CARDACE 2,5 MG

Toimeained: ramipriil

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 2,5mg 98TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CARDACE 2,5 MG ja milleks seda kasutatakse

Cardace sisaldab ramipriili-nimelist ravimit. See kuulub AKE (angiotensiini konverteeriv ensüüm)
inhibiitoriteks nimetatavate ravimite rühma.

Cardace mõjub:
- vähendades teie organismis ainete tootmist, mis võivad tõsta teie vererõhku,
- lõõgastades ja laiendades teie veresooni,
- hõlbustades teie südame tööd vere pumpamisel organismis.

Cardace’t võib kasutada:
- kõrgenenud vererõhu (hüpertensioon) raviks,
- vähendamaks teie riski saada südameatakk või insult,
- vähendamaks riski neerukahjustuse süvenemiseks või selle edasilükkamiseks (kas teil on
suhkurtõbi või mitte),
- teie südame raviks, kui see ei jaksa pumbata piisaval hulgal verd teie organismi
(südamepuudulikkus),
- südameataki (müokardiinfarkt) järgseks raviks, kui see on tüsistunud südamepuudulikkusega.

2. Mida on vaja teada enne CARDACE 2,5 MG võtmist

Ärge võtke Cardace't
- Kui te olete allergiline (ülitundlik) ramipriili, mistahes teise AKE inhibiitori või Cardace mõne
koostisosa suhtes, mis on loetletud lõigus 6.
Allergianähtude hulka võivad kuuluda nahalööve, neelamis- või hingamisprobleemid, teie
huulte, näo, kõri või keele turse.
- Kui teil on kunagi olnud tõsine allergiline reaktsioon, mille nimetus on „angioödeem“. Selle
ilminguteks on sügelus, nõgestõbi (urtikaaria), punased märgid kätel, jalgadel ja kõris, kõri ja
keele turse, turse silmade ja huulte ümber, hingamis- ja neelamisraskus.
- Kui te saate dialüüsi või muud tüüpi vere filtratsioonravi. Sõltuvalt kasutatavast masinast ei
pruugi Cardace teile sobida.
- Kui teil on neeruprobleemid, mille puhul neerude verevarustus on vähenenud (neeruarteri
stenoos).
- Viimasel 6 raseduskuul (vt allpool lõik „Rasedus ja imetamine“).
- Kui teie vererõhk on ebanormaalselt madal või ebastabiilne. Teie arst peab seda hindama.
- Kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava
ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Kui mistahes ülalloetletust kehtib teie puhul, siis ärge võtke Cardace’t. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage enne Cardace võtmist nõu oma arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cardace
Enne oma ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- Kui teil on südame-, maksa- või neeruprobleemid.
- Kui te olete kaotanud rohkesti kehavedelikku või sooli (oksendades, kõhulahtisusega, higistades
tavalisest rohkem, olles madala soolasisaldusega dieedil, võttes diureetikume (vee väljutajad)
pikka aega või dialüüsraviga).
- Kui teil on kavas ravida mesilase või herilase nõelamisest tingitud allergiat (desensitisatsioon).
- Kui teile on plaanis manustada anesteetikumi. Seda võidakse manustada operatsiooni tegemise
või hambaravi jaoks. Võib osutuda vajalikuks katkestada ravi Cardace’ga üks päev enne seda;
küsige oma arstilt nõu.
- Kui teie veres on rohkesti kaaliumi (nähtub vereanalüüsist).
- Kui te võtate ravimeid või teil on seisund, mis võib langetada naatriumi taset teie veres. Teie
arst võib suunata teid regulaarselt vereanalüüsile, et kontrollida peamiselt naatriumi taset teie
veres, eriti kui olete eakas.
- Kui teil on veresoonte kollageenhaigus nagu skleroderma või süsteemne erütematoosne luupus.
- Te peate informeerima oma arsti, kui te arvate et olete rase (või arvate et võite jääda). Cardace’t
ei soovitata võtta esimesel 3 raseduskuul ning pärast esimest 3 raseduskuud võib see tõsiselt
kahjustada teie beebit (vt allpool lõik „Rasedus ja imetamine“).
- Kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
- angiotensiin II retseptori antagonist, lüh AIIRA (nimetatakse ka sartaanid, nt valsartaan,
telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.
- aliskireen.
Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja
elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres. Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Cardace’t“.

Lapsed
Cardace’t ei soovitata laste ja alla 18-aastaste noorukite raviks, sest Cardace ohutus ja efektiivsus ei
ole veel lastel tõestatud.

Kui mistahes ülalloetletust kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), pidage nõu oma arstiga enne
Cardace võtmist.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid (sh taimsed ravimid). Cardace võib mõjutada
mõnede teiste ravimite toimet. Mõned teised ravimid võivad samuti mõjutada Cardace toimet.

Palun öelge oma arstile, kui te võtate mistahes alljärgnevat ravimit. Need võivad Cardace toimet
nõrgendada:
- Ravimid, mida kasutatakse valu ja põletiku leevendamiseks (nt mittesteroidsed põletikuvastased
ained (MSPVA-d) nagu ibuprofeen, indometatsiin ja aspiriin).
- Kõrgenenud vererõhu, šoki, südamepuudulikkuse, astma või allergia raviks kasutatavad ravimid
nagu efedriin, noradrenaliin või adrenaliin. Teie arst peab kontrollima teie vererõhku.

Palun öelge oma arstile, kui te võtate mistahes alljärgnevat ravimit. Need võivad suurendada
kõrvaltoimete tekke võimalust, kui te võtate Cardace’t:
- Ravimid, mida kasutatakse valu ja põletiku leevendamiseks (nt mittesteroidsed põletikuvastased
ained (MSPVA-d) nagu ibuprofeen, indometatsiin ja aspiriin)
- Vähivastased ravimid (keemiaravi)
- Siirdatud elundi äratõukereaktsiooni vastu võetavad ravimid nagu tsüklosporiin
- Diureetikumid (vett väljutavad tabletid) nagu furosemiid
- Ravimid, mis võivad suurendada teie vere kaaliumisisaldust, nt spironolaktoon, triamtereen,
amiloriid, kaaliumisoolad ja hepariin (vere vedeldaja)
- Steroidravimid põletiku vastu, nt prednisoloon
- Allopurinool (kasutatakse vere kusihappesisalduse vähendamiseks)
- Prokaiinamiid (südame rütmihäirete ravim)
- Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid, kui te võtate
angiotensiin II retseptori antagonisti (AIIRA) või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke
Cardace’t“ ja „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cardace“).

Palun öelge oma arstile, kui te võtate mistahes alljärgnevat ravimit. Cardace võib neid mõjutada:
- Suhkurtõve ravimid nagu suukaudsed veresuhkrut langetavad ravimid ja insuliin. Cardace võib
langetada teie vere suhkrusisaldust. Cardace’t võttes peab hoolikalt kontrollima vere
suhkrusisaldust.
- Liitium (vaimse tervise häirete raviks). Cardace võib suurendada teie vere liitiumisisaldust. Arst
peab teie vere liitiumisisaldust hoolikalt kontrollima.

Kui mistahes ülaloetletust kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), pidage nõu oma arstiga enne
Cardace võtmist.

Cardace võtmine koos toidu ja alkoholiga
- Alkoholi tarvitamine koos Cardace’ga võib põhjustada pearinglust või tasakaalutust. Kui te
tunnete muret selle üle, kui palju te võite juua ravi ajal Cardace’ga, arutage seda oma arstiga,
sest vererõhku langetavate ravimite ja alkoholi toimed võivad liituda.
- Cardace’t võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine
Rasedus
Te peate ütlema oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite jääda rasedaks).
Te ei peaks Cardace’t võtma esimesel 12 rasedusnädalal ning alates 13. rasedusnädalast ei tohi te seda
üldse võtta, sest selle kasutamine raseduse ajal võib kahjustada beebit. Kui te rasestute ravi ajal
Cardace’ga, öelge otsekohe oma arstile. Planeeritava raseduse korral on ennetavalt vaja üle minna
sobivale alternatiivsele ravile.

Imetamine
Kui te toidate last rinnaga, ei tohi te Cardace't võtta.

Enne mistahes ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kui te võtate Cardace't võib teil tekkida pearinglus. Selle teke on tõenäolisem, kui te alustate Cardace
võtmist või pärast annuse suurendamist. Kui nii juhtub, ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või
mehhanisme.

3. Kuidas CARDACE 2,5 MG võtta

Võtke Cardace't alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.

Selle ravimi võtmine
- Võtke seda ravimit suu kaudu iga päev samal ajal.
- Neelake tabletid tervelt alla koos vedelikuga.
- Ärge purustage ega närige tablette.

Kui palju võtta

Kõrgenenud vererõhu ravi
- Tavaline algannus on 1,25 mg või 2,5 mg üks kord ööpäevas.
- Teie arst kohandab annust, kuni teie vererõhk on kontrolli all.
- Maksimaalne annus on 10 mg üks kord ööpäevas.
- Kui te juba võtate diureetikume (vett väljutavad tabletid), võib teie arst lõpetada diureetikumi
võtmise või selle annust vähendada enne ravi algust Cardace’ ga.

Vähendamaks teie riski saada südameatakk või insult
- Tavaline algannus on 2,5 mg üks kord ööpäevas.
- Teie arst võib otsustada annust suurendada.
- Tavaline annus on 10 mg üks kord ööpäevas.

Ravi neerukahjustuse süvenemise vähendamiseks või selle edasilükkamiseks
- Te võite alustada annusega 1,25 mg või 2,5 mg üks kord ööpäevas.
- Teie arst kohandab annust.
- Tavaline annus on 5 mg või 10 mg üks kord ööpäevas.

Südamepuudulikkuse ravi
- Tavaline algannus on 1,25 mg üks kord ööpäevas.
- Teie arst kohandab annust.
- Maksimaalne annus on 10 mg ööpäevas. Kaks manustamiskorda ööpäevas on eelistatavam.

Ravi pärast seda, kui teil on olnud südameatakk
- Tavaline algannus on 1,25 mg üks kord ööpäevas kuni 2,5 mg kaks korda ööpäevas.
- Teie arst kohandab annust.
- Tavaline annus on 10 mg ööpäevas. Kaks manustamiskorda ööpäevas on eelistatavam.

Eakad
Teie arst vähendab algannust ja kohandab annust aeglasemalt.

Kui te võtate Cardace’t rohkem kui ette nähtud
Öelge oma arstile või minge otsekohe lähima haigla esmaabi osakonda. Ärge ise juhtige autot teel
haiglasse vaid paluge kellelgi teisel teid viia või kutsuge kiirabi. Võtke ravimipakend endaga kaasa.
Siis teab arst, mida te olete võtnud.

Kui te unustate Cardace’t võtta
- Kui teil jääb annus vahele, siis võtke järgmine annus selleks ettenähtud ajal.
- Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Cardace põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Cardace võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui te märkate mistahes
alljärgnevat tõsist kõrvaltoimet - te võite vajada kiiresti ravi:
- Näo, huulte või kõri turse, mis raskendab neelamist või hingamist, samuti sügelus ja nahalööve.
Need võivad olla märgid raskest allergilisest reaktsioonist Cardace’le.
- Rasked nahareaktsioonid, kaasaarvatud lööve, haavandid teie suus, olemasoleva nahahaiguse
ägenemine, punetus, villid või naha eraldumine (nagu Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline
epidermaalne nekrolüüs või multiformne erüteem).

Öelge otsekohe arstile, kui teil tekivad:
- Südame löögisageduse kiirenemine, ebakorrapärased või jõulised südamelöögid
(palpitatsioonid), valu rindekeres, pitsitustunne rindkeres või tõsisemad häired, kaasa arvatud
südameatakk või insult.
- Hingamisraskus või köha. Need võivad olla kopsukahjustuse ilmingud.
- Verevalumid tavalisest kergemini, kestvam veritsus, mistahes märk verejooksust (nt igemete
veritsus), korrapäratu kujuga violetsed laigud nahal või infektsioonidega nakatumine tavalisest
lihtsamini, kurgu valulikkus ja palavik, väsimustunne, minestamine, pearinglus või kahvatu
nahk. Need võivad olla vere või luuüdi kahjustuse ilmingud.
- Tugev valu maos, mis võib kiirguda selga. See võib olla pankreatiidi (kõhunäärmepõletik)
ilming.
- Palavik, külmavärinad, väsimus, söögiisu kaotus, maovalu, iiveldus, naha või silmade
värvumine kollaseks (ikterus). Need võivad olla maksaprobleemide, nt hepatiidi (maksapõletik)
või maksakahjustuse ilmingud.

Teiste kõrvaltoimete hulka kuuluvad
Palun öelge oma arstile, kui mistahes alljärgnevate hulgast muutub tõsiseks või kestab mõnest päevast
kauem.

Sage (avaldub vähem kui 1 inimesel 10-st):
- Peavalu või väsimustunne
- Pearinglus. See on tõenäolisem, kui te alustate Cardace võtmist või pärast annuse suurendamist
- Minestamine, hüpotensioon (ebatavaliselt madal vererõhk), eriti kui tõusete järsku püsti või
istuma
- Kuiv ärritusköha, nina kõrvalurgete põletik (sinusiit) või bronhiit, hingamisraskus
- Mao või soolestiku valu, kõhulahtisus, seedehäire, iiveldus või oksendamine
- Nahalööve, nahapinnast kõrgem või mitte
- Valu rindkeres
- Valu või krambid lihastes
- Vere kaaliumisisalduse tõus vereanalüüsi tulemuste põhjal.

Aeg-ajalt (avaldub vähem kui 1 inimesel 100-st)
- Tasakaaluhäired (vertigo)
- Sügelus ja ebatavalised nahaaistingud, nagu tuimus, kipitus, torkimine, põletus või judin nahal
(paresteesia)
- Maitsetundlikkuse kadumine või muutus
- Unehäired
- Depressioonitunne, ärevus, tavalisest närvilisem tunne või rahutus
- Ninakinnisus, hingamisraskus või astma süvenemine
- Soolestiku turse, mida nimetatakse „intestinaalne angioödeem“, mille ilmnemise sümptomiteks
on kõhuvalu, oksendamine ja kõhulahtisus
- Kõrvetised, kõhukinnisus või suukuivus
- Päevase uriinikoguse suurenemine
- Higistamine tavalisest rohkem
- Söögiisu vähenemine või kaotus (anoreksia)
- Sagenenud või ebaregulaarsed südamelöögid
- Tursunud käed ja jalad. See võib viidata ülemäärasele vedelikupeetusele teie organismis
- Nahaõhetus
- Hägune nägemine
- Valu liigestes
- Palavik
- Seksuaalne võimetus meestel, seksuaalse himu vähenemine meestel või naistel
- Vere teatud valgeliblede (eosinofiilid) arvu suurenemine vereanalüüsis
- Muutused vereanalüüsides, mis näitavad muutusi maksa, pankrease või neerude töös.

Harv (avaldub vähem kui 1 inimesel 1000-st)
- Ebakindlus- või segasustunne
- Punane ja tursunud keel
- Naha tõsine ketendus või irdumine, sügelev, kühmuline lööve
- Küünteprobleemid (küünte kinnitumise nõrgenemine või eraldumine küünevallist)
- Nahalööve või verevalumid
- Värvilaigud nahal ja külmad jäsemed
- Punetavad, sügelevad, tursunud või märjad silmad
- Kuulmishäired ja heliaistingud kõrvas
- Nõrkustunne
- Punaliblede, valgeliblede või vereliistakute arvu või hemoglobiinisisalduse langus vereproovis.

Väga harv (avaldub vähem kui 1 inimesel 10000-st)
- Tavalisest suurem tundlikkus päikesevalguse suhtes.

Teised teatatud Palun öelge oma arstile, kui mistahes alljärgnevate hulgast muutub tõsiseks või kestab mõnest päevast
kauem.
- Kontsentreerumisraskus
- Suu turse
- Liiga väike vererakkude arv vereproovis
- Vere naatriumisisalduse langus vereproovis
- Sõrmed ja varbad muudavad külma tundes värvi ja pärast ülessoojenemist torgivad või tunduvad
valulikud (Raynaud’ sündroom)
- Rindade suurenemine meestel
- Aeglustunud või puudulikud reaktsioonid
- Põletustunne
- Lõhnataju muutus
- Juuste väljalangemine.

Kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma
arstile või apteekrile.

5. Kuidas CARDACE 2,5 MG säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Cardace't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, blistril ja pudelil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cardace sisaldab
- Toimeaine on ramipriil.
2,5 mg: Iga tablett sisaldab 2,5 mg ramipriili.
5 mg: Iga tablett sisaldab 5 mg ramipriili.
10 mg: Iga tablett sisaldab 10 mg ramipriili.

- Abiained on:
2,5 mg tabletid
Hüpromelloos
Eelželatineeritud maisitärklis
Mikrokristalne tselluloos
Naatriumstearüülfumaraat
Kollane raudoksiid (E172)

5 mg tabletid
Hüpromelloos
Eelželatineeritud maisitärklis
Mikrokristalne tselluloos
Naatriumstearüülfumaraat
Punane raudoksiid (E172)

10 mg tabletid
Hüpromelloos
Eelželatineeritud maisitärklis
Mikrokristalne tselluloos
Naatriumstearüülfumaraat

Kuidas Cardace välja näeb ja pakendi sisu
2,5 mg tabletid
Kollaka kuni kollase värvusega piklikud poolitusjoonega tabletid, mille ühel poolel on märgistus 2,5 ja
logo, teisel poolel HMR & 2.5. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.
5 mg tabletid
Kahvaturoosa värvusega piklikud poolitusjoonega tabletid, mille ühel poolel on märgistus 5 ja logo,
teisel poolel HMP & 5. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.
10 mg tabletid
Valge kuni peaaegu valge värvusega piklikud poolitusjoonega tabletid, mille ühel poolel on märgistus
HMO/HMO. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Cardace 2,5 mg tabletid on PVC/Al blisterpakendis, 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 98,
99, 100, 300, 320, 500 tabletti karbis ja 500 tabletti pruunis korgiga klaaspudelis
Cardace 5 mg tabletid on PVC/Al blisterpakendis, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98, 99,
100, 300, 320, 500 tabletti karbis ja 28, 56, 500 tabletti pruunis korgiga klaaspudelis.
Cardace 10 mg tabletid on PVC/Al blisterpakendis, 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98, 99,
100, 300, 320, 500 tabletti karbis ja 28, 56, 500 tabletti pruunis korgiga klaaspudelis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti

Tootjad
sanofi-aventis S.p.A.
Strada Statale 17, Km 22
67019 Scoppito Itaalia

ja/või

Sanofi Winthrop Industrie
6, boulevard de l’Europe
21800 Quetigny
Prantsusmaa

ja/või

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.
sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Tel. 6273488

