TRAUMEEL S

Toimeained: homöopaatilised preparaadid

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 50TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TRAUMEEL S ja milleks seda kasutatakse

Traumeel S on homöopaatiline preparaat.

2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE TRAUMEEL S'i KASUTAMIST
Ärge võtke Traumeel S'i, kui
- te olete allergiline või ülitundlik Traumeel S’i mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud
lõigus 6.
- te olete allergiline või ülitundlik arnika suhtes või teiste korvõieliste ja putkede suhtes.
- Põhimõtteliselt Echinacea (päevakübar) ei soovitata selliste süsteemsetehaigestumiste nagu
TBC, leukoosid, kollagenoosid, multiplex skleroos, AIDS, HIV-viirus infektsioon ja teiste
autoimmuunhaiguste korral. Kilpnäärme haiguste puhul kasutada ainult arsti loal!


Muud ravimid ja Traumeel S
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Traumeel S'i kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismide ja masinatega töötamist.

Traumeel S sisaldab laktoosi.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Traumeel S'i kasutamist
konsulteerima arstiga.


3.
KUIDAS TRAUMEEL S'i KASUTADA

Võtke Traumeel S'i alati täpselt nii, arst on Teile selgitanud.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:
Tavaline annus on 1 tablett 3 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni.

Kui teil on tunne, et Traumeel S’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Traumeel S'i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamisest ei ole teavitatud

Kui te unustate Traumeel S'i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Traumeel S'i võtmise
Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.4.
VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED
Nagu kõik ravimid, võib ka Traumeel S põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Üksikutel juhtudel võivad tekkida naha lööve, hingeldus, iiveldus ja vererõhu langus.

Kui ravimi tarvitamise järgselt süljeeritus suureneb, on soovitatav ravimi tarvitamine lõpetada.

Kõrvaltoimetest teavitamine


Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


5.
KUIDAS TRAUMEEL S'i HEEL SÄILITADA

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Traumeel S’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6.
Pakendi sisu ja muu teave


Mida Traumeel S sisaldab

Toimeained: 1 tablett sisaldab:

1. Arnica montana


D2
15 mg
2. Calendula officinalis

D2
15 mg
3. Hamamelis virginiana

D2
15 mg
4. Achillea millefolium


D3
15 mg
5. Atropa belladonna


D4
75 mg
6. Aconitum napellus


D3
30 mg
7. Mercurius solubilis Hahnemanni
D8
30 mg
8. Hepar sulfuris


D8
30 mg
9. Matricaria recutita


D3
24 mg
10. Symphytum officinale

D8
24 mg
11. Bellis perennis


D2
6 mg
12. EchinaceaD2
6 mg
13. Echinacea purpurea


D2
6 mg
14. Hypericum perforatum

D2
3 mg

Abiained:
1. Laktoosmonohüdraat 6 mg;

2. Mida on vaja teada enne TRAUMEEL S võtmist

Magneesiumstearaat 1,5 mg

Kuidas Traumeel S välja näeb ja pakendi sisu
Pappkarp, milles plastpurk 50 või 250 tabletiga.
Tableti kirjeldus: ümar, valge või kollakasvalge, siledapinnaline tablett kaldservaga, kohati on
nähtavad oranzid laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused, diameetriga 9,0 - 9,1 mm.


Müügiloa hoidja ja tootja

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa
Tel. +49 7221 501-00
Faks. +49 7221 501 485
E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti
Tel. +372 - 6328 830
e-mail: info@aconit.ee

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Traumeel S, tabletid


2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 tablett sisaldab:
Toimeained:

Arnica montana D2
15 mg
Calendula officinalis D2
15 mg
Hamamelis virginiana D2
15 mg
Achillea millefolium D3
15 mg
Atropa belladonna D4
75 mg
Aconitum napellus D3
30 mg
Mercurius solubilis Hahnemanni D8
30 mg
Hepar sulfurisD8
30 mg
Matricaria recutita D3
24 mg
Symphytum officinale D8
24 mg
Bellis perennis D2
6 mg
Echinacea D2
6 mg
Echinacea purpurea D2
6 mg
Hypericum perforatum D2
3 mg


Teadaolevat toimet omav abiaine:
Laktoosmonohüdraat

Abiainete täielik loetelu vt lõiku 6.1.


3. Ravimvorm

Tablett
Ümar, valge või kollakasvalge, siledapinnaline tablett kaldservaga, kohati on nähtavad oranzid laigud.
Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused, diameetriga 9,0 - 9,1 mm.


4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Näidustused

Homöopaatiline preparaat

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Tavaline annus on 1 tablett keele alla kuni lahustumiseni 3 korda päevas.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed