MIFLONIDE

Toimeained: budesoniid

Ravimi vorm: inhalatsioonipulber kõvakapslis

Ravimi tugevus: 400mcg 60TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on MIFLONIDE ja milleks seda kasutatakse

Miflonide sisaldab budesoniidi.
200 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60 kapslit pakendis.
400 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60 kapslit pakendis.

Budesoniid kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kortikosteroidideks ja seda kasutatakse astma
raviks.

Miflonide inhalatsioonipulbrit kasutatakse täiskasvanutel ja lastel alates 6. eluaastast ja vanematel
bronhiaalastma korral hingamisteede põletikulise seisundi raviks ja ärahoidmiseks juhul kui on vajalik
säilitusravi glükokortikosteroididega.
Miflonide regulaarne kasutamine aitab ennetada astma sümptomeid ning kasutamine peab olema
järjepidev ka astma sümptomite puudumisel.

2. Mida on vaja teada enne MIFLONIDE võtmist

Ärge kasutage Miflonide
- Kui olete budesoniidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
- Kui põete või olete põdenud kopsutuberkuloosi.
Kui mõni neist kehtib teie kohta, siis ärge kasutage Miflonide ja rääkige oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- Kui kasutate mõnda teist glükokortikosteroidi sisaldavat ravimit.
- Kui teil on kunagi olnud tuberkuloos
- Kui teil esineb teisi hingamisteede haigusi peale astma.
- Kui olete rase või toidate last rinnaga.
- Kui teil on maksahaigusi või põete kollatõbe. Arst kirjutab teile sobiva ravimi annuse.
Kui mõni neist kehtib teie kohta, informeerige sellest arsti enne Miflonide kasutamist.


• Kui teil tekib kopsude või hingamisteede põletik. Sümptomiteks võivad olla ägenenud köha, palavik
või röga.
• Kui pärast Miflonide kasutamist tekivad hingamisraskused koos viliseva hingamise ja köhaga
(paradoksaalne bronhospasm).
• Kui teil tekib Miflonide-ravi ajal nahapunetus, sügelus, lööve, hingamis- või neelatamisraskused,
pearinglus või kurgu- ja näoturse.
• Kui teil tekib Miflonide-ravi ajal kaalumuutus, nõrkus, kõhupiirkonna rasvumine, iiveldus või püsiv
kõhulahtisus.
• Kui teil tekib nägemise halvenemine või hägustumine.
• Kui teil tekivad unehäired, depressioon või muretsemine, rahutus, närvilisus, ülierutuvus või ärrituvus.
• Kui teil tekivad Miflonide ravi ajal seennakkused suus.
Kui mõni neist kehtib teie kohta, siis rääkige sellest koheselt oma arstile.

Muud ravimid ja Miflonide
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete
kasutada mis tahes muid ravimeid. Kui peate minema haiglasse, võtke kasutatavad ravimid endaga
kaasa.
Eriti oluline on see teatud ravimite puhul, mida kasutatakse:
• infektsioonide raviks (nt itrakonasool, atazanaviir, ketokonasool, klaritromütsiin, rifampitsiin)
• HIV raviks (nt ritonaviir, nelfinaviir)
• südame rütmihäirete raviks (nt amiodaroon)
Sellisel juhul võib osutuda vajalikuks mõne ravimi doosi muuta ja/või muid ettevaatusabinõusid
kasutusele võtta.

Lapsed ja noorukid
Miflonide ei tohi kasutada alla 6 aastased lapsed.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Imetamine ei ole Miflonide-ravi ajal soovitatav.

HOIATUS
Ärge neelake kapsleid alla! Kapslites sisalduv pulber on mõeldud inhaleerimiseks (sisse
hingamiseks) spetsiaalse inhalaatori Aerolizer® abil.

Miflonide sisaldab laktoosi
Ravim sisaldab abiainena laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te
enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas MIFLONIDE võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või
apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud: tavaline säilitusannus on 200…400 mikrogrammi kaks korda ööpäevas. Astma
sümptomite paranedes võib teie raviarst annust vähendada. Ravimi annus sõltub astma raskusastmest
ning võib seetõttu erineda ülaltoodust. Suurim täiskasvanutele lubatav raviannus on 800 mikrogrammi
kaks korda ööpäevas (1600 mikrogrammi ööpäevas).

Kasutamine lastel ja noorukitel
Lapsed (alates kuuendast eluaastast): tavaline säilitusannus on 100…200 mikrogrammi kaks korda
ööpäevas. Astma sümptomite paranedes võib raviarst annust vähendada. Ravimi annus sõltub astma

raskusastmest ning võib seetõttu erineda ülaltoodust. Suurim lastele lubatav raviannus on
400 mikrogrammi kaks korda ööpäevas (800 mikrogrammi ööpäevas).
Kui te ei ole kindel, millises annuses Miflonide peaksite kasutama, siis küsige seda oma raviarstilt.

Oluline on Miflonide kasutada regulaarselt iga päev. Ka astma sümptomite puudumisel tuleb ravi jätkata,
kuna see võimaldab astma ägenemist ära hoida. Ravi ei tohi järsult lõpetada. Miflonide-ravi ajal peate
tõenäoliselt regulaarselt oma raviarsti külastama, et hinnata vajaminevat raviannust või kopsude
funktsiooni.

Teil võidakse paluda kaasas kanda hoiatuskaarti, sest vigastuse, operatsiooni või tõsise infektsiooni
korral võib teie seisund vajada täiendavat põletikuvastast ravi.

Soovitatav on Miflonide kasutada iga päev samal ajal. See aitab meeles pidada millal ravimit kasutada.

Miflonide inhaleeritavat pulbrit kasutatakse ainult koos vastava inhalaatoriga. Ärge kasutage Miflonide
inhaleerimiseks teist tüüpi inhalaatoreid!
Kui märkate, et ravi ajal astma sümptomid süvenevad, siis informeerige sellest koheselt oma raviarsti.
Miflonide ei ole mõeldud ägeda astmahoo raviks. Ägeda astmahoo korral tuleb kasutada teisi ravimeid.

Kui olete eelnevalt pikka aega kasutanud suukaudseid glükokortikosteroide ning alustate üleminekut
Miflonide inhaleeritavale ravile, tuleb vähendada suukaudse ravimi annust järk-järgult vastavalt arstilt
saadud juhistele.

Pärast Miflonide inhaleerimist loputage suud põhjalikult veega ja sülitage loputusvesi välja. See on
vajalik suu seenhaiguste vältimiseks.

Kui te kasutate Miflonide rohkem kui ette nähtud
Kui eksikombel manustate ravimit suuremas koguses kui ette nähtud või kui keegi teine kasutab teie
ravimit, siis pöörduge koheselt arsti poole või haiglasse ja näidake ravimi pakendit. On väga oluline, et te
võtaksite ravimit vastavalt arsti või apteekri poolt antud juhistele. Te ei tohi ise oma ravimi annust tõsta
ega vähendada, vaid võtma ühendust oma arstiga.

Kui te unustate Miflonide kasutada
Kui unustate tavapärasel ajal Miflonide inhaleerida, siis kasutage järgmine ravimi annus järgmisel
ettenähtud ajal. Unustatud annust ei ole vaja täiendavalt manustada.

Kui te lõpetate Miflonide kasutamise
Miflonide kasutamist ei tohi järsult lõpetada.

Kuidas kasutada kapsleid ja inhalaatorit

1. Eemalda inhalaatori kate.2. Hoia inhalaatori põhja kindlalt paigal ja pööra huulikut noolega näidatud suunas3. Aseta kapsel kapslikujulisse pessa inhalaatori põhjas. On oluline, et te võtaksite kapsli blisterpakendist
vahetult enne selle kasutamist.4. Võimalikud kõrvaltoimed

Pööra huulik tagasi suletud asendisse.


5. Kuidas MIFLONIDE säilitada

Suru tugevalt pruune nuppe ÜKS KORD, hoides inhalaatorit püstiasendis. Lase nupud lahti.
Tähelepanu! Kapsel võib killustuda ning väikesed želatiini tükid võivad sattuda teie suhu ja neelu.
Želatiin on söödav ja seetõttu kahjutu.
Tõenäosus kapsli killustumiseks on väiksem, kui purustate kapsli ühe vajutusega, kui kapsleid on õigesti
säilitatud ning kui te võtate need pakendist vahetult enne kasutamist.


6. Pakendi sisu ja muu teave

Hingake sügavalt välja.
7. Asetage huulik suhu ja kallutage pea veidi tahapoole. Sulgege huuled ümber huuliku ning hingake
kiirelt ja ühtlaselt sisse nii sügavalt, kui saate. Kapsli pöörlemine ja pulbri lendumine peaks tekitama
vuriseva heli. Kui vurisevat heli ei teki, võib kapsel olla oma pesas takerdunud. Avage inhalaator ja
võtke kapsel välja. Ärge tehke seda nuppudele vajutades.8. Kui te kuulsite vurisevat heli, hoidke veidi aega hinge kinni ja eemaldage huulik suust. Seejärel
hingake välja. Avage inhalaator veendumaks, kas kapsel on tühi. Kui kapslisse on jäänud veel pulbrit,
korrake punktides 6…8 kirjeldatut.
9. Pärast kasutamist avage inhalaator, võtke tühi kapsel välja, sulgege huulik ja asetage sellele kate
tagasi.

Inhalaatori puhastamine
Pulbri jääkide eemaldamiseks pühkige huulikut ja kapsli pesa KUIVA riidega. Selleks võib kasutada ka
puhast pehmet pintslit.

MIDA ON VAJA Miflonide KASUTAMISE KORRAL SILMAS PIDADA
Kui märkate, et ravi ajal astma sümptomid süvenevad, siis informeerige sellest koheselt oma raviarsti.


4.
Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised (1...10 patsiendil 10 000st)
- hingamisraskused koos viliseva hingamisega või köha.
- äge allergiline nahalööve, sügelus, urtikaaria, hingamis- või neelamisraskused, pearinglus ja/või näo-
või kõriturse.
- tugev nõrkustunne, kehakaalu langus, iiveldus ja püsiv kõhulahtisus, need võivad olla neerupealise
funktsioonilanguse sümptomiteks.
- kehakaalu tõus, kuunägu, nõrkus ja/või alakõhu rasvumus, need võivad olla hormonaalsetest häiretest
tingitud Cushingi sündroomi e hüperadrenokortitsismi sümptomiteks.
- nägemise muutumine ähmaseks või nägemise häirumine (silmaläätse hägusus või silma siserõhu
suurenemine).
Kui teil tekib mõni nendest kõrvaltoimetest, rääkige sellest otsekohe oma arstile.


Sagedased kõrvaltoimed (1...10 patsiendil 100st)
- köha
Kui köha on tugev, rääkige sellest oma arstile.

Harva esinevad kõrvaltoimed (1...10 patsiendil 10 000st)
- kasvupeetus lastel ja noorukitel
- luudehõrenemine. Mida tihedamad on luud, seda väiksem on luumurru tõenäosus
- tujukus või teised käitumishäired, sh depressioon lastel
- neelu ja kurgu põletikunähud (nt. suuõõne ja neelu kandidoos)
- hääle kähedus
- kurgu valulikkus ja ärritusnähud
Kui teil tekib mõni nendest kõrvaltoimetest, rääkige sellest oma arstile.
Võib esineda ka teisi kõrvaltoimeid, aga nende esinemissagedus on teadmata

Unehäired, depressioon või muretsemine, rahutus, närvilisus, ülierutuvus või ärrituvus. Nimetatud
käitumishäired esinevad lastel suurema tõenäosusega.

Kontaktdermatiidiks kutsutav nahahäire, mis võib tekkida siis, kui naha pind puutub kokku kehavälise
ainega.

Kirjanduses on avaldatud muid kõrvaltoimeid patsientidel, kes võtavad pikaajaliselt (3 aastat) sarnast
ravimit (mis sisaldab sama toimeainet nagu Miflonide) KOKi raviks:
- naha verevalumid
Kui need on tõsised, rääkige sellest oma arstile

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma raviarstile.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma <arsti> <,> <või> <apteekri> <või>
meditsiiniõega>. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot
ravimi ohutusest.


5.
Kuidas Miflonide säilitada

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.
Säilitada temperatuuril kuni 25°C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.


Mida Miflonide sisaldab
- Toimeaine on budesoniid.
- Abiained on:
Kapsli sisu: laktoosmonohüdraat
Kapsli kest: zelatiin.

Kuidas Miflonide välja näeb ja pakendi sisu

Miflonide on inhaleeritav pulber želatiinkapslis. Kapsli üks pool on roosa ja teine pool on värvitu. Üks
kapsel sisaldab 200 mikrogrammi või 400 mikrogrammi glükokortikosteroidi budesoniid ning abiainena
laktoosi. Kapslid on blisterpakendis ning pakendatud 60 kapsli kaupa karpi (koos inhalaatoriga
Aerolizer® või ilma). Pulbri inhaleerimiseks kasutatakse spetsiaalset inhalaatorit (Aerolizer®).

Müügiloa hoidja:
Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Soome

Tootja:
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
90429 Nürnberg
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole:

Novartis Pharma Services Inc. Eesti filiaal
Pärnu mnt. 141
11314 Tallinn
Telefon: 6630810

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2013
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Miflonide, 200 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis
Miflonide, 400 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks kõvakapsel inhalatsioonipulbriga sisaldab 200 mikrogrammi või 400 mikrogrammi budesoniidi.
INN. Budesonidum

Teadaolevat toimet omav abiaine:
Laktoos (üks kõvakapsel sisaldab 25 mg laktoosi).
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Inhalatsioonipulber kõvakapslis.

Miflonide 200 mikrogrammi kapsli kaas on läbipaistmatu heleroosa ja kapsli keha on läbipaistev
värvitu ning sellel on märgistus "Φ/BUDE 200".
Miflonide 400 mikrogrammi kapsli kaas on läbipaistmatu roosa ja kapsli keha on läbipaistev värvitu
ning sellel on märgistus "Φ/BUDE 400".

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Püsiva astma pikaajaline põletikuvastane ravi, sealhulgas astma ägenemise vältimine.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Budesoniidi annustamine on individuaalne. Säilitusravi väikseim sümptomite kontrolli tagav annus
võib olla patsientidel erinev. Budesoniidi manustatakse regulaarselt iga päev. Inhalaatori vahetamisel
tuleb individuaalselt ka annus uuesti tiitrida. Suu ja neelu kandidiaasi tekke vältimiseks on vajalik
pärast ravimi igat manustamist loputada suud veega ja loputusvesi välja sülitada (vt lõik 4.4 ja lõik
4.8). Suu loputamine aitab vältida ka kurguärritust ja vähendada süsteemsete toimete riski.
Kapslis sisalduv inhaleeritav pulber manustatakse spetsiaalse inhalaatori Aerolizer abil. Ravimi õige
manustamise tagamiseks peab arst või tervisehoiutöötaja:
• juhendama patsienti Aerolizer’it juhendi järgi õigesti kasutama, et ravim jõuaks kopsus
sihtmärkkohta
• teavitama patsienti, et need kapslid on ainult inhaleerimiseks ning kapslit ei tohi alla neelata (vt
lõik 4.4)
Täpne kasutusjuhend on pakendi infolehes.
Ühes kapslis on väikseim annus 200 mikrogrammi. Kui üksikannus peab olema väiksem kui 200
mikrogrammi, ei saa seda ravimit kasutada.

Täiskasvanud:
Kerge raskusastmega astmaga täiskasvanud patsientidel võib ravi alustada minimaalse terapeutiliselt
efektiivse annusega, 200 mikrogrammi üks kord ööpäevas. Tavaline säilitusannus on 200…400
mikrogrammi kaks korda ööpäevas (vastab 400 … 800 mikrogrammile ööpäevasele annusele).
Astma ägenemise korral või eelnevalt suukaudseid glükokortikosteroide kasutanud patsiendi
üleminekul inhaleeritavale budesoniidravile või suukaudsete glükokortikosteroidide annuse
vähendamisel võib annust suurendada kuni 1600 mikrogrammini ööpäevas jaotatuna 2…4
manustamiskorrale.

Patsientide erirühmad

Lapsed (alates kuue aasta vanusest):
Kliiniliste andmete puudumise tõttu alla 6-aastastel lastel ei tohi Miflonide selles vanuserühmas
kasutada.
Kerge raskusastmega astmaga lastel võib ravi alustada annusega 200 mikrogrammi üks kord ööpäevas.
Tavaline säilitusannus on 100…200 mikrogrammi kaks korda ööpäevas (vastab 200 … 400
mikrogrammile ööpäevasele annusele). Maksimaalne ööpäevane annus lastel on 800 mikrogrammi
(jaotatuna 2 manustamiskorraks).
Säilitusannus tuleb tiitrida väikseimaks terapeutiliselt efektiivseks annuseks, mis hoiab astma kontrolli
all.

Neerukahjustus
Puuduvad kliinilised uuringud neerukahjustusega patsientidel. Suukaudse budesoniidi
farmakokineetiliste andmete põhjal on ebatõenäoline, et nimetatud patsientidel ravimi süsteemne
toime muutub kliiniliselt olulisel määral (vt lõik 5).

Maksakahjustus
Puuduvad kliinilised uuringud maksakahjustusega patsientidel. Kuna budesoniid eemaldatakse
peamiselt maksa ainevahetuse kaudu, siis tuleks raske maksakahjustusega patsientidel Miflonide
kasutada ettevaatusega. Suukaudse budesoniidi farmakokineetiliste andmete põhjal on ebatõenäoline,
et kerge kuni keskmise raskusega maksakahjustusega patsientidel ravimi toime muutub kliiniliselt
olulisel määral (vt lõik 5).

Eakad (üle 65 aasta vanused)
Puuduvad kliinilised uuringud üle 65-aastastel patsientidel.

4.3. Vastunäidustused

• Ülitundlikkus budesoniidi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes.
• Ravim on vastunäidustatud aktiivse kopsutuberkuloosiga patsientidele.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravi profülaktiline toime
Patsientidele tuleb selgitada, et inhaleeritavat budesoniidi kasutatakse bronhiaalastma ägenemise
ennetamiseks ning ravimit tuleb tarvitada regulaarselt iga päev ka sümptomite puudumisel. Budesoniid
ei leevenda ägeda bronhospasmiga seisundeid, samuti pole see näidustatud status asthmaticus'e
esmaseks raviks või teiste bronhiaalastma ägedate seisundite raviks.
Erilist tähelepanu vajavad latentse kopsutuberkuloosiga patsiendid ja hingamisteede seen- või
viirusnakkustega patsiendid.

Kaasuvad seisundid
Eriline ettevaatus on vajalik patsientide puhul, kellel on latentne kopsutuberkuloos või hingamisteede
seen- või viirusinfektsioon.
Ravimit tuleb manustada ettevaatusega bronhiektaasiatega ja pneumokonioosiga patsientidele, kuna
hingamisteede seennakkuste risk võib suureneda.

Astma ägenemine
Raske bronhiaalastma ägenemise ajal tuleb kaaluda inhaleeritava budesoniidi annuse suurendamist või
läbi viia lühiajaline ravikuur suukaudsete glükokortikosteroididega ning hingamisteede põletiku korral
ka antibiootikumidega. Budesoniid ei ole ette nähtud ägedate astmahoogude kiireks leevendamiseks,
milleks kasutatakse inhaleeritavat lühitoimelist bronhodilataatorit.

Paradoksaalne bronhospasm
Nagu ka muu inhaleeritava ravi puhul, võib harvadel juhtudel tekkida paradoksaalne bronhospasm,
mis avaldub kiiresti süveneva hingamisraskusena pärast ravimi manustamist. Sellisel juhul tuleb ravi
inhaleeritava budesoniidiga otsekohe lõpetada, hinnata patsiendi seisundit ja vajadusel alustada muud
ravi. Astma halvenemisel (sagenenud vajadus kasutada lühitoimelist inhaleeritavat bronhodilataatorit või
püsivad respiratoorsed sümptomid) peaksid patsiendid pöörduma arsti poole. Sellisel juhul tuleks
patsiendi seisundit uuesti hinnata ja kaaluda põletikuvastase ravi tõstmist, inhaleeritavate või
suukaudsete kortikosteroidide annuse suurendamist.

Süsteemsed toimed
Suurte annuste pikaajalisel manustamisel võib inhaleeritavate kortikosteroidide kasutamisel ilmneda ka
steroidide süsteemne toime. Tõenäosus süsteemsete toimete tekkeks on inhaleeritava ravi korral
tunduvalt väiksem kui suukaudse kortikosteroidravi korral. Võimalikeks süsteemseteks kõrvaltoimeteks
on neerupealiste funktsiooni supressioon, hüperadrenokortitsism (Cushingi sündroom), lastel ja
noorukitel kasvupeetus, osteoporoos, katarakt ja glaukoom, ülitundlikkusreaktsioonid ja harvem mitmed
psühholoogilised või käitumishäired, sealhulgas psühhomotoorne hüperaktiivsus, unehäired, ärevus,
depressioon või agressioon (peamiselt lastel). Seepärast on oluline, et inhaleeritavate kortikosteroidide
annus oleks viidud väikseimale astma kontrolli tagavale tasemele (vt lõik 4.8).
Maksafunktsiooni langus mõjutab kortikosteroidide eliminatsiooni, põhjustades aeglasemat eritumist
ja suuremat süsteemset ekspositsiooni. Pöörata tähelepanu võimalikele süsteemsetele kõrvaltoimetele.

Toime kasvule
Pikaajaliselt inhaleeritavate kortikosteroididega ravitavatel lastel on soovitatav regulaarselt jälgida kasvu.
Kasvu aeglustumisel tuleb ravi uuesti hinnata eesmärgiga vähendada inhaleeritavate kortikosteroidide
annust ja võimalusel viia see väikseimale astma kontrolli tagavale tasemele. Hoolikalt tuleb kaaluda
kortikoidsteroidravist saadava kasu ja võimaliku kasvu aeglustava toime riski suhet. Lisaks peaks
kaaluma patsiendi suunamist vastava eriala pediaatri juurde. Inhaleeritavate kortikosteroididega
seostatava kasvupeetuse pikaajalised mõjud ja mõju täiskasvanu kasvule ei ole teada. Võimalust kasvus
„järele võtta“ peale inhaleeritavate kortikosteroidide ravi lõpetamist, ei ole piisavalt uuritud.

Samaaegselt kasutatavad ravimpreparaadid
Hoiduda tuleb samaaegsest ravist itrakonasooli, atazanaviiri, ketokonasooli, ritonaviiri või teiste
tugevate CYP3A4 inhibiitoritega (nt mitmed asooli tüüpi antimükootikumid, HIV proteaasi
inhibiitorid ja makroliidantibiootikumid) (vt lõik 4.5).
Inhaleeritavate kortikosteroidide suurte, eriti soovitatust suuremate annuste pikaajalisel kasutamisel
võib tekkida kliiniliselt oluline neerupealiste supressioon. Tugeva stressiga kokkupuutel võivad nendel
patsientidel tekkida neerupealiste puudulikkuse nähud ja sümptomid. Stressiperioodidel või plaaniliste
operatsioonide korral tuleks kaaluda täiendava süsteemse kortikosteroidravi kasutamist.
Neerupealiste funktsiooni tuleb regulaarselt kontrollida süsteemse hormooni annuse vähendamisel, kui
patsient viiakse üle süsteemselt kortikosteroidravilt inhaleeritavale kortikosteroidile, samuti
patsientidel, kellel kasutatakse pikaajaliselt suuri annuseid.
200-mikrogrammised kapslid sisaldavad 24,77 mg laktoosmonohüdraati; 400-mikrogrammised
kapslid sisaldavad 24,54 mg laktoosmonohüdraati. See kogus ei kutsu esile laktoositalumatuse
reaktsioone.
Ravi ajal inhaleeritavate kortikosteroididega võib tekkida suuõõne kandidiaas. See nakkus võib vajada
sobivat seenevastast ravi ning mõnedel patsientidel võib vajalikuks osutuda ravi katkestamine (vt ka
lõik 4.2).

Erihoiatused:

Glükokortikosteroidraviga alustavad patsiendid.
Ravimi terapeutiline toime saabub tavaliselt 10 ööpäeva jooksul. Bronhide suurenenud limaerituse korral
võib kaaluda lisaks lühikese (2-nädalase) ravikuuri läbiviimist suukaudsete glükokortikosteroididega.

Glükokortikosteroide kasutavad patsiendid.
Miflonide kasutamisel võib välja vahetada või oluliselt vähendada suukadsete glükokortikosteroidide
annust, säilitades astma kontrolli. Patsiendid, kellel on plaanis suukaudsetelt glükokortikosteroididelt
üleminek inhaleeritavatele steroididele, peaks bronhiaalastma olema eelnevalt kompenseeritud.
Paralleelselt suukaudse glükokortikosteroidiga tuleks inhaleeritavat budesoniidi kasutada suures annuses
umbes 10 päeva jooksul. Seejärel vähendatakse järk-järgult suukaudse glükokortikosteroidi annust
(näiteks vähendades prednisolooni ööpäevast annust 2,5 mg võrra kuus) kuni väikseima võimaliku
annuseni. Süsteemset kortikosteroidravi või suukaudselt manustatud budesoniidravi ei tohi järsult
lõpetada, vaid see peab toimuma aeglaselt. Paljudel juhtudel on võimalik suukaudne kortikosteroid
täielikult asendada Miflonide’ga.

Erilist tähelepanu vajavad patsiendid, kes viiakse üle süsteemselt hormoonravilt inhaleeritavatele
glükokortikosteroididele. Pärsitud neerupealiste talitlusega patsientidel võivad traumad, kirurgilised
operatsioonid ja ägedad põletikud esile kutsuda neerupealiste koore puudulikkuse nähte. Hüpotalamuse-
hüpofüüsi- neerupealise telje funktsiooni peab regulaarselt jälgima ning vajadusel suukaudse steroidi
annust ajutiselt suurendama. Patsientidel on soovitav kanda endaga kaasas kaarti, millel on
informatsioon nende tervisliku seisundi ja raviga seotud võimalike riskide kohta.
Süsteemse glükokortikosteroidravi asendamine inhaleeritava budesoniidiga võib esile tuua eelnenud
raviga alla surutud allergilised reaktsioonid (allergiline riniit, ekseem), patsiente võib tabada unisus,
lihas- või liigesvalu, mõnikord iiveldust ja oksendamine. Neid allergilisi haigusi tuleb ravida
antihistamiinsete ravimitega ja lokaalselt manustatavate kortikosteroididega.

Suu ja neelu kandidiaasi vältimiseks on vajalik pärast igat ravimi manustamiskorda loputada suud
veega. Kandidiaasi tekkimisel on see enamikel juhtudel ravitav lokaalse seenevastase raviga ilma
Miflonide-ga ravi katkestamata (vt lõigud 4.2 ja 4.8).

Miflonide kasutamisel võib välja kujuneda düsfoonia (hääle kähisemine), kuid see on pöörduv ja kaob
pärast ravi lõpetamist või annuse vähendamist ja/või häälelepaeltele puhkuse võimaldamist (vt lõik
4.8).

Ravimi vale manustamine.
Teatatud on juhtumitest, kus patsiendid on Aerolizer inhalaatori kasutamise asemel Miflonide kapsli alla
neelanud. Enamikul juhtudel ei seostatud allaneelamist kõrvaltoimete tekkega. Tervishoiutöötajad
peavad juhendama patsienti Miflonide õigesti kasutama (vt lõik 4.2). Kui patsiendi hingamise seisund ei
parane Miflonide kasutamisel, tuleb patsiendilt küsida, kuidas ta Miflonide kasutab.

Kapslid sisaldavad laktoosi. Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada harvaesineva päriliku
galaktoositalumatuse, laktaasipuudulikkuse või glükoos-galaktoosi malabsorptsiooniga patsientidel.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Budesoniid metaboliseerub peamiselt tsütokroom P450 (CYP) isoensüümi 3A4 (CYP3A4) kaudu.
CYP3A4 inhibiitorite koosmanustamine (nt itrakonasool, atazanavir, ketokonasool, ritonavir, nelfinavir,
amiodaroon, klarütromütsiin) inhibeerib teadaolevalt budesoniidi metabolismi ja seetõttu suureneb
budesoniidi süsteemne ekspositsioon. Koosmanustamisel tuleb jälgida neerupealiste talitlust ja
budesoniidi annus viia vastavusse ravivastusega (vt lõigud 4.4 ja 5.2). Kaaluda võib ka budesoniidi
annuse vähendamist.
Suures annuses inhaleeritava budesoniidi kasutamisega seotud piiratud andmed näitavad, et
plasmakontsentratsioon võib märkimisväärselt suureneda (keskmiselt neljakordne), kui samaaegselt
inhaleeritava budesoniidiga (ühekordne annus 1000 mikrogrammi) manustatakse intrakonasooli
annuses 200 mg üks kord ööpäevas.

Tugevate CYP3A4 indutseerijatega (nt rifampitsiin) koosmanustamisel võib budensoniidi metabolism
kiireneda ja seetõttu väheneda süsteemne ekspositsioon (vt lõik 5.2).
Kortikosteroidide plasmakontsentratsiooni suurenemist ja toime tugevnemist on täheldatud naistel, kes
said ka östrogeene ja hormonaalseid kontratseptiive, kuid seda toimet ei ole täheldatud budesoniidi ja
väikeseannuseliste kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide samaaegsel kasutamisel.
Neerupealiste funktsiooni võimaliku pärssimise tõttu võib AKTH stimulatsioonitest hüpofüüsi
puudulikkuse diagnoosimiseks anda valesid tulemusi (madalad väärtused).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Loomkatsetes on näidatud, et glükokortikosteroididel on teratogeenne toime (vt lõik 5.3)
Budesoniidi mõju järglaste elujõulisusele ja emapoolsele kahjulikkusele rottidel ning teratogeenne
potentsiaal ja mõju jäneste kasvupeetusele ja fetaalsele suremusele näitavad glükokortikoidide
teratogeenset potentsiaali loomadel.
Puuduvad andmed budesoniidi teratogeense toime või reproduktsioonitoksilisuse kohta inimestel.
Miflonide-t ei tohi kasutada raseduse ajal kui see ei ole hädavajalik. Kui raseduse ajal on
glükokortikosteroidravi vältimatu, tuleks eelistada inhaleeritavaid glükokortikosteroide suukaudselt
manustatavatele nende väiksema süsteemse toime tõttu ekvipotentsete annuste korral.

Imetamine
Budesoniid eritub rinnapiima. Kuid budesoniidi terapeutiliste annuste kasutamisel ei ole oodata toimet
rinnapiimatoidul lapsele. Budesoniidi võib imetamise ajal kasutada.
Kui astmaga imetav naine saab säilitusravi inhaleeritava budesoniidiga (200 või 400 mikrogrammi
kaks korda ööpäevas), on budesoniidi süsteemne ekspositsioon rinnapiimatoidul lapse organismis
ebaoluline. Farmakokineetika uuringus oli hinnanguline ööpäevane lapse annus 0,3% ema ööpäevasest
annusest mõlema annusesuuruse puhul ning keskmine plasmakontsentratsioon lastel oli hinnanguliselt
1/600 ema plasmakontsentratsioonist, eeldades täielikku suukaudset biosaadavust. Budesoniidi
kontsentratsioon kõikides laste plasmaproovides oli allpool määratavuse piiri.
Inhaleeritava budesoniidi kohta saadud andmete ja fakti põhjal, et budesoniidil on lineaarsed
farmakokineetilised omadused pärast terapeutiliste annusevahemike nasaalset, inhaleeritavat,
suukaudset või rektaalset manustamist, on budesoniidi terapeutiliste annuste kasutamisel
rinnapiimatoidul lapseni jõudev ravimi kogus hinnanguliselt väike.

