TETMODIS

Toimeained: tetrabenasiin

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 25mg 112TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TETMODIS ja milleks seda kasutatakse

Tetmodis on ravim, mis kuulub ravimite gruppi, millega ravitakse närvisüsteemi haigusi.
Tetmodis’t kasutatakse sellise haiguse raviks, mis põhjustab tõmblevaid, ebaregulaarseid, kontrollimatuid
liigutusi (Huntingtoni tõvega kaasuvad hüperkineetilised motoorikahäired).

2. Mida on vaja teada enne TETMODIS võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE TETMODIS'E VÕTMIST

Ärge võtke Tetmodis't
- kui te olete allergiline (ülitundlik) tetrabenasiini või Tetmodis’e mõne koostisosa suhtes.
- kui te kasutate reserpiini (see on ravim, millega ravitakse kõrget vererõhku ja teatud
psüühikahäireid).
- kui te kasutate monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoreid (depressiooniravimid).
- kui teil esinevad Parkinsoni tõve sarnased sümptomid.
- kui teil on depressioon.
- kui te imetate last rinnaga.
- kui teil on feokromotsütoom (neerupealise kasvaja).
- kui teil on prolaktiinsõltuv kasvaja, nt ajuripatsi- või rinnanäärmevähk.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Tetmodis
- kui teil on kerged kuni rasked maksafunktsiooni häired.
- kui teil on südameprobleemid, mida teatakse kui pika QT-intervalli sündroomi või kui teil on või
on olnud südame rütmihäireid.
- kui teil hakkavad ilmnema psüühikahäired, nt segasus või hallutsinatsioonid, või tunnete
lihasjäikust ja kehatemperatuur tõuseb, võib teil tekkida seisund, mida nimetatakse maliigseks
neuroleptiliseks sündroomiks. Kui te täheldate endal neid sümptome, võtke koheselt arstiga
ühendust.
Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Olge väga ettevaatlik, kui te võtate Tetmodis’ega samal ajal levodopat (see on Parkinsoni tõve ravim).
Ärge võtke Tetmodis’t koos reserpiiniga. Ravi MAO-inhibiitoritega tuleb lõpetada 14 päeva enne ravi
alustamist tetrabenasiiniga.
Seda ravimit ei soovitata võtta koos teatud tüüpi antidepressantide, alkoholi, opioidide, beeta-
adrenoblokaatorite, antihüpertensiivsete ravimite (kõrgvererõhutõve ravimid), uinutite ja
neuroleptikumidega (psüühikahäirete ravimid).
CYP2D6 inhibiitorid (nt fluoksetiin, paroksetiin, terbinafiin, moklobemiid ja kinidiin) võivad koostoime
tulemusel suurendada plasmas aktiivse metaboliidi dihüdrotetrabenasiini kontsentratsiooni, mistõttu tohib
neid kombineerida ainult ettevaatusega. Vajalik võib olla tetrabenasiini annuse vähendamine.
Olge eriti ettevaatlik, kui te kasutate Tetmodis’t koos ravimitega, mis teadaolevalt pikendavad QTc-
intervalli EKG-s, siia kuuluvad mõned ravimid, millega ravitakse psüühhikahäireid (neuroleptikumid),
teatud antibiootikumid (nt gatifloksatsiin, moksifloksatsiin) ja mõned südame rütmihäirete ravis
kasutatavad ravimid (nt kinidiin, prokaiinamiid, amiodaroon, sotalool).

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Teie arst otsustab pärast kõikide riskide ja kasude läbikaalumist, kas te tohite Tetmodis't raseduse ajal
võtta. Tetmodis't ei tohi võtta rinnaga toitvad naised.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Tetmodis võib põhjustada uimasust ning seetõttu mõjutada erineval tasemel, sõltuvalt teie annusest ja
individuaalsest tundlikkusest, teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Tetmodis'e koostisainete suhtes
Need tabletid sisaldavad laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle
ravimi võtmist konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas TETMODIS võtta

Võtke Tetmodis't alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud
Huntingtoni tõbi
Soovitatav algannus on pool tabletti (12,5 mg) 1...3 korda päevas. Seda annust võib iga 3….4 päeva järel
poole tableti kaupa suurendada kuni täheldatakse optimaalset toimet või kuni tekivad talumatuse nähud
(sedatsioon, Parkinsonism, depressioon).

Maksimaalne annus on 8 tabletti (200 mg) ööpäevas.
Kui te olete maksimaalset annust võtnud seitsme päeva jooksul ja teie seisund ei ole paranenud, on
tõenäoline, et see ravim teie raviks ei sobi.

Eakad
Eakatele on tavalisi annuseid manustatud ilma eriliste kõrvalnähtudeta. Siiski on Parkinsoni tõve sarnased
sümptomid sagedased.
Lapsed
Laste ravi ei ole soovitatav.

Maksafunktsioonihäirega patsiendid
Kerge kuni mõõduka maksafunktsioonihäirega patsiendid peaksid alustama ravi poole tabletiga üks kord
päevas. Raske maksafunktsioonihäirega patsientidel on vajalik täiendav ettevaatus.

Neerufunktsioonihäirega patsiendid
Tetmodis’t ei soovitata nendel patsientidel kasutada.

Neelake tablett(id) veega või muu mitte-alkohoolse joogiga alla.

Kui te võtate Tetmodis’t rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate Tetmodis’t rohkem kui peaks, tekib teil uimasus, higistamine, vererõhu langus ja
kehatemperatuuri langus väga madalale tasemele (hüpotermia). Arst ravib neid sümptomeid.

Kui te unustate Tetmodis’t võtta
Ärge kunagi võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Selle asemel jätkake ravimi
võtmist järgmisest korrast nagu tavaliselt.

Kui te lõpetate Tetmodis’e võtmise
Ärge lõpetage Tetmodis’e võtmist, välja arvatud juhul, kui arst on seda teile öelnud. Pärast tetrabenasiin-
ravi järsku lõpetamist on kirjeldatud maliigse neuroleptilise sündroomi esinemist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Tetmodis põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevad kõrvaltoimed on klassifitseeritud organsüsteemide ja esinemissageduse järgi:

Väga sage:
esineb enam kui kasutajal 10-st
Sage:
esineb 1…10 kasutajal 100-st
Aeg-ajalt:
esineb 1…10 kasutajal 1000-st
Harv:
esineb 1…10 kasutajal 10000-st
Väga harv:
esineb vähem kui 1 kasutajal 10000-st
Teadmata:
esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Väga sage:
Uimasus (suurte annuste võtmise korral), depressioon, Parkinsoni tõve sarnased sümptomid (käte, jalgade
ja pea kontrollimatud liigutused, suurte annuste võtmisel).

Sage:
Segasus, ärevus, unetus, madal vererõhk, düsfaagia (raskused neelamisel), iiveldus, oksendamine,
kõhulahtisus, kõhukinnisus.

Aeg-ajalt:
Psüühikahäired, nagu segasus või hallutsinatsioonid, lihaste jäikus, palavik, autonoomsed häired.
Harv:
Maliigne neuroleptiline sündroom (neuroloogiline häire).

Väga harv:
Skeletilihaste kahjustus.

Järgmiste kõrvaltoimete puhul ei ole olemasolevate andmete alusel nende esinemissagedust võimalik
hinnata:
Desorienteeritus, närvilisus, ataksia, akatiisia, düstoonia, pearinglus, amneesia, bradükardia, valu
ülakõhus, suukuivus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas TETMODIS säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Tetmodis't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud purgile ja karbile. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Tetmodis sisaldab
- Toimeaine on tetrabenasiin. Iga tablett sisaldab 25 mg tetrabenasiini.
- Abiained on preželatiniseeritud maisitärklis, laktoosmonohüdraat, talk, kollane raudoksiid E172,
magneesiumstearaat.

