REHYDRON OPTIM

Toimeained: naatriumkloriid+kaaliumkloriid+naatriumtsitraat+glükoos

Ravimi vorm: suukaudse lahuse pulber

Ravimi tugevus: 10.7g 20TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on REHYDRON OPTIM ja milleks seda kasutatakse

See preparaat on näidustatud:
- ägeda kõhulahtisusega kaasneva kerge kuni mõõduka vedelikukaotuse raviks (et asendada
organismi vee ja soolade kaotust)
- vedelikukaotuse ennetamiseks.

Ägeda kõhulahtisuse korral esineb vedelikukaotuse risk (soolade ja vee kadu). Rehydron Optim'i
lahus asendab vee ja soolade kadu tavalise kõhulahtisuse korral. Preparaadis sisalduv suhkur
soodustab vee ja naatriumi imendumist sooltes ning tsitraat korrigeerib happe-aluse tasakaalu häireid
organismis.

2. Mida on vaja teada enne REHYDRON OPTIM võtmist

Ärge kasutage Rehydron Optim'i:
- kui teie või teie laps olete glükoosi, naatriumkloriidi, naatriumtsitraadi, kaaliumkloriidi või selle
ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
- kui teil või teie lapsel on raske vedelikukaotus
- kui haige on teadvuseta (lämbumise risk)
- kui te olete või teie laps on šokis (lämbumise risk)
- kui teil või teie lapsel on soolesulgus
- kui teie või teie laps oksendate rohkelt.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Rehydron Optim’i kasutamist pidage nõu oma arstiga:
- kui teil või teie lapsel on neeruhäire, mis põhjustab vähenenud uriini eritust või uriini
moodustumine on täielikult piiratud,
- kui teil või teie lapsel on mao-sooletrakti ahenemine
- kui teil või teie lapsel on diabeet
- kui teil või teie lapsel on maksa- või neeruhaigus

- kui teil või teie lapsel on naatriumi või kaaliumi piiranguga dieet
- kui teil või teie lapsel on mõni krooniline haigus
- kui teil või teie lapsel on veri väljaheites
- kui teil või teie lapsel on kõhulahtisus, mis kestab rohkem kui 2 päeva, isegi kui see on kerge
- kui teil või teie lapsel on tugev kõhuvalu
-
kui teil või teie lapsel on muutused vaimses seisundis (nt ärrituvus, apaatia või letargia)
-
kui teil või teie lapsel on palavik üle 39ºC.

Suukaudne rehüdratatsioonravi ei ole tõhus raske vedelikukaotuse puhul ja vajalik võib olla
intravenoosne rehüdratatsioonravi. Võtke ühendust arstiga, kui teil või teie lapsel on kõhulahtisus või
oksendamine, mille tulemusel tekkis raske vedelikukaotus. Raske vedelikukaotuse sümptomid on kiire
pulss, hingamisraskused, palavik, tugev väsimus, lihaskrambid, peavalu, iiveldus, jäsemete
surisemine, oksendamine, segasus, krambid ja teadvuse kaotus.

Äge kõhulahtisus võib imikutel põhjustada vedelikukaotuse, mille tulemusel seisund halveneb kiiresti.
Kõigi kõhulahtisuse ja vedelikukaotuse juhtumite puhul imikutel tuleb ühendust võtta arstiga nii ruttu
kui võimalik.

Muud ravimid ja Rehydron Optim
Teatage oma arstile või apteekrile, kui teie või teie laps võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete
võtta mis tahes muid ravimeid.
Informatsioon võimalike koostoimete kohta Rehydron Optim'i ja teiste ravimite vahel puudub.
Kõhulahtisus kui selline võib mõjutada paljude ravimite imendumist.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Rehydron Optim'i võib kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal soovitatud annustes.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Rehydron Optim ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Rehydron Optim sisaldab kaaliumit ja glükoosi
See ravim sisaldab kaaliumit. Sellega tuleb arvestada neerukahjustusega patsientide või kontrollitud
kaaliumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.
See ravim sisaldab glükoosi. Kui arst on öelnud, et teie või teie laps ei talu teatud suhkruid, peate te
enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas REHYDRON OPTIM võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker
on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuidas valmistada lahust
Segage üks kotike Rehydron Optim'i pulbrit 0,5 liitri leige veega. Pärast segamist on lahus
kasutamiseks valmis. Valmislahus on läbipaistmatu ja värvusetu ja sellel on sidruni lõhn.

