REXETIN

Toimeained: paroksetiin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 20mg 30TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on REXETIN ja milleks seda kasutatakse

REXETIN on ravim depressiooniga ja/või ärevushäiretega täiskasvanute raviks.
REXETIN'i kasutatakse järgmiste ärevushäirete raviks: obsessiiv-kompulsiivne häire (korduv
kontrollimatu käitumine sundmõtete tõttu), paanikahäire (paanikahood, sealhulgas kaasuva
agorafoobiaga või hirmuga avatud kohtade ees), sotsiaalärevushäire (hirm sotsiaalsetes olukordades
või nende vältimine), posttraumaatiline stressihäire (traumajärgne ärevushäire) ja generaliseerunud
ärevushäire (üldine ärevus ja närvilisus).

REXETIN on üks SSRI-de (selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite) hulka kuuluvatest
ravimitest. Kõikide inimeste aju sisaldab ainet, mida nimetatakse serotoniiniks. Depressiooni või
ärevuse all kannatavatel isikutel on serotoniini tase madam kui ülejäänutel. REXETIN'i ja ülejäänud
SSRI-de toimemehhanism ei ole täielikult teada, kuid ilmselt nad aitavad suurendada aju
serotoniinisisaldust.

Depressiooni ja ärevust on võimalik ravida ka muude ravimite ja psühhoteraapiaga.
Depressiooni või ärevushäirete õige ravi on teie paranemiseks oluline. Kui te ravi ei saa, ei pruugi teie
seisund paraneda, vaid võib hoopiski halveneda ning muutuda veelgi raskemini ravitavaks.
Teid võib aidata oma depressioonist või ärevushäirest sõbrale või sugulasele rääkimine ja paluge neil
seda infolehte lugeda.
Te võite paluda neil endale öelda, kui nende arvates teie depressioon või ärevus süvenevad või kui nad
hakkavad muretsema teie käitumises toimuvate muutuste pärast.

2. Mida on vaja teada enne REXETIN võtmist

Ärge võtke REXETIN'i
- kui olete paroksetiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigu 6) suhtes
allergiline
- kui te võtate või olete viimase kahe nädala jooksul võtnud ravimeid, mida nimetatakse
monoamiini oksüdaasi inhibiitoriteks (MAOI, sh moklobemiid). Teie arst juhendab teid, kuidas
REXETIN'i võtmist alustada, kui te olete MAOI-de võtmise lõpetanud
- kui te võtate trankvilisaatorit, mida nimetatakse tioridasiiniks
- kui te võtate antipsühhootikumi, mida nimetatakse pimosiidiks

- kui ükskõik milline neist kehtib teie kohta, ärge võtke REXETIN'i ja pöörduge oma arsti poole

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne REXETIN'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Pidage nõu oma arstiga:
- kui te võtate mistahes teisi ravimeid (vt lõik „Muud ravimid ja REXETIN“)
- kui teil on probleeme silmade, neerude, maksa või südamega
- kui teil on epilepsia või kui teil on esinenud krampe
- kui teil on kunagi esinenud mania episoode (üliaktiivne käitumine või mõtted)
- kui te saate elekterkrampravi (EKR)
- kui teil on esinenud verejookse või kui te kasutate ravimeid, mis soodustavad veritsuste teket
(sealhulgas ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks, näiteks varfariin, tritsüklilised
antidepressandid, antipsühhootikumid, nagu perfenasiin või klosapiin, mittesteroidsed
põletikuvastased ravimid (MSPVA-d), nagu atsetüülsalitsüülhape, ibuprofeen, tselekoksiib,
etodolak, diklofenak, meloksikaam),
- kui te võtate tamoksifeeni, et ravida rinnanäärmevähki või viljakusprobleeme. REXETIN võib
tamoksifeeni toimet vähendada, seega teie arst võib soovitada teil võtta teist antidepressanti
- kui teil on suhkrutõbi
- kui te olete madala naatriumisisaldusega dieedil
- kui teil on glaukoom (tõusnud silmasisene rõhk)
- kui te olete rase või planeerite rasestuda (vt lõik „Rasedus, imetamine ja viljakus“)
- kui te olete alla 18-aasta vanune [vt lõik „Lapsed ja noorukid (alla 18-aasta vanused)“].

Lapsed ja noorukid (alla 18-aasta vanused)
Reeglina ei tohi alla 18-aasta vanustele patsientidele REXETIN'i määrata. Arvesse tuleb võtta, et alla
18-aastastel patsientidel on antud klassi kuuluvate ravimite kasutamisel suurem oht kõrvaltoimete,
nagu enesetapukatse, enesetapumõtted ning vaenulikkus (agressiivsus, vastanduv käitumine, viha)
tekkimiseks. Sellele vaatamata võib määrata REXETIN'i alla 18-aasta vanusele patsiendile, kui arsti
arvates on selline ravi kõige sobivam. Kui arst on määranud REXETIN'i alla 18-aastasele patsiendile
ja te soovite seda detailsemalt läbi arutada, võtke veel kord ühendust oma arstiga. Te peate oma arsti
teavitama sellest, kui alla 18-aastasel patsiendil ilmneb või süveneb REXETIN'i võtmise ajal mõni
eelpool nimetatud sümptomitest. Lisaks, puuduvad andmed REXETIN'i pikaajalise ohutuse kohta
kasvule, küpsemisele ning kognitiivsele ja käitumuslikule arengule lastel ja noorukitel.
Paroksetiini kliinilistes uuringutes alla 18-aastastel lastel ja noorukitel olid sagedased kõrvaltoimed,
mis esinesid vähem kui ühel patsiendist kümnest, enesetapumõtete ja enesetapukatsete sagenemine,
tahtlik enesevigastus, vaenulik, agressiivne või ebasõbralik käitumine, söögiisu kaotus, värisemine,
ebanormaalne higistamine, hüperaktiivsus (liigne energilisus), agitatsioon, emotsioonide vaheldumine
(sealhulgas nutmine ja meeleolu muutused) ning ebatavalised sinikad või veritsused (nt
ninaverejooks). Uuringutest selgus, et samad kõrvaltoimed esinesid ka platseebot (antud uuringus
suhkrutabletid) saanud lastel ja noorukitel, kuigi oluliselt harvem.
Mõnedel juhtudel ilmnes alla 18-aastastel patsientidel paroksetiini kasutamise lõpetamisel
ärajäämanähte, mis olid sarnased täiskasvanutega (vt „Kuidas REXETIN'i võtta“). Lisaks esines alla
18-aastastel patsientidel sageli (vähem kui ühel kümnest) kõhuvalu, närvilisust ja meeleolu muutusi
(sealhulgas nutmine, tujumuutused, enesevigastamine, enesetapumõtted ja enesetapukatsed).

Enesetapukatsed ja enesetapumõtted
Depressioonile on omased enesetapumõtted ja enesevigastamine ning enesetapukatsed. Need võivad
püsida kuni märkimisväärse remissiooni saabumiseni. Suure riskiga patsiente tuleb ravi alguses
hoolikalt jälgida, sest patsientide seisund võib paraneda alles pärast mõnenädalast ravi või isegi veel
hiljem.
Kui teil on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või
enesetapumõtted. Need võivad tekkida sagedamini kui te hakkate võtma esimest korda
antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega (tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid
vahel kauem)
Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:
- kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele.

- kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud
suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega alla 25-aastastel täiskasvanutel, keda raviti
antidepressandiga.

Kui teil tekivad enesevigastamise- või suitsiidimõtted ükskõik mis ajal, võtke ühendust oma arstiga või
minge otsekohe haiglasse.

Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire
all ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates teie
depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Oluline teave mõningate paroksetiini kõrvaltoimete kohta
REXETIN'i kasutamise ajal võib tekkida akatiisia (rahutus ja võimetus rahulikult seista või istuda) või
serotoniini sündroom. Serotoniini sündroomile on iseloomulikud järgmised sümptomid:
segasusseisund, rahutus, higistamine, värisemine, hallutsinatsioonid (veidrad hääled või nägemused),
lihaste äkilised tõmblused või südame löögisageduse kiirenemine.
Kui teil esineb ükskõik milline nimetatud sümptomitest, pöörduge kohe oma arsti poole. Paroksetiini
rohkemate kõrvaltoimete kohta vaata “Võimalikud kõrvaltoimed”.

Muud ravimid ja REXETIN
teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.

Mõned ravimid võivad mõjutada REXETIN'i toimet või suurendada kõrvaltoimete tekke tõenäosust.
Samuti võib REXETIN mõjutada mõnede teiste ravimite toimet. Nende hulka kuuluvad:

- Ravimid, mida nimetatakse monoamiini oksüdaasi inhibiitoriteks (MAOI-d, sealhulgas
moklobemiid) - vt käesolevas infolehes lõik „Ärge võtke REXETIN'i“
- Tioridasiin või pimosiid, mis on antipsühhootikumid - vt käesolevas infolehes lõik „Ärge võtke
REXETIN'i“
- Põletiku- ja valuvastased ravimid aspiriin, ibuprofeen või teised MSPVA-deks nimetatavad
ravimid (mittesteroidsed põletikuvastased ained), nagu tselekoksiib, etodolak ja meloksikaam
- Valuvaigisti tramadool ja petidiin
- Migreeni raviks kasutatavad ravimid, mida nimetatakse triptaanideks, näiteks sumatriptaan.
- Teised antidepressandid, sealhulgas teised SSRI-d, trüptofaan ja tritsüklilised antidepressandid,
nagu klomipramiin, nortriptülliin ja desipramiin
- Mõnede psühhiaatriliste seisundite raviks kasutatavad ravimid nagu liitium, risperidoon,
perfenasiin (neid nimetatakse antipsühhootikumideks)
- Anesteesiaks ja kroonilise valu raviks kasutatav fentanüül
- Fosamprenaviiri ja ritonaviiri kombinatsioon, mida kasutatakse inimese immuunpuudulikkuse
viiruse (HIV) infektsiooni raviks
- Naistepuna, depressiooni raviks kasutatav taimne vahend
- Epilepsia või hoogude raviks kasutatavad fenobarbitaal, fenütoiin või karbamasepiin
- Atomeksetiin, mida kasutatakse tähelepanu puudulikkuse ja hüperaktiivsuse häire (ADHD)
raviks
- Protsüklidiin, mida kasutatakse treemori leevendamiseks, eriti Parkinsoni tõve korral
- Varfariin või teised vere vedeldamiseks kasutatavad ravimid (neid nimetatakse
antikoagulantideks)
- Propafenoon, flekainiid ja ebaregulaarse südametegevuse raviks kasutatavad ravimid
- Kõrge vererõhu ja südamehaiguste raviks kasutatav beetablokaator metoprolool
- Kõrge kolesterooli raviks kasutatav pravastatiin
- Tuberkuloosi (TB) ja leepra raviks kasutatav rifampitsiin
- Antibiootikum linesoliid
- Tamoksifeen, mida kasutatakse rinnanäärmevähi või viljakusprobleemide raviks.


