ROCALTROL

Toimeained: kaltsitriool

Ravimi vorm: pehmekapsel

Ravimi tugevus: 0,25mcg 30TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ROCALTROL ja milleks seda kasutatakse

Arst määrab Rocaltrol'i osteodüstroofia (teatud luuhaigus) raviks patsientidele, kellel esineb
luukahjustus kroonilise neerupuudulikkuse tõttu või menopausijärgne osteoporoos (luude
nõrgenemine pärast menopausi); samuti hüpoparatüreoidismi (kõrvalkilpnäärme alatalitlus) või
rahhiidi korral. Rocaltrol suurendab kaltsiumi imendumist seedetraktist, aidates kaasa tervete luude
kujunemisele ja vähendades luukoe kahjustumist.

Rocaltrol sisaldab toimeainena sünteetilist kaltsitriooli, mis on D-vitamiini bioloogiliselt aktiivne
vorm. Kaltsitriool parandab kaltsiumi omandamist toidust ja aitab kaasa tervete luude kujunemisele.

2. Mida on vaja teada enne ROCALTROL võtmist

Mida on vaja teada enne ROCALTROL-i võtmist


Ärge võtke Rocaltrol'i:
- kui te olete allergiline (ülitundlik) kaltsitriooli, teiste D-vitamiini preparaatide või Rocaltrol’i
mõne koostisosa suhtes;
- kui teil on kaltsiumisisaldus veres kõrge;
- kui teil on D-vitamiini mürgistus;
- kui teil on organismis kõvakoelisi ladestusi;
- kui teil on hüperkaltseemia.
Arst oskab teile öelda, kas loetletud seisundid käivad teie kohta.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Rocaltrol:
Veenduge, et teie arst on teadlik, kui teil esineb:
- allergiaid.

Kasutamine koos teiste ravimitega:
Enne ravimi võtmist veenduge, et teie arst on teadlik kõikidest teistest teie poolt kasutatavatest
ravimitest (kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid). See on äärmiselt oluline, kuna rohkem kui

1
ühe ravimi samaaegsel kasutamisel võivad mõlema ravimi toimed tugevneda või nõrgeneda. Seetõttu
ei tohiks te kasutada Rocaltrol’i koos teiste ravimitega enne, kui te olete sellest informeerinud oma
arsti ja saanud selleks heakskiidu.

Küsige oma arstilt nõu kaltsiumi sisaldavate ravimite kohta (kaltsiumipreparaadid jne) ja samuti kõrge
kaltsiumisisaldusega toitude kohta (piimatooted jne). Te ei tohi Rocaltrol’i võtmise ajal kasutada teisi
D-vitamiini sisaldavaid ravimeid või D-vitamiiniga rikastatud toiduaineid. Lisainformatsiooni
saamiseks arutage seda teemat oma arstiga.

Rasedus ja imetamine
Enne ravi alustamist tuleb arsti teavitada, kui te olete rase, kui te enda arvates võiksite olla rase või
kui te soovite rasestuda. Arst otsustab seejärel, kas te tohite Rocaltrol’i võtta või mitte.

Rocaltrol’i ei tohi imetamise ajal võtta, v.a kui te olete seda oma arstiga eelnevalt arutanud ja arsti
hinnangul oleks ravimi võtmine teile soovitatav. Kui te võtate Rocaltrol’i imetamise ajal, võib arst
võtta vereanalüüse nii teilt kui ka teie lapselt. Nendest vereanalüüsidest kontrollitakse võimalike
kõrvaltoimete teket.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Rocaltrol ei mõjuta tavaliselt autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet.

Oluline teave mõningate Rocaltrol’i koostisainete suhtes:
Nii butüülhüdroksütolueen kui ka butüülhüdroksüanisool on silmadele ja nahale ärritava toimega.
Glütserool on kahjulik kõrgetes annustes ning võib põhjustada peavalu, seedehäireid ja kõhulahtisust.
Rocaltrol kapslid sisaldavad sorbitooli. Rocaltrol kapsleid ei tohi võtta patsiendid, kellel on
harvaesinev pärilik fruktoosi talumatus.

3. Kuidas ROCALTROL võtta

Kuidas ROCALTROL-i võtta

Võtke Rocaltrol'i alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Arst kirjutab teile sobivaima annuse lähtudes
teie haigusest, vere kaltsiumisisaldusest ja teie organismi vastusreaktsioonist. Tavaliselt alustatakse
ravi madala annusega ning seda tõstetakse järk-järgult, arvestades teie reaktsiooni ravimile.

Renaalne osteodüstroofia (dialüüsipatsiendid)
Algannuseks on üks Rocaltrol’i kapsel (0,25 µg), mida võetakse üks kord päevas. Kui 2...4-nädalase
ravi järgselt ei ole kaltsiumisisaldus märkimisväärselt paranenud, võib teie arst annuseid suurendada
0,25 µg kaupa kuni saavutatakse veres piisav kaltsiumi sisaldus.

Menopausijärgne luuhõrenemine
Luuhõrenemise korral võetakse üks 0,25 µg kapsel kaks korda päevas.

Hüpoparatüreoos ja rahhiit
Algannuseks on üks Rocaltrol’i kapsel (0,25 µg) üks kord päevas, võetuna hommikuti. Kui
2...4-nädalase ravi järgselt ei ole kaltsiumisisaldus märkimisväärselt paranenud, võib teie arst
annuseid suurendada 0,25 µg kaupa kuni saavutatakse veres piisav kaltsiumi sisaldus.

Eakad patsiendid
Annuseid ei ole vaja muuta. Tuleb järgida üldist skeemi seerumi kaltsiumi- ja kreatiniinisisalduse
määramisel.

Lapsed
Kaltsitriooli kapslite ohutust ja tõhusust lastel ei ole piisavalt uuritud, mistõttu ei ole võimalik anda
soovitusi annustamise kohta. Kaltsitriooli kapslite kasutamise kohta lastel on saadud piiratud hulgal
andmeid.


2
Rocaltrol’i ravikuuri ajal kontrollib arst regulaarselt teie vere kaltsiumisisaldust. Kui „verekaltsium“
tõuseb liiga kõrgeks, võib arst ravi Rocaltrol’iga lõpetada kuni normaalse kaltsiumitaseme
saavutamiseni. Arst võib teile täiendavalt määrata ka kaltsiumipreparaate, lähtudes teie igapäevase
toidu kaltsiumisisaldusest. Normaalse neerufunktsiooniga patsiendid peaksid kaltsitriooli võtmise ajal
vältima dehüdratsiooni. Juua piisavas koguses vedelikku.

Neelake kapslid tervetena koos veega alla, eelistatult söögi ajal. Üksik- ja ööpäevane annus ei tohiks
ületada teile arsti poolt individuaalselt määratud annust.

Kui te võtate Rocaltrol’i rohkem kui ette nähtud:
Kui te võtate liiga palju kapsleid või kui keegi teine võtab kogemata teie ravimit, pöörduge koheselt
oma arsti või apteekri poole või lähimasse haigla vastuvõttu.

Kui te unustate Rocaltrol’i võtta:
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravi järgmise annuse
õigeaegse võtmisega. Ärge ise muutke teile määratud annuseid. Kui teil on tunne, et Rocaltrol’i toime
on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile.

Toimed, mis tekivad pärast Rocaltrol’i kasutamise lõpetamist:
Teie arst teab kõige paremini, kuidas lõpetada ravi Rocaltrol’iga. Te peate alati oma arstile ütlema,
kui te soovite ravimi võtmise lõpetada, kuna ravimi äkiline ärajätmine võib põhjustada järsku
kaltsiumisisalduse langust veres. Ravi taasalustamine on lubatud, kui arst on teile Rocaltrol'i uuesti
määranud.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Rocaltrol põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kõrvaltoimeid esineb küll harva, kuid nad võivad tekkida ka siis, kui ravimit võetakse juhistele
vastavalt. Arst võib teilt Rocaltrol-ravi ajal regulaarselt võtta vereanalüüse, et kontrollida
kaltsiumisisaldust veres. Liiga kõrge kaltsiumisisaldus veres (hüperkaltseemia) võib viia
kõrvaltoimetena söögiisu vähenemise, iivelduse, peavalu, oksendamise, kõhuvalu või ülakõhuvalu või
kõhukinnisuse tekkele. Krooniliste sümptomitena võivad tekkida lihasnõrkus, kehakaalu langus,
tundlikkushäired, palavik, janu, liigjanusus, liigne urineerimine (polüuuria), vedelikuvaegus
(dehüdratsioon), apaatia, kasvupeetus ja kuseteede infektsioon. Ülitundlikel patsientidel võivad
tekkida allergilised reaktsioonid, sh lööve, nahapunetus, sügelus ja nõgestõbi. Laborianalüüsides võib
ilmneda vere kreatiniinisisalduse tõus. Tekkida võib kaltsinoos (kaltsiumisoolade kogunemine
pehmetes kudedes). Kui teil tekib kasvõi üks kirjeldatud nähtudest, pöörduge koheselt oma arsti
poole. Arst otsustab, kas te peaksite Rocaltrol’i võtma madalamates annustes või ravi üldse
katkestama.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma <arsti> <,> <või> <apteekri> <või>
meditsiiniõega>. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem
infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ROCALTROL säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida sisepakend välispakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.