Olge kindel, et te segate Rehydron Optim'i pulbri õige koguse veega (0,5 liitrit), et tagada preparaadi
optimaalne tõhusus vedeliku tasakaalutuse ravis. Segades pulbri ebapiisava koguse veega võib
tulemuseks olla ülemäärane soola sissevõtmine.

Ärge segage Rehydron Optim'i pulbrit teiste vedelikega kui vesi.

Kuidas preparaati võtta
Rehydron Optim'i lahust manustatakse suukaudselt. Kui vajalik, võib lahust manustada ka
meditsiinilise järelvalve all läbi nasogastraalsondi.


Lahuse kiire manustamine on ohutu, kuid võib esile kutsuda oksendamise. Kui teil või teie lapsel
iiveldab või te oksendate, jahutage lahus ja manustage seda väikeste, korduvate annustena nt teelusika,
süstla või doseerimislusikaga. Peale seda võite te järk-järgult suurendada annust, vastavalt teie või teie
lapse taluvusele.

Ravimi võtmine koos toidu ja joogiga
- Ravi ajal võib anda ka teisi vedelikke (nt lahjendatud mahl). Kuid suure suhkrusisaldusega
vedelikke peaks vältima, kuna nad võivad kõhulahtisust halvendada.
- Rehydron Optim'i lahus ei ole mõeldud janu kustutamiseks ja soovitatavaid annuseid ei tohiks
ületada ilma arsti nõuandeta.
- Kerge kõhulahtisuse korral võite teie või teie laps juua teisi vedelikke ja jätkata normaalset, eale
vastavat toitumist.
- Asendusteraapia ajal (esimese 4 tunni jooksul), ei tohi toitu anda. Kuid rinnaga toitmist võib
jätkata normaalselt.

Annustamine
Kerge kuni mõõduka vedelikukaotuse ravi, st vedeliku asendusravi vedelikukaotuse korral (kaasneb
ägeda kõhulahtisusega)
Asendusravi tuleb manustada, kui teil või teie lapsel esinevad kerged või mõõdukad vedelikukaotuse
sümptomid, nagu vähenenud uriini eritus, limaskestade kuivus, külmad käed ja jalad, väsimus, üldine
nõrkus, lihaskrambid ja/või kehakaalu kaotus.

Kui teie või teie laps olete juba kaotanud kehakaalus ja/või teil on meditsiinilisel uuringul põhinev
kerge või mõõdukas vedelikukaotus, siis on nõutav Rehydron Optim'i lahuse annus tavaliselt 0,5...1 dl
kehakaalu kilogrammi kohta. Rehydron Optim'i lahuse annus vedeliku asendusteraapias põhineb
kehakaalul:

Kehakaal (ja vanus)
Lahuse kogus
Alla 5 kg (alla 4 kuu)
2…4 dl
5…7,9 kg (4…11 kuud)
4…6 dl
8…10,9 kg (12…23 kuud)
6…8 dl
11…15,9 kg (2…4 aastat)
8…12 dl
16…29,9 kg (5…14 aastat)
12…22 dl
Üle 30 kg (üle 15 aasta)
22…40 dl

Vedeliku asendusravis tuleb lahust manustada nelja tunni jooksul, et korrigeerida vedeliku defitsiiti.
Kui kõhulahtisus püsib pärast vedeliku asendusteraapia manustamist, tuleb jätkata Rehydron Optim'i
manustamist säilitusravina, vt allpool lõik „Vedelikukaotuse ennetamine (seotud kerge
kõhulahtisusega)“.