Fertiilsus
Puuduvad andmed budesoniidi kasutamisest ja selle toimest fertiilsusele.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed (tabel 1) on toodud MedDRA-süsteemi organklasside kaupa. Igas organsüsteemi klassis
on kõrvaltoimed järjestatud sageduste kaupa, alustades kõige sagedamini esinevast kõrvaltoimest. Igas
esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras. Lisaks on iga
kõrvaltoime korral esitatud vastav sageduskategooria, kasutades järgmist konventsiooni (CIOMS III):
väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni
<1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Tabel 1

Infektsioonid ja infestatsioonid

Sage
Orofarüngeaalne kandidiaas
Immuunsüsteemi häired

Harv
Kohesed või hilisema tekkega ülitundlikkusreaktsioonid, sh lööve,
kontaktdermatiit, urtikaaria, angioödeem, pruritus ja anafülaktilised
reaktsioonid
Endokriinsüsteemi häired

Harv:
Süsteemsete kortikosteroidide toime nähud ja sümptomid, neerupealiste
funktsiooni supressioon, Cushingi sündroom, hüperadrenokortitsism,
kasvupeetus*
Psühhiaatrilised häired

Harv:
Rahutus, närvilisus, depressioon, käitumise muutused (peamiselt lastel)

Teadmata:
Unehäired, ärevus, psühhomotoorne hüperaktiivsus, agressiivsus
Silma kahjustused

Harv:
Katarakt, glaukoom
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Harv:
Düsfoonia, köha, kähedus, kurgu ärritusnähud

Harv:
Bronhospasm, sh paradoksaalne bronhospasm
Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Harv:
Haavandid
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Harv:
Luude mineraalainete sisalduse langus
*vt lapsed allpool

Esmaselt diagnoositud kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) patsientidel, kes alustavad ravi
inhaleeritavate glükokortikosteroididega, esineb kopsupõletiku riski tõus. Siiski ei leitud
kopsupõletiku riski tõusu kaheksa kliinilise uuringu tulemuste (kokku 4643 budesoniidi saavat KOK-i
patsienti ja 3643 patsienti kontrollrühmas) kaalutud analüüsis. Nendest kaheksast uuringust seitsme
tulemused on avaldatud metaanalüüsina.

Lapsed
Kasvupeetuse ohu tõttu lastel tuleb kasvu jälgida vastavalt lõigus 4.4 kirjeldatule.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Budesoniid ei põhjusta ägedaid üleannustamisnähte. Suurte annuste manustamisel lühikese aja vältel
võib ilmneda hüpotaalamuse- hüpofüüsi- neerupealise telje funktsiooni pärssumine, mille korral ei ole
vaja kohaldada erilisi esmaabivõtteid. Miflonide-ravi võib jätkata soovitatavaid ööpäevaseid annuseid
kasutades.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Teised inhaleeritavad hingamisteede obstruktiivsete haiguste raviks
kasutatavad ained, glükokortikoidid
ATC-kood: R03BA02

Budesoniid on tugeva lokaalse põletikuvastase toimega glükokortikosteroid, millel terapeutiliste
annuste kasutamisel süsteemne toime praktiliselt puudub. Sarnaselt teiste inhaleeritavate
glükokortikoididega avaldub budesoniidi farmakoloogiline toime intratsellulaarsete
glükokortikoidretseptoritega koostoime kaudu. Ravim inhibeerib mitmete erinevate tsütokiinide,
kemokiinide, ensüümide ja rakkude adhesioonimolekulide sünteesi. Patsientidel, kes vajavad
bronhiaalastma raviks glükokortikosteroide, saabub inhaleeritava budesoniidi toime tavaliselt 10 päeva
jooksul. Inhaleeritava budesoniidi pidev kasutamine vähendab bronhiaalastma korral kopsudes
kroonilist põletikuseisundit, parandades seeläbi kopsude funktsiooni ja vähendades astma
sümptomeid, alandades bronhide hüperreaktiivsust ja ennetades astma ägenemisi.

Lapsed
Kuigi puuduvad spetsiifilised andmed Miflonide kohta, näitavad andmed teiste erinevate
inhalaatoritega kasutatavate budesoniidide kohta lastel vanuses 5...16 aastat, et budesoniidi ei seostata
tagumise subkapsulaarse katarakti suurenenud esinemisega.

Mõju kortisooli plasmakontsentratsioonile
Uuringud tervete vabatahtlikega on näidanud annusest sõltuvat toimet kortisooli kontsentratsioonile
plasmas ja uriinis.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Kopsudesse ladestunud budesoniid imendub kiiresti ja täielikult vereringesse. Maksimaalne
plasmakontsentratsioon saavutatakse vahetult pärast ravimi manustamist. Võttes arvesse suus ja neelus
ladestuvat ravimi hulka on ravimi absoluutne biosaadavus 73%. Märkimisväärse presüsteemse
metabolismi tõttu maksas on biosaadav ainult 10...13% inhaleeritud annuse allaneelatud osast.
Budesoniidi süsteemne ekspositsioon Miflonide soovitatavate annuste korral on eeldatavasti annusest
sõltuv, nagu on täheldatud ka teiste budesoniidi inhalatsioonipulbrite puhul.

Jaotumine
Kontsentratsioonivahemikus 1...100 nmol on budesoniidi seonduvus plasmavalkudega 85...90%.
Budesoniid jaotub laialdaselt kudedesse, budesoniidi püsikontsentratsiooni jaotusruumala on
183…301 liitrit. Budesoniid eritub rinnapiima, kusjuures rinnapiima ja plasma kontsentratsioonide
suhe on ligikaudu 0,46. Imiku ööpäevane annus on hinnanguliselt 0,3% ema ööpäevasest annusest ja
eeldatavasti saavutab imikute keskmine plasmakontsentratsioon 1/600 ema plasmakontsentratsiooni
tasemest, isegi juhul, kui eeldada, et imiku suukaudse annuse biosaadavus on täielik.
Loomkatsetes on leitud ravimi kõrgeid kontsentratsioone põrnas, lümfisõlmedes, harknäärmes,
neerupealises, suguorganites ja bronhides. Hiirtel läbib budesoniid platsentaarbarjääri.