Ärge kasutage Rocaltrol'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

3

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rocaltrol sisaldab

- Toimeaine on kaltsitriool.
- Abiained on butüülhüdroksüanisool, butüülhüdroksütolueen, keskmise ahelaga triglütseriidid,
želatiin, glütserool 85%, Karion 83, mis sisaldab sorbitooli, mannitooli ja hüdrogeenitud
hüdrolüüsitud tärklist, titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172) ja kollane raudoksiid
(E172).

Kuidas Rocaltrol välja näeb ja pakendi sisu

Ovaalne, läbipaistmatu, ühelt poolt on pruunikas-oranž kuni punakas- oranž ja teiselt poolt valget
värvi pehmekapsel, mis sisaldab 0,25 mikrogrammi toimeainet õlilahuses.
Üks pakend sisaldab 30 pehmekapslit.


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Müügiloa hoidja
Roche Eesti OÜ
Lõõtsa 2
11415 Tallinn, Eesti
Tel: +372 6 177 380

Tootja
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Saksamaa


Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2014

4Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

ROCALTROL 0,25 mikrogrammi pehmekapslid
,

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks pehmekapsel sisaldab toimeainena 0,25 mikrogrammi kaltsitriooli.
INN. Calcitriolum

Abiained vt 6.1.

3. Ravimvorm

Pehmekapslid.
Ovaalne, läbipaistmatu, ühelt poolt on pruunikas-oranž kuni punakas-oranž ja teiselt poolt valget värvi
pehmekapsel, mis sisaldab 0,25 mikrogrammi toimeainet õlilahuses.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

- Röntgenoloogiliselt tõestatud postmenopausaalne osteoporoos (kompleksravi osa).
- Renaalne osteodüstroofia kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel, eelkõige
hemodialüüsravi korral.
- Operatsioonijärgne ja idiopaatiline hüpoparatüreoos.
- Pseudohüpoparatüreoos.
- D-vitamiinsõltuv rahhiit.
- D-vitamiinresistentne rahhiit koos hüpofosfateemiaga.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Pehmekapslid neelatakse koos vedelikuga tervetena alla, eelistatult söögi ajal.

Optimaalne ööpäevane annus tuleb iga patsiendi puhul eraldi kindlaks teha, arvestades kaltsiumi
sisaldust veres.
Ravi tuleb alati alustada väikseima võimaliku annusega. Annuseid tohib tõsta ainult hoolikalt seerumi
kaltsiumisisaldust jälgides.
Ravi stabilisatsioonifaasis tuleb kaltsiumi sisaldust seerumis määrata vähemalt kaks korda nädalas.
Kui optimaalne annus on kindlaks määratud, tuleks kaltsiumisisaldust seerumis määrata üks kord kuus
(lisainformatsioon individuaalsete näidustuste kohta on äratoodud allpool). Kaltsiumisisalduse
määramiseks tuleb vereanalüüs võtta ilma žgutita. Kui kaltsiumi sisaldus tõuseb 1 mg/100 ml (250
µmol/l) üle normi (9...11 mg/100 ml või 2250...2750 µmol/l) või kreatiniini sisaldus seerumis
suureneb üle 120 µmol/l, tuleb ravi katkestada kuni kaltsiumitaseme normaliseerumiseni.
Kogu hüperkaltseemia püsimise vältel tuleb kaltsiumi ja fosfaatide sisaldust seerumis kontrollida iga
päev. Kui tase on normaliseerunud, jätkatakse ravi varasemast ööpäevasest annusest 0,25 µg võrra
väiksemate annustega. Soovitatav on arvutada ööpäevase toiduga saadav kaltsiumi kogus ja muuta
vajaduse korral toidusedelit.
Rocaltrol’i efektiivuse eelduseks on optimaalne (kuid mitte liigne) kaltsiumisisaldus toidus
(täiskasvanud: umbes 800 mg päevas). Vajalik võib olla kaltsiumipreparaatide lisamine toidule.
Kuna kaltsiumi imendumine seedetraktist paraneb, võivad osad kaltsitriooli võtvad patsiendid vajada
väiksema kaltsiumisisaldusega toitu. Hüperkaltseemiale kalduvatel patsientidel on kaltsiumi
lisavajadus väiksem või puudub üldse.

Menopausijärgne osteoporoos
0,25 µg kaltsitriooli kaks korda päevas.
Kaltsiumi ja kreatiniini sisaldust seerumis tuleks määrata 4 nädala, 3 ja 6 kuu möödudes ravi
alustamisest ning seejärel iga 6 kuu järel.

Renaalne osteodüstroofia (dialüüsipatsiendid)
Algannus on 0,25 µg päevas. Normaalse või kergelt langenud kaltsiumitaseme puhul piisab 0,25 µg
kaltsitriooli manustamisest ülepäeviti. Kui kliiniliste ja biokeemiliste näitajate järgi on ravivastus 2...4
nädala möödudes ebapiisav, võib annust tõsta iga 2...4 nädala järel 0,25 µg päevas. Selles perioodis
tuleb kaltsiumisisaldust seerumis määrata vähemalt kaks korda nädalas. Enamusel patsientidest
avaldub toime 0,5...1,0 µg kaltsitriooli manustamisel päevas. Teiste vajalike ettevaatusabinõude kohta
lisainformatsiooni saamiseks vt 4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel.

Hüpoparatüreoos ja rahhiit
Soovitatav algannus on 0,25 µg ööpäevas, võetuna hommikuti. Kui kliiniliste ja biokeemiliste
näitajate järgi on ravivastus 2...4 nädala möödudes ebapiisav, võib annust tõsta iga 2...4 nädala järel
0,25 µg päevas. Selles perioodis tuleb kaltsiumi sisaldust seerumis määrata vähemalt kaks korda
nädalas.
Hüpoparatüreoosiga patsientidel võib esineda malabsorptsiooni. Sellistel juhtudel on vajalikud
kõrgemad annused.

Kaltsitriooli määramisel rasedatele tuleks arvestada, et raseduse teises pooles vajatakse kõrgemaid
ravimi annuseid. Pärast sünnitust või imetamise ajal tuleb annust langetada.

Tsükliline ravi (pulssravi)
Tsükliline ravi 2...3 korda nädalas võetava kaltsitriooliga on osutunud tõhusaks patsientidele, kelle
puhul pidev ravi ei ole andnud tulemust.

Eakad patsiendid
Annuseid ei ole vaja muuta. Tuleb järgida üldist skeemi seerumi kaltsiumi- ja kreatiniinisisalduse
määramisel.

Lapsed
Kaltsitriooli kapslite ohutust ja efektiivsust lastel ei ole piisavalt uuritud, mistõttu ei ole võimalik
anda soovitusi annustamise kohta. Kaltsitriooli kapslite kasutamise kohta lastel on saadud piiratud
hulgal andmeid.

4.3. Vastunäidustused

Rocaltrol on vastunäidustatud:
• kõikide haiguste puhul, millega kaasneb hüperkaltseemia;
• patsientidel, kellel esineb teadaolev ülitundlikkus kaltsitriooli (või sama klassi ravimite) või
ravimi ükskõik millise abiaine suhtes;
• kui esinevad D-vitamiini mürgistuse tunnused.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kaltsitriooli kasutamise ja hüperkaltseemia tekke vahel on leitud tihe seos. Järsk kaltsiumisisalduse
tõus toidus (nt piimatoodete kasutamise suurenemine) või kaltsiumipreparaatide kontrollimatu
kasutamine võib vallandada hüperkaltseemia.
Patsiente ja nende perekonnaliikmeid tuleks juhendada, et äärmiselt oluline on määratud dieedi range
järgimine. Samuti tuleb patsiente ja nende perekonnaliikmeid õpetada, kuidas ära tunda
hüperkaltseemia sümptomeid.
Kui kaltsiumisisaldus seerumis suureneb 1 mg/100 ml (250 µmol/l) üle normi (9...11 mg/100 ml või
2250...2750 µmol/l) või seerumi kreatiniinisisaldus suureneb üle 120 µmol/l, tuleb ravi Rocaltrol’iga
otsekohe lõpetada kuni kaltsiumitaseme normaliseerumiseni (vt lõik 4.2).