Vedelikukaotuse ennetamine (seotud kerge kõhulahtisusega)
Ravi Rehydron Optim'i lahusega tuleb alustada otsekohe pärast kõhulahtisuse algust. Ravi pikemalt
kui 3...4 päeva ei ole tavaliselt vajalik ja ravi tuleb katkestada kohe, kui kõhulahtisus on lõppenud.
Rehydron Optim'i lahust tuleb manustada järgnevalt:

Kehakaal
Lahuse kogus
Alla 10 kg
0,5…1 dl pärast iga väljaheidet
Üle 10 kg
1…2 dl pärast iga väljaheidet

Võtke ühendust arstiga
Ravi ajal jälgige kehakaalu ja üldist seisundit ning võtke ühendust arstiga, kui teil või teie lapsel:
- esinevad muutused vaimses seisundis, nt ärrituvus, apaatia või unisus
- on palavik üle 39°C
- on väljaheites veri

- esineb püsiv oksendamine
- on kõhulahtisus, mis kestab kauem kui 2 päeva
- on tugev kõhuvalu.

Mõningatel juhtudel ei ole Rehydron Optim'i ravi piisav kõhulahtisuse poolt põhjustatud
vedelikukaotuse korrigeerimisel või ennetamisel.

Kui te kasutate Rehydron Optim'i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamisel võtke otsekohe ühendust arstiga.

Üleannustamise sümptomid võivad olla janu, suukuivus, neelamisraskus, vedelikukaotus, madal
vererõhk, meeltesegadus, unisus, kaela kangus, teadvusetus, krambid ja lihaste nõrkus. See võib
juhtuda rohkem tõenäoliselt vähenenud neerufunktsiooniga patsientide puhul.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rehydron Optim ei peaks soovitatud annuste kasutamisel põhjustama mingeid kõrvaltoimeid. Liiga
kiire lahuse manustamine võib esile kutsuda oksendamise (vt lõik 3 "Kuidas Rehydron Optim'i
kasutada").

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas REHYDRON OPTIM säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja kotikesel pärast "Kõlblik
kuni". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kotike: Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Valmislahus: Hoida külmkapis (2°C...8°C). Valmislahus tuleb kasutada 24 tunni jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rehydron Optim sisaldab
- Toimeained on ühes kotikeses: 6,75 g veevaba glükoosi, 1,30 g naatriumkloriidi, 1,45 g
naatriumtsitraati ja 0,75 g kaaliumkloriidi.
- Teised koostisosad on: atsesulfaam kaalium (E950), sidruni aroom (maltodekstriin, akaatsia
[E414], d-limoneen [dekstro], tsitraal, sidruniõli, laimiõli, vanilliin).

Kuidas Rehydron Optim välja näeb ja pakendi sisu
Sidruni lõhnaga valge kristalne suukaudse lahuse pulber, mis on pakendatud kotikestesse. Üks kotike
sisaldab 10,7 g suukaudse lahuse pulbrit.


Pakendi suurused: 2, 4, 6, 10 ja 20 kotikest.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

Tootja
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Orion Pharma Eesti OÜ
Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel: + 372 66 44 550

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Rehydron Optim, suukaudse lahuse pulber

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks kotike sisaldab:
6,75 g veevaba glükoosi
1,30 g naatriumkloriidi
1,45 g naatriumtsitraati
0,75 g kaaliumkloriidi

Suukaudne lahus (üks kotike lahustatuna 0,5 liitris vees) sisaldab 75 mmol/l naatriumi, 65 mmol/l
kloriidi, 75 mmol/l veevaba glükoosi, 20 mmol/l kaaliumi ja 10 mmol/l tsitraati. Lahuse osmolaarsus
on 245 mOsm/l.

Teadaolevat toimet omav abiaine: Üks kotike sisaldab 0,019 g kaaliumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudse lahuse pulber.

Valge, kristalne, sidrunilõhnaline pulber

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Suukaudne rehüdratatsioon vedeliku ja elektrolüütide kao asendamiseks organismis kerge kuni
mõõduka vedelikukaotusega ägeda kõhulahtisuse korral ja vedelikukaotuse ennetamine.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Kerge kuni mõõduka vedelikukaotuse ravi (asendusteraapia)
Rehydron Optim'i annustatakse vastavalt patsiendi kehakaalule ja vedelikukaotusele. Selleks, et
asendada oletatav vedeliku kadu, manustatakse 50...100 ml/kg kehakaalu kohta Rehydron Optim'i
lahust nelja tunni jooksul. Järgnevat tabelit võib kasutada,et arvestada Rehydron Optim'i vajalikku
mahtu laste ja täiskasvanute kerge kuni mõõduka vedelikukaotuse ravis. Kui kõhulahtisus püsib pärast
asendusteraapia manustamist, siis jätkatakse Rehydron Optim'i lahuse manustamist säilitusravina (vt
„Vedelikukaotuse ennetamine [säilitusravi]“).


Asendusravina patsiendile manustatav Rehydron Optim'i arvestuslik kogus
Vanus
Alla 4 kuu
4…11
12…23
2…4 aastat
5…14 aastat
Üle 15 aasta
kuud
kuud
Kehakaal
Alla 5 kg
5…7,9 kg
8…10,9 kg 11…15,9 kg 16…29,9 kg
Üle 30 kg
Milliliitrid 200…400
400…600
600…800
800…1200
1200…2200
2200…4000

Kui patsiendil iiveldab või ta oksendab, võib lahust manustada jahedana ja väikeste korduvate
annustena. Vajadusel tuleb esmalt manustada väike kogus lahust (kasutades nt teelusikat, süstalt või
tassi), järgnevalt võib annust järk-järgult suurendada, vastavalt taluvusele. Rehydron Optim'i kiire
manustamine on ohutu, kuid suurte koguste manustamisel võib tekkida oksendamine. Asendusravi
ajal (esimesed neli tundi) ei tohi anda muud toitu, kuid lapse rinnaga toitmist peaks jätkama ka
suukaudse asendusravi ajal. Rehydron Optim'iga koos võib anda teisi vedelikke. Kuid vältida tuleb
suure suhkrusisaldusega vedelikke, kuna üleliigne suhkrusisaldus halvendab kõhulahtisust.

Vedelikukaotuse ennetamine (säilitusravi)
Vedelikukaotuse ennetamiseks ja rehüdratatsioonile järgnevas säilitusravis kasutatakse Rehydron
Optim'i väiksemaid annuseid.
Rehydron Optim'i võtmist peaks alustama kohe kõhulahtisuse alguses vedelikukaotuse ennetamiseks.
Rehydron Optim'i kasutamine on tavaliselt vajalik kolm kuni neli päeva ja see tuleb lõpetada
kõhulahtisuse lõppemisel.

Rehydron Optim'i annus sõltub kehakaalust:
- Lapsed (alla 10 kg): 50...100 ml Rehydron Optim'i pärast igat kõhulahtisuse episoodi.
- Lapsed ja täiskasvanud (üle 10 kg): 100...200 ml Rehydron Optim'i pärast igat kõhulahtisuse
episoodi.

Teisi vedelikke või muud normaalset eakohast toitu võib anda koos Rehydron Optim'ga vastavalt
lapse või täiskasvanu soovile.

Üks kotike lahustatakse pooles liitris vees (vt lõik 6.6) ja lahus manustatakse suukaudselt. Kui vajalik,
võib lahust manustada ka arsti järelvalve all läbi nasogastraalsondi.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes
- Raske vedelikukaotus
- Teadvusetus
- Hemodünaamiline Å¡okk
- Soolesulgus või iileus
- Rohke oksendamine

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Suukaudne.

Rehydron Optim'i pulber tuleb lahustada joogivees ja mitte teistes vedelikes.

Rehydron Optim'i sisalduse tõttu tuleb olla ettevaatlik diabeediga või maksa- või neeruhaigusega või
naatriumi või kaaliumi piiranguga dieedil olevate patsientide ravimisel. Kõhulahtisus võib mõjutada
märkimisväärselt vedeliku ja glükoosi tasakaalu patsientidel, kellel on diabeet, neerupuudulikkus või
mõni muu krooniline haigus. Sel põhjusel võib olla vajalik nende patsientide hoolikam jälgimine
haiglas, mis põhineb laboratoorsel uuringul ja, kõhulahtisuse püsimisel, vedelikukaotuse ravi haiglas.


Rehydron Optim'i tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on mao-sooletrakti striktuur,
oliguuria või anuuriline nefropaatia, või kui on näidustatud parenteraalne rehüdratatsioonravi, nagu
tõsise vedelikukaotuse või rohke oksendamise korral.

Rehydron Optim'i kasutamisel tuleb ühendust võtta arstiga kui:
- patsiendil on vaimse seisundi muutus (nt ärrituvus, apaatia või letargia),
- patsiendil tekib palavik üle 39°C,
- patsiendil on väljaheites veri,
- patsiendil on püsiv oksendamine,
- kõhulahtisus kestab üle 2 päeva,
- patsiendil on tugev kõhuvalu.

Koolerabakterite ja teatud teiste bakterite poolt põhjustatud kõhulahtisuse ravis võib Rehydron
Optim'is sisalduv soolade kogus olla ebapiisav haigusega seotud soolade ülisuure kao asendamiseks.

Lapsed
Imikutel võib äge kõhulahtisus põhjustada vedelikukaotust ja elektrolüütide häireid, mille tulemusel
patsiendi seisund halveneb kiiresti. Imikute kõigi kõhulahtisuse ja vedelikukaotuse juhtudel tuleb
konsulteerida arstiga niipea kui võimalik.

See ravim sisaldab kaaliumit (koguhulk 0,41 g pooles liitris lahuses) (vt ka lõik 2). Seda tuleb arvesse
võtta neerufunktsiooni langusega patsientide puhul või kontrollitud kaaliumisisaldusega dieedil
olevatel patsientidel.
See ravim sisaldab glükoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev glükoosi-galaktoosi imendumishäire, ei
tohi seda ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoime uuringuid ei ole läbi viidud. Kõhulahtisus kui selline, võib mõjutada paljude ravimite
imendumist.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rehydron Optim'i võib kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal soovitatud annustes.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Rehydron Optim'il ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Hüpernatreemia või liigse hüdratsiooni risk on madal, kui Rehydron Optim'i kasutatakse normaalse
neerufunktsiooniga patsientidel. Patsient võib oksendada pärast Rehydron Optim'i manustamist. See
võib olla tingitud sellest, et lahust on manustatud liiga kiiresti.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Rehydron Optim'i üleannustamine võib viia hüpernatreemiani ja hüperkaleemiani neerufunktsiooni
langusega patsientidel.


5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Suukaudsed rehüdratatsioonisoolad, ATC-kood: A07CA

Rehydron Optim'i lahuse koostis vastab WHO madala osmolaarsuse soovitustele. Rehydron Optim'i
lahust kasutatake kõhulahtisuse korral elektrolüütide ja vedelike kadude asendamiseks. Glükoos
parandab soolade ja vee imendumist ning tsitraat aitab tasakaalustada metaboolset atsidoosi.
Rehydron Optim'i lahuse osmolaarsus on 245 mOsm/l ja selle pH on kergelt aluseline.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Vee, elektrolüütide ja glükoosi farmakokineetilised omadused Rehydron Optim'i lahuses on sarnased
organismis olevate looduslike ainete farmakokineetilistele omadustele.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole asjakohane.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Atsesulfaam kaalium (E950)
Sidruni aroom:

maltodekstriin

akaatsia (E414)

d-limoneen (dekstro)

tsitraal

sidruniõli

laimiõli

vanilliin

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.
Valmislahuse kõlblikkusaeg on 24 tundi.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kotike: Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Valmislahus: Hoida külmkapis (2°C...8°C).

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pappkarp, mis sisaldab paberist/plastikust/alumiiniumist/plastikkihist kotikesi. Üks kotike sisaldab
10,7 g suukaudse lahuse pulbrit.

Pakendi suurused: 2, 4, 6, 10 ja 20 kotikest.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

Üks kotike lahustatakse pooles liitris vees. Lahus on läbipaistmatu ja värvusetu ning sellel on sidruni
lõhn.

7. Müügiloa hoidja

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

8. Müügiloa number

754511

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.08.2011
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.03.2015

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015