Kui te kasutate mõnda selles loetelus toodud ravimitest ja kui te veel ei ole sellest oma arstiga
rääkinud, minge uuesti arsti juurde ja küsige, mida teha. Vajalikuks võib osutuda annuse muutmine
või ravimi asendamine mõne muu ravimiga.

REXETIN koos toidu, joogi ja alkoholiga
Ärge tarbige REXETIN võtmise ajal alkoholi. Alkohol võib süvendada teie sümptomeid või
kõrvaltoimeid. REXETIN tablettide võtmine hommikul koos toiduga aitab vähendada esineda võivat
halba enesetunnet (iiveldust).

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Imikute puhul, kelle emad võtsid raseduse esimeste kuude vältel paroksetiini, on olnud mõned teated
mis näitavad kõrgenenud sünnidefektide (eriti nende, mis mõjutavad südant) riski. Keskmiselt sünnib
elanikkonna kohta ligikaudu 1 laps 100-st südame väärarenguga. Paroksetiini võtnud emadel tõusis
see ligikaudu 2 lapseni 100-st. Juhul kui te rasestute, otsustab arst, kas on vajalik valida teine ravim
või REXETIN'i kasutamine järk-järgult katkestada. Teatud situatsioonides võib arst otsustada, et
peaksite ravimi kasutamist jätkama.

Veenduge, et teie arst on teadlik sellest, et te võtate REXETIN'i.
Kasutamisel raseduse ajal, eriti raseduse hilises järgus, võivad sellised ravimid nagu REXETIN
suurendada imikutel raske haigusseisundi tekkeriski, mida nimetatakse vastsündinu püsivaks
pulmonaalseks hüpertensiooniks (PPHN). PPHN-i korral on vererõhk imiku südant ja kopse
ühendavates veresoontes liiga kõrge. Kui te võtate REXETIN'i kolme viimase raseduskuu jooksul,
võivad teie lapsel esineda ka muud haigusseisundid, mis algavad tavaliselt esimese 24 tunni jooksul
pärast sünnitust.

Sümptomid on:
- hingamishäired
- sinakas nahk või kehatemperatuuri liigne tõus või langus
- sinised huuled
- oksendamine või toitumisraskused
- tugev väsimus, magamisraskused või rohke nutmine
- jäigad või lõdvad lihased
- värisemine, ärevus või krambid.

Kui teie beebil tekib sünnijärgselt ükskõik milline nendest sümptomitest või kui te olete mures oma
beebi tervise pärast, võtke ühendust oma arstiga, kes oskab teile nõu anda.

REXETIN võib väga väikeses koguses erituda rinnapiima. Kui te võtate REXETIN'i, pöörduge uuesti
oma arsti poole enne imetamise alustamist. Võib-olla te otsustate koos oma arstiga, et te võite
REXETIN'i kasutamise ajal last rinnaga toita.

Loomuuringutes on näidatud, et paroksetiin langetab sperma kvaliteeti. Teoreetiliselt võib see
viljakust mõjutada, ent kahjulikku toimet inimese viljakusele siiani siiski täheldatud pole.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
REXETIN'i võimalike kõrvaltoimete hulka kuuluvad pearinglus, segasus ja muutused nägemises. Kui
teil tekivad need kõrvaltoimed, ärge juhtige autot ega kasutage masinaid.

3. Kuidas REXETIN võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Võtke REXETIN'i üks kord ööpäevas hommikuti koos toiduga. Neelake tabletid ilma närimata alla.

Tavalised annused erinevate haigusseisundite jaoks on ära toodud allolevas tabelis.


Algannus
Soovitatav ööpäevane Maksimaalne

annus
ööpäevane annus


Depressioon
20 mg
20 mg
50 mg

Obsessiiv-
20 mg
40 mg
60 mg
kompulsiivne häire

(sundmõtted ja
sundkäitumised)
Paanikahäire
10 mg
40 mg
60 mg
(paanikahood)

Sotsiaalärevushäire
20 mg
20 mg
50 mg
(hirm sotsiaalsete

olukordade ees või
nende vältimine)
Posttraumaatiline
20 mg
20 mg
50 mg
stressihäire
Generaliseerunud
20 mg
20 mg
50 mg
ärevushäire

Pidage meeles, et teie arst määrab ööpäevase annuse, mida peate võtma. Arst arutab teiega, kui kaua te
peate tablette võtma. Selle aja pikkus võib olla mitu kuud või isegi rohkem.

Eakad patsiendid
Maksimaalne annus üle 65-aastastele isikutele on 40 mg ööpäevas.

Maksa- või neeruhaigusega patsiendid
Kui teil on probleeme maksa või neerudega, siis võib teie arst otsustada, et te peate võtma REXETIN'i
väiksemas annuses kui tavaliselt. Kui teil on raske maksa- või neeruhaigus, on maksimaalne annus
20 mg ööpäevas.

Kui te unustate REXETIN'i võtta
Võtke oma ravimit iga päev samal ajal.

Kui te unustate annuse võtmata ja see meenub teile enne magamaminekut, võtke see kohe ära.
Järgmisel päeval jätkake tavapäraselt.

Kui see meenub teile alles öösel või järgmisel päeval, jätke vahelejäänud annus võtmata. Teil võivad
tõenäoliselt tekkida ärajäämanähud, kuid need peaksid mööduma pärast seda, kui te võtate järgmise
annuse tavalisel ajal.

Kui te lõpetate REXETIN'i võtmise
Ärge lõpetage REXETIN'i võtmist enne, kui teie arst seda käsib.
REXETIN'i kasutamise lõpetamisel aitab arst teil mõne nädala või kuu jooksul annust aeglaselt
vähendada - see peaks aitama vähendada ärajäämanähtude tekkevõimalust. Üks võimalus seda teha on
järkjärgult vähendada teie poolt võetava REXETIN'i annust 10 mg kaupa nädalas. Enamiku inimeste
arvates on kõik REXETIN'i lõpetamisel ilmnevad sümptomid nõrgad ja mööduvad kahe nädala
jooksul iseenesest. Mõnedel inimestel võivad need sümptomid olla raskemad või kesta kauem.

Kui teil tekivad tablettide lõpetamisel ärajäämanähud, võib teie arst otsustada, et peaksite nende
võtmise lõpetama aeglasemalt. Kui teil tekivad REXETIN'i kasutamise lõpetamisel rasked
ärajäämanähud, pöörduge palun oma arsti poole. Ta võib paluda teil alustada uuesti tablettide võtmist

ja seejärel nende veelgi aeglasemat lõpetamist. Kui teil tekivad ärajäämanähud, on teil siiski võimalik
REXETIN'i kasutamine lõpetada.

Võimalikud ärajäämanähud ravi lõpetamisel.
Uuringud näitavad, et 3 patsienti 10-st märkavad paroksetiini kasutamise lõpetamisel ühte või enamat
sümptomit. Mõned ravi lõpetamisel tekkivatest ärajäämanähtudest tekivad sagedamini kui teised.

Võivad ilmneda kuni 1 inimesel 10-st:
- Peapööritus-, ebakindlustunne või tasakaaluhäire
- Torkimistunne ja pakitsus jäsemetes, põletustunne ja (harvem) elektrilöögi sarnane tunne, kaasa
arvatud peas
- Mõnedel patsientidel on paroksetiini võtmisel tekkinud sumin, visin, vile, helin või muud
pidevad müraaistingud kõrvades (tinnitus)
- Unehäired (elavad unenäod, õudusunenäod, võimetus magada)
- Ärevustunne
- Peavalud

Võivad ilmneda kuni 1 inimesel 100-st:
- Halb enesetunne (iiveldus)
- Higistamine (sealhulgas öine higistamine)
- Rahutus või ärritustunne
- Treemor (värisemine)
- Segasus või desorientatsiooni tunne
- Diarröa (kõhulahtisus)
- Emotsionaalsus või ärrituvus
- Nägemishäired
- Südamepekslemine (palpitatsioonid)

Kui te muretsete REXETIN'i kasutamise lõpetamisega seotud ärajäämanähtude pärast, pöörduge
palun oma arsti poole.

Kui te võtate REXETIN'i rohkem kui ette nähtud
Ärge kunagi võtke rohkem tablette, kui arst on teile soovitanud.
Kui te võtate liiga palju REXETIN tablette (või teeb seda keegi teine), võtke koheselt ühendust oma
arsti või haiglaga. Näidake neile tablettide pakendit.
Üleannustamisel võivad ilmneda ükskõik millised ravimist põhjustatud kõrvaltoimed (vt „Võimalikud
kõrvaltoimed“) või järgmised nähud: palavik, kontrollimatu lihaste pingulolek.

Mida teha, kui te ei tunne ennast paremini
REXETIN ei leevenda teie sümptomeid koheselt - kõik antidepressandid võtavad toimima
hakkamiseks aega. Mõned inimesed hakkavad ennast paremini tundma paari nädala jooksul, kuid
teistel võib see võtta veidi kauem aega. Mõned antidepressante kasutavad inimesed tunnevad ennast
enne parema enesetunde tekkimist veelgi halvemini. Kui teie enesetunne ei hakka paari nädala pärast
paranema, minge uuesti arsti juurde, kes annab teile nõu. Teie arst peaks pärast esmase ravi alustamist
kutsuma teid paari nädala pärast uuesti enda juurde. Rääkige oma arstile, kui teie enesetunne ei ole
hakanud paranema.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed võivad ilmneda REXETIN tablettide kasutamise ajal või pärast nende võtmise
lõpetamist ning kõrvaltoimete teke ei ole alati seotud REXETIN'i kasutamisega.


Kui teil tekib ravi ajal mõni järgnevalt loetletud kõrvaltoimetest, võtke palun ühendust arstiga.
Võimalik, et te peate koheselt minema arsti juurde või haiglasse.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni 1 inimesel 100-st):
- Kui teil tekivad ebatavalised sinikad või veritsus, sealhulgas vere oksendamine või vere
esinemine väljaheites, võtke koheselt ühendust oma arstiga või minge haiglasse.
- Kui te avastate, et te ei ole võimeline urineerima, võtke koheselt ühendust oma arstiga või
minge haiglasse.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni 1 inimesel 1000-st):
- Kui teil tekivad krambid, võtke koheselt ühendust oma arstiga või minge haiglasse.
- Kui te tunnete rahutust ja teile tundub, et te ei suuda rahulikult istuda ega seista, võib teil olla
seisund, mida nimetatakse akatiisiaks. REXETIN'i annuse suurendamine võib neid sümptomeid
süvendada. Kui te tunnete ennast niimoodi, siis võtke ühendust oma arstiga.
- Kui te tunnete väsimust, nõrkust või segasust ja teie lihased on valusad, jäigad või teil puudub
koordinatsioon, võib selle põhjuseks olla vere vähene naatriumisisaldus. Kui teil tekivad need
sümptomid, võtke ühendust oma arstiga.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni 1 inimesel 10 000-st):
- Allergilised reaktsioonid REXETIN'ile, mis võivad olla tõsised. Kui teil tekib punane ja
mügarlik nahalööve, silmalaugude, näo, huulte, suu või keele turse, sügelus või hingamis
(õhupuudus)- või neelamisraskus, nõrkusetunne või pearinglus, mille tulemusena tekib
minestamine või teadvusekadu, võtke koheselt ühendust oma arstiga või minge haiglasse.
- Kui teil on mõni või kõik järgnevad sümptomid, võib teil olla tekkinud seisund, mida
nimetatakse serotoniini sündroomiks. Selle sümptomid on: segasustunne, rahutustunne,
higistamine, rappumine, värisemine, hallutsinatsioonid (tavatud nägemused või hääled), äkilised
lihastõmblused või kiire südame löögisagedus. Kui te tunnete ennast niimoodi, siis võtke
ühendust oma arstiga.
- Äge glaukoom. Kui teie silmad muutuvad valusaks ja teie nägemine hägustub, võtke ühendust
oma arstiga.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
Mõnedel inimestel on paroksetiini võtmise ajal või varsti pärast ravi lõpetamist ilmnenud
enesevigastamise- või enesetapumõtted (vt lõik 2. „Mida on vaja teada enne REXETIN'i võtmist”).

Muud võimalikud kõrvaltoimed ravi ajal

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda rohkem kui 1 inimesel 10-st):
- Halb enesetunne (iiveldus). Ravimi võtmine hommikul koos söögiga vähendab selle tekkimise
võimalust.
- Muutused seksuaaltungis või -funktsioonis. Näiteks orgasmipuudulikkus ning meestel
ebanormaalne erektsioon ja ejakulatsioon.
- Kontsentreerumishäired.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni 1 inimesel 10-st):
- Kolesteroolitaseme suurenemine veres
- Isutus
- Unehäired (insomnia) või unisus
- Ebatavalised unenäod (sealhulgas õudusunenäod)
- Peapööritustunne või värisemine (treemor)
- Peavalu
- Ärevus
- Ähmane nägemine
- Haigutamine, suukuivus
- Kõhulahtisus või kõhukinnisus
- Oksendamine
- Kehakaalu tõus

- Nõrkustunne
- Higistamine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni 1 inimesel 100-st):
- Vererõhu mööduv tõus või mööduv langus, mis võib äkilisel püstitõusmisel põhjustada
pearinglust või minestamist
- Normist kiirem südamerütm
- Liikumishäired, jäikus, suu ja keele värisemine või ebanormaalsed liigutused
- Pupillide (silmaavade) laienemine
- Nahalööbed
- Segasustunne
- Hallutsinatsioonide esinemine (tavatud nägemused või hääled)
- Võimetus urineerida (uriinipeetus) või kontrollimatu tahtmatu urineerimine (uriinipidamatus)
- Kui teil on suhkurtõbi, võite te REXETINI'i võtmise ajal täheldada, et kaob kontroll veresuhkru
taseme üle. Rääkige oma arstiga vajadusest kohandada insuliini või diabeediravimite annust.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni 1 inimesel 1000-st):
- Rinnapiima ebanormaalne produktsioon meestel ja naistel
- Aeglane südamerütm
- Toimed maksale, mis väljenduvad veretesti maksafunktsiooni näitajates
- Paanikahood
- Üliaktiivne käitumine või mõtted (mania)
- Tunne, et olete endast eraldunud (depersonalisatsioon)
- Ärevustunne
- Vastupandamatu vajadus jalgu liigutada (rahutute jalgade sündroom)
- Valu liigestes või lihastes.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni 1 inimesel 10 000-st):
- Maksaprobleemid, mille tõttu nahk või silmavalged muutuvad kollaseks
- Vedelikupeetus, mis võib põhjustada käte või jalgade turset
- Tundlikkus päikesevalguse suhtes
- Valulik erektsioon, mis ei möödu
- Vereliistakute arvu vähenemine veres
- Mõnedel patsientidel on paroksetiini võtmisel tekkinud sumin, visin, vile, helin või muud
pidevad müraaistingud kõrvades (tinnitus).

Seda tüüpi ravimeid võtvatel patsientidel on täheldatud suuremat luumurdude tekkeriski.
Kui teil tekib küsimusi REXETIN'i võtmise ajal, võtke ühendust oma arsti või apteekriga. Nad
oskavad teile nõu anda.

Kui REXETIN'i manustati lastele ja alla 18-aastaste noorukitele, tekkisid sagedased rohkem kui ühel lapsel/noorukil 100-st, kuid vähem kui ühel lapsel/noorukil 10-st. Siia kuuluvad:
muutuvad emotsioonid, sealhulgas nutmine, meeleolu muutused, enesevigastamisekatsed,
enesetapumõtted ja -katsed (enesetapumõtted ja -katsed esinesid peamiselt depressiooniga noorukitel
läbiviidud uuringutes), agressiivne ja vaenulik käitumine (peamiselt alla 12-aastastel kinnismõtete ja -
tegudega lastel), isutus, värisemine, ebanormaalne higistamine, hüperaktiivsus (liigne energilisus),
motoorne rahutus.

Kui lapsed ja alla 18-aastased noorukid lõpetavad REXETIN'i võtmise, võivad esineda järgmised
sagedased kõrvaltoimed (lisaks täiskasvanutel esinevatele kõrvaltoimetele), mis tekivad rohkem kui
ühel lapsel/noorukil 100-st, kuid vähem kui ühel lapsel/noorukil 10-st: muutuvad emotsioonid, sh
nutmine, meeleolu muutused, enesevigastamisekatsed, enesetapumõtted ja -katsed, kõhuvalu ning
närvilisus.

Ravi lõpetamisel tekkida võivad kõrvaltoimed:


Uuringud näitavad, et 10-st patsiendist kolmel täheldatakse REXETIN'i kasutamise lõpetamisel
mõningaid sümptomeid, samas kui platseeboravi (toimeaineta tablettide) lõpetamisel täheldatakse neid
10-st patsiendist kahel. Teil on suurem tõenäosus nende sümptomite tekkeks, kui te olete kasutanud
REXETIN'i pikema aja vältel, kui te kasutate suuremat annust või vähendate ravimi kogust liiga
kiiresti. Enamikul inimestel kaovad sümptomid iseenesest kahe nädala jooksul.

REXETIN'i kasutamise lõpetamisel võib teie arst soovitada teil vähendada ravimi annust järk-järgult.
Kui annust ei vähendata õigesti, on kõrvaltoimete tekkerisk suurem. Kui teil esinevad pärast
REXETIN'i kasutamise lõpetamist tõsised kõrvaltoimed, pidage kindlasti nõu oma arstiga. Ta võib
teile soovitada ravi jätkamist ja seejärel ravimi kasutamise aeglasemat lõpetamist.

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, ei tähenda see, et te olete ravimist sõltuv või teil ei ole võimalik
REXETIN'i kasutamist lõpetada.

Võivad ilmneda kuni 1 inimesel 10-st:
- Peapööritus, ebakindlus või tasakaaluhäire
- Torkimistunne, põletustunne ja (harvem) elektrilöögilaadne tunne, sh peas
- Osal patsientidel on REXETIN'i kasutamise lõpetamisel välja kujunenud sumin, visin, vile,
helin või muud pidevad müraaistingud kõrvades (tinnitus)
- unehäired (elavad unenäod, hirmuunenäod, võimetus magada)
- Ärevustunne
- Peavalud.

Võivad ilmneda kuni 1 inimesel 100-st:
- Halb enesetunne (iiveldus)
- Higistamine (sealhulgas öine higistamine)
- Rahutus- või ärrituvustunne
- Treemor (värisemine)
- Segasustunne või orientatsioonihäire
- Diarröoa (kõhulahtisus)
- Emotsionaalsus või ärrituvus
- Nägemishäired
- Südamepekslemine (palpitatsioonid).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas REXETIN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni:"..
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida REXETIN sisaldab
- Toimeaine on 20 mg paroksetiini (paroksetiinvesinikkloriidhemihüdraadina).

- Teised koostisosad on kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A),
hüpromelloos, magneesiumstearaat tableti sisus; hüpromelloos, makrogool 400, makrogool
6000, polüsorbaat 80, titaandioksiid (E171) kattena.

Kuidas REXETIN välja näeb ja pakendi sisu
Valged või peaaegu valged, ümmargused, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega tabletid. Ühel
küljel on poolitusjoon, teisel küljel on märgistus “X,20”.
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.

30 õhukese polümeerikattega tabletti valges läbipaistmatus PVC/Alumiinium blistris (3 blisterriba,
igas 10 õhukese polümeerikattega tabletti) volditud pappkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
H-1103 Budapest, Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Richter Gedeon Eesti filiaal,
Adamsoni 2
Tallinn 10137
Tel 608 5301

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

REXETIN 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

KVALITATIIVNE KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg paroksetiini
(paroksetiinvesinikkloriidhemihüdraadina).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Valged või valkjad, ümmargused, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega tabletid. Ühel küljel on
poolitusjoon ja teisel küljel on märgistus "X,20".
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

- Depressioon
- Obsessiiv-kompulsiivne häire
- Paanikahäire agorafoobiaga või ilma
- Sotsiaalärevushäire/Sotsiaalfoobia
- Generaliseerunud ärevushäire
- Posttraumaatiline stressihäire

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Paroksetiini soovitatakse manustada üks kord ööpäevas hommikuti koos toiduga.
Tableti peab alla neelama, mitte närima.

Depressioon
Soovitatav annus on 20 mg ööpäevas. Üldiselt hakkavad patsiendid paranema pärast ühe nädala
möödumist, kuid ravitoime võib ilmneda ka alates teisest ravinädalast. Nagu kõigi
antidepressantidega, tuleb annus täpsustada ja vajadusel kohandada 3…4 nädala möödumisel pärast
ravi algust ja edasi vastavalt kliinilisele vajadusele. Osa patsientide puhul, kellel ei saavutata piisavat
ravivastust 20 mg-ga, võib annust järk-järgult suurendada 10 mg kaupa kuni maksimaalselt 50 mg
ööpäevas, vastavalt patsiendi ravivastusele.
Depressiooniga patsiente peab ravima piisavalt kaua (vähemalt 6 kuud), et kindlustada sümptomite
kadumine.

Obsessiiv-kompulsiivne häire
Soovitatav annus on 40 mg ööpäevas. Patsiendid peavad alustama 20 mg/ööpäevas ja annust võib järk-
järgult suurendada 10 mg kaupa kuni soovitatava annuseni. Kui pärast mõnenädalast ravi soovitatava
annusega ei ole piisavat ravivastust ilmnenud, võib mõnedel patsientidel olla kasu annuse
suurendamisest järk-järgult maksimaalse annuseni 60 mg ööpäevas.
Obsessiiv-kompulsiivse häirega patsiente peab ravima piisavalt kaua, et kindlustada sümptomite
kadumine. See võib võtta mitmeid kuid või isegi kauem. (vt lõik 5.1).

Paanikahäire
Soovitatav annus on 40 mg ööpäevas. Patsientidel tuleb alustada 10 mg/ööpäevas ja annust järk-järgult
suurendada 10 mg kaupa vastavalt patsiendi ravivastusele kuni soovitatava annuseni. Väikest
algannust soovitatakseRavi on soovitatav alustada võimalikult väikesest annusest, et minimiseerida
paanikahäire sümptomite ägenemise ohtu, mis üldjuhul ilmneb selle häire ravi algetapis. Kui pärast
mõnenädalast ravi soovitatava annusega ei ole piisavat ravivastust ilmnenud, võib mõnedel
patsientidel olla kasu annuse suurendamisest järk-järgult maksimaalse annuseni 60 mg ööpäevas.
Paanikahäirega patsiente peab ravima piisavalt kaua, et kindlustada sümptomite kadumine. See võib
võtta mitmeid kuid või isegi kauem (vt lõik 5.1).

Sotsiaalärevushäire/sotsiaalfoobia
Soovitatav annus on 20 mg ööpäevas. Kui pärast mõnenädalast ravi soovitatava annusega ei ole
piisavat ravivastust ilmnenud, võib mõnedel patsientidel olla kasu annuse suurendamisest järk-järgult
10 mg kaupa kuni maksimaalse annuseni 50 mg ööpäevas. Pikaajalise kasutamise vajadust tuleb
regulaarselt hinnata (vt lõik 5.1).

Generaliseerunud ärevushäire
Soovitatav annus on 20 mg ööpäevas. Kui pärast mõnenädalast ravi soovitatava annusega ei ole
piisavat ravivastust ilmnenud, võib mõnedel patsientidel olla kasu annuse suurendamisest järk-järgult
10 mg kaupa kuni maksimaalse annuseni 50 mg ööpäevas. Pikaajalise kasutamise vajadust tuleb
regulaarselt hinnata (vt lõik 5.1).

Posttraumaatiline stressihäire
Soovitatav annus on 20 mg ööpäevas. Kui pärast mõnenädalast ravi soovitatava annusega ei ole
piisavat ravivastust ilmnenud, võib mõnedel patsientidel olla kasu annuse suurendamisest järk-järgult
10 mg kaupa kuni maksimaalse annuseni 50 mg ööpäevas. Pikaajalise kasutamise vajadust tuleb
regulaarselt hinnata (vt lõik 5.1).

Üldteave

Paroksetiinravi lõpetamisel ilmnevad ärajätusümptomid
Vältida tuleb ravi järsku lõpetamist (vt lõik 4.4 ja lõik 4.8). Kliinilistes uuringutes kasutatud ravirežiim
sisaldas ööpäevase annuse vähendamist 10 mg kaupa ühenädalaste intervallide tagant. Kui pärast
annuse vähendamist või ravi lõpetamist tekivad talumatud sümptomid, võib kaaluda eelnevalt
kasutatud annuse uuesti kasutuselevõtmist. Seejärel võib arst jätkata annuse vähendamist, kuid
väiksemate osade kaupa.

Patsientide erigrupid:

Eakad
Eakatel patsientidel suureneb paroksetiini plasmakontsentratsioon, kuid kontsentratsioonide vahemik
kattub noorematel isikutel täheldatuga. Annustamist tuleb alustada täiskasvanu algannusega. Osa
patsientide puhul võib olla kasulik annust suurendada, kuid maksimaalne annus ei tohi ületada 40 mg
ööpäevas.

Lapsed
(7…17-aastased)
Paroksetiini ei tohi kasutada laste ja noorukite ravimiseks, kuna kontrollitud kliinilistest uuringutest on
leitud, et paroksetiin on seotud suurenenud suitsidaalse käitumise ja vaenulikkuse tekkeriskiga. Lisaks
ei ole nendes uuringutes adekvaatselt näidatud ravimi efektiivsust (vt lõik 4.4 ja lõik 4.8).

(Alla 7-aastased lapsed)
Alla 7-aastastel lastel ei ole paroksetiini kasutamist uuritud. Kuna paroksetiini ohutus ja efektiivsus
selles vanusegrupis ei ole tõestatud, ei tohi seda kasutada.

Neeru-/maksakahjustus
Raske neerukahjustusega (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) või maksakahjustusega patsientidel
suureneb paroksetiini kontsentratsioon plasmas. Seetõttu tuleb kasutada võimalikult väikest
terapeutilist annust.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Paroksetiin on vastunäidustatud kombinatsioonis monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega (MAOI-d).
Erandlikel asjaoludel võib kombineerida paroksetiini linesoliidiga (antibiootikum, mis on pöörduva
toimega mitteselektiivne MAOI), kui on tagatud abivahendid serotoniini sündroomi sümptomite
põhjalikuks jälgimiseks ja vererõhu monitoorimiseks (vt lõik 4.5).

Ravi paroksetiiniga võib alustada:
- kaks nädalat pärast pöördumatu toimega MAOI kasutamise lõpetamist, või
- vähemalt 24 tundi pärast pöörduva toimega MAOI [nt moklobemiid, linesoliid,
metüültioniinkloriid (metüleensinine; operatsioonieelne värvaine, mis on pöörduva toimega
mitteselektiivne MAOI)] kasutamise lõpetamist.
Paroksetiinravi lõpetamise ja mistahes MAOI-ga ravi alustamise vahele peab jääma vähemalt üks
nädal.

Paroksetiini ei tohi kasutada kombinatsioonis tioridasiiniga, sest nagu teiste CYP450 2D6 pärssivate
ravimitega võib paroksetiin suurendada tioridasiini plasmakontsentratsiooni (vt lõik 4.5). Tioridasiini
monoteraapia võib viia QTc-intervalli pikenemise ja sellega seotud raske ventrikulaarse rütmihäire
(nagu torsade de pointes) ja äkksurma tekkeni.

Paroksetiini ei tohi kasutada kombinatsioonis pimosiidiga (vt lõik 4.5)

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravi paroksetiiniga tuleb alustada ettevaatlikult kaks nädalat pärast pöördumatu toimega MAO
inhibiitoriga ravi lõpetamist või 24 tundi pärast pöörduva toimega MAO inhibiitoriga ravi lõpetamist.
Paroksetiini annust tuleb suurendada järk-järgult kuni optimaalse ravivastuse saavutamiseni (vt lõik
4.3 ja lõik 4.5).

Lapsed:
Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel
Paroksetiini ei tohi kasutada laste ja alla 18-aastaste noorukite raviks. Kliinilistes uuringutes täheldati
antidepressantidega ravitud laste ja noorukite seas sagedamini suitsidaalset käitumist (suitsiidikatsed ja
-mõtted) ning vaenulikkust (valdavalt agressiivsus, vastandlik käitumine ja viha) kui platseeboga
ravitudpatsientidel. Kui otsus ravimiseks on siiski (kliinilise vajaduse alusel) tehtud, tuleb patsienti
hoolikalt jälgida suitsidaalsete sümptomite tekke suhtes. Lisaks puuduvad lastelt ja noorukitelt saadud
pikaajalised ohutusandmed, mis puudutavad kasvu, küpsemist ning kognitiivkäitumuslikku arengut.

Suitsiid/suitsiidimõtted või kliiniline halvenemine
Depressioon on seotud suitsiidimõtete, enesevigastamise ja suitsiidi (suitsiidiga seotud juhtumite)
suurenenud ohuga, mis püsib kuni remissiooni saabumiseni. Kuna paranemist ei pruugi ilmneda
esimese paari või enama ravinädala jooksul, tuleb patsiente hoolikalt jälgida kuni paranemise
ilmnemiseni. Nagu näitab kliiniline kogemus, võib paranemise algstaadiumides suitsiidioht suureneda.

Suitsiididega seotud juhtude suurenenud risk võib olla seotud ka muude psüühikahäiretega, mille
raviks paroksetiini kasutatakse. Lisaks võivad need haigused esineda depressiooniga samaaegselt.
Seetõttu tuleb muude psüühikahäiretega patsientide ravimisel rakendada samu ettevaatusabinõusid
nagu depressiooniga patsientide ravimisel.
Patsientidel, kellel on esinenud suitsiidiga seotud juhte või kellel esinevad suitsiidimõtted enne ravi
alustamist, on teadaolevalt suurem risk suitsiidimõteteks või -katseks ning neid tuleb ravi ajal
hoolikalt jälgida. Antidepressante saavate psühhiaatriliste häiretega täiskasvanute hulgas läbiviidud
platseebo-kontrollitud kliiniliste uuringute meta-analüüs näitas antidepressante saavate alla 25-aastaste
patsientide suitsidaalse käitumise suurenenud riski võrreldes platseeboga (vt ka lõik 5.1).
Ravikuuriga peaks kaasnema patsientide, iseäranis kõrge riskiga patsientide, põhjalik järelvalve, seda
eriti ravi alguses ja annuse muutmise järel. Patsiente (ja nende hooldajaid) tuleb teavitada vajadusest
jälgida tervislikku seisundit iga võimaliku kliinilise halvenemise (kaasa arvatud uute sümptomite
teke), suitsiidimõtete/suitsidaalse käitumise ja ebatavaliste muutuste suhtes käitumises ning pöörduda
sellistel juhtudel koheselt arsti poole.

Akatiisia/psühhomotoorne rahutus
Paroksetiini kasutamist on seostatud akatiisia tekkega, mida iseloomustab sisemine rahutustunne ja
psühhomotoorne agitatsioon, nagu suutmatus rahulikult istuda või seista ning mis tavaliselt on seotud
subjektiivse ebamugavustundega. Seda ilmneb kõige tõenäolisemalt paari esimese ravinädala vältel.
Nendel patsientidel, kellel tekivad need sümptomid, võib annuse suurendamine olla kahjulik.

Serotoniini sündroom/maliigne neuroleptiline sündroom
Harvadel juhtudel võib paroksetiinraviga seoses tekkida serotoniini sündroom või maliigse
neuroleptilise sündroomi sarnased ilmingud, eriti kui seda kasutatakse kombinatsioonis koos teiste
serotoniinergiliste ja/või neuroleptiliste ravimitega. Kuna need sündroomid võivad viia potentsiaalselt
eluohtlike seisunditeni, tuleb selliste ilmingute (mida iseloomustavad järgmiste sümptomite kogumid:
hüpertermia, rigiidsus, müokloonus, autonoomne ebastabiilsus koos eluliste näitajate võimaliku kiire
muutumisega, vaimse seisundi muutused, sh segasus, ärrituvus, äärmuslik agiteeritus, mis
progresseerub deliiriumi ja koomani) korral ravi paroksetiiniga katkestada ja alustada sümptomaatilist
toetavat ravi. Serotoniinergilise sündroomi tekkeohu tõttu ei tohi paroksetiini kasutada
kombinatsioonis koos serotoniini lähteainetega (nagu L-trüptofaan, oksitriptaan).
(vt lõik 4.3 ja lõik 4.5).

Mania
Nagu kõigi antidepressantidega, tuleb paroksetiini kasutada ettevaatlikult patsientidel, kellel on
anamneesis mania. Paroksetiini kasutamine tuleb lõpetada kõigil patsientidel, kes lähevad üle
maniakaalsesse faasi.

Maksa-/neerukahjustus
Raske neerukahjustuse või maksakahjustusega patsientel on soovitatav ettevaatus. (vt lõik 4.2).

Suhkurtõbi
Diabeedihaigetel võib ravi selektiivse serotoniini tagasihaarde inhibiitoriga (SSRI-ga) muuta
veresuhkru kontrolli. Vajalikuks võib osutuda insuliini ja/või suukaudsete hüpoglükeemiliste ravimite
annuse kohandamine. Lisaks on teostatud uuringuid, mis viitavad, et pravastatiini ja paroksetiini
koosmanustamisel võib glükoosi tase veres suureneda (vt lõik 4.5).

Epilepsia
Nagu teiste antidepressantidega, tuleb paroksetiini epilepsiaga patsientidel kasutada ettevaatusega.

Krambid
Paroksetiiniga ravitud patsientidel on üldine krampide esinemissagedus alla 0,1%. Ravimi kasutamine
tuleb lõpetada kõigil patsientidel, kellel tekivad krambid.

Elekterkrampravi (EKR)
Kliiniline kogemus paroksetiini ja EKR samaaegse kasutamise kohta on vähene.

Glaukoom
Nagu teised SSRI-d, võib paroksetiin põhjustada müdriaasi ning seda tuleb ettevaatusega kasutada
kinnise nurga glaukoomiga või glaukoomi anamneesiga patsientidel.

Südamehaigused
Südamehaigustega patsientidel tuleb rakendada tavalisi ettevaatusabinõusid.

Hüponatreemia
Harva, põhiliselt eakatel, on teatatud hüponatreemiast. Ettevaatlik tuleb olla ka nendel patsientel,
kellel on oht hüponatreemia tekkeks, näiteks samaaegselt kasutatavate ravimite ja tsirroosi tõttu.
Tavaliselt hüponatreemia taandub pärast paroksetiinravi katkestamist.

Verejooks
SSRI-de kasutamisel on olnud teateid naha veritsushäiretest, nagu ekhümoos ja purpur. Teatatud on ka
muudest verejooksudest, näiteks seedetrakti verejooks. Eakatel patsientidel võib see oht olla suurem.
Ettevaatus on soovitatav patsientide puhul, kes võtavad SSRI-sid samaaegselt koos suukaudsete
antikoagulantidega, teadaolevalt trombotsüütide funktsiooni mõjutavate ravimitega või muude
verejooksuohtu suurendada võivate ravimitega (nt atüüpilised antipsühhootikumid nagu klosapiin,
fenotiasiinid, enamik tritsüklilisi antidepressante, atsetüülsalitsüülhape, MSPVA-d, COX-2
inhibiitorid) ning samuti patsientidel, kellel on anamneesis verejookse või seisundeid, millega kaasneb
eelsoodumus verejooksu tekkeks.

Koostoime tamoksifeeniga
Mõned uuringud on näidanud, et paroksetiini pöördumatu CYP2D6 inhibeerimise tulemusel võib
tamoksifeeni efektiivsus (hinnatakse rinnavähi retsidiivi/suremuse riski alusel) samaaegsel kasutamisel
koos paroksetiiniga väheneda (vt lõik 4.5). Võimalusel tuleks paroksetiini vältida ajal, kui patsient
vajab tamoksifeeni.

Mao pH-d mõjutavad ravimid
Suukaudset suspensiooni saavate patsientide puhul võib mao pH tase mõjutada paroksetiini
plasmakontsentratsiooni. In vitro andmed on näidanud, et toimeaine vabanemiseks suspensioonist on
vajalik happeline keskkond. Seetõttu võib imendumine olla vähenenud patsientidel, kellel esineb maos
kõrge pH tase või aklorhüüdria, näiteks pärast mõnede ravimite (antatsiidid, histamiini H -retseptori
2
antagonistid, prootonpumba inhibiitorid) kasutamist, teatud haigusseisundite puhul (nt atroofiline
gastriit, pernitsioosne aneemia, krooniline Helicobacter pylori infektsioon) ja pärast operatsioone
(vagotoomia, gastrektoomia). Paroksetiini ravimvormi muutmisel peaks arvesse võtma selle sõltuvust
pH-st (näiteks võib mao kõrge pH tasemega patsientidel pärast tableti vahetamist suukaudse
suspensiooni vastu väheneda paroksetiini plasmakontsentratsioon). Seetõttu tuleb olla ettevaatlik, kui
soovitakse alustada mao pH taset tõstvate ravimite kasutamisega või lõpetatakse nendega ravimine.
Sellistes olukordades võib osutuda vajalikuks annuse kohandamine.

Paroksetiinravi lõpetamisel ilmnevad ärajätusümptomid
Ravi lõpetamisel tekivad sageli võõrutusnähud, eriti kui ravi lõpetatakse järsku (vt lõik 4.8).
Kliinilistes uuringutes tekkisid ravi lõpetamise järgselt kõrvalnähud 30% paroksetiiniga ravitud
patsientidest ja 20% platseeboga ravitud patsientidest. Võõrutusnähtude teke ei ole sama, mis
sõltuvuse tekitamine.
Võõrutusnähtude tekkerisk võib sõltuda mitmetest teguritest, sealhulgas ravi kestus ja ravimi annus
ning annuse vähendamise kiirus.
Teatatud on pearinglusest, tundlikkushäiretest (sh paresteesia, elektrilöögi tunne ja tinnitus),
unehäiretest (sh elavad unenäod), agitatsioonist või ärevusest, iiveldusest, treemorist, segasusest,
higistamisest, peavalust, kõhulahtisusest, südamepekslemisest, emotsionaalsest ebastabiilsusest,
ärrituvusest ja nägemishäiretest. Üldjuhul on need sümptomid kerged kuni mõõdukad, kuid mõnel
patsiendil võivad need olla raskekujulised. Need tekivad tavaliselt esimestel päevadel pärast ravi
lõpetamist, kuid neid sümptomeid on väga harva kirjeldatud patsientidel, kellel on kogemata jäänud
annus manustamata. Need sümptomid taanduvad üldjuhul iseeneslikult 2 nädala jooksul, kuigi võivad
mõnel inimesel püsida kauem (2...3 kuud või enam). Seetõttu on soovitatav ravi lõpetamisel
paroksetiini annuse järk-järguline vähendamine mitme nädala või kuu jooksul, vastavalt patsiendi
vajadustele (vt “Paroksetiinravi lõpetamisel ilmnevad ärajätusümptomid" lõik 4.2).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Serotoniinergilised ravimid
Nagu teiste SSRI-dega, võib serotoniinergiliste ravimite koosmanustamine viia 5-HT-ga seotud
toimete esinemiseni (serotoniini sündroom: vt lõik 4.4). Kui serotoniinergilisi ravimeid [nagu L-
trüptofaan, triptaanid, tramadool, linesoliid, metüültioniinkloriid (metüleensinine), SSRI-d, liitium,
petidiin ja naistepunaürdi (Hypericum perforatum) preparaadid] kombineeritakse koos paroksetiiniga,
on vajalik ettevaatus ja patsiendi hoolikam kliiniline jälgimine. Ettevaatus on samuti vajalik koos
fentanüüliga, mida kasutatakse üldanesteesias või kroonilise valu ravis. Paroksetiini ja MAO
inhibiitorite samaaegne kasutamine on vastunäidustatud serotoniini sündroomi riski tõttu (vt lõik 4.3).

Pimosiid
Uuringus, milles manustati üks väike annus (2 mg) pimosiidi samaaegselt koos 60 mg paroksetiiniga,
täheldati pimosiidi kontsentratsiooni tõusu keskmiselt 2,5 korda. Seda võib seletada paroksetiini
teadaolevate CYP2D6 inhibeerivate omadustega. Pimosiidi kitsa terapeutilise vahemiku ning tema
teadoleva QT-intervalli pikendava toime tõttu, on pimosiidi ja paroksetiini samaaegne kasutamine
vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Ravimit metaboliseerivad ensüümid
Paroksetiini metabolism ja farmakokineetika võivad muutuda ravimeid metaboliseerivate ensüümide
indutseerimise või inhibeerimise tulemusena.
Kui paroksetiini manustatakse koos teadaoleva ravimeid metaboliseeriva ensüümi inhibiitoriga, tuleb
kaaludaparoksetiini kasutamist annusevahemiku alumises osas olevates annustes.
Kui paroksetiini manustatakse koos teadaolevate ravimeid metaboliseerivate ensüümide
indutseerijatega (nt karbamasepiin, rifampitsiin, fenobarbitaal, fenütoiin) või koos
fosamprenaviiri/ritonaviiriga, ei peeta esialgse annust kohandamist vajalikuks. Mistahes paroksetiini
annuse kohandamine (kas pärast ensüümi indutseerija kasutamise alustamist või lõpetamist) peab
toimuma vastavalt kliinilisele toimele (talutavus ja efektiivsus).

