SEPTOLETE

Toimeained: bensalkooniumkloriid+eukalüptiõli+levomentool+piparmündiõli+tümool

Ravimi vorm: loseng

Ravimi tugevus: 1mg+0,6mg+1,2mg+1mg+0,6mg 30TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SEPTOLETE ja milleks seda kasutatakse

Kuidas Septolete toimib?
Septolete losengid sisaldavad antiseptilist ainet bensalkooniumkloriidi, mis hävitab mitmeid baktereid
ja mõningaid seeni. Levomentool ja piparmündiõli vähendavad valulikkust ja seeläbi leevendavad
subjektiivseid sümptomeid, näiteks neelamisel tekkivat valulikkust. Sarnaselt bensalkooniumkloriidiga
on ka tümoolil antiseptiline toime ja ta suurendab ravimi efektiivsust. Eukalüptiõli soodustab lima
tootmist ülemistes hingamisteedes ja kergendab seeläbi hingamist.

Milleks Septolete't kasutatakse?
Septolete losengid on näidustatud suuõõne ja neelu antiseptikaks bakterite ja seente poolt põhjustatud
põletike korral.

2. Mida on vaja teada enne SEPTOLETE võtmist

Ärge võtke Septolete't
- kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine või Septolete mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Septolete
Septolete losenge ei soovitata kasutada alla 4-aastastel lastel.
Ei ole soovitatav kasutada määratud annustest suuremaid annuseid.
Püsiva häälekäheduse korral pöörduge oma arsti poole.
Diabeediga patsiendid peavad meeles pidama, et iga loseng sisaldab 0,8 g suhkruid (sahharoosi,
glükoosi).

Septolete kasutamine koos toidu ja joogiga
Septolete’t ei ole soovitatav manustada vahetult enne söömist ega ka koos piimaga.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.
Rasedad ja rinnaga toitvad emad võivad losenge kasutada vaid arsti ettekirjutusel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Septolete losengid ei mõjusta teadaolevalt autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Ei ole teada, et Septolete losengid avaldaksid mõju teistele ravimitele.

Oluline teave mõningate Septolete koostisainete suhtes
Iga imemistablett sisaldab 218 mg laktoosi. Kui te kasutate ravimit vastavalt juhistele, manustate te iga
annusega 218 mg laktoosi.
Iga imemistablett sisaldab 632 mg sahharoosi. Iga tavapärase täiskasvanutele mõeldud annusega
manustatakse 632 mg sahharoosi.
Iga imemistablett sisaldab 174,5 mg glükoosi. Kui te kasutate ravimit vastavalt juhistele, manustate te
iga annusega 174,5 mg glükoosi.
Iga imemistablett sisaldab 152,7 mg sorbitooli. Kui te kasutate ravimit vastavalt juhistele, manustate te
iga annusega 152,7 mg sorbitooli. Ravim võib põhjustada seedetrakti häireid.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi tarvitamist konsulteerima
arstiga.
Suures annuses glütserool võib põhjustada peavalu ja seedetrakti häireid.

3. Kuidas SEPTOLETE võtta

Annustamine ja manustamisviis
Üks loseng iga 2…3 tunni järel suus sulada lasta.
Üle 4-aastastele lastele võib manustada kuni neli losengi päevas ja üle 10-aastastele lastele kuni kuus
losengi päevas. Täiskasvanutel ja üle 12 aasta vanustel lastel on soovitatav kasutada kuni kaheksa
losengi päevas.
Kui teil on tunne, et Septolete toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui võtate Septolete't rohkem, kui ette nähtud
Üleannustamise puhul pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Arvestades igas losengis sisalduva toimeaine kogusega, on üleannustamise võimalus minimaalne.
Suures koguses losengide manustamine võib põhjustada seedetrakti häireid: iiveldust, oksendamist,
kõhulahtisust. Nimetatud toimete ilmnemisel lõpetage ravimi kasutamine, jooge palju vett või piima ja
pidage nõu oma arstiga.

Kui te unustate Septolete't võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Septolete põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kui Septolete losenge kasutatakse vastavalt juhistele, ilmnevad kõrvaltoimed väga harva. Ülitundlikel
patsientidel võivad soovituslikust suuremad annused põhjustada seedetrakti häireid.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas SEPTOLETE säilitada

KUIDAS
SEPTOLETE'T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Septolete’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Septolete sisaldab
- Toimeained on: bensalkooniumkloriid, levomentool, piparmündiõli, eukalüptiõli, tümool.
Üks loseng (imemistablett) sisaldab 1,0 mg bensalkooniumkloriidi, 1,2 mg levomentooli, 1,0 mg
piparmündiõli, 0,6 mg eukalüptiõli ning 0,6 mg tümooli.
- Abiained on: sahharoos, vedel glükoos, laktoosmonohüdraat, sorbitool, glütserool, riitsinusõli,
külmpressitud, magneesiumstearaat, vedel parafiin, Capol 600 Pharma (karnaubavaha, šellak,
valge vaha), povidoon, titaandioksiid (E171), kinoliinkollane värvaine (E104), indigotiin (E132),
vahutamisvastane aine.

Kuidas Septolete välja näeb ja pakendi sisu
30 rohelist ümarat kaksikkumerat losengi blisterpakendis ja karbis.

Müügiloa hoidja ja tootja
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. + 372 6671658

Infoleht on viimati kooskõlastatud: märtsis 2011


Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Septolete, losengid.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks loseng sisaldab 1,0 mg bensalkooniumkloriidi, 1,2 mg levomentooli, 1,0 mg piparmündiõli,
0,6 mg eukalüptiõli ja 0,6 mg tümooli.
INN. Benzalkonii chloridum, levomentholum, menthae piperitae aetherolum, eucalypti aetherolum,
thymolum.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Loseng.
Rohelised ümarad kaksikkumerad losengid.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed