NEBIDO

Toimeained: testosteroon

Ravimi vorm: süstelahus

Ravimi tugevus: 250mg 1ml 4ml 1TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NEBIDO ja milleks seda kasutatakse

Nebido sisaldab toimeainena meessuguhormoon testosterooni. Nebido't süstitakse lihasesse, kus ta
salvestub ja aja jooksul järk-järgult vabaneb.
Nebido’t kasutatakse täiskasvanud meestel testosterooni asendamiseks, et ravida testosterooni
puudusest (hüpogonadism meestel) tingitud erinevaid tervisehäireid. Need peab kinnitama kahe eraldi
võetud vere testosterooni mõõtmisega ning esinema peavad järgmised nähud:
- impotentsus;
- viljatus;
- madal sugutung;
- väsimus;
- depressiivne meeleolu;
- luude hõrenemine, mis on tingitud madalast hormonaalsest tasemest.

2. Mida on vaja teada enne NEBIDO võtmist

Ärge kasutage Nebido't
- kui te olete allergiline testosteroonundekanoaadi või Nebido mõne koostisosa suhtes (vt "Mida
Nebido sisaldab");
- kui teil on kunagi olnud androgeen-sõltuv vähk või teil on kahtlustatud eesnäärme- või
rinnavähki;
- kui teil on või on kunagi olnud maksakasvaja.

Nebido ei ole mõeldud kasutamiseks naistel.

Nebido't ei kasutata lastel ja noorukitel. Nebido kasutamise kohta alla 18-aastastel meestel andmed
puuduvad.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nebido
Teavitage oma arsti, kui teil on või on kunagi olnud:
- epilepsia;
- probleeme südame, neerude või maksaga;
- migreen;
- ajutiselt peatuv hingamine magamise ajal (apnoe), sest see võib süveneda;

- vähk, sest sel juhul võib osutuda vajalikuks regulaarselt mõõta kaltsiumi taset veres;
- probleeme vere hüübimisega.

Kui teil on raske südame-, neeru- või maksahaigus võib ravi Nebido’ga põhjustada raskeid tüsistusi
organismis (veepeetusena), millega kaasneb mõnikord (kongestiivne) südamepuudulikkus.

Eakad patsiendid (65-aastased või vanemad)
Kui te olete üle 65-aastane, ei pea arst teie annust kohandama (vt „Arstlik läbivaatus/järelvaatus“).

Kui teil on maksaprobleeme
Ametlikke uuringuid maksakahjustusega patsientidel ei ole läbi viidud. Teile ei kirjutata välja
Nebido’t, kui teil on kunagi olnud maksakasvaja (vt „Ärge kasutage Nebido’t“).

Nebido ei sobi tervetele inimestele lihaste suurendamiseks või füüsilise võimekuse tõstmiseks.

Nebido kasutamisel võib dopingutesti vastus osutuda positiivseks.

Arstlik läbivaatus/järelvaatus
Meessuguhormoonid võivad stimuleerida eesnäärmevähi vohamist ja eesnäärme suurenemist
(healoomuline eesnäärme hüpertroofia). Enne Nebido süstimist teeb arst teile põhjaliku läbivaatuse
veendumaks, et teil pole eesnäärmevähki.

Arst kontrollib regulaarselt teie eesnääret ning rindu, eriti juhul kui te olete eakas. Samuti võetakse
teilt regulaarselt vereproove.

Hormonaalsete ainete (nagu androgeenid) kasutajatel on esinenud healoomulise ja pahaloomulise
(vähk) maksakasvaja juhtusi.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Vajalikuks võib osutuda annuse
kohandamine, kui te kasutate:
- adrenokortikotroopset hormooni (ACTH) või kortikosteroide (kasutatakse erinevate
haigusseisundite puhul, nagu reuma, artriit, allergilised seisundid ja astma). Nebido võib
suurendada organismis vedelikupeetuse riski, eriti kui te süda ja maks ei tööta korralikult;
- ravimeid, mis vedeldavad verd (antikoagulandid).

Kui te põete suhkurtõbe, võib osutuda vajalikuks insuliini annuse kohandamine.

Nebido võib mõjutada samuti mõningate laboratoorsete analüüside tulemusi (nt kilpnäärme). Öelge
oma arstile või laboritöötajatele, et te kasutate Nebido't.

Rasedus ja imetamine
Nebido ei ole mõeldud kasutamiseks naistel ning seda ei tohi kasutada rasedatel või rinnaga toitvatel
naistel.
Testosteroon-asendusravi võib pöörduvalt vähendada spermatogeneesi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Nebido ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

3. Kuidas NEBIDO võtta

Arst süstib Nebido (1 ampulli/viaali) väga aeglaselt teile lihasesse. Süstimine toimub üks kord iga 10
kuni 14 nädala tagant. See on piisav, et säilitada veres vajalikku testosterooni taset, ilma et see liialt
kuhjuks.


Nebido’t võib süstida ainult lihasesse. Erilist tähelepanu tuleb pöörata vältimaks süstimist veresoonde
(vt „Märkused murdmiskohaga ampullide (OPC - One-Point-Cut) kasutamise kohta“).

Ravi alustamine
Enne ravi alustamist ning ravi varastes staadiumites mõõdab arst teil testosterooni kontsentratsiooni
veres. Saavutamaks kiiremini vajalikku testosterooni taset, võib arst teha teile teise süsti juba 6 nädala
pärast. See sõltub teie sümptomitest ning vere testosterooni sisaldusest.

Nebido taseme säilitamine ravi ajal
Süstimine peab alati toimuma soovitatud ajavahemiku, 10 kuni 14 nädala järel.
Teie arst mõõdab regulaarselt süsteperioodide lõpus testosterooni kontsentratsiooni, et olla veendunud
selle õiges tasemes. Kui teie testosterooni tase osutub liiga madalaks, võib arst määrata teile tihedama
süstimisgraafiku. Kui teie testosterooni tase on kõrge, võib arst otsustada süstida teid harvemini. Ärge
jätke vahele ühtegi kokkulepitud süstimist, sest sel juhul ei säili teie optimaalne testosterooni tase.

Kui teil on tunne, et Nebido toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui te kasutate Nebido’t rohkem kui ette nähtud
Sümptomid, mis tekivad, kui teile on süstitud liiga palju Nebido’t:
- ärrituvus;
- närvilisus;
- kehakaalu tõus;
- pikka aega kestvad või sagedad erektsioonid.

Kui teil tekib mõni nendest reaktsioonidest, rääkige sellest oma arstile. Teie arst süstib teile siis
Nebido't harvemini või lõpetab ravi.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Nebido põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui ükskõik
milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes
ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed on akne ja valu süstimise kohas.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (tekivad tõenäoliselt ühel kuni 10-l patsiendil 100-st):
- vererakkude tavatult kõrge tase;
- kehakaalu tõus;
- kuumahood;
- akne;
- suurenenud eesnääre ja sellega seotud probleemid;
- erinevad reaktsioonid süstimise kohas (nt valu, verevalum või ärritus).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (tekivad tõenäoliselt ühel kuni 10-l patsiendil 1000-st):
- allergilised reaktsioonid;
- söögiisu tõus, muutused vereanalüüsides (nt suurenenud suhkrute või rasvade tase veres);
- depressioon, emotsionaalsed häired, unetus, rahutus, vaenulikkus või ärrituvus;
- peavalu, migreen või värin;
- südame-veresoonkonna häired, kõrge vererõhk või pearinglus;
- bronhiit, sinusiit, köha, hingeldus, norskamine või probleemid häälega;
- kõhulahtisus või iiveldus;

muutused maksafunktsiooni analüüside tulemustes;
-


juuste väljalangemine või erinevad nahareaktsioonid (nt sügelus, punetus või kuiv nahk);
-


liigesevalu, valu jäsemetes, lihasprobleemid (nt spasmid, valu või jäikus) või vere
-
kreatiinfosfokinaasi taseme tõus;
- kuseteede häired (nt uriinierituse vähenemine, kusepeetus, öine urineerimine);


eesnäärme häired (nt prostata intraepiteliaalne neoplaasia või eesnäärme koe kõvastumine või
-
põletik), muutused sugutungis, valulikud munandid, valulikud, kõvastunud või suurenenud
rinnad või nais- ja meessuguhormoonide taseme tõus;

väsimus, üldine nõrkusetunne, liigne või öine higistamine.
-


Nebido õlilahus võib jõuda kopsudesse (õlilahusest tingitud pulmonaarne mikroembolism) ja harvadel
juhtudel põhjustada nähte ja sümptomeid nagu köha, hingeldus, üldine halb enesetunne, liigne
higistamine, valu rinnus, pearinglus, torkiv tunne või minestamine. Need reaktsioonid on pöörduvad
ning võivad tekkida süstimise ajal või vahetult pärast seda.

Teatatud on kahtlustatavatest anafülaktilistest reaktsioonidest Nebido süstimise järgselt.

Lisaks ülalnimetatud kõrvaltoimetele on testosterooni sisaldavate preparaatidega ravitud patsientidel
täheldatud närvilisust, vaenulikkust, ajutiselt katkevat hingamist magamise ajal, erinevaid
nahareaktsioone sh kõõma ja rasust nahka, erektsioonisageduse tõusu ning väga harvadel juhtudel
naha ja silmade kollaseks värvumist (kollatõbi).

Ravi suuri testosterooniannuseid sisaldavate preparaatidega peatab tavaliselt sperma tootmise või
vähendab seda, kuid ravi lõppedes see normaliseerub. Munandite puuduliku talitluse (hüpogonadism)
asendusravi testosterooniga võib harvadel juhtudel põhjustada püsivat valulikku erektsiooni
(priapism). Suured annused või pikaajaline testosterooni manustamine suurendavad aeg-ajalt
veepeetuse ja ödeemi (veepeetusest tingitud turse) esinemist.

5. Kuidas NEBIDO säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ärge kasutage Nebido't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja etiketil peale märget "EXP".
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nebido sisaldab
- Toimeaine on testosteroonundekanoaat; iga ml sisaldab seda 250 mg (vastab 157,9 mg
testosteroonile). Üks ampull/viaal sisaldab 1000 mg testosteroonundekanoaati.
- Abiained on bensüülbensoaat ja rafineeritud kastoorõli.

Kuidas Nebido välja näeb ja pakendi sisu
Nebido on selge, kollakas, õline lahus.
Pakendis on 1 pruuni värvi klaasist ampull/viaal 4 ml süstelahusega.

Müügiloa hoidja
Bayer Pharma AG
D-13342 Berlin
Saksamaa

Tootja
Bayer Pharma AG
Müllerstrasse 178
13353 Berlin
Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Bayer OÜ
Lõõtsa 2
11415 Tallinn
Tel. +372 655 8565

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Küpros, Tšehhi Vabariik, Kreeka, Taani, Eesti, Läti, Luksemburg, Malta, Poola ja Portugal: Nebido
Austria: Nebido 1000 mg/4 ml Injektionslösung
Belgia: Nebido 1000 mg/4 ml, oplossing voor injectie
Soome: Nebido 1000 mg/4 ml injektioneste, liuos
Prantsusmaa: Nebido 1000 mg/4 ml, solution injectable
Saksamaa: Nebido 1000 mg Injektionslösung
Ungari: Nebido 250 mg/ml oldatos injekció
Island: Nebido 1000 mg/4 ml stungulyf, lausn
Itaalia: NEBID 1000 mg/4ml soluzione iniettabile
Leedu: Nebido 1000 mg/4 ml injekcinis tirpalas
Holland: Nebido 1000 mg/4 ml
Norra: Nebido 1000 mg/4 ml injeksjonsvæske, oppløsning
Slovakkia: Nebido 1000 mg/4 ml injekčný roztok
Sloveenia: Nebido 1000 mg/4 ml raztopina za injiciranje
Hispaania: REANDRON 1000 MG/ 4 ML SOLUCIÓN INYECTABLE
Rootsi: Nebido, 1000 mg/4 ml injektionsvätska, lösning
Ühendkuningriik ja Iirimaa: Nebido 1000mg/4ml, solution for injection


Infoleht on viimati kooskõlastatud augustis 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajatele

Intramuskulaarset süstelahust tuleb enne kasutamist visuaalselt kontrollida ja kasutada tohib ainult
selget ilma nähtavate osakesteta lahust.

Pärast ampulli/viaali avamist tuleb selle sisu viivitamatult lihasesse süstida.

Ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus tuleb ära visata.

Manustamine
Eriti hoolsalt tuleb hoiduda intravasaalsest süstimisest.

Nagu kõiki õlilahuseid, peab ka Nebido’t süstima ainult intramuskulaarselt ja väga aeglaselt.
Õlilahustest tingitud pulmonaarne mikroembolism võib harvadel juhtudel põhjustada nähte ja
sümptomeid nagu köha, düspnoe, halb enesetunne, hüperhidroos, valu rinnus, pearinglus, paresteesia
või sünkoop. Need reaktsioonid on pöörduvad ning võivad tekkida süstimise ajal või vahetult pärast
seda. Ravi on tavaliselt toetav, nt hapniku täiendav manustamine.

Teatatud on kahtlustatavatest anafülaktilistest reaktsioonidest Nebido süstimise järgselt.

Hoiatused
Patsientidel, kes saavad testosteroonravi, tuleb vähemalt kord aastas tähelepanelikult ja regulaarselt
jälgida eesnääret ja rinnanääret soovitatud meetoditega (päraku kontroll sõrmede abil ja seerumi PSA
hindamine). Eakaid patsiente ning riskirühma (kellel on kliinilised või perekondlikud soodustavad
tegurid) tuleb jälgida kaks korda aastas.


Lisaks laboratoorsetele testosterooni kontsentratsiooni mõõtvatele testidele tuleb pikemaajalist
androgeenteraapiat saavatel patsientidel perioodiliselt määrata ka järgnevaid laboratoorseid
parameetreid: hemoglobiin, hematokrit ning teha maksatalitluse teste.

Märkused murdmiskohaga ampullide (OPC - One-Point-Cut) kasutamise kohta
Ampullil on värvitäpist allpool märgistatud murdmiskoht, mistõttu ampullikaela viilimine ei ole
vajalik.
Enne avamist kindlustage, et ampulli kaelaosas olev lahus oleks valgunud ampulli alaossa. Avamiseks
kasutage mõlemat kätt. Ühe käega hoidke ampulli alaosast, teise käega murdke ära ampulli ülaosa,
suunaga värvitäpist eemale.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Nebido, 1000 mg/4 ml, süstelahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga ml süstelahust sisaldab 250 mg testosteroonundekanoaati, mis vastab 157,9 mg testosteroonile.
Iga 4 ml süstelahusega ampull/viaal sisaldab 1000 mg testosteroonundekanoaati.
INN. Testosteronum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstelahus.
Selge kollakas õline lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Testosteroonasendusravi meeste hüpogonadismi puhul, kui testosterooni puudus on kinnitatud
kliiniliste tunnuste ja biokeemiliste testidega (vt lõik 4.4).

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Üks Nebido ampull/viaal (vastab 1000 mg testosteroonundekanoaadile) süstitakse iga 10...14 nädala
tagant. Antud süstimissagedus tagab piisava testosterooni taseme ega vii kumuleerumiseni.

Ravi alustamine
Testosterooni taset tuleb seerumist mõõta enne ravi algust ja ravi algusperioodil. Sõltuvalt
testosterooni seerumitasemest ja kliinilistest sümptomitest võib esimese süstimise intervalli vähendada
miinimum 6 nädalani, võrreldes säilitusannusena soovitatud 10...14-nädalase vahemikuga. Sellise
annusega on võimalik saavutada piisavalt stabiilne testosterooni tase palju kiiremini.

Ravi säilitamine ja individualiseerimine
Süstimisintervall peaks olema soovituslikus 10...14-nädalases vahemikus. Ravi ajal tuleb
tähelepanelikult jälgida testosterooni kontsentratsiooni seerumis. Soovitatav on testosterooni
kontsentratsiooni regulaarselt mõõta. Mõõtmisi tuleks teha süstimisintervalli lõpus ning arvestada
kliinilisi sümptomeid. Seerumist mõõdetud kontsentratsioon peaks olema normaalskaala alumise
kolmandiku piires. Kontsentratsioonid allpool normaalskaalat näitavad, et tuleks valida lühem
süstimisintervall. Seerumist mõõdetud testosterooni kõrge kontsentratsiooni puhul tuleks kaaluda
süstimisintervalli pikendamist.
Patsientide erirühmad

Lapsed
Nebido pole näidustatud lastele ja noorukitele ning ravimit pole kliiniliselt testitud alla 18-aastastel
noormeestel (vt lõik 4.4).

Eakad
Piiratud andmed ei viita annuse kohandamise vajalikkuse kohta eakatel patsientidel (vt lõik 4.4).

Maksakahjustusega patsiendid
Maksakahjustusega patsientidel ei ole ametlikke uuringuid läbi viidud. Nebido kasutamine on
vastunäidustatud meestel, kes on kunagi põdenud või kellel on hetkel maksavähk (vt lõik 4.3).

Neerukahjustusega patsiendid
Neerukahjustusega patsientidel ei ole ametlikke uuringuid läbi viidud.


Intramuskulaarseks kasutamiseks.

Süstida tuleb väga aeglaselt (enam kui 2 minuti jooksul). Nebido on ainult intramuskulaarseks
kasutamiseks. Hoolikalt peab jälgima, et pärast harilikke lihasesisese süstimise ettevaatusabinõude
järgimist süstitaks Nebido’t sügavale tuharalihasesse. Eriti hoolsalt tuleb hoiduda intravasaalsest
süstimisest (vt lõik 4.4, alalõik „Manustamine“). Pärast ampulli/viaali avamist tuleb selle sisu
viivitamatult lihasesse süstida (vt lõigust 6.6 kuidas avada ampulli ohutult).

4.3. Vastunäidustused

Nebido kasutamine on vastunäidustatud meestel
- kellel on androgeensõltuv eesnäärme või rinnanäärmekartsinoom;
- kes on kunagi põdenud või hetkel põevad maksavähki;
- kellel on ülitundlikkus ravimi toimeaine või ükskõik millise abiaine suhtes.

Nebido kasutamine naistel on vastunäidustatud.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nebido pole soovitatav lastele ja noorukitele.

Nebido tuleb kasutusele võtta ainult juhul, kui hüpogonadism on tõestatud (hüper- ja
hüpogonadotroofne) ning kui enne ravi algust on välistatud samadele sümptomitele vastav teine
etioloogia. Testosterooni puudulikkus tuleb selgelt kliiniliste tunnustega ära näidata (sekundaarsete
sugutunnuste taandareng, muutus kehaehituses, asteenia, vähenenud sugutung, erektiilne väärtalitlus
jne) ning kinnitada kahe eraldi võetud vere testosterooni mõõtmistega.
Nebido kasutamise kogemus üle 65-aastaste patsientide puhul on piiratud. Hetkel pole ühist seisukohta
testosterooni easpetsiifiliste referentsväärtuste osas. Siiski tuleb arvesse võtta asjaolu, et ka
füsioloogiliselt seerumis oleva testosterooni kontsentratsioon langeb vanuse suurenedes.

Meditsiiniline kontrollEnne testosteroonraviga alustamist peavad kõik patsiendid läbima põhjaliku meditsiinilise kontrolli
välistamaks kindlalt eesnäärmevähi olemasolu. Patsientidel, kes saavad testosteroonravi, tuleb
vähemalt kord aastas tähelepanelikult ja regulaarselt jälgida eesnääret ja rinnanääret soovitatud
meetoditega (päraku kontroll sõrmede abil ja seerumi PSA hindamine). Eakaid patsiente ning
riskirühma (kellel on kliinilised või perekondlikud soodustavad tegurid) tuleb jälgida kaks korda
aastas. Testosteroon-asendusravi saavate patsientide jälgimisel peab arvesse võtma kohalikke
ohutusalaseid juhiseid.
Lisaks laboratoorsetele testosterooni kontsentratsiooni mõõtvatele testidele tuleb pikemaajalist
androgeenteraapiat saavatel patsientidel perioodiliselt määrata ka järgnevaid laboratoorseid
parameetreid: hemoglobiin, hematokrit ning teha maksatalitluse teste (vt lõik 4.8).

