PRIMOVIST

Toimeained: gadokseethape

Ravimi vorm: süstelahus süstlis

Ravimi tugevus: 0,25mmol 1ml 10ml 1TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on PRIMOVIST ja milleks seda kasutatakse

Primovist on kontrastaine maksa magnetresonantsuuringuteks (ingl.keeles magnetic resonance
imaging, MRI). Seda kasutatakse maksas esineda võivate muutuste leidmiseks ja diagnoosimiseks.
Kontrastaine kasutamine võimaldab paremini hinnata esinevaid maksakahjustusi (nende arvu, suurust
ja jaotumist). Primovist võib aidata arstil kindlaks teha maksakahjustuste olemuse, suurendades nii
diagnoosi usaldusväärsust.
Primovist on saadaval lahusena veenisiseseks manustamiseks. Ravim on ainult diagnostiliseks
kasutamiseks.

MRI on diagnostilise pildistuse vorm, mis tekitab kujutise pärast veemolekulide tuvastamist
normaalsetes ja kõrvalekalletega kudedes. Ülesvõtte tegemiseks kasutatakse magnetite ja raadiolainete
süsteemi.

2. Mida on vaja teada enne PRIMOVIST võtmist

Ärge kasutage Primovist'i:
- kui olete dinaatriumgadoksetaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Rääkige oma arstiga, enne kui teile manustatakse Primovist'i:
- kui teil esineb või on esinenud allergiat (nt heinapalavik, nõgestõbi) või astmat;
- kui teil on varem esinenud kontrastainega seotud reaktsioone;
- kui teil on neerupuudulikkus. Selle seisundiga patsientidel on mõnede gadoliiniumi sisaldavate
kontrastainete kasutamisega seostatud süsteemse nefrogeense fibroosi (NSF) teket. NSF on
haigus, mis toob kaasa naha ja sidekudede paksenemise. NSF’i tagajärjeks võib olla invaliidistav
liigeste liikumatus, lihasnõrkus või siseorganite talitluse häired, mis võivad olla eluohtlikud;
- kui teil on raske südame-veresoonkonna haigus;
- kui teil on madal kaaliumitase veres;
- kui teil või kellelgi teie pereliikmetest on kunagi olnud probleeme südame elektrilise aktiivsusega
(pikenenud QT-sündroom);
- kui teil on pärast ravimite võtmist esinenud südame rütmi või löögisageduse muutusi.
Kui mõni neist kehtib teie kohta, öelge seda oma arstile, enne kui teile manustatakse Primovist’i. Teie
arst otsustab, kas kavandatud uuringu läbiviimine on võimalik või mitte.

-
Pärast Primovist’i kasutamist võib esineda allergilisi reaktsioone. Võimalik on raskete
reaktsioonide esinemine. Esineda võivad ka hilisreaktsioonid (tunde või päevi pärast uuringut)
(vt „Võimalikud kõrvaltoimed“).
- Kui teil on südamestimulaator või mõni rauda sisaldav implantaat, siis rääkige sellest oma arstile.

Informeerige oma arsti, kui:
- teie neerud ei tööta korralikult;
- teil on hiljuti olnud või kohe tulemas maksasiirdamine.

Teie arst võib enne Primovist’i kasutamist teha teile vereanalüüsi, et kontrollida kui hästi teie neerud
töötavad, eriti kui te olete 65-aastane või vanem.

Lapsed ja noorukid
Primovist’i ohutust alla 18-aastatel lastel ei ole veel uuritud. Seetõttu ei ole Primovist’i kasutamine
selles patsientide rühmas soovitatav.

Muud ravimid ja Primovist
Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid
ravimeid. Nende hulka kuuluvad eriti:
- beetablokaatorid - kõrge vererõhu või südamehaiguste ravis kasutatavad ravimid;
- ravimid, mis muudavad teie südame rütmi või löögisagedust (nt amiodaroon, sotalool);
- rifampitsiin (tuberkuloosi ravim).

Rasedus ja imetamine
Rasedus
Kui te arvate, et olete rase või võite rasestuda peate sellest oma arsti informeerima, kuna Primovist’i
ei tohi kasutada raseduse ajal, kui see ei ole tingimata vajalik.

Imetamine
Teavitage oma arsti kui te toidate last rinnaga või kavatsete seda teha. Teie arst ütleb teile, kas te võite
imetamist jätkata või peate selle katkestama 24 tunniks pärast Primovist'i manustamist.

Primovist sisaldab naatriumi
Primovist sisaldab annuse kohta 82 mg naatriumi (põhineb 70 kg kaaluvale inimesele manustataval
keskmisel annusel). Kui te olete vähese naatriumisisaldusega dieedil, peate seda kogust arvesse
võtma.

3. Kuidas PRIMOVIST võtta

Arst süstib Primovist’i väikese nõela abil veeni. Primovist manustatakse vahetult enne MRI uuringut.
Pärast süsti jälgitakse teid vähemalt 30 minutit.

Soovitatav annus
Teile manustatav Primovist’i annus sõltub teie kehakaalust:
0,1 ml Primovist’i kilogrammi kehakaalu kohta.

Annustamine patsientide erirühmadele
Primovist’i ei soovitata kasutada patsientidel, kellel on rasked neeruprobleemid ja patsientidel, kellel
on hiljuti olnud või tulemas maksasiirdamine. Kui kasutamine on vajalik, siis peab uuringu jooksul
kasutama ainult ühte annust Primovist’i ja teist süsti ei tohi teha vähemalt 7 päeva.

EakadAnnuse kohandamine 65-aastastel ja vanematel ei ole vajalik, kuid teile võidakse teha vereproov, et
kontrollida, kui hästi teie neerud töötavad.

Lisainformatsiooni Primovist’i manustamise ja käsitsemise kohta leiate pakendi infolehe lõpust.

Kui teile manustatakse Primovist’i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamine on ebatõenäoline. Üleannustamise korral ravib arst tekkinud sümptomeid.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Enamik kõrvaltoimeid on kerge kuni mõõduka raskusastmega.
Primovist'i saavatel patsientidel on kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 5-l või
enamal kasutajal 1000-st) iiveldus, peavalu, kuumatunne, vererõhu tõus, seljavalu ja pearinglus.
Kõige tõsisem kõrvaltoime Primovist'i saavatel patsientidel on anafülaktoidne šokk (raske
allergilalaadne reaktsioon).
Nagu teistegi kontrastainete puhul võib harvadel juhtudel esineda allergilisi reaktsioone, sealhulgas
väga harva ka raskeid reaktsioone (šokk), mis võivad vajada kohest meditsiinilist sekkumist.
Raske reaktsiooni esmasteks tunnusteks võivad olla näo, huulte, keele või kõri kerge turse, köhimine,
sügelus, nohu, aevastamine ja nõgeslööve. Kui teil esineb mõni eelpool loetletud nähtudest või teil
on hingamisraskusi, teavitage sellest koheselt MRI osakonna personali.
Esineda võib hilisreaktsioone tunde või päevi pärast Primovist’i manustamist. Kui see juhtub,
teavitage sellest oma arsti või radioloogi.

Allpool on teatatud/kogetud kõrvaltoimed loetletud esinemissageduse järgi:

Sage:
Aeg-ajalt:
Harv:
Teadmata:
võib
võib esineda kuni ühel
võib esineda kuni ühel
esinemissagedust ei saa
esineda
inimesel 100-st
inimesel 1000-st
hinnata olemasolevate
kuni ühel
andmete alusel
inimesel
10-st
Peavalu
Pöörlemise tunne (vertigo)
Suutmatus paigal istuda
Südame kiire löögisagedus
Iiveldus
Pearinglus
või seista
Rahutus
Tuimus ja torkimine
Värin
Ülitundlikkus/allergialaadne
Maitsmishäired
Ebatavaliselt tugevad või
reaktsioon (nt šokk, madal
Haistmishäired
kiired südamelöögid
vererõhk, keele või kõri turse,
Nahaõhetus
(südamepekslemine)
nõgeslööve, näo turse, nohu,
Kõrgenenud vererõhk
Ebaregulaarsed
konjunktiviit, kõhuvalu, naha
Hingamisraskused
südamelöögid (südame
tundlikkuse vähenemine,
Oksendamine
blokaadi nähud)
aevastamine, köha, sügelus,
Suukuivus
Suuõõne vaevused
kahvatus)
Nahalööve
Suurenenud süljeeritus
Tugev sügelus*
Punetav nahalööve vistrike
Seljavalu
või punnidega
Valu rinnus
Liighigistamine
Süstekoha reaktsioonid**
Ebamugavustunne
Kuumatunne
Üldine halb enesetunne
Külmavärinad

Väsimus
Ebaharilik tunne
* Tugev sügelus (üleüldine sügelustunne, silma kihelus).
** Süstekoha reaktsioonid (erinevat liiki) hõlmavad järgnevaid termineid: süstekoha ekstravasatsioon,
põletustunne süstekohal, külmatunne süstekohal, süstekoha ärritus ning -valu.
Järgmised kõrvaltoimed on olnud eluohtlikud või mõnel juhul lõppenud surmaga: šokk ja
hingamisraskused.