Hüperkaltseemia risk on suurem eelkõige immobilisatsiooni korral, näiteks pärast operatsiooni.

Kaltsitriool suurendab anorgaaniliste fosfaatide sisaldust seerumis. See on küll soovitavaks toimeks
hüpofosfateemiaga patsientidele, kuid neerupuudulikkusega patsientide puhul on vajalik ettevaatus,
kuna kaasneb oht ektoopiliste kaltsifikaatide tekkeks. Nendel juhtudel tuleb plasma fosfaatide
sisaldust hoida normiväärtuste piires (2...5 mg/100 ml või 0,65...1,62 mmol/l), manustades suu kaudu
fosfaate siduvaid ravimeid ja rakendades madala fosfaadisisaldusega dieeti. Kaltsium korda fosfaadi
(Ca x P) produkti sisaldus seerumis ei tohi ületada 70 mg2/dl2.

D-vitamiinresistentse rahhiidiga patsiendid (perekondlik hüpofosfateemia), keda ravitakse
Rocaltrol’iga, peaksid jätkama suukaudset fosfaatravi. Meeles tuleks aga pidada, et Rocaltrol võib
suurendada fosfaatide imendumist seedetraktist ja seega muuta vajadust fosfaadipreparaatide suhtes.

Kuna kaltsitriool on kõige aktiivsem D-vitamiini metaboliit, ei tohi Rocaltro’i manustamise ajal teisi
D-vitamiini preparaate määrata. See aitab vältida D hüpervitaminoosi teket.
Kui patsient läheb ergokaltsiferoolilt (vitamiin D ) üle kaltsitrioolile, võib ergokaltsiferooli
2
seerumitase langeda algväärtuseni alles mõne kuu vältel (vt lõik 4.9).

Normaalse neerufunktsiooniga patsiendid peaksid Rocaltrol’i võtmise ajal vältima dehüdratsiooni.
Juua piisavas koguses vedelikku.
Normaalse neerufunktsiooniga patsientidel võib kroonilise hüperkaltseemiaga kaasneda seerumi
kreatiniinisisalduse tõus.

Rocaltrol kapslid sisaldavad sorbitooli. Rocaltrol kapsleid ei tohi võtta patsiendid, kellel on
harvaesinev pärilik fruktoosi talumatus.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Rocaltrol-ravi ajal ei tohi manustada farmakoloogilistes annustes D-vitamiini ega selle derivaate, et
vältida võimalikke aditiivseid mõjusid ja hüperkaltseemiat.

Rangelt tuleb järgida dieeti, eriti mis puudutab täiendava kaltsiumi manustamist. Vältida tuleks
käsimüügis olevate kaltsiumipreparaatide võtmist.

Kasutamine koos tiasiiddiureetikumidega suurendab riski hüperkaltseemia tekkeks. Digitaalise
preparaate võtvatele patsientidele tuleb kaltsitriooli manustada ettevaatusega, kuna hüperkaltseemia
võib nendel patsientidel põhjustada südamerütmi häireid (vt lõik 4.4).

D - vitamiini analoogide vahel esineb funktsionaalne antagonism, mis võib suurendada kaltsiumi ja
seda inhibeerivate kortikosteroidide imendumist.

Pikaajalist hemodialüüsravi saavad patsiendid ei tohi Rocaltrol-ravi ajal võtta magneesiumi
sisaldavaid preparaate (näiteks antatsiidid), kuna esineb oht hüpermagneseemia tekkeks.

Kuna kaltsitriool mõjutab fosfaatide transporti sooles, neerudes ja luudes, tuleb fosfaate siduvate
ravimite annuseid kohandada vastavalt fosfaatide sisaldusele seerumis (normaaltase: 2...5 mg/100 ml,
st 0,65...1,62 mmol/l).

D-vitamiinresistentse rahhiidiga (perekondlik hüpofosfateemia) patsiendid peaksid jätkama
suukaudset fosfaatide manustamist. Meeles tuleks pidada, et kaltsitriool võib suurendada fosfaatide
imendumist seedetraktist ja seetõttu võib osutuda vajalikuks fosfaatide annuse kohandamine.

