VALZAP

Toimeained: valsartaan

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 80mg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on VALZAP ja milleks seda kasutatakse

VALZAP kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse angiotensiin II retseptorite antagonistideks, need
on ravimid, mis aitavad hoida kontrolli all kõrget vererõhku. Angiotensiin II on kehaomane aine, mis
tekitab veresoonte kokkutõmbumise, mis põhjustab vererõhu tõusu. VALZAP’i toime on blokeerida
angiotensiin II mõju. Selle tulemusel veresooned lõõgastuvad ja vereõhk langeb.

VALZAP 80 mg ja 160 mg õhukese polümeerikattega tablette kasutatakse 3 erineva seisundi raviks:
- Kõrge vererõhu ravi täiskasvanutel ning 6…18-aastastel lastel ja noorukitel. Kõrge
vererõhk suurendab südame ja arterite töömahtu. Kui seda ei ravita, kahjustab see aju,
südame- ja neerude veresooni ning võib põhjustada insulti, südame või neerupuudulikkust.
Kõrge vererõhk suurendab südameatakkide tekkeriski. Vererõhu langetamine normaalse
tasemeni vähendab nende seisundite tekke riski.
- Hiljutise südameataki (südamelihase infarkt) läbipõdenud täiskasvanud patsientide ravi.
“Hiljuti“ tähendab siin ajavahemikku 12 tundi kuni 10 päeva.
- Sümptomaatilise südamepuudulikkuse ravi täiskasvanutel. VALZAP’it kasutatakse juhul,
kui ei ole võimalik kasutada südamepuudulikkuse ravimeid, mis kuuluvad angiotensiini
konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorite rühma, või lisaks AKE inhibiitoritele, kui ei ole
võimalik kasutada teisi südamepuudulikkuse ravimeid. Südamepuudulikkuse sümptomite
hulka kuuluvad hingeldus, vee peetusest tekkinud jalgade ja jalalabade turse. Selle
tekkepõhjus on südamelihase võimetus pumbata verd nii suure jõuga, et varustada kogu
organismi verega.

2. Mida on vaja teada enne VALZAP võtmist

Ärge võtke VALZAP'it:
- kui olete valsartaani või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui teil on raske maksahaigus.
- kui te olete üle 3 kuu rase (VALZAP’i kasutamisest on parem hoiduda ka raseduse varasemas
järgus - vt lõik rasedusest).
- kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava
ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Kui midagi loetletust kehtib teie kohta, ärge võtke VALZAP’it.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne VALZAP’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- kui teil on maksahaigus;
- kui teil on raske neeruhaigus või te olete dialüüsipatsient;
- kui teil on neeruarteri ahenemine;
- kui teile on hiljuti neer siirdatud (olete saanud uue neeru);
- kui te saate südameataki järgselt või südamepuudulikkuse ravi, arst võib sel juhul kontrollida teie
neerufunktsiooni;
- kui teil on mõni muu raske südamehaigus peale südamepuudulikkuse või infarkti;
- kui teil on kunagi esinenud teiste ravimite (sealhulgas AKE inhibiitorite) võtmise ajal allergilist
reaktsiooni, mida nimetatakse angioödeemiks ja mis põhjustab keele ja näo turset, rääkige oma
arstiga. Kui teil tekivad VALZAP’i võtmise ajal sellised sümptomid, lõpetage kohe VALZAP’i
võtmine ja ärge enam kunagi seda võtke (vt ka lõik 4 “Võimalikud kõrvaltoimed“);
- kui te võtate veres kaaliumisisaldust suurendavaid ravimeid. Siia kuuluvad kaaliumi sisaldavad
toidulisandid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, kaaliumisäästvad ravimid ja hepariin. Võib
osutuda vajalikuks kontrollida regulaarselt teie vere kaaliumisisaldust;
- kui te olete alla 18-aasta vanune ja te kasutate VALZAP’it koos teiste reniin-angiotensiin-
aldosterooni süsteemi inhibeerivate ravimitega (vererõhku alandavad ravimid), arst võib sel juhul
regulaarselt kontrollida teie neerufunktsiooni ning vere kaaliumisisaldust;
- kui teil on aldosteronism. See on haigus, mille korral teie neerupealised toodavad liiga palju
aldosterooni nimelist hormooni. Kui see kehtib teie kohta, ei ole VALZAP’i kasutamine
soovitatav;
- kui te olete kõhulahtisuse, oksendamise või vett väljutavate tablettide (diureetikumid) suurte
annuste manustamise tõttu kaotanud palju vedelikku (dehüdratsioon);
- kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
-
AKE-inhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest
tingitud neeruprobleemid.
-
aliskireen;
- kui te saate südamepuudulikkuse raviks AKE-inhibiitorit koos teatud teise ravimiga, mis on tuntud
kui mineralokortikoidi retseptorite antagonist (näiteks spironolaktoon, eplerenoon) või
beetablokaator (näiteks metoprolool).

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide
(nt kaalium) sisaldust veres.
Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke VALZAP’it”.

Te peate oma arstile ütlema, kui te arvate et te olete (või võite olla) rase. VALZAP’it ei soovitata
raseduse varajases staadiumis kasutada ning seda ei tohi kasutada kui te olete üle 3 kuu rase, sest selles
raseduse staadiumis kasutatuna võib ravim teie last tõsiselt kahjustada (vt lõik raseduse kohta).

Kui midagi loetletust kehtib teie kohta, rääkige enne VALZAP’i võtmist arstiga.

Muud ravimid ja VALZAP
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.

Teised samaaegselt kasutatavad ravimid võivad mõjutada VALZAP’i toimet. Teie arst võib muuta teie
ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid või mõnel juhul katkestada ravimi võtmine.
See kehtib nii retseptiravimite kui käsimüügiravimite kohta, eriti:
- teised vererõhku langetavad ravimid, eriti vett väljaviivad tabletid (diureetikumid).
- kui te võtate AKE-inhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke VALZAP’it“ ja
„Hoiatused ja ettevaatusabinõud”)..
- kui te saate südamepuudulikkuse raviks AKE-inhibiitorit koos teatud teise ravimiga, mis on tuntud
kui mineralokortikoidi retseptorite antagonist (näiteks spironolaktoon, eplerenoon) või
beetablokaator (näiteks metoprolool).
- ravimid, mis suurendavad kaaliumi sisaldust veres. Siia kuuluvad kaaliumi sisaldavad
toidulisandid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, kaaliumisäästvad ravimid ja hepariin.
- teatud tüüpi valuvaigistid, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks
(MSPVA-d).
- mõningad antibiootikumid (rifamütsiini rühm), ravim, mida kasutatakse siirdamisel
äratõukereaktsiooni ennetamiseks (tsüklosporiin) või antiretroviraalne ravim, mida kasutatakse
HIV/AIDS raviks (ritonaviir). Need ravimid võivad suurendada VALZAP’i toimet.
- liitium, ravim, mida kasutatakse teatud tüüpi psühhiaatriliste haiguste raviks.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus
Te peate oma arstile ütlema, kui te arvate, et te olete (või võite olla) rase. Tavaliselt soovitab arst teil
enne rasestumist või kohe, kui olete teada saanud, et olete rase, VALZAP’i võtmine lõpetada ning
minna üle teisele ravimile. VALZAP’it ei soovitata raseduse varajases staadiumis võtta ning kui te
olete üle 3 kuu rase, ei tohi te ravimit võtta, sest pärast kolmandat raseduskuud kasutatuna võib see
kahjustada tõsiselt teie sündimata last.

Imetamine
Öelge oma arstile, kui te imetate last või hakkate seda tegema. VALZAP’it ei soovitata imetavatel
emadel kasutada ning teie arst võib valida teie jaoks teise ravimi, kui te soovite edasi imetada, eriti kui
tegu on vastsündinuga või enneaegse vastsündinuga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Enne, kui te asute autot juhtima, masinaid või mehhanisme käsitsema või muid tähelepanu nõudvaid
tegevusi sooritama, peate te olema veendunud, kuidas VALZAP teile toimib. Sarnaselt paljudele
teistele kõrgvererõhutõve ravis kasutatavatele ravimitele, võib ka VALZAP põhjustada pearinglust ja
mõjutada keskendumisvõimet.

VALZAP sisaldab laktoosmonohüdraati, sorbitooli ja naatriumi.
See ravim sisaldab laktoosmonohüdraati ja sorbitooli (E420), mis mõlemad on suhkrud. Kui arst on
teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma
arstiga.
See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta; see tähendab põhimõtteliselt
"naatriumivaba".

3. Kuidas VALZAP võtta

Kuidas VALZAP'it võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud, siis saate ravist parima
tulemuse ning kõrvaltoimete esinemise risk on väiksem. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma
arsti või apteekriga. Kõrge vererõhuga patsiendid ei pruugi sageli märgata oma haiguse sümptome.
Paljud tunnevad end üsna hästi. See muudab teie jaoks ravikorralduse täpse täitmise veel tähtsamaks,
isegi kui te end hästi tunnete.

Kõrge vererõhuga täiskasvanud patsiendid: Tavaline annus on 80 mg päevas. Mõningatel juhtudel
võib arst määrata ka suuremaid annuseid (nt 160 mg või 320 mg). Samuti võib ta VALZAP’i
kombineerida teiste ravimitega (nt diureetikum).

Kõrge vererõhuga lapsed ja noorukid (6…18-aastased)
Patsientidele kehakaaluga alla 35 kg on tavaline annus 40 mg valsartaani üks kord päevas.
Patsientidele kehakaaluga 35 kg ja üle selle on tavaline algannus 80 mg valsartaani üks kord päevas.
Mõningatel juhtudel võib arst määrata ka suuremaid annuseid (annust võib suurendada kuni 160 mg-ni
ja maksimaalselt kuni 320 mg-ni).