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega
Austria:
Tritace 1.25 mg Tabletten, Tritace 2.5 mg Tabletten, Tritace 5 mg Tabletten, Tritace 10 mg Tabletten
Belgia:
Tritace 1.25 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 2.5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten,
Tritace 5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 10 mg tabletten/comprimés/ Tabletten,
Bulgaaria:
Tritace 2.5 mg таблетки, Tritace 5 mg таблетки, Tritace 10 mg таблетки
Küpros:
Triatec 2.5 mg δισκία, Triatec 5 mg δισκία, Triatec 10 mg δισκία
Tšehhi:
Tritace 1.25 mg tablety, Tritace 2.5 mg tablety, Tritace 5 mg tablety, Tritace 10 mg tablety
Taani:
Triatec 1.25 mg tabletter, Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg tabletter
Eesti:
Cardace 2.5 mg tabletid, Cardace 5 mg tabletid, Cardace 10 mg tabletid
Soome:
Cardace 1.25 mg tabletit, Cardace 2.5 mg tabletit, Cardace 5 mg tabletit, Cardace 10 mg tabletit,
Cardace 10 mg kapselit
Prantsusmaa:
Triatec 1.25 mg comprimé, Triatec 2.5 mg comprimé sécable, Triatec 5 mg comprimé sécable, Triatec
10 mg comprimé sécable
Triateckit comprimé sécable
Ramikit comprimé sécable
Triatec faible 1.25 mg gélule
Triatec 2.5 mg gélule, Triatec 5 mg gélule
Ramipril Winthrop 1.25 mg comprimés, Ramipril Zentiva 2.5 mg comprimés, Ramipril Zentiva 5 mg
comprimés, Ramipril Zentiva 10 mg comprimés
Saksamaa:
Delix 2.5 mg Tabletten, Delix 5 mg Tabletten, Delix 10 mg Tabletten
Delix Protect Startset
Ramilich 2.5 mg Tabletten, Ramilich 5 mg Tabletten, Ramilich 10 mg Tabletten
Delix 1.25 mg Tabletten,
Delix 1.25 mg Kapseln, Delix 2.5 mg Kapseln, Delix 5 mg Kapseln, Delix 10 mg Kapseln
Kreeka:
Triatec 1,25 mg δισκία, Triatec 2,5 mg δισκία, Triatec 5 mg δισκία
Ungari:
Tritace Mite 1.25 mg tabletta
Tritace 2.5 mg tabletta, Tritace 5 mg tabletta, Tritace 10 mg tabletta
Ramipril - Zentiva 1.25 mg tabletta
Ramipril - Zentiva 2.5 mg tabletta
Ramipril - Zentiva 5 mg tabletta
Ramipril - Zentiva 10 mg tabletta
Iirimaa:
Tritace 1.25 mg tablets, Tritace 2.5 mg tablets, Tritace 5 mg tablets, Tritace 10 mg tablets
Loavel 1.25 mg tablets, Loavel 2.5 mg tablets, Loavel 5 mg tablets, Loavel 10 mg tablets
Itaalia:
Triatec 1.25 mg compresse, Triatec 2.5 mg compresse, Triatec 5 mg compresse, Triatec 10 mg
compresse
Ramipril Zentiva 2.5 mg compresse, Ramipril Zentiva 5 mg compresse, Ramipril Zentiva 10 mg
compresse
Läti:
Cardace 2.5 mg tabletes, Cardace 5 mg tabletes, Cardace 10 mg tabletes
Leedu:
Cardace 2.5 mg tabletės, Cardace 5 mg tabletės, Cardace 10 mg tabletės
Luksemburg:
Tritace 1.25 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 2.5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten,
Tritace 5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 10 mg tabletten/comprimés/ Tabletten
Holland:
Tritace 1.25 mg tabletten, Tritace 2.5 mg tabletten, Tritace 5 mg tabletten, Tritace 10 mg tabletten,
Tritace 1.25 mg capsules, Tritace 2.5 mg capsules, Tritace 5 mg capsules, Tritace 10 mg capsules
Norra:
Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg tabletter, Triatec 10 mg tabletter
Poola:
Tritace 2.5 mg tabletki, Tritace 5 mg tabletki, Tritace 10 mg tabletki
Portugal:
Triatec 2.5 mg comprimidos, Triatec 5 mg comprimidos, Triatec 10 mg comprimidos,
Triatec 1.25 mg cápsulas, Triatec 2.5 mg cápsulas, Triatec 5 mg cápsulas, Triatec 10 mg cápsulas
Rumeenia:
Tritace 2.5 mg comprimate, Tritace 5 mg comprimate, Tritace 10 mg comprimate
Zenra 2.5 mg comprimate, Zenra 5 mg comprimate, Zenra 10 mg comprimate
Slovakkia:
Tritace 1.25 mg tablety, Tritace 2.5 mg tablety, Tritace 5 mg tablety, Tritace 10 mg tablety
Sloveenia:
Tritace 1.25 mg tablete, Tritace 2.5 mg tablete, Tritace 5 mg tablete, Tritace 10 mg tablete
Hispaania:
Acovil 2.5 mg comprimidos, Acovil 5 mg comprimidos, Acovil 10 mg comprimidos
Rootsi:
Triatec 1.25 mg tabletter, Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg tabletter, Triatec 10 mg tabletter,
Ramipril Winthrop 1.25 mg tabletter, Ramipril Winthrop 2.5 mg tabletter, Ramipril Winthrop 5 mg
tabletter, Ramipril Winthrop 10 mg tabletter
Ühendkuningriik:
Tritace 1.25 mg tablets, Tritace 2.5 mg tablets, Tritace 5 mg tablets, Tritace 10 mg tablets,
Tritace Titration Pack tablets


Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015


See infoleht ei sisalda kogu informatsiooni teie ravimi kohta. Kui teil on küsimusi või te pole milleski
kindel, küsige oma arstilt või apteekrilt.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

CARDACE 2,5 mg, tabletid
CARDACE 5 mg, tabletid
CARDACE, 10 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Tabletid.
Iga tablett sisaldab 2,5 mg ramipriili.
Iga tablett sisaldab 5 mg ramipriili.
Iga tablett sisaldab 10 mg ramipriili.

INN. Ramiprilum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

2,5 mg tabletid
Kollaka kuni kollase värvusega piklikud poolitusjoonega tabletid, mille ülemisel poolel on märgistus
2,5 ja logo, alumisel poolel HMR & 2.5. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

5 mg tabletid
Kahvaturoosa värvusega piklikud poolitusjoonega tabletid, mille ülemisel poolel on märgistus 5 ja
logo, alumisel poolel HMP & 5. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

10 mg tabletid
Valge kuni peaaegu valge värvusega piklikud poolitusjoonega tabletid, mille ülemisel poolel on
märgistus HMO/HMO. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Hüpertensiooni ravi.

Kardiovaskulaarne preventsioon: kardiovaskulaarse haigestumuse ja suremuse vähendamine
patsientidel, kellel on:
- manifestne aterotrombootiline kardiovaskulaarne haigus (anamneesis südame
isheemiatõbi või insult või perifeerne vaskulaarne haigus) või
- diabeet koos vähemalt ühe kaasuva kardiovaskulaarse riskifaktoriga (vt lõik 5.1).

Neeruhaiguse ravi:
- Kujunemisjärgus glomerulaarne diabeetiline nefropaatia, määratletuna
mikroalbuminuuria olemasoluna,
- Manifestne glomerulaarne diabeetiline nefropaatia, määratletuna makroproteinuuriana
patsientidel, kellel on vähemalt üks kardiovaskulaarne riskifaktor (vt lõik 5.1).
- Manifestne glomerulaarne mittediabeetiline nefropaatia, määratletuna
makroproetinuuriana ≥ 3 g/ööpäevas (vt lõik 5.1).

Sümptomaatilise südamepuudulikkuse ravi.

Ägeda müokardiinfarkti järgne sekundaarpreventsioon: suremuse vähendamine müokardiinfarkti
ägedas faasis südamepuudulikkuse kliiniliste nähtudega patsientidel, alustatuna > 48 tundi pärast
ägedat müokardiinfarkti.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne.

CARDACE't soovitatakse võtta iga päev samal ajal.
CARDACE't võib võtta enne sööki, söögi ajal või pärast seda, sest toit ei mõjuta ravimi biosaadavust
(vt lõik 5.2).
CARDACE tuleb koos vedelikuga alla neelata. Tablette ei tohi närida ega purustada.

Täiskasvanud

Diureetikumidega ravitavad patsiendid
Pärast ravi alustamist CARDACE'ga võib tekkida hüpotensioon; selle teke on tõenäolisem
patsientidel, kas saavad samaaegset ravi diureetikumidega. Seetõttu soovitatakse olla ettevaatlik, sest
nendel patsientidel võib olla vedeliku mahu ja/või soolade vaegus.
Võimalusel peab diureetikumi manustamise katkestama 2...3 päeva enne ravi alustamist
CARDACE’ga (vt lõik 4.4).
Hüpertensiivsetel patsientidel, kellel diureetikumi manustamist ei katkestata, peab alustama ravi
CARDACE’ga annuses 1,25 mg. Peab kontrollima neerufunktsiooni ja seerumi kaaliumisisaldust.
CARDACE edasist annustamist tuleb kohandada vastavuses vererõhu sihtväärtusega.

Hüpertensioon

Annus peab olema individualiseeritud vastavuses patsiendiprofiili (vt lõik 4.4) ja kontrolliga vererõhu
üle.
CARDACE’t võib kasutada monoteraapiana või kombinatsioonis teise ravimklassi kuuluvate
antihüpertensiivsete ravimitega (vt lõigud 4.3, 4.4, 4.5 ja 5.1).

