OLFEN

Toimeained: diklofenak

Ravimi vorm: geel

Ravimi tugevus: 1% 50g 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on OLFEN ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Olfen 1% geel ja milleks seda kasutatakse

Olfen 1% geel on valuvaigistav ravim. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse
mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVA).
Olfen 1% geeli kasutatakse täiskasvanutel ja üle 14 aasta vanustel lastel ja noorukitel valu ja põletiku
paikseks leevendamiseks.

Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma
ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne OLFEN võtmist

Mida on vaja teada enne Olfen 1% geeli kasutamist

Ärge kasutage Olfen 1% geeli
- kui olete diklofenaki või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui teil on kunagi olnud allergiline reaktsioon teiste põletiku- või valuvastaste ainete suhtes
(MSPVA, nt atsetüülsalitsüülhape, ibuprofeen);
- kui teil on tekkinud astma, naha turse või turse ja ärritus ninas pärast atsetüülsalitsüülhappe või
muu MSPVA võtmist;
- kui teil on aktiivne seedetrakti haavand;
- raseduse kolme viimase kuu vältel;
- te olete noorem kui 14 aastat.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Olfen 1% geeli kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:
- teil on või on olnud bronhiaalastma või allergia, sest teil võib tekkida hingamisteede kramplik
ahenemine (bronhospasm), mis raskendab hingamist;
- teie neerud, süda või maks ei tööta korralikult või teil on varem olnud seedetrakti haavand,
soolepõletik või kalduvus verejooksuks.OLULISED ettevaatusabinõud
- Te ei tohi Olfen 1% geeli kasutada suurel nahapinnal või pikaajaliselt, sest kõrvaltoimete tekke
tõenäosus suureneb.
- Ärge kasutage Olfen 1% geeli ilma arsti soovituseta üle 14 päeva järjest, kui te olete
täiskasvanu, või üle 7 päeva järjest, kui te olete nooruk.
- Kui tekib nahalööve, katkestage kohe ravi.
- Ärge kasutage geeli vigastatud nahal (nt naha marrastus, sisselõige, põletus), põletikulisel või
ekseemiga nahal.
- Ärge kasutage geeli silmades või limaskestadel (nt suu, nina, genitaalid) ning vältige sinna
sattumist. Kui geel satub juhuslikult silma, loputage kohe puhta veega ja teavitage oma arsti.
- Eakad patsiendid peavad Olfen 1% geeli kasutama ettevaatusega, sest neil on suurem tõenäosus
kõrvaltoimete tekkeks.

Olfen 1% geel on ette nähtud ainult nahale määrimiseks ja seda ei tohi alla neelata.

Vältige ravitud nahapiirkondade kokkupuudet otsese päikese- ja solaariumivalgusega, et vähendada
valgustundlikkuse tekkeriski.

Olfen 1% geeli võib kasutada mitteõhukindlate sidemete all, kuid ei tohi kasutada umbse (õhukindla)
sideme all.

Lapsed ja noorukid
Olfen 1% geeli ei tohi kasutada alla 14 aasta vanustel lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Olfen 1% geel
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.

Kui te kasutate samal ajal Olfen 1% geeliga teisi valu ja põletikuvastaseid ravimeid (nt
atsetüülsalitsüülhape, teised MSPVA-d, nt ibuprofeen), võib suureneda kõrvaltoimete tekkerisk.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus
Olfen 1% geeli ei tohi kasutada rasedust planeerivad naised või rasedad esimese kuue raseduskuu
jooksul, välja arvatud arsti soovitusel. Sel juhul peab annus olema väike ja ravi kestus võimalikult
lühike.
Olfen 1% geeli ei tohi kasutada raseduse viimase kolme kuu jooksul, sest see suurendab tüsistuste
tekkeriski emal ja lapsel (vt lõik "Ärge kasutage Olfen 1% geeli").

Imetamine
Diklofenak eritub rinnapiima väga väikeses koguses. Tavapäraste raviannuste korral ei ole
kõrvaltoimete teke imikul tõenäoline. Olfen 1% geeli tohib kasutada imetamise ajal ainult arsti või
apteekri soovitusel. Imetamise ajal ei tohi Olfen 1% geeli määrida rinnanäärmetele ega mujale suurele
nahapinnale ega kasutada pikaajaliselt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Olfen 1% geel ei oma toimet autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele.

