XEFO RAPID

Toimeained: lornoksikaam

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 8mg 20TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on XEFO RAPID ja milleks seda kasutatakse

Xefo Rapid on oksikaamide klassi kuuluv mittesteroidne põletikuvastane ja antireumaatiline ravim
(MSPVA), mida kasutatakse nõrga kuni mõõduka tugevusega ägeda valu lühiajaliseks raviks.

2. Mida on vaja teada enne XEFO RAPID võtmist

Ärge võtke Xefo Rapid'it
- kui te olete allergiline (ülitundlik) lornoksikaami või Xefo Rapid 8 mg õhukese
polümeerikattega tablettide mõne koostisosa suhtes;
- kui te tarvitate mõnda teist MSPVA-d, nt atsetüülsalitsüülhape (näiteks aspiriin), ibuprofeen ja
COX-2 inhibiitorid;
- kui te olete ülitundlik teiste MSPVA-de, sealhulgas atsetüülsalitsüülhappe (näiteks aspiriin)
suhtes;
- kui teil on trombotsütopeenia (madal vereliistakute arv, mis tõstab verejooksu või verevalumite
tekke riski);
- kui teil on raske südamepuudulikkus;
- kui teil on seedetrakti verejooks, veresoone rebend või verejooks ajus või mõni muu verejooks;
- kui teil on varasema ravi ajal MSPVA-dega esinenud seedetrakti verejooks või -mulgustumine;
- kui teil on aktiivne peptiline haavand või korduv peptiline haavand;
- kui teil on raske maksakahjustus;
- kui teil on raske neerukahjustus;
- raseduse viimase kolme kuu vältel.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Xefo Rapid
- kui teil on neerufunktsiooni kahjustus;
- kui teil on olnud kõrge vererõhk ja/või südamepuudulikkus;
- kui teil on haavandiline koliit või Crohn’i tõbi;
- kui teil on kalduvus verejooksudele;
- kui teil on olnud astma;
- kui teil on SLE (süsteemne erütematoosne luupus, harva esinev immunoloogiline haigus).

Teie arst peab teid vereanalüüse tehes regulaarselt jälgima, kui
- teil on vere hüübivushäire,
- teil on maksafunktsiooni kahjustus,
- te olete eakas,
- teie ravi Xefo Rapid'iga kestab kauem kui 3 kuud.

Te peate informeerima oma arsti kui teil alustatakse ravi hepariini või takroliimusega ja samal ajal
kasutate Xefo Rapid’it.

Kui teil tekivad ebaharilikud seedetrakti sümptomid nagu seedetrakti verejooks, nahareaktsioonid
nagu nahalööve, ninasõõrmete, suu, silmalaugude, kõrvade, genitaalide või päraku limaskesta
kahjustused, või muud ülitundlikkusele viitavad sümptomid, katkestage kohe Xefo Rapid’i võtmine
ja võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Ravimid nagu Xefo Rapid võivad olla seotud südameataki (südamelihaseinfarkt) või insuldi veidi
suurenenud tekkeriskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel
kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust.

Te peate oma ravi osas pidama nõu oma arsti või apteekriga kui
- teil on probleeme südamega,
- teil on olnud hiljuti insult,
- te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk,
suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate).

Vältige Xefo Rapid'i kasutamist tuulerõugete puhul.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Xefo Rapid'it ei tohi kasutada samaaegselt koos teiste MSPVA-dega, nagu näiteks
atsetüülsalitsüülhape (näiteks aspiriin), ibuprofeen või COX-2 inhibiitorid. Kahtluse korral pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Xefo Rapid võib mõjutada teiste ravimite toimet. Olge eriti ettevaatlik kui te kasutate samaaegselt
mõnda järgmistest ravimitest:
- tsimetidiin - kasutatakse kõrvetiste ja peptilise haavandi raviks;
- antikoagulandid, nagu näiteks hepariin või fenprokumoon - kasutatakse vältimaks verehüüve
tekkimist;
- kortikosteroidid;
- metotreksaat - kasutatakse vähkkasvaja ja immunoloogiliste haiguste raviks;
- liitium;
- immunosupressandid nagu näiteks tsüklosporiin või takroliimus;
- teatud südameravimid, nagu näiteks digoksiin, AKE-inhibiitorid, beeta-adrenoblokaatorid;
- diureetikumid;
- kinolooni-tüüpi antibiootikumid;
- trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid - ravimid, mida kasutatakse südameataki ja insuldi
ennetamiseks;
- SSTI-d (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid) - kasutatakse depressiooni raviks;
- sulfonüüluurea preparaadid, näiteks glibenklamiid - kasutatakse suhkurtõve raviks;
- CYP2C9 isoensüümide indutseerijad ja inhibiitorid (näiteks nagu antibiootikum rifampitsiin või
seenevastane ravim flukonasool), kuna nad saavutavad oma toime teel, millega sinu keha
nõrgendab Xefo Rapid'i toimet;
- angiotensiin II retseptori blokaatorid - kasutatakse kõrge vererõhu ning diabeedist ja südame
paispuudulikkusest põhjustatud neerukahjustuse raviks;
- pemetreksed - kasutatakse teatud kopsukasvajate raviks.

Xefo Rapid’i võtmine koos toidu ja joogiga
Xefo Rapid õhukese polümeerikattega tabletid on ette nähtud suukaudseks manustamiseks. Võtke seda
ravimit enne sööki koos piisava hulga vedelikuga.

Ravimi võtmine koos söögiga ei ole soovitatav, sest see võib vähendada ravimi toimet.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Viljakus
Xefo Rapid'i kasutamine võib kahjustada viljakust, mistõttu seda ei soovitata kasutada naistel,
kes soovivad rasestuda. Naised, kellel on raskusi rasestumisega või kellel uuritakse viljatuse
põhjuseid, peaksid konsulteerima oma arstiga ja kaaluma ravi katkestamist Xefo Rapid'iga.

Rasedus
Raseduse esimese 6 kuu vältel ei ole soovitatav ravi Xefo Rapid'iga, juhul kui see pole arsti poolt
soovitatud. Raseduse viimase kolme kuu vältel ei tohi Xefo Rapid'it võtta.

Imetamine
Rinnaga toitmise ajal ei ole soovitatav ravi Xefo Rapid'iga, juhul kui see pole arsti poolt soovitatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Xefo Rapid ei mõjuta autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet.

3. Kuidas XEFO RAPID võtta

KUIDAS XEFO RAPID'IT VÕTTA

Võtke Xefo Rapid'it alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanute tavaline annus on 8…16 mg ööpäevas, jagatuna 8 mg annusteks: võtta 8 mg kaks
korda ööpäevas või 16 mg üks kord ööpäevas.
Esimesel päeval kui te võtate Xefo Rapid'it võib annus olla 16 mg, millele järgneb 12 tunni möödudes
8 mg. Pärast esimest päeva ärge võtke rohkem kui 16 mg ööpäevas.

Xefo Rapid tablette tuleb võtta piisava hulga vedelikuga. Ärge võtke Xefo Rapid tablette koos
söögiga, kuna toit võib vähendada Xefo Rapid'i toimet.

Xefo Rapid’i kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole vastavate andmete puudumise tõttu
soovitatav.

Kui te võtate Xefo Rapid’it rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate rohkem Xefo Rapid’it kui ette nähtud, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Üleannustamise korral võivad teil esineda järgmised sümpomid: iiveldus, oksendamine, sümptomid
mis on seotud kesknärvisüsteemi talitlusega (näiteks pearinglus või nägemishäired).

Kui te unustate Xefo Rapid’it võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Xefo Rapid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ravimid nagu Xefo Rapid võivad olla seotud südameataki või insuldi tekkeriski vähese tõusuga.

Kui teil tekivad ebaharilikud seedetrakti sümptomid nagu seedetrakti verejooks, nahareaktsioonid
nagu nahalööve, ninasõõrmete, suu, silmalaugude, kõrvade, genitaalide või päraku limaskesta
kahjustused, või muud ülitundlikkusele viitavad sümptomid, katkestage kohe Xefo Rapid'i võtmine
ja võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Kui teil esineb mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, lõpetage ravimi võtmine ja teavitage sellest kohe
oma arsti või võtke ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga:
- kui ilmnevad või ägenevad hingamisraskused, valu rinnus või pahkluude paistetus;
- tugev või kestev kõhuvalu või kui väljaheide muutub mustaks;
- naha ja silmade muutumine kollakaks (kollatõbi) - see on märk maksaprobleemidest;
- allergiline reaktsioon - mis võib avalduda naha muutustena, nagu haavandid või villid või näo,
huulte, keele või kõri paistetusena mis võib põhjustada hingamisraskusi;
- palavik, villiline lööve või põletik, eriti kätel ja jalgadel või suu piirkonnas (Stevensi-Johnsoni
sündroom);
- erandlikult, tõsine nahainfektsioon tuulerõugete puhul.

Kõrvaltoimed, mis on seotud Xefo Rapid'i kasutamisega on välja toodud järgnevalt.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esineb 1…10 inimesel 100-st):
- kerge ja mööduv peavalu ja pearinglus;
- iiveldus, kõhuvalu, seedehäire, kõhulahtisus ja oksendamine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esineb 1…10 inimesel 1000-st):
- kehakaalu langus (anoreksia), unetus, depressioon;
- silma sidekesta põletik (konjunktiviit);
- pearingluse tunne, kõrvade kumisemine (tinnitus);
- südamepuudulikkus, ebaregulaarne südamerütm, kiirenenud südametegevus, õhetus;
- kõhukinnisus, kõhupuhitus (meteorism), röhitised, suukuivus, gastriit, maohaavand,
ülakõhuvalu, kaksteistsõrmiksoole haavand, suulimaskesta haavandid;
- tõus maksafunktsiooni testides (nähtav vereprooviga) ja halb enesetunne;
- nahalööve, sügelus, ülemäärane higistamine, nahapunetus (erüteem), angioödeem (naha
süvakihtide kiire turse, tavaliselt esineb näos), nahalööve (nõgestõbi), turse, ninakinnisus
allergia (nohu) tõttu;
- juuste väljalangemine;
- artralgia (liigesvalu).

Harva esinevad kõrvaltoimed (esineb 1…10 inimesel 10000-st):
- kurguvalu;
- aneemia, vererakkude arvu vähenemine (trombotsüütide ja valgeliblede arvu vähenemine
veres), nõrkus;
- ülitundlikkus, anafülaktoidne reaktsioon ja anafülaksia (organismi reaktsioon, mida
iseloomustab tavaliselt näo turse, õhetus, hingamisraskused ja joobumuse tunne);
- segasus, närvilisus, erutus, unisus (somnolents), paresteesia (surina tunne), maitsetundlikkuse
häire, värisemine, migreen, nägemishäired;
- kõrgenenud vererõhk, kuumahood;
- verejooks, verevalum (sinikas), pikenenud veritsusaeg;
- raskendatud hingamine (düspnoe), köha, brohnospasm;
- haavandi mulgustumine, vere oksendamine, seedetrakti verejooks, must tõrvataoline väljaheide;
- põletik suus, söögitoru põletik, mao-söögitoru refluks, neelamisraskus, aftoosne (villiline)
suulimaskesta põletik (haavandid), keelepõletik;
- maksafunktsiooni häire;
- nahaprobleemid, nagu näiteks ekseem, lööve;
- luuvalu, lihaskrambid, lihasvalu;
- urineerimishäired, nagu näiteks vajadus öiseks ärkamiseks ja urineerimiseks (nüktuuria) või
jääklämmastiku ja kreatiniini sisalduse suurenemine veres.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esineb vähem kui 1 inimesel 10 000-st):
- maksakahjustus, hepatiit (maksapõletik), ikterus, kolestaas (sapivoolu katkemine maksast);
- verevalum, turse, raske nahakahjustus (Stevensi-Johnsoni sündroom, epidermise toksiline
nekrolüüs);
- aseptiline meningiit;
- MSPVA-klassi toimed: neutropeenia, agranulotsütoos, aplastiline aneemia, hemolüütiline
aneemia, neeru toksilisus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas XEFO RAPID säilitada

KUIDAS XEFO RAPID'IT SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

Ärge kasutage Xefo't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud väliskarbile. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Xefo Rapid sisaldab
- Toimeaine on lornoksikaam.
- Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 8 mg lornoksikaami.
Abiained on: mikrokristalne tselluloos, naatriumvesinikkarbonaat, kaltsiumvesinikfosfaat
(veevaba), väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos, hüdroksüpropüültselluloos,
kaltsiumstearaat (tableti tuumas);
titaandioksiid (E171), talk, propüleenglükool, hüpromelloos (polümeerikattes).

Kuidas Xefo Rapid välja näeb ja pakendi sisu
Xefo Rapid 8 mg tabletid on valged või kollakasvalged ümmargused, õhukese polümeerikattega
tabletid.

Pakendi suurused: 6, 10, 20, 30, 50, 100 ja 250 õhukese polümeerikattega tabletti. Kõik pakendi
suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Takeda Pharma AS
Jaama 55B
63308 Põlva
Eesti

Tootjad:
Takeda Pharma A/S
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde
Taani

Takeda Pharma A/S
Adelgade 18
9500 Hobro
Taani

Takeda GmbH
Plant Oranienburg
Lehnitzstrasse 70-98, D-16515
Oranienburg
Saksamaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
DK/H/123/006
Austria

Xefo Rapid 8 mg - Filmtabletten
Belgia

Xefo Acute 8mg filmomhulde tabletten
Bulgaaria

Ксефо РапиÐ'
TÅ¡ehhi

Xefo Rapid 8 mg


Taani

Xefo Rapid
Eesti

Xefo Rapid
Prantsusmaa

Xefoacu
Kreeka

Xefo Rapid
Ungari

Xefo Rapid 8 mg filmtabletta
Iirimaa

Xefo Rapid
Itaalia

XEFO RAPID
Leedu

Xefo Rapid 8 mg pėvele dengtos tabletės
Läti

Xefo Rapid 8 mg apvalkotā tablete
Luksemburg

Xefo Acute 8 mg comprimés enrobés
Poola

Xefo Rapid
Portugal

Acabel Rapid
Rumeenia

Xefo Rapid 8 mg
Holland

Xefo Rapid


Slovakkia

Xefo Rapid filmom obalené tablety 8 mg
Sloveenia

Xefo Rapid 8 mg filmsko obložene tablete
Hispaania

Acabel Rapid 8 mg c omprimidos recubiertos con película
Rootsi

Xefo Akut
Inglismaa

Xefo Rapid 8 mg tablets


Infoleht on viimati kooskõlastatud juunis 2013
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Xefo Rapid, 8 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 8 mg lornoksikaami.
INN. Lornoxicamum

Abiainete täielik loetelu, vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.
Valged või kollakasvalged ümmargused, õhukese polümeerikattega tabletid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Nõrga kuni mõõduka tugevusega ägeda valu lühiajaline ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Kasutatav annus peab põhinema patsiendi individuaalsel reageerimisel ravile.

Äge valu
8…16 mg lornoksikaami manustatuna 8 mg-se annusena. Esimesel ravipäeval võib algannus olla 16
mg, 12 tunni möödudes võib manustada täiendavalt veel 8 mg. Pärast esimest ravipäeva on
maksimaalne soovitatav ööpäevane annus 16 mg.

Xefo õhukese polümeerikattega tabletid on mõeldud suukaudseks manustamiseks ja neid võetakse
koos piisava koguse vedelikuga.

Täiendav informatsioon patsientide eripopulatsioonide kohta

Lapsed ja noorukid
Efektiivsus- ja ohutusandmete puudumise tõttu ei soovitata lornoksikaami lastel ja alla 18-aastastel
noorukitel kasutada.

Eakad patsiendid
Normaalse maksa- ja neerufunktsiooniga eakatel patsientidel (>65 aastased) ei ole vaja kasutatavat
annust vähendada. Siiski tuleb lornoksikaami kasutamisel antud eagrupis olla ettevaatlik, sest eakad
patsiendid taluvad halvemini võimalikke gastrointestinaalseid kõrvaltoimeid (vt lõik 4.4).

Neerufunktsiooni puudulikkusega patsiendid
Neerufunktsiooni puudulikkusega patsientidel on soovitatav vähendada Xefo Rapid’i manustamise
sagedust ühele korrale ööpäevas.