Fosamprenaviir/ritonaviir
700/100 mg fosamprenaviiri/ritonaviiri manustamine kaks korda päevas koos 20 mg paroksetiiniga
tervetel vabatahtlikel 10 päeva jooksul vähendas oluliselt paroksetiini plasmakontsentratsiooni
(ligikaudu 55%). Fosamprenaviiri/ritonaviiri plasmakontsentratsioonid samaaegsel manustamisel
paroksetiiniga olid sarnased teiste uuringute referentsväärtustega, mis näitab, et paroksetiinil ei olnud
olulist toimet fosamprenaviiri/ritonaviiri metabolismile. Puuduvad andmed fosamprenaviiri/ritonaviiri
ja paroksetiini pikaajalise (rohkem kui 10 päeva vältava) koosmanustamise kohta.

Protsüklidiin
Paroksetiini igapäevane manustamine suurendab märkimisväärselt protsüklidiini
plasmakontsentratsioone. Antikolinergiliste toimete ilmnemisel tuleb protsüklidiini annust vähendada.

Antikonvulsandid
Karbamasepiin, fenütoiin, naatriumvalproaat. Samaaegne manustamine ei paista põhjustavat
epilepsiaga patsientidel muudatusi farmakokineetikas ega -dünaamikas.

Paroksetiini CYP2D6 inhibeeriv toime
Nagu teisedantidepressandid (kaasa arvatud teised SSRI-d) inhibeerib paroksetiin maksa tsütokroom
P450 ensüümi CYP2D6. CYP2D6 inhiberimine võib viia antud ensüümi poolt metaboliseeritavate
samaaegselt manustatavate ravimite plasmakontsentratsioonide suurenemiseni. Need ravimid on
järgmised: teatud tritsüklilised antidepressandid (nt klomipramiin, nortriptüliin ja desipramiin),
fenotiasiinirühma neuroleptikumid (nt perfenasiin ja tioridasiin, vt lõik 4.3), risperidoon, atomoksetiin,
teatud I.C klassi antiarütmikumid (nt propafenoon ja flekainiid) ning metoprolool. Paroksetiini ei
soovitata manustada kombinatsioonis koos südamepuudulikkuse raviks kasutatava metoprolooliga
viimase kitsa terapeutilise indeksi tõttu antud näidustuse puhul.
Tamoksifeenil on oluline aktiivne metaboliit endoksifeen, mida toodetakse CYP2D6 vahendusel ja
mis vastutab olulisel määral tamoksifeeni efektiivsuse eest. Pöördumatu CYP2D6 inhibitsioon
paroksetiini poolt viib endoksifeeni plasmakontsentratsiooni vähenemiseni (vt lõik 4.4).

Alkohol
Nagu teiste psühhotroopsete ravimitega, tuleb patsientidele soovitada paroksetiini võtmise ajal vältida
alkoholi tarvitamist.

Suukaudsed antikoagulandid
Paroksetiini ja suukaudsete antikoagulantide vahel võivad tekkida farmakodünaamilised koostoimed.
Paroksetiini ja suukaudsete antikoagulantide samaaegne kasutamine võib viia verehüübimist takistava
toime ja verejooksuohu suurenemiseni. Seetõttu peab paroksetiini ettevaatusega kasutama patsientidel,
keda ravitakse suukaudsete antikoagulantidega. (vt lõik 4.4)

MSPVA-d ja atsetüülsalitsüülhape ning teised trombotsüütide funktsiooni pärssivad ravimid
Paroksetiini ja MSPVA-de/atsetüülsalitsüülhappe vahel võivad tekkida farmakodünaamilised
koostoimed. Paroksetiini ja MSPVA-de/atsetüülsalitsüülhappe samaaegne kasutamine võib viia
verejooksuohu suurenemiseni. (vt lõik 4.4)
Ettevaatus on soovitatav patsientide puhul, kes võtavad SSRI-sid samaaegselt koos suukaudsete
antikoagulantide, trombotsüütide funktsiooni mõjutavate või verejooksuohtu suurendavate ravimitega
(nt atüüpilised antipsühhootikumid nagu klosapiin, fenotiasiinid, enamik tritsüklilisi antidepressante,
atsetüülsalitsüülhape, MSPVA-d, COX-2 inhibiitorid) ning samuti patsientidel, kellel on anamneesis
verejookse või seisundeid, millega võib kaasneda eelsoodumus verejooksu tekkeks.

Mao pH-d mõjutavad ravimid
In vitro andmed on näidanud, et paroksetiini vabanemine suukaudsest suspensioonist sõltub pH-st.
Seetõttu võivad mao pH-d mõjutavad ravimid (näiteks antatsiidid, prootonpumba inhibiitorid ja
histamiini H -retseptorite antagonistid) muuta suukaudset suspensiooni kasutavatel patsientidel
2
paroksetiini plasmakontsentratsiooni (vt lõik 4.4).

Pravastatiin
Uuringutes on täheldatud koostoime esinemist paroksetiini ja pravastatiini vahel, mis viitab, et nende
preparaatide koosmanustamine võib viia glükoosi taseme suurenemiseni veres. Suhkurtõvega
patsientidel, kes saavad nii paroksetiini kui pravastatiini, võib olla vajalik suukaudsete
hüpoglükeemiliste ravimite ja/või insuliini annuste kohandamine (vt lõik 4.4).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Mõned epidemioloogilised uuringud viitavad kaasasündinud väärarengute, eriti kardiovaskulaarsete
väärarengute(nt vatsakeste ja kodade vaheseina defektid), riski suurenemist seoses paroksetiini
kasutamisega raseduse esimese trimestri ajal. Mehhanism ei ole teada. Andmetele tuginedes võib
oletada, et risk saada südameveresoonkonna kahjustusega vastsündinu pärast seda, kui ema on
raseduse ajal paroksetiini kasutanud, on väiksem kui 2/100-le, võrreldes nende defektide oodatava
esinemissagedusega üldpopulatsioonis, kus see on ligikaudu 1/100-le.
Paroksetiini tohib raseduse ajal kasutada vaid äärmisel vajadusel. Raviarst peab kaaluma
alternatiivseid ravivõimalusi naistel, kes on rasedad või kes planeerivad rasestuda. Raseduse ajal tuleb
hoiduda ravi järsust lõpetamisest (vt “Paroksetiinravi lõpetamisel ilmnevad ärajätusümptomid” lõik
4.2).
Vastsündinuid tuleb jälgida, kui ema on kasutanud paroksetiini raseduse hilises staadiumis, eriti
kolmandal trimestril.

Pärast paroksetiini kasutamist raseduse lõpuosas võivad vastsündinul ilmneda järgmised sümptomid:
respiratoorne distress, tsüanoos, apnoe, krambid, kehatemperatuuri ebastabiilsus, toitumisraskused,
oksendamine, hüpoglükeemia, hüpertoonia, hüpotoonia, hüperrefleksia, treemor, ärevus, ärrituvus,
letargia, pidev nutmine, unisus ja unehäired. Nende sümptomite põhjuseks võivad olla kas
serotoninergilised toimed või ärajätusümptomid. Enamikel juhtudest algavad tüsistused vahetult või
varsti (< 24 tundi) pärast sünnitust.
Epidemioloogilised andmed on viidanud, et SSRI-de kasutamine raseduse ajal, eriti raseduse hilises
staadiumis, võib tõsta vastsündinutel püsiva pulmonaalse hüpertensiooni (PPHN) riski. Täheldatud
risk oli ligikaudu 5 juhtumit 1000 raseduse kohta. Tavapopulatsioonis esineb 1 kuni 2 PPHN juhtumit
1000 raseduse kohta.
Loomkatsetes ilmnes reproduktsioonitoksilisus, kuid puudusid otsesed kahjulikud toimed rasedusele,
embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule (vt lõik 5.3).

Imetamine
Paroksetiin eritub väikestes kogustes rinnapiima. Avaldatud uuringutes oli ravimi kontsentratsioon
rinnapiimatoidul imikute seerumis mittemääratav (<2 ng/ml) või väga väike (<4 ng/ml) ja neil lastel ei
täheldatud ravimi toime ilminguid. Kuna kuna mingeid toimeid vastsündinule ei ole oodata, võib
kaaluda imetamist.

Fertiilsus
Loomuuringute andmed on näidanud, et paroksetiin võib mõjutada sperma kvaliteeti (vt lõik 5.3). In
vitro andmed inimestelt pärit uuritava materjaliga viitavad küll mõningasele sperma kvaliteeti
mõjutavale toimele, ent osade SSRI-de (sh paroksetiin) puhul haigusjuhtudes kirjeldatud mõju sperma
kvaliteedile näib olevat pöörduv. Inimese viljakust mõjutavat toimet pole siiani täheldatud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Kliiniline kogemus on näidanud, et ravi paroksetiiniga ei ole seotud kognitiivse ega psühhomotoorse
funktsiooni häiretega. Siiski, nagu kõigi psühhoaktiivsete ravimite korral, tuleb patsienti hoiatada
võimalikust toimest autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.
Kuigi paroksetiin ei tugevda alkoholi poolt põhjustatud vaimseid ja motoorseid häireid, ei ole
paroksetiini ja alkoholi samaaegne kasutamine soovitatav.

4.8. Kõrvaltoimed

Mõnede allloetletud kõrvaltoimete intensiivsus ja esinemissagedus võivad väheneda ravi jätkumisel
ega vii üldjuhul ravi lõpetamiseni. Kõrvaltoimed on loetletud allpool organsüsteemi klasside ja
esinemissageduse järgi. Esinemissagedus on defineeritud järgmiselt: väga sage ≥1/10; sage ≥1/100
kuni <1/10; aeg-ajalt ≥1/1000 kuni <1/100; harv ≥1/10 000 kuni <1/1000; väga harv <1/10 000;
teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Vere ja lümfisüsteemi häired
Aeg-ajalt: ebanormaalne veritusus, peamiselt naha ja limaskestade veritsus (enamasti verevalum).
Väga harv: trombotsütopeenia.

Immuunsüsteemi häired
Väga harv: rasked ja potentsiaalselt fataalsed allergilised reaktsioonid (sh anafülaktoidsed reaktsioonid
ja angioödeem).