Algannus
Ravi CARDACE’ga peab alustama järk-järgult soovitusliku algannusega 2,5 mg ööpäevas.
Tugevalt aktiveerunud reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemiga patsiendid võiva kogeda ülemäärast
vererõhu langust pärast esimese annuse manustamist. Sellistele patsientidele soovitatakse algannust
1,25 mg ning ravi peab alustama meditsiinilise järelvalve all (vt lõik 4.4).

Tiitrimine ja säilitusannus
Annust võib kahekordistada kahe- kuni neljanädalaste intervallidega progresseeruvalt kuni vererõhu
sihtväärtuse saavutamiseni; CARDACE maksimaalne lubatud annus on 10 mg ööpäevas. Tavaliselt
manustatakse annus ühe korraga.

Kadiovaskulaarne preventsioon

Algannus
Soovituslik algannus on 2,5 mg CARDACE’t üks kord ööpäevas.

Tiitrimine ja säilitusannus
Sõltuvalt patsiendi ravimtaluvusest peab annust järk-järgult suurendama. On soovitatav annus
kahekordistada pärast ühe- või kahenädalast ravi ja järgnevate kahe või kolme nädala pärast tõsta
annus eesmärgiks oleva säilitusannuseni 10 mg CARDACE’t üks kord ööpäevas.

Vt ka annustamine diureetikumidega ravitavatel patsientidel, eespool.

Neeruhaiguse ravi

Diabeedi ja mikroalbuminuuriaga patsientidel
Algannus
Soovituslik algannus on 1,25 mg CARDACE’t üks kord ööpäevas.

Tiitrimine ja säilitusannus
Sõltuvalt patsiendi ravimtaluvusest suurendatakse järgnevalt annust. Soovitatakse annuse
kahekordistamist 2,5 mg-ni kahe nädala pärast ja seejärel 5 mg-ni järgneva kahe nädala pärast.

Diabeedi ja vähemalt ühe kardiovaskulaarse riskifaktoriga patsientidel
Algannus
Soovituslik algannus on 2,5 mg CARDACE’t üks kord ööpäevas.

Tiitrimine ja säilitusannus
Sõltuvalt patsiendi ravimtaluvusest peab annust järgnevalt suurendama. Soovitatakse annuse
kahekordistamist 5 mg CARDACE’ni ühe või kahe nädala pärast ja seejärel 10 mg CARDACE’ni
järgnevate kahe või kolme nädala pärast. Sihtväärtus on 10 mg ööpäevas.

Patsientidele mittediabeetilise nefropaatiaga, määratletuna makroproteinuuriana ≥ 3 mg ööpäevas.
Algannus
Soovituslik algannus on 1,25 mg CARDACE’t üks kord ööpäevas.

Tiitrimine ja säilitusannus
Sõltuvalt patsiendi ravimtaluvusest suurendatakse järgnevalt annust. Soovitatakse annuse
kahekordistamist 2,5 mg-ni kahe nädala pärast ja seejärel 5 mg-ni järgneva kahe nädala pärast.

Sümptomaatiline südamepuudulikkus

Algannus
Diureetilise raviga stabiliseeritud patsientidel on soovituslik algannus on 1,25 mg üks kord ööpäevas.

Tiitrimine ja säilitusannus
CARDACE annust peab tiitrima, kahekordistades seda iga ühe või kahe nädala järel kuni maksimaalse
ööpäevase annuseni 10 mg. Eelistatav on manustamine kahe manustamiskorrana ööpäevas.

Ägeda müokardiinfarkti järgne sekundaarpreventsioon südamepuudulikkuse olemasolul

Algannus
48 tundi pärast müokardiinfarkti on algannus kliiniliselt ja hemodünaamiliselt stabiilsele patsiendile
2,5 mg kaks korda ööpäevas kolme päeva vältel. Kui 2,5 mg osutub algannusena talumatuks, peab
manustama annuse 1,25 mg kaks korda ööpäevas kahe päeva vältel enne annuse suurendamist 2,5 mg
ja 5 mg-ni kaks korda ööpäevas. Kui ei ole võimalik annust tõsta 2,5 mg-ni kaks korda ööpäevas, peab
ravi lõpetama.

Vt ka annustamine diureetikumidega ravitavatel patsientidel, eespool.

Tiitrimine ja säilitusannus
Ööpäevast annust suurendatakse seda järgnevalt kahekordistades ühe- kuni kolmepäevaste
intervallidega kuni eesmärgiks oleva säilitusannuseni 5 mg kaks korda ööpäevas.
Võimalusel jagatakse säilitusannus 2 manustamiskorra vahel ööpäevas.
Kui annust ei ole võimalik tõsta kuni 2,5 mg kaks korda ööpäevas, peab ravi lõpetama.
Müokardiinfarkti järgse vahetu raske (NYHA IV) südamepuudulikkusega patsientide ravi kohta ei ole
piisavalt kogemusi. Kui selliseid patsiente otsustatakse siiski ravida, soovitatakse ravi alustada
annusega 1,25 mg üks kord ööpäevas ja olla eriti ettevaatlik annuse mistahes suurendamise korral.

Eripopulatsioonid

Neerukahjustusega patsiendid
Neerukahjustusega patsientidel peab ööpäevane annus põhinema kreatiniini kliirensil (vt lõik 5.2):
- kui kreatiniini kliirens on ≥ 60 ml/min, ei ole algannust (2,5 mg ööpäevas) vaja kohandada;
maksimaalne ööpäevane annus on 10 mg;
- kui kreatiniini kliirens on vahemikus 30...60 ml/min, ei ole algannust (2,5 mg ööpäevas) vakohandada; maksimaalne ööpäevane annus on 5 mg;
- kui kreatiniini kliirens on vahemikus 10...30 ml/min, on algannus 1,25 mg ööpäevas ja
maksimaalne ööpäevane annus on 5 mg;
- hemodialüüsravi saavad hüpertensiivsed patsiendid: ramipriil on vähesel määral dialüüsitav;
algannus on 1,25 mg ööpäevas ja maksimaalne ööpäevane annus on 5 mg; ravimit peab
manustama mõni tund pärast hemodialüüsiseanssi.

Maksakahjustusega patsiendid (vt lõik 5.2)
Maksakahjustusega patsientidel võib alustada ravi CARDACE'ga ainult hoolika meditsiinilise
järelvalve all ja maksimaalne ööpäevane annus on 2,5 mg CARDACE't.

Eakad
Algannused peavad olema väiksemad ja edasine annuse tiitrimine olema astmelisem, sest soovimatute
toimete tekkevõimalus on väga eakatel ja põduratel patsientidel suurem. Peab kaaluma väiksemat
algannust 1,25 mg ööpäevas.

Lapsed
Ramipriili ohutus ja efektiivsus ei ole lastel tõestatud. Käesoleval hetkel teadaolevad andmed
CARDACE kohta on esitatud lõikudes 4.8, 5.1, 5.2 ja 5.3, aga soovitusi annustamise kohta pole
võimalik anda.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine, lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine või teiste AKE (angiotensiini
konverteeriva ensüümi) inhibiitorite suhtes.
- Varasem angioödeem (pärilik, idiopaatiline või tingituna ravist AKE inhibiitorite või AIIRA-
dega).
- Ekstrakorporeaalsed ravimeetodid, milles veri puutub kokku negatiivselt laetud pindadega (vt
lõik 4.5).
- Märkimisväärne bilateraalne neeruarteri stenoos või neeruarteri stenoos ainsa funktsioneeriva
neeru korral.
- Raseduse teine ja kolmas trimester (vt lõigud 4.4 ja 4.6).
- Ramipriiliga ei tohi ravida hüpotensiivseid või hemodünaamiliselt ebastabiilses seisundis
patsiente.
- CARDACE samaaegne kasutamine aliskireeni sisaldavate ravimitega on vastunäidustatud
suhkurtõve või neerukahjustusega (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) patsientidele (vt lõigud 4.5 ja
5.1.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Eripopulatsioonid
Rasedus: raseduse ajal ei tohi alustada ravi AKE inhibiitoritega, nagu nt ramipriili või angiotensiin II
retseptori antagonistidega (AIIRA-d). Rasedust planeerivad patsiendid tuleb üle viia alternatiivsele
antihüpertensiivsele ravile, mille rasedusaegne ohutusprofiil on teada, välja arvatud juhul, kui on
elutähtis jätkata ravi AKE inhibiitoriga/AIIRA-ga. Raseduse diagnoosimisel peab ravi AKE
inhibiitoriga/AIIRA-ga otsekohe lõpetama ja vajadusel alustama asjakohast alternatiivset ravi (vt
lõigud 4.3 ja 4.6).

- Hüpotensioonist eriti ohustatud patsiendid

Tugevalt aktiveerunud reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemiga patsiendid.
Tugevalt aktiveerunud reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemiga patsiente ohustab väljendunud
vererõhu langus ja neerufunktsiooni halvenemine AKE pärssimise tõttu, eriti kui AKE
inhibiitorit või kaasuvat diureetikumi manustatakse või annust suurendatakse esimest korda.
Reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemi märkimisväärne aktiveerumine on ootuspärane ja
meditsiiniline järelvalve koos vererõhu jälgimisega vajalik nt alljärgnevatel juhtudel:
- raske hüpertensiooniga patsiendid,
- dekompenseeritud südame paispuudulikkusega patsiendid,
- hemodünaamiliselt olulise ventrikulaarse sisse- või väljavoolu takistusega patsiendid (nt
aordi- või mitraalklapi stenoos),
- unilateraalse neeruarteri stenoosiga ja teise funktsioneeriva neeruga patsiendid,
- vedeliku- või soolavaegusega või sellest ohustatud patsiendid (sh diureetikumidega
ravitavad),
- maksatsirroosi ja/või astsiidiga patsiendid,
- suuremahulise kirurgia korral või anesteesia korral ravimitega, mis põhjustavad
hüpotensiooni.
Üldiselt soovitatakse dehüdratatsiooni, hüpovoleemia või sooladefitsiidi korrigeerimist enne ravi
alustamist (südamepuudulikkusega patsientidel peab sellist korrektsiooni siiski hoolega kaaluma
vedelikumahu ületäitmisohu tõttu).

Reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemi (RAAS) kahekordne blokaad
On tõendeid, et AKE-inhibiitorite, angiotensiin II retseptori antagonistide või aliskireeni
samaaegne kasutamine suurendab hüpotensiooni, hüperkaleemia ja neerutalitluse languse (k.a
äge neerupuudulikkus) riski. Seetõttu ei soovitata RAAS-i kahekordset blokaadi AKE-
inhibiitorite, angiotensiin II retseptori antagonistide või aliskireeni samaaegse kasutamisega (vt
lõigud 4.5 ja 5.1).
Kui kahekordset blokeerivat ravi peetakse vältimatult vajalikuks, tuleb seda teha ainult
spetsialisti järelvalve all, jälgides hoolikalt neerutalitlust, elektrolüüte ja vererõhku.
AKE-inhibiitoreid ja angiotensiin II retseptori antagoniste ei tohi kasutada samaaegselt
diabeetilise nefropaatiaga patsientidel.

Müokardiinfarkti järgne mööduv või püsiv südamepuudulikkus

Ägeda hüpotensiooni korral südame- või ajuisheemiast ohustatud patsiendid.
Ravi algfaasis on vajalik spetsiaalne meditsiiniline järelvalve.

- Eakad patsiendid
Vt lõik 4.2.

Kirurgia
Üks päev enne kirurgiat soovitatakse võimalusel katkestada ravi angiotensiini konverteeriva ensüümi
inhibiitoritega nagu ramipriil.

Neerufunktsiooni jälgimine
Neerufunktsiooni peab hindama enne ravi algust ja ravi ajal ning kohandama ravimi annust eriti
esimestel ravinädalatel. Eriti hoolikalt peab jälgima neerukahjustusega patsiente (vt lõik 4.2).
Eksisteerib neerupuudulikkuse oht, eriti südame paispuudulikkusega patsientidel või pärast
neerusiirdamist.

Angioödeem
AKE inhibiitoritega, sh ramipriiliga ravitavatel patsientidel on teatatud angioödeemi tekkest (vt lõik
4.8). Angioödeemi korral tuleb ravi CARDACE’ga katkestada.
Kiiresti peab rakendama erakorralist ravi. Patsienti peab jälgima vähemalt 12...24 tundi ning koju võib
lubada alles pärast kõigi sümptomite taandumist.
AKE inhibiitoritega, sh CARDACE’ga ravitavatel patsientidel on teatatud intestinaalse angioödeemi
tekkest (vt lõik 4.8). Need patsiendid kaebavad kõhuvalu (koos iivelduse ja oksendamisega või ilma).

Desensitisatsiooniaegsed anafülaktilised rektsioonid
AKE inhibitsiooni korral suureneb anafülaktiliste ja anafülaktoidsete reaktsioonide tõenäosus ja
raskusaste putukamürkide ja teiste allergeenide suhtes. Enne desensitisatsiooni peab kaaluma ravi
ajutist katkestamist CARDACE’ga.

Elektrolüütide jälgimine: hüperkaleemia
Mõnedel AKE inhibiitoritega, sh CARDACE’ga ravitavatel patsientidel on täheldatud hüperkaleemiat.
Hüperkaleemia tekke oht on neerupuudulikkusega, eakatel (> 70-aastased), kontrollimatu
suhkurtõvega, kaaliumisooli, kaaliumisäästvaid diureetikume või muid vereplasma kaaliumisisaldust
suurendavaid aineid kasutavatel, dehüdratatsiooni, ägeda südame dekompensatsiooni või metaboolse
atsidoosi seisundis patsientidel. Kui ülalmainitud ainete samaaegset kasutamist peetakse vajalikuks,
soovitatakse regulaarselt kontrollida seerumi kaaliumisisaldust (vt lõik 4.5).

Elektrolüütide jälgimine: hüponatreemia
Mõnedel ramipriiliga ravitud patsientidel on täheldatud antidiureetilise hormooni ebaadekvaatse
sekretsiooni sündroomi (Syndrome of Inappropriate Anti-diuretic Hormone, SIADH) ja sellest
tulenevat hüponatreemiat. Eakatel ja teistel patsientidel, kellel on oht hüponatreemia tekkeks, on
soovitatav regulaarselt jälgida naatriumi taset vereseerumis.

Neutropeenia/agranulotsütoos
Harva on esinenud neutropeeniat/agranulotsütoosi nagu ka trombotsütopeeniat ja aneemiat ning
teatatud on ka luuüdi supressioonist. On soovitatav jälgida vere valgeliblede arvu, mis võimaldab
avastada võimalikku leukopeeniat. Sagedasemat kontrolli soovitatakse ravi alguses, neerufunktsiooni
kahjustusega ja kaasuva kollageenhaigusega (nt erütematoosluupus või skleroderma) patsientidel ning
nendel, keda ravitakse samaaegselt teiste verepilti mõjutavate ravimitega (vt lõigud 4.5 ja 4.8).

Etnilised eripärad
AKE inhibiitorid põhjustavad angioödeemi sagedamini mustanahalistel patsientidel. Sarnaselt teiste
AKE inhibiitoritega võib ramipriil langetada mustanahalistel patsientidel vererõhku vähem
efektiivselt, tingituna madala reniinitasemega hüpertensiooni suuremast esinemissagedusest
mustanahalises populatsioonis.

Köha
Teatatud on köha tekkest seoses AKE inhibiitorite kasutamisega. Köha on iseloomulikult
mitteproduktiivne, püsiv ja taandub pärast ravi katkestamist. AKE inhibiitorist tingitud köha peab
arvestama diferentsiaaldiagnoosimisel.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kliiniliste uuringute andmed on näidanud, et reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemi (RAAS)
kahekordne blokaad kombinatsioonravil AKE-inhibiitorite, angiotensiin II retseptori antagonistide või
aliskireeniga on seotud kõrvalnähtude, nt hüpotensiooni, hüperkaleemia ja neerutalitluse languse (k.a
äge neerupuudulikkus) sagenemisega, võrreldes monoteraapiaga (vt lõigud 4.3, 4.4 ja 5.1).

Vastunäidustatud kombinatsioonid

Ekstrakorporeaalsed ravitoimingud, mille korral veri puutub kokku negatiivselt laetud pindadega, nt
dialüüs ja hemofiltratsioon teatud high-flux membraanidega (nt polüakrülonitriilmembraanid) ning
madala tihedusega lipoproteiinide aferees dekstraansulfaadiga, raske anafülaktoidse reaktsiooni
suurenenud ohu tõttu (vt lõik 4.3). Kui selline ravi osutub vajalikuks, peab kaaluma teist tüüpi
membraani või antihüpertensiivse ravimi kasutamist.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Kaaliumisoolad, hepariin, kaaliumisäästvad diureetikumid ja teised vereplasma kaaliumisisaldust
suurendavad toimeained (k.a angiotensiin II antagonistid, trimetoprim, takroliimus, tsüklosporiin):
võib tekkida hüperkaleemia, mistõttu peab hoolikalt jälgima seerumi kaaliumisisaldust.

Antihüpertensiivsed ravimid (nt diureetikumid) ja teised antihüpertensiivse toimega ained (nt
nitraadid, tritsüklilised antidepressandid, anesteetikumid, äge alkoholitarbimine, baklofeen,
alfusosiin, doksasosiin, prasosiin, tamsulosiin, terasosiin): hüpotensiooniohu võimendumine on
ootuspärane (vt lõik 4.2 diureetikumide kohta).

Vasopressiivsed sümpatomimeetikumid ja teised ained, mis võivad vähendada CARDACE
antihüpertensiivset toimet (nt isoproterenool, dobutamiin, dopamiin, epinefriin): soovitatav on jälgida
vererõhku.

Allopurinool, immunosupressandid, kortikosteroidid, prokaiinamiid, tsütostaatikumid ja teised ained,
mis võivad mõjutada verepilti: hematoloogiliste reaktsioonide suurem tõenäosus (vt lõik 4.4).

Liitiumisoolad: AKE inhibiitorid võivad vähendada liitiumi eritumist, mistõttu liitiumi toksilisus võib
suureneda. Peab jälgima liitiumi taset.

Antidiabeetilised ravimid, k.a insuliin: võivad tekkida hüpoglükeemilised reaktsioonid. Soovitatakse
jälgida vere glükoosisisaldust.

Mittesteroidsed põletikuvastased ained ja atsetüülsalitsüülhape: CARDACE antihüpertensiivse toime
langus on ootuspärane. Samaaegne ravi AKE inhibiitorite ja MSPVA-dega võib suurendada
neerufunktsiooni halvenemist ja hüperkaleemia ohtu.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
CARDACE't ei soovitata kasutada raseduse esimesel trimestril (vt lõik 4.4) ja on vastunäidustatud
raseduse teisel ja kolmandal trimestril (vt lõik 4.3).

Epidemioloogilised andmed teratogeensuse kohta pärast AKE inhibiitorite kasutamist raseduse
esimesel trimestril ei võimalda teha lõplikke järeldusi, kuid ohu vähest suurenemist ei saa välistada.
Rasedust planeerivad patsiendid tuleb üle viia alternatiivsele antihüpertensiivsele ravile, mille
rasedusaegne ohutusprofiil on teada, välja arvatud juhul, kui on elutähtis jätkata ravi AKE
inhibiitoriga. Raseduse diagnoosimisel peab ravi AKE inhibiitoriga otsekohe lõpetama ja vajadusel
alustama asjakohast alternatiivset ravi.

Ravi AKE inhibiitoriga/angiotensiin II retseptori antagonistiga (AIIRA) raseduse teisel ja kolmandal
trimestril põhjustab teadaolevalt fetotoksilisust (neerufunktsiooni langus, oligohüdramnion, kolju
luustumise pidurdumine) ja neonataalset toksilisust (neerupuudulikkus, hüpotensioon, hüperkaleemia).
(Vt lõik 5.3 „Prekliinilised ohutusandmed“). Kui AKE inhibiitorit on manustatud alates raseduse
teisest trimestrist, soovitatakse kontrollida koljut ja neerufunktsiooni ultraheliuuringuga.
Vastsündinuid, kelle emad on võtnud AKE inhibiitoreid, peab hoolega jälgima hüpotensiooni,
oliguuria ja hüperkaleemia suhtes (vt ka lõigud 4.3 ja 4.4).

Imetamine
Kuna andmed ramipriili kasutamise kohta imetamisperioodil on ebapiisavad (vt lõik 5.2), ei soovitata
CARDACE’t kasutada ning peab eelistama alternatiivseid ravimeid, mille imetamisaegne
ohutusprofiil on paremini teada, eriti vastsündinu või enneaegselt sündinud imiku imetamisel.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Mõned kõrvaltoimed (nt vererõhu languse sümptomid nagu pearinglus) võivad kahjustada patsiendi
keskendumis- ja reaktsioonivõimet ning osutuda seetõttu ohtlikeks olukordades, kus nimetatud võimed
on eriti tähtsad (nt juhtides sõidukit või käsitsedes mehhanisme).
See võib juhtuda ennekõike ravi alguses või ravimi vahetamisel. Pärast esimest annust ja järgnevaid
annuse suurendamisi ei ole soovitatav juhtida sõidukit või käsitseda mehhanisme mitme tunni vältel.

4.8. Kõrvaltoimed

Ramipriili ohutusprofiili kuuluvad püsiv kuiv köha ja hüpotensioonist tulenevad reaktsioonid. Tõsiste
kõrvaltoimete hulka kuuluvad angioödeem, hüperkaleemia, neeru või maksakahjustus, pankreatiit,
rasked nahareaktsioonid ja neutropeenia/agranulotsütoos.

Kõrvaltoimete esinemissagedused on määratletud alljärgnevalt:
Väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10000
kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).
Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.


Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv Teadmata
Südame häired

Müokardiisheemia sh
stenokardia,
müokardiinfarkt,
tahhükardia,
arütmia,
palpitatsioonid,
perifeerne turse
Vere ja

Eosinofiilia
Vere

Luuüdi kahjustus,
lümfisüsteemi
valgeliblede
pantsütopeenia,
häired
arvu langus (sh
hemolüütiline

neutropeenia
aneemia
või agranulo-
tsütoos),
erütrotsüütide
arvu langus,
hemoglobiini
langus,
trombotsüütide
arvu langus
Närvisüsteemi
Peavalu,
Vertigo,
Treemor,

Tserebraalne
häired
pearinglus
paresteesia,
tasakaaluhäire
isheemia sh

ageusia,
isheemiline insult
düsgeusia
ja transitoorne
isheemiahoog,
psühhomotoorse
võimekuse langus,
põletustunne,
parosmia
Silma

Nägemishäired,
Konjunktiviit


kahjustused
sh hägune

nägemine
Kõrva ja


Kuulmise


labürindi
kahjustus,
kahjustused
tinnitus
Respiratoorsed, Mitte-
Bronhospasm,rindkere ja
produktiivne
sh astma
mediastiinumi
kuiv köha,
halvenemine,
häired
bronhiit,
nina limaskesta

sinusiit,
turse
düspnoe
Seedetrakti
Gastro-
Pankreatiit
Glossiit

Aftiline stomatiit
häired
intestinaalne
(väga harva on

põletik,
teatatud

seedehäired,
fataalsetest

Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv Teadmata
ebamugavus-
juhtudest seoses
tunne kõhus,
AKE
düspepsia,
inhibiitoritega),
diarröa,
pankrease
iiveldus,
ensüümide tõus,
oksendamine
peensoole
angioödeem,
ülakõhu valu sh
gastriit,
kõhukinnisus,
suukuivus
Neerude ja

Neerukahjustuskuseteede
sh äge neeru-
häired
puudulikkus,

suurenenud
uriinihulk,
eelneva
proteinuuria
halvenemine,
vere
uureasisalduse
tõus, vere
kreatiniini-
sisalduse tõus
Naha ja
Lööve, eriti
Angioödeem;
Eksfoliatiivne
Fotosensiti- Toksiline
nahaaluskoe
makulo-
väga erandlikult dermatiit,
satsiooni-
epidermolüüs,
kahjustused
papulaarne
võib
urtikaaria,
reaktsioon
Stevensi-Johnsoni

angioödeemist
onühholüüs
sündroom,
tulenev
multiformne
hingamisteede
erüteem,
obstruktsioon
pemfigus, psoriaasi
lõppeda
süvenemine,
fataalselt;
psoriasiformne
sügelus,
dermatiit,
hüperhidroos
pemfigoidne või
lihhenoidne
eksanteem või
enanteem,
alopeetsia
Lihas-skeleti ja Lihasspasmid,
Artralgiasidekoe
müalgia
kahjustused
Endokriin-
Antidiureetilise
süsteemi häired
hormooni
ebaadekvaatse
sekretsiooni
sündroom
(SIADH)
Ainevahetus- ja Vere kaaliumi-
Anoreksia,


Vere naatriumi-
toitumishäired
sisalduse tõus
söögiisu langus
sisalduse langus

Vaskulaarsed
Hüpotensioon,
Nahaõhetus
Vaskulaarne

Raynaud’
häired
ortostaatiline
stenoos, hüpo-
sündroom

vererõhu
perfusioon,
langus,
vaskuliit
minestus

Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv Teadmata
Üldised häired
Valu rindkeres, Püreksia
Asteenia


ja manustamis-
väsimus
koha
reaktsioonid
Immuun-
Anafülaktilised või
süsteemi häired
anafülaktoidsed

reaktsioonid,
tuumavastaste
antikehade tõus
Maksa ja

Maksa-
Kolestaatiline

Äge
sapiteede
ensüümide
ikterus, hepato-
maksapuudulikkus,
häired
ja/või
tsellulaarne
kolestaatiline või

konjugeeritud
kahjustus
tsütolüütiline
bilirubiini tõus
hepatiit (fataalne
lõpe on olnud väga
erandlik)
Reproduktiivse

Mööduv


Günekomastia
süsteemi ja
erektiilne
rinnanäärme
impotentsus,
häired
libiido langus
Psühhiaatri-

Depressiivne
Segasusseisund
Tähelepanuhäire
lised häired
meeleolu,

ärevus,
närvilisus,
rahutus,
unehäire sh
somnolentsus

Lapsed
Ramipriili ohutust hinnati 325 2…16-aastaste laste ja noorukitega läbi viidud 2 kliinilises uuringus.
Kui kõrvaltoimete olemus ja tõsidus on sarnane täiskasvanutega, siis alljärgnevate esinemissagedus on
lastel suurem.

Tahhükardia, ninalimaskesta turse ja riniidi esinemissageduseks on lastel “sage” (≥ 1/100 kuni
< 1/10) ja täiskasvanutel “aeg-ajalt” (≥ 1/1000 kuni < 1/100).

Konjunktiviidi esinemissageduseks on lastel “sage” (≥ 1/100 kuni < 1/10) ja täiskasvanutel
“harv” (≥ 1/10000 kuni < 1/1000).

Treemori ja urtikaaria esinemissageduseks on lastel “aeg-ajalt” (≥ 1/1000 kuni < 1/100) ja
täiskasvanutel “harv” (≥ 1/10000 kuni < 1/1000).

Ramipriili üldine ohutusprofiil lastel ei erine märkimisväärselt täiskasvanute ohutusprofiilist.

4.9. Üleannustamine

AKE inhibiitorite üleannustamise sümptomite hulka kuuluvad ülemäärane perifeerne vasodilatatsioon
(väljendunud hüpotensioon, šokk), bradükardia, elektrolüütide häired ja neerupuudulikkus. Patsienti
peab hoolikalt jälgima ning ravi peab olema sümptomaatiline ja toetav. Soovituslike meetmete hulka
kuuluvad esmane detoksifikatsioon (maoloputus, adsorbentide manustamine) ja hemodünaamika
stabiilsuse taastamisele suunatud abinõud, kaasa arvatud alfa 1 adrenergiliste agonistide või
angiotensiin II (angiotensinamiid) manustamine. Ramiprilaat, ramipriili aktiivne metaboliit, eraldub
üldtsirkulatsioonist hemodialüüsi teel halvasti.


10
5.
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid,
ATC-kood: C09AA05.