3. Kuidas OLFEN võtta

Kuidas Olfen 1% geeli kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker
on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.Soovitatav annus

Täiskasvanud ja üle 14 aasta vanused noorukid

Vastavalt ravitava kehapinna suurusele määrige 2…4 g geeli (1…2 näpuotsatäit) 3…4 korda
ööpäevas. Geeli ööpäevane annus ei tohi ületada 16 g.

Kandke geel õrnalt nahale, ärge hõõruge. Peske oma käed pärast geeli kasutamist.

Ärge neelake geeli alla.

Erisoovitused annustamise kohta eakatel ning maksa- ja neerupuudulikkusega patsientidel puuduvad.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Lapsed ja alla 14 aasta vanused noorukid ei tohi Olfen 1% geeli kasutada, sest andmed tõhususe ja
ohutuse kohta puuduvad.

Kui kaua Olfen 1% geeli kasutada
Ärge kasutage Olfen 1% geeli ilma arsti soovituseta üle 14 päeva järjest, kui te olete täiskasvanu või
üle 7 päeva järjest, kui te olete nooruk.
Kui pärast 7-päevast ravi te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate pöörduma arsti
poole.
Kui teil on tunne, et Olfen 1% geeli toime on liiga tugev või nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Olfen 1% geeli rohkem kui ette nähtud
Kui te kasutate rohkem ravimit, pühkige liigne Olfen 1% geel riidetükiga ära.
Kui te neelate geeli alla, võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse. Võtke
kaasa geelituub ja käesolev infoleht.

Kui te unustate Olfen 1% geeli kasutada
Kasutage geeli niipea, kui see teile meenub, kuid ärge kandke nahale korraga suuremat kogust kui
tavaliselt. Seejärel jätkake endist ravi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui Olfen 1% geeli kasutatakse suurel nahapinnal või pikaajaliselt, võivad tõenäoliselt tekkida
kõrvaltoimed.

Kõrvaltoimete esinemissageduse kokkuleppeline jaotus on alljärgnev:
Väga sage:
esineb enam kui 1 kasutajal 10-st
Sage:
esineb 1...10 kasutajal 100-st
Aeg-ajalt:
esineb 1...10 kasutajal 1000-st
Harv:
esineb 1...10 kasutajal 10000-st
Väga harv:
esineb vähem kui 1 kasutajal 10000-st
Teadmata:
esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Lõpetage kohe ravi ja võtke ühendust oma arstiga, kui teil tekib mõni järgnevalt loetletud
nähtudest: järsku tekkiv lööve (nõgestõbi), käte, jalgade, liigeste, näo, huulte, suu või kõri turse;
hingamisraskus; vererõhu langus või nõrkus.

Võivad tekkida järgnevad kõrvaltoimed:Sage: nahalööve, ekseem, nahapunetus, dermatiit (sh kontaktdermatiit), naha turse, sügelus ja
põletustunne.

Aeg-ajalt: anafülaktilised reaktsioonid.

Harv: villide teke nahal.

Väga harv: ülitundlikkusreaktsioonid (sh nõgestõbi), angioneurootiline ödeem (Quincke ödeem),
mädavilliline lööve, astma, raskekujuline ekseem, haavandiline lööve, valguskartus.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas OLFEN säilitada

Kuidas Olfen 1% geeli säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Olfen 1% geel sisaldab
- Toimeaine on diklofenaknaatrium. 1 g geeli sisaldab 10 mg diklofenaknaatriumi.
- Abiained on piimhape, diisopropüüladipaat, isopropüülalkohol, naatriummetabisulfit (E223),
hüdroksüetüültselluloos, hüdroksüpropüültselluloos, puhastatud vesi.