Laboritestide tulemuste varieerumise tõttu tuleks kõik testosterooni mõõtmised läbi viia ühes ja samas
laboris.

Tuumorid Androgeenid võivad kiirendada subkliinilise eesnäärmevähi ja healoomulise eesnäärme hüperplaasia
edasiarenemist.

Hüperkaltseemia (ja kaasnev hüperkaltsiuuria) riskiga vähki põdevad patsiendid peavad Nebido
kasutamisel olema ettevaatlikud luumetastaaside tõttu. Nendel patsientidel on soovitatav regulaarselt
jälgida kaltsiumi kontsentratsiooni seerumis.

Hormonaalsete ainete (nagu androgeenid) kasutajatel on teatatud healoomulise ja pahaloomulise
maksavähi juhtudest. Kui Nebido’t kasutavatel meestel esineb tõsiseid vaevusi ülakõhus, maksa
suurenemist või märke intraabdominaalsest hemorraagiast, peab diferentsiaaldiagnostikas arvestama
maksakasvaja võimalusega.
Muud seisundidRaske südame-, maksa- või neerupuudulikkuse all kannatavatel või südame isheemiatõbe põdevatel
patsientidel võib testosteroonravi põhjustada raskeid komplikatsioone, nagu ödeem koos südame
paispuudulikkusega või ilma. Taolistel juhtudel tuleb ravi viivitamatult lõpetada. Antud ravimi
tõhusust ja ohutust neeru- või maksakahjustusega patsientidel pole uuritud. Seega tuleb testosterooni
asendusravi neil patsientidel läbi viia ettevaatusega.

Ettevaatus on vajalik patsientide puhul, kellel võib tekkida turseid, kuna androgeen-ravi võib
põhjustada suurenenud naatriumipeetust (vt lõik 4.8).

Üldreeglina peab omandatud või päriliku vere hüübimishäiretega patsientide puhul alati arvestama
lihasesisese süstimise piirangutega.

Nebido’t peaksid ettevaatusega kasutama ka patsiendid, kes põevad epilepsiat ja migreeni, kuna ravim
võib seisundit raskendada.

Patsientidel, keda on androgeenidega ravitud ja kes on pärast asendusravi saavutanud normaalse
testosterooni plasmakontsentratsiooni, võib ilmneda suurenenud insuliinitundlikkus.

Teatud kliinilised tundemärgid nagu ärrituvus, närvilisus, kehakaalu tõus, pikemaajaline või sage
erektsioon võivad viidata androgeeni liiasusele ning vajadusele annust kohandada.

Olemasolev uneapnoe võib võimenduda.

Sportlasi, kes saavad primaarse ja sekundaarse meeste hüpogonadismi tõttu testosterooni asendusravi
tuleb kindlasti informeerida sellest, et ravimi toimeaine võib dopingutestis anda positiivse tulemuse.

Androgeenid ei sobi tervetele indiviididele lihaste arendamise tõhustamiseks ega füüsilise võimekuse
suurendamiseks.

Juhul kui androgeeni liigse mõju sümptomid on püsivad või ilmnevad taas soovitava
annustamisrežiimiga ravi ajal, tuleb Nebido’st täielikult loobuda.
ManustamineNagu kõiki õlilahuseid, peab ka Nebido’t süstima ainult intramuskulaarselt ja väga aeglaselt (enam kui
2 minuti jooksul). Õlilahustest tingitud pulmonaarne mikroembolism võib harvadel juhtudel
põhjustada nähte ja sümptomeid nagu köha, düspnoe, halb enesetunne, hüperhidroos, valu rinnus,
pearinglus, paresteesia või sünkoop. Need reaktsioonid on pöörduvad ning võivad tekkida süstimise
ajal või vahetult pärast seda. Tuvastamaks võimalikult vara õlilahusest tingitud pulmonaalse
mikroembolismi võimalikke nähte ja sümptomeid, peab patsienti iga süste ajal ja vahetult pärast seda
jälgima. Ravi on tavaliselt toetav, nt hapniku täiendav manustamine.

Teatatud on kahtlustatavatest anafülaktilistest reaktsioonidest Nebido süstimise järgselt.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Suukaudsed antikoagulandid
Testosteroonil ja selle derivaatidel on suukaudsete antikoagulantide aktiivsust tõstev toime.
Suukaudseid antikoagulante saavaid patsiente on vaja põhjalikult jälgida, eriti androgeenravi alguses
või lõpus. Soovitatav on jälgida protrombiini aega ja teostada INR määramisi sagedamini.
Teised Testosterooni samaaegne manustamine koos ACTH või kortikosteroididega võib suurendada ödeemi
teket, seega tuleb nende toimeainete manustamisel olla ettevaatlik, eriti patsientide puhul, kes on
südame- või maksahaiged või ödeemi suhtes vastuvõtlikud.