Täiskasvanud patsiendid pärast hiljutist südameatakki: Pärast südameatakki alustatakse raviga nii vara
kui võimalik, tavaliselt 12 tunni jooksul, väikeses annuses 20 mg kaks korda ööpäevas. 20 mg annuse
saate te 40 mg tableti poolitamisel. Arst suurendab mitme nädala jooksul annust järk-järgult kuni
maksimaalselt 160 mg-ni kaks korda ööpäevas. Lõplik annus sõltub teie kui patsiendi individuaalsest
taluvusest. VALZAP’it võib manustada koos teiste südameataki ravis kasutatavate ravimitega ning
arst otsustab, missugune ravim on teie jaoks parim.

Südamepuudulikkusega täiskasvanud patsiendid: Ravi alustatakse tavaliselt annusega 40 mg kaks
korda päevas. Arst suurendab mitme nädala jooksul annust järk-järgult kuni maksimaalselt 160 mg-ni
kaks korda päevas. Lõplik annus sõltub teie kui patsiendi individuaalsest taluvusest.
VALZAP’it võib manustada koos teiste südamepuudulikkuse ravis kasutatavate ravimitega ning arst
otsustab, missugune ravim on teie jaoks parim.

Te võite VALZAP’it võtta koos toiduga või ilma. Neelake VALZAP’i tablett alla koos klaasitäie
veega.
Võtke VALZAP’it iga päev ligikaudu ühel ja samal ajal.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Kui te võtate VALZAP’it rohkem kui ette nähtud
Kui te tunnete tugevat pearinglust ja/või minestamistunnet, võtke kohe oma arstiga ühendust ja heitke
pikali. Kui te olete kogemata võtnud liiga palju tablette, võtke ühendust arsti, apteekri või lähima
haiglaga.

Kui te unustate VALZAP’it võtta
Kui te unustasite oma ravimi annuse võtta, tehke seda niipea kui see teile meenub. Kui aga käes on
peaaegu juba järgmise annuse võtmise aeg, jätke ununenud annus vahele.
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate VALZAP’i võtmise
Ravi lõpetamisel VALZAP’iga võib teie tervis halveneda. Ärge lõpetage ravimi võtmist, välja arvatud
juhul, kui arst seda teile ütleb.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned sümptomid vajavad kohest meditsiinilist tähelepanu:
Teil võivad tekkida angioödeemi sümptomid (spetsiifiline allergiline reaktsioon), näiteks
- näo-, huulte-, keele- või kõriturse
- hingamis- või neelamisraskused
- lööve ja sügelus.
Kui teil tekib ükskõik milline neist sümptomitest, lõpetage VALZAP’i kasutamine ja võtke kohe
ühendust oma arstiga (vt ka lõik 2 “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Kõrvaltoimed on:

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):
- pearinglus
- madal vererõhk koos või ilma selliste sümptomiteta, nagu pearinglus ja minestamine peale
tõusmist
- neerufunktsiooni langus (neerukahjustuse nähud).

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):
- angioödeem (vt lõik „Mõned sümptomid vajavad kohest meditsiinilist tähelepanu“)
- äkiline teadvusekadu (minestamine)
- „karussellil olemise“ (pöörlemis)tunne (vertiigo)
- tugevalt langenud neerufunktsioon (ägeda neerupuudulikkuse nähud)
- lihasspasmid, ebanormaalne südamerütm (hüperkaleemia nähud)
- hingeldus, hingamisraskused lamades, jalgade või jalalabade turse (südamepuudulikkuse nähud)
- peavalu
- köha
- ülakõhuvalu
- iiveldus
- kõhulahtisus
- väsimus
- nõrkus.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
- villiline nahalööve (see on villilise dermatiidi tunnus)
- nahalööbe ja sügelusega allergilised reaktsioonid, koos mõne järgmise sümptomiga: palavik,
liigeste turse ja liigesvalu, lihasvalu, lümfisõlmede turse ja/või gripilaadsed nähud (seerumtõve
nähud)
- purpurpunased täpid, palavik, sügelus (veresoonte põletiku ehk vaskuliidi nähud)
- ebatavaline veritsus või verevalumid (trombotsütopeenia nähud)
- lihasvalu (müalgia)
- infektsioonist tekkinud palavik, kurgukähedus või suuhaavandid (valgevereliblede arvu
vähenemise ehk neutropeenia nähud)
- hemoglobiinitaseme langus ja punavereliblede arvu protsentuaalne vähenemine veres (mis
raskematel juhtudel võib viia aneemia tekkeni)
- kaaliumisisalduse tõus veres (mis võib raskematel juhtudel viia lihaskrampide ja südamerütmi
häireteni)
- maksaensüümide aktiivsuse tõus (mis võib viidata maksakahjustusele) sh bilirubiini sisalduse tõus
veres (mis raskematel juhtudel võib viia naha ja silmavalgete kollaseks muutumiseni)
- vere uurealämmastiku ja seerumi kreatiniini sisalduse tõus (mis võib viidata neerufunktsiooni
häirele)
- madal naatriumisisaldus veres (mis võib tekitada väsimust, segasust, lihaste tõmblusi ja/või
rasketel juhtudel krampe).

Mõnede kõrvaltoimete esinemissagedus võib varieeruda teie seisundist sõltuvalt. Näiteks selliseid
kõrvaltoimeid nagu pearinglus ja neerufunktsiooni langus esineb harvemini kõrgvererõhutõbe
ravivatel patsientidel kui südamepuudulikkust või atakki ravivatel patsientidel.

Lastel täheldatud kõrvaltoimed on sarnased täiskasvanute omadega.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas VALZAP säilitada

Kuidas VALZAP'it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbi/blistril. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30ºC. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida VALZAP sisaldab
- Toimeaine on valsartaan.

VALZAP 80 mg: üks tablett sisaldab 80 mg valsartaani.

VALZAP 160 mg: üks tablett sisaldab 160 mg valsartaani.
- Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, sorbitool
(E420), magneesiumkarbonaat, eelželatiniseeritud (maisi)tärklis, povidoon K-25,
naatriumstearüülfumaraat, naatriumlaurüülsulfaat, krospovidoon (Kollidon CL),
laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, talk ja makrogool 6000

VALZAP 80 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad veel punast raudoksiidi (E172).

VALZAP 160 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad veel kollast raudoksiidi ja pruuni
raudoksiidi (E172) ning indigokarmiini (E132).

Kuidas VALZAP välja näeb ja pakendi sisu
VALZAP 80 mg on silindrilised, poolitusjoonega ühel poolel, roosad õhukese polümeerikattega
tabletid.
VALZAP 160 mg on silindrilised, poolitusjoonega ühel poolel, ookerkollased õhukese
polümeerikattega tabletid.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendi suurused: 28, 30, 56, 84 või 90 õhukese polümeerikattega tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
ZENTIVA, k.s.,
U kabelovny 130
102 37 Prague 10
Tšehhi Vabariik


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt 139E/2
11317 Tallinn
Eesti
Tel: +372 627 34 88
Fax: +372 627 34 81


See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
TÅ¡ehhi Vabariik, Slovakkia, Leedu, Eesti:
VALZAP
Poola:

VALTAP
Ungari:

ALVASTRAN
Bulgaaria:
ВАЛЗАП


Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

VALZAP, 80 mg õhukese polümeerikattega tabletid
VALZAP, 160 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

VALZAP 80 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 80 mg valsartaani.
VALZAP 160 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 160 mg valsartaani.

INN. Valsartanum

Teadaolevat toimet omavad abiained:
VALZAP, 80 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Iga tablett sisaldab:
sorbitool................... 9,25 mg
laktoosmonohüdraat 0,33 mg
naatrium................... 0,32 mg (0,01 mmol)

VALZAP, 160 mg õhukese polümeerikattega tabletid:
Iga tablett sisaldab:
sorbitool ................... 18,50 mg
laktoosmonohüdraat ..0,95 mg
naatrium..................... 0,63 mg (0,03 mmol)

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.

VALZAP 80 mg õhukese polümeerikattega tabletid on silindrilised, kaetud, poolitusjoonega ühel
poolel, roosad tabletid.
VALZAP 160 mg õhukese polümeerikattega tabletid on silindrilised, kaetud, poolitusjoonega ühel
poolel, ookerkollased tabletid.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Essentsiaalse hüpertensiooni ravi täiskasvanutel ja arteriaalse hüpertensiooni ravi lastel ja noorukitel
vanuses 6...18 aastat.

Hiljutise müokardiinfarkti järgne (12 tundi…10 päeva) ravi kliiniliselt stabiilsetel täiskasvanud
patsientidel, kellel on sümptomaatiline südamepuudulikkus või vasaku vatsakese asümptomaatiline
süstoolne düsfunktsioon (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Südamepuudulikkuse ravi täiskasvanud patsientidel, kui AKE-inhibiitorid ei ole talutavad või
täiendava ravimina AKE-inhibiitorile patsientidel, kes ei talu ravi beetablokaatoriga ja kui
mineralokortikoidide retseptorite antagoniste ei saa kasutada (vt lõigud 4.2, 4.4, 4.5 ja 5.1).

4.2. Annustamine ja manustamisviis


Hüpertensioon
VALZAP’i soovitatav algannus on 80 mg üks kord ööpäevas.
Antihüpertensiivne toime on oluliselt täheldatav 2 nädala jooksul ja maksimaalne toime saabub 4
nädala jooksul. Mõnedel patsientidele, kelle vererõhk ei ole adekvaatselt kontrollitud, võib annust
suurendada kuni 160 mg ja maksimaalselt kuni 320 mg-ni.
VALZAP’i võib manustada koos teiste antihüpertensiivsete ravimitega (vt lõigud 4.3, 4.4, 4.5 ja 5.1).
Edasist vererõhu alanemist võib sellistel patsientidel saavutada diureetikumi, näiteks
hüdroklorotiasiidi lisamisega.

Hiljutine müokardiinfarkt
Kliiniliselt stabiilsete patsientide ravi võib alustada juba 12 tundi pärast müokardiinfarkti. Pärast
algannust 20 mg kaks korda ööpäevas tuleb valsartaani annust paari järgneva nädala jooksul tiitrida 40
mg, 80 mg ja 160 mg-ni kaks korda ööpäevas. Algannus saadakse 40 mg tableti poolitamisel.
Suurim sihtannus on 160 mg kaks korda ööpäevas. Üldiselt soovitatakse, et patsiendid jõuaksid 80 mg
annuseni kaks korda ööpäevas kaks nädalat pärast ravi alustamist ja suurima annuseni 160 mg kaks
korda ööpäevas kolme kuu pärast vastavalt taluvusele. Sümptomaatilise hüpotensiooni või neerude
funktsioonihäire esinemisel tuleb mõelda annuse vähendamisele.
Valsartaani võib manustada patsientidele, keda ravitakse muude müokardiinfarkti järgsete ravimitega,
nagu trombolüütikumid, atsetüülsalitsüülhape, beeta-adrenoblokaatorid, statiinid ja diureetikumid.
Samaaegset kasutamist koos AKE-inhibiitoritega ei soovitata (vt lõigud 4.4 ja 5.1).
Müokardiinfarkti anamneesiga patsientide hindamine peab alati sisaldama neerufunktsiooni hindamist.

Südamepuudulikkus
VALZAP’i soovitatav algannus on 40 mg kaks korda ööpäevas.
Seejärel peaks annust vähemalt kahenädalaste intervallidega astmeliselt suurendama kuni 80 mg-ni
kaks korda ööpäevas ja siis 160 mg-ni kaks korda ööpäevas kuni on saavutatud kõrgeim annus, mida
patsient talub. Kui patsient saab samaaegselt diureetikumi, peaks kaaluma diureetikumi annuse
vähendamist. Kliinilistes uuringutes oli maksimaalne annus 320 mg valsartaani ööpäevas, jagatuna
üksikannusteks.
Valsartaani võib manustada koos teiste südamepuudulikkuse ravimitega. Kolmikkombinatsioon AKE
inhibiitori, valsartaani ja beetablokaatori või kaaliumi säästva diureetikumiga ei ole siiski soovitatav
(vt lõigud 4.4 ja 5.1). Südamepuudulikkusega patsientide seisundi hindamine peab alati hõlmama
neerutalitluse hinnangut.

Täiendav informatsioon patsientide erigruppide kohta

Eakad
Annuse korrigeerimine ei ole eakatel vajalik.

Neerufunktsiooni häire
Täiskasvanud patsientidel kreatiniini kliirensiga > 10 ml/min ei ole vaja annust kohandada (vt lõigud
4.4 ja 5.2). VALZAP’i samaaegne kasutamine aliskireeniga on vastunäidustatud neerukahjustusega
(GFR < 60 ml/min/1,73 m2) patsientidele (vt lõik 4.3).

Suhkurtõbi
VALZAP’i samaaegne kasutamine aliskireeniga on vastunäidustatud suhkurtõvega patsientidele (vt
lõik 4.3).

Maksafunktsiooni häire
VALZAP on vastunäidustatud raske maksafunktsioonihäirega patsientidele, biliaarse tsirroosiga kolestaasiga patsientidele (vt lõigud 4.3, 4.4 ja 5.2). Ilma kolestaasita kerge kuni mõõduka
maksakahjustusega patsientidel ei tohi valsartaani annus ületada 80 mg.

Lapsed

Laste hüpertensioon
6…18-aastased lapsed ja noorukid
Lastele kehakaaluga alla 35 kg on algannus 40 mg üks kord ööpäevas ning kehakaaluga 35 kg ja üle
selle 80 mg üks kord ööpäevas. Annust tuleb kohandada vastavalt vererõhule. Kliinilistes uuringutes
kasutatud maksimaalsed annused on toodud allolevas tabelis.
Siintoodud annustest suuremaid annuseid ei ole uuritud, mistõttu ei ole neid soovitatav kasutada.
Kehakaal
Maksimaalne kliinilistes uuringutes kasutatud annus
≥18 kg…<35 kg
80 mg
≥35 kg…<80 kg
160 mg
≥80 kg…≤160 kg
320 mg

Alla 6-aastased lapsed
Olemasolevaid andmeid on kirjeldatud lõikudes 4.8, 5.1 ja 5.2. Kuid VALZAP’i ohutust ja efektiivsust
ei ole 1…6-aastastel lastel uuritud.

Kasutamine 6…18-aastastel neerufunktsioonihäirega lastel
Kasutamist lastel kreatiniini kliirensiga <30 ml/min ja dialüüsi saavatel lastel ei ole uuritud, seetõttu ei
soovitata valsartaani nendel kasutada. Lastel kreatiniini kliirensiga >30 ml/min ei ole annust vaja
korrigeerida. Hoolikalt tuleb jälgida neerufunktsiooni ja seerumi kaaliumisisaldust (vt lõigud 4.4 ja
5.2).

Kasutamine 6…18-aastastel maksafunktsioonihäirega lastel
Sarnaselt täiskasvanutega on VALZAP vastunäidustatud lastel, kellel esineb raske maksakahjustus,
biliaarne tsirroos ja kolestaasiga patsientidel (vt lõigud 4.3, 4.4 ja 5.2). VALZAP‘i kasutamise
kliiniline kogemus kerge kuni mõõduka maksakahjustusega lastel on vähene. Nendel patsientidel ei
tohi valsartaani annus ületada 80 mg.

Südamepuudulikkus ja hiljuti põetud müokardiinfarkt lastel
VALZAP’it ei soovitata kasutada südamepuudulikkuse või hiljuti põetud müokardiinfarkti raviks
lastel ja noorukitel vanuses alla 18 aasta ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise tõttu.

VALZAP'it võib võtta sõltumata söögiaegadest ning seda tuleb manustada koos veega.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
Raske maksakahjustus, biliaarne tsirroos ja kolestaas.
Raseduse teine ja kolmas trimester (vt lõigud 4.4 ja 4.6).
Samaaegne kasutamine aliskireeni sisaldavate ravimitega on vastunäidustatud suhkurtõve või
neerukahjustusega (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) patsientidele (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hüperkaleemia
Kaaliumisäästvate diureetikumide, kaaliumipreparaatide, kaaliumi sisaldavate soolaasendajate või
teiste kaaliumi taset seerumis suurendavate ravimite (hepariin jt) samaaegne kasutamine ei ole
soovitatav. Vajalik on kaaliumi kontsentratsiooni kontrollimine.

Neerufunktsiooni häired
Praegu puudub ravimi ohutu kasutamise kogemus patsientidel kreatiniini kliirensiga <10 ml/min ja
dialüüsi saavatel patsientidel, mistõttu peab nendel patsientidel valsartaani kasutama ettevaatusega.
Täiskasvanud patsientidel kreatiniini kliirensiga >10 ml/min ei ole vaja annust korrigeerida. (vt lõigud
4.2 ja 5.2).

ARB’ide, sh VALZAP, või AKEI’de samaaegne kasutamine aliskireeniga on vastunäidustatud
neerukahjustusega (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) patsientidele (vt lõigud 4.3 ja 4.5).

Maksakahjustus
Kerge kuni mõõduka maksakahjustusega ja ilma kolestaasita patsientidel tuleb VALZAP’it kasutada
ettevaatlikult (vt lõigud 4.2 ja 5.2).

Naatriumi- ja/või vedelikuvaegusega patsiendid
Raskekujulise naatriumi- ja/või vedelikuvaegusega patsientidel, nt kes saavad diureetikumi suuri
annuseid, võib VALZAP-ravi alustamisel harvadel juhtudel tekkida sümptomaatiline hüpotensioon.
Organismi naatriumi- ja/või vedelikuvaegus tuleb korrigeerida enne ravi alustamist VALZAP’iga, nt
vähendada diureetikumi annust.

Neeruarteri stenoos
Valsartaani ohutut kasutamist bilateraalse neeruarteri stenoosiga või üksiku neeru stenoosiga
patsientidel pole tõestatud.
Valsartaani lühiajaline manustamine unilateraalsest neeruarteri stenoosist tingitud sekundaarse
renovaskulaarse hüpertensiooniga 12-le patsiendile ei põhjustanud märkimisväärseid muutusi
renaalses hemodünaamikas, seerumi kreatiniinisisalduses ega vere uurea lämmastikusisalduses (BUN).
Siiski võib teiste ravimite toimel, mis mõjustavad reniin-angiotensiin süsteemi, suureneda vere uurea
ja seerumi kreatiniini sisaldus bilateraalse või unilateraalse neeruarteri stenoosiga patsientidel, seetõttu
on soovitatav valsartaaniga ravimisel neid patsiente jälgida.

Neerusiirdamine
Puuduvad andmed, mis kinnitaksid valsartaani kasutamise ohutust hiljuti siirdatud neeruga
patsientidel.

Primaarne hüperaldosteronism
VALZAP’i ei tohi primaarse hüperaldosteronismiga patsientidel kasutada, sest nendel ei ole reniin-
angiotensiin süsteem aktiveeritud.

Aordi- ja mitraalklapi stenoos, obstruktiivne hüpertroofiline kardiomüopaatia
Sarnaselt teiste vasodilataatoritega, tuleb erilist ettevaatust rakendada aordi- või mitraalklapi stenoosi
või obstruktiivse hüpertroofilise kardiomüopaatiaga (HOCM) patsientide ravimisel.

Rasedus
Ravi angiotensiin II retseptorite inhibiitoritega (AIIRA-d) ei tohi raseduse ajal alustada. Kui jätkuvat
ravi AIIRA-ga peetakse hädavajalikuks, peab rasedust planeeriv patsient ravi vahetama muu
antihüpertensiivse preparaadi vastu, millel on tõestatud raseduse aegne ohutusprofiil. Raseduse
diagnoosimisel tuleb ravi AIIRA-ga koheselt katkestada ning vajadusel alustada muu sobiva raviga (vt
lõigud 4.3 ja 4.6).

Hiljutine müokardiinfarkt
Kaptopriili ja valsartaani kombinatsiooni kasutamisel ei saavutatud mingisugust kliinilist lisatoimet,
selle asemel suurenes kõrvaltoimete tekkerisk, võrreldes kõrvaltoimetega, mis tekivad kummagi
preparaadi eraldi kasutamisel (vt lõigud 4.2 ja 5.1). Seetõttu pole valsartaani ja AKE inhibiitorite
kooskasutamine soovitatav.
Müokardiinfarkti järgsetel patsientidel peab ravi alustamisel olema ettevaatlik. Müokardiinfarkti järgse
patsiendi seisundi jälgimisse peab alati kuuluma neerufunktsiooni hindamine (vt lõik 4.2).
Valsartaani kasutamine müokardiinfarkti järgselt põhjustab tavaliselt mõningase vererõhu languse, ent
ravi katkestamine kestva sümptomaatilise hüpotensiooni tõttu ei ole tavaliselt vajalik eeldusel, et
järgitakse annustamisjuhiseid (vt lõik 4.2).

Südamepuudulikkus
Kõrvaltoimete, eriti hüpotensiooni, hüperkaleemia ja neerutalitluse languse (k.a äge
neerupuudulikkus), risk võib suureneda, kui VALZAP’i kasutatakse kombinatsioonis AKE-
inhibiitoriga. Südamepuudulikkusega patsientidel ei ole AKE-inhibiitori, beeta-adrenoblokaatori ja
valsartaani kolmikkombinatsiooni kasutamisel saavutatud mingisugust kliinilist lisatoimet (vt lõik
5.1). Tõenäoliselt suurendab selline kombinatsioon kõrvaltoimete tekkeriski, seetõttu ei ole selle
rakendamine soovitatav.
AKE-inhibiitori, mineralokortikoidi retseptorite antagonisti ja valsartaani kolmikkombinatsioon ei ole
samuti soovitatav. Nimetatud kombinatsioonravi peab toimuma spetsialisti järelvalve all, jälgides
hoolikalt neerutalitlust, elektrolüüte ja vererõhku.
Ravi alustamine südamepuudulikkusega patsientidel nõuab ettevaatust. Südamepuudulikkusega
patsiendi seisundi jälgimisse peab alati kuuluma neerufunktsiooni hindamine (vt lõik 4.2).
Valsartaani kasutamine südamepuudulikkusega patsientidel põhjustab tavaliselt mõningase vererõhu
languse, ent ravi katkestamine kestva sümptomaatilise hüpotensiooni tõttu ei ole tavaliselt vajalik
eeldusel, et järgitakse annustamisjuhiseid (vt lõik 4.2).
Patsientidel, kelle neerufunktsioon võib sõltuda reniin-angiotensiin süsteemi aktiivsusest (nt
raskekujulise südame paispuudulikkusega patsiendid), on ravi AKE inhibiitoritega seostatud oliguuria
ja/või progresseeruva asoteemiaga ning harvadel juhtudel ägeda neerupuudulikkuse ja/või surmaga.
Kuna valsartaan on angiotensiin II retseptori antagonist, ei saa välistada neerufunktsiooni halvenemist
VALZAP’i kasutamisel.
AKE-inhibiitoreid ja angiotensiin II retseptori antagoniste ei tohi kasutada samaaegselt diabeetilise
nefropaatiaga patsientidel.

Anamneesis angioödeem
Valsartaaniga ravitud patsientidel on teatatud angioödeemist, sealhulgas kõri ja häälepaelte tursest,
mis põhjustab hingamisteede obstruktsiooni ja/või näo, huulte, neelu ja/või keele tursest. Mõnedel
neist patsientidest on varasemalt esinenud angioödeemi teiste ravimitega, sealhulgas AKE
inhibiitoritega. VALZAP’i kasutamine tuleb koheselt lõpetada patsientidel, kellel tekib angioödeem ja
VALZAP-ravi ei tohi uuesti alustada (vt lõik 4.8).

Reniin-angiotensiin-aldosterooni süsteemi (RAAS) kahekordne blokaad
On tõendeid, et AKE-inhibiitorite, angiotensiin II retseptori antagonistide või aliskireeni samaaegne
kasutamine suurendab hüpotensiooni, hüperkaleemia ja neerutalitluse languse (k.a äge
neerupuudulikkus) riski. Seetõttu ei soovitata RAAS-i kahekordset blokaadi AKE-inhibiitorite,
angiotensiin II retseptori antagonistide või aliskireeni samaaegse kasutamisega (vt lõigud 4.5 ja 5.1).
Kui kahekordset blokeerivat ravi peetakse vältimatult vajalikuks, tuleb seda teha ainult spetsialisti
järelvalve all, jälgides hoolikalt neerutalitlust, elektrolüüte ja vererõhku.
AKE-inhibiitoreid ja angiotensiin II retseptori antagoniste ei tohi kasutada samaaegselt diabeetilise
nefropaatiaga patsientidel.
VALZAP‘i samaaegne kasutamine aliskireeniga on vastunäidustatud suhkurtõve või
neerukahjustusega (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) patsientidele (vt lõik 4.3).

Lapsed

Neerufunktsiooni häired
Ravimi kasutamist lastel kreatiniini kliirensiga <30 ml/min ja dialüüsi saavatel lastel ei ole uuritud,
seetõttu ei ole valsartaani kasutamine nendel patsientidel soovitatav. Lastel kreatiniini kliirensiga >30
ml/min ei ole vaja annust muuta (vt lõigud 4.2 ja 5.2). Ravi ajal valsartaaniga peab tähelepanelikult
jälgima neerufunktsiooni ja seerumi kaaliumisisaldust. Eriti, kui valsartaani kasutatakse koos teiste
võimalike neerufunktsiooni kahjustavate seisunditega (palavik, dehüdratsioon).
ARB’ide, sh VALZAP - või AKEI’de samaaegne kasutamine aliskireeniga on vastunäidustatud
neerukahjustusega (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) patsientidele (vt lõigud 4.3 ja 4.5).

Maksafunktsiooni häired
Sarnaselt täiskasvanutega on VALZAP vastunäidustatud lastel, kellel esineb raske maksakahjustus,
biliaarne tsirroos ja kolestaasiga patsientidel (vt lõigud 4.3 ja 5.2). VALZAP’i kasutamise kliiniline
kogemus kerge kuni mõõduka maksakahjustusega lastel on vähene. Nendel patsientidel ei tohi
valsartaani annus ületada 80 mg.

Hoiatused abiainete kohta
Ravim sisaldab sorbitooli. Päriliku fruktoositalumatusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.
Ravim sisaldab laktoosmonohüdraati. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus,
laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi seda ravimit kasutada.
Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta; see tähendab põhimõtteliselt
"naatriumivaba".

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Reniin-angiotensiin-aldosterooni süsteemi (RAAS) kahekordne blokaad ARB’ide, AKE inhibiitorite
või aliskireeniga
Ettevaatus on vajalik ARB’ide, sealhulgas VALZAP, koosmanustamisel teiste RAAS’i mõjutavate
ravimitega, nagu AKE inhibiitorid või aliskireen (vt lõik 4.4).
Kliiniliste uuringute andmed on näidanud, et reniin-angiotensiin-aldosterooni süsteemi (RAAS)
kahekordne blokaad kombinatsioonravil AKE-inhibiitorite, angiotensiin II retseptori antagonistide või
aliskireeniga on seotud kõrvaltoimete, nt hüpotensioon, hüperkaleemia ja neerutalitluse langus (k.a äge
neerupuudulikkus) esinemissageduse tõusuga, võrreldes vaid ühe RAAS-ile mõjuva ravimi
kasutamisega (vt lõigud 4.3, 4.4 ja 5.1).
ARB’ide, sh VALZAP - või AKEI’de samaaegne kasutamine aliskireeniga on vastunäidustatud
suhkurtõve või neerukahjustusega (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) patsientidele (vt lõik 4.3).

Samaaegne kasutamine ei ole soovitatav

Liitium
Liitiumi kasutamisel koos AKE inhibiitoritega või angiotensiin II retseptori antagonistidega, sh
valsartaan, on esinenud seerumi liitiumikontsentratsioonide pöörduvat tõusu ja toksilisust. Kui
kombinatsiooni kasutamine osutub vajalikuks, soovitatakse hoolikalt jälgida seerumi liitiumisisaldust.
Kui kasutatakse ka diureetikumi, võib liitumi toksilisuse risk veel tunduvalt suureneda.

Kaaliumisäästvad diureetikumid, kaaliumipreparaadid, kaaliumi sisaldavad soolaasendajad ja teised
ained, mis võivad suurendada kaaliumisisaldust
Kui kaaliumisisaldust mõjutava ravimi kasutamist kombinatsioonis valsartaaniga peetakse vajalikuks,
on soovitatav jälgida plasma kaaliumisisaldust.

Samaaegsel kasutamisel peab olema ettevaatlik

Mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d), sealhulgas selektiivsed COX-2 inhibiitorid,
atsetüülsalitsüülhape >3 g ööpäevas) ja mitteselektiivsed MSPVA-d
Kui angiotensiin II antagoniste manustatakse samaaegselt MSPVA-dega, võib nõrgeneda
antihüpertensiivne toime. Peale selle võib angiotensiin II antagonistide ja MSPVA-de samaaegne
kasutamine suurendada neerufunktsiooni halvenemise riski ja tõsta seerumi kaaliumisisaldust. Seetõttu
soovitatakse ravi alguses kontrollida neerufunktsiooni ning tagada patsiendi adekvaatne hüdratsioon.

