SOLPADEINE SOLUBLE

Toimeained: paratsetamool+kodeiin+kofeiin

Ravimi vorm: kihisev tablett

Ravimi tugevus: 500mg+8mg+30mg 12TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SOLPADEINE SOLUBLE ja milleks seda kasutatakse

Solpadeine Soluble sisaldab kolme toimeainet: paratsetamooli, kodeiinfosfaati ja kofeiini.
Paratsetamool on valuvaigisti ja palavikualandaja.
Palavikku alandav toime põhineb hüpotalamuse termoregulatsioonikeskuse mõjutamisel,
kehatemperatuur langeb suurenenud perifeerse verevoolu ja higistamise tõttu.
Kodeiinfosfaat omab mõõdukat valuvaigistavat ja nõrka köhapärssivat toimet. Kodeiini võib
lühiajaliselt kasutada üle 12-aastastel lastel mõõduka valu raviks, mida teised valuvaigistid, nagu nt
paratsetamool või ibuprofeen üksi, ei leevenda.
See ravim sisaldab kodeiini. Kodeiin kuulub opioid-valuvaigistiteks nimetatavate ravimite rühma, mis
toimivad valu leevendavalt. Seda kasutatakse üksi või koos teiste valuvaigistite, nagu nt
paratsetamooliga.
Kofeiini käsitletakse kui ravimi valuvaigistavat toimet suurendavat komponenti tänu tema
stimuleerivale toimele kesknärvisüsteemis, mis aitab vähendada valuga seonduvat masendust.
Solpadeine Soluble tablette kasutatakse mõõduka valu korral.

2. Mida on vaja teada enne SOLPADEINE SOLUBLE võtmist

Ärge kasutage Solpadeine Soluble tablette:
- kui olete paratsetamooli, kodeiini ja kofeiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud
lõigus 6) suhtes allergiline
- koos teiste ravimitega, mis sisaldavad paratsetamooli
- kui teil on astma ja teil esinevad astmahood
- valu leevendamiseks lastel ja noorukitel (0…18 eluaastat) ägeda obstruktiivse uneapnoe
sündroomi tõttu tehtava kurgumandlite ja/või adenoidide operatsiooni järgselt
- kui te teate, et teie organism lammutab kodeiini väga kiiresti morfiiniks
- kui te imetate
- kui olete noorem kui 12-aastane
- kui teil on peatrauma või koljusisese rõhu tõusuga seotud seisund
- kui teil on olnud hiljuti sapiteede operatsioon.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Solpadeine Soluble kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui teil on probleeme maksaga
- kui teil esineb probleeme soolestikuga, sealhulgas soolesulgust
- kui teil on eemaldatud sapipõis
- kui olete rase või toidate last rinnaga
- kui kasutate depressioonivastast ravimit või teil ravitakse hingamisprobleeme
- kui kasutate ravimeid, mis on määratud iivelduse, oksendamise või veres kõrge kolesteroolitaseme
ravimiseks
- kui olete madala naatriumisisaldusega dieedil. Iga tablett sisaldab naatriumi (427 mg).

Kui sümptomid püsivad kauem kui 3 päeva või halvenevad, pidage nõu oma arstiga.

Seda ravimit tuleks võtta väikseimas annuses lühima aja vältel, mis võimalik, et leevendada
sümptomeid. Selle ravimi võtmine regulaarselt pika aja jooksul võib viia sõltuvuse tekkeni.

Vältige üleliigset kofeiini sisaldavate toodete tarbimist (nt kohvi, tee ja mõned purgijoogid).

Kodeiin muudetakse maksas ensüümide abil morfiiniks. Morfiin on aine, mis leevendab valu.
Mõnedel inimestel on see ensüüm muutunud ja see võib inimesi erineval viisil mõjutada. Mõnedel
inimestel ei toimu morfiini tekkimist või tekib seda väga väikestes kogustes ning see ei leevenda
piisavalt valu. Teistel inimestel võivad suurema tõenäosusega tekkida tõsised kõrvaltoimed, kuna
organism toodab morfiini väga suurtes kogustes. Kui te täheldate mõnda järgmistest kõrvaltoimetest,
peate te lõpetama selle ravimi võtmise ja otsima koheselt arstiabi: aeglane või pinnapealne hingamine,
segasus, unisus, väikesed pupillid, iiveldus või oksendamine, kõhukinnisus, söögiisu puudus.

Lapsed ja noorukid
Kasutamine lastel ja noorukitel pärast operatsiooni
Lastel ja noorukitel ei tohi kodeiini kasutada ägeda obstruktiivse uneapnoe sündroomi tõttu
kurgumandlite ja/või adenoidide operatsiooni järgselt valu leevendamiseks.

Kasutamine hingamishäiretega lastel
Kodeiini ei soovitata kasutada hingamishäiretega lastel, kuna morfiinimürgituse sümptomid võivad
nendel lastel olla raskema kuluga.

Muud ravimid ja Solpadeine Soluble
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Konsulteerige oma arstiga enne Solpadeine Soluble tablettide võtmist, kui te tarvitate:
• metoklopramiidi või domperidooni (ravimid, mida kasutatakse iivelduse ja oksendamise
vastu)
• ravimeid, mis teevad teid uniseks, nt uinutid, rahustid, tritsüklilised antidepressandid,
fenotiasiidid või alkohol
• ravimeid, mida kutsutakse MAOI-ks (monoamiinoksüdaasi inhibiitorid)
• ravimeid, mis vedeldavad verd nagu varfariin.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Ärge kasutage raseduse ajal Solpadeine Soluble tablette ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.
Ärge võtke kodeiini imetamise ajal. Kodeiin ja morfiin erituvad rinnapiima. Kodeiini sisaldavad
ravimid, mida kasutate imetamise ajal, võivad kahjustada teie last.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravim võib põhjustada pearinglust ja uimasust, mille tekkimisel tuleb hoiduda autojuhtimisest ja
masinate käsitlemisest.

Solpadeine Soluble sisaldab naatriumi ja sorbitooli
Solpadeine Soluble üks tablett sisaldab 427 mg naatriumi. Seda peab arvesse võtma patsientide puhul,
kes on määratud madala naatriumisisaldusega dieedile.
Iga tablett sisaldab 50 mg sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te
enne ravimi tarvitamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas SOLPADEINE SOLUBLE võtta

Kuidas Solpadeine Soluble tablette kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on
teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ainult suukaudseks kasutamiseks.

Soovitatav annus on:
Täiskasvanud (k.a eakad patsiendid) ja üle 12-aastased lapsed:
Vajadusel 2 tabletti lahustatuna vähemalt pooles klaasitäies vees 3...4 korda ööpäevas. Ärge võtke
ravimit sagedamini kui iga 6 tunni järel ja rohkem kui 4 annust (8 tabletti) 24 tunni jooksul.
Ärge ületage ettenähtud annust.
Seda ravimit ei tohi võtta kauem kui 3 päeva. Kui valu 3 päevaga ei leevendu, pidage nõu oma arstiga.
Ärge võtke Solpadeine Soluble tablette koos ravimitega, mis sisaldavad paratsetamooli või kodeiini.
Solpadeine Soluble ei tohi võtta alla 12-aastased lapsed, kuna esineb oht raskete hingamishäirete
tekkeks.
Sümptomite püsimisel pidage nõu arstiga.

