TOBRADEX

Toimeained: deksametasoon+tobramütsiin

Ravimi vorm: silmatilgad, suspensioon

Ravimi tugevus: 1mg+3mg 1ml 5ml 1TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TOBRADEX ja milleks seda kasutatakse

TOBRADEX'i kasutatakse katarakti operatsiooniga seotud põletiku ärahoidmiseks ja raviks ning
võimaliku infektsiooni ärahoidmiseks täiskasvanutel ning 2-aastastel ja vanematel lastel.

TOBRADEX kuulub kortikosteroidide ja infektsioonivastaste kombineeritud ravimite gruppi.
Kortikosteroidid (antud juhul deksametasoon) aitavad ära hoida ja leevendada silmas esinevat
põletikku. Infektsioonivastased ained (antud juhul tobramütsiin) avaldavad toimet väga erinevatele
silma(de)s infektsiooni tekitavatele mikroorganismidele.

2. Mida on vaja teada enne TOBRADEX võtmist

Ärge kasutage TOBRADEX'i:
- kui olete deksametasooni, tobramütsiini või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud
lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui te arvate, et teil võib olla

- Herpes simplex keratiit, rõuged, tuulerõuged või mõni muu silma viirusinfektsioon

- silma tuberkuloos

- silmahaigus, mille põhjuseks on mõni seeninfektsioon.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- Kui teil tekib TOBRADEX’i kasutamisel allergiline reaktsioon, nt silmalau sügelus, turse või
silma punetus, katkestage ravimi kasutamine ja pidage nõu oma arstiga. Teil võib esineda
ülitundlikkust või allergiat ka teiste paikselt või süsteemselt kasutatavate aminoglükosiidi tüüpi
antibiootikumide suhtes.
- Kui teie sümptomid on ägenenud või tekkisid järsku uuesti, pidage palun nõu oma arstiga. Selle
ravimi kasutamise ajal võite olla vastuvõtlikum silmainfektsioonidele.
- Kui teid ravitakse lisaks TOBRADEX’ile veel mingi antibiootikumi, sh ka suukaudsega,
konsulteerige oma arstiga.
- Kui te kasutate TOBRADEX’i pikema aja jooksul, võib teil esineda:

- suurenenud vastuvõtlikkus silmainfektsioonidele

- silmasisese rõhu tõus ühes või mõlemas silmas

- teil võib tekkida kae (katarakt)
- TOBRADEX’i kasutamise ajal on vaja regulaarselt kontrollida silmasisest rõhku. Pidage nõu
oma arstiga. See on eriti tähtis laste puhul, sest risk kortikosteroidide poolt põhjustatud
silmasisese rõhu tõusuks on laste puhul suurem ning see võib areneda kiiremini kui
täiskasvanutel. Pidage nõu oma arstiga, eriti kui tegemist on lapsega.
- Silmatilkade koostisse kuuluvad steroidid võivad aeglustada silma haavade paranemist.
- Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on seisund, mille
puhul esineb silma kudede õhenemine.

Kui te kannate pehmeid kontaktläätsi, ärge tilgutage ravimit silma, kui kontaktläätsed on silmas.
Oodake 15 min pärast tilgutamist, enne kui panete kontaktläätsed silma tagasi. TOBRADEX sisaldab
säilitusainena bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada pehmete kontaktläätsede värvimuutust.

Siiski on oluline teada, et läätsede kandmine ei ole silmainfektsiooni ajal lubatud.

Lapsed
Selle ravimi kasutamise ohutust ja efektiivsust alla 1-aastastel lastel ei ole tõestatud. Ravimi
manustamisel üle 1-aastastele lastele järgige raviarsti ettekirjutusi.

Muud ravimid ja TOBRADEX
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.
Kui te kasutate ka teisi silmatilku või silmasalve, oodake vähemalt 5 minutit, enne kui manustate
järgmise ravimi. Silmasalvid manustatakse viimasena.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Võib juhtuda, et teie nägemine on vahetult pärast TOBRADEX'i tilgutamist häiritud. Ärge juhtige
liiklusvahendit või töötage masinatega, kuni see on möödunud.

TOBRADEX sisaldab bensalkooniumkloriidi
TOBRADEX silmatilkade koostisse kuuluv säilitusaine (bensalkooniumkloriid) võib põhjustada
silmaärritust. Samuti on teada, et see muudab pehmete kontaktläätsede värvust.

3. Kuidas TOBRADEX võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaliseks annuseks on üks või kaks tilka ühte või mõlemasse silma iga nelja kuni kuue tunni järel.
Ravikuuri kestuse määrab raviarst.

Kasutamine lastel
TOBRADEX suspensiooni tohib kasutada 2-aastastel ja vanematel lastel samades annustes nagu
täiskasvanutel. Alla 2-aastaste laste puhul ei ole ravimi ohutus ja efektiivsus tõestatud, andmed
puuduvad.

Kasutage TOBRADEX silmatilku ainult silma tilgutamiseks.1


1. Võtke kätte TOBRADEX'i pudel ja peegel.
2. Peske oma käed.
3. Loksutage pudelit.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Avage pudel. Kui äratõmmatav kinnitusrõngas on pärast korgi eemaldamist lahti tulnud, eemaldage
see enne ravimi kasutamist.

5. Kuidas TOBRADEX säilitada

Hoidke pudelit suunaga allapoole pöidla ja keskmise sõrme vahel (joonis 1).

6. Pakendi sisu ja muu teave

Painutage pea taha. Tõmmake puhta sõrmega silma alalaug eemale, kuni tekib 'tasku', kuhu tuleb
ravimit tilgutada (joonis 2).
7. Viige pudeli otsik silmale lähemale. Kasutage peeglit, kui vajalik.
8. Ärge puudutage tilguti otsikuga silma, silmalaugu ega teisi pindu. Lahus võib saastuda.
9. Vajutage kergelt pudeli põhjale, väljutades ühe tilga TOBRADEX’i korraga (joonis 3).
10. Pärast TOBRADEX’i tilgutamist sulgege silm ja vajutage sõrmega kinni ninapoolne silmanurk
(joonis 4). See aitab vältida TOBRADEX’i imendumist organismi.
11. Kui peate tilgutama ravimit mõlemasse silma, korrake samu võtteid.
12. Sulgege pudel kindlalt korgiga kohe pärast ravimi kasutamist.

Kui tilk läheb silmast mööda, proovige uuesti.

Kui te unustate TOBRADEX’i kasutada
Jätkake ravimi kasutamist plaanipäraselt. Kui aeg on niikaugel, et varsti peaks manustama järgmise
annuse, jätke unustatud annus vahele ja jätkake tavalise ravirežiimiga. Kahekordse annuse
manustamine unustatud korra tasategemiseks ei ole lubatud.

Kui te kasutate TOBRADEX’i rohkem kui ette nähtud
Vajadusel võib TOBRADEX’i silma(de)st sooja veega välja pesta. Ärge pange silmatilku enne, kui on
aeg manustada järgmine plaanipärane annus.

Kui te kasutate samaaegselt teisi silmatilku, hoidke ravimite tilgutamisel vahet vähemalt kümme
kuni viisteist minutit.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4.
Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

TOBRADEX silmatilkade kasutamisel on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000st)
Kõrvaltoimed silmas: silmasisese rõhu tõus ühes või mõlemas silmas, valu silmas, sügelus silmas,
ebamugavustunne silmas, silmaärritus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esineb 1 kuni 10 kasutajal 10 000st)
Kõrvaltoimed silmas: allergiline reaktsioon silmas, hägune nägemine, kuivsilmsus, silma pindmise
kihi põletik, punetus.
Üldised kõrvaltoimed: halb maitse suus.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
Kõrvaltoimed silmas: silmalau turse, silmalau punetus, pupilli laienemine, suurenenud pisaravool.
Üldised kõrvaltoimed: allergia (ülitundlikkus), pearinglus, peavalu, iiveldus, ebamugavustunne kõhus,
lööve, sügelus, näo turse.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


5.
Kuidas TOBRADEX’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ravimi pudel tuleb ära visata 4 nädalat pärast pudeli esimest avamist, et vältida infektsioone.
Kirjutage ravimi pudeli avamise kuupäev allolevale reale.

