TOBRADEX

Toimeained: deksametasoon+tobramütsiin

Ravimi vorm: silmasalv

Ravimi tugevus: 1mg+3mg 1g 3.5g 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TOBRADEX ja milleks seda kasutatakse

TOBRADEX'i kasutatakse katarakti operatsiooniga seotud põletiku ärahoidmiseks ja raviks ning
võimaliku infektsiooni ärahoidmiseks täiskasvanutel ning 2-aastastel ja vanematel lastel.

TOBRADEX kuulub kortikosteroidide ja infektsioonivastaste kombineeritud ravimite gruppi.
Kortikosteroidid (antud juhul deksametasoon) aitavad ära hoida ja leevendada silmas esinevat
põletikku. Infektsioonivastased ained (antud juhul tobramütsiin) avaldavad toimet silma(de)s
infektsiooni tekitavatele väga erinevatele mikroorganismidele.

2. Mida on vaja teada enne TOBRADEX võtmist

Ärge kasutage TOBRADEX'i:
- kui olete deksametasooni, tobramütsiini või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud
lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui te arvate, et teil võib olla:

- Herpes simplex keratiit, rõuged, tuulerõuged või mõni muu silma viirusinfektsioon

- silma tuberkuloos

- silmahaigus, mille põhjuseks on mõni seeninfektsioon.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- Kui teil tekib TOBRADEX’i kasutamisel allergiline reaktsioon, nt silmalau sügelus, turse või
silma punetus, katkestage ravimi kasutamine ja pidage nõu oma arstiga. Teil võib esineda
ülitundlikkust või allergiat ka teiste paikselt või süsteemselt kasutatavate aminoglükosiidi tüüpi
antibiootikumide suhtes.
- Kui teie sümptomid on ägenenud või tekkisid järsku uuesti, pidage palun nõu oma arstiga. Selle
ravimi kasutamise ajal võite olla vastuvõtlikum silmainfektsioonidele.
- Kui teid ravitakse lisaks TOBRADEX’ile veel mingi antibiootikumi, sh ka suukaudsega,
konsulteerige oma arstiga.
- Kui te kasutate TOBRADEX’i pikema aja jooksul, võib teil esineda:

- suurenenud vastuvõtlikkus silmainfektsioonidele

- silmasisese rõhu tõus ühes või mõlemas silmas

- teil võib tekkida kae (katarakt)
- TOBRADEX’i kasutamise ajal on vaja regulaarselt kontrollida silmasisest rõhku. Pidage nõu
oma arstiga. See on eriti tähtis laste puhul, sest risk kortikosteroidide poolt põhjustatud
silmasisese rõhu tõusuks on laste puhul suurem ning see võib areneda kiiremini kui
täiskasvanutel. Pidage nõu oma arstiga, eriti kui tegemist on lapsega.
- Silmatilkade koostisse kuuluvad steroidid võivad aeglustada silma haavade paranemist.
- Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on seisund, mille
puhul esineb silma kudede õhenemine.
- Kui te kannate kontaktläätsi:
Kontaktläätsede (kõvade või pehmete) kandmine pole silmainfektsiooni ajal soovitatav.

Muud ravimid ja TOBRADEX
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.
Kui te kasutate ka teisi silmatilku või silmasalve, oodake vähemalt 5 minutit, enne kui manustate
järgmise ravimi. Silmasalvid manustatakse viimasena.
TOBRADEX’i kasutamine koos teiste ravimitega võib suurendada mis tahes kõrvaltoimete ägedust.
Antibiootikumi (tobramütsiin) ja teiste süsteemsete, suukaudsete või paiksete ravimite kasutamine
võib kahjustada närvisüsteemi, kõrvu ja neere.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja imetamise ajal ei ole TOBRADEX'i kasutamine soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Võib juhtuda, et teie nägemine on vahetult pärast TOBRADEX salvi manustamist häiritud. Ärge
juhtige liiklusvahendit või töötage masinatega, kuni see on möödunud.

3. Kuidas TOBRADEX võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on väike kogus (ligikaudu 1,5 cm pikkune riba) salvi haige silma konjunktivaalkotti
kuni 3…4 korda päevas. Ravikuuri kestuse määrab teie raviarst.

Kasutamine lastel
TOBRADEX salvi tohib kasutada 2-aastastel ja vanematel lastel samades annustes nagu
täiskasvanutel. Alla 2-aastaste laste puhul ei ole ravimi ohutus ja efektiivsus tõestatud, andmed
puuduvad.

Kasutage TOBRADEX salvi ainult silma(desse) manustamiseks.
Kui palju salvi kasutada
Vt eespool.

1. Võtke TOBRADEX’i tuub ja peegel.
2. Peske oma käed.
3. Avage tuub.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Hoidke tuubi pöidla ja keskmise sõrme vahel.

5. Kuidas TOBRADEX säilitada

Painutage pea taha. Tõmmake puhta sõrmega silma alalaug eemale, kuni tekib 'tasku' silmalau ja
silma vahele. Salviriba manustatakse sinna (joonis 1).

6. Pakendi sisu ja muu teave

Viige tuubi otsik silmale lähemale. Vajadusel kasutage peeglit.
7. Ärge puudutage tuubi otsikuga silma, silmalaugu, ega teisi pindu. Salv võib saastuda.
8. Salviriba väljutamiseks vajutage kergelt tuubile (joonis 2).
9. Pärast TOBRADEX'i kasutamist vabastage alumine silmalaug, pilgutage paar korda silmi, et salv
kataks kogu silma pealispinna. Sulgege silm(ad) mõneks sekundiks - nii väldite TOBRADEX'i
imendumist mujale organismi.
10. Kui peate kasutama salvi mõlemas silmas, korrake samu võtteid.
11. Sulgege tuub kindlalt korgiga kohe pärast ravimi kasutamist.
12. Kasutage korraga ainult ühte tuubi.

Kui salv läheb silmast mööda, proovige uuesti.

Kui te unustate TOBRADEX’i kasutada
Jätkake ravimi kasutamist plaanipäraselt. Kui aeg on niikaugel, et varsti peaks manustama järgmise
annuse, jätke unustatud annus vahele ja jätkake tavalise ravirežiimiga. Kahekordse annuse
manustamine unustatud korra tasategemiseks ei ole lubatud.

Kui te kasutate TOBRADEX’i rohkem kui ette nähtud
Vajadusel võib TOBRADEX’i silma(de)st sooja veega välja pesta. Ärge pange salvi silma enne, kui
on aeg manustada järgmine plaanipärane annus.

Kui te kasutate lisaks teisi silmaravimeid, peab kahe järjestikuse ravimi manustamise vahe olema
kümme kuni viisteist minutit, salv manustatakse alati viimasena.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4.
Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

TOBRADEX silmasalvi kasutamisel on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000st)
Kõrvaltoimed silmas: silmasisese rõhu tõus ühes või mõlemas silmas, valu silmas, sügelus silmas,
ebamugavustunne silmas, silmaärritus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esineb 1 kuni 10 kasutajal 10 000st)
Kõrvaltoimed silmas: allergiline reaktsioon silmas, hägune nägemine, kuivsilmsus, silma pindmise
kihi põletik, punetus.
Üldised kõrvaltoimed: halb maitse suus.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
Kõrvaltoimed silmas: silmalau turse, silmalau punetus, pupilli laienemine, suurenenud pisaravool.
Üldised kõrvaltoimed: allergia (ülitundlikkus), pearinglus, peavalu, iiveldus, ebamugavustunne kõhus,
lööve, sügelus, näo turse.