Kui te võtate Solpadeine Soluble tablette rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud Solpadeine Soluble tablette rohkem kui ette nähtud, palun pöörduge otsekohe arsti
poole, kuna on oht maksakahjustuse ja hingamisprobleemide tekkimiseks.
Kui te manustasite seda ravimit soovitatud annusest suurema annuse, pöörduge kohe arsti poole isegi
siis, kui teie enesetunne ei ole häiritud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Lõpetage ravimi võtmine ja võtke oma arstiga otsekohe ühendust:
• kui teil on olnud hiljuti sapipõie eemaldamise operatsioon ja te tunnete ägedat kõhuvalu,
esineb iiveldust ja oksendate
• kui teil esineb pärast Solpadeine Soluble tablettide võtmist allergiline reaktsioon, mis
väljendub nahalööbena, sügelusena, mõnikord võivad ilmneda hingamisprobleemid, huulte-,
keele-, kõri- või näoturse
• kui teil esineb pärast Solpadeine Soluble tablettide võtmist nahalööve, ketendamine või
haavandid suus
• kui teil on varem esinenud aspiriini või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete võtmisel
hingamisraskusi ja te kogete sama Solpadeine Soluble tablettide võtmisel
• kui teil esineb pärast Solpadeine Soluble võtmist seletamatuid verevalumeid või verejookse.

Sellised kõrvaltoimed esinevad harva.
Liigne kohvi või tee joomine Solpadeine Soluble kasutamise ajal võib põhjustada ärrituvust ja pinget.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot
ravimi ohutusest.

5. Kuidas SOLPADEINE SOLUBLE säilitada

Kuidas Solpadeine Soluble tablette säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Solpadeine Soluble sisaldab
- Toimeained on paratsetamool, kodeiinfosfaathemihüdraat ja kofeiin. Iga tablett sisaldab
paratsetamooli 500 mg, kodeiinfosfaathemihüdraati 8 mg ja kofeiini 30 mg.
- Teised koostisosad on naatriumbikarbonaat, sorbitool, naatriumsahhariin, naatriumlaurüülsulfaat,
sidrunhape, naatriumkarbonaat, veevaba, povidoon, dimetikoon, puhastatud vesi.

Kuidas Solpadeine Soluble välja näeb ja pakendi sisu
Valged, ümmargused, lamedate servadega ja poolitusjoonega tabletid.
PPFP või surlüünlaminaadist ribapakend kartongkarbis sisaldab 4, 8, 12, 24 või 60 kihisevat tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:
Omega Pharma Baltics SIA
K.Ulmaņa 119, Mārupe LV-2167, Läti

Tootja:
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.
Knockbrack
Dungarvan
Co. Waterford
Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Omega Pharma Baltics SIA,
K.Ulmana 119, Marupe LV-2167, Läti
Tel: +371 677 83478
Faks: +371 677 83479
E-post: eesti@omega-pharma.lv

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Solpadeine Soluble, 500mg/8mg/30mg kihisevad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli, 8 mg kodeiinfosfaathemihüdraati, 30 mg kofeiini.
INN. Paracetamolum, codeinum, coffeinum

Teadaolevat toimet omavad abiained: üks tablett sisaldab 427 mg naatriumi ja 50 mg sorbitooli.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kihisev tablett.

Valge, ümmargune, lamedate servadega ja poolitusjoonega tablett.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Mõõdukas valu.
Kodeiin on näidustatud üle 12-aastastele lastele ägeda mõõduka valu raviks, mida teised valuvaigistid,
nagu nt paratsetamool või ibuprofen (monoravimina) ei leevenda.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Suukaudseks manustamiseks.

Täiskasvanud (k.a eakad patsiendid) ja üle 12-aastased lapsed:
2 tabletti lahustada vähemalt pooles klaasitäies vees. Annust võib korrata 3...4 korda päevas vastavalt
vajadusele. Annust ei tohi võtta sagedamini kui 6 tunni möödudes.
Mitte ületada annust 8 tabletti (4000 mg paratsetamooli/240 mg kofeiini/64 mg kodeiini) 24 tunni
jooksul.
Ravi kestus peab piirduma 3 päevaga ja kui rahuldavat valu leevenemist ei saavutata, tuleb
patsientidel/hooldajatel soovitada pöörduda arsti poole.
Mitte võtta Solpadeine Soluble tablette koos teiste ravimitega, mis sisaldavad paratsetamooli või
kodeiini.