Maksafunktsiooni puudulikkusega patsiendid
Maksafunktsiooni puudulikkusega patsientidel on soovitatav vähendada Xefo Rapid’i manustamise
sagedust ühele korrale ööpäevas.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese ajooksul, mis sümptomite kontrollimiseks vajalik (vt lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus lornoksikaami või ravimi mõne abiaine suhtes.
- Trombotsütopeenia.
- Ülitundlikkus (mis väljendub astma, riniidi, angioödeemi või urtikaaria sümptomitena) teiste
mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (MSPVA-de), sealhulgas ka atsetüülsalitsüülhappe
suhtes.
- Raske südamepuudulikkus.
- Veritsus seedetraktist, ajuhemorraagia või teised veritsusega seonduvad seisundid.
- Seedetrakti verejooks või perforatsioon varasema ravi ajal MSPVA-dega.
- Äge või retsidiveeruv peptiline haavand/verejooks (2 või enam tõestatud haavandi või verejooksu
episoodi).
- Raske maksafunktsiooni puudulikkus.
- Raske neerufunktsiooni puudulikkus (seerumi kreatiniinisisaldus üle 700 mikromooli/l).
- Raseduse kolmas trimester (vt lõik 4.6).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Järgmistel juhtudel võib lornoksikaami manustada ainult pärast oodatava kasu ja võimaliku riski
vahekorra hoolikat kaalumist:
- Neerufunktsiooni puudulikkus: Kerge (seerumi kreatiniinisisaldus 150…300 mikromooli/l) kuni
mõõduka (seerumi kreatiniinisisaldus 300…700 mikromooli/l) neerupuudulikkusega patsientidel
tuleb lornoksikaami kasutada ettevaatusega, sest neerude prostaglandiinid vastutavad neerude
verevoolu säilitamise eest. Kui ravi ajal lornoksikaamiga neerufunktsioon halveneb, tuleb ravi
katkestada.
- Neerufunktsiooni tuleb jälgida ka pärast ulatuslikke operatsioone, diureetikumravi saavatel
südamepuudulikkusega patsientidel ning selliste ravimite samaaegsel kasutamisel, mis
teadaolevalt või kahtlustatavalt võivad põhjustada neerukahjustust.
- Verehüübimishäiretega patsiendid: Soovitatav on hoolikas kliiniline ja laboratoorne (nt APTT)
jälgimine.
- Maksafunktsiooni puudulikkus (nt maksatsirroos): Maksafunktsiooni puudulikkusega patsientidel
on vajalik regulaarne kliiniline ja laboratoorne jälgimine, sest lornoksikaami annuste 12…16 mg
ööpäevas juures võib tekkida ravimi kumuleerumine (AUC suurenemine). Muus osas ei täheldatud
maksfunktsiooni puudulikkusega patsientidel farmakokineetiliste näitajate osas mitte mingeid
erinevusi võrreldes tervete vabatahtlikega.
- Pikaajaline ravi (kauem kui 3 kuud): Soovitatav on teostada perifeerse vere laboratoorseid
analüüse (hemoglobiini sisaldus) ning kontrollida neerufunktsiooni (kreatiniini sisaldus) ja
maksafunktsiooni (maksaensüümide aktiivsus) näitajaid.
- Eakad patsiendid (65-aastased ja vanemad): Soovitatav on neeru- ja maksafunktsiooni jälgimine.
Lornoksikaami kasutamisel eakate patsientide postoperatiivses ravis tuleb olla ettevaatlik.

Lornoksikaami samaaegset kasutamist koos MSPVA-dega (sealhulgas selektiivsete tsüklooksügenaas-
2 inhibiitoritega) tuleb vältida.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja
jooksul (vt lõik 4.2, ja allpool Seedetrakti riskid ja Kardiovaskulaarsed riskid.

Seedetrakti verejooks, haavandumine ja perforatsioon: Kõigi MSPVA-de kasutamisel on mistahes ravi
faasis (koos või ilma vastavate hoiatavate nähtude(ga)ta või varasemate raskete seedetrakti
komplikatsioonide(ga)ta) täheldatud seedetrakti verejooksu, haavandumist ja perforatsiooni, mis võib
lõppeda surmaga.

Seedetrakti verejooksu, haavandumise ja perforatsiooni tekkerisk on suurem MSPVA-de suurte
annuste kasutamisel, varasema haavandianamneesiga patsientidel, eriti juhul kui sellega on kaasnenud
verejooks või perforatsioon (vt lõik 4.3) ning eakatel patsientidel. Nimetatud patsientidel tuleb ravi
alustada väikseima olemasoleva lornoksikaami annusega. Samuti võib neil patsientidel kaaluda
profülaktilist ravi näiteks misoprostooli või prootonpumba inhibiitoritega, nagu ka patsientidel, kes
kasutavad samaaegselt väikeses annuses atsetüülsalitsüülhapet või muid ravimeid, mis võivad
suurendada gastrointestinaalsete komplikatsioonide tekkeriski (vt allpoolt ja lõik 4.5). Regulaarsete
ajavahemike tagant on soovitatav kliiniline jälgimine.

Patsiendid, kellel on ravi ajal täheldatud seedetrakti kahjustust, (eriti juhul, kui on tegemist eakate
patsientidega), peavad eelkõige ravi algperioodis informeerima oma arsti mistahes ebatavalisest
seedetraktiga seotud sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust).
Ettevaatlik tuleb olla patsientide puhul, kes saavad samaaegselt ravimeid, mis võivad suurendada
haavandi või seedetrakti verejooksu tekkeriski, nagu näiteks kortikosteroidid, antikoagulandid (nt
varfariin), selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid või trombotsüütide agregatsiooni
inhibiitorid nagu näiteks atsetüülsalitsüülhape (vt lõik 4.5).

Kui ravi ajal lornoksikaamiga tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravi katkestada.

MSPVA-sid tuleb kasutada ettevaatusega seedetrakti haigustega patsientidel (nt haavandiline koliit,
Crohn’i tõbi), sest ravi võib haigusprotsessi ägestada (vt lõik 4.8).

Eakatel patsientidel on MSPVA-de kasutamisel kõrvaltoimeid, eelkõige seedetrakti verejooksu ja
perforatsiooni, mis võivad lõppeda surmaga, täheldatud sagedamini (vt lõik 4.3).

Ettevaatlik tuleb olla patsientide puhul, kellel on anamneesis hüpertensioon ja/või südamepuudulikkus,
sest MSPVA-de kasutamisel on täheldatud vedelikupeetust ja turseid.

Hoolikas jälgimine ja nõustamine on vajalikud patsientide puhul, kellel on anamneesis MSPVA-de
kasutamisega seotud hüpertensioon ja/või kerge kuni mõõdukas südame paispuudulikkus vedeliku
retentsiooni ja tursetega.

Kliinilised uuringud ja epidemioloogilised andmed lubavad oletada, et mõnede MSPVA-de
kasutamine (eriti suurtes annustes ja pika-ajaliselt) võib olla seotud arteriaalse tromboosi juhtude (nt
müokardiinfarkt ja insult) vähese kõrgenenud riskiga. Puuduvad piisavad andmed, et seda riski ka
lornoksikaami puhul välistada.

Mitteravitud hüpertensiooni, südame paispuudulikkuse, südame isheemiatõve, perifeersete arterite
haiguse ja/või tserebrovaskulaarse haigusega patsientidel tohib lornoksikaami kasutada ainult pärast
põhjalikku
kaalutlust.
Kardiovaskulaarsete
haiguste
riskifaktoritega
(sh
hüpertensioon,
hüperlipideemia, suhkurtõbi, suitsetamine) patsientidel tohib pika-ajalist ravi alustada pärast
põhjalikku kaalutlust.

MSPVA-de ja hepariini samaaegne kasutamine spinaal- või epiduraalanesteesia korral suurendab
spinaalse- või epiduraalse hematoomi tekkeriski (vt lõik 4.5).

Väga harva on MSPVA-de kasutamisel täheldatud raskeid (vahel ka surmaga lõppenud)
nahareaktsioone, nagu näiteks eksfoliatiivne dermatiit, Stevens-Johnson’i sündroom ja epidermise
toksiline nekrolüüs (vt lõik 4.8). Raskete nahareaktsioonide tekkerisk on suurem ravi algperioodis,
enamusel juhtudest on need tekkinud esimese ravikuu jooksul. Lööbe, limaskestade kahjustuste või
muude ülitundlikkuse nähtude tekkimisel tuleb ravi lornoksikaamiga koheselt katkestada.

Ettevaatlik tuleb olla patsientide puhul, kellel esineb või on anamneesis bronhiaalastma, sest MSPVA-
de kasutamisel on sellistel patsientidel täheldatud bronhospasmi esinemist.

Süsteemse erütematoosse luupuse (SLE) ja segatüüpi sidekoehaigusega patsientidel võib esineda
suurenenud risk aseptilise meningiidi tekkeks.

Lornoksikaam inhibeerib trombotsüütide agregatsiooni ja pikendab veritsusaega, seetõttu tuleb olla
ettevaatlik lornoksikaami kasutamisel suurenenud verejooksu riskiga patsientidel.

MSPVA-de ja takroliimuse samaaegne kasutamine võib prostaglandiinide sünteesi pärssimise tõttu
neerudes suurendada nefrotoksilisuse riski. Nimetatud ravimite kombinatsiooni saavatel patsientidel
tuleb hoolikalt jälgida neerufunktsiooni.

Nii nagu enamuse MSPVA-de korral, on ka lornoksikaami kasutamisel aeg-ajalt täheldatud seerumi
transaminaaside aktiivsuse suurenemist ning seerumi bilirubiinisisalduse ja teiste maksafunktsiooni
iseloomustavate näitajate suurenemist, aga ka seerumi kreatiniini ja jääklämmastiku sisalduse
suurenemist ning muid laboratoorsete näitajate muutusi. Kui nimetatud muutused on olulised või
püsivad, tuleb lornoksikaami manustamine katkestada ja rakendada vastavaid uuringuid.

Sarnaselt kõigile tsüklooksügenaasi/prostaglandiinide sünteesi inhibeerivatele ravimitele võib
lornoksikaam kahjustada viljakust, mistõttu seda ei ole soovitatav kasutada naistel, kes soovivad
rasestuda. Naistel, kellel on raskusi rasestumisega või kellel uuritakse viljatuse põhjuseid, tuleks
kaaluda ravi katkestamist lornoksikaamiga.

Erandlikult võivad tuulerõuged olla tõsiste naha ja pehmete kudede infektsioonide tekkepõhjuseks.
Hetkel ei saa välistada nende infektsioonide halvenemises ka MSPVA-de rolli. Seetõttu on soovitatav
lornoksikaami mitte kasutada, kui on tuulerõuged.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Lornoksikaami samaaegsel kasutamisel koos:
- tsimetidiiniga suureneb lornoksikaami plasmakontsentratsioon (ranitidiini ja antatsiididega ei ole
lornoksikaamil koostoimet täheldatud);
- antikoagulantidega (nt varfariin) võib pikeneda veritsusaeg (vt lõik 4.4). Vajalik on hoolikas INR-i
jälgimine;
- fenprokumooniga võib viimase toime väheneda;
- hepariiniga võib spinaal- või epiduraalanesteesia korral suureneda spinaalse- või epiduraalse
hematoomi tekkerisk (vt lõik 4.4);
- AKE inhibiitoritega võib väheneda AKE-inhibiitorite antihüpertensiivne toime;
- lingu-, tiasiid- ja kaaliumi säästvate diureetikumidega võib väheneda nende diureetiline ja
antihüpertensiivne toime;
- beeta-blokaatoritega võib vähenda beeta-blokaatorite antihüpertensiivne toime;
- angiotensiin II retseptori blokaatoritega võib väheneda nende antihüpertensiivne toime;
- digoksiiniga väheneb digoksiini renaalne kliirens;
- kortikosteroididega suureneb seedetrakti haavandumise või verejooksu tekkerisk (vt lõik 4.4);
- kinolooni-tüüpi antibiootikumidega suureneb krampide tekke risk;
- trombotsüütide agregatsiooni inhibiitoritega võib suureneda seedetrakti verejooksu risk (vt lõik
4.4)
- teiste MSPVA-dega suureneb seedetrakti verejooksu risk (vt lõik 4.4);
- metotreksaadiga võib suureneda metotreksaadi sisaldus vereplasmas, mille tagajärjeks võib olla
toksilise toime tugevnemine. Metotreksaadi ja lornoksikaami samaaegsel kasutamisel tuleb
patsienti hoolikalt jälgida;
- selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitoritega (SSRI-dega) suureneb seedetrakti verejooksu
tekkerisk (vt lõik 4.4);
- liitiumipreparaatidega võib liitiumi kontsentratsioon vereplasmas suureneda üle toksilise lävise,
sest MSPVA-d vähendavad liitiumi renaalset kliirensit. Seetõttu tuleb jälgida vereplasma
liitiumisisaldust, eriti ravi alguses, annuse muutmisel või ravi lõpetamisel;
- tsüklosporiiniga võib suureneda tsüklosporiini sisaldus vereplasmas, mille tagajärjeks võib olla
tsüklosporiini nefrotoksilise toime tugevnemine prostaglandiinide sünteesi pärssimise tõttu.
Tsüklosporiini ja lornoksikaami samaaegsel kasutamisel tuleb patsiendi neerufunktsiooni hoolikalt
jälgida;
- sulfonüüluurea preparaatidega (nt glibenklamiid) võib suureneda nende hüpoglükeemiline toime;
- CYP2C9 isonesüümide teadaolevate indutseerijatega ja inhibiitoritega: Lornoksikaam (nagu ka
teised tsütokroom P450 2C9 [CYP2C9] isoensüümist sõltuvad mittesteroidsed põletikuvastased
preparaadid) omab koostoimeid CYP2C9 isoensüümi indutseerivate ja inhibeerivate ravimitega (vt
lõik 5.2 Biotransformatsioon);
-
takroliimusega võib suureneda takroliimuse nefrotoksilise toime risk prostaglandiinide sünteesi
pärssimise tõttu neerudes. Takroliimuse ja lornoksikaami samaaegsel kasutamisel tuleb patsiendi
neerufunktsiooni hoolikalt jälgida (vt lõik 4.4);
-
premetreksed: MSPVA-d võivad vähendada pemetreksedi renaalset kliirensit, mille tulemusel
suureneb neerude ja seedetrakti toksilisus ja müelosupressioon.

