TREXAN

Toimeained: metotreksaat

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 2,5mg 100TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TREXAN ja milleks seda kasutatakse

Metotreksaat kuulub tsütostaatikumide hulka. Tsütostaatikumid peatavad või pidurdavad rakkude
jagunemist ja kasvu.
Metotreksaadi tablette kasutatakse raske psoriaasi ja reumatoidartriidi ravimiseks.
Samuti kasutatakse metotreksaati erinevate vähivormide ravimiseks (kopsu-, rinnanäärme-, testise- või
põievähk, pea ja kaela epidermoidsed kartsinoomid, emakakaela ja munasarja osteosarkoom. Äge
lümfoleukeemia lastel ja täiskasvanutel, mitte-Hodgkin'i lümfoom, trofoblastilised kasvajad). Ravimit
kasutatakse sageli koos teiste vähivastaste ravimitega.
Metotreksaati võib kasutada ka teatud muude seisundite korral.

2. Mida on vaja teada enne TREXAN võtmist

Mida on vaja teada Trexani võtmist

Ärge võtke Trexani:
- kui teil on tõsine maksahaigus (arst määrab haiguse raskusastme).
- kui teil on tõsine neeruhaigus (arst määrab haiguse raskusastme).
- kui teil on või Teil on olnud luuüdi haigus või tõsine vereloomehäire .
- kui olete metotreksaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui te olete rase või toidate rinnaga (vaadake ka lõik „Rasedus ja rinnaga toitmine“).
- kui teil on raske äge või krooniline nakkushaigus või immuunsüsteemi puudulikkuse sündroom.
- kui teil on alkoholism.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Trexani võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:
- kui teil on insuliiniga ravitav diabetes mellitus (suhkrutõbi).
- kui teid on hiljuti millegi suhtes vaktsineeritud või kavatsete end vaktsineerida lasta.
- kui te tarvitate teisi ravimeid või vitamiinipreparaate (vt. „Kasutamine koos teiste ravimitega“)
- kui teil on infektsioone
- kui teil on haavandeid maos või soolestikus (peptiline haavand või haavandiline koliit)
- kui teie üldseisund on kehv
- kui teil on või on olnud mõnda maksa-või neeruhaigust

Juhul, kui teil on praegu või on varem olnud ükskõik missugune eelnimetatud haigustest, siis palun teavitage
sellest oma arsti või apteekrit.

Metotreksaat mõjutab ajutiselt sperma ja munarakkude tootmisele. Seetõttu peaksite partneriga vältima lapse
eostamist (rasestumist või partneri viljastamist) sel ajal kui võtate metotreksaati ja vähemalt kuus kuud
pärast seda kui olete ravi metotreksaadiga lõpetanud. Vaata lõik „Rasedus ja rinnaga toitmine“.
Enne ravi alustamist võib teie arst teha teil vereproovi ning samuti kontrollida, kui hästi teie maks ja neerud
töötavad. Samuti võidakse teile teha rindkere röntgenuuring. Lisauuringuid võidakse teha ka ravi kestel ja
ravi järgselt. Ärge jätke vereproovile minemata.

Muud ravimid ja Trexan
Teised samaaegselt võetavad ravimid võivad mõjutada antud ravimi mõju ja ohutust. Trexan võib ka
mõjutada teiste ravimite tõhusust ja ohutust.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid. Pidage meeles teavitada oma arsti oma ravist ravimiga Trexan, juhul, kui teile kirjutatakse välja
teine ravim samal ajal kui ravi veel kestab. Eriti oluline on teavitada arsti juhul, kui kasutate:
- teatud antibiootikume (näiteks penitsiliin, sulfoonamiid, trimetoprim/sulfametoksasool, tetratsükliin ja
klooramfenikool);
- toimeaineid, mis võivad kahjustada neere ja maksa [nt. sulfasalasiin ja leflunomiid (reuma ravimiseks
kasutatavad ravimid), vitamiin A ja selle derivatiivid, alkohol];
- vähivastased toimeained (nt. tsisplatiin, merkaptopuriin);
- fenütoiin (epilepsia ravimiseks sageli kasutatav ravim);
- aspiriin või sarnased ravimid (tuntud salitsülaatidena);
- mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (valu vaigistamiseks võetavad ravimid) nt. ibuprofeen ja
pürasoolid;
- reumatismi kontrolli all hoidmiseks võetavad ravimid, nt. asatiopriin;
- omeprasool või pantoprasool (maohappe tootmise lõpetamiseks kasutatavad ravimid);
- diureetikumid, triamtereen (vee väljaajajad);
- probenetsiid (podagra ravimiseks kasutatav ravim);
- foolhape (vitamiinipreparaat):
- teofülliin (hingamisteede haiguste raviks kasutatavad ravimid);
- tsüklosporiin (toimeaine, mis võib immuunreaktsiooni alla suruda või vältida).

Rääkige oma raviarstile järgmiste visiitide ajal, et võtate ravimit Trexan.

Trexan koos toidu, joogi ja alkoholiga
Metotreksaadiravi ajal peaks vältima alkoholi tarbimist.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Rasedus
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Ärge kasutage ravimit Trexan raseduse ajal või juhul kui kavatsete rasedaks jääda.
Metotreksaat võib põhjustada sünnidefekte, kahjustada sündimata lapsi või põhjustada raseduse katkemist
ning seetõttu on väga oluline, et seda ei anta rasedatele patsientidele ega patsientidele, kes plaanivad
rasedust. Seetõttu tuleb fertiilses eas naistel välistada igasugune raseduse võimalus sobivate meetoditega,
nagu näiteks rasedustest enne ravi algust. Metotreksaadi võtmise ajal ja vähemalt 6 kuud pärast ravi
lõppemist peate rasedust vältima. Seetõttu peate kindlustama usaldusväärse rasestumisvastase vahendi
olemasolu ja kasutamise kogu perioodi ajaks (vaata ka lõik: „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga
Trexan“).
Kui te jääte ravi ajal rasedaks, tuleks teile pakkuda nõustamist ravi kahjulikest mõjudest lapsele.
Kui te soovite jääda rasedaks, peaksite konsulteerima geneetikuga enne planeeritud ravi algust, sest
metotreksaat võib olla genotoksiline, mis tähendab seda, et ravim võib põhjustada geenimutatsioone.

Rinnaga toitmine
Ärge imetage ravi ajal, sest metotreksaat eritub rinnapiima. Kui teie raviarst peab imetamise ajal ravi
metotreksaadiga absoluutselt vajalikuks, peate lõpetame rinnaga toitmise.

Meeste viljakus
Metotreksaat võib olla genotoksiline, mis tähendab seda, et ravim võib põhjustada geneetilisi mutatsioone.
Metotreksaat võib mõjutada spermatosoidide ja munarakkude tootmist ja sedasi võib põhjustada
sünnidefekte. Metotreksaadi võtmise ajal ja vähemalt 6 kuud pärast ravi lõppemist peate laste eostamist
vältima. Kuna metotreksaatravi võib põhjustada viljatust, on soovitatav meespatsientidel uurida sperma
säilitamise võimalust enne ravi algust (vaata ka lõik „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Trexan “).

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravimi Trexan kasutamise ajal võite tunda väsimust või pearinglust. Ravi ajal Trexaniga ärge kasutage
masinaid või mehhanisme kui teil esinevad eelpool mainitud sümptomid.

Trexan sisaldab laktoosi
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu mõningaid suhkruid, siis võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust
oma arstiga.


3. Kuidas TREXAN võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.
Soovitatav annus on:
- Reumatoidartriidi, psoriaasiga või psoriaatilise artriidiga patsiendid võtavad tavaliselt tablette suu
kaudu üks kord nädalas, iga nädal samal päeval.
- Ärge võtke tablette sagedamini, kui arst on määranud.
Igapäevane tablettide võtmine võib viia tõsiste toksiliste mõjudeni.
-
- Võtke tabletid klaasi veega, samal ajal sirgelt istudes või seistes.
Tavaline annus on 7,5 - 15 mg suu kaudu, üks kord nädalas.
Seda annust peaks kohandama vastavalt kõrvalnähtudele ning sellele, kuidas teie organism ravile reageerib.

Vähivastase ravimina:
Ravimi annuse määrab arst olevalt haigusseisundist.
Ühekordne maksimaalne annus on 30 mg/m2 viie ööpäeva jooksul.
Seejärel katkestada ravi vähemalt kaheks nädalaks luuüdi taastumiseks.

Kui te võtate Trexani rohkem kui ette nähtud
Kui võtate (või kui keegi teine on võtnud) rohkem ravimit kui on ette nähtud, tuleb koheselt ühendust võtta
arsti või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga.

Metotreksaadi üleannus võib viia raskete mürgistusnähtude tekkeni. Üleannustamise nähtudeks võivad olla
kergelt tekkivad „sinikad“ nahale või verejooksud, ebatavaline nõrkus, stomatiit, iiveldus, oksendamine,
mustad või verised väljaheited, verekõha või kohvipaksu sarnane okse ning vähenenud urineerimissagedus.
Vt ka lõik 4.

Arsti juurde või haiglasse minnes võtke ravimi pakend kaasa.

Kui te unustate Trexani võtta
Võtke ununenud annus niipea, kui see Teil meelde tuleb, kui see juhtub kahe päeva jooksul. Juhul, kui Teile
meenub pärast kahe päeva möödumist, et olete unustanud ravimit õigel ajal võtta, siis palun küsige arstilt
nõu. Ärge võtke kahekordset annust kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Enne puhkusele või reisile minekut veenduge, et võtate piisavalt ravimit kaasa.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Tavaliselt on metotreksaadi kõrvaltoimete sagedus ja raskusaste seotud annuse suuruse ja manustamise
sagedusega. Enamik kõrvaltoimeid on võimalik kõrvaldada juhul, kui need avastatakse varakult.

Enamik järgnevatest kõrvaltoimetest esineb vaid patsientidel, kes saavad vähi raviks suuri metotreksaadi
annuseid. Need ei esine nii sageli ja ei ole nii tõsised,kasutatakse psoriaasi ja reumatoidartriidi ravimiseks
kasutatavate annuste puhul.

Sagedased kõrvaltoimed (esineb rohkem kui ühel patsiendil 100-st ja vähem kui ühel patsiendil 10-st):
Suurenenud vastuvõtlikkus nakkushaigustele, leukotsütopeenia (valgete vereliblede hulga vähenemine)*,
iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, ebaharilik väsimus, peavalu, pearinglus, söögiisu puudumine,
erütematoosne lööve, kiilanemine, stomatiit (suu ja huulte kipitus) ja maksa transaminaaside (ensüümide)
tõus*.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esineb rohkem kui ühel patsiendil 1000-st ja vähem kui ühel patsiendil
100-st):
Luuüdi depressioon, mis avaldub trombotsütopeeniana ning teisted kõrvalekalded veres*, aneemia, nina
verejooks, anafülaktiline reaktsioon, rasked kopsuhaigused, rasked nahalööbed,,sügelus, neerufunktsiooni
häired, tupehaavandid.

*) Avastab vaid arst.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui ühel patsiendil 10 000-st ja vähem kui ühel patsiendil
1000-st):
Depressioon, segavusseisund, hemiparees (vaid üht kehapoolt mõjutav motoorsete funktsioonide kahjustus),
diabetes mellitus (suhkrutõbi), hüpotensioon, tromboemboolia, düspnoe, igemete, neelu või peensoole
põletik, seedeelundite haavandid ja veritsus, maksakahjustus (maksa mürgitus, periportaalne fibroos,
hepaatiline tsirroos, äge hepatiit), naha reaktsioonid (akne, pigmendilaigud nahal, urtikaaria,
valgustundlikkus, multiformne erüteem, põletus naha psoriaatilistes haiguskolletes, nahahaavandid),
nahamügarike ilmnemine, vöötohatis (herpes zoster), sepsis, osteoporoos, lihaste või liigeste valu,
menstruatsiooni häired, impotentsus, libiido langus.

Kui märkate, et teil on mõni järgnevatest sümptomitest, siis palun võtke viivitamatult arstiga ühendust:

- ebaharilik veritsus (kaasa arvatud veriokse) või “sinikas“
- tugev kõhulahtisus
- haavandid suus
- mustad või tõrvakarva väljaheited
- veri uriinis või väljaheidetes
- tillukesed punased laigud nahal
- allergiline reaktsioon nagu näiteks lööve nahal või huulte või keele paistetus
- palavik
- naha kollaseks muutumine (kollatõbi)
- valu või raskused urineerimisel
- janu ja/või sage urineerimine
- valu rindkeres
- kuiv köha ja/või valu hingamisel või hingamisraskused
- hood (krambid)
- teadvusekaotus
- hägunenud või halvenenud nägemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas TREXAN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida tabletipurk välispakendis valguse eest kaitstult.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ning välimisel karbil.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Trexan sisaldab
- Toimeaine on metotreksaat, iga tablett sisaldab 2,5 mg.
- Teised koostisosad on: laktoos-monohüdraat, maisitärklis, modifitseeritud tärklis (kartulitärklis),
polüsorbaat 80, tselluloos, mikrokristalliin ja magneesiumstearaat.