Alla 12-aastased lapsed:
Alla 12-aastastel lastel ei tohi kodeiini kasutada opiaadimürgistuse tekkeriski tõttu, kuna kodeiini
metabolism morfiiniks on varieeruv ja ettearvamatu (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
Kodeiin on vastunäidustatud:
• Astma, hingamisdepressiooni, peatraumade, koljusisese rõhu tõusu, sapiteede
operatsioonide järgsete seisundite korral.
• Kõikidel lastel (0…18 eluaastat) ägeda obstruktiivse uneapnoe sündroomi tõttu tehtava
kurgumandlite ja/või adenoidide eemaldamise operatsiooni järgselt, kuna esineb oht tõsiste ja
eluohtlike kõrvaltoimete tekkeks.
• Imetavatel naistel (vt lõik 4.6).
• Patsientidel, kes teadaolevalt on CYP2D6 ensüümi ülikiired metaboliseerijad.

Paratsetamool on vastunäidustatud maksapuudulikkuse korral.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ettevaatusega tuleb paratsetamooli manustada raske neerupuudulikkusega patsientidele.
Üleannustamise oht on suurem alkoholist põhjustatud mittetsirrootilise maksakahjustusega
patsientidel.
Patsiendid, kellel on tehtud koletsüstektoomia, peaksid enne Solpadeine Soluble tablettide tarvitamist
konsulteerima arstiga, kuna mõnedel patsientidel võib tekkida äge pankreatiit.
Mitte ületada ettenähtud annust.
Patsiendid peavad vältima paratsetamooli sisaldava mitme erineva ravimi samaaegset kasutamist.
Kui sümptomid püsivad, peab arstiga nõu pidama.
Kodeiini sisaldavate analgeetikumide liigne kasutamine (kas üle 3 päeva ja/või soovitatavid annuseid
ületavates annustes) võib viia sõltuvuse tekkimiseni, sealhulgas ärajätusümptomid ravi järsul
katkestamisel.

CYP2D6 metabolism

Kodeiin metaboliseeritakse maksaensüüm CYP2D6 vahendusel aktiivseks metaboliidiks, morfiiniks.
Kui patsiendil on selle ensüümi vaegus või täielik puudulikkus, ei saavutata sobivat valuvaigistavat
toimet. Hinnanguliselt arvatakse, et kuni 7%-l heledanahalisest rahvastikust võib esineda selle
ensüümi vaegust. Kui patsient on aga ekstensiivne või ülikiire metaboliseerija, on isegi tavaliste
raviannuste kasutamisel suurenenud risk opioidide toksilisusest tingitud kõrvaltoimete tekkeks. Need
patsiendid konverteerivad kodeiini kiiresti morfiiniks, mille tulemuseks on oodatust kõrgem morfiini
sisaldus vereseerumis.

Opioidmürgistuse üldised sümptomid on segasus, unisus, pindmine hingamine, väikesed pupillid,
iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus ja söögiisu puudus. Rasketel juhtudel võib esineda
vereringehäirete sümptomeid ja respiratoorne depressioon, mis võivad olla eluohtlikud ja väga harva
letaalse lõppega.
Allpool on võetud kokku erinevate populatsioonide ülikiirete metaboliseerijate hinnanguline
esinemus:

Populatsioon
Esinemuse %
Aafrika/Etioopia
29%
Afroameeriklased
3,4% kuni 6,5%
Aasialased
1,2% kuni 2%
Europiidne rass
3,6% kuni 6.5%
Kreeklased
6,0%
Ungarlased
1,9%
Põhja-Euroopa
1%...2%

Ühel juhul on teatatud surmaga lõppenud morfiinimürgistusest imikul, kelle ema oli „ülikiire
metaboliseerija“ ning võttis kodeiini terapeutilisi annuseid (vt lõik 4.6).

Operatsioonijärgne kasutamine lastel
Avaldatud kirjanduses on teateid, et ägeda obstruktiivse uneapnoe sündroomi tõttu kurgumandlite
ja/või adenoidide operatsiooni järgselt manustatud kodeiin põhjustab harvaesinevaid, kuid eluohtlikke
kõrvaltoimeid, sh surma (vt ka lõik 4.3). Kõik lapsed said kodeiini annustes, mis olid sobivas
annustamisvahemikus; siiski oli tõendeid, et need lapsed olid kas ülikiired või ekstensiivsed kodeiini
morfiiniks metaboliseerijad.