Kuidas Olfen 1% geel välja näeb ja pakendi sisu
Opalestseeruv kuni kergelt hägune värvitu kuni kollakas isopropanooli lõhnaga geel.
Alumiiniumtuub, millel on tugevast polüetüleenist avamisteravikuga kork.
Pakendis on 1 tuub (20 või 50 g tuub).
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja
Mepha Lda.,
Lagoas Park,
2740-298 Porto Salvo,
Portugal

Tootjad

Mepha Pharma GmbH
Marie-Curie-Str.8
79539 Lörrach
Saksamaa

või

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Strasse 3


89143 Blaubeuren
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
UAB Sicor Biotech Eesti filiaal
Lõõtsa 8
11415 Tallinn
Eesti Vabariik
Telefon: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2013


Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Olfen, 1% geel

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g geeli sisaldab 10 mg diklofenaknaatriumi.
INN. Diclofenacum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Geel.
Opalestseeruv kuni kergelt hägune värvitu kuni kollakas isopropanooli lõhnaga geel.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Nõrga kuni mõõduka valu ja põletiku paikne sümptomaatiline leevendamine pehmete kudede valulike
ja põletikuliste seisundite korral.
Olfen 1% geel on näidustatud kasutamiseks täiskasvanutel ja üle 14 aasta vanustel noorukitel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Kutaanne.

Täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid
Sõltuvalt ravitava nahapinna suurusest kantakse nahale 2...4 g (ligikaudu 1…2 näpuotsatäit) Olfen 1%
geeli 3...4 korda päevas ja määritakse ravitavale pinnale (mitte hõõruda). Geeli ööpäevane annus ei
tohi ületada 16 g.

Ravi kestus
Ravi kestus sõltub näidustusest ja ravivastusest. Soovitatav on hinnata ravivastust täiskasvanutel
14 päeva ja noorukitel 7 päeva pärast.
Kui pärast 7-päevast ravi sümptomid püsivad või süvenevad, peab nõu pidama arstiga.

Lapsed ja noorukid
Olfeni 1% geeli ohutus ja efektiivsus lastel ja alla 14 aasta vanustel noorukitel ei ole veel tõestatud.
Seetõttu on Olfen 1% geel selles vanuserühmas vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Eakad
Erisoovitused annustamise kohta puuduvad (vt lõik 4.4).

Neeru- või maksapuudulikkusega patsiendid
Erisoovitused annustamise kohta puuduvad (vt lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus diklofenaki või lõigus 6.1 loetletud mistahes abiainete suhtes.
- Ülitundlikkus mistahes valuvaigisti või reumavastase ravimi (mittesteoidne põletikuvastane aine
(MSPVA) suhtes, sh atsetüülsalitsüülhape).
- Patsientidel, kellel atsetüülsalitsüülhape või muu MSPVA on põhjustanud astmahooge,
urtikaariat või ägedat nohu.
- Raseduse viimane trimester (vt lõik 4.6).
- Aktiivne seedetrakti haavand.
- Kasutamine lastel ja alla 14 aasta vanustel noorukitel on vastunäidustatud.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kui sümptomid püsivad üle 7 päeva või süvenevad, tuleb nõu pidada arstiga.
Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades sümptomite leevendamiseks väikseimat efektiivset annust
võimalikult lühikese aja jooksul.

Diklofenaki paiksest kasutamisest tingitud süsteemseid kõrvaltoimeid ei saa välistada, kui ravimit
kasutatakse suurel nahapinnal ja pikaajaliselt (vt diklofenaki süsteemselt manustatavate ravimvormide
ravimi omaduste kokkuvõte).

Olfen 1% geeli tuleb ettevaatusega kasutada puuduliku neeru-, südame- või maksatalitlusega,
seedetrakti haavandi, soolepõletiku või hemorraagilise diateesiga patsientidel. MSPVA-sid tuleb
ettevaatusega kasutada eakatel patsientidel, sest neil on kõrvaltoimete teke tõenäolisem.

Diklofenakki võib paikselt määrida ainult vigastamata ja tervele nahale; seda ei tohi määrida
nahahaavadele või lahtistele vigastustele. Tuleb vältida sattumist silma või limaskestadele ning geeli ei
tohi alla neelata.

Kui pärast ravimi kasutamist tekib nahalööve, tuleb ravi katkestada.

Patsiente tuleb hoiatada päikesekiirguse ja solaariumis viibimise eest, et vähendada valgustundlikkuse
teket.

Patsientidel, kellel on või on olnud bronhiaalastma või allergia, võib tekkida bronhospasm.

Paikselt manustatud diklofenakile võib asetada õhku läbilaskva sideme; seda ei tohi katta õhukindla
sidemega.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Paikselt manustatava diklofenak-geeli süsteemne imendumine on väga väike, mistõttu on koostoimed
väga ebatõenäolised.

Teiste valu ja põletikuvastaste ravimite (nt atsetüülsalitsüülhape jt MSPVA-d nagu ibuprofeen)
samaaegne kasutamine võib suurendada kõrvaltoimete tekkeriski.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Diklofenaki süsteemne kontsentratsioon paikse manustamise järgselt on väiksem kui pärast suukaudset
manustamist. MSPVA-de süsteemse manustamise kogemuse alusel on soovitused järgnevad.
Prostaglandiinide sünteesi pärssimine võib negatiivselt mõjutada rasedust ja/või embrüo/loote arengut.
Epidemioloogiliste uuringute andmed näitavad, et prostaglandiinide sünteesi inhibiitorite kasutamine
raseduse varases perioodis suurendab raseduse katkemise, südame väärarendite ja gastroskiisi
tekkeriski. Südame-veresoonkonna väärarendite absoluutne risk suurenes tasemelt alla 1% ligikaudu
tasemele 1,5%. Arvatavasti on nimetatud risk sõltuvuses annusest ja ravi kestusest.
Prostaglandiinide sünteesi inhibiitorid suurendavad loomadel implantatsioonieelset ja -järgset
lootekadu ning embrüo-loote suremust. Lisaks on prostaglandiini sünteesi inhibiitorite manustamisel
loomadele tiinuse organogeneesi perioodis täheldatud erinevate väärarendite (sh kardiovaskulaarsete)
esinemissageduse tõusu.

Raseduse esimeses ja teises trimestris ei ole diklofenaki manustamine lubatud, välja arvatud
põhjendatud vajaduse korral. Diklofenaki manustamisel rasestuda soovivale naisele või raseduse
esimesel ja teisel trimestril peab ravimi annus olema võimalikult väike ja ravi kestus võimalikult
lühike.

Raseduse kolmandas trimestris võivad kõik prostaglandiini sünteesi inhibiitorid põhjustada lootele:
- kardiopulmonaalset toksilisust (arterioosjuha enneaegne sulgumine ja pulmonaalhüpertensioon);
- neerutalitluse häiret, mis võib progresseeruda neerupuudulikkuseks koos oligohüdramnioniga;
ning emale ja vastsündinule raseduse lõpus:
- veritsusaja võimalikku pikenemist, trombotsüütide agregatsioonivastast toimet, mis võib
avalduda juba väga väikeste annuste korral;
- emakakontraktsioonide vähenemist, mille tulemuseks on sünnitustegevuse hilinemine või
ajaline pikenemine.

Seetõttu on diklofenak raseduse kolmandas trimestris vastunäidustatud.

Imetamine

Sarnaselt teiste MSPVA-dega eritub diklofenak vähesel määral rinnapiima. Olfen 1% geeli
kasutamisel raviannuses ei ole toime imikule tõenäoline. Kontrollitud uuringuid imetavate naistega ei
ole tehtud, mistõttu tohib ravimit imetamise ajal kasutada ainult tervishoiutöötaja soovitusel. Nendes
tingimustes ei tohi Olfen 1% geeli manustada imetava naise rinnanäärmete piirkonda, suurele
nahapiirkonnale või pikaajaliselt (vt lõik 4.4).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Kutaanselt manustatud diklofenak ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed (Tabel 1) on reastatud esinemissageduse alusel, sagedasemad eespool järgneva
kokkuleppelise jaotuse alusel: väga sage ((> 1/10); sage (> 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (> 1/1000
kuni < 1/100); harv (> 1/10000 kuni < 1/1000); väga harv < 1/10000), teadmata (ei saa hinnata
olemasolevate andmete alusel).

Tabel 1

Infektsioonid ja infestatsioonid

Väga harv
Pustuloosne lööve
Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt
Anafülaktilised reaktsioonid


Väga harv
Ülitundlikkus (sh urtikaaria),

angioneurootiline ödeem
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi

häired
Väga harv
Astma
Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage
Lööve, ekseem, erüteem, dermatiit (sh

kontaktdermatiit), naha turse, sügelus,

põletustunne


Harv
Villiline dermatiit


Väga harv
Raske ekseem, lööve koos haavanditega,

valgustundlikkuse reaktsioon

4.9. Üleannustamine

Paikselt manustatud diklofenaki süsteemne imendumine on minimaalne, mistõttu ei ole
üleannustamine tõenäoline. Diklofenaki suukaudse üleannustamisega sarnased kõrvaltoimed võivad
tekkida juhul, kui paikne diklofenak neelatakse kogemata alla (üks 100 g tuub sisaldab ligikaudu
1000 mg diklofenaknaatriumi). Juhusliku allaneelamise ja oluliste kõrvaltoimete tekkimisel, tuleb
kasutada üldiseid esmaabivõtteid, mida kasutatakse mürgistuste korral mittesteroidsete
põletikuvastaste ainetega.
Kaaluda maoloputust ja aktiivsöe kasutamist, eriti hiljuti toimunud allaneelamise korral.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletikuvastased ained paikseks kasutamiseks.
ATC-kood: M02AA15

Olfeni 1% geel sisaldab diklofenaknaatriumi See on mittesteroidne põletikuvastane aine, millel on
väljendunud antireumaatiline, põletikuvastane, valuvaigistav ja palavikuvastane toime. Uuringutes
näidatud prostaglandiinide sünteesi pärssimist peetakse oluliseks toimemehhanismi osaks.
Prostaglandiinidel on oluline roll põletiku, valu ja palaviku tekkes.
Inimestel saavutatavate väärtustega samaväärsetes kontsentratsioonides ei kutsu diklofenaknaatrium in
vitro
esile kõhre proteoglükaanide biosünteesi pärssimist.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Naha kaudu imendunud diklofenaki maksimaalne kontsentratsioon vereseerumis oli alla 10%,
võrreldes kontsentratsiooniga parenteraalsel manustamisel.

Jaotumine
Olfeni 1% geeli paikse manustamise järel käe- ja põlveliigeste piirkonda on diklofenaki
kontsentratsioon sünoviaalvedelikus ning -koes suurem kui vereplasmas.
99,7% dikofenakist seondub plasmavalkudega, k.a albumiiniga.

Biotransformatsioon ja eritumine
Kutaanse ja suukaudse manustamise korral on biotransformatsioon ja eritumine omavahel
võrreldavad. Kiire biotransformatsiooni järgselt maksas (hüdroksülatsioon ja seondumine
glükuroonhappega) eritub toimeainest ⅔ neerude kaudu ja ⅓ sapiga.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilised konventsionaalsed farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse ja
kartsinogeensuse uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele, välja arvatud juhtudel, mida
on mainitud ravimi omaduste kokkuvõtte teistes alalõikudes.

Diklofenaki krooniline toksilisus avaldus loomkatsetes peamiselt seedetrakti kahjustuste ja
haavanditena. 2 aastat kestnud toksilisuse uuringus täheldati rottidel, kellele manustati diklofenakki,
annusest sõltuvat trombide tekkesageduse tõusu südame veresoontes.

Reproduktiivse toksilisuse loomkatsetes pärssis diklofenak küülikul ovulatsiooni, häiris munaraku
implantatsiooni ja varajast embrüo arengut rotil. Tiinuse periood ja sünnituse aeg pikenesid
diklofenaki toimel. Diklofenaki embrüotoksilist toimet uuriti kolmel loomaliigil (rott, hiir, küülik).
Emasloomale toksilises annusevahemikus loode hukkus või tekkis kasvupeetus. Olemasolevatest
andmetest lähtudes ei peeta diklofenakki teratogeenseks. Annused, mis olid väiksemad kui
emasloomale toksilised annused, ei avaldanud toimet järglaste postnataalsele arengule.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Piimhape
Diisopropüüladipaat
Isopropüülalkohol
Naatriummetabisulfit (E223)
Hüdroksüetüültselluloos
Hüdroksüpropüültselluloos
Puhastatud vesi

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Geeli sisaldav alumiiniumtuub, millel on tugevast polüetüleenist avamisteravikuga kork.
Pakendis 1 tuub (20 g või 50 g tuub).
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Mepha Lda.,
Lagoas Park,
2740-298 Porto Salvo,
Portugal

8. Müügiloa number

274399

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

27.08.2004/28.02.2011


10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juulis 2012.