STREPSILS MENTHOL & EUCALYPTUS

Toimeained: amüülmetakresool+diklorobensüülalkohol+levomentool

Ravimi vorm: loseng

Ravimi tugevus: 0,6mg+1,2mg+8mg 24TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on STREPSILS MENTHOL & EUCALYPTUS ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Strepsils Menthol & Eucalyptus ja milleks seda kasutatakse
Strepsils Menthol & Eucalyptus imemistabletid sisaldavad kahe antiseptilise toimeaine
kombinatsiooni, mis toimib suu-ja neelupõletikke tekitavatele bakteritele. Mentool leevendab
ninakinnisust. Strepsils Menthol & Eucalyptus imemistablette kasutatakse desinfitseeriva
vahendina suu- ja neelupõletike korral.

2. Mida on vaja teada enne STREPSILS MENTHOL & EUCALYPTUS võtmist

Mida on vaja teada enne Strepsils Menthol & Eucalyptus'e kasutamist
Ärge kasutage Strepsils Menthol & Eucalyptus't:>
- kui olete toimeaine(te) või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.>

Patsiendid, kellel on pärilik fruktoosi talumatus, glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon või
sukraas-isomaltaasi puudulikkus, ei tohi seda ravimit kasutada

Rasedus ja imetamine:
Ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole tõestatud, kuid tõenäoliselt oht puudub . Raseduse ja
imetamise ajal kasutage siis, kui arst teile seda soovitab.

3. Kuidas STREPSILS MENTHOL & EUCALYPTUS võtta

Kuidas Strepsils Menthol & Eucalyptus't kasutada
Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed: 1 imemistablett lasta suus aeglaselt sulada iga 2 kuni 3
tunni järel, kuid mitte üle 8 tableti ööpäevas.. Eakatel pole vaja annust vähendada. Ärge ületage
lubatud annust.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võivad ka Strepsils Menthol & Eucalyptus imemistabletid põhjustada
kõrvaltoimeid. Aeg-ajalt võivad tekkida ülitundlikkuse reaktsioonid ja keele valulikkus.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas STREPSILS MENTHOL & EUCALYPTUS säilitada

Kuidas Strepsils Menthol & Eucalyptus't säilitada
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt,
kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Strepsils Menthol & Eucalyptus sisaldab
Toimeained on amüülmetakresool ja 2,4-diklorobensüülalkohol. Üks imemistablett sisaldab 0,6
mg amüülmetakresooli, 1,2 mg 2,4-diklorobensüülalkoholi ja 8 mg levomentooli.
Abiained on eukalüptiõli, viinhape, indigokarmiin (E132), veeldatud suhkur, veeldatud glükoos,
vesi.

Kuidas Strepsils Menthol & Eucalyptus välja näeb ja pakendi sisu
Losengid on pakitud blisterpakendisse, mis on tehtud läbipaistvast 250 mikroni paksusest
polüvinüülkloriidist (PVC), kaetud 40 gsm polüvinüülideenkloriidiga (PVDC); kuumtihendatud
20 mikroni paksuse alumiiniumkattega ning kaetud 7 gsm lakiga.
Blisterpakendis on 12 tabletti. Kaks blistrit on pakitud pappkarpi.
Loseng (imemistablett) on sinine ja ringikujuline (läbimõõt 1,8cm)

Müügiloa hoidja:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
Ul.Okunin 1
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
Poola

Tootja:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd
Nottingham site
Thane Road
Nottingham NG90 2DB
Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.

Kärberi 34-30
Tallinn 13919
Tel: 5151555

Infoleht on viimati kooskõlastatud: novembris 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Strepsils Menthol & Eucalyptus, losengid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Loseng (imemistablett) sisaldab 0,6 mg amüülmetakresooli, 1,2 mg 2,4-diklorobensüülakloholi ja 8
mg levomentooli.

3. Ravimvorm

Loseng.
Kirjeldus: sinine ringikujuline imemistablett (läbimõõt 1,8 cm).

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Desinfitseeriv vahend suu -ja neelupõletike korral. Ninakinnisuse leevendamine.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed: üks imemistablett lasta aeglaselt suus sulada iga 2...3 tunni
järel, kuid mitte üle 8 losengi ööpäevas.
Eakatel pole vaja annust vähendada.

Orofarüngeaalne.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine(te) või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Haigusnähtude püsimisel peab patsient konsulteerima arstiga.


Patsiendid, kellel on pärilik fruktoosi talumatus, glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon või sukraas-
isomaltaasi puudulikkus, ei tohi seda ravimit kasutada

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kliinilise tähtsusega koostoimeid ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole tõestatud, kuid tõenäoliselt oht puudub.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Strepsils Menthol & Eucalyptus'l ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise
võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Aeg-ajalt võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid ja keele valulikkus.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisel võivad tekkida seedetrakti vaevused. Ravi sümptomaatiline.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Kurguhaiguste raviks kasutatavad preparaadid, antiseptikumid, ATC-
kood: R02AA95.

Amüülmetakresoolil ja 2,4-diklorobensüülalkoholil on antiseptilised omadused.
Mentoolil on nõrk lokaalanesteetiline toime, samuti leevendab mentool ninakinnisust.

5.2. Farmakokineetilised omadused

.

Süsteemse toime kohta andmed puuduvad.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

.

Ei ole kohaldatav.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

.

Eukalüptiõli, viinhape, indigokarmiin (E132), maltitooli lahus, veeldatud glükoos.

6.2. Sobimatus

.

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Losengid on pakitud blisterpakendisse, mis on tehtud läbipaistvast 250 mikroni paksusest
polüvinüülkloriidist (PVC), kaetud 40 gsm polüvinüülideenkloriidiga (PVDC); kuumtihendatud 20
mikroni paksuse alumiiniumkattega ning kaetud 7 gsm lakiga.
Blisterpakendis on 12 tabletti. Kaks blistrit on pakitud pappkarpi.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

JA AADRESS.


Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
Ul.Okunin 1
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
Poola


8. Müügiloa number

420603

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESIMESE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE

3.10.2003/28.10.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

INFO KOOSTAMISE/LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud novembris 2013