Endokriinsüsteemi häired
Väga harv: antidiureetilise hormooni mittekohase sekretsiooni sündroom (SIADH).

Ainevahetus- ja toitumishäired
Sage: kolesterooli taseme tõus, söögiisu langus.
Aeg-ajalt: suhkurtõvega patsientidel on teatatud muutustest glükeemilises kontrollis (vt lõik 4.4).
Harv: hüponatreemia.
Hüponatreemiat on teatatud peamiselt eakatel patsientidel ning mõnikord on see tingitud
antidiureetilise hormooni mittekohase sekretsiooni sündroomist (SIADH).

Psühhiaatrilised häired
Sage: unisus, unetus, agiteeritus, ebanormaalsed unenäod (sealhulgas õudusunenäod).
Aeg-ajalt: segasus, hallutsinatsioonid.
Harv: maniakaalsed reaktsioonid, ärevus, depersonalisatsioon, paanikahood, akatiisia (vt lõik 4.4).
Esinemissagedus teadmata: suitsiidimõtted ja suitsidaalne käitumine.
Paroksetiinravi ajal või vahetult pärast selle lõpetamist on täheldatud suitsiidimõtteid ja suitsidaalset
käitumist (vt lõik 4.4).
Need sümptomid võivad olla ka põhihaigusest tingitud.

Närvisüsteemi häired
Väga sage: kontsentreerumishäired.
Sage: pearinglus, treemor, peavalu.
Aeg-ajalt: ekstrapüramidaalhäired.
Harv: krambid, rahutute jalgade sündroom.
Väga harv: serotoniini sündroom (sümptomiteks võivad olla agitatsioon, segasus, higistamine,
hallutsinatsioonid, hüperrefleksia, müokloonus, värinad, tahhükardia ja treemor).
Teateid ekstrapüramidaalhäirete (sh orofatsiaalne düstoonia) kohta on saadud mõnikord patsientidelt,
kellel esinesid liikumishäired või kes kasutasid neuroleptilisi ravimeid.

Silma kahjustused
Sage: ähmane nägemine.
Aeg-ajalt: müdriaas (vt lõik 4.4).
Väga harv: äge glaukoom.

Kõrva ja labürindi kahjustused
teadmata: tinnitus.

Südame häired
Aeg-ajalt: siinustahhükardia.
Harv: bradükardia.

Vaskulaarsed häired
Aeg-ajalt: vererõhu mööduv tõus või langus, posturaalne hüpotensioon.
Paroksetiinravi järgselt on teatatud vererõhu mööduvat tõusust või langusest, tavaliselt olemasoleva
hüpertensiooni või ärevusega patsientidel.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Sage: haigutamine.

Seedetrakti häired
Väga sage: iiveldus.
Sage: kõhukinnisus, kõhulahtisus, oksendamine, suukuivus.
Väga harv: seedetrakti verejooks.

Maksa ja sapiteede häired
Harv: maksaensüümide aktiivsuse suurenemine.
Väga harv: maksahäired (nagu hepatiit, mõnikord koos ikterusega ja/või maksapuudulikkusega).
Kirjeldatud on maksaensüümide aktiivsuse suurenemist. Turustamisjärgselt on samuti väga harva
teatatud maksahäirete esinemisest (nagu hepatiit, mõnikord koos ikterusega ja/või
maksapuudulikkusega).
Paroksetiinravi katkestamist tuleb kaaluda, kui maksatalitluse testide tulemustes esinevad pikaajalised
tõusud.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Sage: higistamine.
Aeg-ajalt: nahalööbed, sügelus.
Väga harv: rasked nahareaktsioonid (kaasaarvatud multiformne erüteem, Stevens-Johnsoni sündroom
ja toksiline epidermaalne nekrolüüs), urtikaaria, valgustundlikkusreaktsioonid.

Neerude ja kuseteede häired
Aeg-ajalt: uriinipeetus, uriinipidamatus.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Väga sage: seksuaalfunktsiooni häired.
Harv: hüperprolaktineemia/galaktorröa.
Väga harv: priapism.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Harv: liigesvalu, lihasvalu.
Teadmata: luumurd.
Epidemioloogilised uuringud, mis on läbi viidud peamiselt 50-aastastel ja vanematel patsientidel,
näitavad suurenenud riski luumurdude tekkeks SSRI-sid ja TCA-sid saavatel patsientidel. Selle riski
tekkemehhanism ei ole teada.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Sage: asteenia, kehakaalu suurenemine.
Väga harv: perifeersed tursed.

PAROKSETIINRAVI LÕPETAMISEL ILMNEVAD ÄRAJÄTUSÜMPTOMID
Sage: pearinglus, tundlikkushäired, unehäired, ärevus, peavalu.
Aeg-ajalt: agitatsioon, iiveldus, treemor, segasus, higistamine, emotsionaalne ebastabiilsus,
nägemishäired, südamepekslemine, kõhulahtisus, ärrituvus.
Paroksetiinravi lõpetamine (eriti järsk) viib tavaliselt ärajätusümptomite tekkeni. Teatatud on
pearinglusest, tundlikkushäiretest (sh paresteesia, elektrilöögi tunne ja tinnitus), unehäiretest (sh
hirmuunenäod), agitatsioonist või ärevusest, iiveldusest, treemorist, segasusest, higistamisest,
peavalust, kõhulahtisusest, südamepekslemisest, emotsionaalsest ebastabiilsusest, ärrituvusest ja
nägemishäiretest.
Need sümptomid on üldjuhul kerged kuni mõõdukad ja taanduvad iseeneslikult, kuid mõnel patsiendil
võivad need olla ka raskekujulised ja/või kauapüsivad. Seetõttu on soovitatav, et kui paroksetiinravi ei
ole enam vajalik, tuleb see lõpetada annust järk-järgult vähendades (vt lõik 4.2 ning lõik 4.4).

KÕRVALTOIMED LASTE KLIINILISTEST UURINGUTEST
Täheldatud on järgmisi kõrvaltoimeid:
Sagenenud suitsidaalne käitumine (sh suitsiidikatsed ja -mõtted), ennastkahjustav käitumine ja
suurenenud vaenulikkus. Suitsiidimõtteid ja -katseid täheldati peamiselt depressiooniga noorukite
kliinilistes uuringutes. Suurenenud vaenulikkust esines eeskätt obsessiivkompulsiivse häirega lastel ja
eriti alla 12-aastastel lastel.
Muud täheldatud kõrvaltoimed: söögiisu langus, treemor, higistamine, hüperkineesia, agitatsioon,
emotsionaalne labiilsus (sh nutmine ja meeleolu kõikumine), veritsustega seotud kõrvaltoimed,
peamiselt naha ja limaskestade veritsused.
Kõrvaltoimed, mida täheldati pärast paroksetiini ärajätmist/annuse järkjärgulist vähendamist:
emotsionaalne labiilsus (sh nutmine, meeleolu kõikumine, enesevigastamine, suitsiidimõtted ja -
katsed), närvilisus, pearinglus, iiveldus ja kõhuvalu (vt lõik 4.4). Kliiniliste uuringute kohta lastel vt
lisateavet lõigust 5.1.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid ja nähud
Olemasolevad andmed paroksetiini üleannustamise kohta näitavad laiu ohutuspiire.
Paroksetiini üleannustamisel on lisaks kõrvaltoimete lõigus (lõik 4.8) kirjeldatud toimetele teatatud ka
palavikust ja tahtmatutest lihaskokkutõmmetest. Patsiendid on üldjuhul paranenud ilma tõsiste
tagajärgedeta, isegi kuni 2000 mg annuste manustamise järgselt. Mõnikord on teatatud koomast või
muutustest EKG-s ja väga harva on täheldatud surmajuhtumeid, kuid sellisel juhul on paroksetiini
tavaliselt võetud koos teiste psühhotroopsete ravimitega, koos alkoholiga või ilma.

Ravi
Spetsiifiline antidoot ei ole teada.
Ravi peab koosnema nendest üldistest meetmetest, mida rakendatakse iga antidepressandi üledoosi
puhul. Võimalusel korral kaaluda 20...30 g aktiivsöe manustamist mõni tund pärast üledoosi võtmist,
et vähendada paroksetiini imendumist. Näidustatud on toetav ravi elutähtsate näitajate sagedase ja
patsiendi hoolika jälgimisega. Patsienti tuleb ravida
vastavalt kliinilisele pildile.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Antidepressandid - selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid,
ATC-kood: N06A B05

Toimemehhanism
Paroksetiin on tugev ja valikuline 5-hüdroksütrüptamiini (5-HT, serotoniin) tagasihaarde inhibiitor ja
tema depressioonivastane toime ning efektiivsus obsessiiv-kompulsiivse häire,
sotsiaalärevushäire/sotsiaalfoobia, generaliseerunud ärevushäire, posttraumaatilise stressihäire ja
paanikahäire ravis arvatakse olevat seotud spetsiifilise serotoniini tagasihaarde inhibeerimisega aju
neuronites.
Paroksetiin ei sarnane keemiliselt tritsükliliste, tetratsükliliste ega teiste saadaolevate
antidepressantidega.
Paroksetiinil on nõrk afiinsus muskariini kolinergiliste retseptorite suhtes ja loomuuringud on viidanud
ainult nõrkadele antikolinergilistele oamdustele.
Vastavalt sellele selektiivsele toimele on in vitro uuringud viidanud sellele, et erinevalt tritsüklilistest
antidepressantidest on paroksetiinil nõrk afiinsus alfa1, alfa2 ja beeta-adrenoretseptorite, dopamiini
(D2), 5-HT1 taoliste, 5-HT2 ja histamiini (H1) retseptorite suhtes. See toime puudumine
postsünaptilistesse retseptoritesse in vitro kinnitab in vivo uuringutes täheldatud KNS pärssivate ja
hüpotensiivsete omaduste puudumist.

Farmakodünaamilised toimed
Paroksetiin ei halvenda psühhomotoorikat ning ei potentseeri etanooli pärssivat toimet.
Nagu teised 5-HT tagasihaarde inhibiitorid põhjustab paroksetiini manustamine loomadele, kellele on
eelnevalt manustatud monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoreid või trüptofaani, 5-HT retseptorite
ülemäärast stimulatsiooni.
Käitumis- ja EEG uuringud viitavad sellele, et paroksetiini nõrk aktiveeriv toime avaldub annuste
puhul, mis on üldjuhul suuremad 5-HT tagasihaarde inhibeerimiseks vajalikest annustest. Aktiveerivad
omadused erinevad oma olemuselt amfetamiini sarnasest toimest.
Loomuuringud osutavad sellele, et paroksetiin ei mõjuta kardiovaskulaarset süsteemi. Pärast
manustamist revetele isikutele ei põhjusta paroksetiin kliiniliselt olulisi muutusi vererõhus, südame
löögisageduses ja EKG-s.
Uuringutest on ilmnenud, et erinevalt noradrenaliini tagasihaaret inhibeerivatest antidepressantidest on
paroksetiinil oluliselt väiksem soodumus inhibeerida guanetidiini antihüpertensiivseid toimeid.
Depressiivsete häirete ravis on paroksetiini efektiivsus võrreldav standardsete antidepressantidega.
Samuti on mõningaid tõendeid selle kohta, et paroksetiin võib olla terapeutilise toimega patsientide,
kes ei ole vastanud standardravile.
Paroksetiini manustamine hommikuti, ei kahjusta une kvaliteeti ega kestust. Veel enam, on tõenäoline,
et patsientide uni paraneb, kui nad vastavad paroksetiinravile.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus
Täiskasvanute suitsidaalsuse analüüs
Psühhiaatriliste häiretega täiskasvanutel läbi viidud paroksetiinispetsiifiline platseebokontrolliga
uuringute analüüs näitas paroksetiiniga ravitud noortel täiskasvanutel (vanuses 18...24 aastat)
suitsidaalse käitumise suuremat esinemissagedust võrreldes platseeboga (2,19% vs 0,92%). Vanemates
vanusrühmades sellist esinemissageduse suurenemist ei täheldatud. Depressiooniga täiskasvanutel
(igas vanuses) oli suitsidaalse käitumise esinemissagedus paroksetiiniga ravitud patsientidel
platseeboga võrreldes suurem (0,32% vs 0,05%); kõik juhud olid enesetapukatsed. Siiski toimus
enamik nendest paroksetiinravil olnud patsientide enesetapukatsetest (8/11-st) noortel täiskasvanutel
(vt ka lõik 4.4).

Ravivastuse sõltuvus annusest
Fikseeritud annuse uuringutes ilmneb lauge annuse-ravivastuse kõver, mis ei anna mingit alust eeldada
tõhusamat toimet soovitatust suuremate annuste kasutamisel. Siiski on mõned kliinilised andmed, mis
viitavad sellele, et annuse suurendamisest võib mõnedel patsientidel kasu olla.

Pikaajaline efektiivsus
Paroksetiini pikaajalist efektiivsust depressiooni korral on demonstreeritud 52-nädalases säilitusravi
uuringus, mis oli disainitud haiguse ägenemise vältimise uurimiseks: haiguse ägenemine tekkis 12%
paroksetiiniga ravitud (20...40 mg ööpäevas) ja 28% platseebot saanud patsientidest.
Paroksetiini pikaajalist efektiivsust obsessiiv-kompulsiivse häire ravimisel on uuritud kolmes 24-
nädalases säilitusravi uuringus, mis oli disainitud haiguse ägenemise vältimise uurimiseks. Üks
kolmest uuringust saavutas olulise erinevuse haiguse ägenemise sageduse osas paroksetiini (38%) ja
platseebo (59%) vahel.
Paroksetiini pikaajalist efektiivsust paanikahäire ravimisel on demonstreeritud 24-nädalases
säilitusravi uuringus, mis oli disainitud haiguse ägenemise vältimise uurimiseks: haiguse ägenemine
tekkis 5% paroksetiiniga ravitud (10...40 mg ööpäevas) ja 30% platseebot saanud patsientidest. Seda
toetas 36-nädalane säilitusravi uuring.
Paroksetiini pikaajalist efektiivsust sotsiaalärevushäire, generaliseerunud ärevushäire ja
posttraumaatilise stressihäire ravimisel ei ole piisavalt demonstreeritud.

Lapsed
Laste kliinilistes uuringutes täheldatud kõrvaltoimed
Laste ja noorukite lühiajalistes (kuni 10...12 nädalat kestvates) kliinilistes uuringutes oli järgmiste
kõrvaltoimete esinemissagedus paroksetiinravi saavatel patsientidel vähemalt 2% ja vähemalt kaks
korda suurem kui platseebo puhul: sagenenud suitsidaalne käitumine (sh suitsiidikatsed ja -mõtted),
ennastkahjustav käitumine ja suurenenud vaenulikkus. Suitsiidimõtteid ja -katseid täheldati peamiselt
depressiooniga noorukite kliinilistes uuringutes. Suurenenud vaenulikkust esines eeskätt
obsessiivkompulsiivse häirega lastel ja eriti alla 12-aastastel lastel. Muud kõrvaltoimed, mida täheldati
sagedamini paroksetiini kui platseebo puhul, olid: söögiisu langus, treemor, higistamine,
hüperkineesia, agitatsioon, emotsionaalne labiilsus (sh nutmine ja meeleolu kõikumine).
Uuringutes, kus kasutati annuse järkjärgulise vähendamise skeemi, olid annuse vähendamise perioodil
või pärast paroksetiinravi lõpetamist täheldatud sümptomid, mille esinemissagedus oli vähemalt 2% ja
vähemalt kaks korda suurem kui platseebo puhul, järgmised: emotsionaalne labiilsus (sh nutmine,
meeleolu kõikumine, enesevigastamine, suitsiidimõtted ja -katsed), närvilisus, pearinglus, iiveldus ja
kõhuvalu (vt lõik 4.4).
Viies paralleelrühmaga uuringus ravi kestusega 8 nädalat kuni 8 kuud täheldati paroksetiini
ravirühmas veritsustega seotud kõrvaltoimeid (peamiselt naha ja limaskestade veritsusi) sagedusega
1,74% võrreldes 0,74%-ga platseeborühmas.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Paroksetiin imendub suu kaudu manustamisel hästi ja metaboliseerub esmasel passaažil. Esmase
passaaži metabolism tõttu on paroksetiini kogus süsteemses tsirkulatsioonis väiksem kui seedetraktist
imendunud paroksetiini kogus. Suuremate üksikannuste ja korduva annustamise korral suureneb
organismile langev koormus, mis põhjustab esmase passaaži efekti osalist küllastumist ja plasma
kliirensi vähenemist. Selle tulemuseks on paroksetiini plasmakontsentratsiooni mitteproportsionaalne
suurenemine ja sellest tulenevalt ei ole farmakokineetilised parameetrid konstantsed, mille tulemuseks
on mittelineaarne kineetika. Siiski, mittelineaarsus on üldiselt väike ja piirneb isikutega, kellel
saavutatakse väikeste annuste korral madal ravimi kontsentratsioon plasmas.
Tasakaaluseisundi süsteemsed tasemed saavutatakse 7...14 ööpäeva jooksul pärast ravi alustamist
toimeainet kiirelt või kontrollitult vabastavate ravimvormidega ja farmakokineetika ei näi muutuvat
pikaajalise ravi ajal.

Jaotumine
Paroksetiin jaotub ulatuslikult kudedes ja farmakokineetilised arvutused näitavad, et plasmas leidub
ainult 1% paroksetiinist.
Terapeutiliste kontsentratsioonide korral on ligikaudu 95% paroksetiinist seotud plasmavalkudega.
Paroksetiini plasmakontsentratsioonide ja kliinilise toime (kõrvaltoimed ja toime efektiivsus) vahel ei
ole leitud seost.

Biotransformatsioon
Kõige tähtsamad paroksetiini metaboliidid on kiiresti eritatavad polaarsed ja konjugeeritud
oksüdatsiooni ja metüleerimis saadused. Oma farmakoloogilise aktiivsuse puudumise tõttu on ülimalt
ebatõenäoline, et nad mõjutavad paroksetiini ravitoimeid.
Metabolism ei halvenda paroksetiini selektiivset toimet 5-HT neuronaalsesse ülekandesse.

Eritumine
Muutumatul kujul eritub uriiniga üldreeglina alla 2% manustatud annusest, samas kui metaboliidid
moodustavad ligikaudu 64% annusest. Ligikaudu 36% manustatud annusest eritub roojaga,
tõenäoliselt sapi kaudu, kus paroksetiini esineb muutumatul kujul alla 1% annusest. Seega,
eliminieeritaksw paroksetiin peaaegu täielikult metabolism käigus.
Metaboliitide eritumine on kahefaasiline, olles esmalt esmase passaaži resultaat ja järgnevalt
kontrollitud paroxetiini süsteemse eliminatsiooni poolt.
Eliminatsiooni poolväärtusaeg on varieeruv, kuid on üldjuhul ligikaudu 1 ööpäev.

Patsientide erigrupid
Eakad ja neeru/maksakahjustus
Eakatel isikutel ning raske neerukahjustusega või maksakahjustusega isikutel suurenevad paroksetiini
plasmakontsentratsioonid, kuid plasmakontsentratsioonide vahemik kattub tervete täiskasvanud isikute
omaga.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Toksikoloogilised uuringud on läbi viidud reesusahvidel ja albiinorottidel; mõlemal juhul sarnaneb
metabolism inimesel kirjeldatuga. Nagu lipofiilsete amiinide (sh tritsüklilised antidepressandid) puhul
on oodata, ilmnes rottidel fosfolipidoos. Fosfolipidoosi ei täheldatud primaatidega tehtud uuringutes,
mis kestsid kuni 1 aasta ja kus kasutati 6 korda soovitatud kliinilistest annustest suuremaid annuseid.
Kartsinogenees: Hiirte ja rottidega kahe aasta kestel läbiviidud uuringutes ei olnud paroksetiinil
kartsinogeenset toimet.
Genotoksilisus: Genotoksilisust ei täheldatud mitmetes in vitro ja in vivo testides.
Reproduktsioonitoksilisuse uuringud rottidel on näidanud, et paroksetiin mõjutab isas- ja
emasloomade viljakust, vähendades nii viljakuseindeksit kui ka raseduste määra. Rottidel täheldati
poegade suurenenud suremust ja hilinenud luustumist. Viimased toimed olid tõenäoliselt seotud
toksilisusega emasloomadele ning neid ei loeta otseseks toimeks lootele/vastsündinule.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu: kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), hüpromelloos,
magneesiumstearaat.
Tableti kate: hüpromelloos, makrogool 400, makrogool 6000, polüsorbaat 80, titaandioksiid, E171.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

30 õhukese polümeerikattega tabletti (3 blisterriba, igas 10 õhukese polümeerikattega tabletti) valges
läbipaistmatus PVC/Al blistris ja volditud pappkarbis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.,
H-1103 Budapest,
Ungari

8. Müügiloa number

20 mg tabletid: 420903

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 3.10.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.10.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2015