoliit, orofarüngeaalne valu).

Haavandilise soolepõletiku ägenemine, kõhunäärmepõletik.

Maksapuudulikkus, raskekujuline maksapõletik, maksapõletik, maksast tingitud kollasus
(kolestaatiline hepatiit), sapipais (kolestaas).

Ravimlööve koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega, tõsised eluohtlikud
nahareaktsioonid (epidermaalne nekrolüüs (Lyell’i sündroom) Stevensi-Johnsoni sündroom ,
eksanteem, eksfoliatiivne dermatiit), vedeliku kogunemine naha alla (angioödeem), toksiline
villiline lööve (pustuloderma), tugeva sügelusega nahahaigus (Lichen planus), naha
valgustundlikkus, nahapunetus (erütreem).

Raskekujulised süsteemsed sidekoehaigused, mis võivad kahjustada teisi organeid (süsteemne
erütematoosne luupus, Sjögreni sündroom).

Tõsine neerukahjustus (nefrootiline sündroom), neerupõletik, neerukivitõbi (nefrolitiaas),
kristallide leidumine uriinis, vere esinemine uriinis (hematuuria).

Pöörduv seemnerakkude vähesus spermas (oligospermia).
4
Nahavärvi ja kehaeritiste kollasus.

Autoantikehade teke.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.sam.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas SALAZOPYRIN EN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Salazopyrin EN sisaldab:
- Toimeaine on sulfasalasiin. Üks gastroresistentne tablett sisaldab 500 mg sulfasalasiini.
- Teised koostisosad on:
Tableti sisu: povidoon, eelželatiniseeritud maisitärklis, magneesiumstearaat, veevaba kolloidne
ränidioksiid.
Tableti kate: tselluloosatsetaatftalaat, propüleenglükool.
Poleer: talk, makrogool 20 000, karnaubavaha, ise-emulgeeriv glütserüülmonostearaat, valge
mesilasvaha.

Kuidas Salazopyrin EN välja näeb ja pakendi sisu
Salazopyrin EN tabletid on kollakasoranžid piklikud kumerad kaetud gastroresistentsed tabletid
mõõduga 18 x 9,8 mm, mille ühel küljel on märgistus „KPh“ ja teisel küljel „102“.

Salazopyrin EN tabletid on pakendatud spetsiaalse korgiga plastikpurki, lihtsustamaks reumaatilise
liigeshaigusega patsiendil pakendi avamist. Ühes purgis on 100 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja
Pfizer Enterprises SARL
Rond-Point du Kirchberg
51, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg

Tootja
Kemwell AB
Björkgatan 30
SE-751 82 Uppsala
Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Pirita tee 20
510127 Tallinn
Tel 6 405 328


Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2014

6Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Salazopyrin EN, 500 mg gastroresistentsed tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks gastroresistentne tablett sisaldab 500 mg sulfasalasiini.
INN. Sulfasalazinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Gastroresistentne tablett.
Kollakasoranžid piklikud kumerad kaetud gastroresistentsed tabletid mõõduga 18 x 9,8 mm, ühel
küljel märgistusega „KPh“ ja teisel küljel "102".

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Reumatoidartriit. Polüartriidiga kulgev juveniilne reumatoidartriit noorukitel ja lastel alates 6-ndast
eluaastast, kelle ravivastus salitsülaatidele või teistele mittesteroidsetele põletikuvastastele ravimitele
on olnud ebapiisav.
Haavandiline koliit. Crohn'i tõbi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Ravimi annustamine on individuaalne ja sõltub patsiendi ravimtaluvusest ning ravivastusest.

Põletikulise soolehaiguse süsteemne ravi:

Täiskasvanud (sealhulgas eakad):

Ägenemise ravi: algannus on 1…2 g ööpäevas, manustatuna kolme või enama võrdse üksikannusena.
Annust suurendatakse järk-järgult kuni annuseni 3…8 g ööpäevas.

Remissiooni säilitamine: annus on 2…3 g ööpäevas, manustatuna kolme või enama võrdse
üksikannusena.

Lapsed (6-aastased ja vanemad):
Ägenemise ravi: annus on 40…150 mg/kg ööpäevas, manustatuna kolme või enama võrdse
üksikannusena.

Remissiooni säilitamine: annus on 20…75 mg/kg ööpäevas, manustatuna kolme või enama võrdse
üksikannusena.

Täiskasvanute ja laste oligo- või polüartikulaarse juveniilse reumatoidartriidi süsteemne ravi:


1
Täiskasvanud (sealhulgas eakad):

Algannus on 500 mg ööpäevas, annust suurendatakse iga nädal 500 mg kaupa kuni annuseni 2 g
ööpäevas, mis manustatakse 2…4 üksikannusena. Mõned patsiendid võivad kliinilise paranemise
ilmnemiseks vajada kuni 12-nädalast ravi. Kui kliiniline ravivastus pärast 12-nädalast ravi on
ebapiisav, võib ööpäevase annuse suurendada 3 grammini, siiski tuleb suuremate annuste korral kui 2
g ööpäevas patsiente hoolikalt jälgida.

Lapsed (6-aastased ja vanemad):

30…75 mg/kg ööpäevas manustatakse kahe võrdse annusena. Maksimaalne annus on tavaliselt 2 g
ööpäevas. Et vähendada võimalikke seedetraktiga seotud kõrvaltoimeid, võib ravi alustada veerandi
kuni kolmandikuga plaanitavast säilitusannusest, seejärel suurendatakse annust iga nädal kuni
säilitusannuseni saavutamiseni kuuajalise ravi järel (vt lõik 4.4).


Salazopyrin EN-tabletid tuleb alla neelata tervelt, eelistatavalt pärast sööki. Tablette ei tohi purustada
ega poolitada.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine (sulfasalasiini), selle metaboliitide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes
abiainete ja sulfoonamiidide või salitsülaatide suhtes.

- Porfüüria

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Teatatud on müelosupressiooniga seotud tõsistest infektsioonidest, sealhulgas sepsisest ja
kopsupõletikust. Patsiente, kellel tekib sulfasalasiinravi ajal uus infektsioon, tuleb hoolikalt jälgida.
Tõsise infektsiooni tekkimisel tuleb sulfasalasiini kasutamine lõpetada. Ettevaatlik tuleb olla
sulfasalasiini kasutamisel patsientidel, kellel on esinenud korduvaid või kroonilisi infektsioone või
kellel võib olla olemasoleva haiguse tõttu eelsoodumus infektsioonide tekkimiseks.

Enne ravi alustamist sulfasalasiiniga ja seejärel iga kahe nädala tagant esimesel kolmel ravikuul tuleb
määrata vere vormelementide sisaldus, sealhulgas vere valgeliblede valem, samuti maksafunktsiooni
näitajad. Järgmise kolme ravikuu vältel tuleb samu näitajaid kontrollida üks kord kuus ja edasi üks
kord iga kolme kuu tagant või kliinilise vajaduse korral. Kõikidel patsientidel tuleb hinnata
neerufunktsiooni (sealhulgas uriini) ravi alguses ja vähemalt üks kord kuus kolme esimese ravikuu
vältel.
Seejärel tuleb patsienti jälgida vastavalt kliinilistele näidustustele. Müelosupressioonile, hemolüüsile
või hepatotoksilisusele võivad viidata kliiniliste nähud (kurguvalu, palavik, kahvatus, purpur või
ikterus) . Ravi sulfasalasiiniga tuleb katkestada vereanalüüside tulemuste saamiseni.

Sulfasalasiini ei tohi anda patsientidele, kellel on maksa- või neerufunktsiooni häire või vere
düskraasia, välja arvatud juhul, kui ravist saadav potentsiaalne kasu kaalub üles riski.

Sulfasalasiini manustamisel tõsise allergia või bronhiaalastmaga patsientidele tuleb olla ettevaatlik.

Rasked ülitundlikkusreaktsioonid võivad muu hulgas haarata siseelundeid, näiteks võivad tekkida
hepatiit, nefriit, müokardiit, mononukleoosi-sarnane sündroom (s.t pseudomononukleoos),
hematoloogilised häired (sealhulgas hematofaagne histiotsütoos) ja/või pneumoniit, sealhulgas
eosinofiilide infiltratsioon.
2
Erinevaid ravimeid, sealhulgas sulfasalasiini võtvatel patsientidel on teatatud tõsisitest, eluohtlikest
süsteemsetest ülitundlikkusreaktsioonidest, nagu ravimlööve koos eosinofiilia ja süsteemsete
sümptomitega (drug rash with eosinophilia and systemic symptoms, DRESS). On oluline märkida, et
varasemad ülitundlikkusnähud, nagu palavik või lümfadenopaatia, võivad esineda ka siis, kui lööve ei
ole nähtav. Selliste nähtude või sümptomite esinemisel tuleb patsienti seisundit kohe hinnata. Ravi
sulfasalasiiniga tuleb katkestada, kui nende nähtude või sümptomite alternatiivset etioloogiat ei saa
kinnitada.