Toimemehhanism
Ramiprilaat, eelravim ramipriili aktiivne metaboliit, pärsib ensüüm dipeptidüülkarboksüpeptidaas I
(sünonüümid: angiotensiini konverteeriv ensüüm, kininaas II). See ensüüm katalüüsib plasmas ja
kudedes angiotensiin I muutumist aktiivseks vasokonstriktsiooni põhjustavaks aineks angiotensiin II
ning samuti aktiivse vasodilataatori bradükiniini lõhustamist. Vähenenud angiotensiin II teke ja
bradükiniini lõhustamise pärssimine põhjustavad vasodilatatsiooni.
Kuna angiotensiin II stimuleerib ka aldosterooni vabanemist, põhjustab ramiprilaat aldosterooni
sekretsiooni vähenemist. Ravivastus monoteraapiale AKE inhibiitoriga oli madalam mustanahalistel
(afro-ameerika) hüpertensiivsetel patsientidel (tavaliselt madala reniinitasemega hüpertensiivne
populatsioon) kui mittemustanahalistel patsientidel.

Farmakodünaamilised toimed
Antihüpertensiivsed Ramipriili manustamine põhjustab perifeerse arteriaalse resistentsuse vähenemist. Üldiselt neerude
plasmaperfusioon ja glomerulaarfiltratsiooni kiirus oluliselt ei muutu. Ramipriili manustamisel
kõrgvererõhutõvega patsientidele alaneb vererõhk nii pikali- kui püstiasendis ilma südame
löögisageduse kompensatoorse suurenemiseta.
Enamusel patsientidest saabub ühekordse annuse antihüpertensiivne toime 1...2 tundi pärast
suukaudset manustamist. Ühekordse annuse maksimaalne efekt saavutatakse tavaliselt 3...6 tundi
pärast suukaudset manustamist. Ühekordse annuse antihüpertensiivne toime kestab tavaliselt 24 tundi.
Maksimaalne antihüpertensiivne toime kestva ravi korral ramipriiliga ilmneb 3...4 nädala pärast. On
näidatud, et antihüpertensiivne toime püsib pikaajalise ravi korral, mis kestab 2 aastat.
Ramipriili manustamise järsk katkestamine ei põhjusta tagasilöögina kiiret ja ülemäärast vererõhu
tõusu.

Südamepuudulikkus
Lisaks konventsionaalsele ravile diureetikumidega ja südameglükosiididega on ramipriil osutunud
efektiivseks NYHA funktsionaalsetesse klassidesse II...IV kuuluvatele patsientidele. Ravimil on
kasulik mõju südame hemodünaamikale (vähenes vasaku ja parema vatsakese täitumisrõhk, vähenes
kogu perifeerne vaskulaarne resistentsus, suurenes südame väljalaskemaht ja paranes südameindeks).
Samuti vähendab neuroendokriinide aktiveerimist.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus
Kardiovaskulaarne preventsioon/nefroprotektsioon:
Teostatud platseebokontrolliga preventsiooniuuringus (nn HOPE uuring) lisati üle 9200 patsiendil
ramipriil tavapärasele ravile. Uuringusse kaasati suurenenud kardiovaskulaarse haiguse riskiga
patsiendid, tulenevalt kas aterotrombootilisest kardiovaskulaarsest haigusest (eelnev südame
pärgarterite haigus, insult või perifeersete veresoonte haigus) või suhkurtõvest koos vähemalt ühe
kaasuva kardiovaskulaarse riskifaktoriga (dokumenteeritud mikroalbuminuuria, hüpertensioon,
tõusnud üldkolesterooli tase, HDL-kolesterooli madal tase või suitsetamine).
Uuring näitas, et ramipriil vähendab müokardiinfarkti, kardiovaskulaarse põhjusega surma ja insuldi
tekkesagedust statistiliselt olulisel määral nii eraldivõetuna kui kombineeritult (esmane kombineeritud
tulemusnäitaja).
11

HOPE uuring: peamised tulemused

Ramipriil
Platseebo
Suhteline risk
p-väärtus
(95% usaldusvahemik)

%
%


Kõik patsiendid
n=4645
N=4652


Esmane kombineeritud
14,0
17,8
0,78 (0,70...0,86)
<0,001
tulemusnäitaja
Müokardiinfarkt
9,9
12,3
0,80 (0,70...0,90)
<0,001
Surm kardiovaskulaarsel
6,1
8,1
0,74 (0,64...0,87)
<0,001
põhjusel
Insult
3,4
4,9
0,68 (0,56...0,84)
<0,001

Teisesed tulemusnäitajad
Surm mistahes põhjusel
10,4
12,2
0,84 (0,75...0,95)
0,005
Revaskularisatsioonivajadus
16,0
18,3
0,85 (0,77...0,94)
0,002
Hospitaliseerimine
12,1
12,3
0,98 (0,87...1,10)
NS
ebastabiilse stenokardia tõttu
Hospitaliseerimine
3,2
3,5
0,88 (0,70...1,10)
0,25
südamepuudulikkuse tõttu
Diabeediga seotud tüsistused 6,4
7,6
0,84 (0,72...0,98)
0,03

HOPE uuringu eelnevalt kindlaks määratud alamuuringus MICRO-HOPE, uuriti tavapärasele ravile
lisatud 10 mg ramipriili mõju, võrreldes platseeboga, 3577 normotensiivsel või hüpertensiivsel
patsiendil vanuses vähemalt ≥ 55 aastat (ilma vanuse ülapiirita), enamuses 2. tüüpi diabeedi (ja
vähemalt ühe täiendava kardiovaskulaarse riskifaktoriga).

Esmane analüüs näitas, et 117 (6,5%) ramipriiliga ravitud patsiendil ja 149 (8,4%) platseebot saanud
patsiendil kujunes väljendunud nefropaatia, mis vastab suhtelise riski vähenemisele RRR 24%; 95%
CI [3...40], p=0,027.
Mitmekeskuselise, randomiseeritud, topeltpimeda paralleelgruppidega, platseebokontrolliga REIN
uuringuga sooviti hinnata ramipriiliga ravi mõju glomerulaarfiltratsiooni (GFR) languse määrale 352
normotensiivsel või hüpertensiivsel patsiendil (vanuses 18...70 aastat), kellel oli kroonilisest
mittediabeetilisest nefropaatiast tingitud kerge proteinuuria (st keskmine valgueritus uriiniga > 1 ja
< 3 g/24 h) või raske proteinuuria (≥ 3 g/24 h). Mõlemad subpopulatsioonid stratifitseeriti
prospektiivselt.

Kõige raskema proteinuuriaga patsientide (ramipriili rühmas ilmnenud kasu tõttu ennetähtaegselt
lõpetatud patsientide grupp) andmete põhianalüüs näitas, et GFR languse määr ramipriili saanud
patsientidel oli väiksem kui platseebot saanutel: -0,54 (0,66) vs -0,83 (1,03) ml/min/kuus, p=0,038.
Gruppidevaheline erinevus oli seega 0,34 [0,03...0,65] kuus ja ligikaudu 4 ml/min/aastas. 23,1%
ramipriili rühma patsientidest saavutas teisese tulemusnäitaja, milleks oli seerumi kreatiniinisisalduse
kahekordistumine lähteväärtusega võrreldes ja/või terminaalne neerupuudulikkus (ESRD, vajadus
dialüüsraviks või neerusiirdamiseks) vs 45,5% platseeborühmas (p=0,02).

Reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemi (RAAS) kahekordne blokaad:
Kahes suures randomiseeritud, kontrollitud uuringus (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and
in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) ja VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs
Nephropathy in Diabetes)) uuriti kombinatsioonravi AKE-inhibiitori ja angiotensiin II retseptori
antagonistiga.
ONTARGET uuring hõlmas eelneva südameveresoonkonna või ajuveresoonkonna haigusega või 2.
tüüpi diabeedi ja tõendatud kaasuva elundkahjustusega patsiente. VA NEPHRON-D hõlmas 2. tüüpi
diabeedi ja diabeetilise nefropaatiaga patsiente.
Uuringud näitasid olulise kasu puudumist neerude ja/või südameveresoonkonna tulemusnäitajatele ja
suremusele, samas täheldati hüperkaleemia, ägeda neerukahjustuse ja/või hüpotensiooni riski
suurenemist monoteraapiaga võrreldes. Tulemused on asjakohased ka teiste AKE-inhibiitorite ja
angiotensiin II retseptori antagonistide jaoks, arvestades nende sarnaseid farmakodünaamilisi omadusi.
12
AKE-inhibiitoreid ja angiotensiin II retseptori antagoniste ei tohi seetõttu kasutada samaaegselt
diabeetilise nefropaatiaga patsientidel.
ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints)
oli uuring, mis oli kavandatud hindama kasu aliskireeni lisamisest standardravile AKE-inhibiitori või
angiotensiin II retseptori antagonistiga 2. tüüpi diabeediga patsientidel, kellel oli krooniline
neeruhaigus, südameveresoonkonna haigus või mõlemad. Uuring lõpetati varakult ohutusnäitajate
riski tõusu tõttu. Südameveresoonkonnaga seotud surma ja insuldi juhtumeid oli aliskireeni rühmas
arvuliselt rohkem kui platseeborühmas ning kõrvalnähtudest ja huvi pakkuvatest tõsistest
kõrvalnähtudest (hüperkaleemia, hüpotensioon ja neerutalitluse häire) teatati aliskireeni rühmas
sagedamini kui platseeborühmas.

