TRANDATE

Toimeained: labetalool

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 100mg 50TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TRANDATE ja milleks seda kasutatakse

TRANDATE tablette kasutatakse kõrge vererõhu langetamiseks.

2. Mida on vaja teada enne TRANDATE võtmist

Ärge kasutage TRANDATE tablette
- kui te olete allergiline (ülitundlik) labetalooli või TRANDATE tableti mõne koostisosa suhtes.
- kui teil on II või III astme atrioventrikulaarne blokaad, kardiogeenne šokk, või mõni teine haigus,
mis kulgeb raske ja pikaajalise hüpotensiooni (vererõhu languse) või raske südametegevuse
aeglustumisega.
- kui teil on astma või hingamisteede obstruktiivne haigus.


Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga TRANDATE
- kui teil on maksapuudulikkus või teil kahtlustatakse maksatalitluse häiret. Kui teil tekib
nahakollasus, siis pöörduge kohe arsti poole.
- kui teil on mõni perifeersete veresoonte haigus, suhkurtõbi või kilpnäärme ületalitlus.
- kui teil on I astme atrioventrikulaarne blokaad.
- kui teil on esinenud erinevate allergeenide suhtes anafülaktilisi reaktsioone, sel juhul võite te
beeta-adrenoblokaatorite kasutamise ajal olla allergeenide suhtes tavalisest tundlikumad.
- kui teil on neerupealiste kasvaja (feokromotsütoom)

TRANDATE vähendab südame löögitugevust, seetõttu peab olema ettevaatlik ravimi manustamisel
väikese südame reserviga patsientidele. Sellistel juhtudel tuleb enne TRANDATE- ravi alustamist
kontrollida südame funktsiooni. Südamepuudulikkus peab olema enne labetalooli kasutamist sobiva
raviga kontrollitud. Kui tekib liiga aeglane südametegevus (löögisagedus alla 50...55/minutis), tuleb
selle ravimi annust vähendada ja konsulteerida arstiga.

Patsiendid, eriti need, kes põevad südame isheemiatõbe, ei tohi TRANDATE-ravi järsku katkestada.

Kasutamine koos teiste ravimitega

1
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. TRANDATE manustamisel koos mõnede teiste ravimitega
võib ilmneda koostoimeid.

TRANDATE'ga ei ole soovitatav koosmanustada järgmiseid ravimeid:
- Verapamiili tüüpi kaltsiumikanali antagoniste.
- Südameglükosiide (digoksiin).
- Ravimi kasutamine koos tritsükliliste antidepressantidega võib põhjustada treemorit
(värisemist).
- Tsimetidiin võib suurendada labetalooli omastamist organismis, mistõttu nimetatud ravimite
kooskasutamisel tuleb suukaudsel manustamisel olla ettevaatlik.
- I klassi rütmihäirete ravimeid.
- TRANDATE vererõhku alandav toime võib väheneda prostaglandiinide sünteesi pärssivate
ravimite (nt mittesteroidsete põletikuvastaste ainete) samaaegsel kasutamisel. Seetõttu võib
vajalikuks osutuda MSPVA-te annuse korrigeerimine.
- Labetalooli ja adrenaliini samaaegne manustamine võib põhjustada bradükardiat (südame
löögisageduse aeglustumist) ja hüpertensiooni (vererõhu tõusu).

Kui teil teostatakse silmaoperatsioon seoses kataraktiga (läätse hägusus), palun informeerige oma
silmaarsti, et kasutate või olete eelnevalt kasutanud TRANDATE't. TRANDATE võib põhjustada
operatsiooni käigus komplikatsioone millega on võimalik hakkama saada, kui nende eest on eelnevalt
hoiatatud.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga. Raseduse ja imetamise ajal tohib TRANDATE
tablette kasutada vaid juhul, kui arst on nii soovitanud. Labetalool eritub väikeses koguses rinnapiima,
mistõttu peab olema ettevaatlik ravimi manustamisel rinnaga toitmise ajal.
Informeerige arsti, kui te olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnapiimaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
On vähetõenäoline, et labetalool avaldab toimet autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele.
Siiski võib labetalool mõnikord põhjustada pearinglust või väsimust.

Oluline teave mõningate TRANDATE koostisainete suhtes
Ravim sisaldab laktoosi.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima
arstiga.

3. Kuidas TRANDATE võtta

Võtke TRANDATE't alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arstiga. Teile vajaliku annuse määrab arst. Ravimit tohib manustada ainult täiskasvanule.
Lastel ei ole ravimi ohutus ja toimivus kindlaks tehtud. Ravimit peab sisse võtma koos toiduga.
Tavaline annus kõrgenenud vererõhu korral on 100 mg 2 korda ööpäevas. Vajadusel võib raviannust
14-päevaste intervallidega suurendada. Paljudel patsientidel on efektiivseks annuseks 200 mg 2 korda
ööpäevas, maksimalselt kuni 800 mg ööpäevas (kaheks annuseks jagatuna).
Ravile mittealluva kõrgvererõhutõve korral võib manustada kuni 2400 mg ööpäevas, jagatuna kolmeks
või neljaks annuseks.
Eakate patsientide puhul on ravi algul annuseks 100 mg 2 korda ööpäevas. Vererõhu normaliseerumise
võib saavutada väiksemate püsiannustega kui noorematel patsientidel.
Maksakahjustusega patsiendid võivad vajada väiksemaid annuseid.
Rasedusaegse kõrgenenud vererõhu korral on ravi algul tavaliseks annuseks 100 mg 2 korda ööpäevas.
Annust võib suurendada nädalaste intervallidega. Kõrgenenud vererõhu raskusest lähtuvalt võib
vajalikuks osutuda ravimi manustamine 3 korda ööpäevas. Maksimaalne lubatud annus ööpäevas on
2400 mg.

2
Üleminekul TRANDATE süstelahuselt pikaajalisele vererõhku langetavale suukaudsele ravile või
üleminekul teistelt vererõhku langetavatelt ravimitelt labetaloolile, manustatakse ravi algul 100 mg 2
korda ööpäevas.
Labetalool ei mõjuta negatiivselt neerufunktsiooni ja on äärmiselt sobiv kasutamiseks koos
neeruhaigusega kulgeva kõrgenenud vererõhu korral.
Ravikuuri TRANDATE’ga ei soovitata järsku katkestada.
Kui unustate ravimi võtmise arsti poolt määratud ajal, siis manustage ravim järgmisel ettenähtud
korral.
Ärge ületage arsti poolt määratud annust või selle manustamise sagedust.
Kui teil on tunne, et TRANDATE toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate TRANDATE't rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise korral võivad tekkida järgmised kõrvalnähud: ülemäärane püstiasendisse tõusmisest
tingitud vererõhu langus, mõnikord ka südametegevuse aeglustumine. Sellisel juhul aitab, kui heidate
pikali ning tõstate jalad keha tasapinnast kõrgemale. Üleannustamise kahtluse korral pöörduge arsti
poole.

Kui te unustate TRANDATE't võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.
Kui te unustate TRANDATE't võtta, võtke järgmine tablett ettenähtud ajal.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka TRANDATE põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kokkuleppeliselt tuuakse kõrvaltoimete esinemissagedust järgmiselt: väga sage: >1/10, sage >1/100 ja
< 1/10, aeg-ajalt >1/1000 ja <1/100, harv >1/10 000 ja <1/1000, väga harv <1/10 000.

# - märgiga tähistatud kõrvaltoimed on tavaliselt mööduvad ning tekivad ravi esimestel nädalatel.

Immuunsüsteemi häired
Väga sage: haigusega mitteseonduv positiivne tuumavastaste antikehade test
Sage: ülitundlikkus
Teatatud ülitundlikkusreaktsioonide hulka kuuluvad lööve (sealhulgas mööduv lihhenoidne lööve),
sügelus, hingeldus ja väga harva ravimpalavik või angioödeem.

Psühhiaatrilised häired
Aeg-ajalt: #depressioon

Närvisüsteemi häired
Sage: #pearinglus, #peavalu, #peanaha kihelemine
Väga harv: rasedatel on täheldatud käte värisemist

Silma kahjustused
Sage: nägemise hägustumine
Väga harv: silmade ärritus
Neid kõrvalnähte on kirjeldatud, kuid need ei ole olnud kindlalt seotud TRANDATE manustamisega.

Südame häired
Sage: südame paispuudulikkus
Harv: aeglustunud südamerütm
Väga harv: atrioventrikulaarne blokaad

Vaskulaarsed häired
Sage: #asendist sõltuv vererõhu langus (posturaalne hüpotensioon)
Väga harv: Raynaud’ sündroomi ägenemine

3
Posturaalne hüpotensioon (vererõhu langus) tekib sageli liiga suurte (alg)annuste või liiga kiire
annuste suurendamise korral.