Transporterid
In vitro uuringute tulemused viitavad, et valsartaan on maksa tagasihaarde transporteri
OATP1B1/OATP1B3 ja maksast väljavoolu vahendava transporteri MRP2 substraat. Selle leiu
kliiniline tähendus ei ole selge. Samaaegne manustamine koos tagasihaaret vahendavate transporterite
inhibiitoritega (nt rifampitsiin, tsüklosporiin) või väljavoolu vahendavate transporterite inhibiitoritega
(nt ritonaviir) võib suurendada valsartaani süsteemset ekspositsiooni. Nende ravimitega
koosmanustamise alustamisel või lõpetamisel on vajalik hoolikas jälgimine.

Muud
Ravimi koostoime uuringutes valsartaaniga ei ole leitud kliiniliselt olulisi koostoimeid järgnevalt
loetletud ravimitega: tsimetidiin, varfariin, furosemiid, digoksiin, atenolool, indometatsiin,
hüdroklorotiasiid, amlodipiin, glibenklamiid.

Lapsed
Hüpertensiooniga lastel ja noorukitel, kellel esineb sageli neerufunktsiooni häireid, peab olema
ettevaatlik valsartaani ja teiste reniin-angiotensiin-aldosterooni süsteemi inhibeerivate ravimite
samaaegsel manustamisel, mille tagajärjel võib suureneda seerumi kaaliumisisaldus. Tähelepanelikult
peab jälgima neerufunktsiooni ja seerumi kaaliumisisaldust.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Angiotensiin II retseptori antagonistide (AIIRA-d) kasutamine raseduse esimese trimestri ajal ei ole
soovitatav (vt lõik 4.4). AIIRA-de kasutamine raseduse teise ja kolmanda trimestri ajal on
vastunäidustatud (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Epidemioloogilised andmed teratogeensuse riski kohta pärast AKE inhibiitorite kasutamist raseduse
esimesel trimestril ei ole lõplikud; siiski ei saa välistada riski vähest suurenemist. Kuigi puuduvad
kontrollitud epidemioloogilised andmed riski kohta AIIRA-dega, võivad ka selle ravimite klassi puhul
esineda sarnased riskid. Kui AIIRA-ravi jätkamist ei peeta hädavajalikuks, tuleb rasedust planeerivad
patsiendid üle viia alternatiivsele antihüpertensiivsele ravile, millel on raseduse ajal tõestatud
ohutusprofiil. Kui rasedus diagnoositakse tuleb AIIRA-ravi otsekohe lõpetada ja vajaduse korral
alustada alternatiivset ravi. On teada, et AIIRA-ravi kasutamine raseduse teisel ja kolmandal trimestril
põhjustab fetotoksilisust (neerufunktsiooni langus, oligohüdramnion, aeglustunud kolju luustumine) ja
neonataalset toksilisust (neerupuudulikkus, hüpotensioon, hüperkaleemia) (vt ka lõik 5.3).
Kui AIIRA-d on kasutatud alates raseduse teisest trimestrist, on soovitatav neerufunktsiooni ja kolju
ultraheliuuring.
Imikuid, kelle emad on võtnud AIIRA-sid, tuleb hoolikalt jälgida hüpotensiooni suhtes (vt ka lõigud
4.3 ja 4.4).

Imetamine
Kuna puuduvad andmed valsartaani kasutamise kohta imetamise ajal, ei soovitata VALZAP’it
imetamise ajal kasutada. Imetamise ajal on eelistatav kasutada teisi ravimeid, millel on paremini
tõestatud ohutusprofiil imetamise ajal, eriti kui rinnaga toidetakse vastsündinut või enneaegset imikut.

Fertiilsus
Valsartaanil puudus ebasoodne mõju reproduktsioonile isastel või emastel rottidel, kes said
suukaudseid annuseid kuni 200 mg/kg ööpäevas. See annus on 6 korda suurem maksimaalsest
inimesele soovitatavast annusest mg/m2 baasil (arvutused eeldavad suukaudset annust 320 mg
ööpäevas ja 60 kg patsienti).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Autojuhtimisel või masinatega töötamisel tuleb arvestada sellega, et ravi ajal võib aeg-ajalt tekkida
pearinglus või väsimus.

4.8. Kõrvaltoimed

Hüpertensiivsete täiskasvanud patsientidega läbi viidud kontrollitud kliinilistes uuringutes on
näidatud, et ravimit saanutel oli üldine kõrvaltoimete sagedus võrreldav platseebot saanutega ja on
vastavuses valsartaani farmakoloogiaga. Kõrvaltoimete sagedus ei näi olevat seotud annuse või ravi
kestusega ega ka patsiendi soo, vanuse või rassiga.

Allpool on toodud loetelu kliinilistes uuringutes, turuletulekujärgses praktikas ja laboratoorsetes
uuringutes teatatud kõrvaltoimetest vastavalt organsüsteemide klassidele.

Kõrvaltoimed on loetletud esinemissageduse järgi, kõige sagedasem esimesena, järgmise
klassifikatsiooni alusel: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100);
harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate
andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise
järjekorras.
Kõiki kõrvaltoimed, mis on saadud turuletulekujärgselt ja laboratoorsetest uuringutest, ei ole võimalik
klassifitseerida sageduse järgi ja seetõttu on need nimetatud „teadmata” sagedusega.

Hüpertensioon

Vere ja lümfisüsteemi häired
Teadmata
Hemoglobiinisisalduse vähenemine, hematokriti langus,
neutropeenia, trombotsütopeenia
Immuunsüsteemi häired
Teadmata
Ülitundlikkus, kaasa arvatud seerumtõbi
Ainevahetus- ja toitumishäired
Teadmata
Seerumi kaaliumisisalduse suurenemine, hüponatreemia
Kõrva ja labürindi kahjustused
Aeg-ajalt
Vertiigo
Vaskulaarsed häired
Teadmata
Vaskuliit
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Aeg-ajalt
Köha
Seedetrakti häired
Aeg-ajalt
Ülakõhuvalu
Maksa ja sapiteede häired
Teadmata
Maksafunktsiooni näitajate tõus, kaasa arvatud seerumi
bilirubiinisisalduse tõus
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Teadmata
Angioödeem, bulloosne dermatiit, lööve, pruuritus
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Teadmata
Müalgia
Neerude ja kuseteede häired
Teadmata
Neerupuudulikkus ja -kahjustus, seerumi kretiniinisisalduse tõus
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Aeg-ajalt
Väsimus

Lapsed

Hüpertensioon
Valsartaani antihüpertensiivset toimet on hinnatud kahes randomiseeritud, topeltpimedas kliinilises
uuringus, kus osales 561 last vanuses 6…18 aastat. 6…18-aastaste lastel täheldatud ja eelnevalt
täiskasvanud patsientidel kirjeldatud ohutusprofiili vahel ei leitud olulisi erinevusi kõrvaltoimete
tüübi, esinemissageduse ja raskuse osas, välja arvatud üksikud seedetrakti häired (kõhuvalu, iiveldus,
oksendamine) ja pearinglus.

6…16-aastaste laste neurokognitiivsel ja arengu hindamisel ei ilmnenud kuni aasta kestnud VALZAP-
ravi järgselt üldist kliiniliselt olulist ebasoodsat mõju.

Topeltpimedas randomiseeritud uuringus, kus osales 90 last vanuses 1…6 aastat ja millele järgnes
üheaastane avatud jätku-uuring, täheldati kahte surmajuhtu ja üksikjuhtudel väljendunud maksa
aminotransferaaside aktiivsuse suurenemist. Need juhud ilmnesid märkimisväärsete kaasuvate
haigustega patsientidel. Põhjuslikku seost VALZAP’iga ei ole kindlaks tehtud. Teises uuringus, kus
osales 75 last vanuses 1…6 aastat, ei ilmnenud valsartaanravi puhul olulist maksa aminotransferaaside
aktiivsuse suurenemist ega surmajuhtumeid.

Hüperkaleemiat täheldati sagedamini lastel ja noorukitel vanuses 6...18 aastat, kellel esines kaasuv
krooniline neeruhaigus.

Valsartaani ohutusprofiil müokardiinfarkti järgsetel ja /või südamepuudulikkusega täiskasvanud
patsientidel kontrollitud kliinilistes uuringutes erines üldisest ülitundlike patsientide ohutusprofiilist.
See võib olla seotud patsiendi põhihaigusega. Allolevasse tabelisse on lisatud ka müokardiinfarkti
läbipõdenud isikutel ja /või südamepuudulikkusega täiskasvanud patsientidel esinenud kõrvaltoimed:

Müokardiinfarkti järgne seisund ja/või südamepuudulikkus (uuritud ainult täiskasvanud patsientidel)

Vere ja lümfisüsteemi häired
Teadmata
Trombotsütopeenia
Immuunsüsteemi häired
Teadmata
Ülitundlikkus, kaasa arvatud seerumtõbi
Ainevahetus- ja toitumishäired
Aeg-ajalt
Hüperkaleemia
Teadmata
Seerumi kaaliumisisalduse tõus, hüponatreemia
Närvisüsteemi kahjustused
Sage
Pearinglus, posturaalne pearinglus
Aeg-ajalt
Minestamine, peavalu
Kõrva ja labürindi kahjustused
Aeg-ajalt
Vertiigo
Südame häired
Aeg-ajalt
Südamepuudulikkus
Vaskulaarsed häired
Sage
Hüpotensioon, ortostaatiline hüpotensioon
Teadmata
Vaskuliit
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Aeg-ajalt
Köha
Seedetrakti häired
Aeg-ajalt
Iiveldus, kõhulahtisus
Maksa ja sapiteede häired
Teadmata
Maksafunktsiooni näitajate tõus
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt
Angioödeem
Teadmata
Bulloosne dermatiit, nahalööve, pruuritus
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Teadmata
Müalgia
Neerude ja kuseteede häired
Sage
Neerupuudulikkus ja -neerufunktsiooni kahjustus
Aeg-ajalt
Äge neerupuudulikkus, seerumi kreatiniinisisalduse tõus
Teadmata
Vere uurea lämmastikutaseme tõus
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Aeg-ajalt
Asteenia, väsimus

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
VALZAP’i üleannustamine võib põhjustada märkimisväärset hüpotensiooni, mille tulemusena võib
tekkida teadvuse hägustumine, tsirkulatoorne kollaps ja/või šokk.

Ravi
Üleannustamise ravimeetmed sõltuvad ravimi manustamise ajast, sümptomite tüübist ja raskusastmest
ning esmatähtis on vereringe stabiliseerimine.
Hüpotensiooni tekkimisel on vajalik asetada patsient selili ning korrigeerida veremahtu.
Valsartaani ei ole tõenäoliselt võimalik elimineerida hemodialüüsi teel.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: angiotensiin II antagonistid,
ATC-kood: C09CA03

Valsartaan on suukaudselt manustatav aktiivne, tugevatoimeline ja spetsiifiline angiotensiin II
retseptori antagonist. Ta toimib selektiivselt AT -retseptori alatüüpi, mis vastutab angiotensiin II
1
tuntud toimete eest. Valsartaani poolt põhjustatud AT -retseptori blokaadile järgnev angiotensiin II
1
sisalduse tõus vereplasmas võib stimuleerida blokeerimata AT -retseptorit, mis ilmselt tasakaalustab
2
AT -retseptori toime. Valsartaanil puudub osaline agonistlik toime AT -retseptorile ja on tunduvalt
1
1
(ligikaudu 20 000 korda) suurem afiinsus AT -retseptori suhtes kui AT -retseptori suhtes.
1
2
Teadaolevalt ei seondu ega blokeeri valsartaan teisi hormoonretseptoreid või ioonkanaleid, millel on
oluline roll kardiovaskulaarses regulatsioonis.
Valsartaan ei inhibeeri angiotensiini konverteerivat ensüümi (tuntud ka kui kininaas II), mis
konverteerib angiotensiin I angiotensiin II-ks ja degradeerib bradükiniini. Kuna puudub toime AKE-le
ja bradükiniini või substants P toime tugevnemisele, ei ole tõenäoline, et angiotensiin II antagonistid
põhjustaksid köha. Kliinilistes uuringutes, kus valsartaani võrreldi AKE inhibiitoriga, oli kuiva köha
esinemissagedus märkimisväärselt väiksem (p<0,05) kui AKE inhibiitoriga ravitud patsientidel
(vastavalt 2,6% ja 7,9%). Kliinilises uuringus patsientidega, kellel AKE inhibiitorravi ajal oli esinenud
kuiv köha, tekkis köha 19,5%-l valsartaani saanud patsientidest ja 19%-l tiasiiddiureetikumi saanud
patsientidest, võrreldes 68,5% AKE inhibiitorit saanud patsientidega (P<0,05).

Kahes suures randomiseeritud, kontrollitud uuringus (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and
in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) ja VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs
Nephropathy in Diabetes) uuriti kombinatsioonravi AKE-inhibiitori ja angiotensiin II retseptori
antagonistiga.
ONTARGET uuring hõlmas eelneva südame- või ajuveresoonkonna haigusega või II tüüpi diabeedi ja
tõendatud kaasuva elundkahjustusega patsiente. VA NEPHRON-D hõlmas II tüüpi diabeedi ja
diabeetilise nefropaatiaga patsiente.
Uuringud näitasid olulise kasu puudumist neerude ja/või südameveresoonkonna tulemusnäitajatele ja
suremusele, samas täheldati hüperkaleemia, ägeda neerukahjustuse ja/või hüpotensiooni riski
suurenemist monoteraapiaga võrreldes. Tulemused on asjakohased ka teiste AKE-inhibiitorite ja
angiotensiin II retseptori antagonistide jaoks, arvestades nende sarnaseid farmakodünaamilisi omadusi.
AKE-inhibiitoreid ja angiotensiin II retseptori antagoniste ei tohi seetõttu kasutada samaaegselt
diabeetilise nefropaatiaga patsientidel.
ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints)
oli uuring, mis oli kavandatud hindama kasu aliskireeni lisamisest standardravile AKE-inhibiitori või
angiotensiin II retseptori antagonistiga II tüüpi diabeediga patsientidel, kellel oli krooniline
neeruhaigus, südameveresoonkonna haigus või mõlemad. Uuring lõpetati varakult ohutusnäitajate
riski tõusu tõttu. Südameveresoonkonnaga seotud surma ja insuldi juhtumeid oli aliskireeni rühmas
arvuliselt rohkem kui platseeborühmas ning kõrvaltoimetest ja huvi pakkuvatest tõsistest
kõrvaltoimetest (hüperkaleemia, hüpotensioon ja neerutalitluse häire) teatati aliskireeni rühmas
sagedamini kui platseeborühmas.

Hüpertensioon
Valsartaani manustamisel hüpertensiooniga patsientidele langeb vererõhk, kuid pulsisagedus ei muutu.
Pärast üksikannuse suukaudset manustamist saabus enamusel patsientidest antihüpertensiivne toime 2
tunni jooksul, suurim vererõhu langus saavutati 4...6 tunniga. Pärast manustamist püsis
antihüpertensiivne toime enam kui 24 tundi. Korduval manustamisel saabus märkimisväärne vererõhu
langus üldiselt 2 nädalaga ja maksimaalne efekt 4 nädalaga ning püsis pikaajalise ravi ajal.
Hüdroklorotiasiidiga kombineerimisel saavutati märkimisväärne täiendav vererõhu langus.
Valsartaanravi järsk katkestamine ei põhjusta tagasilöögina hüpertensiooni ega kõrvaltoimeid.
II tüüpi diabeedi ja mikroalbuminuuriaga hüpertensiivsetel patsientidel vähendas valsartaan albumiini
eritumist uriiniga. Uuringus MARVAL (Micro Albuminuria Reduction with Valsartan,
mikroalbuminuuria vähendamine valsartaaniga) hinnati albumiini uriiniga eritumise vähenemist
valsartaani kasutamisel (80...160 mg üks kord päevas) võrreldes amlodipiiniga (5...10 mg üks kord
päevas) 332-l II tüüpi diabeediga patsiendil (keskmine vanus: 58 aastat; 265 meest), kellel oli
mikroalbuminuuria (valsartaan: 58 mikrogrammi/min; amlodipiin: 55,4 mikrogrammi/min),
normaalne või kõrge vererõhk ning neerufunktsioon säilinud (vere kreatiniinisisaldus <120
mikromooli/l). Pärast 24-nädalast ravi oli albumiini uriiniga eritumine vähenenud (p<0,001)
valsartaani kasutamisel 42% (-24,2 mikrogrammi/min; 95% CI: -40,4...-19,1) võrra ja amlopidiini
kasutamisel ligikaudu 3% (-1,7 mikrogrammi/min; 95% CI: -5,6...14,9) võrra, kuigi vererõhu langus
oli mõlemas rühmas sarnane.
The Diovan Reduction of Proteinuria (DROP) uuringus uuriti täiendavalt valsartaani efektiivsust
albumiini uriiniga eritumise vähendamisel 391 hüpertensiivsel patsiendil (vererõhk = 150/88 mmHg),
kellel oli II tüüpi diabeet ja albuminuuria (keskmiselt=102 mikrogrammi/min; 20...700
mikrogrammi/min) ning neerufunktsioon säilinud (keskmine seerumi kreatiniinisisaldus = 80
mikromooli/l). Patsiendid randomiseeriti saama ühte valsartaani annust kolmest annusest (160, 320 või
640 mg üks kord päevas) ja ravi kestis 30 nädalat. Uuringu eesmärk oli määrata kindlaks valsartaani
optimaalne annus albumiini uriiniga eritumise vähendamiseks II tüüpi diabeediga hüpertensiivsetel
patsientidel. 30 nädala möödudes oli albumiini uriiniga eritumise protsentuaalne muutus oluliselt
vähenenud: valsartaan 160 mg kasutamisel 36% algväärtusest (95% CI: 22...47%) ja valsartaan 320
mg kasutamisel 44% (95% CI: 31...54%). Järeldati, et valsartaan annuses 160...320 mg vähendas II
tüüpi diabeediga hüpertensiivsetel patsientidel albumiini eritumist uriiniga kliiniliselt olulisel määral.