Sapphapete sekvestrandid, sh kolestüramiin ja sevelameer, võivad vähendada rasvlahustuvate
vitamiinide, samuti kaltsitriooli imendumist seedetraktist.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Tiinete küülikutega läbiviidud loomkatsetes põhjustasid D-vitamiini subletaalsed suukaudsed annused
loodetel supravalvulaarset aordistenoosi.

Puuduvad tõendid, mille järgi oleks D-vitamiin inimestele teratogeense toimega, isegi väga suurtes
annustes. Kaltsitriooli tohib raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui saadav kasu ületab võimalikud
riskid lootele.

Tõenäoliselt eritub eksogeenne kaltsitriool rinnapiima. Emal võib tekkida hüperkaltseemia ja
rinnapiima toidul oleval imikul on oht kõrvaltoimete tekkeks. Ema võib kaltsitriooli võtmise ajal last
rinnaga toita ainult juhul, kui nii emal kui ka imikul kontrollitakse kaltsiumisisaldust seerumis.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Kirjeldatud kõrvaltoimete farmakodünaamilise profiili põhjal on preparaat ohutu ning ei mõjuta
tõenäoliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8. Kõrvaltoimed

Allpool loetletud kõrvaltoimed on saadud Rocaltrol'i kliinilistest uuringutest ja turuletulekujärgsel
perioodil.

Kõige sagedamini kirjeldatud kõrvaltoime oli hüperkaltseemia.

Tabelis 1 on kõrvaltoimed loetletud organsüsteemi klasside ja esinemissageduse kategooriate järgi,
kasutades järgmist konventsiooni: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/10000
kuni <1/1000), väga harv (<1/10000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas
esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Tabel 1
Rocaltrol’i (kaltsitriool) saanud patsientidel esinenud kõrvaltoimete kokkuvõte
Organsüsteemi
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Teadmata
klass
Immuunsüsteemi


Ülitundlikkus,
häired
nõgestõbi
Ainevahetus- ja
Hüperkaltseemia
Söögiisu
Liigjanusus,
toitumishäired
vähenemine
dehüdratsioon,

kehakaalu langus


PsühhiaatrilisedApaatia
häired
Närvisüsteemi

Peavalu

Lihasnõrkus,
häired
tundehäired

Seedetrakti

Kõhuvalu,
Oksendamine
Kõhukinnisus,
häired
iiveldus
ülakõhuvalu
Naha ja

Lööve

Nahapunetus,
nahaaluskoe
sügelus
kahjustused
Lihas-skeleti jaKasvupeetus
sidekoe
kahjustused
Neerude ja

Kuseteede

Polüuuria
kuseteede häired
infektsioon
Üldised häired ja


Kaltsinoos,
manustamiskoha
palavik, janu
reaktsioonid
Uuringud


Vere


kreatiniinisisalduse
suurenemine

Kliinilised uuringud

Kuna kaltsitriool on D-vitamiinile sarnaste toimetega, sarnanevad kõrvaltoimed D-vitamiini
üleannustamisel täheldavatele nähtudele: hüperkaltseemia sündroomile või kaltsiumi mürgistusele
(olenevalt hüperkaltseemia raskusest ja kestusest) (vt lõigud 4.2 ja 4.4), Aeg-ajalt võivad ägedate
sümptomitena tekkida söögiisu vähenemine, peavalu, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu või
ülakõhuvalu ja kõhukinnisus.

Seoses kaltsitriooli lühikese bioloogilise poolväärtusajaga on farmakokineetika uuringutes täheldatud
kaltsiumi seerumisisalduse tõusu normaliseerumist mõne päeva jooksul pärast ravi ärajätmist st. palju
kiiremini võrreldes D -vitamiini preparaatidega.
3

Krooniliste sümptomitena võivad tekkida lihasnõrkus, kehakaalu langus, tundlikkushäired, palavik
janu, liigjanusus, polüuuria, dehüdratsioon, apaatia, kasvupeetus ja kuseteede infektsioon.

Samaaegsel hüperkaltseemia ja hüperfosfateemia (>6 mg/100 ml, st >1,9 mmol/l) esinemisel võib
tekkida kaltsinoos, mis on nähtav röntgenoloogiliselt

Võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid, sh lööve, nahapunetus, sügelus ja nõgestõbi.

Laboratoorsed kõrvalekalded
Normaalse neerufunktsiooniga patsientidel võib kroonilise hüperkaltseemiaga seonduvalt kaasneda
seerumi kreatiniinisisalduse tõus.

Müügiloa saamise järgsed andmed
Rocaltrol’i on kliiniliselt kasutatud üle 15 aasta ja kõikide näidustuste puhul teatatud kõrvaltoimete
(kaasa arvatud hüperkaltseemia) esinemissagedus on olnud 0,001% või vähem.


Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Asümptomaatilise hüperkaltseemia ravi: (vt lõik 4.2).

Kuna kaltsitriool on D-vitamiini derivaat, on selle üleannustamise sümptomid samad, mis D-vitamiini
puhul.

Suurtes annustes kaltsiumi ja fosfaatide manustamine koos Rocaltrol’iga võib põhjustada sarnaseid
sümptomeid. Kaltsium korda fosfaadi (Ca x P) produkti sisaldus seerumis ei tohi ületada 70 mg2/dl2.
Kõrge kaltsiumisisaldus dialüsaadis võib viidata hüperkaltseemia tekkele.

Ägeda D-vitamiini mürgistuse sümptomid: isutus, peavalu, oksendamine, kõhukinnisus. Kroonilise D-
vitamiini mürgistuse sümptomid: düstroofia (nõrkus, kaalu langus), tundlikkuse häired, palavik koos
janutundega, polüuuria, dehüdratsioon, apaatia, kasvupeetus ja kuseteede infektsioonid.
Hüperkaltseemia tagajärjel võivad tekkida metastaatilised kaltsifikaadid neerukoores, müokardis,
kopsudes ja kõhunäärmes.

Juhusliku üleannustamise korral kaaluda järgmiste meetmete rakendamist: kohene maoloputus või
oksendamise esilekutsumine, et vältida edasist imendumist. Vedela parafiini manustamine, et
soodustada roojaeritust. Soovitatav on korduv seerumi kaltsiumisisalduse määramine.

Kui kaltsiumi tase seerumis püsib kõrgena, võib manustada fosfaate ja kortikosteroide ning võtta
kasutusele vastavad ravimeetmed adekvaatse diureesi tagamiseks.
Väljendunud hüperkaltseemia (>3,2 mmol/l) võib viia neerupuudulikkuse tekkeni, eriti kui fosfaatide
sisaldus veres on normaalne või kõrgenenud neerufunktsiooni häirete tõttu.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: vitamiin D ja selle analoogid, ATC-kood: A11CC04.

Kaltsitriool on kõige aktiivsem teadaolev D -vitamiini vorm, mis stimuleerib kaltsiumi transporti läbi
3
sooleseina.

Kaltsitriooli bioloogilised toimed avalduvad D-vitamiini retseptori vahendusel. See on nukleaarne
hormoonretseptor, mis on ekspresseeritud enamikel rakutüüpidel ja funktsioneerib ligandi poolt
aktiveeritud transkriptsioonifaktorina, mis seondub spetsiifiliste DNA seondumiskohtadega, et muuta
sihtgeenide ekspressiooni.

Kaltsitriool kuulub tähtsaimate D -vitamiini aktiivsete metaboliitide hulka. Organismis tekib ta
3
neerudes vastavast eelühendist 25-hüdroksükolekaltsiferoolist (25-HCC). Kaltsitriooli endogeenne
produktsioon on tavaliselt vahemikus 0,5…1 µg ööpäevas ja maksimaalne tase saavutatakse luukasvu
intensiivses perioodis (näiteks kasvueas või raseduse ajal). Kaltsitriool soodustab kaltsiumi
imendumist seedetraktist ja reguleerib luu mineralisatsiooniprotsesse.
Kaltsitrioolil on põhiroll kaltsiumi homöostaasi regulatsioonis (soodustab lisaks ka osteoblastide
aktiivsust luustikus), mis on ka osteoporoosi ravi farmakoloogiliseks aluseks kaltsitriooli puhul.

Kolm aastat kestnud avatud uuringus, kus osales 619 menopausijärgse osteoporoosiga naist, täheldati
luumurdude esinemissageduse langust vähemalt kaheaastase ravi järel. Sellist mõju täheldati
patsientidel, kellel esines uuringu alustamisel kuni viie selgroolüli murd.

Märkimisväärse neerupuudulikkusega ning eelkõige pikaajalist hemodialüüsravi saanud patsientidel
väheneb kaltsitriooli endogeenne süntees pidevalt ja võib lõpuks ka lõppeda. See muutus mängib
põhirolli renaalse osteodüstroofia tekkes.