Kui kõrvaltoimed on kergemat laadi, on ravi jätkamine tavaliselt lubatud. Kahtluse korral pidage siiski
nõu oma raviarsti või apteekriga.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


5.
Kuidas TOBRADEX’i säilitada

Ravimtuub tuleb ära visata 4 nädalat pärast esimest avamist, et vältida salvi saastumist. Kirjutage tuubi
avamise kuupäev allolevale reale.

Avatud: ..............................

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Mitte hoida külmkapis.

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil („EXP“) ja pakendil
(„Kõlblik kuni”). Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6.


Mida TOBRADEX sisaldab
- Toimeained on tobramütsiin ja deksametasoon. 1 g salvi sisaldab 3 mg tobramütsiini ja 1 mg
deksametasooni.
- Teised koostisosad on veevaba klorobutanool, vedel parafiin (mineraalõli) ja valge vaseliin.

Kuidas TOBRADEX välja näeb ja pakendi sisu
TOBRADEX on valge kuni kollakasvalge homogeenne salv, mis tarnitakse pakendis, mis sisaldab
plastotsiku ja plastkorgiga 3,5 g tuubi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja
s.a. ALCON-COUVREUR n.v.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgia

Tootjad
s.a. ALCON-COUVREUR n.v.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgia

ja

Alcon Cusi S.A.
Camil Fabra No. 58
08320- El Masnou
Barcelona
Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Alcon Eesti
Tööstuse 47A - 71
10416 Tallinn
Eesti
Telefon: 6 313 214
Faks: 6 313 215

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

TOBRADEX 3 mg/g / 1 mg/g silmasalv

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g salvi sisaldab 3 mg tobramütsiini ja 1 mg deksametasooni.
INN. Tobramycinum, dexamethasonum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Silmasalv.

TOBRADEX on valge kuni kollakasvalge homogeenne salv.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Katarakti operatsiooniga seotud põletiku ennetamine ja ravi ning infektsioonide profülaktika
täiskasvanutel ja 2-aastastel ning vanematel lastel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Silma manustamiseks.


Noorukid ja täiskasvanud, sh eakad
Väike kogus (ligikaudu 1,5 cm pikkune riba) salvi tuleb ühe või mõlema (haigusest haaratud) silma
konjunktivaalkotti manustada 3 või 4 korda ööpäevas. Vastavalt kliiniliste sümptomite kadumisele
võib manustamise sagedust järk-järgult vähendada. Ravi ei tohi lõpetada enne täielikku paranemist.

Enne magamaminekut võib kasutada silmasalvi ja päevasel ajal TOBRADEX silmatilku,
suspensiooni.

Pärast ravimi manustamist on soovitatav silm sulgeda. See vähendab silma manustatavate ravimite
süsteemset imendumist ja süsteemsete kõrvaltoimete tekkimise võimalust.

Soovitav on korrapäraselt kontrollida silmasisest rõhku.

Teiste paiksete silmaravimite samaaegsel kasutamisel peab kahe ravimi manustamise vahe olema 10
kuni 15 minutit. Salv manustatakse alati järjekorras viimasena.

Lapsed
TOBRADEX suspensiooni ja salvi võib kasutada 2-aastastel ja vanematel lastel samades annustes
nagu täiskasvanutel. Hetkel olemasolevad andmed on esitatud lõigus 5.1. Ravimi ohutus ja efektiivsus
alla 2-aastastel lastel ei ole tõestatud, andmed puuduvad.

Maksa- ja neerukahjustus
TOBRADEX’i toimet nendel patsiendigruppidel ei ole uuritud. Sellele vaatamata pole annuse
korrigeerimine vajalik, sest tobramütsiini paiksel manustamisel on süsteemne imendumine vähene.


Et vältida tuubi otsa ja salvi saastumist, tuleb jälgida, et tuubi otsaga ei puudutata silmalauge, sellega
piirnevaid alasid või teisi pindu.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Herpes simplex keratiit

Vaccinia, Varicella poolt põhjustatud ja teised sarvkesta ja konjunktiivi viirusinfektsioonid.