Kuidas Trexan välja näeb ja pakendi sisu
Tablett: kollane, kumer, küljele graveeritud M 2,5.
Trexan tabletid on saadaval HDPE pudelites, mis sisaldavad 100 tabletti.

Müügiloa hoidja
Orion Corporation
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo
Soome

Tootja
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionitie 1
FIN-02200 Espoo
Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Orion Pharma Eesti OÜ
Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel: +372 66 44 550

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Trexan, 2,5 mg õhukese polümeerikattega tablett

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 2,5 mg metotreksaati.
INN. Methotrexatum

Teadaolevat toimet omav(ad) abiained: 39,9 mg laktoosi (laktoosmonohüdraadina).

Abiainete täielik loetelu vt.lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.

Kollane, kumer, küljele graveeritud M 2,5.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kopsu-, rinnanäärme-, testise- või põiekartsinoom, pea ja kaela epidermoidsed kartsinoomid,
emakakaela ja munasarjakartsinoom, osteosarkoom, äge lümfoleukeemia lastel ja täiskasvanutel,
mitte-Hodgkin'i lümfoom, trofoblastilised kasvajad.
Raskekujuline psoriaas.
Raskekujuline aktiivne reumatoidartriit, mis ei allu teistele ravimitele.
Märkus: Aktiivse reumatoidartriidi korral võib metotreksaati kasutada ainult siis, kui sisehaiguste või
reumatoloogia eriarst alustab ravi ja kontrollib järelravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Nende patsientide jaoks, kelle puhul ei saa kasutada antud tugevusega metotreksaati, on saadaval ka
teistsuguse tugevusega sama ravimi preparaati.
Suukaudne manustamine.

Tsütostaatikumina
Ühekordne maksimaalne annus on 30 mg/m2 5 ööpäeva jooksul.
Seejärel soovitatakse luuüdi taastumiseks katkestada ravi vähemalt kaheks nädalaks.

Reumatoidartriit
Seda ravimit võetakse üks kord nädalas.
Ravimi väljakirjutaja täpsustab ravimi võtmise päeva retseptil.
Tavaline annus on 7,5 - 15 mg kord nädalas. Ette nähtud nädalase annuse võib manustada kolme eraldi
annusena 36 tunni jooksul. Annuste manustamise graafikut võib optimaalsete tulemuste
saavutamiseks järk-järgult kohandada, kuid kogu annus ei tohiks ületada 20 mg nädalas. Seetõttu
peaks annust vähendama madalaima võimalku efektiivse annuseni, mis saavutatakse enamasti 6 nädala
jooksul.

Psoriaas


Seda ravimit võetakse üks kord nädalas.
Ravimi väljakirjutaja täpsustab ravimi võtmise päeva retseptil.
Võimalike toksiliste toimete välistamiseks on soovitatav manustada patsiendile prooviannus 2,5-5,0
mg. Kui nädala aja pärast on vastavate laboratoorsete uuringute tulemused normaalsed, siis võib
alustada ravi. Tavaline annus on 7,5-15 mg üks kord nädalas. Ette nähtud nädalane annus
manustatakse kolme eraldi annusena 24 tunni jooksul. Vajadusel võib nädalast koguannust tõsta
koguseni 25 mg. Seetõttu peaks annust vähendama madalaima võimaliku efektiivse annuseni vastavalt
ravimi terapeutilisele toimele, mis enamasti saavutatakse 4 kuni 8 nädala jooksul.

Patsienti peaks täielikult teavitama ravimiga seotud riskidest ning arst peab pöörama erilist tähelepanu
maksatoksilisuse nähtudele määrates maksafunktsiooninäitajad verest enne kui alustatakse ravi
metotreksaadiga. Ravi ajal peaks vastavaid uuringuid kordama 2 kuni 4 nädala tagant. Ravi
eesmärgiks on ravimi annuse vähendamine madalaimale võimalikule tasemele ja selle manustamise
vahelisi perioode venitada nii pikaks kui võimalik. Metotreksaadi kasutamine võib võimaldada
tagasipöördumist hariliku toopilise ravi juurde ning seda peaks soosima.

Kasutamine eakate patsientide puhul
Metotreksaati peab eakate patsientide puhul kasutama erilise ettevaatusega. Kõrge eaga seotud maksa
ja neerude nõrgenenud talitluse ning väiksemate folaatide varude tõttu peaks kaaluma väiksemate
annuste kasutamist.

Maksapuudulikkusega patsiendid.
Metotreksaati peaks manustama väga ettevaatlikult, kui üldse manustada, patsienditele, kellel on või
on olnud anamneesis märkimisväärne maksahaigus, eriti just alkohoolse põhjusega. Kui bilirubiin on
>5 mg/dl (85.5 µmol/l), on metotreksaat vastunäidustatud (vt. 4.3).

4.3. Vastunäidustused

• Tõsiselt halvenenud maksatalitlus
• Tõsiselt halvenenud neerutalitlus
• Eelnevad vere düskraasiad, nagu näiteks luuüdi hüpoplaasia, leukopeenia, trombotsütopeenia,
või tõsine aneemia
• alkoholism
• raske akuutne või krooniline nakkus või immuunsüsteemi puudulikkuse sündroom.
• rasedus ja rinnaga toitmine (vt ka osa 4.6).
• ülitundlikus metotreksaadi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes
• samaaegselt metotreksaadi raviga ei tohi vaktsineerida elusvaktsiinidega
Samaaegne ravi etretinaadiga.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoiatused

Ravimi väljakirjutaja täpsustab ravimi võtmise päeva retseptil.
Patsiente tuleb teavitada selle ravimi üks kord nädalas võtmise olulisusest.

Ravi metotreksaadiga võib määrata vaid arst, kellel on kogemused antimetaboliitidega teostatava
kemoteraapiaga.

Samaaegne hepatotoksilisi või hemototoksilisi DMARD-e manustamine (haigust modifitseeriv
reumavastane toimeaine, nt. leflunomiid) ei ole soovitatav.

Enne ravi alustamist metotreksaadiga tuleb raviarstil informeerida patsienti metotreksaadiga teostatava
raviga kaasnevate raskete, isegi eluohtlike toksiliste reaktsioonide ohust. Metotreksaadiga teostatavat
ravi saavate patsientide tervislikku seisundit tuleb ravi ajal hoolikalt jälgida.Võib esineda äge või krooniline interstitsiaalne pneumoniit, mis on sageli seotud vere eosinofiiliaga
ning see on põhjustanud surma. Tavalisteks sümptomiteks on düspnoe, köha (eriti kuiv
ebaproduktiivne köha) ning palavik, mistõttu peaks patsiendi põhjalikult läbi vaatama iga korralise
visiidi ajal. Patsienti peab pneumoniidi ohust teavitama ning neil peaks soovitama arstiga
viivitamatult ühendust võtma juhul, kui neil peaks tekkima püsiv köha või düspnoe. Ravi
metotreksaadiga peaks katkestama patsientidel, kellel esineb kopsuhaigus ning ka uuringute ajaks
nakkuse välistamiseks. Kui kahtlustatakse metotreksaadist tingitud kopsuhaigust, tuleb alustada ravi
kortikosteroididega ning metotreksaadiravi ei peaks uuesti alustama.

Teada on juhtumeid, mil metotreksaadi kasutamine psoriaasi raviks on põhjustanud surma.

Psoriaasi korral peaks metotreksaadiga ravima vaid rasket muule ravile allumatut psoriaasi,
sandistavat haiguse vormi,, mille puhul teistsugune ravi ei anna rahuldavaid tulemusi ning ainult juhul
kui diagnoosi on kinnitatud biopsiaga ja/või pärast dermatoloogi konsultatsiooni.

Patsienti peaks selgelt teavitama sellest, et psoriaasi ja reumatoidartriidi raviks kasutatav annus
manustatakse enamasti kord nädalas ning et väära igapäevase annustamise tagajärjeks võivad olla
tõsised toksilised reaktsioonid.

Enne ravi, ravi ajal ja ravi järgselt tuleb teha verepildi täielik uuring. Kui ilmneb kliiniliselt oluline
valgete vereliblede või vereliistakute arvu vähenemine, peaks ravi metotreksaadiga viivitamatult
lõpetama. Patsiendil peab soovitama anda teada kõigist haiguslikest sümptomitest ning nakkusele
viitavatest tundemärkidest.

Metotreksaat võib olla hepatotoksiline, eriti suurte annuste või pikaaegse ravi korral. Teatatud on
maksa atroofia, nekroosi, tsirroosi, rasvarakkude muutustest ja periportaalne fibroosi juhtudest. Kuna
muutused võivad toimuda eelnevate gastrointestinaalse või hematoloogilise toksilisuse
tundemärkideta, on maksafunktsiooni uuring enne ravi alustamist kohustuslik ning seda tuleb ravi ajal
regulaarselt korrata.

Maksafunktsiooni analüüsid: erilist tähelepanu tuleb pöörata maksatoksilisuse esinemisele. Ravi ei
tohi alustada ega ka jätkata kui maksafunktsiooni analüüsides või maksabiopsia vastustes esinevad või
tekivad ravi ajal mingisugusedki kõrvalekalded. Need muutused peaks normaliseeruma kahe nädalaga,
mille järel võib arst vajadusel ravi soovitada.

Samaaegselt metotreksaadiga ei tohi võtta teisi maksatoksilisi ravimeid kui need pole hädavajalikud
ning alkoholi manustamist peaks vältima või kogust oluliselt vähendama (vt. 4.5). Patsientidel, kes
kasutavad samaaegselt metotreksaadiga ka teisi maksatoksilisi ravimeid (näiteks leflunomiid) või
hematotoksilisi ravimeid (näiteks leflunomiid), tuleb teostada täiendavaid maksaensüümide uuringuid.

Maksabiopsiate tegemist potentsiaalse maksatoksilisuse uurimiseks soovitatakse raskete psoriaasi
vormide pikaajalise ravi korral.
Puuduvad tõendid maksabiopsia kasutamisese tõhususest maksa toksilisuse jälgimiseks
reumatoloogiliste näidustuste puhul.

Patsientidele, kellel puuduvad riskifaktorid hepatotoksilisuse tekkeks, ei ole maksabiopsia vajalik enne
kumulatiivse annuse 1.0-1.5 g saavutamist
Patsientidele, kellel esinevad riskifaktorid hepatotokilisuse tekkeks (sh anamneesis alkoholi
tarvitamine, maksaensüümide püsiv tõus, anamneesis hepatopaatia, k.a. krooniline hepatiit B või C,
perekondlikus anamneesis pärilik hepatopaatia, diabetes mellitus, adipoossus, anamneesis
ekspositsioon hepatotoksilistele ravimitele või kemikaalidele), on soovitatav teostada maksabiopsia
kohe metotreksaatravi alustamise järgselt või selle ajal. Kuna väike protsent patsientidest lõpetab ravi
erinevatel põhjustel 2-4 kuu pärast, võib esimese biopsia teostamisega venitada kuni see periood on
läbi. Seda peaks teostama juhul kui ennustatakse pikaajalist ravi.

Korduvad maksabiopsiad on soovitatavad peale kumulatiivse annuse 1.0-1.5 g saavutamist.Maksabiopsia ei ole vajalik eakatel patsientidel, patsientidel, kellel on äge haigus, maksabiopsia
võtmisele vastunäidustusi omavatel patsientidel (näiteks kardiaalne ebastabiilsus, muutused vere
hüübimisnäitajates), halbade vitaalsete näitudega patsientidel.

Sagedasemad kontrollid võivad osutuda vajalikuks ravi algfaasis, annuse suurendamisel, kõrgenenud
metotreksaadi veresisalduse tõusu riskiga juhtudel (näiteks dehüdratatsioon, neerufunktsiooni
alanemine, samaaegselt võetavad või suures annuses ravimid nagu mittesteroidsed põletikuvastased
ained).

Metotreksaadi teratogeensus on tõestatud, see on põhjustanud loote surma ja/või kaasasündinud
anomaaliaid. Seetõttu ei tohi seda ravimit kasutada fertiilses eas naised, kes ei kasuta samaaegselt
efektiivset rasestumisvastast vahendit.
Rasedatele psoriaasi all kannatavad patsientidele ei tohi määrata ravi metotreksaadiga (vt. lõik 4.6).

Neerude talitlust peaks põhjalikult uurima enne ravi, ravi ajal ja pärast ravi. Juhul kui avastatakse
tõsine neerupuudulikkus, siis tuleks olla eriti ettevaatlik. Neerupuudulikkusega patsientide annused
peaksid olema väiksemad. Suur annus võib põhjustada metotreksaadi või ainevahetuse käigus
tekkinud metotreksaadi jääkproduktide ladestumist neerutuubulites. Ennetusliku abinõuna soovitatakse
kiiret vedeliku ainevahetust ja uriini alkaliniseerimist pH tasemeni 6,5 - 7,0, kasutades selleks suu
kaudu või intravenoosselt manustatavat naatriumbikarbonaati (5 x 625 mg tabletid iga kolme tunni
järel) või atsetasolamiidi (500 mg suu kaudu neli korda päevas). Metotreksaadi eritus toimub
peamiselt neerude kaudu. Selle kasutamine neerude talitlushäirete olemasolul võib põhjustada
mürgiste annuste kuhjumist organismis või neerude veelgi suuremat kahjustust.

Kõhulahtisus ja haavandiline stomatiit on sageli esinevad mürgitusnähud ning nõuavad ravi
katkestamist, sest vastasel juhul võib tagajärjeks olla hemorraagiline enteriit ning soole
perforatsioonist põhjustatud surm.

Metotreksaat mõjutab gametogeneesi ravimi kasutamise ajal ning võib põhjustada viljakuse langust,
mis siiski taastub ravi lõpetamise järel.

Metotreksaadil on mõningane immunosuppressiivne mõju ning immuunsüsteemi vastus samaaegselt
teostatavale vaktsineerimisele võib nõrgeneda. Ravi ajal peaks vältima vaktsineerimist elus
vaktsiinidega.

Metotreksaadi immunosupressiivset toimet tuleks arvestada juhul kui patsiendi immuunsüsteemi
reaktsioon on oluline või hädavajalik. Erilist tähelepanu tuleks pöörata mitteaktiivsele kroonilisele
nakkusele (nt. herpes zoster, tuberkuloos, B või C hepatiit), sest need võivad aktiveeruda.

Enne metotreksaatravi algust soovitatakse teha rindkere röntgenuuring.

Pleuraalse efusiooni ja astsiidi peaks enne metotreksaadiga ravi alustamist kõrvaldama.

Metotreksaadi (enamasti suurtes annustes) manustamisel koos mõnede mittesteroidse põletikuvastase
toimeainega (NSAID'ga) on ette tulnud surmajuhtumeid.

Reumatoidartriidi ravil võib jätkata ravi atsetüülsalitsüülhappe ja mittesteroidse põletikuvastase
toimeainega ning väikestes annustes manustatavate steroididega. Peab siiski arvestama, et samaaegne
ravi metotreksaadi ja mittesteroidse põletikuvastase toimeainega võib olla seotud suurema
mürgitusohuga. Steroidide annust võib järk-järgult vähendada patsientide puhul, kellel ilmnevad
metotreksaadiga ravimisel paranemise märgid.

Metotreksaadi ja teiste reumavastaste toimeainete, nagu näiteks kuld, penitsillamiin,
hüdrotsükloklorokiin, sulfasalasiin või teised tsütotoksilised toimeained, vastastikust toimet ei ole veel
põhjalikult uuritud ning nende manustamine koos metotreksaadiga võib põhjustada kõrvalmõjude


sageduse kasvu.

Foolaatantagonistide, nagu näiteks trimetoprim/sulfametoksasool on harvadel juhtudel põhjustanud
ägedat megaloplastilist pantsütopeeniat.

Juhul kui ilmneb äge metotreksaadimürgitus, võib patsient vajada foliinhapet.

Ettevaatusabinõud

Enne ravi alustamist metotreksaadiga või ravi jätkamist metotreksaadiga pärast vahepealset
taastumisaega, peaks patsiendi haigusloo, füüsilise läbivaatuse ja laboratoorsete testide abil hindama
neerude talitlust, maksa talitlust ja luuüdi talitlust..

Metotreksaadi süstemaatiline toksilisus võib seerumi poolestusaja pikenemise tõttu olla samuti suurem
patsientidel, kellel on neerufunktsiooni häireid, astsiit või muu efusioon.

Pahaloomulised lümfoomid võivad esineda patsientidel, kes saavad metotreksaati väikestes annustes.
Sel juhul tuleb ravi lõpetada. Juhul kui lümfoom ei näita spontaanse regressiooni märke, on vaja
alustada tsütotoksilise raviga.

Metotreksaat on inimestel põhjustanud viljakuse vähenemist, oligospermiat, menstruaaltsükli häireid
ja amenorröat ravi jooksul ja lühikest aega pärast ravi lõppemist. Lisaks põhjustab metotreksaat
inimestel embrüotoksilisust, aborti ja lootekahjustusi. Seetõttu peaks reproduktsiooniga seotud ohte
arutama patsientidega, kes võivad potentsiaalselt lapsi saada (vt. osa 4.6).

Metotreksaatravi saavad patsiendid peaksid olema järelvalve all, et võimaliku mürgituse või
kõrvaltoimete sümptomeid saaks minimaalse viivitusega avastada ja hinnata. Ravieelsed ning
perioodilised hematoloogilise uuringud on vajalikud selleks, et kasutada metotreksaati kemoteraapias
ohutult, sest metotreksaat põhjustab tavaliselt hematopoeesi supressiooni. See võib juhtuda ootamatult
ka siis kui patsiendile tundub olevat määratud turvaline annus ning igasuguse suure vererakkude hulga
vähenemise korral tuleb ravimi võtmine viivitamatult lõpetada ning alustada sobiva raviga.

Üldiselt soovitatakse patsiendile, kes saavad metotreksaati, järgmised laboratoorsed uuringud osana
põhilisest kliinlisest hindamisest ja sobivast jälgimisest: täielik hemogramm; hematokrit;
uriinianalüüs; neeru-ja maksafunktsiooni analüüsid ja rindkere röntgen.

Eesmärgiks on avastada iga olemasolev organi talitlushäire või süsteemipuudulikkus. Uuringud peaks
teostama enne ravi algust, ravi ajal sobivate vaheaegade järel ning pärast ravi lõppemist.

Metotreksaat seotakse pärast imendumist osaliselt seerumi albumiiniga ning selle toksilisus võib
suureneda seoses mõnede ainete, salitsülaadid, sulfoonamiidid, fenütoiin, mõned bakterivastased
ravimid, nagu näiteks tetratsükliin, klooramfenikool ja paraaminobensoehape nagu näiteks
ümberpaigutumisega. Neid toimeaineid, eriti salitsülaate ja sulfoonamiide, ükskõik kas need on
bakterivastased, hüpoglükeemilised või diureetilised, ei tohi koos metotreksaadiga välja kirjutada,
kuni tehakse kindlaks antud leidude tähtsus.

Vitamiinpreparaadid, mis sisaldavad foolhapet või selle derivaate võivad muuta organismi reaktsiooni
metotreksaadile.

Metotreksaati peaks kasutama äärmise ettevaatlikkusega juhul kui patsiendil on nakkus, peptiline
haavand, haavandiline koliit, debiilsus või kui patsient on väga noor või väga vana. Kui ravi kestel
ilmneb sügav leukopeenia võib tekkida bakteriaalne nakkus või selle tekke oht. Tavaliselt soovitatakse
sel puhul metotreksaadi ravi katkestamist ning vastavat antibiootilist ravi. Tõsise luuüdi depressiooni
puhul võib vajalikuks osutuda vere või trombotsüütide ülekanne.

Tabletid sisaldavad laktoosi. Patsiendid, kes põevad harvaesinevat pärilikku galaktoosi talumatust,


laktaasipuudulikkuse või glükoosi-galaktoosi alaimendumist ei tohi seda ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pärast imendumist seotakse metotreksaat osaliselt seerumi albumiiniga. Teatud ravimi preparaadid
(nt. salitsülaadid, sulfoonamiidid ja fenütoiin) vähendavad antud sidumist. Sel juhul võib
metotreksaadi toksilisus samaaegsel tarvitamisel suureneda. Kuna probenetsiid ja nõrgad orgaanilised
happed, nagu näiteks „lingudiureetikud” ning pürasoolid, vähendavad tubulaarset sekretsiooni, peaks
nende ravimite kasutamisel samaaegselt metotreksaadiga olema väga ettevaatlik.

Penitsilliin võib vähendada metotreksaadi renaalset kliirensit ja täheldatud on hematoloogilist ning
gastrointestinaalset toksilisust.penitsilliini kombineerimisel nii suurte kui ka väikeste metotreksaadi
annustega.

Suukaudselt manustatavad antibiootikumid, nagu tetratsükliin, klooramfenikool ja mitteimenduvad
laia spektri antibiootikumid, võivad vähendada metotreksaadi imendumist soolest või takistada
enterohepaatilist tsirkulatsiooni, inhibeerides soole mikrofloorat ja surudes alla bakterite abil toimuvat
metotreksaadi metabolismi.

Metotreksaadi tarbimist samaaegselt teiste potentsiaalselt nefro- ja hepatotoksiliste toimeainetega (nt.
sulfasalasiin, leflunomiid ja alkohol) peab vältima. Eriti ettevaatlik peaks olema jälgides patsiente,
kellele on määratud metotreksaat kombinatsioonis asatriopiini või retinoididega.

Metotreksaadi kombineerimisel leflunomiidiga võib suurendada pantsütopeenia tekke riski.

Nefrotoksilisuse suurenemist võib täheldada juhul, kui suurtes annustes metotreksaati manustatakse
kombineeritult potentsiaalselt nefrotoksilise kemoteraapilise toimeainega (nt. tsisplatiin).

Mittesteroidseid põletikuvastaseid toimeaineid ei tohi manustada enne ega ka samaaegselt kõrges
annuses metotreksaadiga. Mõnede mittesteroidsete põletikuvastaste ja kõrges doosid metotreksaadi
samaaegne tarbimine on põhjustanud metotreksaadi seerumisisalduse tõusu ja pikemaajalist püsimist
seerumis ning gastrointestinaalse ja hematoloogilise toksilisuse suurenemist.Väiksemate metotreksaadi
annuste puhul on avastatud loomadel, et need vähendavad metotreksaadi tubulaarset sekrektsiooni
ning tõenäoliselt suurendavad selle toksilisust. Sellele vaatamata on reumatoidartriidiga patsiente
lisaks metotreksaadile probleemideta ravitud ka NSAID'ga. Sellele vaatamata peaks täheldama, et
metotreksaadi annused, mida kasutatakse reumatoidartriidi raviks (7.5-15 mg/nädalas) on veidi
väiksemad kui psoriaasi ravimiseks kasutatavad annused ning suuremad annused võivad põhjustada
ootamatut mürgitust.

Foolhapet või selle derivaate sisaldavad vitamiinipreparaadid võivad muuta organismi reaktsiooni
metotreksaadile.

Harvadel juhtudel on täheldatud, et trimetoprim/sulfametoksasool suurendab luuüdi supressiooni
patsientidel, keda ravitakse metotreksaadiga, oletatavalt antifolaatide mõju suurenemise tõttu.

Teada on luuüdi supressiooni ja vähenenud folaatide kontsentratsiooni juhtumeid triamtereeni ja
metotreksaadi samaaegsel kasutamisel.

Tõendatud on, et metotreksaadi ja omeprasooli samaaegne kasutamine pikendab metotreksaadi
eliminaktsiooni neerude kaudu. Samaaegne prootonpumbainhibiitorite, nagu näiteks omeprasool ja
pantoprasool, kasutamine võib põhjustada interaktsioone.

Metotreksaat võib vähendada teofülliini kliirensit. Kui teofülliini kasutatakse koos metotreksaadiga,
siis peaks teofülliini taset jälgima

Metotreksaat tõstab merkaptopuriini plasmataset. Metotreksaadi ja merkaptopuriini kombineerimisel


võib olla vajalik annuste kohaldamine.

Kemoterapeutilisi toimeaineid kasutava patsiendi vaktsineerimine elusvaktsiiniga võib põhjustada
tõsist või surmavat nakkushaigust. Samaaegne metotreksaadi ja elusvaktsiinide kasutamist ei soovitata

Esineb krampide tekkimise oht, mida põhjustab fenütoiini imendumise vähenemine seedetraktist
tsütotoksilise toimeaine mõjul ning toksilisuse suurenemine või tsütotoksilise toimeaine efektiivsuse
kadumise risk, mida põhjustab fenütoiini poolt suurenenud maksametabolism..

Tsüklosporiin võib tõsta metotreksaadi efektiivsust ja toksilisust. Antud kombinatsiooni kasutamisel
võib tekkida üleliigselt tugev imunosupressioon, mis omakorda võib põhjustada lümfotsüütide
proliferatsiooni.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Metotreksaadi kasutamine on raseduse ajal vastunäidustatud (vt. osa 4.3), sest on tõendeid
teratogeensete ohtude kohta inimestel (kraniofatsioaalsed, kardiovaskulaarsed ja jäsemete
väärarengud) ja mitmel loomaliigil (vt. lõik 5.3).

Fertiilses naised ei tohi olla ravi alustamise ajal olla rasedad. Rasedus tuleb vastavaid abinõusid
kasutades kindlalt välistada, näiteks tehes rasedustesti enne ravi algust.

Naised ei tohi metotreksaadi abil läbi viidava ravi ajal ega vähemalt 6 kuud pärast ravi lõppu rasedaks
jääda ning peavad seetõttu kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Juhul kui sellele vaatamata ilmneb ravi ajal rasedus, on vajalik arstlik nõu, mis puudutaks
metotreksaatravi võimalikku last kahjustavat toimet.

Kuna metotreksaat võib olla genotoksiline, soovitatakse rasestuda soovivatel naistel juba enne ravi
konsulteerida geneetilise nõustamiskeskusega.

