XYZAL

Toimeained: levotsetirisiin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 5mg 7TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on XYZAL ja milleks seda kasutatakse

Xyzal'i toimeaine on levotsetirisiindivesinikkloriid.
Xyzal on allergiavastane ravim.

Haigusnähtude (sümptomite) raviks, mis on seotud järgnevaga:
- allergiline nohu (k.a püsiv allergiline nohu);
- nõgeslööve
(urtikaaria).

2. Mida on vaja teada enne XYZAL võtmist

Ärge võtke Xyzal'i:
- kui olete toimeainele levotsetirisiindivesinikkloriid või antihistamiinile või selle ravimi mis
tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui teil on raske neerufunktsiooni kahjustus (raske neerupuudulikkus kreatiniini kliirensiga

alla 10 ml/min).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Xyzal tablette ei soovitata kasutada alla 6-aastastel lastel, sest 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
ei võimalda annust kohandada.

Kui võib juhtuda, et te ei saa tühjendada oma põit (see võib olla lülisamba kahjustuse või suurenenud
eesnäärme korral), siis pidage nõu oma arstiga.

Muud ravimid ja Xyzal
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Xyzal koos toidu ja joogigaXyzal’i võtmisel koos alkoholiga tuleb olla ettevaatlik.
Tundlikel patsientidel võib tsetirisiini või levotsetirisiini manustamine koos alkoholi või teiste
kesknärvisüsteemi pärssivate ainetega avaldada mõju kesknärvisüsteemile, kuigi ratsemaat tsetirisiin
ei oma alkoholi toimet potentseerivaid omadusi.


1
Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Mõnedel Xyzal'i võtvatel patsientidel võib esineda unisust, väsimust ja jõuetust. Kui kavatsete autot
juhtida või käsitseda masinaid olge ettevaatlik, kuni olete kindel, kuidas see ravim teid mõjutab. Kuigi
spetsiaalsed testid tervete vabatahtlikega, kes võtsid levotsetirisiini soovitatud annustes, ei näidanud
vaimse võimekuse ja reaktsiooniaja langust.

Xyzal sisaldab laktoosi
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist
konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas XYZAL võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine
Soovitatav annus täiskasvanutele ja üle 6-aastastele lastele on 1 tablett ööpäevas.

Annustamine teatud patsientidele
Neerufunktsiooni kahjustusega patsientidele tuleb anda väiksem annus, sõltuvalt nende neeruhaiguse
raskusest ning ka laste puhul kohandatakse annust lähtuvalt nende kehakaalust; annuse määrab alati
arst.

Raske neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid ei tohi Xyzal'i võtta.

Ainult maksafunktsiooni häirega patsiendid võivad kasutada arsti poolt määratud tavalist annust.

Nii neeru- kui maksafunktsiooni häiretega patsientidel tuleb annust vähendada, sõltuvalt neeruhaiguse
raskusest ning lastel määratakse annus lähtuvalt kehakaalust; annuse määrab kindlaks teie raviarst.

Alla 6-aastastel lastel Xyzal tablette kasutada ei soovitata.

Eakatel ei ole vaja annust kohandada eeldusel, et neil on normaalne neerufunktsioon.

Kuidas ja millal Xyzal’i võtta?
Tablett tuleb tervelt koos vedelikuga alla neelata. Ravimit võib manustada söögiaegadest sõltumatult.

Kui te võtate Xyzal’i rohkem kui ette nähtud
Kui te võtsite Xyzal'i rohkem kui ette nähtud, võib see põhjustada täiskasvanutel unisust. Lastel võib
esialgu tekkida erutus ja rahutus, millele järgneb unisus.

Kui te kahtlustate, et olete võtnud Xyzal’i üleannuse, rääkige sellest palun oma arstile, kes saab anda
nõu edasise tegevuse suhtes.

Kui te unustate Xyzal’i võtta
Kui te unustasite Xyzal’i võtta või võtsite vähem kui arsti poolt määratud, ärge võtke kahekordset
annust et seda heastada; lihtsalt oodake järgmise korralise annuse võtmiseni ja võtke siis arsti poolt
määratud tavaline annus.

Kui te lõpetate Xyzal’i võtmise
Ravi lõpetamisel ei peaks esinema kahjulikke toimeid. Sümptomid võivad taastekkida, aga mitte
raskemal kujul, kui enne ravi algust.

2

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage: võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st
suukuivus, peavalu, väsimus ja uimasus/unisus.

Aeg-ajalt: võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st
kurnatus ja kõhuvalu.

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel
Teatatud on ka teistest kõrvaltoimetest, nt palpitatsioonid, kiirenenud pulss, krambihood, surin ja
torkimistunne, pearinglus, minestus, värisemine, düsgeuusia (maitsetundlikkuse muutus), pöörlemis-või liikumistunne, nägemishäired, hägune nägemine, valu urineerimisel või urineerimishäire, võimetus
täielikult põit tühjendada, tursed, pruuritus (sügelus), lööve, nõgestõbi (naha turse, punetus ja
sügelemine), nahalööbimine, hingeldus, kehakaalu tõus, lihasvalu, agressiivne või erutatud käitumine,
hallutsinatsioon, depressioon, unetus, perioodilised või valdavalt enesetapuga seotud mõtted,
maksapõletik, maksafunktsiooni häired, oksendamine, suurenenud söögiisu ja iiveldus.

Esimeste ülitundlikkusnähtude ilmnemisel lõpetage Xyzal’i võtmine ja rääkige sellest koheselt oma
arstile. Ülitundlikkusreaktsiooni sümptomite hulka kuuluvad suu-, keele-, näo- ja/või kõriturse,
hingamis- või neelamisraskused (raskustunne rinnus või hingeldus) koos lööbega, järsk vererõhu
langus, mille tagajärjel võib tekkida minestamine või šokk, mis võib olla surmaga lõppev.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas XYZAL säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistrile ja karbile. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Xyzal sisaldab
- Toimeaine on 5 mg levotsetirisiindivesinikkloriidi. Üks õhukese polümeerikattega tablett
sisaldab 5 mg levotsetirisiindivesinikkloriidi.
- Teised abiained on mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat, kolloidne veevaba
ränidioksiid, magneesiumstearaat, hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), makrogool
400.

Kuidas Xyzal välja näeb ja pakendi sisu
Valge või kahvatuvalge ovaalne õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on markeering Y.
Pakendis on 1, 2, 4, 5, 7, 10, 2 x 10, 10 x 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

3
Müügiloa hoidja:
UCB Pharma Oy Finland
Itsehallintokuja 6
FI-02600 Espoo
Soome

Tootja:
Aesica Pharmaceuticals S.r.l, Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Itaalia
UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Ühendkuningriik
Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Opłotek 26, 01-940 Warsaw, Poola


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
OÜ Medfiles Ltd.
Vasara 50
50113 Tartu
Telefon 7305415
Faks 7305416

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Austria: Xyzall
Belgia: Xyzall
Tšehhi: Xyzal
Küpros: Xyzal
Taani: Xyzal
Eesti: Xyzal
Soome: Xyzal
Prantsusmaa: Xyzall
Ungari: Xyzal
Saksamaa: Xusal
Kreeka: Xosal
Iirimaa: Xyzal
Itaalia: Xyzal
Läti: Xyzal
Leedu: Xyzal
Luksemburg: Xyzall
Malta: Xyzal
Holland: Xyzal
Norra: Xyzal
Poola: Xyzal
Portugal: Xyzal
Slovakkia: Xyzal
Sloveenia: Xyzal
Hispaania: Xazal
Ühendkuningriik: Xyzal

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2013

4Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Xyzal, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg levotsetirisiindivesinikkloriidi
INN. Levocetirizinum.

Teadaolevat toimet omav abiaine: tablett sisaldab 63,5 mg laktoosmonohüdraati.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.
Valge või kahvatuvalge ovaalne õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on markeering Y.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Allergilise riniidi (k.a püsiv allergiline riniit) ja urtikaaria sümptomaatiline ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Õhukese polümeerikattega tablett tuleb sisse võtta suu kaudu ning koos vedelikuga tervelt alla neelata.
Ravimit võib manustada söögiaegadest sõltumatult. Ööpäevane annus soovitatakse sisse võtta korraga.

2...6-aastastele lastele ei ole võimalik annuseid kohandada õhukese polümeerikattega tablettidega.
Soovitatav on kasutada levotsetirisiini pediaatrilist ravimvormi.

Levotsetirisiini ei soovitata manustada imikutele ja alla 2-aastastele väikelastele andmete puudumise
tõttu selle vanusegrupi kohta.

Lapsed vanuses 6...12 aastat
Soovitatav ööpäevane annus on 5 mg (1 õhukese polümeerikattega tablett).

Täiskasvanud ja 12-aastased ning vanemad noorukid
Soovitatav ööpäevane annus on 5 mg (1 õhukese polümeerikattega tablett).

Eakad patsiendid
Mõõduka kuni raske neerukahjustusega eakatel patsientidel soovitatakse annust korrigeerida (vt
allpool Neerukahjustusega patsiendid).

Neerukahjustusega täiskasvanud patsiendid
Manustamisintervall tuleb määrata individuaalselt, vastavalt neerufunktsioonile. Annuse kohandamisel
lähtuda alljärgnevast tabelist. Selle annustamistabeli kasutamiseks on vaja teada patsiendi kreatiniini
kliirensi väärtust (CLcr=ml/min). Kreatiniini kliirensi (ml/min) saab arvutada seerumi
kreatiniinisisalduse (mg/dl) alusel järgnevat valemit kasutades:

[140 - vanus(aastad)]*kehakaal(kg)
CL =

cr
72*
(
isisaldus
kreatiniin

seerumi
mg dl ) (*
puhul

naiste

0,85
)

Annuse kohandamine neerufunktsiooni häiretega patsientidel:

Grupp
Kreatiniini kliirens (ml/min)
Annus ja manustamissagedus
Normaalne neerufunktsioon
≥80
1 tablett 1 kord ööpäevas
Kerge häire
50...79
1 tablett 1 kord ööpäevas
Keskmise raskusega häire
30...49
1 tablett iga 2 päeva järel
Raske häire
<30
1 tablett iga 3 päeva järel
Lõppstaadiumis neeruhaigus - <10
Vastunäidustatud
dialüüsitavad patsiendid

Neerukahjustusega pediaatrilised patsiendid
Annust tuleb kohandada individuaalsest vajadusest lähtuvalt, arvestades patsiendi kreatiniini kliirensit
ja kehakaalu. Neerukahjustusega laste kohta konkreetsed andmed puuduvad.

Maksakahjustusega patsiendid
Ainult maksakahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik. Annust soovitatakse
kohandada patsientidel, kellel esineb nii maksa- kui neerukahjustus (vt ülalt Neerukahjustusega
patsiendid
).

Ravi kestus
Intermiteeruva allergilise riniidi korral (sümptomid esinevad <4 päeval nädalas või kestvusega vähem
kui 4 nädalat) sõltub ravi kestus haiguse kulust ja anamneesist; ravi lõpetatakse sümptomite kadumisel
ja raviga taasalustatakse sümptomite uuesti ilmumisel. Püsiva allergilise riniidi korral (sümptomid >4
päeval nädalas ja kestvusega enam kui 4 nädalat) on soovitatav pidev ravi kuni allergeeniga
kokkupuute lõpuni. Levotsetirisiini 5 mg õhukese polümeerikattega tablettide kasutamise kliiniline
kogemus piirdub hetkel 6-kuulise raviperioodiga. Kroonilise urtikaaria ja kroonilise allergilise riniidi
ravis on ratsemaadi puhul olemas kuni 1-aastane kliiniline kogemus.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus levotsetirisiini, teiste piperasiini derivaatide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete
suhtes.

Raske neerukahjustusega patsiendid, kelle kreatiniini kliirens on alla 10 ml/min.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Õhukese polümeerikattega tablette ei soovitata kasutada alla 6-aastastel lastel, kuna see ravimvorm ei
võimalda annuse kohandamist. Soovitatav on kasutada levotsetirisiini pediaatrilisi ravimvorme.

Ettevaatust ravimi ja alkoholi kooskasutamisel (vt lõik 4.5).

Tuleb olla ettevaatlik patsientide puhul, kellel on soodumus kusepeetusele (näiteks lülisamba
kahjustus, prostata hüperplaasia), kuna levotsetirisiin võib suurendada kusepeetuse ohtu.

Seda ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus,
laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Levotsetirisiiniga ei ole koostoimeuuringuid läbi viidud (sh uuringuid CYP3A4 indutseerijatega);
uuringud ratsemaatühendi tsetirisiiniga näitasid, et kliiniliselt olulisi koostoimeid (antipüriini,
pseudoefedriini, tsimetidiini, ketokonasooli, erütromütsiini, asitromütsiini, glipisiidi ja diasepaamiga)
ei esine. Korduva manustamise uuringus teofülliiniga (400 mg 1 kord ööpäevas) täheldati tsetirisiini
kliirensi vähest langust (16%), samal ajal kui teofülliini omadused ei muutunud tsetirisiiniga
koosmanustamisel.
Korduva manustamise uuringus ritonaviiriga (600 mg kaks korda ööpäevas) ja tsetirisiiniga (10 mg
ööpäevas) suurenes tsetirisiini ekspositsioon ligikaudu 40%, samal ajal kui ritonaviiri oma oli pisut
muutunud (-11%) seoses tsetirisiini koosmanustamisega.

Toiduga koosmanustamisel ei vähene levotsetirisiini imendumise ulatus, väheneb aga imendumise
kiirus.
Tundlikel patsientidel võib tsetirisiini või levotsetirisiini manustamine koos alkoholi või teiste
kesknärvisüsteemi pärssivate ainetega avaldada mõju kesknärvisüsteemile, kuigi tsetirisiini ratsemaadi
puhul on demonstreeritud, et see ei potentseeri alkoholi toimet.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Puuduvad kliinilised andmed levotsetirisiini rasedusaegse kasutamise kohta. Loomkatsed ei näita
otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele
arengule. Ravimi määramisel rasedatele või imetavatele naistele peab olema ettevaatlik.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Võrdlevad kliinilised uuringud ei ole tõestanud, et levotsetirisiin soovitatud annuse kasutamisel
kahjustaks vaimset erksust, reaktsioonikiirust või autojuhtimise võimet. Siiski võib mõnedel
patsientidel esineda Xyzal-ravi ajal unisust, väsimust ja jõuetust. Seetõttu, patsiendid, kes plaanivad
autot juhtida, potentsiaalselt ohtlikke tegevusi sooritada või liikuvate mehhanismidega töötada, peavad
arvestama, kuidas nad ravile reageerivad.

4.8. Kõrvaltoimed

Kliinilised uuringud
12...71-aastaste naiste ja meestega läbi viidud ravimiuuringutes esines vähemalt üks ravimi
kõrvaltoime 15,1% levotsetirisiin 5 mg saanud patsientidest, võrreldes 11,3%-ga platseebogrupis.
91,6% nendest kõrvaltoimetest olid kerged või keskmise raskusega. Kõrvaltoimete tõttu
ravimiuuringutest väljalangemise sagedus oli 1,0% (9/935) levotsetirisiin 5 mg ja 1,8% (14/771)
platseebogrupis.

Levotsetirisiini kliinilistes ravimiuuringutes osales 935 patsienti, kes said ravimit soovitatud annuses
5 mg ööpäevas. 1% ja suurema esinemissagedusega (sage ≥1/100 kuni <1/10) täheldati levotsetirisiin
5 mg või platseebo kasutamisel järgmisi kõrvaltoimeid:

Kõrvaltoime
Platseebo
Levotsetirisiin 5 mg
(WHOART)
(n=771)
(n=935)
Peavalu
25 (3,2%)
24 (2,6%)
Unisus
11 (1,4%)
49 (5,2%)
Suukuivus
12 (1,6%)
24 (2,6%)
Väsimus
9 (1,2%)
23 (2,5%)

Aeg-ajalt (esinemissagedus ≥1/1000 kuni <1/100) täheldati nõrkust või kõhuvalu.
Unisuse, väsimuse ja nõrkuse esinemissagedus kokku oli suurem (8,1%) levotsetirisiin 5 mg kui
platseebo (3,1%) grupis.

Lapsed
Kahes platseebokontrollitud uuringus manustati 159 lapsele, vanuses 6...11 kuud ja 1...6 aastat,
levotsetirisiini annuses vastavalt 1,25 mg päevas kahe nädala jooksul ja 1,25 mg kaks korda päevas.
Teatatud kõrvaltoimete esinemissageduse erinevus oli 1% või rohkem vastavalt levotsetirisiini või
platseebo puhul.


Organsüsteemi klass ja sümptom
Platseebo (n=83)
Levotsetirisiin (n=159)
Seedetrakti häired


Diarröa 0
(1,9%)
Oksendamine
1 (1,2%)
1 (0,6%)
Kõhukinnisus 0
(1,3%)
Närvisüsteemi häired


Somnolentsus
2 (2,4%)
3 (1,9%)
Psühhiaatrilised häired


Unehäired 0
(1,3%)

Topeltpimedas platseebokontrollitud uuringus manustati 243 lapsele vanuses 6...12 aastat 5 mg
levotsetirisiini päevas erineva perioodi vältel (alla 1 nädala...13 nädalat). Teatatud kõrvaltoimete
esinemissageduse erinevus oli 1% või rohkem vastavalt levotsetirisiini või platseebo puhul:

Kõrvaltoime Platseebo
(n=240)
Levotsetirisiin 5 mg (n=243)
Peavalu
5 (2,1%)
2 (0,8%)
Somnolentsus
1 (0,4%)
7 (2,9%)

Turuletulekujärgne kogemus
Turuletulekujärgsed kõrvaltoimed on märgitud organsüsteemi klasside ja esinemissageduse järgi.
Esinemissagedus on defineeritud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt
(≥1/1000 kuni<1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa
hinnata olemasolevate andmete alusel).

Immuunsüsteemi häired:
Teadmata: ülitundlikkus, k.a anafülaktiline šokk
Ainevahetus- ja toitumishäired:
Teadmata: suurenenud söögiisu
Psühhiaatrilised häired:
Teadmata: agressiivsus, agiteeritus, hallutsinatsioon, depressioon, insomnia, suitsidaalsed mõtted
Närvisüsteemi häired:
Teadmata: krambid, paresteesia, pearinglus, minestamine, treemor, düsgeuusia
Kõrva ja labürindi kahjustused:
Teadmata: vertiigo
Silma kahjustused:
Teadmata: nägemishäired, hägune nägemine
Südame häired:
Teadmata: palpitatsioonid, tahhükardia
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired:
Teadmata: düspnoe
Seedetrakti häired:
Teadmata: iiveldus, oksendamine
Maksa ja sapiteede häired:
Teadmata: hepatiit
Neerude ja kuseteede häired
Teadmata: düsuuria, kusepeetus
Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
Teadmata: angioneurootiline ödeem, kindla ravimi poolt põhjustatud lööve, pruuritus, lööve, urtikaaria
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:
Teadmata: müalgia
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:
Teadmata: turse
Uuringud:
Teadmata: kehakaalu suurenemine, muutused maksafunktsiooni näitavates analüüsides.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Üleannustamise sümptomiteks täiskasvanutel võivad olla unisus ning lastel esmalt ärevus ja rahutus,
millele järgneb unisus.

Üleannustamise ravi
Spetsiifiline antidoot levotsetirisiinile puudub.
Üleannustamise korral on soovitatav rakendada sümptomaatilist või toetavat ravi. Maoloputus tuleks
teha vahetult pärast ravimi sissevõtmist. Levotsetirisiin ei ole hemodialüüsitav.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks, piperasiini derivaadid
ATC-kood: R06AE09

Levotsetirisiin, tsetirisiini (R)-enantiomeer, on tugevatoimeline ja selektiivne perifeersete H1-
retseptorite antagonist.

Seonduvuse uuringud näitasid, et levotsetirisiinil on suur afiinsus inimese H1-retseptorite suhtes
(Ki=3,2 nanomooli/l). Levotsetirisiini afiinsus on 2 korda suurem kui tsetirisiinil
(Ki=6,3 nanomooli/l). Levotsetirisiin eraldub H1-retseptoritest poolväärtusajaga 115 ± 38 min.
4 tundi pärast ühekordset manustamist on levotsetirisiini retseptorite seotus 90% ja 24 tunni möödudes
57%. Tervete vabatahtlikega teostatud farmakodünaamika uuringud näitavad, et poole väiksema
annuse puhul on levotsetirisiini aktiivsus võrreldav tsetirisiini omaga (nii toimes nahale kui ninas).

Levotsetirisiini farmakodünaamilist aktiivsust on uuritud randomiseeritud kontroll-uuringutes:

Võrreldes uuringus levotsetirisiini 5 mg, desloratadiini 5 mg ja platseeboravimi toimet histamiin-
indutseeritud lööbe puhul, siis levotsetirisiini ravi vähendas oluliselt lööbe teket, (p<0,001) võrreldes
platseebo ja desloratadiiniga; ravimi toime oli suurim esimesel 12 tunnil ja kestis 24 tundi.

Õietolmuallergia sümptomite korral katsemudelis platseeboga kontrollitud uuringutes on 5 mg
levotsetirisiini toime algust täheldatud 1 tund pärast ravimi manustamist.

In vitro uuringud (Boydeni kambrid ja rakukihtide tehnikad) näitavad, et levotsetirisiin pärsib
eotaksiini poolt indutseeritud eosinofiilide transendoteliaalset migratsiooni läbi naha- ja kopsurakkude.
Farmakodünaamika eksperimentaaluuring 14-l täiskasvanud patsiendil in vivo (nahakambritehnika)
näitas 5 mg levotsetirisiini manustamisel kolme põhilist inhibeerivat toimet esimese 6 tunni jooksul
pärast õietolmust põhjustatud reaktsiooni võrreldes platseeboga: VCAM-1 vabanemise inhibeerimine,
veresoonte permeaabluse muutmine ja eosinofiilide haaratuse vähendamine.

Levotsetirisiini efektiivsust ja ohutust on näidatud mitmetes sesoonset, perenniaalset allergilist riniiti
või püsivat allergilist riniiti põdevate täiskasvanud patsientidega läbiviidud topeltpimedates,
platseeboga kontrollitud kliinilistes uuringutes. Levotsetirisiin vähendas oluliselt allergilise riniidi
sümptomeid, kaasa arvatud nasaalset obstruktsiooni mõnedes uuringutes.

6-kuuline kliiniline uuring 551 täiskasvanud patsiendiga (k.a 276 levotsetirisiiniga ravitud patsienti),
kes põdesid püsivat allergilist riniiti (sümptomid esinevad 4 päeval nädalas vähemalt 4 järjestikuse
nädala vältel) ning olid tundlikud kodutolmulestadele ning õietolmule, näitas, et 5 mg levotsetirisiini
oli allergilise riniidi sümptomite koguskoori leevendamisel kogu ravikuuri vältel kliiniliselt ja
statistiliselt oluliselt tugevama toimega kui platseebo, kusjuures ilma tahhüfülaksiata. Kogu
uuringuperioodi vältel parandas levotsetirisiin oluliselt patsientide elukvaliteeti.

Levotsetirisiini tablettide pediaatrilist ohutust ja efektiivsust on uuritud kahes platseebokontrollitud
kliinilises uuringus lastel vanuses 6...12 aastat, kelle diagnoosiks oli vastavalt sesoonne ja
perenniaalne allergiline riniit. Mõlemas uuringus parandas levotsetirisiin oluliselt sümptomeid ja tõstis
elukvaliteeti.

Mitmed lühi- ja pikaajalised kliinilised ohutusuuringud on läbi viidud alla 6-aastastel lastel:
- 1 kliiniline uuring, kus 29 allergilise riniidiga last (2...6-aastased) raviti levotsetirisiiniga annuses
1,25 mg kaks korda päevas 4 nädala jooksul
- 1 kliiniline uuring, kus 114 allergilise riniidi või kroonilise idiopaatilise urtikaariaga last (1...5-
aastased) raviti levotsetirisiiniga annuses 1,25 mg kaks korda päevas 2 nädala jooksul
- 1 kliiniline uuring, kus 45 allergilise riniidi või kroonilise idiopaatilise urtikaariaga last (6...11-
kuused) raviti levotsetirisiiniga annuses 1,25 mg üks kord päevas 2 nädala jooksul
- 1 pikaajaline (18 kuud) kliiniline uuring 255 atoopiaga patsiendiga (12...24-kuused kaasamise ajal),
keda raviti levoterisiiniga.

Ohutusprofiil oli sarnane lühiajaliste uuringutega, mis viidi läbi 1...5-aastaste lastega.

Platseebokontrollitud kliinilises uuringus osales 166 kroonilise idiopaatilise urtikaariaga patsienti,
kellest 85 patsienti raviti platseeboravimiga ja 81 patsienti raviti 5 mg levotsetirisiiniga üks kord
päevas 6 nädala jooksul. Platseeboravimiga võrreldes vähendas levotsetirisiin oluliselt kiheluse
ägedust esimesel nädalal ja kogu perioodi vältel. Samuti parandas levotsetirisiin, võrreldes
platseeboravimiga, enam tervisega seotud elukvaliteeti dermatoloogia elukvaliteedi indeksi alusel.

Urtikaariliste seisundite mudelina kasutati uuringutes kroonilist idiopaatilist urtikaariat. Kuna
histamiini vabanemine on urtikaariliste haiguste põhjustajaks, siis eeldati, et levotsetirisiin pakub
sümptomaatilist leevendust lisaks kroonilise idiopaatilise urtikaariale ka teiste urikaariliste seisundite
puhul.

Farmakokineetika/farmakodünaamika suhe:
Toime histamiinist põhjustatud nahareaktsioonidele ei ole seotud plasmakontsentratsiooniga.

EKG-s ei põhjustanud levotsetirisiin olulist toimet QT-intervallile.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Levotsetirisiini farmakokineetika on lineaarne, annusest ja ajast sõltumatu ning väikeste
varieeruvustega patsientide vahel. Farmakokineetiline profiil on ühesugune ravimi manustamisel
üksiku enantiomeerina või tsetirisiinina (sisaldab nii L- kui D-enantiomeeri). Ühe enantiomeeri
muutumist teiseks ravimi imendumisel ja eliminatsioonil pole täheldatud.

ImenduminePärast suu kaudu manustamist imendub levotsetirisiin kiiresti ja ulatuslikult. Maksimaalne
kontsentratsioon plasmas saabub 0,9 tundi pärast manustamist. Püsikontsentratsioon saabub 2 päeva
pärast. Maksimaalne kontsentratsioon on tüüpiliselt 270 nanogrammi/ml ja 308 nanogrammi/ml
vastavalt pärast 5 mg annuse ühekordset või korduvat manustamist üks kord päevas. Imendumise
ulatus ei sõltu annusest ja seda ei mõjuta toit, ent maksimaalne kontsentratsioon väheneb ja saabub
hiljem.

Jaotumine
Kudedesse jaotumise kohta inimestel andmed puuduvad, samuti ka levotsetirisiini tungimise kohta läbi
hematoentsefaalbarjääri. Rottidel ja koertel on kõige kõrgem kontsentratsioon kudedest leitud maksas
ja neerudes, kõige madalam aga kesknärvisüsteemis. Levotsetirisiini seonduvus inimese
plasmavalkudega on 90%. Levotsetirisiini jaotumine on piiratud, kuna jaotusmaht on 0,4 l/kg.

Biotransformatsioon
Inimestel metaboliseerub vähem kui 14% levotsetirisiini annusest ning seetõttu on geneetilisest
polümorfismist või ensüümiinhibiitorite samaaegsest tarvitamisest tulenevad erinevused ebaolulised.
Metabolism toimub aromaatse oksüdatsiooni, N- ja O-dealküülimise ning tauriinkonjugatsiooni teel.
Dealküülimist vahendab peamiselt CYP3A4, samal ajal kui aromaatses oksüdatsioonis osaleb mitmeid
ja/või kindlakstegemata CYP isoensüüme. Levotsetirisiin ei mõjutanud CYP isoensüümide 1A2, 2C9,
2C19, 2D6, 2E1 ja 3A4 aktiivsust kontsentratsioonide juures, mis on tunduvalt suuremad 5 mg
suukaudse annuse manustamise järgselt saavutatud maksimaalsetest kontsentratsioonidest.
Piiratud metabolismi ja metaboolse inhibeeriva toime puudumise tõttu ei ole tõenäolised
levotsetirisiini koostoimed teiste ainetega ja vastupidi.

Eritumine
Plasma poolväärtusaeg täiskasvanutel on 7,9 ± 1,9 tundi. Keskmine kogukliirens on 0,63 ml/min/kg.
Levotsetirisiin ja metaboliidid erituvad põhiliselt uriiniga (keskmiselt 85,4% annusest). Roojaga eritub
vaid 12,9% annusest. Levotsetirisiin eritub nii glomerulaarfiltratsiooni kui aktiivse
tubulaarsekretsiooni teel.

Neerukahjustus
Levotsetirisiini kliirens on korrelatsioonis kreatiniini kliirensiga. Seetõttu on keskmise raskusega ja
raske neerukahjustusega patsientidel soovitatav korrigeerida levotsetirisiini manustamisintervalli
kreatiniini kliirensi alusel. Anuuriaga lõppstaadiumis neeruhaigusega patsientidel on kogukliirens
vähenenud ligikaudu 80% võrreldes tervete katseisikutega. Standardse 4-tunnise hemodialüüsi
protseduuri käigus eemaldati organismist <10% levotsetirisiinist.

Lapsed
Pediaatrilise farmakokineetilise kliinilise uuringu (5 mg levotsetirisiini ühekordse annuse suukaudne
manustamine 14 lapsele vanuses 6...11 aastat, kehakaaluga 20...40 kg) tulemused näitasid, et Cmax ja
AUC väärtused olid 2 korda kõrgemad võrreldes ristuuringu tulemustega tervetel täiskasvanutel.
Pediaatrilistel patsientidel oli keskmine Cmax 450 ng/ml, ilmnes keskmiselt 1,2 tunni jooksul, kehakaal
normaliseerus, üldine kliirens oli 30% suurem ja eritumise poolväärtusaeg 24% lühem, võrreldes
täiskasvanutega. Alla 6-aastastel lastel ei ole läbi viidud spetsiaalseid farmakokineetilisi uuringuid.
Retrospektiivne populatsiooni farmakokineetiline uuring viidi läbi 324 osalejaga (181 last vanuses
1…5 aastat, 18 last vanuses 6…11 aastat ja 124 täiskasvanut vanuses 18...55 aastat), kellele manustati
ühekordne või mitmekordne levotsetirisiini annus 1,25...30 mg. Selle uuringu andmed viitasid, et üks
kord ööpäevas 1,25 mg annuse manustamisel 6 kuu...5-aastastele lastele on plasmakontsentratsiooni
väärtused eeldatavalt sarnased täiskasvanutel saavutatuga, kellele manustati üks kord ööpäevas 5 mg.

Eakad
Eakate patsientide kohta on farmakokineetilisi andmeid piiratult. Uuringu (manustati 1 kord ööpäevas
suukaudselt 30 mg levotsetirisiini 6 päeva jooksul 9 eakale patsiendile vanuses 65...74 aastat)
tulemused viitavad ligikaudu 33% madalamale üldkliirensile võrreldes nooremate täiskasvanutega.
Ratseemilise tsetirisiini dispositsioon on näidanud, et see on sõltuv pigem neerufunktsioonist kui
vanusest. Sama leid kehtib ka levotsetirisiini kohta, kuna nii levotsetirisiin kui ka tsetirisiin erituvad
valdavalt uriiniga. Seetõttu tuleb eakatel patsientidel levotsetirisiini annust kohandada vastavalt
neerufunktsioonile.

Sugu
Võimalikku soolist toimet farmakokineetikale hinnati 77 patsiendil (40 meest ja 37 naist).
Poolväärtusaeg oli kergelt lühem naistel (7,08 ± 1,72 tundi) võrreldes meestega (8,62 ± 1,84 tundi);
samas oli kehakaalul põhinev oraalne kliirens naistel (0,67 ± 0,16 ml/min/kg) sarnane meestele (0,59 ±
0,12 ml/min/kg). Samad päevaannused ja annustamisskeemid on kohandatavad normaalse
neerufunktsiooniga meestele ja naistele.

Rass
Rassi toimet levotsetirisiinile pole uuritud. Kuna levotsetirisiin eritatakse peamiselt neerude kaudu ja
kuna puuduvad olulised rassilised erinevused kreatiniini kliirensi osas, siis arvatakse, et levotsetirisiini
ei erine erinevate rasside lõikes. Ratseemilise tsetirisiini rassilisi
kineetilisi erinevuseid pole täheldatud.

Maksakahjustus
Levotsetirisiini farmakokineetikat maksakahjustusega patsientidel pole uuritud. Kroonilise
maksahaigusega (hepatotsellulaarne, kolestaatiline ja biliaarne tsirroos) patsientidele manustati
ühekordselt 10 või 20 mg ratseemilise tsetirisiini ühendit ja neil täheldati poolväärtusaja 50% tõusu
koos kliirensi vähenemisega 40%, võrreldes tervete vabatahtlikega.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kantserogeensuse ja
reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Mikrokristalne tselluloos
Laktoosmonohüdraat
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Magneesiumstearaat

Tableti kate:
Opadry® Y-1-7000, mis koosneb järgmistest komponentidest:
Hüpromelloos (E464)
Titaandioksiid (E171)
Makrogool 400

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Alumiinium - OPA/alumiinium/PVC blister

Pakendis 1, 2, 4, 5, 7, 10, 2 x 10, 10 x 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

UCB Pharma Oy Finland
Itsehallintokuja 6
FI-02600 Espoo
Soome

8. Müügiloa number

429903

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.08.2005
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.03.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2013