Xefo tablettide manustamisel koos toiduga oli lornoksikaami imendumine aeglustunud. Seega, kui on
vajalik kiire toime saabumine (valu vaigistamine) ei tohiks Xefo tablette võtta koos toiduga.

Toit võib ligikaudu 20% võrra vähendada lornoksikaami imendumist ja pikendada maksimaalse
plasmakontsentratsiooni (T
) saabumise aega.
max

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Lornoksikaam on vastunäidustatud raseduse kolmandas trimestris ja seda ei tohiks kasutada ka
raseduse esimeses ja teises trimestris ning sünnituse ajal, sest puuduvad andmed ravimi kasutamise
ohutuse kohta raseduse ajal.

Lornoksikaami kasutamise kohta raseduse ajal puuduvad piisavad andmed. Loomuuringutes on leitud
toksiline toime viljakusele (vt. lõik 5.3).

Prostaglandiinide sünteesi inhibeerimine võib avaldada negatiivset mõju raseduse kulule ja embrüo-
loote arengule. Epidemioloogilistes uuringutes on prostaglandiinide sünteesi inhibiitori kasutamisel
raseduse varases järgus leitud suurenenud abortide ja südame-veresoonkonna väärarengute
esinemissagedus. Arvatakse, et see risk suureneb koos annuse suurenemise ja kasutamise kestvuse
pikenemisega. Loomkatsetes on prostaglandiinide sünteesi inhibiitori manustamisel täheldatud
implanteerumise eelset ja -järgset resorptsiooni ning embrüo-loote suremust. Raseduse esimeses ja
teises trimestris võib lornoksikaami kasutada ainult hädavajadusel.

Prostaglandiinide sünteesi inhibiitorite manustamisel raseduse kolmandas trimestris võib lootel
põhjustada
kardiopulmonaalset
toksilisust
(arterioosjuha
enneaegne
sulgumine
ja
pulmonaalhüpertensioon) ja neerufunktsiooni häireid, mis võib viia neerupuudulikkusele ja
amnionivedeliku hulga vähenemisele. Raseduse lõpus võivad prostaglandiinide sünteesi inhibiitorid
pikendada emal ja lootel veritsusaega ning vähendada emaka kontraktsioone, mis võib sünnituse
algust edasi lükata või selle kestvust pikendada. Seetõttu on lornoksikaami kasutamine raseduse
kolmandas trimestris vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Imetamine
Andmed lornoksikaami võimaliku eritumise kohta inimese rinnapiima puuduvad. Imetavatel rottidel
eritus lornoksikaam piima üsna suures kontsentratsioonis. Seetõttu ei tohi lornoksikaami rinnaga
toitvatel naistel kasutada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Patsiendid, kellel lornoksikaami kasutamisel tekib pearinglus ja/või unisus, peaksid hoiduma
autojuhtimisest ja liikuvate masinatega töötamisest.

4.8. Kõrvaltoimed

MSPVA-de kõige sagedasemad kõrvaltoimed on seotud seedetraktiga. MSPVA-de kasutamisel on
täheldatud peptilist haavandit, seedetrakti perforatsiooni või verejooksu, mis osadel juhtudel on
lõppenud surnaga, eelkõige eakatel patsientidel (vt lõik 4.4). Samuti on täheldatud iiveldust,
oksendamist, kõhulahtisust, kõhupuhitust, kõhukinnisust, düspepsiat, kõhuvalu, meleenat, veriokset,
haavandilist stomatiiti ning haavandilise koliidi ja Crohn’i tõve ägenemist (vt lõik 4.4). Harvemini on
täheldatud gastriiti.

Kõrvaltoimeid võib oodata ligikaudu 20%-l lornoksikaamiga ravitavatest patsientidest. Kõige
sagedasemateks lornoksikaami kasutamisel täheldatud kõrvaltoimeteks on iiveldus, düspepsia,
seedehäire, kõhuvalu, oksendamine ja kõhulahtisus. Nimetatud kõrvaltoimeid täheldati vähem kui
10%-l lornoksikaamiga ravitud patsientidest.

MSPVA raviga seoses on teatatud tursetest, hüpertensioonist ja südamepuudulikkusest.

Kliinilised uuringud ja epidemioloogilised andmed lubavad oletada, et mõnede MSPVA-de
kasutamine (eriti suurtes annustes ja pika-ajalisel kasutamisel) võib olla seotud arteriaalse tromboosi
juhtude (nt müokardiinfarkt või insult) kõrgenenud riskiga (vt lõik 4.4).

Erandlikult on esinenud ka raskeid naha ja pehmete kudede infektsioone tuulerõugete ajal.

Alljärgnevalt on toodud kõrvaltoimed, mida täheldati enam kui 0,05%-l 6417-st II...IV faasi
kliinilistes uuringutes osalenud patsiendist.

Väga sage (≥1/10); sage (≥1/100, <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000, <1/100); harv (≥1/10000, <1/1000); väga
harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Infektsioonid ja infestatsioonid
Harv: farüngiit.

Vere ja lümfisüsteemi häired
Harv: aneemia, trombotsütopeenia, leukopeenia, veritsusaja pikenemine.
Väga harv: ekhümoos. MSPVA-d võivad põhjustada raskeid hematoloogilisi häireid, nt neutropeenia,
agranulotsütoos, aplastiline aneemia ja hemolüütiline aneemia (klassi efekt).

Immuunsüsteemi häired
Harv: ülitundlikkus, anafülaktoidne reaktsioon ja anafülaksia.

Ainevahetus- ja toitumishäired
Harv: anoreksia, kehakaalu muutus.

Psühhiaatrilised häired
Aeg-ajalt: unetus, depressioon.
Harv: segasus, närvilisus, agiteeritus.

Närvisüsteemi häired
Sage: kerge ja mööduv peavalu, pearinglus.
Harv: unisus, paresteesiad, maitsetundlikkuse muutus, treemor, migreen.
Väga harv: aseptiline meningiit SLE ja segatüüpi sidekoehaigusega patsientidel (vt lõik 4.4).

Silma kahjustused
Aeg-ajalt: konjunktiviit.
Harv: nägemishäired.

Kõrva ja labürindi kahjustused
Aeg-ajalt: vertiigo, tinnitus.

Südame häired
Aeg-ajalt: südamepekslemine, tahhükardia, turse, südamepuudulikkus.

Vaskulaarsed häired
Aeg-ajalt: punetus, turse.
Harv: hüpotensioon, kuumahood, verejooks, hematoom.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Aeg-ajalt: riniit.
Harvad: düspnoe, köha, bronhospasm.

Seedetrakti häired
Sage: iiveldus, kõhuvalu, düspepsia, kõhulahtisus, oksendamine.
Aeg-ajalt: kõhukinnisus, kõhupuhitus, röhitised, suukuivus, gastriit, maohaavand, valu ülakõhus,
kaksteistsõrmiksoole haavand, suuhaavand.
Harv: meleena, veriokse, stomatiit, ösofagiit, gastroösofageaalne refluks, düsfaagia, aftoosne stomatiit,
glossiit, peptilise haavandi perforatsioon, seedetrakti verejooks.

Maksa ja sapiteede häired
Aeg-ajalt: maksa funktsionaalsete testide, SGPT (ALT) või SGOT (AST) aktiivsuse suurenemine
veres.
Väga harv: maksatoksilisus, mille tulemusel võivad tekkida nt maksapuudulikkus, hepatiit, ikterus ja
kolestaas.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt: lööve, nahasügelus, suurenenud higistamine, erütematoosne lööve, nõgeslööve ja
angioödeem, alopeetsia.
Harv: dermatiit ja ekseem, purpur.
Väga harv: turse ja bulloossed reaktsioonid, Stevens-Johnson’i sündroom, toksiline epidermise
nekrolüüs.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Aeg-ajalt: artralgia.
Harv: luuvalu, lihasspasmid, müalgia.

Neerude ja kuseteede häired
Harv: nüktuuria, urineerimishäired, vereseerumi jääklämmastiku ja kreatiniinisisalduse suurenemine.
Väga harv: lornoksikaam võib soodustada ägeda neerupuudulikkuse teket patsientidel, kellel on
anamneesis neerukahjustus, või kes kasutavad prostaglandiine säilitamaks renaalset verevoolu (vt lõik
4.4). Nefrotoksilisuse eri vorme, sealhulgas nefriit ja nefrootiline sündroom, on sageli peetud ka
MSPVA-de kui ravimite klassi üldiseks toimeks.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:
Aeg-ajalt: halb enesetunne, näoturse.
Harv: asteenia.

4.9. Üleannustamine

Käesoleval ajal puuduvad andmed üleannustamise kohta, mis lubaksid kindlalt defineerida
üleannustamise korral tekkivaid sümptomeid või soovitada spetsiifilisi üleannustamise ravimeetmeid.
Siiski on lornoksikaami üleannustamise järgselt võimalik järgmiste nähtude teke: iiveldus,
oksendamine, kesknärvisüsteemi talitluse häired (pearinglus, nägemishäired). Raske üleannustamise
korral võib tekkida ataksia, mis areneb edasi kooma ja krampideni, maksa- ja neerude kahjustus ning
verehüübimise häired.

Üleannustamise korral või selle kahtlusel tuleb lornoksikaami kasutamine koheselt katkestada. Kuna
lornoksikaami poolväärtusaeg on lühike, siis eritub ravim kiiresti. Lornoksikaam ei ole dialüüsitav.
Spetsiifilist antidooti lornoksikaamile ei ole teada. Üleannustamise raviks rakendatakse tavalisi
esmaabivõtteid, vajadusel tehakse maoloputus. Üksnes vahetult pärast lornoksikaami sissevõtmist
manustatud aktiivsüsi võib vähendada preparaadi imendumist. Seedetraktihäireid võib ravida mõne
prostaglandiini analoogi või ranitidiiniga.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained, oksikaamid
ATC-kood: M01AC05

Lornoksikaam on oksikaamide gruppi kuuluv valuvaigistava toimega mittesteroidne põletikuvastane
ravim. Lornoksikaami toime põhineb peamiselt prostaglandiinide sünteesi pärssimisel (ensüüm
tsüklooksügenaasi inhibeerimisel), mis viib perifeersete notsitseptorite desensitiseerumisele ja seeläbi
põletiku vähenemisele. Ühe võimaliku toimemehhanismina on välja pakutud ka tsentraalne toime
notsitseptsioonile, mis näib olevat sõltumatu põletikuvastasest toimest.

Lornoksikaamil ei ole toimet elutähtsatele funktsioonidele (nt kehatemperatuur, hingamissagedus,
südame löögisagedus, vererõhk, EKG, spiromeetria).

Lornoksikaami analgeetilist toimet on edukalt tõestatud mitmes ravimi väljatöötamise käigus läbi
viidud kliinilises uuringus.