Müokardiinfarkti järgne sekundaarpreventsioon
AIRE uuringusse kaasati üle 2000 patsiendi mööduvate või püsivate südamepuudulikkuse kliiniliste
nähtudega pärast dokumenteeritud müokardiinfarkti. Ravi ramipliiliga alustati 3 kuni 10 päeva pärast
ägedat müokardiinfarkti. Uuring näitas, et pärast keskmiselt 15-kuulist jälgimisperioodi oli suremus
ramipriiliga ravitud patsientide hulgas 16,9% ja platseeborühmas 22,6%. See tähendab suremuse
absoluutset vähenemist 5,7% ja suhtelise riski vähenemist 27% (95% CI [11%...40%])

Lapsed
Randomiseeritud, topeltpimedas, platseebokontrollitud kliinilises uuringus, kus osales 244 6…16.
aastast hüpertensiooniga last (73% primaarne hüpertensioon), said patsiendid kas väikeses, keskmises
või kõrges annuses ramipriili, et saavutada ramiprilaadi kontsentratsiooni veres, mis vastab
täiskasvanu annusele 1,25 mg, 5 mg ja 20 mg kehakaalust. 4. nädala lõpuks oli ramipriil süstoolse
vererõhu langetamise tulemusnäitaja suhtes ebaefektiivne, kuid kõrgeim annus langetas diastoolset
vererõhku. Ramipriili keskmine ja kõrge annus näitas märkimisväärset süstoolse ja diastoolse vererõhu
langust kindlakstehtud hüpertensiooniga lastel.

Seda toimet ei leitud 218-l lapsel vanuses 6...16 aastat (75% primaarne hüpertensioon) läbi viidud 4
nädalat kestnud, annuse suurendamisega, randomiseeritud, topeltpimedas ravimikatkestamisega
uuringus, kus demonstreeriti nii diastoolse kui ka süstoolse vererõhu mõõdukat tõusu, aga statistiliselt
olulist naasmist algväärtuseni ei toimunud üheski kolmest ramipriili annusegrupist arvestatuna
kehakaalu kohta [madal annus (0,625 mg…2,5 mg), keskmine annus (2,5 mg…10 mg) või kõrge
annus (5 mg…20 mg)]. Lastel tehtud uuringutes ei leitud ramipriili lineaarset vastust annusele.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Farmakokineetika ja metabolism

Imendumine
Pärast suukaudset manustamist imendub ramipriil seedetraktist kiiresti: maksimaalne kontsentratsioon
vereplasmas saavutatakse 1 tunni jooksul. Uriiniga erituva koguse mõõtmise alusel imendub vähemalt
56% ja seedetraktis olev toit seda oluliselt ei mõjuta. Pärast 2,5 mg ja 5 mg ramipriili suukaudset
manustamist on aktiivse metaboliidi, ramiprilaadi biosaadavus 45%.
Ramipriili ainsa aktiivse metaboliidi, ramiprilaadi maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas
saavutatakse 2...4 tundi pärast ramipriili võtmist. Ramipriili tavaliste annuste manustamisel üks kord
ööpäevas saavutatakse ramiprilaadi püsitasakaalu kontsentratsioon vereplasmas ligikaudu neljandal
ravipäeval.

Jaotumine
Ramipriili seonduvus vereplasma valkudega on ligikaudu 73% ja ramiprilaadil 56%.

13
Metabolism
Ramipriil metaboliseerub peaaegu täielikult ramiprilaadiks, diketopiperasiinestriks,
diketopiperasiinhappeks ning ramipriili ja ramiprilaadi glükuroniidideks.

Eritumine
Metaboliitide eritumine on peamiselt renaalne.
Ramiprilaadi plasmakontsentratsioonid vähenevad polüfaasiliselt. Aeglase dissotsiatsiooni tõttu
tugevast küllastunud sidemest AKE-ga on ramiprilaadi väga madala plasmakontsentratsiooniga
terminaalse eliminatsiooni faas pikenenud.
Pärast ramipriili korduvat manustamist üks kord ööpäevas on ramiprilaadi kontsentratsioonide
efektiivne poolväärtusaeg 5...10 mg annuste korral 13...17 tundi ja 1,25...2,5 mg annuste korral pikem.
Erinevus tuleneb ensüümi küllastusvõimest ramiprilaadi sidumisel.
Pärast ramipriili ühekordse annuse manustamist jäid ramipriili ja selle metaboliidi kontsentratsioon
rinnapiimas allapoole mõõdetavat taset. Korduva manustamise efekt ei ole teada.

Neerukahjustusega patsiendid (vt lõik 4.2)
Ramiprilaadi renaalne eritumine on kahjustatud neerufunktsiooniga patsientidel vähenenud ja
ramiprilaadi renaalne kliirens on proportsionaalne kreatiniini kliirensiga. Selle tulemuseks on
ramiprilaadi kontsentratsiooni tõus vereplasmas, mis langeb aeglasemalt kui normaalse
neerufunktsiooniga patsientidel.

Maksakahjustusega patsiendid (vt lõik 4.2)
Kahjustatud maksafunktsiooniga patsientidel oli hepaatiliste esteraaside vähenenud aktiivsuse tõttu
ramipriili metabolism ramiprilaadiks aeglustunud ja ramipriili tase vereplasmas kõrgem. Ramiprilaadi
maksimaalsed kontsentratsioonid vereplasmas nendel patsientidel ei erine siiski normaalse
maksafunktsiooniga patsientidel täheldatuist.

Imetamine
Ramipriili suukaudse üksikannuse manustamisel oli ramipriili ja selle metaboliitide sisaldus
rinnapiimas märkamatu. Siiski ei ole teada toime korduvannustega.

Lapsed
Ramipriili farmakokineetikat uuriti 30-l 2…16 aastasel hüpertensiooniga lapsel kehakaaluga >10 kg.
Annuse 0,05…0,2 mg/kg järgselt metaboliseerus ramipriil kiiresti ja ulatuslikult ramiprilaadiks.
Ramiprilaadi maksimaalne kontsentratsiooni vereplasmas ilmnes 2…3 tunni jooksul. Ramiprilaadi
kliirens on tugevalt korrelatsioonis kehakaalu (p<0,01) ja annusega (p<0,001). Kliirens ja
jaotusruumala suurenesid laste vanuse kasvades igas annuse rühmas. Annusega 0,05 mg/kg saavutatud
ekspositsioon lastel oli võrreldav täiskasvanutega, keda raviti 5 mg ramipriiliga. Annusega 0,2 mg/kg
oli lastel ekspositsioon kõrgem kui maksimaalne soovitatav annus 10 mg ööpäevas täiskasvanutel.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Suu kaudu manustatud ramipriilil ei ole täheldatud akuutset toksilisust närilistel ja koertel.
Kroonilise suukaudse manustamise uuringud on teostatud rottidel, koertel ja ahvidel. 3 liigil on
täheldatud kõrvalekaldeid vereplasma elektrolüütide sisalduses ja verepildis. Ramipriili
farmakodünaamilise aktiivsuse väljendusena on täheldatud jukstaglomerulaarse aparaadi väljendunud
laienemist koertel ja ahvidel annuse korral 250 mg/kg/ööpäevas. Rotid, koerad ja ahvid talusid
vastavalt annuseid 2, 2,5 ja 8 mg/kg/ööpäevas ilma kahjulike toimeteta. Pöördumatut neerukahjustust
on täheldatud väga noortel rottidel, kellele manustati ühekordne annus ramipriili.
Reproduktsioonitoksilisuse uuringutes rottidel, jänestel ja ahvidel ei ilmnenud mingeid teratogeenseid
omadusi.
Ei isas- ega emasrottide fertiilsus ei kahjustunud.
Ramipriili manustamine emastele rottidele tiinusperioodil ja laktatsiooni ajal annuses 50 mg/kg või
rohkem põhjustas järglastel pöördumatu neerukahjustuse (neeruvaagna laienemine).
Ulatuslikud mutageensuskatsed mitmete testsüsteemidega ei toonud esile ramipriili mutageenseid ega
genotoksilisi omadusi.

14

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

2,5 mg tabletid
Hüpromelloos
Eelželatineeritud maisitärklis
Mikrokristalne tselluloos
Naatriumstearüülfumaraat
Kollane raudoksiid (E172)

5 mg tabletid
Hüpromelloos
Eelželatineeritud maisitärklis
Mikrokristalne tselluloos
Naatriumstearüülfumaraat
Punane raudoksiid (E172).

10 mg tabletid
Hüpromelloos
Eelželatineeritud maisitärklis
Mikrokristalne tselluloos
Naatriumstearüülfumaraat

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

2,5 mg: 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 98, 99, 100, 300, 320, 500 tabletti PVC/Al
blisterpakendis.
5 mg: 10, 14, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98, 99, 100, 300, 320, 500 tabletti PVC/Al
blisterpakendis.
10 mg: 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98, 99, 100, 300, 320, 500 tabletti PVC/Al
blisterpakendis.

2,5 mg: 500 tabletti III tüüpi (Ph. Eur) pruunis klaaspudelis keeratava HDPE korgiga.
5 mg: 500 tabletti III tüüpi (Ph. Eur) pruunis klaaspudelis keeratava HDPE korgiga.
10 mg: 28, 56, 500 tabletti III tüüpi (Ph. Eur) pruunis klaaspudelis keeratava HDPE korgiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.


15

7. Müügiloa hoidja

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti

8. Müügiloa number

CARDACE 2,5 mg: 070594
CARDACE 5 mg: 070694
CARDACE 10 mg: 384202

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

CARDACE 2,5 mg; CARDACE 5 mg
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 21.06.1994
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.05.2010
CARDACE 10 mg
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 07.06.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25.05.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015

16