Hingamisfunktsiooni häirega lapsed
Kodeiini ei soovitata kasutada lastel, kelle hingamisfunktsioon võib olla häirunud, sh
neuromuskulaarsed häired, raskekujulised südame või hingamisteede seisundid, ülemiste
hingamisteede või kopsude infektsioonid, hulgitrauma või ulatuslikud kirurgilised protseduurid. Need
faktorid võivad halvendada morfiinimürgistuse sümptomeid.

Solpadeine Soluble üks tablett sisaldab 427 mg naatriumi. Seda peab arvesse võtma patsientide puhul,
kes on määratud madala naatriumisisaldusega dieedile.
Iga tablett sisaldab 50 mg sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te
enne ravimi tarvitamist konsulteerima arstiga.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Metoklopramiid ja domperidoon võivad paratsetamooli imendumist kiirendada ja kolestüramiin võib
seda aeglustada.
Paratsetamooli pikaajalisel kasutamisel võib koos suurenenud veritsemisohuga ka varfariini ja kumariinitüüpi antikoagulantide toime suureneda. Lühiajalisel manustamisel seda toimet ei ole.
Samaaegne kasutamine ravimitega, mis põhjustavad maksa ensüümide induktsiooni, nt teatud uinutid
ja antiepileptikumid (fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin), samuti rifampitsiin, võib põhjustada
maksakahjustust muidu kahjutute paratsetamooliannuste juures.
Paratsetamooli ja klooramfenikooli samaaegsel manustamisel võib klooramfenikooli eritumine
oluliselt aeglustuda ning selle toksilisus suureneda.
Paratsetamooli ja zidovudiini samaaegne tarvitamine suurendab neutropeenia tekke ohtu. Seetõttu
tuleks paratsetamooli kasutada samaaegselt zidovudiiniga vaid arsti nõuandel.
Opioidanalgeetikume tuleb anda ettevaatusega patsientidele, kes kasutavad MAO inhibiitoreid.
Kodeiin võib takistada metoklopramiidi ja domperidooni mõju gastrointestinaalsele liikuvusele.
Kodeiin võib suurendada KNS-i pärssivat toimet, sh alkoholi, anesteetikumide, uinutite, rahustite,
tritsükliliste antidepressantide ja fenotiasiidide toimet. Kodeiini tuleb anda ettevaatusega patsientidele,
kes kasutavad MAO inhibiitoreid, kuna MAO inhibiitorite ja kodeiini koostoime võib põhjustada
serotoniini sündroomi.
Näidustatud annuste kasutamisel on sellised koosmõjud siiski kliiniliselt väheolulised.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Raseduse ajal peab vältima Solpadeine Soluble tablettide kasutamist ilma eelnevalt arstiga
konsulteerimata. Kui lapseootel ema tarvitab Solpadeine Soluble tablette sünnituse ajal, võib
vastsündinul ilmneda respiratoorne depressioon.
Paratsetamooli, kofeiini ja kodeiini kombinatsiooni kasutamise ajal tekkivaid kõrvalmõjusid loote
arengule raseduse ajal ei ole uuritud.
Paratsetamooli ja kofeiini sisaldavat ravimit ei ole soovitav raseduse ajal võtta võimaliku suurenenud
abordiohu tõttu, mis on tingitud kofeiini toimest.

Imetamine
Kodeiini kasutamine on imetamise ajal vastunäidustatud (vt lõik 4.3).
Tavaliste terapeutiliste annuste kasutamisel võib kodeiini ja tema aktiivset metaboliiti leida
rinnapiimas väga madalates kontsentratsioonides ja tõenäoliselt ei põhjusta see rinnaga toidetaval
imikul kõrvaltoimeid. Kuid kui patsient on CYP2D6 ülikiire metaboliseerija, võib rinnapiimas esineda
aktiivse metaboliidi, morfiini, suurem kotsentratsioon ja väga harvadel juhtudel võivad imikul tekkida
opioidimürgistuse sümptomid, mis võivad lõppeda letaalselt.
Ühel juhul on teatatud surmaga lõppenud morfiinimürgistusest imikul, kelle ema oli „ülikiire
metaboliseerija" ja kasutas kodeiini terapeutilisi annuseid.
Kofeiinisisaldus rinnapiimas võib avaldada rinnapiima saavatele imikutele stimuleerivat toimet, kuid
märkimisväärset toksilist toimet ei ole täheldatud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravim võib kõrvaltoimena põhjustada pearinglust ja uimasust, mille puhul tuleb hoiduda
autojuhtimisest ja masinate käsitlemisest.

4.8. Kõrvaltoimed

Järgnevad kõrvaltoimed on ilmnenud turustamisjärgselt ja esinevad väga harva:

Paratsetamool:
Organsüsteem
Kõrvaltoime
Vere- ja lümfisüsteemi häired
Trombotsütopeenia
Immuunsüsteemi häired
Anafülaksia
Ülitundlikkusreaktsioonid nahal, sealhulgas
nahalööve, angioödeem ja Stevensi-Johnsoni
sündroom
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Bronhospasm
patsientidel,
kes
on
tundlikud
aspiriinile ja teistele MPVA-dele
Maksa ja sapiteede häired
Maksa düsfunktsioon


Kofeiin:
Närvisüsteemi häired
Närvilisus
Uimasus
Kui määratud paratsetamooli ja kofeiini annusele tabletis lisandub ka toiduga/joogiga manustatud
kofeiin, võib suurem kofeiiniannus suurendada kofeiiniga seotud kõrvaltoimete esinemise riski,
näiteks unetust, rahutust, ärritatust, peavalu, seedetrakti häireid ja südamepekslemist.

Järgnevad kõrvaltoimed on ilmnenud turustamisjärgselt ja esinemissagedus on teadmata:
Kodeiin:
Psühhiaatrilised häired
Ravimsõltuvus võib ilmneda pärast kodeiini
pikaajalist kasutamist suurtes annustes.
Seedetrakti häired
Kõhukinnisus, iiveldus, oksendamine, düspepsia,
suukuivus, äge pankreatiit võivad tekkida
patsientidel, kellel varem on teostatud
koletsüstektoomia.
Närvisüsteemi häired
Segasusseisund, peavalu halvenemine ravimi
pikaajalisel tarvitamisel, uimasus
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Sügelus, higistamine

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Paratsetamool:
Sümptomid
Paratsetamooli üleannustamine võib põhjustada maksakahjustust.

Ravi
Vaatamata varajaste sümptomite puudumisele, tuleb patsiendid kiiresti suunata haiglasse arstliku
järelvalve alla. Pärast üleannustamist võib olla vajalik manustada metioniini või N-atsetüültsüsteiini.

Kofeiin:
Sümptomid
Kofeiini üleannustamine võib põhjustada ülakõhuvalusid, oksendamist, diureesi suurenemist,
tahhükardiat või südame arütmiat, KNS-i stimulatsiooni (unetust, rahutust, erutuvust, agitatsiooni,
värinaid, treemorit ja tõmblusi). Tähelepanu peab pöörama asjaolule, et kofeiini üleannustamisest
põhjustatud kliiniliselt olulised sümptomid viitavad ka manustatud paratsetamooli kogusest tulenevale
tõsisele maksa toksilisele kahjustusele.

Ravi
Kindlat antidooti ei ole, kuid sümptomaatiliseks raviks kasutatatakse beetaadrenoretseptori
antagoniste, mis vähendavad kardiotoksilist toimet.