Silma mükobakteriaalne infektsioon, mille võivad teiste hulgas põhjustanud olla Mycobacterium
tuberculosis, Mycobacterium leprae, Mycobacterium avium.

Silmastruktuuride seenhaigused.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ainult silmas kasutamiseks. Mitte süstimiseks või neelamiseks.

Oftalmoloogiliste steroidide pikaajalise kasutamise tagajärjel võib tekkida silmasisese rõhu
tõus/glaukoom koos nägemisnärvi kahjustuse, nägemisteravuse ja vaatevälja defektiga ning tagumine
subkapsulaarne katarakt. Vastuvõtlikel patsientidel võib silmasisene rõhk tõusta ka tavalise
annustamise korral. Patsientidel, kes saavad pika-ajalist ravi oftalmoloogiliste kortikosteroididega,
tuleb rutiinselt ja sageli kontrollida silmasisest rõhku. See on eriti tähtis deksametasooni sisaldavaid
preparaate saavate laste puhul, sest alla 6-aastastel lastel on suurem risk steroidide poolt põhjustatud
silma hüpertensiooni tekkeks, mis võib ilmneda kiiremini kui täiskasvanute reaktsioon steroidide
kasutamisele. Ravimi manustamise sagedus ja ravi kestus peavad olema hoolikalt kaalutletud ning
alates ravi alustamisest tuleb jälgida silmasisest rõhku, olles teadlik, et lastel ilmneb risk steroidide
poolt põhjustatud silmasisese rõhu tõusuks kiiremini ja intensiivsemalt.

Mõnedel patsientidel võib esineda tundlikkust paikselt manustatavate aminoglükosiidide suhtes. Kui
selle ravimi kasutamise ajal tekib ülitundlikkus, tuleb ravi lõpetada.
Esineda võib ristuv ülitundlikkus muude aminoglükosiididega, eriti kanamütsiini, gentamütsiini ja
neomütsiiniga, seetõttu tuleb meeles pidada, et patsientidel, kellel on tekkinud ülitundlikkus
tobramütsiini paikse ravimvormi suhtes, võib esineda ülitundlikkus ka teiste lokaalselt ja/või
süsteemselt manustatavate aminoglükosiidide suhtes.
Süsteemsete aminoglükosiididega ravitud patsientidel on esinenud tõsiseid kõrvaltoimeid, sh
neurotoksilisus, ototoksilisus ja nefrotoksilisus. Samaaegsel kasutamisel on soovitav ettevaatus.
Kui TOBRADEX’i manustatakse samaaegselt süsteemsete aminoglükosiididega, tuleb jälgida ravimi
seerumikontsentratsiooni.

Kortikosteroidid võivad vähendada resistentsust ning olla abiks bakteriaalsete, viiruslike või
seeninfektsioonide kontrolli alla saamisel. Paikselt manustatavad kortikosteroidid võivad maskeerida
infektsiooni kliinilist pilti, takistades antibiootikumi ebaefektiivsuse äratundmist või alla suruda
ülitundlikkust tootes olevate ainete suhtes. Seeninfektsiooni tuleb kahtlustada patsientidel, kellel on
püsiv sarvkesta haavandumine ning kes on saanud või saavad ravi paiksete kortikosteroididega.
Seeninfektsiooni tekkimisel tuleb kortikosteroid-ravi katkestada ning kasutada muud sobivat ravimit.

Antibiootikumide, sh tobramütsiini pika-ajaline kasutamine võib põhjustada mittetundlike
mikroorganismide, k.a seente vohamist. Superinfektsiooni esinemisel tuleb rakendada sobivat ravi.

Sarvkesta või skleera õhenemist põhjustavate haiguste korral võib steroidide lokaalne kasutamine esile
kutsuda perforatsioone.

Paikselt silma manustatavad kortikosteroidid, sh ka silmasalvid, võivad aeglustada sarvkesta haavandi
paranemist.