Laboratoorsed analüüsid: androgeenid võivad alandada türoksiini siduva globuliini taset, mille
tulemusena langevad totaalse T4 seerumi tasemed ja tõuseb T3 ning T4 resiini tagasihaare. Vaba
türeoidhormooni tase siiski ei muutu, ka pole kliiniliselt tõendatud türeoidi väärtalitlust.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus
Testosteroon-asendusravi võib pöörduvalt vähendada spermatogeneesi (vt lõigud 4.8 ja 5.3).
Rasedus ja imetamine
Nebido pole näidustatud kasutamiseks naistel ning seda ei tohi kasutada rasedad või last rinnaga
toitvad naised, vt lõik 4.3.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Nebido ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Androgeenide kasutamisega seotud kõrvaltoimetega seonduvat vt ka lõigust 4.4.

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed Nebido kasutamise ajal on akne ja valu süstekohas.
Õlilahustest tingitud pulmonaalne mikroembolism võib harvadel juhtudel põhjustada nähte ja
sümptomeid nagu köha, düspnoe, halb enesetunne, hüperhidroos, valu rinnus, pearinglus, paresteesia
või sünkoop. Need reaktsioonid on pöörduvad ning võivad tekkida süstimise ajal või vahetult pärast
seda. Õlilahusest tingitud kahtlustatavatest pulmonaalse mikroembolismi juhtudest on teatatud firma
või raporteerija poolt harva (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000 süsti kohta) nii kliinilistes uuringutes, kui ka
turuletulekujärgsel perioodil (vt lõik 4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel).

Teatatud on kahtlustatavatest anafülaktilistest reaktsioonidest Nebido süstimise järgselt.

Androgeenid võivad kiirendada subkliinilise eesnäärmevähi ja healoomulise eesnäärme hüperplaasia
edasiarenemist.

Allpool toodud tabelis 1 on esitatud Nebido’ga esinenud kõrvaltoimed MedDRA organsüsteemi
klasside kaupa (MedDRA SOC). Kõrvaltoimete sagedused on saadud kliiniliste uuringute andmetest
ning need on määratletud kui sage (≥1/100 kuni <1/10) või aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100).
Kõrvaltoimeid täheldati 6 kliinilise uuringu käigus (N=422) ja neid peetakse tõenäoliselt põhjuslikult
seotuks Nebido’ga.
Tabel 1. MedDRA SOC-i järgi liigitatud kõrvaltoimete suhtelised sagedused meestel, mis põhinevad
kuue kliinilise uuringu kogutud andmetel, N=422 (100,0%), so 302 hüpogonadaalset meest, keda
raviti 4 ml ja 120 meest, keda raviti 3 ml 250 mg/ml i.m. süstidega.

Organsüsteemi klass
Sage
Aeg-ajalt
(≥1/100 kuni <1/10 )
(≥1/1000 kuni <1/100 )
Vere ja lümfisüsteemi polütsüteemia hematokriti
tõus,
häired
punaliblede arvu tõus,
hemoglobiini taseme tõus
Immuunsüsteemi
ülitundlikkus
häired
Ainevahetus- ja
kehakaalu tõus
söögiisu tõus,
toitumishäired
glükoseeritud hemoglobiini taseme tõus,
hüperkolesteroleemia,
vere triglütseriidide taseme tõus,
vere kolesterooli taseme tõus
Psühhiaatrilised
depressioon,
häired
emotsionaalsed häired,
unetus,
rahutus,
vaenulikkus,
ärrituvus
Närvisüsteemi häired peavalu,
migreen,
treemor
Vaskulaarsed häired
kuumahood südame-veresoonkonna
häired,
hüpertensioon,
pearinglus
Respiratoorsed,
bronhiit,
rindkere ja
sinusiit,
mediastiinumi häired
köha,
düspnoe,
norskamine,
düsfoonia
Seedetrakti häired
kõhulahtisus,
iiveldus
Maksa ja sapiteede

maksafunktsioonide testide hälbed,
häired
aspartaataminotransferaasi taseme tõus
Naha ja nahaaluskoe
akne alopeetsia,
kahjustused
erüteem,
lööve1,
pruuritus,
kuiv nahk
Lihas-skeleti ja
artralgia,
sidekoe kahjustused
valu jäsemes,
lihashäired2,
lihas-skeleti jäikus,
vere kreatiinfosfokinaasi taseme tõus
Neerude ja kuseteede vähenenud
uriinieritus,
häired
kusepeetus,
kuseteede häired,
noktuuria,
düsuuria
Reproduktiivse
prostata spetsiifilise antigeeni
prostata intraepiteliaalne neoplaasia,
süsteemi ja
taseme tõus,
prostata induratsioon,
rinnanäärme häired
ebatavalised nähud prostata
prostatiit,
läbivaatusel,
prostata häired,
prostata healoomuline
muutused libiidos,
hüperplaasia
valu munandites,
rindade induratsioon,
valu rindades,
günekomastia,
östradiooli taseme tõus,
testosterooni taseme tõus
Üldised häired ja
erinevad süstekoha
väsimus,
manustamiskoha
reaktsioonid3
asteenia,
reaktsioonid
hüperhidroos4
Kindla kõrvaltoime kirjeldamiseks on kasutatud kõige sobivamat MedDRA terminit. Sünonüüme või seotud
reaktsioone ei ole tabelisse kantud, kuid ka neid tuleks arvesse võtta.
1 lööve sh papulaarne lööve
2 lihashäired: lihasspasmid, lihaspinge ja müalgia
3 erinevad süstekoha reaktsioonid: valu, ebamugavustunne, pruuritus, erüteem, hematoom, ärritus ja reaktsioon
süstekohal
4 hüperhidroos: hüperhidroos ja öine higistamine

Õlilahustest tingitud pulmonaalne mikroembolism võib harvadel juhtudel põhjustada nähte ja
sümptomeid nagu köha, düspnoe, halb enesetunne, hüperhidroos, valu rinnus, pearinglus, paresteesia
või sünkoop. Need reaktsioonid on pöörduvad ning võivad tekkida süstimise ajal või vahetult pärast
seda. Oletatavatest õlilahusest tingitud pulmonaarse mikroembolismi juhtudest on teatatud harva
(firma või teataja poolt) nii kliinilistes uuringutes (≥ 1/10 000 ja < 1/1000 süsti kohta) kui ka
turuletuleku järgselt (vt lõik 4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel).

Lisaks ülalnimetatud kõrvaltoimetele on testosterooni sisaldavate preparaatidega ravitud patsientidel
täheldatud ka närvilisust, vaenulikkust, uneapnoed, erinevaid nahareaktsioone sh seborröad,
erektsioonisageduse tõusu ja väga harvadel juhtudel kollatõbe.

Ravi suuri testosterooniannuseid sisaldavate preparaatidega põhjustab sageli pöörduvat katkenud või
vähenenud spermatogeneesi, mille tõttu kahaneb ka munandite suurus; hüpogonadismi asendusravi
testosterooniga võib harvadel juhtudel põhjustada püsivat valulikku erektsiooni (priapism). Suured
annused või pikaajaline testosterooni manustamine kutsub aeg-ajalt esile veepeetuse ja ödeemi
esinemissageduse tõusu.

4.9. Üleannustamine

Pärast üleannustamist pole vaja mingeid spetsiaalseid ravimeetmeid kasutusele võtta, peale antud
ravimiga teraapia lõpetamise või doosi vähendamise.


5
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: androgeenid, 3-oksoandrosteen-4-derivaadid;
ATC kood: G03BA03

Testosteroonundekanoaat on organismis esineva androgeeni, testosterooni ester, mille aktiivne vorm
testosteroon saadakse pärast kõrvalahela lõhustamist.

Testosteroon on meessoo kõige olulisem androgeen, mida sünteesitakse põhiliselt testistes. Vähesel
määral sünteesitakse testosterooni ka neerupealise koores.

Testosteroon on vastutav meessoole iseloomulike tunnuste avaldumise eest fetaalse arengu, varase
lapsepõlve ning puberteediaegse arengu ajal, misjärel on testosteroon vastutav juba meessoole omase
fenotüübi säilitamise ning androgeensõltuvate funktsioonide (nt spermatogenees, lisasugunäärmed)
eest. Samuti täidab ta mitmeid funktsioone näiteks nahas, lihastes, skeletis, neerus, maksas, luuüdis ja
kesknärvisüsteemis.

Sõltuvalt sihtorganist on testosterooni toimete spekter peamiselt androgeenne (nt eesnääre,
seemnepõiekesed, munandimanus) või valkude sünteesi soodustav (lihas, luu, hematopoees, neerud,
maks).

Mõnedes elundites tulevad testosterooni mõjud esile pärast testosterooni perifeerset muutust
östradiooliks, mis seejärel seondub östrogeeni retseptoritega märklaudraku tuumas.
Märklaudrakkudeks on nt ajuripatsi, rasva-, aju-, luurakud ja munandi Leydigi rakud.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Nebido on intramuskulaarselt manustatav testosteroonundekanoaadi depoopreparaat ja seega ei läbi
esmast passaaži. Pärast testosteroonundekanoaadi õlilahuse lihasesse süstimist vabaneb ühend järk-
järgult ning lõhustatakse peaaegu täielikult seerumis olevate esteraaside poolt testosterooniks ja
undekanoahappeks. Ühe päeva möödumisel manustamisest võib seerumis oleva testosterooni tase olla
basaalsest kõrgem.