Hiljutine müokardiinfarkt.
VALIANT uuring (VALsartan In Acute myocardial iNfarcTion trial) oli randomiseeritud,
kontrollrühmaga, mitmes riigis läbiviidud topeltpimeuuring, milles osales 14703 patsienti ägeda
müokardiinfarktiga ja südame paispuudulikkuse tunnuste, objektiivse leiu või radioloogilise tõestusega
ja/või vasaku vatsakese süstoolse düsfunktsiooniga (mida arvestati kui väljutusfraktsiooni ≤40%
radionukliidventrikulograafial või ≤35% ehhokardiograafial või vatsakeste kontrasteerimisel
angiograafial). Patsiendid randomiseeriti 12 tunni kuni 10 päeva jooksul pärast infarktisümptomite
ilmnemist ühte kolmest ravirühmast, keskmise ravikestusega kaks aastat: valsartaan, kaptopriil või
valsartaani ja kaptopriili kombinatsioon. Uuringu esmane tulemusnäitaja oli aeg kõigist põhjustest
tingitud suremuseni.
Valsartaan on müokardiinfarkti järgse kõigist põhjustest tingitud suremuse vähendamisel sama
efektiivne kui kaptopriil. Kõigist põhjustest tingitud suremus oli sarnane valsartaani (19,9%),
kaptopriili (19,5%) ja valsartaani + kaptopriili (19,3%) rühmas. Valsartaani kombineerimine
kaptopriiliga ei andnud täiendavat kasu võrreldes ainult kaptopriili kasutamisega. Kõigist põhjustest
tingitud suremuse osas ei esinenud east, soost, rassist, baasravist või põhihaigusest tingitud erinevusi.
Valsartaan vähendas kardiovaskulaarset suremust, pikendas aega esimese kardiovaskulaarse surmani
viiva sündmuseni, vähendas hospitaliseerimist südamepuudulikkuse tõttu ja müokardiinfarkti
kordumist, taaselustas südameseiskust ning mitteletaalset insulti (teisene lõpptulemuse näitaja).
Valsartaani ohutusprofiil oli kooskõlas kliinilise kuluga patsientidel, keda raviti
müokardiinfarktijärgselt. Neerufunktsiooni seisukohalt leiti seerumi kreatiniinisisalduse
kahekordistumine 4,2%-l valsartaanravi saanud patsientidel, 4,8%-l valsartaan + kaptopriilravi saanud
patsientidel ja 3,4%-l kaptopriilravi saanud patsientidel. Ravi katkestati neerufunktsiooni häirete tõttu
1,1%-l valsartaanravi saanud patsientidel, 1,3%-l valsartaan + kaptopriilravi saanud patsientidel ja
0,8%-l kaptopriilravi saanud patsientidel. Müokardiinfarktijärgse patsiendi seisundi hindamine peaks
alati hõlmama ka neerufunktsiooni hindamist. Beetablokaatorite manustamisel koos valsartaani +
kaptopriiliga, ainult valsartaaniga või ainult kaptopriiliga ei ilmnenud erinevust kõigist põhjustest
tingitud suremuse või kardiovaskulaarse suremuse või haigestumuse osas. Kasutatud uuringuravimist
olenemata oli suremus väiksem patsientide grupis, kelle ravis kasutati ka beetablokaatorit, kinnitades
veelkord, et beetablokaatorite kasutamine neil patsientidel on tulemuslik.

Südamepuudulikkus
Val-HeFT oli randomiseeritud, kontrollitud, mitmes riigis läbiviidud kliiniline uuring, mis hindas
valsartaani toimet haigestumusele ja suremusele võrreldes platseeboga NYHA II (62%), III (36%) ja
IV (2%) funktsionaalse klassi südamepuudulikkusega patsientidel, kes said tavapärast ravi ja kelle
LVEF oli <40% ja vasaku vatsakese diameeter diastolis (LVIDD) >2,9 cm/m2. Baasravi sisaldas AKE
inhibiitoreid (93%), diureetikume (86%), digoksiini (67%) ja beetablokaatoreid (36%). Keskmine
jälgimisaeg oli peaaegu kaks aastat. Valsartaani keskmine ööpäevane annus Val-HeFT uuringus oli
254 mg. Uuringu kaks esmast tulemusnäitajat olid: kõigist põhjustest tingitud suremus (aeg surmani)
ja haigestumus südamepuudulikkusesse (aeg esimese haigestumisele viitava sündmuseni), mida
defineeriti kui surma, äkksurma elustamisega, hospitaliseerimisega südamepuudulikkuse tõttu või
intravenoosselt inotroopikumi või vasodilataatori manustamisega 4 tunni jooksul või kauem ilma
hospitaliseerimiseta.
Kõikidest põhjustest tingitud suremus (p=NS) oli valsartaani (19,7%) ja platseebogruppides (19,4%)
sarnane. Peamine kasu oli 27,5% (95% CI: 17 kuni 37%) riski vähenemine esimese
südamepuudulikkusest tingitud hospitaliseerimiseni kulunud aja osas (13,9% võrreldes 18,5%-ga).
Kasu oli suurim patsientidel, kes said platseebot (kogusuremus ja suremus oli 21,9% platseebogrupis
vs 25,4% valsartaani grupis) võrreldes patsientidega, kes said kolmikravi AKE inhibiitori,
beetablokaatori ja valsartaaniga. Kasulikkus suremuse osas oli kõige tulemuslikum patsientidel, kes ei
saanud AKE inhibiitorit (n=366). Nendel patsientidel oli kogusuremus valsartaaniga märkimisväärselt
vähenenud võrreldes platseeboga 33% (95% CI: -6% kuni 58%) (17,3% valsartaan vs 27,1%
platseebo) ja kogusuremus ning haiguse risk oli märkimisväärselt vähenenud 44% (24,9% valsartaan
vs 42,5% platseebo).
Patsientidel, kes said AKE inhibiitorit ilma beetablokaatorita, oli üldine suremus sarnane (p=NS)
valsartaani (21,8%) ja platseebo (22,5%) grupis. Kogusuremus ning haiguse risk oli märkimisväärselt
vähenenud 18,3% (95% CI: 8% kuni 28%) valsartaaniga kui võrreldes platseeboga (31,0% vs 36,3%).
Val-HeFT uuringus ilmnes valsartaaniga ravitud patsientidel platseeboga võrreldes oluline paranemine
NYHA funktsionaalse klassi ning südamepuudulikkuse tunnuste (sh hingeldus, väsimus, tursed ja
krepitatsioonid) osas. Valsartaani saavate patsientide elukvaliteet oli algtasemega võrreldes parem kui
platseebot saanud patsientidel, kui võeti aluseks südamepuudulikkuse elukvaliteedi skaala (Minnesota
Living with Heart Failure Quality of Life score). Väljutusfraktsioon oli valsartaaniga ravitud
patsientidel algtasemega võrreldes oluliselt suurenenud ja LVIDD oluliselt vähenenud platseebot
saanud patsientidega võrreldes.

Lapsed

Hüpertensioon
Valsartaani antihüpertensiivset toimet on hinnatud neljas randomiseeritud, topeltpimedas kliinilises
uuringus, kus osales 561 last vanuses 6…18 aastat ja 165 last vanuses 1...6 aastat. Kõige sagedasemad
kaasuvad haigused olid neerude ja kuseteede häired ning ülekaalulisus, mis võisid soodustada
hüpertensiooni teket nendes uuringutes osalenud lastel.

Kliiniline kogemus 6-aastastel või vanematel lastel
Kliinilises uuringus, kus osales 261 hüpertensiivset patsienti vanuses 6…16 aastat, said alla 35 kg
kaaluvad patsiendid 10, 40 või 80 mg valsartaani tablette päevas (väike, keskmine ja suur annus) ning
≥35 kg kaaluvad patsiendid said 20, 80 ja 160 mg valsartaani tablette päevas (väike, keskmine ja suur
annus). Kahe nädala möödudes oli valsartaani toimel annusest sõltuvalt langenud nii süstoolne kui
diastoolne vererõhk. Üldiselt langes valsartaani kolme annuse (väike, keskmine ja suur) toimel
oluliselt süstoolne vererõhk vastavalt 8, 10 ja 12 mmHg algväärtusest. Patsiendid randomiseeriti uuesti
kas jätkama ravi valsartaani sama annusega või kasutama platseebot. Patsientidel, kes jätkasid
valsartaani keskmiste ja suurte annuste manustamist, oli süstoolne vererõhk minimaalse
plasmakontsentratsiooni puhul -4 ja -7 mmHg madalam kui platseebot saanud patsientidel.
Patsientidel, kes said valsartaani väikeses annuses, oli süstoolne vererõhk minimaalse
plasmakontsentratsiooni puhul sarnane platseebot saanud patsientidel täheldatuga. Üldiselt oli
valsartaani annusest sõltuv antihüpertensiivne toime ühesugune kõikides demograafilistes
alagruppides.

Ühes teises kliinilises uuringus, kus osales 300 hüpertensiivset patsienti vanuses 6…18 aastat,
randomiseeriti sobilikud patsiendid saama 12 nädala jooksul valsartaani või enalapriili tablette.
Lapsed, kes kaalusid ≥18…<35 kg, said 80 mg valsartaani või 10 mg enalapriili; ≥35...<80 kg
kaaluvad lapsed said 160 mg valsartaani või 20 mg enalapriili; ≥80 kg kaaluvad patsiendid said 320
mg valsartaani või 40 mg enalapriili. Süstoolse vererõhu langus oli võrreldav valsartaani (15 mmHg)
ja enalapriili (14 mmHg) saanud patsientidel (samaväärsuse p-väärtus <0,0001). Ühesuguseid tulemusi
täheldati ka diastoolse vererõhu puhul, mis langes 9,1 mmHg ja 8,5 mmHg vastavalt valsartaani ja
enalapriili puhul.

Kliiniline kogemus alla 6-aastastel lastel
1...6-aastaste patsientidega on läbi viidud kaks kliinilist uuringut, kus osales vastavalt 90 ja 75
patsienti. Nendes uuringutes ei osalenud alla 1-aastaseid lapsi. Esimeses uuringus leidis kinnitust
valsartaani efektiivsus võrreldes platseeboga, kuid annuse-ravivastuse suhet ei õnnestunud
demonstreerida. Teises uuringus olid valsartaani suuremad annused seotud vererõhu suurema
langusega, kuid annuse-ravivastuse suhe ei saavutanud statistilise olulisuse piiri ning ravierinevus
võrreldes platseeboga ei olnud oluline. Seetõttu ei ole valsartaani kasutamine antud vanuserühmas
soovitatav (vt lõik 4.8).
Euroopa Ravimiamet on loobunud nõudest esitada valsartaani uuringute tulemused laste kõigi
alagruppide kohta südamepuudulikkuse ja hiljuti põetud müokardiinfarkti järgse südamepuudulikkuse
korral. Informatsiooni saamiseks ravimi kasutamise kohta lastel vt lõik 4.2.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Pärast ainult valsartaani suukaudset manustamist saabub ravimi maksimaalne kontsentratsioon
plasmas 2...4 tunni jooksul. Keskmine absoluutne biosaadavus on 23%. Koos toiduga manustamisel
väheneb valsartaani ekspositsioon (hinnatuna AUC järgi) ligikaudu 40% ja maksimaalne
plasmakontsentratsioon (C
) ligikaudu 50%, kuigi alates ligikaudu 8. manustamisjärgsest tunnist on
max
valsartaani plasmakontsentratsioon sarnane nii ravimit täis- kui tühja kõhuga manustanud isikutel.
AUC vähenemisega ei kaasne aga terapeutilise toime kliiniliselt olulist vähenemist, mistõttu võib
valsartaani manustada nii koos toiduga kui ilma.

Jaotumine
Veenisisese manustamise järgselt on valsartaani püsiseisundi jaotusruumala ligikaudu 17 liitrit, mis
näitab, et valsartaan ei jaotu ulatuslikult kudedesse. Valsartaan seondub ulatuslikult plasmavalkudega
(94...97%), peamiselt seerumi albumiiniga.

Biotransformatsioon
Valsartaan ei metaboliseeru suurel määral, kuna ainult ligikaudu 20% annusest eritub metaboliitidena.
Plasmas on väikestes kontsentratsioonides (alla 10% valsartaani AUC-st) kindlaks tehtud ravimi
hüdroksümetaboliit. See metaboliit on farmakoloogiliselt inaktiivne.

Eritumine
Valsartaanil on multieksponentsiaalne kineetika (t½α <1 t ja t½ß ligikaudu 9 t). Valsartaan elimineerub
eelkõige biliaarselt, eritudes roojaga (ligikaudu 83% annusest) ja renaalselt uriiniga (ligikaudu 13%
annusest), põhiliselt muutumatul kujul. Pärast veenisisest manustamist on valsartaani plasma kliirens
ligikaudu 2 l/t ja renaalne kliirens 0,62 l/t (ligikaudu 30% kogukliirensist). Valsartaani poolväärtusaeg
on 6 tundi.

Südamepuudulikkusega patsiendid
Südamepuudulikkusega patsientidel ja tervetel vabatahtlikel olid keskmine aeg, mis kulus valsarstaani
maksimumkontsentratsiooni saavutamiseni ja eliminatsiooni poolväärtusaeg sarnased. Valsartaani
AUC ja C
väärtused suurenesid koos annuse suurendamisega lineaarselt kogu terapeutilise
max
annusevahemiku ulatuses (40...160 mg kaks korda ööpäevas). Keskmine kumulatsioonifaktor oli
ligikaudu 1,7. Valsartaani näiv kliirens oli suukaudsel manustamisel ligikaudu 4,5 l tunnis. Vanus ei
mõjutanud ravimi näivat kliirensit südamepuudulikkusega patsientidel.

Patsientide erigrupid

Eakad
Valsartaani süsteemne ekspositsioon oli mõningatel eakatel patsientidel mõnevõrra suurem kui
noortel. Siiski ei ole sellisel erinevusel näidatud kliinilise tähtsuse olemasolu.

Neerufunktsiooni häired
Renaalne kliirens moodustab plasma kogukliirensist ainult 30%, mistõttu valsartaani süsteemne
biosaadavus ja neerufunktsioon ei ole omavahel seotud. Annust ei ole vaja seega kohandada
patsientidel, kellel kreatiniini kliirens on >10 ml/min. Puuduvad kogemused ohutu kasutamise kohta
patsientidel kreatiniini kliirensiga <10 ml/min ja dialüüsipatsientidel, seetõttu valsartaani tuleb nendel
patsientidel kasutada ettevaatusega (vt lõigud 4.2 ja 4.4). Valsartaan seondub ulatuslikult
plasmavalkudega ega ole tõenäoliselt eemaldatav dialüüsi teel.

Maksafunktsiooni häired
Ligikaudu 70% imendunud annusest eritub sapiga ning peamiselt muutumatul kujul. Valsartaan ei läbi
ulatuslikku biotransformatsiooni. Täheldati, et kerge kuni mõõduka raskusega maksafunktsiooni
häirega patsientidel suurenes valsartaani ekspositsioon ligikaudu 2 korda tervete vabatahtlikega
võrreldes. Valsartaani plasmakontsentratsiooni ja maksa düsfunktsiooni raskusastme vahel puudub
seos. Valsartaani kasutamist raske maksafunktsiooni häirega patsientidel ei ole uuritud (vt lõigud 4.2,
4.3 ja 4.4).

Lapsed
Uuringus, kus osales 26 hüpertensiivset last (vanuses 1...16 aastat), kes said valsartaani suspensiooni
ühekordse annuse (keskmine: 0,9...2 mg/kg, maksimaalne annus 80 mg), oli valsartaani kliirens
(liitrit/t/kg) võrreldav vanusevahemikus 1...16 aastat ja sarnane sama ravimvormi saanud
täiskasvanutel täheldatuga.

Neerufunktsiooni häired
Ravimi kasutamist lastel kreatiniini kliirensiga <30 ml/min ja dialüüsi saavatel lastel ei ole uuritud,
seetõttu ei ole valsartaani kasutamine nendel patsientidel soovitatav. Lastel kreatiniini kliirensiga >30
ml/min ei ole vaja annust muuta. Tähelepanelikult peab jälgima neerufunktsiooni ja seerumi
kaaliumisisaldust (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.
Emastel rottidel, kes said toksilistes annustes valsartaani (600 mg/kg päevas) gestatsiooni viimastel
päevadel ja laktatsiooni ajal, ilmnes järglaste elulemuse vähenemine, kehakaalu suurenemise
aeglustumine ja arengu hilinemine (kõrvalesta ja kõrvakanali avanemine) (vt lõik 4.6). Need rottidel
kasutatud annused (600 mg/kg päevas) on ligikaudu 18 korda suuremad valsartaani maksimaalsest
inimesele soovitatavast annusest mg/m2 baasil (arvutused eeldavad valsartaani suukaudset annust 320
mg ööpäevas 60 kg kaaluval patsiendil).
Prekliinilistes ohutusuuringutes vähendas valsartaani kasutamine suurtes annustes (200...600 mg
kehamassi kg kohta) rottidel punaliblede parameetreid (erütrotsüüdid, hemoglobiin, hematokrit) ja
tekitas muutusi neerude hemodünaamikas (vähene plasma uureasisalduse suurenemine ja
neerutuubulite hüperplaasia ning basofiilia isasloomadel). Need rottidel kasutatud annused (200 ja 600
mg/kg päevas) on ligikaudu 6 ja 18 korda suuremad valsartaani maksimaalsest inimesele soovitatavast
annusest mg/m2 baasil (arvutused eeldavad valsartaani suukaudset annust 320 mg ööpäevas 60 kg
kaaluval patsiendil). Küünisahvidel tekkisid sarnastel annustel sarnased muutused, kuigi
raskekujulisemad, eelkõige neerudes. Neerukahjustused kulgesid koos uurea ja kreatiniini
kontsentratsiooni tõusuga kuni nefropaatiani. Mõlemal liigil tekkis ka neerude juksta-
glomerulaarrakkude hüpertroofia. Kõik muutused leiti olevat seotud valsartaani farmakoloogilise
toimega, mis kutsub eelkõige küünisahvidel esile pikaajalise hüpotensiooni. Inimestel kasutatavate
valsartaani annuste puhul ei ole neerude juksta-glomerulaarrakkude hüpertroofia asjakohane.

Lapsed
Valsartaani igapäevane suukaudne manustamine vastsündinud/noortele rottidele (alates 7.
sünnijärgsest päevast kuni 70. päevani) annustes 1 mg/kg ööpäevas (see on ligikaudu 10...35%
maksimaalsest lastele soovitatavast annusest 4 mg/kg ööpäevas süsteemse ekspositsiooni alusel)
põhjustas püsivat, pöördumatut neerukahjustust. Ülalnimetatud toimed on angiotensiini konverteeriva
ensüümi inhibiitorite ja angiotensiin II 1. tüüpi retseptori blokaatorite farmakoloogilise toime
tugevnemise oodatav tulemus; need toimed ilmnevad juhul, kui rotte ravitakse esimese 13 elupäeva
jooksul. See periood langeb kokku 36 rasedusnädalaga inimestel, mis võib mõnikord pikeneda kuni
44. nädalani pärast viljastumist. Valsartaani uuringus osalenud noored rotid said ravi kuni 70. päevani
ning ei saa välistada toimet neerude arengule (4...6 sünnijärgset nädalat). Neerude funktsionaalne
küpsemine kestab inimestel esimese eluaasta jooksul. Seega ei saa välistada selle leiu kliinilist tähtsust
alla 1-aastastele lastele, samas ei näita prekliinilised uuringud ohutusega seotud probleeme üle 1-
aastastel lastel.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu
Mikrokristalliline tselluloos
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Sorbitool (E420)
Magneesiumkarbonaat
Eelželatiniseeritud (maisi)tärklis
Povidoon K-25
Naatriumstearüülfumaraat
Naatriumlaurüülsulfaat
Krospovidoon (Kollidon CL)

Tableti kate
Laktoosmonohüdraat
Hüpromelloos
Talk
Makrogool 4000

VALZAP 80 mg: punane raudoksiid (E 172).
VALZAP 160 mg: kollane raudoksiid ja pruun raudoksiid (E 172), indigokarmiin (E132).

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30ºC. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC/PE/PVDC (Triplex)/alumiinium blister.
Pakendi suurused: 28, 30, 56, 84, 90 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

ZENTIVA, k.s.,
U kabelovny 130
102 37 Prague 10
TÅ¡ehhi Vabariik

8. Müügiloa number

80 mg: 655109
160 mg: 655209

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 03.12.2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 03.12.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2014