Tingituna lokaalsest seedetrakti ärritavast toimest ja süsteemsest ultserogeensest toimest, mis on
seotud prostaglandiinide sünteesi inhibeerimisega, põhjustab lornoksikaam sarnaselt teistele MSPVA-
dele sageli seedetraktiga seotud kõrvaltoimeid.

Kliinilises uuringus, mis viidi läbi lõualuus peetunud kolmanda tagapurihamba kirurgilise
eemaldamisega patsientidel, saabus Xefo Rapid õhukese polümeerikattega tablettide kasutamisel
valuvaigistav toime kiiremini kui Xefo õhukese polümeerikattega tablettide korral.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Lornoksikaam
imendub
seedetraktist
kiiresti
ja
peaaegu
täielikult.
Maksimaalne
plasmakontsentratsioon saabub ligikaudu 30 minutit pärast manustamist. Xefo Rapid õhukese
polümeerikattega tablettide kasutamisel saavutatud maksimaalne plasmakontsentratsioon (C
) on
max
kõrgem kui Xefo õhukese polümeerikattega tablettide manustamise korral täheldatud maksimaalne
plasmakontsentratsioon ning võrreldav Xefo parenteraalse ravimvormi manustamisel saavutatava
maksimaalse plasmakontsentratsiooniga. Xefo Rapid õhukese polümeerikattega tablettide absoluutne
biosaadavus on 90...100%, mis on sarnane Xefo õhukese polümeerikattega tablettide biosaadavusele.
Märkimisväärset esmast maksapassaaži ei ole täheldatud. Keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg on
3...4 tundi.

Andmed Xefo Rapid õhukese polümeerikattega tablettide manustamise kohta koos toiduga puuduvad,
ent tuginedes vastavatele andmetele Xefo õhukese polümeerikattega tablettide kohta võib eeldada, et
manustamisel koos toiduga maksimaalne plasmakontsentratsioon (C
) väheneb, maksimaalse
max
plasmakontsentratsiooni saabumise aeg (T
) pikeneb ning imendumine (arvutatud AUC põhjal)
max
väheneb.

Jaotumine
Vereplasmas on lornoksikaam osalt muutumatul kujul, osalt hüdroksüülitud metaboliidina.
Lornoksikaami seonduvus vereplasma valkudega on 99% ning see ei sõltu ravimi kontsentratsioonist
vereplasmas.

Biotransformatsioon
Lornoksikaam metaboliseerub olulisel määral maksas, peamiselt hüdroksüülimise teel inaktiivseks 5-
hüdroksülornoksikaamiks. Lornoksikaami biotransformatsioon toimub peamiselt CYP2C9 vahendusel.
Tingituna geneetilisest polümorfismist võivad antud ensüümi osas eksisteerida kiired ja aeglased
metaboliseerijad, aeglastel metaboliseerijatel võib lornoksikaami plasmakontsentratsioon olla
märgatavalt kõrgem. Hüdroksüülitud metaboliidil puudub farmakoloogiline toime. Lornoksikaam
metaboliseerub täielikult, ligikaudu 2/3 elimineeritakse inaktiivse ühendina maksa ja 1/3 neerude
kaudu.

Loomkatsetes ei indutseerinud lornoksikaam maksaensüüme. Kliiniliste uuringute andmete põhjal
võib väita, et lornoksikaami soovitatavate annuste manustamisel ei teki ravimi akumulatsiooni ka
pärast korduvat annustamist. Nimetatud andmeid kinnitavad ka aastase kestusega ravimiohutuse
uuringu tulemused.

Eliminatsioon
Lornoksikaami keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg on 3...4 tundi. Ligikaudu 50% suukaudselt
manustatud lornoksikaamist eritatakse väljaheitega ja 42% neerude kaudu, peamiselt 5-
hüdroksülornoksikaamina. 5-hüdroksülornoksikaami eliminatsiooni poolväärtusaeg on pärast
ühekordset või kaks korda ööpäevas parenteraalset manustamist ligikaudu 9 tundi.

Eakatel patsientidel on lornoksikaami kliirens 30…40% võrra vähenenud. Muus osas ei täheldatud
eakatel patsientidel lornoksikaami farmakokineetilises profiilis olulisi erinevusi.

Neeru- või maksapuudulikkusega patsientidel ei ole samuti olulisi farmakokineetilisi muutusi
täheldatud, välja arvatud ravimi akumulatsioon pärast 7-päevast manustamist kroonilise
maksahaigusega patsientidele annuses 12…16 mg ööpäevas..

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Erinevatel liikidel läbi viidud ühekordse manustamise ja korduvtoksilisuse uuringutes põhjustas
lornoksikaam neerukahjustusi ja seedetrakti haavandeid.

Loomuuringutes on prostaglandiinide sünteesi inhibiitori manustamisel täheldatud suurenenud
implanteerumise eelset ja -järgset resorptsiooni ning embrüo-loote suremust. Lisaks sellele on
katseloomadel, kellele organogeneesi perioodil on manustatud prostaglandiinide sünteesi inhibiitorit,
täheldatud veel erinevaid väärarenguid, sealhulgas südame-veresoonkonna väärarenguid.

Rottidel põhjustas lornoksikaam viljakuse vähenemist (toime ovulatsioonile ja implanteerumisele) ja
mõjutas raseduse ja sünnituse kulgu. Küülikutel ja rottidel kutsus lornoksikaami manustamine
tsüklooksügenaasi inhibeerimise tõttu esile arterioosjuha enneaegse sulgumise.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti tuum:
mikrokristalne tselluloos
naatriumvesinikkarbonaat
kaltsiumvesinikfosfaat (veevaba)
väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos
hüdroksüpropüültselluloos
kaltsiumstearaat

Õhuke polümeerikate:
titaandioksiid (E171)
talk
propüleenglükool
hüpromelloos.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

OPA-Alu-PVC/Alu blister.

Pakendi suurused: 6, 10, 20, 30, 50, 100 ja 250 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS
Jaama 55B
63308 Põlva
Eesti

8. Müügiloa number

422403

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

03.10.2003/31.10.2008/28.02.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juunis 2013