MICROLAX

Toimeained: naatriumlaurüülsulfoatsetaat+sorbitool+naatriumtsitraat

Ravimi vorm: rektaallahus

Ravimi tugevus: 9mg+625mg+90mg 1ml 4TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on MICROLAX ja milleks seda kasutatakse

Kõhukinnisuse leevendamine lühiajaliselt või olukorras, mil on vaja soole tühjendamist.
Soole terminaalse osa tühjendamine röntgenuuringu või rektoskoopia ettevalmistamisel.

2. Mida on vaja teada enne MICROLAX võtmist

Ärge kasutage Microlax'i
- kui te olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- kui Teil on hemorroidid, siis kasutage Microlax'i ettevaatlikult, et vältida soole
vigastust.

Haigustunnuste püsimisel pöörduge arsti poole. Hoiduge ravimi pikaaegsest kasutamisest.

Muud ravimid ja Microlax
Sorbitooli ja naatriumpolüsteriinsulfonaadi kasutamisel (suukaudsel/rektaalsel manustamisel)
on oht soole nekroosiks.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Adekvaatseid ja hästikontrollitud uuriguid ei ole rasedatel läbi viidud. Kuna ravimi
toimeained organismis süsteemselt ei imendu, siis kasutamisel vastavalt soovitustele ei ole
oodata kahjulikku toimet raseduse ja rinnaga toitmise ajal lootele/vastsündinule.
Ei ole teada, kas naatriumtsitraat, naatriumlaurüülsulfoatsetaat ja sorbitool erituvad
rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
See ravim ei avalda toimet teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Ravim sisaldab sorbiinhapet, mis võib põhjustada lokaalset reaktsiooni (sh
kontaktdermatiiti).

3. Kuidas MICROLAX võtta

Kasutage Microlax'i alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 3-aastased lapsed
1 tuub lahust manustada pärasoolde, kusjuures tuubi otsik viiakse pärasoolde täies pikkuses.
Otsiku libestamiseks piisab ühest tilgast lahusest.

Alla 3-aastased lapsed
1 tuub lahust manustada pärasoolde, kusjuures tuubi otsik viiakse pärasoolde pooles pikkuses.

Manustamisjuhend
Joonis 1
1.
Keerata lahti tuubi otsikul olev kork.
2.
Pärasoolde sisestamise kergendamiseks niisutada otsikut tilga ravimiga.
3.
Sisestada tuubi otsik pärasoolde täies pikkuses. Alla 3-aastastel lastel viiakse
pärasoolde ainult pool otsiku pikkusest.
Joonis 2

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Tühjendada kogu tuub, vajutades sellele.
5.
Tõmmata otsik õrnalt välja, hoides seda endiselt kokku pigistatuna.Ravimi toime saabub 5...15 minutit pärast manustamist

Ravi kestus
Tavaliselt piisab ühest annusest.

4.


Nagu kõik ravimid, võib ka Microlax põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv
(≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate
andmete alusel).

Organsüsteemi klassid
Sagedus
Kõrvaltoime
Seedetrakti häired
Teadmata
Kõhuvalua, pärakupiirkonna
ebamugavustunne,
kõhulahtisus
Immuunsüsteemi häired
Teadmata
Ülitundlikkusreaktsioonid (nt
nõgestõbi)
a ebamugavustunne kõhus, kõhuvalu, ülakõhuvalu

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada
rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas MICROLAX säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25oC. Mitte lasta külmuda.
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Microlax sisaldab
- Toimeained on sorbitool 625 mg/ml (vastab 893 mg/ml kristalluvale sorbitooli
lahusele) naatriumtsitraat 90 mg/ml, naatriumlaurüülsulfoatsetaat 9 mg/ml.
,

1 tuub (5 ml) sisaldab 3,125 g sorbitooli (vastab 4,465 g kristalluvale sorbitooli
lahusele), 450 mg naatriumtsitraati ja 45 mg naatriumlaurüülsulfoatsetaati.
- Abiained on sorbiinhape (E200), glütserool, vesi.
Kuidas Microlax välja näeb ja pakendi sisu
Värvitu, opalestseeruv ja viskoosne vedelik.
5 ml lahust valge otsikuga korgiga plastiktuubis.
Ravimi pakendis on 4 või 12 tuubi.

Müügiloa hoidja
McNeil AB
Norrbroplatsen 2, SE-25109 Helsingborg, Rootsi
Tootjad
Famar Orléans
5 avenue de Concyr, 45071 Orléans, Cedex 2, Prantsusmaa

McNeil AB
Norrbroplatsen 2, SE-25109 Helsingborg, Rootsi


Infoleht on viimati uuendatud mais 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Keerata lahti tuubi kork.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Rektumisse sisestamise kergendamiseks niisutada otsikut tilga ravimiga.

3. Ravimvorm

Sisestada tuubi otsik rektumisse täies pikkuses. Alla 3.aastastel lastel viiakse rektumisse
ainult pool otsiku pikkusest.
4.
Tühjendada kogu tuubi sisu, vajutades sellele. Tõmmata otsik õrnalt välja, hoides seda
endiselt kokku pigistatuna.

Ravi kestus
Tavaliselt piisab ühest annusest.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed