STILNOX

Toimeained: zolpideem

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 10mg 20TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on STILNOX ja milleks seda kasutatakse

Stilnox kuulub uinutite ja rahustite ravimgruppi.
Stilnox'i kasutatakse unetuse lühiajaliseks raviks täiskasvanutel, kui unetus tekitab töövõimetust või
põhjustab patsiendil väljendunud pingeseisundit.

2. Mida on vaja teada enne STILNOX võtmist

Ärge võtke Stilnox'i
- kui te olete zolpideemi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline,
- kui teil esineb une ajal lühiajalist hingamispeetust (obstruktiivne uneapnoe),
- kui teil on raskekujulise lihasnõrkusega kaasuv haigus (myasthenia gravis),
- kui teil on raske maksapuudulikkus,
- kui teil on äge ja/või raske hingamispuudulikkus.
Zolpideemi ei tohi manustada alla 18-aastastele noorukitele ja lastele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- kui teile muutub unetus probleemiks ka pärast 7…14-päevast ravi, võib see viidata mõnele
muule haigusele ning teid tuleb vastavalt regulaarselt uurida/nõustada;
- kui teil on hingamispuudulikkus, psüühilised haigused või kannatate depressiooni all, pidage
enne ravimi kasutamist arstiga nõu;
- kui te olete eakas. Lihaseid lõõgastava toime tõttu esineb suurenenud kukkumisoht, mille
tagajärjeks võivad olla reieluukaela murrud, eriti eakatel patsientidel, öösel voodist tõusmisel;
- kui te olete varem kuritarvitanud ravimeid või alkoholi, pidage enne ravimi kasutamist arstiga
nõu.

Järgmise päeva psühhomotoorsed häired (vt ka „Autojuhtimineja masinatega töötamine“)
Psühhomotoorsete häirete tekkimise, sealhulgas autojuhtimise võime halvenemise oht Stilnox’i
võtmisele järgneval päeval võib suureneda, kui te:
• võtate seda ravimit vähem kui 8 tundi enne tegevusi, mis vajavad erksust
• võtate soovitatust suurema annuse;

1/6
• võtate zolpideemi, kui kasutate juba teisi kesknärvisüsteemi depressante või ravimeid, mis
suurendavad zolpideemi taset teie veres, või tarbite alkoholi või ebaseaduslikke narkootilisi
aineid
Võtke ravimi annus korraga vahetult enne magamaminekut.
Ärge võtke samal öösel teist annust.

Uinutite korduval kasutamisel mõne nädala vältel võib uinutav toime mõnevõrra väheneda. Ärge
kasutage Stilnox’i kauem, kui arst on seda teile määranud.
Uinutite kasutamine võib viia füüsilise ja psühholoogilise sõltuvuse tekkeni. Sõltuvuse risk on suurem
annuse tõustes ja ravi pikenedes, samuti patsientidel, kes kuritarvitavad alkoholi või kellel on olnud
ravimsõltuvus.
Ravim võib põhjustada mäluhäireid. Need tekivad enamasti mõni tund pärast ravimi võtmist, on
soovitatav pärast ravimi võtmist minna kohe voodisse ja kindlustada endale võimalus piisavalt pikaks
uneks.
Zolpideemi kasutamisega seoses on teatatud somnambulismi (unesränne) nähtudest: unes käimine,
toidu valmistamine ja söömine, telefoniga rääkimine ja selle hilisem mitte mäletamine. Sellist
käitumist tundub suurendavat alkoholi või muude kesknärvisüsteemi pärssivate ainete samaaegne
kasutamine, samuti zolpideemi manustamine soovitatud annust ületavates annustes. Nimetatud
nähtude esinemisel võtke ühendust oma arstiga.
Ravimi võtmise lõpetamisel võib tekkida nn tagasilöögi fenomen, mille korral tekivad taas
sümptomid, mille pärast ravimit võtma hakati.
Zolpideem võib põhjustada uimasust ja teadvuse hägustumist, mis võib viima kukkumisteni ja seetõttu
raskete traumadeni. Enne Stilnox’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Muud ravimid ja Stilnox
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid. Kui Stilnox’i kasutada koos teiste ravimitega, mis samuti aju mõjutavad, võite olla
uimasem kui peaks. Seetõttu peaksite te olema teadlik võimalusest, et võite olla ka järgmisel päeval
pisut uimane. Selliste ravimite hulka kuuluvad hirmu- ja ärevusevastased ravimid, rahustid,
depressioonivastased ravimid, narkootilise toimega valuvaigistid, krambivastased ravimid,
valuvaigistid ja mõned allergiavastased ravimid (mis teevad samuti uimaseks). Samuti võib põhjustada
uimasust Stilnox’i manustamine samal ajal ketokonasooliga (seentevastane ravim).
Stilnox’i samaaegne kasutamine koos alkoholiga pole soovitatav.

Zolpideemi võtmisel koos järgmiste ravimitega võib suureneda uimasus ja järgmise päeva
psühhomotoorsed häired, sealhulgas autojuhtimise võime halvenemine.
• teatavate vaimsete häirete ravimid (antipsühhootikumid)
• unehäirete ravimid (uinutid)
• rahustavad või ärevust vähendavad ravimid
• depressiooniravimid
• ravimid mõõduka või tugeva valu leevendamiseks (narkootilised valuvaigistid)
• epilepsiaravimid
• anesteetikumid
• heinapalaviku, löövete või muude allergiate ravimid, mis võivad teid uniseks muuta
(rahustavad antihistamiinid)
Zolpideemi võtmisel koos antidepressantidega, sealhulgas bupropiooni, desipramiini, fluoksetiini,
sertraliini ja venlafaksiiniga, võite näha ebareaalseid asju (hallutsinatsioone).

Zolpideemi kasutamine koos fluvoksamiini või tsiprofloksatsiiniga ei ole soovitatav.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Zolpideemi kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid.
Zolpideemi kasutamisest tuleks raseduse ajal hoiduda. Juhul, kui zolpideemi kasutamine on vajalik ja
seda võetakse raseduse lõppjärgus, tuleb vastsündinut hoolikalt jälgida.

2/6
Zolpideem eritub väikestes kogustes rinnapiima. Seetõttu tuleb ravimi kasutamist rinnaga toitmise ajal
vältida.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Stilnox on tugev toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele, näiteks „unes autojuhtimine“.
Peaksite arvesse võtma, et Stilnox (nagu muude uinutite) võtmisele järgneval päeval:
• võite tunda uimasust, unisust, pearinglust või segasust
• võib kiirete otsuste tegemisele kuluda rohkem aega
• võib teil tekkida ähmane või kahelinägemine
• võib teie erksus väheneda
Et vähendada neid toimeid on soovitatav jätta zolpideemi võtmisest kuni autojuhtimiseni, masinate
kasutamiseni ja kõrgustes töötamiseni vähemalt 8 tunni pikkune puhkeaeg.

Ärge tarvitage Stilnox’i võtmise ajal alkoholi ega kasutage muid psühhoaktiivseid aineid, sest need
võivad eelloetletud toimeid tugevdada.

Stilnox sisaldab laktoosi
Ravim sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid,
peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas STILNOX võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Zolpideemi toime saabub kiiresti ning seetõttu manustatakse ravimit vahetult enne magamaminekut
või voodis. Seega võtke tablett siis, kui te olete valmis voodi heitma ja magama jääma.

Soovitatav annus 24 tunni vältel on 10 mg Stilnox'i. Mõnedele patsientidele võib olla määratud ka
väiksem annus. Stilnox'i tuleb võtta:
• kogu annus korraga,
• vahetult enne magamaminekut
Peate olema kindel, et teil on vähemalt 8 tundi vahet ravimi võtmise ja tegevuste vahel, mis nõuavad
erksust.
Ärge ületage 24 tunni vältel 10 mg annust.

. Neelake tablett tervelt ja jooge peale väike klaasitäis vett.

Eakad või nõrgestatud organismiga patsiendid võivad olla ravimi suhtes tundlikumad, seetõttu on
soovitatav annus nendele 5 mg. Ööpäevane annus ei tohi ületada 10 mg.

Maksapuudulikkus
Maksapuudulikkuse korral võib zolpideem organismis kuhjuda, mistõttu neil patsientidel on
soovitatav alustada annusega 5 mg. Eakate patsientide puhul tuleb olla eriti ettevaatlik. Täiskasvanutel
(alla 65-aastastel) võib annust suurendada kuni 10 mg-ni ainult juhul, kui kliiniline vastus ravile on
ebapiisav ning ravimit talutakse hästi.

Ravi kestus ei tohiks ületada 4 nädalat.

Lapsed ja noorukid vanuses alla 18 aasta ei tohi Stilnox’i võtta.

Kui teil on tunne, et Stilnox’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate Stilnox’i rohkem kui ette nähtud
Kontakteeruge kohe arstiga või kutsuge kiirabi ja öelge, kui palju tablette te võtsite.


3/6
Kui te unustate Stilnox’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Stilnox’i võtmise
Ravimi ärajätmisel pärast pikaajalist ravi võib tekkida mööduv sündroom, kus enamväljenduvad
sümptomid, mis tingisid ravimi kasutamise. Sellega võivad kaasneda ka meeleolumuutused, ärevus ja
rahutus. Patsient peaks olema teadlik tagasilöögifenomeni võimalusest, vähendades seega ärevust
sümptomite ilmnemisel. On kirjeldatud ka ärajätunähtude avaldumist 2 annustamiskorra vahepeal.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või
meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on klassifitseeritud järgmiselt:
Väga sage > 10 %; sage > 1 ja < 10 %; aeg-ajalt > 0,1 ja < 1 %; harv > 0,01 ja < 0,1 %; väga harv <
0,01%., teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Närvisüsteemi häired
Sage: unisus, peavalu, uimasus, võimendunud unetus, teatud mäluhäired, millega võivad kaasneda
käitumishäired.
Teadmata: teadvuse hämardumine.

Psühhiaatrilised häired
Sage: hallutsinatsioonid, ärevus, luupainajad.
Aeg-ajalt: segasusseisund, ärrituvus.
Teadmata: rahutus, agressiivsus, meelepetted, viha, käitumishäired, unes kõndimine, sõltuvus (ravi
lõppedes võivad esineda ärajätusümptomid või tagasilöögi fenomen), libiido häired, depressioon.
Enamus neist psühhiaatrilistest häiretest on seotud „paradoksaalsete” reaktsioonidega.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Sage: väsimus.
Teadmata: kõndimishäired, ravimiga harjumine, kukkumine (enam eakatel patsientidel ning kui
zolpideemi ei võetud manustamisjuhistele vastavalt).

Silma kahjustused
Aeg-ajalt: kahelinägemine.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Teadmata: hingamise pärssumine.

Seedetrakti häired
Sage: kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Sage: seljavalu.
Teadmata: lihasnõrkus.

Infektsioonid ja infestatsioonid
Sage: ülemiste hingamisteede infektsioon, alumiste hingemisteede infektsioon.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Teadmata: lööve, sügelus, nõgestõbi, liighigistamine.

Immuunsüsteemi häired

4/6
Teadmata: angioneurootiline turse.

Maksa ja sapiteede häired
Teadmata: maksaensüümide aktiivsuse tõus.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas STILNOX säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei vaja. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Stilnox sisaldab
- Toimeaine on zolpideem. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg zolpideemtartraati.
- Teised
koostisosad
on
laktoosmonohüdraat,
mikrokristalne
tselluloos,
metüülhüdroksüpropüültselluloos, naatriumtärklisglükolaat, magneesiumstearaat, titaandioksiid
(E171), polüoksüetüleenglükool 400.

Kuidas Stilnox välja näeb ja pakendi sisu
Stilnox õhukese polümeerikattega tabletid on valged, piklikud, poolitusjoonega.
Tabletid on pakendatud 10 või 20 kaupa PVC/Al blisterpakendisse, 10 tk või 20 tk karbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja
sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti

Tootja
Sanofi-Winthrop Industrie
30-36, avenue Gustave Eiffel
37000 Tours
Prantsusmaa

või

CHINOIN Private Co. Ltd.
Manufacturing Site Veresegyház
Lévai u.5
2112 Veresegyház
Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ

5/6
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Tel. 627 3488

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014


6/6Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Stilnox, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg zolpideemtartraati.
INN. Zolpidemum

Ravim sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.
Valge, piklik, poolitusjoonega tablett.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Unetuse lühiajaline ravi täiskasvanutel, kui unetus tekitab töövõimetust või põhjustab patsiendil
väljendunud pingeseisundit.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Zolpideemi toime saabub kiiresti ning seetõttu manustatakse ravimit vahetult enne magamaminekut
või voodis.
Ravim tuleb võtta korraga ja seda ei tohi samal öösel uuesti manustada.

Soovitatav ööpäevane annus täiskasvanutele on 10 mg, mis tuleb võtta vahetult enne magamaminekut.
Kasutada tuleks zolpideemi madalaimat toimivat annust, ööpäevane annus kokku ei tohi ületada
10 mg.

Lapsed
Zolpideemi ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel, kuna puuduvad andmed
kasutamise kohta selles vanuserühmas. Tõestatud andmed platseebokontrolliga kliinilistest
uuringutest on esitatud lõigus 5.1.

Eakad
Eakad või nõrgestatud organismiga patsiendid võivad olla ravimi suhtes tundlikumad, neile
patsientidele on soovitatav annus 5 mg. Ööpäevane annus sellel patsientide grupil ei tohi ületada 10
mg.

Maksapuudulikkus
Maksapuudulikkuse korral on zolpideemi kliirens ja metabolism aeglustunud, mistõttu neil
patsientidel on soovitatav alustada annusega 5 mg. Eakate patsientide puhul tuleb olla eriti ettevaatlik.
Täiskasvanutel (alla 65-aastastel) võib annust suurendada kuni 10 mg-ni ainult juhul, kui kliiniline
vastus ravile on ebapiisav ning ravimit talutakse hästi.

1/8

Sarnaselt teiste uinutitega ei ole ravimi pikaajaline kasutamine soovitatav; ravi ei tohi kesta üle 4
nädala. Kui ravimit on vaja jätkuvalt (üle 4 nädala), tuleb eelnevalt patsiendi seisundit uuesti hinnata.

4.3. Vastunäidustused

- ülitundlikkus zolpideemi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes,
- obstruktiivne uneapnoe,
- myasthenia gravis,
- raske maksapuudulikkus,
- äge ja/või raske hingamispuudulikkus,
- alla 18-aastased noorukid ja lapsed.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hingamispuudulikkus
Kuna uinutid võivad pärssida hingamist, tuleb olla ettevaatlik zolpideemi määramisel
hingamisfunktsiooni häiretega patsientidele.

Maksapuudulikkus vt lõik 4.2.

Kasutamine patsientidel, kellel esineb anamneesis ravimite või alkoholi kuritarvitamine
Bensodiasepiine ja bensodiasepiinisarnaseid aineid tuleb neil patsientidel kasutada äärmise
ettevaatusega. Need patsiendid peavad rahustite ja uinutite nagu zolpideemi manustamise ajal olema
hoolika järelevalve all, sest esineb risk füüsilise ja psüühilise sõltuvuse tekkeks.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Võimalusel tuleb alati kindlaks teha unetuse põhjus ning enne uinuti määramist ravida põhjuslikke
tegureid. Kui unetus on probleemiks ka pärast 7…14-päevast ravi, võib see viidata primaarsele
psühhiaatrilisele või somaatilisele häirele ning patsienti tuleb vastavalt regulaarselt uurida/nõustada.

Pediaatrilised patsiendid
Zolpideemi ohutust ja efektiivsust pole alla 18-aastastel patsientidel kindlaks tehtud. 8-nädalases
uuringus pediaatrilistel patsientidel (6-17-aastased), kelle unetus oli seotud tähelepanu
defitsiidi/hüperaktiivsusega, olid sagedasimad zolpideem-ravi kõrvaltoimed platseeboga võrreldes
psühhiaatrilised ja närvisüsteemi häired ning hõlmasid uimasust (23,5% vs 1,5%), peavalu (12,5% vs
9,2%) ja hallutsinatsioone (7,4% vs 0%) (vt lõik 4.2).

Eakad vt lõik 4.2.

Psühhootilised haigused
Zolpideemi taolisi uinuteid ei soovitata kasutada psühhootiliste haiguste esmases ravis.

Järgmise päeva psühhomotoorsed häired
Järgmisel päeval tekkivate psühhomotoorsete häirete, sealhulgas autojuhtimisvõime halvenemise, risk
suureneb, kui:
• zolpideemi võetakse vähem kui 8 tundi enne tegevusi, mis vajavad vaimset erksust (vt
lõik 4.7);
• võetakse soovitatavast annusest suurem annus;
• zolpideemi manustatakse koos teiste kesknärvisüsteemi depressantidega või teiste ravimitega,
mis suurendavad zolpideemi taset veres, või koos alkoholi või ebaseaduslike narkootiliste
ainetega (vt lõik 4.5).
Zolpideem tuleb võtta korraga vahetult enne magamaminekut ja seda ei tohi samal öösel uuesti
manustada.


2/8
Amneesia
Rahustid ja uinutid nagu zolpideem võivad põhjustada anterograadset amneesiat. See avaldub kõige
sagedamini mõni tund pärast ravimi manustamist. Selle riski vähendamiseks peavad patsiendid saama
katkematult magada 8 tundi (vt lõik 4.8).

Depressioon
Kuigi pole demonstreeritud kliiniliselt olulisi farmakokineetilisi ega farmakodünaamilisi koostoimeid
SSRI-dega (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid) (vt lõik 4.5), nagu teiste rahustite ja
uinutitega, peab zolpideemi depressiooni sümptomitega patsientidel kasutama ettevaatusega.
Võimaliku suitsiidikalduvuse tõttu tuleb neile patsientidele teha kättesaadavaks võimalikult väike
kogus zolpideemi, et vältida patsiendipoolset tahtlikku üleannustamist. Zolpideemi kasutamise ajal
võib ilmneda eelnevalt eksisteeriv depressioon. Kuna unetus võib olla depressiooni sümptomiks, tuleb
patsiendi seisundit unetuse jätkudes uuesti hinnata.

Järgnevalt on toodud uinutite manustamisele järgnevate toimetega seotud üldine informatsioon, mida
peaksid ravimit väljakirjutavad arstid arvestama.

Muud psühhiaatrilised ja „paradoksaalsed” reaktsioonid
On teada, et rahustite ja uinutite, nagu zolpideem, kasutamisel esinevad muud psühhiaatrilised ja
„paradoksaalsed” reaktsinoonid nagu rahutus, unetuse süvenemine, ärevus, ärrituvus, agressiivsus,
meelepetted, vihahood, luupainajad, hallutsinatsioonid ja ebatavaline käitumine ja teised
käitumishäired. Sellisel juhul tuleb ravimi kasutamine lõpetada. Nimetatud reaktsioonide tekkimine
on tõenäolisem eakatel patsientidel.

Somnambulism ja sellega seotud käitumine
Raporteeritud on unes käimist ja muud sarnast käitumist, nt „unes sõitmine”, toidu valmistamine ja
söömine, telefoniga rääkimine, seksuaalvahekord ning hilisem amneesia patsientidel, kes võtsid
zolpideemi ja kes polnud täielikult ärkvel. Alkoholi ja muude kesknärvisüsteemi depressantide
kasutamine koos zolpideemiga tundub suurendavat sellise käitumise riski, samuti zolpideemi
kasutamine soovitud annust ületavates doosides. Patsientidel, kellel esineb sellist käitumist (nt unes
sõitmine), peaks enda ja teiste ohutuse mõttes põhjalikult kaaluma zolpideemiga ravi lõpetamist (vt
lõik 4.5).

Tolerantsus
Rahustite ja uinutite, nagu zolpideem, korduval kasutamisel mõne nädala vältel võib ravimi uinutav
toime mõnevõrra väheneda.

Sõltuvus
Rahustite ja uinutite, nagu zolpideem, kasutamine võib viia füüsilise ja psühholoogilise sõltuvuse
tekkeni. Sõltuvuse risk suureneb annuse ja ravi kestuse tõustes, risk on suurem ka patsientidel, kelle
anamneesis on psühhiaatrilised häired ja/või alkoholi või ravimite kuritarvitamine. Need patsiendid
peavad olema uinutite kasutamise ajal hoolika järelevalve all.
Füüsilise sõltuvuse korral tekivad ravimi järsu ärajätmise korral ärajätunähud. Nendeks võivad olla
pea- või lihasvalu, ekstreemne ärevus ja pingulolek, rahutus, segasus ja ärrituvus. Rasketel juhtudel
võivad ilmneda derealisatsioon, depersonalisatsioon, hüperakuusia, tuimustunne ja surinad jäsemetes,
ülitundlikkus valguse, müra ja füüsilise kokkupuute suhtes, hallutsinatsioonid või epilepsiahood.

Tagasilöögi fenomenina tekkiv unetus
Ravimi ärajätmisel võib tekkida mööduv sündroom, kus taastekivad enamväljendunult sümptomid,
mis tingisid rahustite ja uinutite kasutamise. Sellega võivad kaasneda ka meeleolumuutused, ärevus ja
rahutus. Patsienti peab teavitama tagasilöögi fenomeni võimalusest, vähendades seega ärevust
sümptomite ilmnemisel.
Lühitoimeliste rahustite ja uinutite kasutamisel võivad ärajätunähud avalduda kahe annustamiskorra
vahepeal.

Rasked traumad

3/8
Farmakoloogiliste omaduste tõttu võib zolpideem põhjustada uimasust ja teadvuse hägustumist, mis
võib viima kukkumisteni ja seetõttu raskete traumadeni.

Galaktoositalumatus, laktaasipuudulikkus, glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon
Ravim sisaldab laktoosi. Patsiendid, kes põevad harvaesinevat pärilikku galaktoositalumatust,
laktaasipuudulikkust või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni, ei tohiks seda ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Alkohol
Samaaegne kasutamine koos alkoholiga pole soovitatav. Alkoholi toimel võib tugevneda ravimi
sedatiivne toime. See mõjutab eriti sõidukijuhtimis- ja masinatega töötamise võimet.

Kasutamine koos kesknärvisüsteemi depressantidega
Samaaegsel kasutamisel antipsühhootikumide (neuroleptikumid), uinutite, anksiolüütikumide/
rahustite, antidepressantide, narkootiliste valuvaigistite, epilepsiaravimite, anesteetikumide ja
rahustavate antihistamiinidega võib suureneda depressiivne toime kesknärvisüsteemile. Seetõttu võib
zolpideemi ja nende ravimite samaaegne kasutamine suurendada uimasust ja järgmise päeva
psühhomotoorseid häireid, sealhulgas autojuhtimise võime halvenemist (vt lõik 4.4 ja lõik 4.7).
Üksikjuhtudel on teatatud ka visuaalsete hallutsinatsioonide esinemisest patsientidel, kes kasutavad
zolpideemi koos antidepressantidega, sh bupropioon, desipramiin, fluoksetiin, sertraliin ja
venlafaksiin.

Fluvoksamiini samaaegsel kasutamisel võib zolpideemi tase veres tõusta ja nende samaaegne
kasutamine ei ole soovitatav.

Selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (fluoksetiin, sertraliin) ja zolpideemi üheaegsel
manustamisel kliiniliselt olulisi farmakokineetilisi ja farmakodünaamilisi koostoimeid ei täheldatud.
Narkootiliste valuvaigistite kasutamisel võib tekkida eufooria, mis viib psühholoogilise sõltuvuse riski
suurenemiseni.

CYP450 inhibiitorid ja indutseerijad
Tsütokroomi P450 inhibeerivad ühendid süvendavad zolpideemi taoliste uinutite toimet. Zolpideem
metaboliseerub mitmete maksa tsütokroom P450 ensüümide kaudu, peamisteks ensüümideks on
CYP3A4 ja CYP1A2. Zolpideemi farmakodünaamiline efekt väheneb, kui teda manustatakse koos
rifampitsiiniga (CYP3A4 indutseerija).
Zolpideemi manustamine koos itrakonasooliga (CYP3A4-inhibiitor) ei mõjuta oluliselt zolpideemi
farmakokineetikat ega farmakodünaamikat. Nende tulemuste kliiniline tähendus pole teada.
Zolpideemi koosmanustamisel CYP3A4 inhibiitori ketokonasooliga (200 mg kaks korda päevas)
pikenes zolpideemi elimineerimise poolväärtusaeg, tõusis kogu AUC-d ja langes kliirens võrreldes
zolpideemi ja platseebo manustamisega. Zolpideemi manustamisel koos ketokonasooliga tõusis kogu
AUC 1,83 kordselt võrreldes zolpideemi üksi manustamisega. Patsiente peab teavitama võimalusest,
et zolpideemi koosmanustamisel ketokonasooliga võivad süveneda sedatiivsed efektid.
Tsiprofloksatsiini samaaegsel kasutamisel võib zolpideemi tase veres tõusta ja nende samaaegne
kasutamine ei ole soovitatav.

Teised ravimid
Zolpideemi manustamisel koos varfariini, digoksiini või ranitidiiniga olulisi farmakokineetilisi
koostoimeid ei täheldatud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Ettevaatusabinõuna on soovitatav vältida zolpideemi kasutamist raseduse ajal.
Zolpideemi kasutamise kohta rasedatel patsientidel andmed puuduvad või on neid väga vähe.
Loomkatsetes ei täheldatud otseseid või kaudseid kahjulikke toimeid reproduktiivsusele.

4/8
Fertiilses eas naispatsiendile ravimi kirjutamisel peab teda informeerima arstiga konsulteerimise
vajadusest ravi katkestamise osas, kui ta soovib rasestuda või kui tekib kahtlus, et ta on rase.
Kui zolpideemi manustatakse raseduse lõpuosas või sünnituse ajal, võib vastsündinul ravimi
farmakoloogilise toime tõttu oodata järgmisi toimeid: hüpotermia, hüpotoonia ja mõõdukas
hingamisdepressioon.
Vastsündinutel, kelle emad kasutasid rahusteid ja uinuteid regulaarselt raseduse lõppjärgus, võib
areneda füüsiline sõltuvus ja esineb mõningane risk ärajätusündroomi tekkeks postnataalsel perioodil.
Vastsündinutel, kelle emad on raseduse lõppjärgus kasutanud zolpideemi koos teiste
kesknärvisüsteemi depressantidega, on teatatud raskekujulisest hingamisdepressioonist.

Imetamine
Zolpideem eritub väikestes kogustes rinnapiima. Seetõttu tuleb ravimi kasutamist rinnaga toitmise ajal
vältida.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Stilnox'il on tugev toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Sõidukijuhte ja masinate käsitsejaid tuleb hoiatada, et nagu teistegi uinutite puhul, võib ravijärgsel
hommikul tekkida uimasuse, reageerimisaja pikenemise, pearingluse, unisuse, ähmase/kahelinägemise
ja vähenenud erksuse ning autojuhtimisvõime halvenemise oht (vt lõik 4.8). Selle riski vähendamiseks
on soovitatav jätta zolpideemi võtmisest kuni autojuhtimiseni, masinate kasutamiseni ja kõrgustes
töötamiseni vähemalt 8 tunni pikkune puhkeaeg.

Autojuhtimisvõime halvenemist ja "unes autojuhtimist" on esinenud ka zolpideemi raviannuste
kasutamisel.
Riski selliselt käituda suurendab ka zolpideemi manustamine samaaegselt alkoholi ja teiste
kesknärvisüsteemi depressantidega (vt lõigud 4.4 ja 4.5). Patsiente tuleb manitseda mitte kasutama
zolpideemi võtmise ajal alkoholi või muid psühhoaktiivseid aineid.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete esinemissagedus on klassifitseeritud järgmiselt:

Väga sage > 10 %; sage > 1 ja < 10 %; aeg-ajalt > 0,1 ja < 1 %; harv > 0,01 ja < 0,1 %; väga harv <
0,01%.
Teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Zolpideemi kasutamisega seotud kõrvaltoimete, eriti kesknärvisüsteemi kõrvaltoimete, esinemine
sõltub manustatud annusest. Nagu ka soovitatud lõigus 4.2, tuleks zolpideemi manustada vahetult
enne magamaminekut või voodis, et vähendada kõrvaltoimete esinemist.
Kõrvaltoimete oht on suurem eakatel patsientidel.

Närvisüsteemi häired
Sage: unisus, peavalu, uimasus, võimendunud unetus, anterograadne amneesia (amnestilise efektiga
võib kaasneda kohatu käitumine).
Teadmata: teadvuse hämardumine.

Psühhiaatrilised häired
Sage: hallutsinatsioonid, agitatsioon, luupainajad.
Aeg-ajalt: segasusseisund, ärrituvus.
Teadmata: rahutus, agressiivsus, meelepetted, viha, käitumishäired, somnambulism (vt lõik 4.4),
sõltuvus (ravi lõppedes võivad esineda ärajätusümptomid või tagasilöögi fenomen), libiido häired,
depressioon (vt lõik 4.4).
Enamus neist psühhiaatrilistest häiretest on seotud „paradoksaalsete” reaktsioonidega.


5/8
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Sage: väsimus.
Teadmata: kõndimishäired, ravimiga harjumine, kukkumine (enam eakatel patsientidel ning kui
zolpideemi ei võetud manustamisjuhistele vastavalt) (Vt lõik 4.4).

Silma kahjustused
Aeg-ajalt: kahelinägemine.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Teadmata: respiratoorne depressioon.

Seedetrakti häired
Sage: kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Sage: seljavalu
Teadmata: lihasnõrkus.

Infektsioonid ja infestatsioonid
Sage: ülemiste hingamisteede infektsioon, alumiste hingemisteede infektsioon.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Teadmata: lööve, sügelus, nõgestõbi, liighigistamine.

Immuunsüsteemi häired
Teadmata: angioneurootiline turse.

Maksa ja sapiteede häired
Teadmata: maksaensüümide aktiivsuse tõus.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Nähud ja sümptomid
Zolpideemi üleannustamise korral, koos või ilma kesknärvisüsteemi depressantideta (sh alkohol), on
kirjeldatud teadvusehäireid kuni koomani ja muid tõsiseid sümptomeid, sealhulgas letaalset lõpet.

Ravi
Üleannustamise korral on ravi sümptomaatiline ja toetav, võimalusel koos kohese maoloputusega. Kui
maoloputusest ei ole kasu, tuleb ravimi imendumise vähendamiseks manustada aktiivsütt. Rahustava
toimega ravimitest tuleb hoiduda isegi erutuse tekkimisel. Raskete nähtude korral võib kasutada
flumaseniili, kuid seejuures tuleb arvestada, et flumaseniili manustamine võib põhjustada
neuroloogilisi sümptome (krampe). Zolpideem ei ole dialüüsitav.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: uinutid ja rahustid, ATC-kood. N05CF02.