Kontaktläätsi pole silmapõletiku või -nakkuse ravi ajal soovitatav kanda. Seetõttu peab soovitama
patsientidele kontaktläätsi mitte kanda ravi ajal.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimi paiksel silma manustamisel ei ole esinenud kliiniliselt olulisi koostoimeid.

Aminoglükosiidi (tobramütsiini) ja muude süsteemselt, suukaudselt või paikselt manustatavate neuro-,
oto- või nefrotoksiliste ainete samaaegsel ja/või järjestikusel kasutamisel võib nende toksilisus
muutuda aditiivseks ning seetõttu tuleb selliseid kombinatsioone võimalusel alati vältida.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Fertiilsus
Paikselt silma manustatava TOBRADEX'i mõju inimese fertiilsusele ei ole uuritud.

Rasedus
Paikselt silma manustatava tobramütsiini ja deksametasooni kasutamise kohta rasedatel andmed
puuduvad või on piiratud. Loomkatsetes on tõestatud reproduktiivtoksiline toime kortikosteroidide ja
tobramütsiini süsteemsel manustamisel (vt lõik 5.3).
TOBRADEX’i pole raseduse ajal soovitatav kasutada.

Imetamine
Ei ole teada, kas paikselt silma manustatav tobramütsiin ja deksametasoon erituvad inimese
rinnapiima. Küll aga erituvad kortikosteroidid ja tobramütsiin inimese rinnapiima pärast süsteemset
manustamist. Riski rinnaga toidetavale lapsele ei saa välistada. Süsteemselt manustatud
kortikosteroidid imenduvad inimese rinnapiima hulkades, mis võivad mõjutada rinnaga toidetavat last.
Siiski jõuab paikselt manustatud ravimit organismi vähe. Tuleb otsustada, kas rinnaga toitmine lõpetada
või katkestada ravi TOBRADEX'iga, arvestades rinnaga toitmise kasu lapsele ning ravist saadavat
kasu naisele.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

TOBRADEX'il pole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele või on see toime väga
vähene. Nagu teistegi silmasalvidega, võib patsiendil esineda ajutist nägemisteravuse langust või teisi
nägemishäireid, mis võivad mõjutada võimet juhtida liiklusvahendit või töötada masinatega. Kuni
nägemisteravuse taastumiseni ei tohi juhtida liiklusvahendit ega masinatega töötada.

4.8. Kõrvaltoimed

Järgnevalt on loetletud kõrvaltoimed, millest teatati TOBRADEX'i kliinilistes uuringutes.
Kõrvaltoimed on liigitatud vastavalt esinemissagedusele: väga sage (>1/10), sage (>1/100 kuni <1/10),
aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100), harv (>1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000) või teadmata
(ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud
tõsiduse vähenemise järjekorras.

Silma kahjustused
Aeg-ajalt: silmasisese rõhu tõus, valu silmas, punktkeratiit, silmalau turse, sügelus silmas,
ebamugavustunne silmas, silma ärritus, silma vesitsemine, silmalau punetus ja erüteem.

Harv: keratiit, silma allergia, hägune nägemine, kuivsilmsus, silma hüpereemia

Seedetrakti häired
Harv: düsgeusia

Turuletulekujärgsed teated
Kõrvaltoimed silmas, mis on ilmnenud turuletulekujärgsel perioodil ja millest ei ole teatatud
TOBRADEX’iga teostatud eelnevates kliinilistes uuringutes: ülitundlikkus, pearinglus, peavalu,
müdriaas, suurenenud pisaravool, iiveldus ja ebamugavustunne kõhus, lööve, näo turse ja naha
kihelus.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus
Kui paikselt manustatavat tobramütsiini manustatakse samaaegselt süsteemselt manustatavate
aminoglükosiididega, tuleb hoolikalt jälgida ravimite seerumikontsentratsioone (vt lõik 4.4).

Steroidkomponendi tõttu on sarvkesta või skleera õhenemist põhjustavate haiguste korral
perforatsioonirisk kõrgem, eriti pärast pikemat ravi (vt lõik 4.4).

Paikselt silma manustatav steroid võib põhjustada silmasisese rõhu tõusu ning kahjustada
nägemisnärvi, põhjustada nägemisteravuse vähenemist ning vaatevälja defekte, tagumise
subkapsulaarse katarakti teket (vt lõik 4.4).

Pärast steroidide ja antibiootikumide kooskasutamist on täheldatud sekundaarse infektsiooni teket.
Steroidide pikaajalise kasutamise korral tekivad sageli sarvkesta seeninfektsioonid. Seeninfektsiooni
võimalikkust tuleb kaaluda alati, kui tegemist on sarvkesta püsiva haavandumisega pärast steroidravi.
Samuti esineb sekundaarset silmainfektsiooni pärast peremeesorganismi reaktsioonide allasurumist.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Selle preparaadi omaduste tõttu ei ole oodata mingeid toksilisi toimeid ravimi okulaarsel
üleannustamisel ega ühe pudeli/tuubi sisu kogemata allaneelamisel. Üleannustamise juhtudest pole
teatatud.

TOBRADEX’i lokaalse üleannuse võib silma(de)st sooja veega välja pesta.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: põletiku- ja infektsioonivastaste ainete kombinatsioonid;
kortikosteroidide ja infektsioonivastaste ainete kombinatsioonid.

ATC kood: S01CA01

TOBRADEX’il on kahesuunaline toime: põletikuliste sümptomite suprimeerimine tugeva
kortikosteroidkomponendi deksametasooni kaudu ning infektsioonivastane toime antibiootikumi
tobramütsiini tõttu.

Toimemehhanism
Tobramütsiin on kiire toimega bakteritsiidne aminoglükosiid. Selle toimeks on polüpeptiidide
kokkupaneku inhibeerimine ja ribosoomide sünteesi pärssimine bakterirakus.

Resistentsuse mehhanism
Resistentsus tobramütsiini vastu tekib mitme erineva mehhanismi kaudu: 1) ribosomaalse alamühiku
muutused bakterirakus; 2) tobramütsiini transpordi takistamine bakterirakku ja 3) tobramütsiini
inaktivatsioon adenüleerivate, fosforüleerivate ja atsetüleerivate ensüümkaskaadide abil.
Inaktiveerivate ensüümide tootmise geneetiline info võib edasi kanduda bakterite kromosoomidesse
või plasmiididesse. Esineda võib ristresistentsust teiste aminoglükosiididega.

Piirkontsentratsioonid
Paikselt manustataval tobramütsiinil pole ametlikke piirkontsentratsioone.

Tundlikkus
Allpool toodud teave annab vaid umbkaudsed juhised selle kohta, kas mikroorganismid võivad olla
TOBRADEX’is oleva tobramütsiini suhtes tundlikud. Järgnevalt on loetletud bakteriliigid, mida on
leitud silma välispinna infektsioonide, nt konjunktiviidi puhul.

Omandatud resistentsuse levimus võib teatavate bakteriliikide puhul geograafiliselt ja ajaliselt
varieeruda ning soovitatav on resistentsuse kohta hankida kohalikku teavet, eriti juhul, kui ravitakse
raskeid infektsioone. Kui kohalik resistentsuse levimus on selline, kus tobramütsiini kasutamine
kasvõi mõne infektsiooni tüübi puhul on küsitav, tuleb vajadusel küsida nõu ekspertidelt.

TAVALISELT VASTUVÕTLIKUD LIIGID

Aeroobsed gram-positiivsed mikroorganismid
Bacillus cereus
Bacillus megaterium
Bacillus pumilus
Bacillus thuringiensis
Corynebacterium accolens
Corynebacterium bovis
Corynebacterium macginleyi
Corynebacterium pseudodiphtheriticum
Kocuria kristinae
Kocuria rhizophila
Staphylococcus aureus (metitsilliinitundlik - MSSA)
Staphylococcus epidermidis (metitsilliinitundlik - MSSE)
Staphylococcus haemolyticus (metitsilliinitundlik - MSSH)
Staphylococcus, muud koagulaasnegatiivsed spp. (metitsilliinitundlik - CONS)

Aeroobsed gram-negatiivsed mikroorganismid
Acinetobacter baumannii
Acinetobacter junii
Acinetobacter ursingii
Citrobacter koseri
Escherichia coli
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Moraxella catarrhalis
Moraxella oslonensis
Morganella morganii
Neisseria perflava
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Serratia liquifaciens

LIIGID, MILLE PUHUL VÕIB OMANDATUD RESISTENTSUS OLLA PROBLEEM

Staphylococcus aureus (metitsilliinile resistentne - MRSA)
Staphylococcus epidermidis (metitsilliinile resistentne - MRSE)
Staphylococcus haemolyticus (metitsilliinile resistentne - MRSH)
Staphylococcus, muud koagulaasnegatiivsed spp. (metitsilliinile resistentne - CONS)
Serratia marcescens
LOOMUPÄRASELT RESISTENTSED ORGANISMID

Aeroobsed gram-positiivsed mikroorganismid
Enterococci faecalis
Streptococcus mitis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Streptococcus sanguis

Aeroobsed gram-negatiivsed mikroorganismid
Chryseobacterium indologenes
Haemophilus influenzae
Stenotrophomonas maltophilia

Anaeroobsed bakterid
Propionibacterium acnes


Deksametasoon on keskmise tugevusega kortikosteroid, mis tungib hästi silma kudedesse.
Kortikosteroididel on põletikuvastane ning vasokonstriktoorne toime. Need suruvad alla põletikulist
vastust ning sümptomeid mitmete haiguste puhul, ilma neid haigusi etioloogiliselt ravimata.

Lapsed
TOBRADEX silmatilkade ja silmasalvi ohutus ja efektiivsus lastel on leidnud tõestust laiaulatusliku
kliinilise kogemuse põhjal, kuid andmed on siiski piiratud. Bakteriaalse konjunktiviidi raviks
kasutatava TOBRADEX suspensiooni kliinilises uuringus said 29 pediaatrilist patsienti vanuses
1…17 aastat raviks 1 või 2 tilka TOBRADEX'i iga 4 või 6 tunni järel 5 või 7 päeva jooksul. Selles
uuringus ei täheldatud mingeid erinevusi täiskasvanute ja laste ohutusprofiilide vahel.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Deksametasoon
TOBRADEX silmasalviga ei ole kliinilisi farmakokineetika uuringuid läbi viidud. TOBRADEX
silmatilkadega ja suspensiooniga läbi viidud uuringud on näidanud, et pärast ravimi lokaalset silma
manustamist satub vähesel määral deksametasooni süsteemsesse ringlusse. Pärast ühe tilga
TOBRADEX’i manustamist mõlemasse silma neli korda ööpäevas kahel järjestikusel päeval oli
ravimi sisaldus plasmas vahemikus 220...888 pg/ml (keskmiselt 555 ± 217 pg/ml).

Deksametasoon elimineerub metaboliitidena. Ligikaudu 60% annusest on uriinis tuvastatav 6-β-
hüdroksüdeksametasoonina. Esialgset deksametasooni uriinis ei leidu. Plasma eliminatsiooni
poolväärtusaeg on suhteliselt lühike, 3...4 tundi. Deksametasoon seondub ligikaudu 77...84% ulatuses
seerumi albumiiniga. Kliirens on vahemikus 0,111...0,225 l/h/kg ja jaotusruumala on 0,576...1,15 l/kg.
Deksametasooni suukaudne biosaadavus on ligikaudu 70%.

Tobramütsiin
TOBRADEX silmasalviga ei ole kliinilisi farmakokineetika uuringuid läbi viidud. Uuringud
TOBRADEX silmatilkadega, suspensiooniga on näidanud, et ravimi paiksel manustamisel on
tobramütsiini süsteemne imendumine vähene. Pärast ühe tilga TOBRADEX’i manustamist mõlemasse
silma 4 korda ööpäevas kahel järjestikusel päeval ei olnud 9 patsiendil 12-st tobramütsiini sisaldus
plasmas mõõdetav. Kõige kõrgem määratud kontsentratsioon oli 0,25 µg/ml, mis on kaheksa korda
madalam kui kontsentratsioon 2 µg/ml, mis jääb alla nefrotoksilise ohu läve.

Tobramütsiin eritub kiiresti ja ulatuslikult uriiniga glomerulaarfiltratsiooni teel, peamiselt esialgse
ravimina. Plasma poolväärtusaeg on ligikaudu kaks tundi, kusjuures kliirens on 0,04 l/h/kg ja
jaotusruumala 0,26 l/kg. Tobramütsiini seonduvus plasmavalkudega on väike, alla 10%. Tobramütsiini
suukaudne biosaadavus on madal (<1%).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Mõlema toimeaine süsteemse toksilisuse profiil on hästi tõestatud. Süsteemset eksponeeritust
tobramütsiinile toksilistes annustes, mis ületavad tunduvalt silmas lokaalselt kasutatavad annused,
võib seostada nefro- ja ototoksilisusega. Deksametasooni süsteemne ringlus võib põhjustada
kõrvaltoimeid, mis meenutavad glükokortikosteroidide balansihäireid. Küülikutega läbiviidud
TOBRADEX silmasuspensiooni korduvannuste toksilisuse uuringud näitasid süsteemseid
kortikosteroidseid toimeid, kuid kasutatud annused ületasid sedavõrd inimesel süsteemselt ringleva
aine hulga, et need tulemused on kliiniliselt vähetähtsad. Kui TOBRADEX’i kasutatakse soovitustele
vastavalt, on selliste kõrvaltoimete esinemine ebatõenäoline.

Mutageensus
In vitro ja in vivo läbiviidud uuringutes mõlema toimeainega mutageense toime kohta tõendeid ei
leitud.

Teratogeensus
Tobramütsiin läbib platsentaarbarjääri ning imendub loote vereringesse ja amnionivedelikku.
Loomuuringutes, milles emasloomadele manustati süsteemselt loote organogeneesi ajal tobramütsiini
suuri annuseid, on loodetel täheldatud nefro- ja ototoksilisuse teket. Teistes uuringutes, milles
manustati parenteraalselt rottidele ja küülikutele tobramütsiini annustes kuni 100 mg/kg/ööpäevas
(>400-kordne maksimaalne kliiniline annus), ei ilmnenud mingeid tõendeid viljakuse ega loote
kahjustuste kohta.

Loomuuringutes on tuvastatud kortikosteroidide teratogeensus. Tiinetele küülikutele 0,1%-lise
deksametasooni preparaadi silma manustamisel oli tulemuseks looteanomaaliate sagenemine ja
üsasisese kasvu peetus. Kroonilist deksametasoonravi saavatel rottidel on täheldatud loote
kasvupeetust ja loote suremuse tõusu.

TOBRADEX'i kartsinogeense potentsiaali hindamiseks ei ole uuringuid läbi viidud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Klorobutanool, veevaba
Vedel parafiin (mineraalõli)
Valge vaseliin

6.2. Sobimatus

Puuduvad spetsiifilised sobivusuuringud.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Visata ära 4 nädalat pärast esmast avamist.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Mitte hoida külmkapis.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Epoksüfenoolalumiiniumist tuub koos polüetüleenist otsiku ja polüetüleenkorgiga.

Karp, mis sisaldab ühte 3,5 g tuubi.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele

7. Müügiloa hoidja

s.a. ALCON-COUVREUR n.v.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgia

8. Müügiloa number

466805

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

04.02.2005/28.01.2015

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2015