Tasakaalu tingimused
Hüpogonadismi all kannatavale meesterahvale esmase 1000 mg testosteroonundekanoaadi
intramuskulaarse süstimise järel saadi 7 päeva möödudes keskmiseks Cmax väärtuseks 38 nmol/l
(11 ng/ml). Teine annus manustati 6 nädalat pärast esimest süsti ning testosterooni maksimaalseks
kontsentratsiooniks saadi ligikaudu 50 nmol/l (15 ng/ml). Järgneva kolme manustamise ajal säilitati
konstantne 10-nädalane annustamisintervall ning tasakaaluseisund saavutati kolmanda ja viienda
manustamiskorra vahel. Keskmised testosterooni Cmax ja Cmin väärtused tasakaalu tingimustes olid
vastavalt ligikaudu 37 (11 ng/ml) ja 16 nmol/l (5 ng/ml). Cmin väärtuste intra- ja interindividuaalse
varieeruvuse aritmeetiline keskmine (variatsioonikoefitsient %) oli vastavalt 22% (vahemik: 9...28%)
ja 34% (vahemik: 25...48%).

Jaotumine
Ligikaudu 98% meeste seerumis ringlevast testosteroonist on seondunud suguhormooni siduva
globuliiniga (SHSG) ja albumiiniga. Bioloogiliselt aktiivne on ainult testosterooni mitteseondunud,
vaba fraktsioon. Eakatel meestel tuvastati pärast testosterooni intravenoosset infusiooni testosterooni
eliminatsiooni poolväärtusajaks ligikaudu üks tund ja näiliseks jaotusruumalaks määrati ligikaudu
1,0 l/kg.

Metabolism
Pärast estri lõhustamist testosteroonundekanoaadist tekkiv testosteroon metaboliseeritakse ja eritatakse
samamoodi kui endogeenne testosteroon. Undekanoahape metaboliseeritakse ß-oksüdatsiooni teel,
samamoodi kui teised alifaatsed karboksüülhapped. Peamised testosterooni aktiivsed metaboliidid on
östradiool ja dihüdrotestosteroon.

Eritumine
Testosterooni metaboliseeritakse ulatuslikult nii maksas kui ka väljaspool seda. Radioaktiivselt
märgistatud testosterooni manustamisel leidub ligikaudu 90% radioaktiivsusest uriinis glükuroonhappe
ja väävelhappe konjugaatidena ja 6% radioaktiivsusest esineb väljaheidetes pärast enterohepaatilist
tsirkulatsiooni. Kuseteede ravimid sisaldavad androsterooni ja etiokolanolooni. Sellise
depoopreparaadi intramuskulaarse manustamise järgselt iseloomustab vabanemise kiirust
poolväärtusaeg 90±40 päeva.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Toksikoloogiliste uuringutega ei ole näidatud teisi mõjusid peale nende, mida saab põhjendada Nebido
hormoonprofiiliga.

Katsed pöördmutatsiooni mudeliga (Ames'i test) või hamstri munasarjarakke kasutades on näidanud,
et in vitro ei ole testosteroon mutageenne. Laboriloomadel sooritatud katsete tulemused on näidanud
seost androgeenravi ja teatud liiki vähkkasvajate vahel. Rottidega läbiviidud katsete andmed on
näidanud, et eesnäärmevähi esinemissagedus tõusis pärast testosteroonravi.

Suguhormoonid hõlbustavad teatud kartsinogeensete ühendite poolt indutseeritud kindlate
tuumoriliikide arenemist. Viimase tähelepaneku kliiniline tähtsus on teadmata.

Viljakusuuringud närilistel ja primaatidel on näidanud, et testosteroonravi võib kahjustada fertiilsust,
pärssides annusest sõltuvalt spermatogeneesi.


6
FARMATSEUTILISED ANDMED

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Bensüülbensoaat,
rafineeritud kastoorõli.

6.2. Sobimatus

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.
Ravim tuleb koheselt pärast ampulli esmast avamist ära kasutada.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ampull
5 ml pruuni värvi klaasist (tüüp I) ampull, täitemahuga 4 ml.
Pakendi suurus: 1 x 4 ml.

Viaal
6 ml pruuni värvi klaasist (tüüp I) viaal halli bromobutüülist punnkorgi (fooliumiga-kaetud ETFE) ja
äärisega korgiga, täitemahuga 4 ml.
Pakendi suurus: 1 x 4 ml.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Intramuskulaarset süstelahust tuleb enne kasutamist visuaalselt kontrollida ja kasutada tohib ainult
selget ilma nähtavate osakesteta lahust.

Ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus tuleb hävitada vastavalt kohalikele
seadustele.

Ampull
Märkused murdmiskohaga ampullide (OPC - One-Point-Cut) kasutamise kohta
Ampullil on värvitäpist allpool märgistatud murdmiskoht, mistõttu ampullikaela viilimine ei ole
vajalik. Enne avamist kindlustage, et ampulli kaelaosas olev lahus oleks valgunud ampulli alaossa.
Avamiseks kasutage mõlemat kätt. Ühe käega hoidke ampulli alaosast, teise käega murdke ära ampulli
ülaosa, suunaga värvitäpist eemale.
Viaal
Viaal on ainult ühekordseks kasutamiseks.


7
MÜÜGILOA HOIDJA

Bayer Pharma AG
D-13342 Berlin
Saksamaa


8
MÜÜGILOA NUMBER

472505


9
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 12.05.2005
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 06.02.2009


10
TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2013