Renaalse osteodüstroofiaga patsientide puhul normaliseerib suu kaudu manustatud kaltsitriool
kaltsiumi imendumist seedetraktist ja aitab normaliseerida või langetada tõusnud alkaalse fosfataasi ja
parathormooni taset seerumis. Leevendab luu- ja lihasevalu ning korrigeerib histoloogilised
muutused, mis tekivad osteitis fibrosa ja teiste mineralisatsiooni häirete puhul.

Operatsioonjärgse hüpoparatüreoosiga, idiopaatilise hüpoparatüreoosiga või pseudohüpo-
paratüreoosiga patsientidel väheneb kaltsitriool-ravi ajal hüpokaltseemia ja paraneb haiguse kliiniline
pilt.

D-vitamiinsõltuva rahhiidiga patsientidel on kaltsitriooli tase seerumis madal või olematu. Kuna
kaltsitriooli endogeenne produktsioon neerudes on ebapiisav, tuleks kaaluda asendusravi
kaltsitriooliga.

Kui D-vitamiinresistentse rahhiidi ja hüpofosfateemiaga patsientidel on kaltsitriooli sisaldus plasmas
langenud, vähendab kaltsitriooli juurde manustamine fosfaatide eritumist neerutorukeste kaudu ja
normaliseerib koos samaaegse fosfaatraviga luukoe arengut.

Rocaltrol-ravi tõhusust on näidatud ka rahhiidi teiste vormide puhul, nt. neonataalse hepatiidi,
biliaarse atreesia, tsüstinoosi puhul või kaltsiumi ja D-vitamiini puuduse korral toidus.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Pärast Rocaltrol'i 0,25...1,0 µg ühekordse suukaudse annuse manustamist saabus maksimaalne
plasmakontsentratsioon 2...6 tunni jooksul.

Jaotumine
Veres on kaltsitriool ja teised D-vitamiini metaboliidid seondunud spetsiifilistele plasmaproteiinidele.

Metabolism
Kaltsitriool hüdroksüülub ja oksüdeerub neerudes ja maksas spetsiifilise tsütokroom P450 isoensüümi
CYP24A1 vahendusel.
Kindlaks on tehtud hulk kaltsitriooli metaboliite, mis kõik omavad erinevaid D-vitamiini toimeid.

Eritumine
Kaltsitriooli eliminatsiooni poolväärtusaeg plasmas on vahemikus 5...8 tundi.

Kaltsitriooli eliminatsiooni ja imendumise kineetika on lineaarne väga laias annusevahemikus kuni
ühekordse suukaudse annuseni 165 mikrogrammi.. Kaltsitriooli ühekordse annuse farmakoloogiline
toime kestab vähemalt 4 päeva.Kaltsitriool eritub sapiga ja võib läbida enterohepaatilise vereringe.
Nefrootilise sündroomi või hemodialüüsravi korral oli kaltsitriooli sisaldus seerumis madalam ja
maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutati pikema ajaga.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Kuuekuulises toksilisuse uuringutes rottide ja koertega kasutati ühekordse ööpäevase annusena
20 ng/kg kaltsitriooli (kahekordne terapeutiline annus inimestele), mille järgselt täheldati
prolongeeritud hüperkaltseemiana väljendunud kergeid toksilisuse nähtusid. Annuse 80 ng/kg
kasutamisel olid need sümptomid enam väljendunud.
Kahes in vitro uuringus ei täheldatud kaltsitrioolil mutageenset toimet. Edasisi mutageensuse teste
läbi ei viidud.
Kartsinogeensuse uuringuid pole teostatud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Butüülhüdroksüanisool 16 µg, butüülhüdroksütolueen 16 µg, keskmise ahelaga triglütseriidid,
želatiin, glütserool 85%, Karion 85 mis sisaldab sorbitooli, mannitooli ja hüdrogeenitud hüdrolüüsitud
tärklist, titaandioksiid (E 171), punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172).

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida sisepakend välispakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Vinüülakrüülkattega alumiiniumfooliumist pealisega PVC-fooliumist blisterpakendid.
Pehmekapslid 0,25 µg, 30 tk pakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Ei ole kohaldatav.
Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. Müügiloa hoidja

Roche Eesti OÜ
Lõõtsa 2
11415 Tallinn, Eesti

8. Müügiloa number

053994

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

14.06.1999/15.09.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014