Imetamine

Kuna metotreksaat eraldub rinnapiima ning võib imetatavale lapsele mürgitust põhjustada, on ravi
metotreksaadiga imetamise ajal vastunäidustatud (vt. lõik 4.3).Seetõttu tuleb enne ravi alustamist
rinnaga toitmine lõpetada

Meeste viljakus

Metotreksaat võib olla genotoksiline. Meestel, keda ravitakse metotreksaadiga soovitatakse seetõttu
ravi ajal ja kuni 6 kuud pärast ravi lõppu mitte last sigitada. Kuna ravi metotreksaadiga võib
põhjustada tõsiseid ja tõenäoliselt pöördumatuid spermatogeneesi häireid, peaksid mehed enne ravi
alustamist küsima nõu sperma säilitamise võimaluste kohta.

Nii mehi kui ka naisi, kellele määratakse ravi metotreksaadiga, peaks teavitama potentsiaalsetest
kõrvaltoimetest reproduktsioonile. Fertiilses eas naisi peaks põhjalikult teavitama ohtudest lootele
juhul, kui nad jäävad metotreksaadiga abil teostatava ravi ajal rasedaks.

Patsientidel, keda on ravitud metotreksaadiga on täheldatud defektset ovogeneesi, mööduvat
oligospermiat, menstruaaltsükli häireid ja viljatust

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravi ajal võivad ilmneda kesknärvisüsteemi haiguslikud sümptomid, nagu näiteks väsimus ja


pearinglus, mis võib kas vähe või mõõdukalt mõjutada võimet autot juhtida ja masinaid käsitseda.

4.8. Kõrvaltoimed

Üldiselt sõltub kõrvaltoimete sagedus ja tõsidus annuse suurusest, annustamise sagedusest,
annustamise viisist ning toime kestvusest..

Juhul kui ilmnevad kõrvaltoimed, peaks annust vähendama või ravi katkestama ning rakendama
vajalikke sobivaid ravimeetmeid, nagu näiteks kaltsiumfolinaadi manustamine (vt. lõigud 4.2 ja 4.4).

Kõige tavalisemad metotreksaadi kõrvaltoimed on luuüdi supressioon ja limaskesta kahjustused, mis
ilmnevad järgneval kujul: haavandiline stomatiit, leukopeenia, iiveldus ja teised gastrointestinaalsed
häired. Need kõrvaltoimed on tavaliselt pöörduvad ja korrigeeritavad umbes kahe nädala jooksul
pärast seda, kui metotreksaadi annuseid on vähendatud või annustamise sagedus harvendatud ja/või on
kasutatud kaltsiumfolinaati.. Teiste sageli esinevate kõrvaltoimete hulka kuuluvad näiteks: haiglane
ensetunne, ebanormaalne väsimus, külmavärinad ja palavik, pearinglus ja väiksem immuunsus
nakkuste suhtes.

Metotreksaat põhjustab kõige sagemini kõrvaltoimeid suurte ja sageli manustavate annuste puhul, nt.
vähktõve ravil. Teadaolevad metotreksaadi kõrvaltoimed on antud allolevas tabelis vastavalt
organsüsteemidele.

Kõrvaltoimete sagedus on klassifitseeritud järgnevalt klassifitseeritud: väga sage (≥ 1/10); sage (≥
1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10000 kuni < 1/1000); väga harv (<
1/10000), teadmata (ei saa teadaolevate andmete põhjal hinnata).


Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
Infektsioonid ja Infektsioonid
Oportunistlikud
Herpes zoster

infestatsioonid
infektsioonid
Sepsis
Hea-,

Lümfoom3


pahaloomulised
ja täpsustamata
kasvajad
(sealhulgas
tsüstid ja
polüübid)
Vere- ja
Leukopeenia
Luuüdi depressioon
Hüpogammaglobulineemia
lümfisüsteemi
Trombotsütopeenia
häired
Aneemia
Immuun-

Anafülaktilist tüüpi

süsteemi häired
reaktsioonid
Endokriinsüstee

Diabetes mellitus
mi häired

Psühhiaatrilised

Depressioon

häired
Segavusseisud
Närvisüsteemi
Peavalu

Hemiparees
Ärrituvus
häired
Pearinglus
Düsartria
Väsimus
Afaasia
Letargia

SilmaKonjunktiviit
kahjustused
Nägemise hägustumine
Südame häiredPerikardi efusioon
Perikardiit
Vaskulaarsed

Ninaverejooks
Hüpotensioon
Vaskuliit
häired
TromboembolismRespiratoorsed,
Pneumoniit
Düspnoe
Pneumocystis carinii - rindkere ja

Interstitsiaalne
Farüngiit1
kopsupõletik
mediastiinumi

kopsupõletik (võib
Krooniline interstitsiaalne
häired

olla letaalne)
obstruktiivne kopsuhaigus

Interstitsiaalne
Pleuriit
fibroos
Kuiv köha
Seedetrakti
Stomatiit

Gingiviit
Veriokse
häired3
Anoreksia
Gastrointesti-
Iiveldus
naalsed
Oksendamine
haavandid ja
Kõhulahtisus
hemorraagia
Enteriit
Maksa ja
Suurenenud

Hepatotoksilisus
sapiteede häired transaminaasi
Periportaalne
kontsentratsioon
fibroos
Maksatsirroos
Äge hepatiit
Naha ja
Erütematoosne
Pruriit
Hüperfotosensitii Telangiektaasa
nahaaluskoe
lööve
Stevens Johnsoni
vsus
Furunkuloos
kahjustused
Alopeetsia
sündroom
Akne
Ekhümoos
Toksiline
Pigmendilaigud
epidermaalne
Urtikaaria
nekrolüüs
Erythema
multiforme
Psoriaatilise
haiguskolde
valulik kahjustus
Nahahaavandid
Lihas-skeleti ja

Osteoporoos

sidekoe
Artralgia
kahjustused
Müalgia
Reumaatiliste
sõlmede
suurenemine
Neerude ja

Neerupuudulikkus

Düsuuria
kuseteede häired
Nefropaatia
Asoteemia
Tsüstiit
Hematuuria
Reproduktiivse
Tupehaavandid
Libiido langus
Defektsete munarakkude
süsteemi ja
Impotentsus
või spermarakkude
rinnänäärme
Menstruaaltsükli moodustumine
häired
häired
Mööduv oligospermia
Viljatus
Tupeverejooks
Günekomastia

1
võib olla taastuv (vt. lõik 4.4).
vt. lõik 4.4.
tõsiste seedetrakti vastureaktsioonide puhul on sageli vaja annust vähendada. Haavandilise
stomatiidi ja kõhulahtisuse tekkimisel peab ravi metotreksaadiga lõpetama ultserariivse enteriidi ja
eluohtliku sooleperforatsiooni ohu tõttu.