Biotransformatsioon
Budesoniid ei metaboliseeru kopsudes. Pärast imendumist lõhustatakse budesoniid maksas
mitteaktiivseteks metaboliitideks, mille hulgas on 6 beeta-hüdroksübudesoniid ja 16 alfa-
hüdroksüprednisoloon.
Budesoniid metaboliseerub peamiselt CYP3A4 kaudu ja selle inhibiitorite või indutseerijate
kasutamine võib metabolismi muuta (vt lõik 4.5).

Eritumine
Radioaktiivselt märgistatud budesoniidi (annustatud inahalaatori kaudu) inhaleerinud vabatahtlikel oli
ligikaudu 32% annusest määratav uriinis ja 15% annusest roojas. Pärast inhaleerimist ei olnud
budesoniid määratav uriinis, kus seda leiti 16-alfa-hüdroksüprednisoloonina.
Veenisisese manustamise järgselt on budesoniidil suur plasma kliirens (84 l/t). Budesoniidi
eliminatsiooni poolväärtusaeg oli ligikaudu 2,8...5 tundi.

Patsientide erirühmad
Eakad
Budesoniidi (Miflonide) farmakokineetikat ei ole eakatel patsientidel uuritud. Kuid üle 65-aastastelt
patsientidelt saadud vähesed andmed viitavad sellele, et pärast budesoniidi suukaudset ja
intravenoosset manustamist ei erine ravimi farmakokineetika eakatel oluliselt nooremate täiskasvanute
omast.

Lapsed
Budesoniidi (Miflonide) farmakokineetikat ei ole lastel uuritud. Kuid teiste inhaleeritavate budesoniidi
sisaldavate ravimitega saadud andmed viitavad sellele, et üle kolmeaastastel lastel on kehakaalu suhtes
normaliseerunud kliirens ligikaudu 50% kõrgem kui täiskasvanutel.

Maksakahjustusega patsiendid
Inhaleeritava budesoniidi farmakokineetikat ei ole maksakahjustusega patsientidel uuritud.
Olemasolevate andmete alusel on tsirroosiga patsientidel budesoniidi süsteemne biosaadavus pärast
suukaudset manustamist 2,5 korda suurem kui tervetel kontrollitutel. Avaldatud andmete kohaselt
mõjutab kerge maksakahjustus suukaudse budesoniidi süsteemset ekspositsiooni vähe.

Neerukahjustusega patsiendid
Budesoniidi farmakokineetikat ei ole neerukahjustusega patsientidel uuritud. Hoolimata sellest, et
olemasolevate andmete alusel neerukahjustus tõenäoliselt ei mõjuta suukaudselt manustatava
budesoniidi farmakokineetikat, väljutatakse budesoniidi metaboliidid uriiniga, mistõttu ei saa raske
neerukahjustusega patsientidel välistada metaboliitide kuhjumisest tingitud võimalike kõrvaltoimete
suuremat tekkeriski.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisus
Korduvtoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Mutageensus ja kartsinogeensus
In vitro ja in vivo mutageensustestid näitasid, et budesoniidil ei ole mutageenset toimet.
Suukaudselt manustatud budesoniid suurendas isastel rottidel, alates annusest 25 mikrogrammi
kilogrammi kohta ööpäevas, maksakasvajate esinemissagedust. Nimetatud toimet täheldati ka
järeluuringus, kus uuriti teisi steroide (prednisoloon ja triamtsinoloon), mistõttu peetakse seda
ravimklassile omaseks toimeks, mis on seotud kortikosteroidide manustamisega.

Reproduktsioonitoksilisus
Subkutaanselt manustatud budesoniidi toime järglaste langenud eluvõimele ja emapoolsele
toksilisusele rottidel ning teratogeenne potentsiaal ja toime küülikute kasvupeetusele ning loote
suremusele on samasugune glükokortikosteroidide teadaoleva teratogeense potentsiaaliga loomadele
(vt lõik 4.6). Subkutaanselt manustatud budesoniidil ei olnud kõrvaltoimet rottide fertiilsusele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Kapsli sisu
Laktoosmonohüdraat (sisaldab piimavalku).
Kapsli kest
Želatiin

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kapslid 200 või 400 mikrogrammi on PVC/PVDC/Al blisterpakendis, 60 kapslit karbis, Aerolizer
inhalaatoriga või ilma.

Teave kasutajale
Inhaleeritav pulber on želatiinkapslis. Kapsli punkteerimisel inhalaatoris võib harva tekkida
kapslikesta tükke, mis sõela läbimisel võivad sattuda suhu või hingamisteedesse. Patsiendid peavad
olema teadlikud, et kapsli tükikeste sattumine suhu ja hingamisteedesse pole ohtlik, kuna need sulavad
kergesti ja need võib alla neelata.
Kapsli kestast tükikeste eraldumist saab vältida, kui kapsel avada ühekordse liigutusega.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastvalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Soome

8. Müügiloa number

Miflonide 200 mikrogrammi inhaleeritava pulbriga kapslid: 422103
Miflonide 400 mikrogrammi inhaleeritava pulbriga kapslid: 422203

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 03/10/2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28/10/2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2015