Kuidas Tetmodis välja näeb ja pakendi sisu
Kollane, ümmargune, lame tablett, poolitusjoonega ühel poolel, valges tabletipurgis 112 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Wilhelminenstrasse 91/IIf
1160 Wien
Austria

Tootja

AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Wilhelminenstrasse 91/IIf
1160 Wien
Austria

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Austria:
Tetmodis 25 mg Tabletten
Belgia:
Tetrabenazine AOP Orphan Pharmaceuticals25 mg tabletten
Bulgaaria:
TEТМОДИС 25 mg таблети
TÅ¡ehhi Vabariik: Tetmodis 25 mg tablety
Taani:
Tetmodis 25 mg tabletter
Eesti:
Tetmodis 25 mg tablett
Soome:
Tetmodis 25 mg taletti
Prantsusmaa:
Comprimés Tetmodis 25 mg
Saksamaa:
Tetmodis 25 mg Tabletten
Kreeka:
Tetmodis 25 mg Î'ισκία
Ungari:
Motetis 25 mg tabletta
Iirimaa:
Tetmodis 25 mg tablets
Itaalia:
Tetmodis compresse da 25 mg
Läti:
Tetmodis 25 mg tabletes
Leedu:
Tetmodis 25 mg tabletės
Holland:
Tetmodis 25 mg tabletten
Poola:
Tetmodis 25 mg tabletki
Portugal:
Comprimidos de Tetmodis 25 mg
Rumeenia:
Tetmodis, tablete, 25 mg
Slovakkia:
Tetmodis 25 mg tableta
Sloveenia:
Tetmodis 25 mg tablete
Hispaania:
Tetmodis 25 mg comprimidos
Rootsi:
Tetmodis 25 mg tablett
Ühendkuningriik: Tetmodis 25 mg tablets


Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Tetmodis, 25 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga tablett sisaldab 25 mg tetrabenasiini.
INN. Tetrabenazinum

Abiained:
Iga tablett sisaldab 60,8 mg laktoosi.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett
Kollane, ümmargune, lame, poolitusjoonega ühel poolel.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Hüperkineetiliste motoorsete häirete ravi Huntingtoni tõve korral.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Tabletid on suukaudseks manustamiseks. Ravi tuleb läbi viia hüperkineetiliste häirete ravis kogenud arsti
järelvalve all.

Täiskasvanud

Huntingtoni tõbi
Annused ja manustamine on iga patsiendi puhul individuaalne ning seetõttu antakse ainult üldised juhised.
Soovitatav algannus on 12,5 mg 1...3 korda ööpäevas. Seda annust võib iga 3….4 päeva järel 12,5 mg
kaupa suurendada kuni täheldatakse optimaalset toimet või kuni tekivad talumatuse nähud (sedatsioon,
parkinsonism, depressioon).
Maksimaalne annus on 200 mg ööpäevas.
Kui seitsmepäevase ravi korral maksimaalsete annustega paranemist ei toimu, on tõenäoline, et see ravim
antud patsiendile ei sobi, ja kasu ei ole ka annuse suurendamisest ega ravi pikendamisest.

Eakad
Eakatega ei ole spetsiifilisi uuringuid läbi viidud, kuid tetrabenasiini on eakatele ilma eriliste haiguslike
kõrvalnähtudeta tavaannustes manustatud. Parkinsoni tõve sarnased sümptomid on nendel patsientidel
küllalt sagedased ja võivad olla annusest sõltuvad.
Lapsed
Hästi kontrollitud uuringuid lastega ei ole läbi viidud. Laste ravi ei ole soovitatav.

Maksafunktsioonihäirega patsiendid
Kerge ja mõõduka maksafunktsioonihäirega patsientidele on soovitatav manustada pool algannusest kasutada aeglasemat annuse suurendamise skeemi. Raske maksafunktsioonihäirega patsiente ei ole
uuritud, seetõttu on nende patsientide ravis vajalik täiendav ettevaatus (vt ka lõigud 4.4 ja 5.2).

Neerufunktsioonihäirega patsiendid
Neerufunktsioonihäirega patsientidega ei ole uuringuid läbi viidud. Nende patsientide ravi korral on
vajalik ettevaatus.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
- Tetrabenasiin võib blokeerida reserpiini toime. Seega ei tohi neid toimeaineid samaaegselt võtta.
- Monoaminooksüdaasi inhibiitorite kasutamine.
- Hüpokineetilis-rigiidse sündroomi olemasolu (parkinsonism).
- Depressioon.
- Imetamine.
- Feokromotsütoom.
- Prolaktiinsõltuvad tuumorid, nt ajuripatsi- või rinnanäärmevähk.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Patsiendid harvaesinevate pärilike haigustega nagu galaktoosi talumatus, laktaasi defitsiit või glükoosi-
galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi antud ravimit kasutada.

On teada, et võivad tekkida annusest sõltuvad kõrvaltoimed, nagu sedatsioon, depressioon ja
hüpokineetilis-rigiidne sündroom (parkinsonism). Sellisel juhul tuleb annust vähendada ja kui probleemid
ei taandu, tuleb kaaluda ravi katkestamist.

MAO-inhibiitorite kasutamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3) ja ravi nendega tuleb lõpetada 14 päeva
enne ravi algust tetrabenasiiniga.

Tetmodis’t tuleb maksafunktsioonihäiretega patsientidel kasutada ettevaatusega (vt lõik 4.2).

Tetrabenasiini kasutamise ajal ja pärast ravi järsku lõpetamist on täheldatud maliigset neuroleptilist
sündroomi.
Maliigne neuroleptiline sündroom on tetrabenasiin-raviga kaasnev harvaesinev komplikatsioon. Maliigne
neuroleptiline sündroom ilmneb enamasti ravi varases staadiumis, vastusena annuse muutmisele või pärast
pikaajalist ravi. Selle seisundi peamised sümptomid on psüühika muutused, rigiidsus, hüpertermia,
autonoomne düsfunktsioon (higistamine ja vererõhu väärtuste kõikumine) ning kreatiniinfosfokinaasi
sisalduse tõus. Kui kahtlustatakse pahaloomulise neuroleptilise sündroomi teket, tuleb tetrabenasiin
koheselt ära jätta ja alustada sobiva raviga.

Tetrabenasiin põhjustab QT-intervalli vähese pikenemise (kuni 8 msek). Tetrabenasiini tuleb kasutada
ettevaatusega kombinatsioonis ravimitega, mis teadaolevalt pikendavad QTc-intervalli ja patsientidel,
kellel on kaasasündinud pika QT-intervalli sündroom ning anamneesis südame rütmihäired (vt lõik 4.5.).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tetmodis't ei tohi kasutada koos reserpiiniga, MAO inhibiitoritega.

Levodopat tuleb ravi ajal Tetmodis'ega manustada ettevaatusega.

Manustamine koos tritsükliliste antidepressantide, alkoholi, opioidide, beeta-adrenoblokaatorite,
antihüpertensiivsete ravimite, uinutite ja neuroleptikumidega ei ole soovitatav.

In vivo ei ole tetrabenasiiniga koostoimete uuringuid läbi viidud ning metaboliseerivaid ensüüme osaliselt
ei teata. In vitro uuringud näitavad, et tetrabenasiin võib olla CYP2D6 inhibiitor ning põhjustada seeläbi
selliste ravimi plasmakontsentratsiooni tõusu, mis metaboliseeruvad CYP2D6 abil.

CYP2D6 inhibiitorid (nt fluoksetiin, paroksetiin, terbinafiin, moklobemiid ja kinidiin) võivad koostoime
tulemusel suurendada plasmas aktiivse metaboliidi dihüdrotetrabenasiini kontsentratsiooni, mistõttu tohib
neid kombineerida ainult ettevaatusega. Vajalik võib olla tetrabenasiini annuse vähendamine.
Tetrabenasiini tuleb kasutada ettevaatusega koos ravimitega, mis teadaolevalt pikendavad QTc-intervalli,
sh antipsühhootilised ravimid (nt kloorpromasiin, tioridasiin), antibiootikumid (nt gatifloksatsiin,
moksifloksatsiin) ning IA ja III klassi antiarütmikumid (nt kinidiin, prokaiinamiid, amiodaroon, sotalool).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Loomkatsed ei ole olnud piisavad, et otsustada toimete üle rasedusele, embrüo ja loote arengule,
sünnitusele või sünnijärgsele arengule (vt lõik 5.3). Tetrabenasiini kasutamise kohta rasedatel naistel ei ole
piisavalt andmeid ja potsentsiaalne risk inimesele ei ole teada. Tetmodis't ei tohi raseduse ajal kasutada,
välja arvatud juhul, kui muud ravid ei ole kättesaadavad.

Imetamine
Tetrabenasiini kasutamine on imetamise ajal vastunäidustatud (vt lõik 4.3). Kui ravi tetrabenasiiniga on
vajalik, tuleb imetamine lõpetada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Patsientidele tuleb öelda, et Tetmodis võib põhjustada uimasust ja see võib sõltuvalt annusest ja
individuaalsest tundlikkusest erineval tasemel mõjutada nende sooritusvõimet (autojuhtimise, masinate
käsitsemise jt võimed).

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on klassifitseeritud organsüsteemide ja esinemissageduse järgi:

Väga sage
(≥ 1/10)
Sage
(≥ 1/100 kuni < 1/10)
Aeg-ajalt
(≥ 1/1000 kuni < 1/100)
Harv
(≥ 1/10000 kuni < 1/1000)
Väga harv
(< 1/10000)

Psühhiaatrilised häired
Väga sage:
depressioon
Sage:
ärevus, unetus, segasus

Närvisüsteemi häired
Väga sage:
uimasus (suurte annuste manustamisel), parkinsonismi-sarnane sündroom (suurte annuste
manustamisel)
Aeg-ajalt:
teadvuse hägunemise erinevad tasemed
Harv:
maliigne neuroleptiline sündroom (vt lõik 4.4)

Vaskulaarsed häired
Sage:
hüpotensioon

Seedetrakti häired
Sage:
düsfaagia, iiveldus, oksendamine, diarröa, kõhukinnisus

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Aeg-ajalt:
rasked ekstrapüramidaalsümptomid, sh lihasrigiidsus, autonoomne düsfunktsioon
Väga harv:
skeletilihaste kahjustus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Aeg-ajalt:
hüpertermia

Järgmiste kõrvaltoimete esinemissagedust ei ole võimalik hinnata olemasolevate andmete alusel:
Psühhiaatrilised häired: desorienteeritus, närvilisus
Närvisüsteemi häired: ataksia, akatiisia, düstoonia, pearinglus, amneesia
Vaskulaarsed häired: bradükardia, valu ülakõhus, suukuivus.

4.9. Üleannustamine

Üleannuse nähtude ja sümptomite hulka kuuluvad uimasus, higistamine, hüpotensioon ja hüpotermia.
Ravi on sümptomaatiline.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised närvisüsteemi toimivad ained
ATC-kood: N07XX06

Tetmodis’e tsentraalsed toimed on sarnased reserpiini omadele, kuid erinevad viimasest väiksema
perifeerse toime ja palju lühema toimeaja poolest.

Loomkatsed on näidanud, et tetrabenasiin häirib biogeensete amiinide metabolismi, näiteks serotoniini ja
noradrenaliini oma, ja siis on nende aktiivsus ajus piiratud. Võib oletada, et tetrabenasiini toime
amiinidele selgitabki tema kliinilised toimed ajus. Tetrabenasiin inhibeerib monoamiinide tagasihaaret
kesknärvisüsteemi presünaptiliste neuronite närvilõpmetest. Selle tulemusel tühjenevad monoamiinide, sh
dopamiini depood. Dopamiini depoode tühjenemise tagajärjel tekib hüpokineesia, mille tagajärjel väheneb
haiguse raskusaste.

Tetrabenasiin inhibeerib monoamiinide tagasihaaret sünaptilistes närvilõpmetes seondudes pöörduvalt ja
lühiajaliselt vesikulaarsete monoamiini transporteritega (VMAT). VMAT2 transpordib monoamiine,
eeskätt perifeersetes ja tsentraalsetes neuronites, kuid VMAT1 reguleerib transporti perifeerses
kromafiinkoes. Tetrabenasiinil on kõrgem afiinsus VMAT2 kui VMAT1 suhtes. Seega on tetrabenasiinil
lühiajaline, vaevu perifeerne toime.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Tetrabenasiinil on madal ja ebakindel biosaadavus. Ravim metaboliseerub ulatuslikult esmase
maksapassaaži käigus. Peamine metaboliit, hüdroksütetrabenasiin, moodustub reduktsiooni käigus.
Väikeses koguses muutumatul kujul tetrabenasiini on võimalik määrata uriinis. Kuna
hüdroksütetrabenasiinil on aju amiinide depoode tühjenemisele teadaolevalt sama aktiivne toime kui
tetrabenasiinil, on tõenäoline, et see on peamine raviaine.

Patsientide erigrupid

Maksakahjustus
Kerge ja mõõduka maksafunktsioonihäirega patsientidel suureneb tetrabenasiini ja hüdroksütetrabenasiini
ekspositsioon ning pikeneb poolväärtusaeg (4 patsienti Child Pugh skooriga 5...6 ja 1 patsient Child Pugh
skooriga 9.). Raske maksafunktsioonihäirega patsiente ei ole uuritud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Korduvannuse toksilisuse uuringutes olid suukaudselt manustaud tetrabenasiini toimed seotud
monoamiinide tsentraalsete depoode tühjenemisega. Sagedasemad sümptomid olid hüpoaktiivsus, letargia,
strabism või sulgunud silmalaud. Täheldati peamisi farmakoloogilisi toimeid, nagu sedatsioon, ja need
olid annusega seotud.

Tetrabenasiini genotoksilist toimet on uuritud paljudes tavapärastes testides. In vitro oli tetrabenasiin hiina
hamstrite munasarjarakkude testides mutatsioonide tekitamises negatiivne ja kromosoomide
kõrvalekalletes positiivne ainult tsütotoksilistes kontsentratsioonides. In vivo ei olnud tetrabenasiin
kromosoomide kõrvalekalde testis genotoksiline, kuid kartsinogeensuse uuringuid teostatud ei ole.

Uuringuid toimest fertiilsusele ei ole läbi viidud. Tetrabenasiin ei osutunud küülikutel embrüotoksiliseks
ega teratogeenseks, kuigi täheldatud süsteemne ekspositsioon oli madalam kui kliiniliselt täheldatav. Ka
rottidel on embrüotoksiline ja teratogeenne potentsiaal veel ebapiisavalt uuritud. Peri/postnataalses
uuringus rottidega täheldati suuremat neonataalset suremust, selle põhjus on teadmata.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Preželatiniseeritud maisitärklis
Laktoosmonohüdraat
Talk
Kollane raudoksiid E172
Magneesiumstearaat

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Valge ümmargune kõrg-tihedusega polüetüleenist (HDPE) tabletipurk, suletud lapsekindla,
polüpropüleenist (PP) turvarõngaga kaitstud keermeskorgiga, milles on niiskust imava aine pakend, purgis
112 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Wilhelminenstrasse 91/IIf
1160 Wien
Austria

8. Müügiloa number

700610

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 31.08.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.12.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud augustis 2013