Sulfasalasiini kasutamisel on täheldatud eluohtlikke nahareaktsioone Stevensi-Johnsoni sündroomi ja
epidermise toksilist nekrolüüsi. Patsiente tuleb nähtude ja sümptomite osas nõustada ning
nahareaktsioonide suhtes hoolikalt jälgida. Stevensi-Johnsoni sündroomi ja epidermise toksilise
nekrolüüsi tekkeoht on kõige suurem esimestel ravinädalatel. Ravi sulfasalasiiniga tuleb katkestada
kohe, kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustused või mõni teine ülitundlikkuse sümptom.Sulfasalasiini kasutamisel süsteemse haiguse algusega juveniilse reumatoidartriidiga lastel võib
tekkida seerumtõve taoline reaktsioon; seetõttu ei ole sulfasalasiini manustamine sellistele lastele
soovitatav.

Suukaudselt manustatud sulfasalasiin inhibeerib foolhappe imendumist ja metabolismi ning võib
põhjustada foolhappe defitsiiti (vt lõik 4.6), mille tagajärjeks võivad olla tõsised veremuutused (nt
makrotsütoos ja pantsütopeenia).

Nagu teised sulfoonamiidid, võib ka sulfasalasiin põhjustada glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi (G-6-
PD) defitsiidiga patsientidel hemolüüsi.

Et sulfasalasiin põhjustab kristalluuriat ja neerukivide teket, tuleb ravi ajal tarvitada piisavalt
vedelikku.

Sulfasalasiiniga ravitud meestel võib esineda oligospermia ja viljatus. Ravimi manustamise
katkestamisel kaovad need toimed 2…3 kuu jooksul.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Digoksiini kasutamisel koos suukaudse sulfasalasiiniga on täheldatud digoksiini imendumise
vähenemist, mille tulemuseks on olnud digoksiini terapeutilisest tasemest madalam plasmasisaldus.

Tiopuriini metüültransferaasi (TPMT) inhibeerimise tõttu sulfasalasiini poolt on teatatud luuüdi
supressioonist ja leukopeeniast, kui samaaegselt kasutati tiopuriin-6-merkaptopuriini või selle
eelravimit asatiopriini ning suukaudselt sulfasalasiini.

Suukaudse sulfasalasiini ja metotreksaadi koosmanustamine reumatoidartriidiga patsientidele ei
muutnud ravimite farmakokineetilist profiili. Siiski teatati seedetrakti kõrvaltoimete, eriti iivelduse
suurenenud esinemisest.

Mitmed teated sulfasalasiini ja ta metaboliitide mesalamiini/mesalasiini võimalike mõõtmishäirete
kohta vedelikkromatograafiaga on patsientidel põhjustanud uriini normetanefriini valepositiivse
analüüsi tulemuse.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Reproduktsiooniuuringud rottidel ja küülikutel ei ole näidanud kahjulikke toimeid lootele. Suukaudne
sulfasalasiin inhibeerib foolhappe imendumist ja metabolismi ning võib põhjustada foolhappevaegust

3
(vt lõik 4.4). Teatatud on neuraaltoru defektidega lastest, kes sündisid emadel, kes kasutasid raseduse
ajal sulfasalasiini, kuigi sulfasalasiini osa selles ei ole kindlaks tehtud.
Et loodet kahjustavat toimet ei saa täielikult välistada, tohib sulfasalasiini raseduse ajal kasutada vaid
tungival vajadusel.

Imetamine

Sulfasalasiini ja sulfapüridiini leidub rinnapiimas väikeses koguses. Tuleb olla ettevaatlik, eriti kui
rinnaga toidetakse enneaegseid imikuid või neid, kellel on G-6-PD vaegus. Rinnapiima saavatel
imikutel, kelle emad on kasutanud sulfasalasiini, on teatatud veriroojast või kõhulahtisusest. Teadete
kohaselt on veriroe või kõhulahtisus imikul möödunud pärast seda, kui ema on sulfasalasiini
kasutamise lõpetanud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Sulfasalasiini toimet autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele ei ole süstemaatiliselt uuritud.

4.8. Kõrvaltoimed

Sulfasalasiiniga ravitud patsientidel on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Organsüsteem
Sagedus
Kõrvaltoime
Infektsioonid ja infestatsioonid
Teadmata
aseptiline meningiit, pseudomembranoosne
koliit
Vere ja lümfisüsteemi häired
Sage
leukopeenia
Aeg-ajalt
trombotsütopeenia†
Teadmata
pantsütopeenia, agranulotsütoos, aplastiline
aneemia, pseudomononukleoos*†,
hemolüütiline aneemia, makrotsütoos,
megaloblastiline aneemia
Immuunsüsteemi häired
Teadmata
anafülaksia*, seerumtõbi
Ainevahetus- ja toitumishäired
Sage
isutus
Teadmata
folaadivaegus*†
Psühhiaatrilised häired
Aeg-ajalt
depressioon
Närvisüsteemi häired
Sage
pearinglus, peavalu, maitsehäired
Teadmata
entsefalopaatia, perifeerne neuropaatia,
lõhnataju häired
Kõrva ja labürindi kahjustused
Sage
tinnitus
Südame häired
Teadmata
müokardiit*†, perikardiit, tsüanoos
Vaskulaarsed häired
Teadmata
kahvatus*†
Respiratoorsed, rindkere ja
Sage
köha
mediastiinumi häired
Aeg-ajalt
düspnoe
Teadmata
interstitsiaalne kopsuhaigus*, eosinofiilide
infiltratsioon, fibroseeriv alveoliit,
orofarüngeaalne valu*†
Seedetrakti häired
Very common
ebamugavustunne maos, iiveldus
Sage
kõhuvalu, kõhulahtisus*, oksendamine*
Teadmata
haavandilise koliidi ägenemine*, pankreatiit
Maksa ja sapiteede häired
Aeg-ajalt
kollatõbi*†
Teadmata
maksapuudulikkus*, fulminantne hepatiit*,
hepatiit†, kolestaatiline hepatiit*, kolestaas*
Naha ja nahaaluskoe kahjustused Sage
purpur*†, nahasügelus
Aeg-ajalt
alopeetsia, urtikaaria

4
Teadmata
ravimlööve koos eosinofiilia ja süsteemsete
sümptomitega (DRESS) *†, epidermaalne
nekrolüüs (Lyell’i sündroom) † Stevensi-
Johnsoni sündroom †, eksanteem,
eksfoliatiivne dermatiit†, angioödeem*,
toksiline villiline lööve e pustuloderma,
Lichen planus, fotosensibilisatsioon, erütreem
Lihas-skeleti ja sidekoe
Sage
liigesvalu
kahjustused
Teadmata
süsteemne erütematoosne luupus, Sjögreni
sündroom
Neerude ja kuseteede häired
Sage
proteinuuria
Teadmata
nefrootiline sündroom, interstitsiaalne nefriit,
nefrolitiaas*, kristalluuria†, hematuuria
Reproduktiivse süsteemi ja
Teadmata
pöörduv oligospermia†
rinnanäärme häired
Üldised häired ja
Sage
palavik†
manustamiskoha reaktsioonid
Aeg-ajalt
näopiirkonna turse
Teadmata
nahavärvi ja kehaeritiste kollasus*
Uuringud
Aeg-ajalt
maksaensüümide aktiivsuse suurenemine
veres
Teadmata
autoantikehade teke
Sageduste kategooriad: väga sage (>1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1
000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
* turuletulekujärgsed kõrvaltoimed
†vt lõik 4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Kõige tavalisemateks üleannustamise sümptomiteks sarnaselt teiste sulfoonamiididega on iiveldus ja
oksendamine. Kahjustatud neerufunktsiooniga patsientidel on suurenenud risk raske mürgistuse
tekkeks.
Üleannustamise ravi on sümptomaatiline ja toetav, sealhulgas uriini pH aluseliseks muutmine.
Patsiente tuleb jälgida methemoglobineemia või sulfahemoglobineemia tekke suhtes. Nende
ilmnemisel tuleb määrata vastav ravi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Aminosalitsüülhape ja selle sarnased ained, ATC-kood: A07EC01