Kodeiin:
Sümptomid
Kodeiini üleannustamise esimesteks sümptomiteks on iiveldus ja oksendamine. Äge depression
hingamiskeskuses võib põhjustada tsüanoosi, hingamissageduse aeglustumist, uimasust, ataksiat,
harvem kopsuturset. Üleannustamisel võivad esineda pausid hingamises, mioos, krambid, kollaps ja
uriinipeetus, samuti on täheldatud histamiini vabanemist.

Ravi
Ravi on sümptomaatiline ja toetav, sh avatud hingamisteed ja eluliste näitajate monitoorimine kuni
patsient stabiliseerub. Kui täiskasvanud patsient on võtnud tunni aja jooksul rohkem kui 350 mg
kodeiini või kui laps on võtnud tunni aja jookusl kodeiini rohkem kui 5mg/kg kohta, on soovitav anda
aktiveeritud sütt.
Kooma ja hingamisdepressiooni korral on näidustatud naloksoon. Patsienti tuleb jälgida vähemalt 4
tundi pärast üleannustamist.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Teised analgeetikumid ja antipüreetikumid, aniliidid
ATC-kood: N02BE94

Paratsetamool on valuvaigisti ja palaviku alandaja, toime baseerub prostaglandiinide sünteesi
pärssimisel. Kofeiin avaldab kesknärvisüsteemile stimuleerivat toimet ning nõrka diureetilist toimet.
Kodeiinfosfaadil on mõõdukas valuvaigistav ja nõrk köhapärssiv toime. Kodeiin on tsentraalse
toimega nõrk analgeetikum. Kodeiini toime avaldub µ-opioidretseptorite kaudu, kuigi kodeiinil on
madal afiinsus nende retseptorite suhtes ning tema analgeetiline toime avaldub morfiiniks muutumise
tõttu. On näidatud, et kombineeritult teiste analgeetikumide, nt paratsetamooliga, toimib kodeiin ägeda
notsitseptiivse valu korral.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Paratsetamool imendub seedetraktist hästi ja peaaegu täielikult. Maksimaalne plasmakontsentratsioon
saabub 30...60 minuti jooksul ning plasma poolväärtusaeg on 1...4 tundi. Paratsetamool jaotub
võrdlemisi ühtlaselt kõigis kehavedelikes, seondumine plasmavalkudega varieerub. Eritumine toimub
peaaegu täielikult uriiniga konjugeeritud metaboliitidena.
Kodeiinfosfaat imendub pärast manustamist kergesti ja jaotub ühtlaselt kogu organismis. 86%
suukaudsest annusest eritub uriiniga 24 tunni jooksul, 40...70% vaba või konjugeeritud kodeiinina,
5...15% vaba või konjugeeritud morfiinina, 10...20% vaba või konjugeeritud norkodeiinina; vaba või
konjugeeritud normorfiini jälgedena.
Kofeiin imendub pärast suukaudset manustamist kiiresti, kuid ebaühtlaselt, imendumine sõltub pH-st.
Pärast 100 mg annuse suukaudset manustamist maksimaalne plasmakontsentratsioon
1,5...2 mikrogrammi/ml saabub 1...2 tunni jooksul. Plasma poolväärtusaeg on 4...10 tundi. Kofeiin
jaotub kiiresti kogu organismis, ligikaudu 15% seondub plasmavalkudega. 48 tunni jooksul eritub 45%
kofeiini annusest uriini 1-metüülksantiini ja 1-metüülkusihappena.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Puuduvad teised olulised prekliinilised ohutusandmed, mida selles ravimi omaduste kokkuvõttes pole
teistes osades nimetatud ja millega peaks ravimi määramisel arvestama.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumbikarbonaat
Sorbitool
Naatriumsahhariin
Naatriumlaurüülsulfaat
Sidrunhape
Naatriumkarbonaat, veevaba
Puhastatud vesi
Povidoon
Dimetikoon.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PPFP või surlüünlaminaadist ribapakend kartongkarbis sisaldab 4, 8, 12, 24 või 60 kihisevat tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Omega Pharma Baltics SIA
K.Ulmaņa 119, Mārupe, LV-2167, Läti

8. Müügiloa number

444004

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.04.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.03.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2014