Järgnevatest kõrvaltoimetest on teatatud, ent nende esinemise sagedust ei teata: pantsütopeenia,
surmaga lõppev sepsis, raseduse katkemine, lootekahjustused, toksiliste reaktsioonide suurem oht
(pehmete kudede kärbumine, osteonekroos) kiiritusravi ajal, eosinofiilia, alveoliit.Psoriaatilised haiguskolded võivad samaaegse metotreksaadi ja ultravioletkiirte mõju tõttu halveneda.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Suukaudse metotreksaadi korral on teatatud üleannustamise juhtudest, mis mõnikord lõppesid
fataalselt, kui ravimit võeti ekslikult üks kord päevas, kui oleks pidanud võtma üks kord nädalas.
Sellistel juhtudel teatati hematoloogilistest ja gastrointestinaalsetest sümptomitest.
Metotreksaadi toksiline toime mõjutab peamiselt vereloomeelundeid. Kaltsiumfolinaat neutraliseerib
efektiivselt vahetut metotreksaadi hematopoeetilist toksilisust. Parenteraalse kaltsiumfolinaadi raviga
abil peaks alustama ühe tunni jooksul pärast metotreksaadi manustamist. Kaltsiumfolinaadi annus
peaks olema vähemalt sama suur kui patsiendi poolt manustatud metotreksaadi annus.
Massiivse üleannustamise korral on vajalik hüdratasioon ja uriini alkalisatsioon, millega välditakse
metotreksaadi ja/või selle metaboliitide sadestumist neerujuhadesse, Metotreksaat ei ole eemaldatav ei
hemodialüüsi ega peritoneaaldialüüsi teel. Selle asemel on saavutatud organismi efektiivne
puhastumine metotreksaadist vahelduva hemodialüüsi abil, mille puhul kasutatakse niinimetatud
”kõrgvoo” dialüsaatorit. Metotreksaadi kontsentratsiooni jälgimine seerumis on oluline, selleks et
määrata õige kaltsiumfolinaadi annus ning ravi kestus.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoteraapiline rühm: teised immunosuppressivsed toimeained, ATC kood: L04AX03.

Metotreksaat (4-amino-10-metüülfoolhape) on foolhappe antagonist, mis takistab foolhappe
redutseerimist ja koerakkude paljunemist. Metotreksaat siseneb rakku redutseerunud folaatide aktiivse
transportmehhanismi abil. Folüülpolüglutamüülaamensüümi põhjustatud metotreksaadi
polüglutamaadi tõttu ravimi tsütotoksiline toimeaaeg rakus pikeneb. Metotreksaat on faasispetsiifiline
aine, mille põhitoime avaldub mitoosi (raku poolestumise) S-faasis. See toimib üldiselt efektiivsemalt
aktiivselt paljunevates kudedes, näiteks pahaloomulistes rakkudes, luuüdis, sugurakkudes, naha
epiteelis, suu ja soole limaskestades ning kusepõie rakkudes. Kuna pahaloomuliste rakkude
proliferatsioon on suurem kui enamuse normaalsete rakkude oma, siis võib metotreksaat aeglustada
pahaloomuliste rakkude paljunemist, põhjustamata pöördumatuid kahjustusi normaalsetes kudedes.

Kaltsiumfolinaat on foliinnhape, mida kasutatakse selleks, et kaitsta normaalseid rakke metotreksaadi
toksiliste toimete eest. Kaltsiumfolinaat siseneb rakku spetsiifilise transportmehhanismi abil, muutub
rakus aktiivseteks folaatideks ja takistab metotreksaadi poolt põhjustatud DNA ja RNA prekursorite
sünteesi kahjustust.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Suu kaudu manustatud tundub metotreksaadi toime sõltuvat annuse suurusest. Maksimaalne
kontsentratsioon seerumis saavutatakse 1-2 tunni jooksul. Üldiselt imenduvad 30 mg/m2 või
väiksemad metotreksaadi annused kiiresti ja täielikult. Suuliselt manustatud on metotreksaadi
iosaadavus kõrge (80-100%) 30 mg/m2 suuruste või väiksemate annuste puhul. Küllastus imendumisel
algab annuste puhul, mis on suuremad kui 30 mg/m2 ning annuste puhul, mis on suuremad kui 80
mg/m2 ei ole imendumine täiuslik.Umbes pool imendunud metotreksaadist seotakse tagasipöörduvalt seerumi proteiiniga, kuid on
kudedes vabalt jaotunud. Kõrvaldamine toimub kolmes järgus. Ekskretsioon toimub peamiselt neerude
kaudu.. Ligikaudu 41 % annusest eritatakse järgneva 6 tunni jooksul muutumatult uriiniga, 24 tunni
jooksul90 %. Väike hulk annusest eritub sapiga, mis tõestab enterohepaatilise tsirkulatsiooni
olemasolu,

Poolestusaeg on ligikaudu 3-10 tundi väikeste annustega ravi korral ning 8-15 tundi suurte annustega
ravi korral. Kui neerude talitlust on nõrgenenud, siis võib metotreksaadi kontsentratsioon seerumis ja
kudedes kiiresti kasvada.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsed hiirtel rottidel ja koertel näitasid toksilisi toimeid, mis avaldusid gastrointestinaalsete
haiguskolletena, müelosupressioonina ja hepatotoksilisusena. Uuringud loomadel tõestasid, et
metotreksaat kahjustab viljakust, on toksiline embrüole ja lootele. Teratogeenseid toimeid on leitud 4
liigil (rotid, hiired, küülikud, kassid). Reesusahvidel ei ilmenenud malformatsioone. Metotreksaat on
mutageenne in vivo ja in vitro. On tõestatud, et metotreksaat põhjustab kromosomaalseid aberratsioone
loomarakkudes ja inimese luuüdirakkudes, kuid nende leidude kliiniline tähendus ei ole veel teada.
Närilistega tehtud kantserogeensuse uuringud ei viita kasvajate suuremale esinemissagedusele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

laktoos-monohüdraat
maisitärklis
modifitseeritud kartulitärklis
polüsorbaat 80
tselluloos, mikrokristalliin
magneesiumstearaat.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida tabletipurk välispakendis valguse eest kaitstult.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

HDPE (suure tihedusega polüetüleen) sulguriga HDPE purk.
Paki suurus: 100 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.7. Müügiloa hoidja

Orion Corporation

Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

8. Müügiloa number

201498

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 19/08/2009
Müügiloa uuendamise kuupäev: 27.06.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juulis 2014.