Hingamise, rindkere ja keskseinandi häired
Sage: # ninakinnisus
Aeg-ajalt: bronhospasm

Seedetrakti häired
Sage: iiveldus
Aeg-ajalt: oksendamine, valu ülakõhus

Maksa ja sapiteede häired
Sage: maksafunktsiooni näitajate aktiivsuse tõus veres
Väga harv: maksapõletik, kollasus, maksakoe kärbus
Harilikult maksa ja sapiteede häired mööduvad pärast ravimi manustamise lõpetamist.
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aegajalt: #higistamine

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Aeg-ajalt: krambid
Väga harv: toksiline lihaskahjustus, süsteemne erütematoosluupus

Neerude ja kuseteede häired
Sage: urineerimisraskus
Väga harv: äge uriinipeetus

Suguorganite ja rinnanäärmete häired
Sage: ejakulatsioonihäired
Sage: erektsioonihäired

Üldised häired
Sage: #väsimus, #unisus
Väga harv: #hüppeliigese piirkonna turse

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5. Kuidas TRANDATE säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
TRANDATE tablette tuleb säilitada temperatuuril kuni 30 ºC.
Ärge kasutage TRANDATE't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida TRANDATE sisaldab:

- Toimeaine on labetaloolvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 100 mg labetaloolvesinikkloriidi .

4
- Abiained on mikrokristalliline tselluloos, veevaba laktoos, magneesiumstearaat, hüpromelloos
5cP, denatureeritud tööstuslik alkohol, naatriumbensoaat, titaandioksiid (E171),
päikeseloojangukollane FCF (E110), puhastatud vesi.

Kuidas TRANDATE välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on oranži värvusega, ümmargused, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega, mille ühele
küljele on pressitud „GS SC5“.
Tabletid on polüpropüleenist purgis, mis on suletud polüetüleenist korgiga. Pakendis on 50 tabletti.

Müügiloa hoidja
Aspen Pharma Trading Limited
12/13 Exchange Place
I.F.S.C
Dublin 1
Iirimaa

Tootja
Aspen Bad Oldesloe GmbH
Bad Oldesloe
Saksamaa

Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2012.

5Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Trandate, 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 100 mg labetaloolvesinikkloriidi.
INN. Labetalolum

Abiaine: laktoos.
Täielik abiainete loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.
Tabletid on oranži värvusega, ümmargused, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega, mille ühele
küljele on pressitud "GS SC5".

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Arteriaalne hüpertensioon.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

TRANDATE tablette manustatakse suu kaudu söögi ajal.
Ravimit võib manustada ainult täiskasvanule, sest lastel ei ole ravimi ohutus ja efektiivsus kindlaks
tehtud.

Hüpertensioon
Ravi algul manustatakse TRANDATE tablette 100 mg 2 korda ööpäevas. Vajadusel võib annust
2...14-päevaste intervallidega suurendada. Paljudel patsientidel on efektiivseks annuseks 200 mg 2
korda ööpäevas, maksimalselt kuni 800 mg ööpäevas (kaheks annuseks jagatuna). Ravile mittealluva
raske hüpertensiooni juhtudel võib manustada kuni 2400 mg labetalooli ööpäevas, jagatuna 3...4
osaks.
Raske hüpertensiooniga patsientidel, kes on hospitaliseeritud, võib labetalooli annust suurendada iga
päev.

Eakad patsiendid
Hüpertensiooni ravis on algannus 100 mg kaks korda ööpäevas suu kaudu. Vererõhu
normaliseerumise võib saavutada väiksemate püsiannustega kui noorematel patsientidel.

Maksakahjustus
Maksakahjustusega patsiendid võivad vajada suukaudse ravimvormi väiksemaid annuseid.
Rasedusaegne hüpertensioon
Ravi algul manustatakse TRANDATE tablette 100 mg 2 korda ööpäevas. Annust võib suurendada
nädalaste intervallidega, 100 mg kaupa 2 korda ööpäevas. Hüpertensiooni raskusest lähtuvalt võib
vajalikuks osutuda ravimi manustamine 3 korda ööpäevas. Maksimaalne lubatud annus ööpäevas on
2400 mg.
Hüpertensioon ja stenokardia
Kasutatakse annuseid, millega saavutatakse kontroll hüpertensiooni üle.

Üleminek süstitavalt ravimvormilt suukaudsele
Süstelahuselt pikaajalisele suukaudsele ravile üleminekul manustatakse TRANDATE’t ravi algul
100 mg 2 korda ööpäevas.
Labetalooli tablettide kasutamisel koos teiste antihüpertensiivsete ravimitega (nt diureetikumid,
metüüldopa jt) võib hüpotensiivne toime suureneda. Teistelt antihüpertensiivsetelt ravimitelt
labetaloolile üle minnes on algannus 100 mg 2 korda ööpäevas; eelnevalt manustatud ravimite annust
tuleb järk-järgult vähendada. Klonidiin- või β-adrenoblokaatorravi ei ole soovitatav järsult katkestada.

4.3. Vastunäidustused

TRANDATE tabletid on vastunäidustatud II või III astme atrioventrikulaarse blokaadi, kardiogeense
Å¡oki jt haiguste korral, mis kulgevad raske ja kestva hüpotensiooni või raske bradükardiaga.
β-adrenoblokaatoreid (isegi kardioselektiivseid) ei tohi kasutada astmahaigetel või hingamisteede
obstruktiivse haiguse anamneesiga patsientidel.
Ülitundlikkus labetalooli või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Väga harva on labetaloolraviga seoses kirjeldatud raske hepatotsellulaarse kahjustuse teket.
Maksakahjustus on tavaliselt pöörduv ning seda on esinenud nii lühi- kui pikaajalise ravi järgselt.
Maksafunktsiooni häire esimese sümptomi ilmnemisel tuleb teha vastavad laboratoorsed testid.
Kui nende põhjal leiab kinnitust maksakahjustus või patsiendil esineb ikterus, tuleb ravi labetalooliga
lõpetada ja seda ei tohi uuesti alustada.

Ettevaatlik peab olema TRANDATE kasutamisel perifeerse vaskulaarse haigusega patsientidel, kuna
labetalooli toimel võib nende haigus süveneda.

Kui patsiendil tekib sümptomaatiline bradükardia, tuleb labetalooli annust vähendada.

Kuna β-adrenoblokaatoritel on negatiivne toime atrioventrikulaarsele ülejuhteajale, tuleb labetalooli
ettevaatlikult kasutada I astme atrioventrikulaarse blokaadiga patsientidel.

Nagu ka teised β-adrenoblokaatorid, võib labetalool diabeedi ja türeotoksikoosiga patsientidel varjata
hüpoglükeemia sümptomeid.

Anafülaktilise reaktsiooni risk: Beeta-adrenoblokaatorite võtmise ajal võivad patsiendid, kellel
anamneesis esineb raske anafülaktiline reaktsioon erinevatele allergeenidele, olla reaktiivsemad
korduva juhusliku, diagnostilise või terapeutilise kokkupuute suhtes. Sellised patsiendid võivad mitte
reageerida allergiliste reaktsioonide raviks kasutatavatele adrenaliini tavaannustele.

Kui labetalooli tarvitav patsient vajab lisaks ravi adrenaliiniga, tuleb adrenaliini annust vähendada,
sest koostoimete tõttu võivad tekkida bradükardia ja hüpertensioon (vt lõik 4.5).

β-adrenoblokaatorraviga seoses on kirjeldatud nahalööbeid ja/või kuivsilmsust. Nende
esinemissagedus on väike ning enamikel juhtudel on sümptomid taandunud ravi katkestamisel. Kui
selline reaktsioon ei ole muul viisil seletatav, tuleb ravim järk-järgult ära jätta.

Mõnedel patsientidel, kes saavad või on saanud eelnevalt ravi tamsulosiiniga (alfa-1 adrenoblokaator),
on katarakti operatsiooni käigus täheldatud „operatsiooniaegset lõdva iirise sündroomi”
(Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS - kitsa pupilli sündroomi variant). Sarnaseid teateid on
saadud ka teiste alfa-1-blokaatorite kohta, mistõttu ei saa välistada ravimklassiga seotud toimet. Kuna
IFIS võib katarakti operatsiooni ajal suurendada operatsiooniaegsete tüsistuste tekkeriski, peab
silmakirurg enne operatsiooni olema teadlik eelnenud või kaasuvast alfa-1-blokaator-ravist.

Eriti tähelepanelik tuleb olla patsientidega, kellel esineb südamepuudulikkus või vasaku vatsakese
süstoolse funktsiooni langus. Südamepuudulikkus peab olema enne labetalooli kasutamist sobiva
raviga kontrollitud.

Enne anesteesiat ei ole vaja katkestada ravi labetalooliga, kuid enne anesteesia induktsiooni tuleb
intravenoosselt manustada atropiini. Labetalool võib tugevdada halotaani hüpotensiivset toimet.

Feokromotsütoomiga patsientidel tohib labetalooli manustada ainult pärast adekvaatse alfa-blokaadi
saavutamist.

Patsiendid, eriti südame isheemiatõvehaiged, ei tohi ravi labetalooliga järsult katkestada.

Eriti ettevaatlik peab olema labetalooli kasutamisel maksakahjustuse korral, sest nendel patsientidel on
ravimi metabolism aeglasem kui maksakahjustuseta patsientidel. Võib olla vaja kasutada väiksemaid
annuseid (vt lõigud 4.2 ja 5.2)

Ravim sisaldab laktoosi. Patsiendid, kes põevad harvaesinevat pärilikku galaktoositalumatust,
laktaasipuudulikkust või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni ei tohiks seda ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Labetalooli vererõhku alandav toime võib väheneda prostaglandiinide sünteesi pärssivate ravimite (nt
mittesteroidsete põletikuvastaste ainete) samaaegsel kasutamisel. Seetõttu võib vajalikuks osutuda
annuse korrigeerimine.

Labetalool fluorestseerub aluselises lahuses ergastuslainepikkusel 334 nanomeetrit ja
fluorestsentslainepikkusel 412 nanomeetrit ja võib seetõttu segada teatud fluorestseeruvate ainete,
kaasa arvatud katehhoolamiinide analüüse.

Labetalooli metaboliitide esinemine uriinis võib anda mittetõeseid uriini katehhoolamiinide,
metanefriini, normeanefriini ja vaillüül-mandelhappe (VMA) väärtusi, kui need on testitud
fluorimeetrilise või fotomeetrilise meetodiga. Sõeluuringute patsientidel, kellel kahtlustatakse
feokromotsütoomi ja keda ravitakse labetaloolvesinikkloriidiga, tuleb katehhoolamiinide
kontsentratsioonide määramisel kasutada spetsiifilist meetodit, nagu kõrge efektiivsusega
vedelikkromatograafilist analüüsi koos tahke faasi ekstraheerimisega.

Labetalool vähendab metaiodobensüülguanidiini (MIBG) radioisotoopide sidumist. Seda tuleb silmas
pidada MIBG stsintigraafia tulemuste interpreteerimisel.

Labetalool võib tugevdada digoksiini vatsakeste löögisagedust vähendavat toimet.

Labetalooli ja adrenaliini samaaegne manustamine võib põhjustada bradükardiat ja hüpertensiooni (vt
lõik 4.4).

Ettevaatlik peab olema labetalooli kasutamisel koos I klassi antiarütmikumide või verapamiili tüüpi
kaltsiumikanali blokaatoritega.

Ravimi kasutamine koos tritsükliliste antidepressantidega võib põhjustada treemorit.

Tsimetidiin võib suurendada labetalooli biosaadavust, mistõttu peab olema ettevaatlik viimase
suukaudsel manustamisel.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Loomuuringutes ei ole teratogeenset toimet ilmnenud, kuid raseduse I trimestril soovitatakse ravimit
kasutada ainult juhul, kui loodetav kasu emale on suurem kui võimalik oht lootele.

Labetalool läbib inimestel platsentaarbarjääri, mistõttu tuleb arvestada võimalike α- ja β-
adrenoretseptorite blokaadi tagajärgedega lootel ja vastsündinul. Perinataalset ja neonataalset distressi
(bradükardia, hüpotensioon, hingamise depressioon, hüpoglükeemia, hüpotermia) on täheldatud harva.
Mõnikord tekivad need sümptomid 1…2 päeva pärast lapse sündi. Sümptomaatiline ravi (vedeliku ja
glükoosi intravenoosne manustamine) annab tavaliselt kiire tulemuse, kuid raske pre-eklampsia korral,
kui ema sai raseduse ajal pikaaegset intravenoosset ravi labetalooliga, võib lapse seisundi paranemine
olla aeglasem. See võib olla seotud piiratud metabolismiga maksas enneaegsetel imikutel. On esinenud
surmajuhtumeid intrauteriinses ja vastsündinuperioodis, kuid neil juhtudel on samaaegselt tarvitatud
ka teisi ravimeid (nt vasodilataatoreid või hingamist pärssivaid ravimeid); arvestada tuleb ka
raseduskomplikatsioone, loote emakasisest kasvupeetust ning enneaegsust. Kliinilistele kogemustele
tuginedes on vajalik ettevaatus labetalooli pikaajalise ja suurte annuste manustamise, sünnitegevuse
edasilükkamise ja manustamise korral koos hüdralasiiniga.

Imetamine
Labetalool eritub väheses koguses rinnapiima (ligikaudu 0,004% manustatavast annusest). Väga harva
on teatatud ebaselge etioloogiaga kõrvaltoimete (imiku äkksurma sündroom, kõhulahtisus,
hüpoglükeemia) esinemisest rinnapiima saavatel imikutel. Ettevaatlik peab olema labetalooli
manustamisel rinnaga toitmise ajal.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

On vähetõenäoline, et labetalool avaldab toimet autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele.
Siiski võib labetalool mõnikord põhjustada pearinglust või väsimust.

4.8. Kõrvaltoimed

Trandate'l ei ole kaasaegset kliinilist dokumentatsiooni, mida saaks kasutada kõrvaltoimete
esinemissageduse määramise toetuseks.

Kokkuleppeliselt tuuakse kõrvaltoimete esinemissagedust järgmiselt:
Väga sage (>1/10)
Sage (>1/100 kuni <1/10)
Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100)
Harv (>1/10 000 kuni <1/1000)
Väga harv (<1/10 000)

# - märgiga tähistatud kõrvaltoimed on tavaliselt mööduvad ning tekivad ravi esimestel nädalatel.

Immuunsüsteemi häired
Väga sage: Haigusega mitteseonduv positiivne tuumavastaste antikehade test
Sage: ülitundlikkus
Teatatud ülitundlikkusreaktsioonide hulka kuuluvad lööve (sealhulgas mööduv lihhenoidne lööve),
sügelus, hingeldus ja väga harva ravimpalavik või angioödeem.

Psühhiaatrilised häired
Aeg-ajalt: #depressioon

Närvisüsteemi häired
Sage: #pearinglus, #peavalu, #peanaha kihelemine
Väga harv: rasedatel on täheldatud treemorit

Silma kahjustused
Sage: nägemise hägustumine
Väga harv: silmade ärritus
Neid kõrvalnähte on kirjeldatud, kuid need ei ole olnud kindlalt seotud labetalooli manustamisega.

Südame häired
Sage: kongestiivne südamepuudulikkus
Harv: bradükardia
Väga harv: atrioventrikulaarne blokaad

Vaskulaarsed häired
Sage: #posturaalne hüpotensioon
Väga harv: Raynaud’ sündroomi ägenemine
Posturaalne hüpotensioon tekib sagedamini liiga suurte (alg)annuste või liiga kiire annuste
suurendamise korral.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Sage: #ninakinnisus
Aeg-ajalt: bronhospasm

Seedetrakti häired
Sage: iiveldus
Aeg-ajalt: oksendamine, valu epigastriumis

Maksa ja sapiteede häired
Sage: maksaensüümide aktiivsuse suurenemine
Väga harv: hepatiit, hepatotsellulaarne ikterus, kolestaatiline ikterus, maksanekroos.
Harilikult maksa ja sapiteede häired mööduvad pärast ravimi manustamise lõpetamist.
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt: #higistamine

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Aeg-ajalt: krambid
Väga harv: toksiline müopaatia, süsteemne erütematoosluupus
On kirjeldatud krampe, kuid seda ei ole kindlalt seostatud labetalooliga.

Neerude ja kuseteede häired
Sage: urineerimisraskus
Väga harv: äge uriinipeetus

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired Sage: ejakulatsioonihäired
Sage: erektsioonihäired

Üldised häired Sage: #väsimus, #letargia
Väga harv: #hüppeliigese piirkonna turse

4.9. Üleannustamine

Sümptomid ja nähud
Oodatavad on tugevad kardiovaskulaarsed toimed, nt ülemäärane, asenditundlik hüpotensioon ja
mõnikord bradükardia. Oliguuriaga neerupuudulikkusest on teatatud pärast labetalooli massiivset
suukaudset üleannustamist.

Ravi
Patsient tuleb panna lamama, jalad keha tasapinnast kõrgemal.

Bronhospasmi leevendamiseks võib manustada inhaleeritavat β2-agonisti. Bradükardia korral
manustada veeni 0,25...3 mg atropiini, südamepuudulikkuse korral südameglükosiidi ja diureetikumi.

Hemodünaamika parandamiseks võib noradrenaliini (või isoprenaliini) manustada algul 5...10 µg ning
korrata annust vastavalt vajadusele. Noradrenaliini võib manustada ka tilkinfusioonina kiirusega 5 µg
minutis, kuni rahuldava toime ilmnemiseni.

Raske üleannustamise korral võib vajalikuks osutuda glükagooni veeni manustamine: alguses

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: alfa- ja beeta-adrenoblokaatorid;
ATC-kood: C07AG01

Toimemehhanism
Labetalool langetab vererõhku blokeerides perifeersed alfa-adrenoretseptorid arterioolides,
vähendades sellega perifeerset vastupanu ja tänu samaaegsele beetablokaadile kaitseb südant
reflektoorse sümpaatilise reaktsiooni eest, mis vastasel korral esineks.
Farmakodünaamilised toimed
Südame minutimaht ei vähene oluliselt puhkeolekus või pärast mõõdukat koormust. Süstoolse
vererõhu tõus koormusel väheneb, kuid vastavad muutused diastoolses rõhus on oma olemuselt
normaalsed.

Patsientidel, kellel koos hüpertensiooniga esineb stenokardia, langetab vähenenud perifeerne
vastupanu südame järelkoormust ja hapnikutarvet. Kõik need toimed peaksid olema kasulikud
hüpertensiivsetele patsientidele ja neile, kellel kaasneb ka stenokardia.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Labetalool imendub seedetraktist kiiresti, maksimaalne plasmatase saavutatakse 1 kuni 2 tunni
möödumisel suukaudsest manustamisest. Esineb oluline esmase passaaži metabolism, mis viib umbes
25% biosaadavuseni, kuid esinevad olulised variatsioonid.

Jaotumine
Umbes 50% veres leiduvast labetaloolist on seotud valkudega. Loomkatsetes läbib
hematoentsefaalbarjääri ainult ebaoluline kogus labetalooli. Labetalool läbib platsentat ja eritub
rinnapiima.

Metabolism
Labetalool metaboliseerub peamiselt konjugeerumise teel mitteaktiivseteks
glükuroniidmetaboliitideks.

Eliminatsioon
Glükuroniidmetaboliidid eritatakse nii uriini kui sapi kaudu rooja. Labetalooli plasma poolväärtusaeg
on umbes 4 tundi.

Patsientide eripopulatsioonid
- Neerukahjustus
Labetalool ei mõjuta negatiivselt neerufunktsiooni ja on äärmiselt sobiv kasutamiseks neeruhaigusega
hüpertensiivsetel patsientidel.
- Maksakahjustus
Suukaudse manustamise järgselt läbib labetalool olulise, kuid varieeruva esmase maksapassaaži.
Uuringus, kus osales 10 histoloogiliselt tõestatud maksatsirroosiga patsienti, suurenes suukaudse
labetalooli ekspositsioon ligikaudu kolm korda tervete kontrollisikutega võrreldes. Individuaalne
varieeruvus nii patsientide kui kontrollisikute seas oli suur (ligikaudu 2,5-kordne). Maksakahjustusega
patsiendid võivad vajada labetalooli väiksemaid suukaudseid annuseid (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilised uuringud ei ole näidanud labetalooli mutageenset ega kartsinogeenset toimet.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, veevaba laktoos, magneesiumstearaat. Tableti kate:
hüpromelloos 5cP, denatureeritud tööstuslik alkohol, naatriumbensoaat, titaandioksiid (E171),
päikeseloojangukollane FCF (E110), , puhastatud vesi.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tabletid on polüpropüleenist purgis, mis on suletud polüetüleenist korgiga. Pakendis on 50 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravim tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. Müügiloa hoidja

Aspen Pharma Trading Limited
12/13 Exchange Place
I.F.S.C
Dublin 1
Iirimaa


8. Müügiloa number

107595

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

23.08.2000/28.03.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud: aprillis 2012