Avatud: ...............................
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

Hoida ravimit püstises asendis.

Säilitage ravimipudelit tihedalt suletuna.


6.


Mida TOBRADEX sisaldab
- Toimeained on tobramütsiin ja deksametasoon. 1ml suspensiooni sisaldab 3 mg tobramütsiini ja
1 mg deksametasooni.
- Teised koostisosad on bensalkooniumkloriid, dinaatriumedetaat, naatriumkloriid, veevaba
naatriumsulfaat (E514), tüloksapool, hüdroksüetüültselluloos ja puhastatud vesi. Ravimile on
happesuse (pH taseme) normaliseerimiseks lisatud väikestes kogustes väävelhapet ja/või
naatriumhüdroksiidi.

Kuidas TOBRADEX välja näeb ja pakendi sisu
TOBRADEX on vedelik (suspensioon värvusega valgest kahvatukollaseni). Ravimi pakend sisaldab
5 ml mahuga plastikust pudel-tilgutit (DROP-TAINER), mis on varustatud keeratava juhuslikku
avamist välistava korgiga.

Müügiloa hoidja
s.a. ALCON-COUVREUR n.v.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgia

Tootjad
s.a. ALCON-COUVREUR n.v.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgia

Alcon Cusi S.A.
Camil Fabra No. 58,
08320- El Masnou
Barcelona
Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Alcon Eesti
Tööstuse 47A - 71
10416 Tallinn
Eesti
Telefon: 6 313 214
Faks: 6 313 215

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2015
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

TOBRADEX 1 mg/3 mg/ml, silmatilgad, suspensioon.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml suspensiooni sisaldab 3 mg tobramütsiini* ja 1 mg deksametasooni.
* tegelik kogus põhineb 1000 IU/mg toimetugevusel.
INN. Tobramycinum, dexamethasonum

Teadaolevat toimet omav abiaine: bensalkooniumkloriid 0,1 mg/ml.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Silmatilgad, suspensioon.

TOBRADEX on suspensioon valgest kollakasvalge värvuseni.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Katarakti operatsiooniga seotud põletiku ennetamine ja ravi ning kaasnevate infektsioonide
profülaktika täiskasvanutel ja 2-aastastel ning vanematel lastel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Silma manustamiseks.


Noorukid ja täiskasvanud, sh eakad
Üks või kaks tilka konjunktivaalkotti(desse) iga 4...6 tunni järel. Esimese 24 kuni 48 tunni jooksul
võib annust suurendada ühe kuni kahe tilgani iga 2 tunni järel. Vastavalt kliiniliste sümptomite
kadumisele võib manustamissagedust järk-järgult vähendada. Ravi ei tohi lõpetada enne täielikku
paranemist.

Raskemate haigusvormide korral manustatakse üks või kaks tilka iga tunni järel, kuni põletiku
stabiliseerumiseni, vähendades seejärel manustamissagedust järk-järgult ühe kuni kahe tilgani iga 2
tunni järel 3 ööpäeva jooksul. Ravi jätkatakse ühe kuni kahe tilgaga iga 4 tunni järel 5 kuni 8 ööpäeva
jooksul ning vajadusel kasutatakse ravi lõpetamiseks 5...8 ööpäeva kestel manustamisskeemi üks kuni
kaks tilka päevas.

Kataraktilõikuse järgselt on annuseks üks tilk 4 korda ööpäevas alates operatsioonile järgnevast
päevast ja kuni 24 ööpäeva jooksul. Ravi võib alustada üks päev enne operatsiooni annusega üks tilk 4
korda päevas, jätkates ühe tilgaga pärast operatsiooni ja seejärel 4 korda päevas kuni 23 ööpäeva
jooksul. Vajadusel võib manustamissagedust esimesel kahel ravipäeval tõsta kuni ühe tilgani 2 tunni
järel.
Soovitatav on regulaarselt kontrollida silmasisest rõhku.

Pärast tilgutamist on soovitatav sulgeda silm ja lühiajaliselt suruda kinni pisarakanal. See vähendab
silma manustatavate ravimite süsteemset imendumist ja ka süsteemsete kõrvaltoimete tekkimise
võimalust.

Kui kasutatakse rohkem kui ühte silma tilgutatavat ravimit, peab kahe ravimi manustamise vahe olema
vähemalt 10...15 minutit.

Lapsed
TOBRADEX suspensiooni ja salvi võib kasutada 2-aastastel ja vanematel lastel samades annustes
nagu täiskasvanutel. Hetkel olemasolevad andmed on esitatud lõigus 5.1. Ravimi ohutus ja efektiivsus
alla 2-aastastel lastel ei ole tõestatud, andmed puuduvad.

Maksa- ja neerukahjustus
TOBRADEX’i toimet nendel patsiendi gruppidel uuritud ei ole. Sellele vaatamata pole annuse
korrigeerimine vajalik, kuna tobramütsiini ja deksametasooni süsteemne imendumine on selle ravimi
paiksel manustamisel vähene.


Enne kasutamist tuleb ravimipudelit loksutada.

Et vältida tilguti otsa ja lahuse saastumist, tuleb jälgida, et tilgutiga ei puudutata silmalauge, sellega
piirnevaid alasid või teisi pindu.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus tobramütsiini ja deksametasooni või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Herpes simplex keratiit

Vaccinia, Varicella poolt põhjustatud ja teised sarvkesta ja konjunktiivi viirusinfektsioonid.

Silma mükobakteriaalsed infektsioonid, mille tekitajaks on happekindlad batsillid nagu näiteks
Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae või Mycobacterium avium.

Silmastruktuuride seenhaigused.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kortikosteroidide pikaajaline kasutamine (st kauem kui kliinilistes uuringutes rakendatud ravikuuri
maksimaalne kestus [24 päeva]) või tihedam manustamine võib põhjustada silma
hüpertensiooni/glaukoomi, mis lõppkokkuvõttes kahjustab nägemisnärvi, põhjustab nägemisteravuse
langust ja vaatevälja defekte ning tagumise subkapsulaarse katarakti teket. Eriti vastuvõtlikel
patsientidel võib silmasisene rõhk tõusta isegi tavaliste annuste manustamisel. Patsientidel, kes saavad
pika-ajalist ravi oftalmoloogiliste kortikosteroididega, tuleb rutiinselt ja sageli kontrollida silmasisest
rõhku. See on eriti tähtis deksametasooni sisaldavaid preparaate saavate laste puhul, sest alla 6-
aastastel lastel on suurem risk steroidide poolt põhjustatud silma hüpertensiooni tekkeks, mis võib
ilmneda kiiremini kui täiskasvanutel steroidide kasutamisele. Ravimi manustamise sagedus ja ravi
kestus peavad olema hoolikalt kaalutletud ning alates ravi alustamisest tuleb jälgida silmasisest rõhku,
olles teadlik, et lastel ilmneb risk steroidide poolt põhjustatud silmasisese rõhu tõusuks kiiremini ja
intensiivsemalt.

Kortikosteroidid võivad vähendada vastupanuvõimet bakteriaalsete, viiruslike ja seeninfektsioonide
suhtes ning soodustada nende tekkimist, varjates samal ajal infektsiooni kliinilisi tunnuseid.
Steroidide ja antibiootikumide kombineerimisel on esinenud sekundaarseid infektsioone. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata steroidide pikaajalise kasutamise tagajärjel tekkida võivatele sarvkesta
seeninfektsioonidele. Ka tuleb steroidravi kasutamisel arvestada seennakkuse võimalusega mis tahes
püsiva sarvkesta haavandi korral. Seeninfektsiooni esinemisel tuleb kortikosteroidravi ära jätta.

Antibiootikumide, sh tobramütsiini pikaajaline kasutamine võib põhjustada mittetundlike
mikroorganismide, k.a seente vohamist. Superinfektsiooni esinemisel tuleb rakendada sobivat ravi.
Ravimi pikaajaline kasutamine võib maha suruda immuunvastust ja seeläbi suurendada sekundaarse
infektsiooni ohtu. Kortikosteroidravi võib maskeerida või raskendada silma ägeda mädase infektsiooni
kulgu. Sarvkesta või skleera õhenemist põhjustavate haiguste korral võib steroidide lokaalne
kasutamine esile kutsuda perforatsioone.

Mõnedel patsientidel võib esineda tundlikkust paikselt manustatavate aminoglükosiidide suhtes, mis
avaldub tavaliselt lausügeluse, -turse ja konjunktivaalse erüteemina. Ülitundlikkuse tekkel tuleb ravimi
kasutamine katkestada.
Võib esineda ristuv ülitundlikkus teiste aminoglükosiidide suhtes, seetõttu tuleb meeles pidada, et
patsientidel, kellel on tekkinud ülitundlikkus tobramütsiini paikse ravimvormi suhtes, võib esineda
ülitundlikkus ka teiste lokaalselt ja/või süsteemselt manustatavate aminoglükosiidide suhtes.
Süsteemsete aminoglükosiididega ravitud patsientidel on esinenud tõsiseid kõrvaltoimeid, sh
neurotoksilisus, ototoksilisus ja nefrotoksilisus. Samaaegsel kasutamisel on soovitav ettevaatus.

Silma paikselt manustatavad kortikosteroidid ja silmasalvid võivad aeglustada sarvkesta vigastuste
paranemist.

TOBRADEX sisaldab säilitusainena bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada ärritust silmas ja
pehmete kontaktläätsede värvimuutust. Vältige ravimi sattumist kontaktläätsedele. Kui patsiendil on
lubatud kanda kontaktläätsi, tuleb talle rääkida, et enne TOBRADEX'i tilgutamist tuleb kontaktläätsed
ära võtta ja oodata vähemalt 15 minutit enne kontaktläätsede taaspaigaldamist.

Patsientidele tuleb soovitada loobuda kontaktläätsede kandmisest silmainfektsiooni ajal.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimi paiksel silma manustamisel ei ole esinenud kliiniliselt olulisi koostoimeid.

Koostoimete teket üksikute ravimikomponentidega on täheldatud süsteemse manustamise järgselt.
Sellele vaatamata on deksametasooni süsteemne imendumine paiksel manustamisel sedavõrd madal, et
mistahes koostoimete risk on minimaalne.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus
Paikselt silma manustatava TOBRADEX'i mõju inimese fertiilsusele ei ole uuritud.

Kasutamise ohutust rasedatel ja imetavatel naistel ei ole kindlaks tehtud.

Rasedus
Paikselt silma manustatava tobramütsiini ja deksametasooni kasutamise kohta rasedatel andmed
puuduvad või on piiratud. Uuringu käigus, milles rasedatele manustati suukaudselt ja parenteraalselt
aminoglükosiide (sh tobramütsiini) selgus, et ravim ei ole lootele ohtlik. On teada, et aminoglükosiidid
läbivad platsentaar-barjääri ja sellepärast peab arvestama võimaliku ohuga lootele või vastsündinule.
Kuigi puuduvad andmed aminoglükosiidide teratogeensuse, ototoksilisuse või neurotoksilisuse kohta
lootele, peab arvesse võtma kõrvaltoimete esinemise võimalikkust. Süsteemselt manustatud
kortikosteroidid võivad mõjutada loote kasvu ja arengut. Tiinetel loomadel läbiviidud uuringute kohta
vt lõik 5.3.
Loomkatsetes on tõestatud reproduktiivtoksiline toime kortikosteroidide ja tobramütsiini süsteemsel
manustamisel (vt lõik 5.3).
TOBRADEX silmasuspensiooni tohib raseduse ajal kasutada ainult siis, kui oodatav kasu ületab ohu
lootele. Otsuse TOBRADEX’i kasutamise kohta langetab arst.

Imetamine
Ei ole teada, kas paikselt silma manustatav tobramütsiin ja deksametasoon erituvad inimese
rinnapiima. Küll aga erituvad kortikosteroidid ja tobramütsiin inimese rinnapiima pärast süsteemset
manustamist. Riski rinnaga toidetavale lapsele ei saa välistada.

Süsteemse ravi korral eritub tobramütsiin inimese rinnapiima hulgas, mis võib kujuneda lapsele
ohtlikuks. Süsteemselt manustatavad kortikosteroidid erituvad inimese rinnapiima ja võivad mõjuda
kasvu pidurdavalt, mõjutada endogeense kortikosteroidi produktsiooni või põhjustada muid
ebasoovitavaid toimeid.

Kuna paljud ravimid erituvad inimese rinnapiima, tuleb kaaluda otsust imetamine TOBRADEX'i
kasutamise ajaks katkestada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Mis tahes silmatilkade kasutamisel võib ajutiselt tekkida udune nägemine või muud nägemishäired,
mis võivad mõjutada autojuhtimist või masinatega töötamist. Kui tilgutamise järgselt tekib nägemise
ähmastumine, tuleb enne autojuhtimist või masinatega töötamist oodata, kuni nägemine selgineb.

4.8. Kõrvaltoimed

Järgnevalt on loetletud kõrvaltoimed, millest teatati TOBRADEX'i kliinilistes uuringutes.
Kõrvaltoimed on liigitatud vastavalt esinemissagedusele: väga sage ( >1/10 ), sage (>1/100 kuni
<1/10), aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100), harv (>1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000),
teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).
Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Silma kahjustused
Aeg-ajalt: silmasisese rõhu tõus, valu silmas, punktkeratiit, silmalau turse, sügelus silmas,
ebamugavustunne silmas, silma ärritus, silma vesitsemine, silmalau punetus ja erüteem.

Harv: keratiit, silma allergia, hägune nägemine, kuivsilmsus, silma hüpereemia

Seedetrakti häired
Harv: düsgeusia

Turuletulekujärgsed teated
Kõrvaltoimed silmas, mis on ilmnenud turuletulekujärgsel perioodil ja millest ei ole teatatud
TOBRADEX’iga teostatud eelnevates kliinilistes uuringutes: ülitundlikkus, pearinglus, peavalu,
müdriaas, suurenenud pisaravool, iiveldus ja ebamugavustunne kõhus, lööve, näo turse ja naha
kihelus.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Selle preparaadi omaduste tõttu ei ole oodata mingeid toksilisi toimeid ravimi okulaarsel
üleannustamisel ega ühe pudeli/tuubi sisu kogemata allaneelamisel.

TOBRADEX’i üleannustamise kliinilised sümptomid (punktkeratiit, erüteem, vesitsemine, turse ja
lausügelus) võivad sarnaneda mõningatel patsientidel täheldatud kõrvaltoimetega.

TOBRADEX’i paiksel üleannustamisel võib silma/silmi loputada leige veega.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: põletiku- ja infektsioonivastaste ainete kombinatsioonid; kortikosteroidide
ja infektsioonivastaste ainete kombinatsioonid.

ATC-kood: S01CA81

Deksametasoon
Kortikosteroidide efektiivsus silma põletikuliste seisundite ravis on hästi tõestatud. Kortikosteroidide
põletikuvastased toimed avalduvad veresoonte endoteelirakkude adhesioonidemolekulide
tsüklooksügenaasi I ja II pärssimise ja tsütokiinide ekspressiooni kaudu. Toime tulemuseks on
põletikueelsete mediaatorite tootmise vähenemine ja tsirkuleerivate leukotsüütide vähenenud
adhesioon veresoonte endoteelile, mis omakorda väldib nende tungimist põletikulise silma kudedesse.
Deksametasoonil on teiste steroididega võrreldes märkimisväärne põletikuvastane toime ja vähenenud
mineralokortikoidne aktiivsus, mistõttu deksametasoon on üks tõhusamaid põletikuvastaseid aineid.

Tobramütsiin
Tobramütsiin on efektiivne, kiire toimega bakteritsiidne aminoglükosiid, mis mõjub nii
grampositiivsete kui ka gramnegatiivsete mikroorganismide suhtes. Selle peamiseks ründepunktiks
bakterirakkudel on polüpeptiidahelate elongatsiooni ja sünteesi pidurdamine ribosoomil.

Tobramütsiini minimaalne inhibeeriv kontsentratsioon (MIK) on enamiku silmapatogeenide puhul
väga madal, mistõttu teda peetakse laia toimespektriga antibiootikumiks.

Kliinilistes uuringutes selgus, et paikselt manustatud tobramütsiini lahus on efektiivne enamike
levinud silmapatogeenide suhtes, mida nendes uuringutes osalevatel patsientidel isoleeriti.
Süsteemsete piirkontsentratsioonide järgi oleks mõningad nendest silmapatogeenidest olnud
„resistentsed“. Kliinilistes uuringutes on tobramütsiin olnud efektiivne järgmiste silma pindmiste
infektsioonide korral esinevate patogeenide vastu:

Grampositiivsed bakterid:
Staphylococcus aureus (metitsilliintundlik või -resistentne*)
Staphylococcus epidermidis (metitsilliintundlik või -resistentne*)
Muud koagulaasnegatiivsed stafülokokid
Streptococcus pneumoniae (penitsilliintundlik või -resistentne*)
Muud streptokokid
* Beetalaktaam- (nt metitsilliin, penitsilliin) resistentsuse fenotüüp ei ole seotud
aminoglükosiidresistentse fenotüübiga; kumbki mainituist ei ole seotud virulentsuse või patogeensuse
fenotüüpidega. On leitud, et paljud metitsilliinresistentsed stafülokokid on resistentsed tobramütsiinile
(ja teistele aminoglükosiididele). Sellele vaatamata alluvad need (MIK piirkontsentratsioonide järgi)
resistentsed stafülokokitüved tavaliselt üsna hästi paiksele tobramütsiinravile.

Gram-negatiivsed bakterid:
Acinetobacter spp.
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Moraxella spp.
Morganella morganii
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens

Bakteriaalse tundlikkuse uuringud on näidanud, et mõningatel juhtudel säilib gentamütsiinile
resistentsetel mikroorganismidel tundlikkus tobramütsiinile. Senini pole olulist tobramütsiinile
resistentset bakteripopulatsiooni veel tekkinud; pikaajalisel kasutamisel võib bakteriaalne resistentsus
sellegipoolest tekkida.

Esineda võib ristuvat ülitundlikkust teiste aminoglükosiididega; ülitundlikkuse tekkel selle preparaadi
kasutamise käigus tuleb ravikuur katkestada ja rakendada vastavat ravi.

Lapsed
TOBRADEX silmatilkade ja silmasalvi ohutus ja efektiivsus lastel on leidnud tõestust laiaulatusliku
kliinilise kogemuse põhjal, kuid andmed on siiski piiratud. Bakteriaalse konjunktiviidi raviks
kasutatava TOBRADEX suspensiooni kliinilises uuringus said 29 pediaatrilist patsienti vanuses
1…17 aastat raviks 1 või 2 tilka TOBRADEX'i iga 4 või 6 tunni järel 5 või 7 päeva jooksul. Selles
uuringus ei täheldatud mingeid erinevusi täiskasvanute ja laste ohutusprofiilide vahel.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Deksametasoon
Deksametasooni süsteemne sisaldus on TOBRADEX-silmatilkade (suspensioon) paiksel silma
manustamisel vähene. Ühe tilga TOBRADEX’i manustamise järgselt mõlemasse silma 4 korda
ööpäevas kahel järjestikusel päeval oli ravimi plasmasisaldus vahemikus 220 kuni 888 pg/ml
(keskmine 555±217 pg/ml).

Deksametasooni eliminatsioon toimub metabolismi teel. Ligikaudu 60% annusest eritub uriiniga 6-β-
hüdroksüdeksametasooni vormis. Muutumatul kujul esinevat deksametasooni uriinis ei leidu. Plasma
eliminatsiooni poolväärtusaeg on suhteliselt lühike - 3...4 tundi. Deksametasooni seondumine seerumi
albumiiniga on ligikaudu 77...84%. Kliirens kõigub 0,111 kuni 0,225 l/h/kg ja ravimi jaotusruumala
on vahemikus 0,576 kuni 1,15 l/kg. Deksametasooni suukaudne biosaadavus on ligikaudu 70%.

Tobramütsiin
TOBRADEX silmatilkade (suspensioon) paiksel silma manustamisel on tobramütsiini süsteemne
sisaldus madal. Ühe tilga TOBRADEX’i mõlemasse silma manustamisel 4 korda päevas kahel
järjestikusel päeval ei olnud tobramütsiini plasmasisaldus 9-l uuritaval 12-st määratav. Kõrgeimaks
määratud kontsentratsiooniks oli 247 ng/ml, mis on 8 korda madalam kui nefrotoksilisuse ohuga
seotud lävikontsentratsioon.

Tobramütsiin eritub kiirelt ja täielikult uriiniga glomerulaarfiltratsiooni teel ning väljub organismist
peamiselt muutumatul kujul. Plasma poolväärtusaeg on ligikaudu 2 tundi, kliirens 0,04 l/h/kg ja
jaotusruumala 0,26 l/kg. Plasmavalkudega seonduv tobramütsiini osa jääb alla 10%. Tobramütsiini
biosaadavus suukaudsel manustamisel on madal (<1%).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ohutuse andmed
Toimeainete süsteemse toksilisuse profiil on hästi teada. Süsteemne ekspositsioon tobramütsiini
toksilistele annustele, mis ületavad tunduvalt paikselt silma manustatavaid annuseid, võivad
põhjustada nefro- ja ototoksilisust. Deksametasooni süsteemne sisaldus põhjustab glükokortikoidide
balansihäireid. Küülikutel läbiviidud korduvtoksilisuse uuringutes TOBRADEX silmatilkadega
(suspensioon) tuvastati süsteemsete kortikosteroidsete toimete olemasolu, ent seda vaid annustes, mis
ületavad inimesel kasutatavaid annuseid ning mis seetõttu ei oma märkimisväärset kliinilist tähendust.
TOBRADEX’i korrektsel kasutamisel on selliste toimete ilmnemine ebatõenäoline.

Mutageensus
Aktiivsete toimeainetega in vitro ja in vivo läbiviidud uuringutes mutageense toime kohta tõendeid ei
leitud.

Teratogeensus
Tobramütsiin läbib platsentaarbarjääri ja satub loote vereringesse ja amnionivedelikku.
Loomuuringutes, kus emasloomadele on loote organogeneesi perioodil manustatud süsteemselt suurtes
annustes tobramütsiini, on loodetel täheldatud nefro- ja ototoksilisuse teket. Teistes uuringutes, kus
rottidele ja küülikutele manustati tobramütsiini parenteraalselt annustes kuni 100 mg/kg/ööpäevas (>
400-kordne maksimaalne kliiniline annus), ei täheldatud katseloomadel viljakuse häireid ega loote
kahjustusi.

Loomuuringute käigus on leitud, et kortikosteroididel on teratogeenne toime. 0,1% deksametasooni
oftalmoloogilisel manustamisel tiinetele küülikutele tõusis loote anomaaliate ja emakasisese kasvu
pidurdumise esinemissagedus. Kroonilise süsteemse deksametasoonravi käigus rottidel on täheldatud
loote kasvu pidurdumist ja suremuse tõusu.

TOBRADEX'i kartsinogeenset toimet käsitlevaid uuringuid läbi viidud ei ole.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Bensalkooniumkloriid
Dinaatriumedetaat
Naatriumkloriid
Naatriumsulfaat, veevaba (E514)
Tüloksapool
Hüdroksüetüültselluloos
Väävelhape ja/või naatriumhüdroksiid (pH korrigeerimiseks)
Puhastatud vesi

6.2. Sobimatus

Spetsiifilisi sobimatust käsitlevaid uuringuid läbi viidud ei ole.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Mikrobioloogiline puhtus on tagatud, kui ravimit pärast esmast avamist säilitada maksimaalselt 28
päeva temperatuuril 25°C, sellest erinevate ravimi säilitamisaegade ning -tingimuste eest vastutab
kasutaja.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

Hoida pudel püstises asendis.

Hoida pudel tihedalt suletuna.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Madala tihedusega polüetüleenist (LDPE) valge pudel, mis on varustatud tilgutiga (LDPE) ja
juhuslikku avamist välistava valge polüpropüleenist (PP) keeratava korgiga.

Pakendis üks ravimpudel mahuga 5 ml.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

s.a. ALCON-COUVREUR n.v.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgia

8. Müügiloa number

199998


9
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

8. 12. 1992 / 27.06.2013


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2015