Sulfasalasiini ja selle metaboliitide 5-aminosalitsüülhappe (5-ASA) ja sulfapüridiini toimemehhanism
ei ole siiani päris selge, ent võib olla seotud in vitro ja loommudelites täheldatud põletikuvastase ja/või
immunomoduleeriva toimega, afiinsusega sidekoe suhtes ja/või suhteliselt suure kontsentratsiooniga
seroossetes vedelikes, maksas ja sooleseinas. Seda on näidanud katseloomade autoradiograafilised
uuringud. Haavandilise koliidiga haigete uuringutes, milles sulfasalasiini, sulfapüridiini ja 5-
aminosalitsüülhapet manustati rektaalselt, leiti et peamine terapeutiline toime võib olla seotud 5-
aminosalitsüülhappega. Sulfasalasiini ja selle peamiste metaboliitide suhteline tähtsus
reumatoidartriidi ravis ei ole teada.


5

5.2. Farmakokineetilised omadused

In vivo uuringud on näidanud, et suukaudselt manustatud sulfasalasiini absoluutne biosaadavus on
vähem kui 15%. Seedetraktis metaboliseerub sulfasalasiin seal leiduvate bakterite toimel
sulfapüridiiniks ja 5-aminosalitsüülhappeks. Sulfapüridiin imendub seedetraktist võrdlemisi hästi ja
metaboliseerub suures osas, samas kui 5-aminosalitsüülhappest imendub tunduvalt väiksem osa.

Imendumine: 1 g sulfasalasiini suukaudsel manustamisel üheksale tervele vabatahtlikule imendus
sellest vähem kui 15%. Tervetel vabatahtlikel täheldati sulfasalasiini määratavaid
plasmakontsentratsioone 90 minuti jooksul pärast manustamist. Maksimaalne sulfasalasiini
plasmakontsentratsioon saabub tavaliselt 3…12 tundi pärast manustamist, kusjuures maksimaalset
plasmakontsentratsioon (6 mikrogrammi/ml) täheldati 6 tundi pärast manustamist.

Seevastu sulfapüridiini ja 5-aminosalitsüülhappe maksimaalne plasmakontsentratsioon saabus umbes
10 tundi pärast manustamist. Pikem maksimaalse plasmakontsentratsiooni saabumise aeg viitab ravimi
liikumisele seedetraktis soole distaalsematesse osadesse, kus leiab aset bakterite vahendatud
metabolism. Sulfapüridiin imendub jämesoolest hästi, biosaadavus on hinnanguliselt ligikaudu60%.
Samas uuringus imendus 5-aminosalitsüülhape seedetraktist tunduvalt vähemal määral, selle
biosaadavus jääb vahemikku 10…30%.

Jaotumine: intravenoossel manustamisel oli sulfasalasiini arvutuslik jaotusruumala (V ) 7,5 ± 1,6 l.
dss
Enamus (>99,3%) sulfasalasiinist on seotud albumiiniga, samas kui sulfapüridiinist on albumiiniga
seotud ainult 70%. Atsetüülsulfapüridiini (AcSP), sulfapüridiini peamise metaboliidi seonduvus
plasmavalkudega on üle 90%.

Biotransformatsioon: nagu juba eespool mainitud, metaboliseeritakse sulfasalasiin seedetrakti
bakterite poolt sulfapüridiiniks ja 5-aminosalitsüülhappeks. Muutumatul kujul imendub ligikaudu 15%
sulfasalasiinist (mis metaboliseerub vähesel määral maksas) samuti sulfapüridiiniks ja 5-
aminosalitsüülhappeks. Intravenoossel manustamisel oli sulfasalasiini poolväärtusaeg 7,6 ± 3,4 tundi.
Sulfapüridiini peamiseks metabolismiteeks on atsetüülimine atsetüülsulfapüridiiniks. Sulfapüridiini
metabolism atsetüülsulfapüridiiniks sõltub atsetüülimise fenotüübist. Kiiretel atsetüülijatel on
sulfapüridiini keskmine plasma poolväärtusaeg 10,4 tundi, sellal kui aeglastel atsetüülijatel on see 14,8
tundi. Sulfapüridiin võidakse metaboliseerida ka 5-hüdroksüsulfapüridiiniks (SPOH) ja N-atsetüül-5-
hüdroksüsulfapüridiiniks. 5-aminosalitsüülhape metaboliseerub peamisel maksas ja seedetraktis
atsetüülimise fenotüübist sõltumatul teel N-atsetüül-5-aminosalitsüülhappeks. 5-aminosalitsüülhappe
vähese plasmakontsentratsiooni tõttu suukaudsel manustamisel ei ole plasma poolväärtusaja
usaldusväärne hindamine võimalik.

Eritumine: imendunud sulfapüridiin ja 5-aminosalitsüülhape ning nende metaboliidid erituvad
peamiselt uriiniga seondumata metaboliitide või glükuroniidkonjugaatidena. Enamus 5-
aminosalitsüülhappest jääb jämesoole valendikku ja eritatakse 5-aminosalitsüülhappe ja atsetüül-5-
ASA-na väljaheitega. Sulfasalasiini arvutuslik kliirens intravenoossel manustamisel oli 1 l tunnis.
Renaalne kliirens moodustab kogukliirensist hinnanguliselt 37%.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Isaste ja emaste F344/N rottide ja B6C3F1 hiirtega tehti kaheaastase kestusega suukaudse
manustamise kartsinogeensuse uuringud. Sulfasalasiini manustati rottidele ööpäevases annuses 84
mg/kg kehakaalu kohta (496 mg/m2), 168 mg/kg kehakaalu kohta (991 mg/m2) ja 337,5 mg/kg
kehakaalu kohta (1991 mg/m2). Isastel rottidel täheldati statistiliselt olulist kusepõie transitoorse
epiteeli papilloomide esinemissageduse suurenemist. Kahel emasel rotil (4%), kellele sulfasalasiini
manustati annuses 337,5 mg/kg kehakaalu kohta, leiti neeru transitoorse epiteeli papilloom. Lisaks
kusepõie ja neerude kasvajate esinemissageduse suurenemisele täheldati rottidel ka neerukivide tekke
sagenemist ja transitoorse epiteeli hüperplaasiat. Hiirtele manustati sulfasalasiini ööpäevases annuses
675 mg/kg kehakaalu kohta (2025 mg/m2), 1350 mg/kg kehakaalu kohta (4050 mg/m2) ja 2700 mg/kg
kehakaalu kohta (8100 mg/m2). Hepatotsellulaarsete adenoomide esinemissagedus oli nii isastel kui ka
emastel hiirtel kõigi sulfasalasiini annuste korral oluliselt suurem kui kontrollrühma loomadel.

6

Ei bakteriaalses pöördmutatsiooni testis (Ames’i test) ega ka L51784 hiirte lümfoomirakkude HGPRT
geeni testis ei täheldatud sulfasalasiinil mutageenset toimet. Samas täheldati sulfasalasiinil selget
mutageenset toimet hiirte ja rottide luuüdi mikronukleuste testis, hiirte perifeersete erütrotsüütide
mikronukleuste testis; inimeselt pärinevates lümfotsüütides täheldati sõsarkromatiidide vahetust,
kromosomaalseid aberratsioone ning positiivset mikronukleuse testi.

Sulfasalasiiniannusega 800 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas (4800 mg/m2) läbi viidud rottide
reproduktsiooniuuringutes täheldati isasloomadel viljakuse vähenemist. Sulfasalasiiniga ravitud
meestel on kirjeldatud oligospermiat ja viljatust. Need toimed on tavaliselt olnud ravi lõpetamisel
pöörduvad.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Povidoon
Eelželatiniseeritud maisitärklis
Magneesiumstearaat
Veevaba kolloidne ränidioksiid

Tableti kate:
Tselluloosatsetaatftalaat
Propüleenglükool

Poleer:
Talk
Makrogool 20 000
Karnaubavaha
Ise-emulgeeriv glütserüülmonostearaat
Valge mesilasvaha.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Gastroresistentsed tabletid 500 mg, spetsiaalse korgiga (lihtsustamaks reumaatilise liigeshaigusega
patsiendil pakendi avamist) plastpurgis 100 tk.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

7

Pfizer Enterprises SARL
Rond-Point du Kircberg
51 Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg

8. Müügiloa number

144296

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

08.02.2002/31.01.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2014

8