6/8
Zolpideem on imidasopüridiin, GABA -retseptorite agonist (selektiivne oomega-1- ehk
A
bensodiasepiin-1-retseptorite
alatüübi
suhtes).
Võrdluseks,
bensodiasepiinid
seonduvad
mitteselektiivselt oomega-retseptorite kõigi 3 alatüübiga. Zolpideemile iseloomuliku sedatiivse toime
aluseks on kloriidaniooni kanali moduleerimine nimetatud retseptori kaudu. Toime on pöörduv
bensodiasepiini antagonisti flumaseniili mõjul.
Zolpideemi selektiivne seondumine oomega-1-retseptoritega seletab lihaseid lõõgastava ja
krambivastase toime puudumist terapeutiliste annuste kasutamisel, võrreldes bensodiasepiinidega, mis
ei ole oomega-1-retseptorite suhtes selektiivsed. Sama mehhanismiga võib ilmselt seletada ka sügava
une (faasid 3 ja 4 - aeglane uni) säilimist.

Randomiseeritud uuringutest on saadud veenvaid andmeid vaid 10 mg zolpideemi efektiivsuse kohta.
Randomiseeritud topeltpimedas uuringus 462 mitte-eaka terve vabatahtlikuga, kellel esines mööduv
unetus, vähendas 10 mg zolpideemi platseebogrupiga võrreldes magamajäämise aega 10 minutit, ja 5
mg zolpideemi vähendas magamajäämise aega 3 minutit.

Randomiseeritud topeltpimedas uuringus 114 mitte-eaka patsiendiga, kellel esines krooniline unetus,
vähendas 10 mg zolpideemi platseebogrupiga võrreldes magamajäämise aega 30 minutit, ja 5 mg
zolpideemi vähendas magamajäämise aega 15 minutit.

Mõnedel patsientidel võib olla efektiivne ka madalam annus, 5 mg.

Lapsed
Zolpideemi ohutus ja efektiivsus lastel vanuses kuni 18 aastat ei ole tõestatud. Randomiseeritud,
platseebokontrolliga uuring 201 lapsega vanuses 6...17 aastat ei tõestanud zolpideemi
(0,25 mg/kg/ööpäevas) efektiivsust platseeboga võrreldes. Võrreldes platseeboga, olid zolpideemiga
kõige sagedamini seotud kõrvaltoimed psühhiaatrilised ja närvisüsteemi häired, sealhulgas
pööritustunne (vastavalt 23,5% vs 1,5%), peavalu (12,5% vs 9,2%) ja hallutsinatsioonid (7,4% vs
0%); vt lõigud 4.2 ja 4.3.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Zolpideem imendub seedetraktist kiiresti ning ka ravimi uinutav toime saabub kiiresti. Maksimaalne
plasmakontsentratsioon saabub 0,5…3 tunni pärast. Ravimi biosaadavus on 70% mõõduka esmase
maksapassaaži tõttu.
Zolpideemi eliminatsiooni poolväärtusaeg on lühike, keskmiselt 2,4 (±0,2) tundi; ravimi toime kestab
kuni 6 tundi. Terapeutiliste annuste vahemikus on zolpideemi farmakokineetika lineaarne ega muutu
korduval manustamisel.
Seonduvus plasmavalkudega on 92,5 (±0,1)%. Jaotusruumala täiskasvanutel on 0,54 (±0,02) l/kg ning
see väheneb väärtuseni 0,34 (±0,05) l/kg väga eakatel patsientidel.
Kõik metaboliidid on farmakoloogiliselt inaktiivsed ning erituvad ligikaudu 56% ulatuses uriini ja
37% ulatuses väljaheitega. Kuna eakatel patsientidel ja maksapuudulikkuse korral on ravimi
plasmakontsentratsioon suurenenud, on nendel patsientidel vajalik annuse korrigeerimine.
Neerupuudulikkusega patsientidel (sh dialüüsi saavatel) on ravimi kliirens mõõdukalt vähenenud.
Puudub mõju teistele farmakokineetilistele parameetritele.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule,
sünnitusele või postnataalsele arengule. Võimalik risk inimesele siiski ei ole kliiniliselt piisavalt
uuritud.
Raseduse ajal ravimi kasutamine ei ole soovitatav.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

7/8

Laktoosmonohüdraat,
mikrokristalne tselluloos,
metüülhüdroksüpropüültselluloos,
naatriumtärklisglükolaat,
magneesiumstearaat,
titaandioksiid (E171),
polüoksüetüleenglükool 400.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

.


See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

.


10 mg õhukese polümeerikattega tabletid; Tabletid on pakendatud 10 või 20 kaupa PVC/Al
blisterpakendisse, 10 tk või 20 tk karbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

.


Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti

8. Müügiloa number

327500

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

27.10 2000/29.10.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014

8/8