VIPROSAL B

Toimeained: kamper+salitsüülhape+tärpentiniõli+hariliku rästiku mürk

Ravimi vorm: salv

Ravimi tugevus: 30mg+10mg+30mg+0,05RÜ 1g 50g 1TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on VIPROSAL B ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Viprosal B salv ja milleks seda kasutatakse

Viprosal B salvi kasutatakse välispidiselt liiges- ja lihasvalude leevendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne VIPROSAL B võtmist

Mida on vaja teada enne Viprosal B salvi kasutamist

Ärge kasutage Viprosal B salvi
- kui te olete rästikumürgi, kampri, tärpentiniõli, salitsüülhappe või selle ravimi mis
tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- haavanditega või nahahaigustest haaratud pindadel;
- kui teil esinevad südame- ja ajuvereringe häired;
- kui teil on soodumus veresoonespasmide tekkeks;
- kui teil esinevad rasked maksa- ja neerufunktsiooni häired.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Viprosal B salvi ei tohi kanda kahjustatud nahale.
Tugeva ärrituse vältimiseks tuleb jälgida, et salvi ei satuks silma ega limaskestadele.

Lapsed ja noorukid
Ravimi kasutamine lastel või noorukitel ei ole soovitatav, sest kasutamise kohta selles
vanuserühmas puuduvad piisavad andmed.

Muud ravimid ja Viprosal B salv
Koostoimeid teiste ravimitega ei ole uuritud.
Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete
kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne
selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Asjakohaste ohutusandmete puudumise tõttu ei tohi Viprosal B salvi raseduse ja rinnaga
toitmise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Viprosal B salv ei avalda mõju autojuhtimise ja liikuvate mehhanismide käsitsemise
võimele.

Viprosal B salv sisaldab tsetostearüülalkoholi, mis võib põhjustada paikseid
nahareaktsioone (sh kontaktdermatiiti).

3. Kuidas VIPROSAL B võtta

Kuidas Viprosal B salvi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või
apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Välispidiseks kasutamiseks.

Täiskasvanud
Sõltuvalt nahapinna suurusest määritakse valulikule piirkonnale väikeste kogustena 5...10 g
salvi (1...2 teelusikatäit) ja hõõrutakse naha sisse sõltuvalt valu intensiivsusest 1...2 korda
ööpäevas kuni valusündroomi kadumiseni. Ravikuuri pikkus sõltub haiguse iseloomust ja
raskusastmest.

Kui teil on tunne, et Viprosal B salvi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma
arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Viprosal B salvi rohkem kui ette nähtud
Üleannustamisest ei ole teatatud. Manustatuna limaskestadele põhjustab salv tugeva
ärrituse.
Viprosal B salvi juhusliku alla neelamise korral võivad tekkida seedetrakti sümptomid nagu
oksendamine ja kõhulahtisus. Suurema koguse juhuslikul allaneelamisel võivad tekkida
ägeda mürgistuse nähud nagu iiveldus, oksendamine, kõhu- ja peavalu, peapööritus,
kuumatunne/õhetus, krambid, hingamise pärssimine ja kooma.
Kui teie või keegi teine on juhuslikult salvi alla neelanud, on soovitatav pöörduda arsti
poole. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa. Ärge püüdke esile kutsuda oksendamist.

Kui te unustate Viprosal B salvi kasutada, siis kasutage seda niipea, kui võimalik ja
seejärel jätkake nagu tavaliselt. Kui on juba käes järgmise kasutamise aeg, siis kasutage
ettenähtud kogus ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Ärge kasutage kahekordset annust, kui
annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Viprosal B salvi kasutamise
Juhul, kui haigusnähud ei parane või süvenevad, pidage nõu oma arstiga.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Naha ülitundlikkuse korral salvi koostisosade suhtes võivad salvi kasutamisel tekkida
kihelus, turse või nõgestõbi. Sellisel juhul on soovitatav ravi katkestada ja salv nahalt maha
pesta. Nimetatud nähud kaovad pärast ravi katkestamist.
Kõrvaltoimete vältimiseks soovitame eelnevalt väikese koguse salviga määrata naha
tundlikkus ravimi suhtes.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest
võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot
ravimi ohutusest.

5. Kuidas VIPROSAL B säilitada

Kuidas Viprosal B salvi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda.
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt,
kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Viprosal B salv sisaldab
- Toimeained on rästikumürk, kamper, tärpentiniõli, salitsüülhape.
1 g salvi sisaldab 0,05 RÜ rästikumürki, 30 mg kamprit, 30 mg tärpentiniõli ja 10 mg
salitsüülhapet.
- Teised
koostisosad
on
vaseliin,
tsetostearüülalkohol,
tahke
parafiin,
naatriumtsetostearüülsulfaat, glütserool, naatriumkloriid ja puhastatud vesi.

Kuidas Viprosal B salv välja näeb ja pakendi sisu
Valge või kergelt kollakasvalge värvusega kampri ja tärpentiniõli lõhnaga salv.

30 g või 50 g salvi alumiiniumtuubis, alumiiniumtuub kartongkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja
AS GRINDEKS.
Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti
Tel.: +371 67083205
Faks: +371 67083505
e-mail: grindeks@grindeks.lv

Tootja
Tallinna Farmaatsiatehase AS
Tondi 33, 11316 Tallinn, Eesti

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja (vt ülal) või
müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AS Grindeks Eesti filiaal
Tondi 33, 11316 Tallinn
Tel.: +372 6120224
Faks: +372 6120331

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

VIPROSAL B, salv

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g salvi sisaldab 0,05 RÜ rästikumürki, 30 mg kamprit, 30 mg tärpentiniõli ja 10 mg
salitsüülhapet.

Teadaolevat toimet omav abiaine: tsetostearüülalkohol.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Salv.
Valge või kergelt kollakasvalge värvusega kampri ja tärpentiniõli lõhnaga salv.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Välispidiselt liiges- ja lihasvalude leevendamiseks.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud
Sõltuvalt nahapinna suurusest määritakse valulikule piirkonnale väikeste kogustena 5...10 g
Viprosal B salvi (1...2 teelusikatäit) ja hõõrutakse naha sisse sõltuvalt valu intensiivsusest
1...2 korda ööpäevas kuni valusündroomi kadumiseni. Ravikuuri pikkus sõltub haiguse
iseloomust ja raskusastmest.
Lapsed ja noorukid
Ravimi kasutamine lastel või noorukitel ei ole soovitatav, sest kasutamise kohta selles
vanuserühmas puuduvad piisavad andmed.

Kutaanne.

4.3. Vastunäidustused

- ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes;
- kasutamine haavanditega jt nahahaigustest haaratud pindadel;
- aju- ja koronaarvereringe häired;
- soodumus angiospasmide tekkeks, rasked neeru- ja maksafunktsiooni häired.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Viprosal B salvi ei tohi kanda kahjustatud nahale. Tugeva ärrituse vältimiseks tuleb jälgida, et
salvi ei satuks silma ega limaskestadele.
Viprosal B salv sisaldab abiainet tsetostearüülalkoholi, mis võib põhjustada paikseid
nahareaktsioone (sh kontaktdermatiiti).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ravimi kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Asjakohaste ohutusandmete
puudumise tõttu ei tohi Viprosal B salvi raseduse ja rinnaga toitmise ajal kasutada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole asjakohane.

4.8. Kõrvaltoimed

Naha ülitundlikkuse korral salvi koostisosade suhtes võib tekkida kihelus, turse või nõgestõbi.
Sellisel juhul on soovitatav ravi katkestada ja salv nahalt maha pesta. Nimetatud nähud
kaovad pärast ravi katkestamist. Kõrvaltoimete vältimiseks peaks eelnevalt väikese annusega
määrama haige tundlikkuse ravimi suhtes.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa
väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel
palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Manustatuna limaskestadele ja liigsuure annuse manustamisel põhjustab salv tugeva ärrituse.
Väärkasutamine
Salvi allaneelamine võib põhjustada gastrointestinaalseid sümptomeid nagu oksendamine ja
kõhulahtisus. Ravi on sümptomaatiline.
Suurema koguse juhuslikul allaneelamisel võivad tekkida ägeda mürgistuse nähud nagu
iiveldus, oksendamine, kõhu- ja peavalu, peapööritus, kuumatunne/õhetus, krambid,
respiratoorne depressioon ja kooma.
Raskete gastrointestinaalsete või neuroloogiliste mürgistussümptomitega patsientide jälgimine
ja ravi on sümptomaatiline. Ei tohi esile kutsuda oksendamist.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: paikselt kasutatavad ained liiges- ja lihasvalude korral.
ATC-kood: M02AX90
Viprosal
B
salvi
peamine
toimeaine
on
hariliku
rästiku
(Vipera
berus
berus L.) mürk, mis sisaldab fosfolipaasi, fosfodiesteraasi, hüaluronidaasi ja teisi aktiivseid
aineid. Rästikumürk sisaldab ka spetsiifilise toimega peptiide, mis põhjustavad hemolüüsi,
suurendavad kapillaaride läbilaskvust, toimivad verehüübimisse. Paiksel manustamisel toimib
rästikumürk ärritavalt ja valuvaigistavalt.
Viprosal B salv sisaldab ka tundenärvilõpmeid ärritavaid aineid ning avaldab seetõttu paikselt
ärritavat ja valuvaigistavat toimet. Lisaks valuvaigistavale toimele on kamper, salitsüülhape ja
tärpentiniõli ka teatava antiseptilise toimega ning salitsüülhape ka keratolüütilise toimega.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Viprosal B salv imendub kiiresti ning mõne minuti pärast tekib kipitus, kerge naha
hüpereemia ja soojatunne. Analgeetiline toime saabub 20...30 minuti pärast ja kestab 1,5...2
tundi.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Vaseliin
Tsetostearüülalkohol
Parafiin, tahke
Naatriumtsetostearüülsulfaat
Glütserool
Naatriumkloriid
Vesi, puhastatud

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

30 g või 50 g salvi alumiiniumtuubis, alumiiniumtuub kartongkarbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

AS GRINDEKS.
Krustpils iela 53, RÄ«ga, LV-1057, Läti
Tel.: +371 67083205
Faks: +371 67083505
e-mail: grindeks@grindeks.lv

8. Müügiloa number

451804

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE
MÜÜGILOA
VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA
UUENDAMISE
KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25.10.1996
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.06.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juunis 2014