Pärast Primovist’i manustamist võib esineda muutusi laboratoorsetes näitajates. Kui teilt võetakse
vere- või uriiniproovi, teavitage tervishoiutöötajat sellest, et teile on hiljuti tehtud uuring
Primovist’iga.

On teatatud nefrogeensest süsteemsest fibroosist (põhjustab naha kõvastumist ja võib mõjutada ka
pehmeid kudesid ja siseorganeid), mis kaasnes teiste gadoliiniumi sisaldavate kontrastainete
kasutamisega.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või radioloogiga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas PRIMOVIST säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud süstlil ja väliskarbil pärast märget
EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Seda ravimpreparaati tuleb kasutada koheselt peale avamist.

See ravim on selge, värvitu kuni helekollane lahus. Enne kasutamist tuleb lahust visuaalselt
kontrollida. Ravimit ei tohi kasutada tugeva värvimuutuse, sademe esinemise või defektse mahuti
puhul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Primovist sisaldab
- Toimeaine on dinaatriumgadoksetaat. Süstelahuse iga ml sisaldab 0,25 mmol
dinaatriumgadoksetaati (vastab 181,43 mg dinaatriumgadoksetaadile).
- Teised koostisosad on trinaatriumkaloksetaat, trometamool, naatriumhüdroksiid (pH
reguleerimiseks), vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks) ja süstevesi.

1 süstel 5,0 ml lahusega sisaldab 907 mg dinaatriumgadoksetaati.
1 süstel 7,5 ml lahusega sisaldab 1361 mg dinaatriumgadoksetaati.
1 süstel 10,0 ml lahusega sisaldab 1814 mg dinaatriumgadoksetaati.

Kuidas Primovist välja näeb ja pakendi sisu
Primovist on selge, värvitu kuni helekollane lahus, ilma nähtavate osakesteta. Pakend sisaldab:

1, 5 või 10 süstlit 5 ml süstelahusega (10 ml-s süstlis);
1, 5 või 10 süstlit 7,5 ml süstelahusega (10 ml-s süstlis);
1, 5 või 10 süstlit 10 ml süstelahusega (10 ml-s süstlis).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Müügiloa hoidja ja tootja
Bayer Pharma AG
Müllerstraße 178
13353 Berlin
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Tel: 655 85 65

See ravimpreparaat on saanud müügiloa nimetusega Primovist järgmistes Euroopa Majanduspiirkonna
liikmesriikides: Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi, Eesti, Soome, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa,
Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Slovakkia, Sloveenia,
Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik.

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2014

..........................................................................................................................................................
Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Neerukahjustus
-
Enne Primovist’i manustamist on soovitav kõiki patsiente uurida laboratoorsete analüüside
põhjal neerufunktsiooni häirete suhtes.

Mõnede gadoliiniumi sisaldavate kontrastainete kasutamisel on teatatud nefrogeense süsteemse
fibroosi (NSF) tekkest patsientidel, kellel on äge või krooniline raske neerufunktsiooni kahjustus
(GFR < 30 ml/min/1.73m2). Eriti ohustatud on patsiendid, kellel toimub maksa transplantatsioon,
kuna ägeda neerupuudulikkuse teke selles grupis on kõrge. Kuna Primovist’i kasutamisel esineb
võimalus NSF’i tekkeks, tuleb selle kasutamist vältida raske neerufunktsiooni kahjustusega
patsientidel ja maksa transplantatsiooni korral perioperatiivse perioodi jooksul, välja arvatud juhul kui
diagnostiline informatsioon on hädavajalik ja seda ei ole võimalik saada ilma kontrastaineta teostatud
MRT uuringuta. Kui Primovist’i kasutamist ei ole võimalik vältida, ei tohi annus ületada
0,025 mmol/kg kehakaalu kohta. Uuringu jooksul ei tohi kasutada rohkem kui ühte annust. Kuna
puudub informatsioon korduva manustamise kohta, ei tohi Primovist’i süstimist korrata varem kui
7 päeva möödumisel.

Kuna eakatel inimestel võib gadoksetaadi renaalne kliirens olla kahjustunud, on eriti oluline 65-
aastaste ja vanemate patsientide uurimine neerufunktsiooni häirete suhtes.

Kohe pärast Primovist’i manustamist võib olla kasulik teostada hemodialüüs Primovist’i organismist
eemaldamiseks. Puuduvad tõendid, mis toetaks hemodialüüsi kasulikku toimet NSF’i ennetamiseks
või raviks patsientidel, kes ei saa juba eelnevalt hemodialüüsravi.

Rasedus ja imetamine
-
Primovist’i ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul kui naise kliiniline seisund nõuab
gadoksetaadi kasutamist.
Rinnaga toitmise jätkamine või selle katkestamine 24 tunniks pärast Primovist’i manustamist sõltub
arsti ja imetava ema otsusest.

Enne süstet
-
Primovist on selge, värvitu kuni helekollane lahus, ilma nähtavate osakesteta. Enne kasutamist tuleb
lahust visuaalselt kontrollida. Kontrastainet ei tohi kasutada tõsise värvimuutuse, sademe esinemise
või defektse mahuti puhul.
Manustamine
-
Primovist manustatakse lahjendamata kujul, intravenoosse boolusena, kiirusega 2 ml/s. Intravenoosne
kanüül/voolikusüsteem tuleb pärast süstet steriilse füsioloogilise lahusega (9 mg/ml) loputada.
- Patsienti tuleb pärast süstet vähemalt 30 minuti jooksul jälgida.
- Primovist’i ei tohi teiste ravimpreparaatidega segada.
- Intramuskulaarset manustamist peab rangelt vältima.

Käsitsemine
-
Primovist on kasutusvalmis.
Süstel valmistatakse süsteks ette vahetult enne uuringut.
Süstli kork tuleb eemaldada alles vahetult enne kasutamist.
Lahus, mida ei kasutatud ära ühe protseduuri jooksul, tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Süstlitelt eemaldatav teabesedel tuleb kleepida patsiendi haigusloole, mis võimaldab täpselt
dokumenteerida, millist gadoliiniumi sisaldavat kontrastainet kasutati. Samuti tuleb üles märkida
kasutatud annus.1. Ava pakend
2. Keera kolb süstla otsa
3. Tee kaitsekork katki
4. Eemalda kaitsekork
5. Eemalda kummikork
6. Eemalda süstlast õhk

rmatsiooni Primovist'i kasutamise kohta vaata pakendi infolehe lõigust 3.

Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Primovist, 0,25 mmol/ml süstelahus süstlis

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga ml sisaldab 0,25 mmol dinaatriumgadoksetaati (Gd-EOB-DTPA dinaatrium), mis vastab
181,43 mg dinaatriumgadoksetaadile.

1 süstel 5,0 ml lahusega sisaldab 907 mg dinaatriumgadoksetaati.
1 süstel 7,5 ml lahusega sisaldab 1361 mg dinaatriumgadoksetaati.
1 süstel 10,0 ml lahusega sisaldab 1814 mg dinaatriumgadoksetaati.

Teadaolevat toimet omav abiaine: 11,7 mg naatriumi ml-s.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstelahus, süstel.
Selge, värvitu kuni helekollane lahus, ilma nähtavate osakesteta.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Maksakahjustuste tuvastamine ja iseloomustamine T1-kaalutud magnetresonantstomograafia uuringus
(MRT).

Ravim on ainult diagnostiliseks kasutamiseks intravenoosselt.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Primovist on kasutusvalmis vesilahus, mis manustatakse lahjendamata kujul, intravenoosse boolusena,
kiirusega 2 ml/s. Intravenoosne kanüül/voolikusüsteem tuleb pärast kontrastaine manustamist 9 mg/ml
(0,9%) steriilse füsioloogilise lahusega loputada.
Täpsema informatsiooni saamiseks vt lõik 5.1.
Täiendavate juhiste saamiseks vt lõik 6.6.

Soovitatavad Primovist’i annused:

Täiskasvanud
0,1 ml Primovist’i kehakaalu kilogrammi kohta.

Korduvannuste manustamine
Primovist’i korduvannuste manustamise kohta puudub kliiniline informatsioon.

Lisainfo patsientide erirühmade kohta

Neerufunktsiooni kahjustus
Primovist’i kasutamist tuleb vältida raske neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel (GFR <
30 ml/min/1.73m2) ja maksa transplantatsiooni korral perioperatiivse perioodi jooksul, välja arvatud
juhul kui diagnostiline informatsioon on hädavajalik ja seda pole võimalik saada ilma kontrastaineta
teostatud MRT uuringuta (vt lõik 4.4). Kui Primovist’i kasutamist ei ole võimalik vältida, ei tohi annus
ületada 0,025 mmol/kg kehakaalu kohta. Uuringu jooksul ei tohi kasutada rohkem kui ühte annust.
Kuna puudub informatsioon korduva manustamise kohta, ei tohi Primovist'i manustamist korrata
varem kui 7 päeva möödumisel.

Maksakahjustusega patsiendid
Annuse kohandamine ei ole vajalik.

Lapsed
Primovist'i ei soovitata kasutada alla 18-aastastel lastel efektiivsuse ja ohutuse andmete puudumise
tõttu.

Eakad (65-aastased ja vanemad)
Annuse kohandamist ei peeta vajalikuks. Eakatel patsientidel tuleb kasutada ettevaatusega (vt
lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Primovist'i tuleb kasutada vastavalt magnetresonantsuuringuteks kehtestatud üldistele ohutusnõuetele,
sealhulgas välistada südamestimulaatorite ja ferromagnetiliste implantaatide olemasolu.
Kontrastaine kasutamisega seotud uuringuid peab läbi viima vastava ettevalmistusega ja tehtavat
protseduuri põhjalikult tundva arsti juhendamisel.
Pärast kontrastaine manustamist tuleb patsienti vähemalt 30 minuti jooksul jälgida, sest kogemus
kontrastainetega on näidanud, et enamus kõrvaltoimeid avaldub selle aja vältel.

Neerufunktsiooni kahjustus
Enne Primovist’i manustamist on soovitav kõiki patsiente uurida laboratoorsete analüüside
põhjal neerufunktsiooni häirete suhtes.

Mõnede gadoliiniumi sisaldavate kontrastainete kasutamisel on teatatud nefrogeense süsteemse
fibroosi (NSF) tekkest patsientidel, kellel on äge või krooniline raske neerufunktsiooni kahjustus
(GFR < 30 ml/min/1.73m2). Eriti ohustatud on patsiendid, kellel toimub maksa transplantatsioon, kuna
äge neerupuudulikkuse teke selles grupis on kõrge. Kuna Primovist’i kasutamisel esineb võimalus
NSF’i tekkeks, tuleb selle kasutamist vältida raske neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel ja
maksa transplantatsiooni korral perioperatiivse perioodi jooksul, välja arvatud juhul kui diagnostiline
informatsioon on hädavajalik ja seda ei ole võimalik saada ilma kontrastaineta teostatud MRT
uuringuta.

Kohe pärast Primovist’i manustamist võib olla kasulik teostada hemodialüüs Primovist’i organismist
eemaldamiseks.
Puuduvad tõendid, mis toetaks hemodialüüsi kasulikku toimet NSF’i ennetamiseks või raviks
patsientidel, kes ei saa juba eelnevalt hemodialüüsravi.

Eakad
Kuna eakatel inimestel võib gadoksetaadi renaalne kliirens olla kahjustunud, on eriti oluline 65-
aastaste ja vanemate patsientide uurimine neerufunktsiooni häirete suhtes.

Kardiovaskulaarse haigusega patsiendid
Primovist’i manustamisel tõsiste kardiovaskulaarsete probleemidega patsientidele tuleb rakendada
erilist ettevaatust, sest andmed Primovist’i kasutamisest sellistel patsientidel on piiratud.

Primovist’i ei tohi kasutada ravimata hüpokaleemiaga patsientidel.
Primovist’i tuleb kasutada erilise ettevaatusega järgmistel juhtudel:
- kaasasündinud pikenenud QT sündroom või selle esinemine perekonna anamneesis;
- eelnevad südame rütmihäired kardiaalset repolarisatsiooni pikendavate ravimite kasutamise
ajal;
- teadaolevalt kardiaalset repolarisatsiooni pikendavate ravimite, nt III klassi antiarütmikumide
(amiodaroon, sotalool) kasutamine.
Üksikutel patsientidel võib Primovist põhjustada mööduvat QT-intervalli pikenemist (vt lõik 5.3).

Ülitundlikkus
Gadoliiniumipõhise kontrastaine kasutamine MRI-s on harva põhjustanud allergilisi reaktsioone,
sealhulgas šokki. Enamik reaktsioone tekib poole tunni jooksul pärast kontrastaine manustamist. Nagu
teiste sama klassi kontrastainete puhul, võivad harvadel juhtudel reaktsioonid tekkida ka tunde või
päevi hiljem. Võimaliku ülitundlikkusreaktsiooni puhuks on tarvilik vajalike ravimite olemasolu ning
valmisolek esmaabimeetmete rakendamiseks.

Ülitundlikkusreaktsioonide risk on suurem järgmistel juhtudel:
- eelnev reaktsioon kontrastaine suhtes;
- bronhiaalastma esinemine anamneesis;
- allergilised reaktsioonid anamneesis.

Allergia eelsoodumusega patsientidel (eriti ülalnimetatud seisundite esinemisel anamneesis) tuleb
Primovist’i kasutamise otsus teha pärast eriti hoolikat riski ja kasu suhte hindamist.

Beetablokaatoreid võtvatel patsientidel võivad ülitundlikkusreaktsioonid olla intensiivsemad, eriti kui
neil esineb bronhiaalastma. Tuleb arvestada, et beetablokaatoreid võtvad patsiendid ei pruugi
reageerida ülitundlikkusreaktsioonide standardravile beetaagonistidega.
Ülitundlikkusreaktsiooni tekkimisel tuleb kontrastaine süstimine kohe lõpetada.

Lokaalne talumatus
Intramuskulaarne manustamine võib põhjustada paikset talumatusreaktsiooni, sealhulgas fokaalset
nekroosi, mistõttu peab seda rangelt vältima (vt lõik 5.3).

Abiained
See ravimpreparaat sisaldab naatriumi 11,7 mg/ml; ravimi annus on 0,1 ml kehakaalu kilogrammi
kohta. Seda tuleb arvestada piiratud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kuna gadoksetaadi transport maksa võib toimuda OATP transporterite vahendusel, ei saa välistada
võimalust, et tugevad OATP inhibiitorid võivad põhjustada koostoimeid, mis vähendavad
kontrasteerivat toimet maksas. Seda teooriat toetavaid kliinilisi andmeid pole siiski esitatud.
Koostoimete uuring tervetel inimestel näitas, et erütromütsiini koosmanustamine ei mõjutanud
Primovist'i tõhusust ega farmakokineetikat. Muid kliinilisi koostoimete uuringuid teiste ravimitega ei
ole läbi viidud.

Patsientide kõrgema bilirubiini või ferritiini taseme mõjutused
Ferritiini või bilirubiini kõrgenenud tase võib vähendada Primovist'i kontrasteerivat toimet (vt lõik
5.1).

Koosmõju diagnostiliste testidega
Seerumi rauasisalduse määramine kompleksomeetriliste meetoditega (nt Ferrocin'i kompleksmeetod)
võib anda vale tulemuse kuni 24 tundi pärast uuringut Primovist'iga, sest kontrastaine lahus sisaldab
vaba kompleksi moodustavat ainet.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Gadoksetaadi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad. Loomkatsed on näidanud kahjulikku
toimet reproduktiivsusele pärast korduvat kõrge annuse manustamist (vt lõik 5.3). Primovist’i ei tohi
kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul kui naise kliiniline seisund nõuab gadoksetaadi kasutamist.

Imetamine
Gadoliiniumi sisaldavad kontrastained erituvad rinnapiima väga väikeses koguses (vt lõik 5.3).
Kliinilise annuse puhul ei ole rinnapiima erituva väikese koguse ning halva imendumise tõttu
soolestikust toimet imikule ette näha. Rinnaga toitmise jätkamine või selle katkestamine 24 tunniks
pärast Primovist'i manustamist sõltub arsti ja imetava ema otsusest.

Fertiilsus
Loomkatsetes ei ilmnenud fertiilsuse kahjustumist.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole asjakohane.

4.8. Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte
Primovist'i üldine ohutusprofiil põhineb kliinilistes uuringutes osalenud enam kui 1900 patsiendi
andmetel ning turuletulekujärgses perioodis kogutud andmetel.

Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed (≥ 0,5%) Primovist’i saavatel patsientidel on iiveldus,
peavalu, kuumatunne, vererõhu tõus, seljavalu ja pearinglus.

Kõige tõsisem kõrvaltoime Primovist’i saavatel patsientidel on anafülaktoidne šokk.

Harva on täheldatud hilinenud allergilisi reaktsioone (tunde või päevi hiljem).

Enamik kõrvaltoimeid olid mööduva iseloomuga ja kerge kuni mõõduka intensiivsusega.

Kokkuvõte kõrvaltoimetest tabelina
Primovist’i kasutamisel esinenud kõrvaltoimed on esitatud allolevas tabelis. Kõrvaltoimed on
klassifitseeritud vastavalt organsüsteemi klassidele (MedDRA versioon 12.1). Kindla kõrvaltoime,
selle sünonüümide ja seotud reaktsioonide kirjeldamiseks on kasutatud kõige sobivamat MedDRA
terminit.
Kliinilistest uuringutest pärinevad kõrvaltoimed on liigitatud nende esinemissageduse järgi.
Esinemissageduste grupid on defineeritud järgnevalt: sage: ≥ 1/100 kuni < 1/10; aeg-ajalt: ≥ 1/1000
kuni < 1/100; harv: ≥ 1/10000 kuni < 1/1000. Kõrvaltoimed, mis tuvastati vaid turuletulekujärgsel
perioodil ning mille esinemissagedust ei saa hinnata, on loetletud tulbas „teadmata“.

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Tabel 1: Kõrvaltoimed, mis pärinevad Primovist’i saanud patsientide kliinilistest uuringutest või
turuletulekujärgsest seirest.
Organsüsteemi
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Teadmata
klass (MedDRA)


ImmuunsüsteemiÜlitundlikkus /
häired
anafülaktoidne reaktsioon
(nt šokk*, hüpotensioon,
neelu/kõri turse,
Organsüsteemi
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Teadmata
klass (MedDRA)


urtikaaria, näo turse,
riniit, konjunktiviit,
kõhuvalu, hüpesteesia,
aevastamine, köha,
kahvatus)
Närvisüsteemi
Peavalu
Vertigo
Treemor,
Rahutus
häired
pearinglus,
akatiisia
düsgeusia,

paresteesia,
parosmia
Südame häired


Sääreblokaad,
Tahhükardia
palpitatsioon
Vaskulaarsed

Vererõhu tõus,


häired
nahaõhetus
Respiratoorsed,

Hingamishäired


rindkere ja
(düspnoe*,
mediastiinumi
respiratoorne distress)
häired
Seedetrakti häired Iiveldus
Oksendamine,
Suuõõne vaevused,
suukuivus
suurenenud
süljeeritus
Naha ja

Lööve,
Makulopapuloosne
nahaaluskoe
kihelus**
lööve,
kahjustused
hüperhidroos
Lihas-skeleti ja

Seljavalu


sidekoe
kahjustused
Üldised häired ja

Valu rinnus,
Ebamugavustunne,
manustamiskoha
süstekoha
halb enesetunne
reaktsioonid
reaktsioonid (erinevat
liiki)***,
kuumatunne,
külmavärinad,
väsimus,
ebaharilik tunne
* Teatatud on eluohtlikest ja/või surmaga lõppenud juhtudest. Need teatised pärinevad
turuletulekujärgsest kogemusest.
** Kihelus (üleüldine sügelustunne, silma kihelus).
*** Süstekoha reaktsioonid (erinevat liiki) hõlmavad järgnevaid termineid: süstekoha
ekstravasatsioon, põletustunne süstekohal, külmatunne süstekohal, süstekoha ärritus ning valu.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus
Kliiniliste uuringute käigus täheldati muutusi laboratoorsetes näitajates, nagu seerumi rauasisalduse ja
bilirubiinitaseme tõus, maksa transaminaaside aktiivsuse tõus, hemoglobiini langus, amülaasi tõus,
leukotsütuuria, hüperglükeemia, uriinis albumiini tõus, hüponatreemia, anorgaanilise fosfaadi tõus,
seerumi proteiinisisalduse langus, leukotsütoos, hüpokaleemia, LDH tõus. Kliiniliste uuringute ajal
jälgiti regulaarselt EKG-sid ja mõnel patsiendil leiti QT-intervalli pikenemine ilma kaasnevate
kliiniliste kõrvaltoimeteta.

Teiste gadoliiniumi sisaldavate kontrastainete kasutamisel on teatatud nefrogeense süsteemse fibroosi
(NSF) juhtudest (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud ning seetõttu ei ole võimalik sümptomeid kirjeldada.
Primovist’i üksikannuseid kuni 0,4 ml/kg (0,1 mmol/kg) kehakaalu kohta taluti hästi.
Kliiniliste uuringute käigus manustati piiratud arvule patsientidest Primovist’i annuses 2,0 ml/kg
(0,5 mmol/kg) kehakaalu kohta. Nendel patsientidel esines kõrvaltoimeid küll sagedamini, kuid need
ei erinenud teadaolevatest kõrvaltoimetest.
Tahtmatu üleannustamise korral tuleb patsienti hoolikalt jälgida, k.a kardiaalne monitooring. Sellisel
juhul on võimalik QT-intervallide pikenemise induktsioon (vt lõik 5.3).
Primovist’i saab organismist eemaldada hemodialüüsi teel. Siiski puuduvad tõendid selle kohta, et
hemodialüüs sobib nefrogeense süsteemse fibroosi (NSF) ennetamiseks.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: paramagnetilised kontrastained
ATC kood: V08CA10

Toimemehhanism
Primovist on paramagnetiline MRI kontrastaine.

Kontrasteeriv toime saavutatakse gadoksetaadiga (Gd EOB DTPA), ioonse kompleksiga, mis koosneb
gadoliiniumist (III) ja ligandist etoksübensüül-dietüleentriamiin-pentatseethappest (EOB-DTPA).
Kui magnetresonantstomograafias kasutada T1-kaalutud sekventse, viib gadoliiniumi
ioonindutseeritud ergastatud aatomi tuumade spinnivõre relaksatsiooniaja lühenemine signaali
intensiivsuse suurenemisele ja seega ka teatud kudede kujutise kontrastsuse suurenemisele.

Farmakodünaamilised toimed
Dinaatriumgadoksetaat lühendab relaksatsiooniaegu märgatavalt isegi madalates kontsentratsioonides.
pH 7, magnetvälja tugevuse 0,47 T ja 40°C juures on relaksiivsus (r ) - määratuna mõju järgi plasma
1
prootonite spinn-võre relaksatsiooni ajale (T ) - ligikaudu 8,18 l/mmol/s ja relaksiivsus (r ) - 1
2
määratuna mõju järgi spinn-spinn relaksatsiooni ajale (T ) - ligikaudu 8,56 l/mmol/s. 1,5 T ja 37°C
2
juures on vastavad relaksiivsused plasmas r = 6,9 l/mmol/s ja r = 8,7 l/mmol/s. Relaksiivsus on
1
2
magnetvälja tugevusest väheses pöördvõrdelises sõltuvuses.

EOB-DTPA moodustab paramagnetilise gadoliiniumiooniga stabiilse kompleksi, millel on äärmiselt
kõrge termodünaamiline stabiilsus (log K = 23,46). Gd-EOB-DTPA on vees väga hästi lahustuv
Gdl
hüdrofiilne ühend, jaotuskoefitsiendiga ligikaudu 0,011 n-butanooli ja puhvri vahel pH 7,6 juures.
Lipofiilse osa etoksübensüüli tõttu on dinaatriumgadoksetaadil kahefaasiline toimeviis: esmalt
boolussüste järgne jaotumine rakuvälises ruumis ning seejärel selektiivne kogunemine
hepatotsüütidesse. Maksakoes on relaksiivsus r 16,6 l/mmol/s (0,47 T juures), mis suurendab
1
maksakoes signaali intensiivsust. Seejärel eritub dinaatriumgadoksetaat sapiga.
Puuduva või minimaalse hepatotsüütilise funktsiooniga kahjustuskolletesse (tsüstid, metastaasid,
enamik hepatotsellulaarsetest kartsinoomidest) Primovist ei kogune. Kõrgelt diferentseerunud
hepatotsellulaarses kartsinoomis võib olla funktsioneerivaid hepatotsüüte ning see võib hepatotsüütide
pildistuse faasis anda osalise varjustuse. Täpse diagnoosi panekuks on seetõttu vaja täiendavat
kliinilist informatsiooni.
Kliiniliselt olulistes kontsentratsioonides ei oma aine olulist inhibeerivat toimet ensüümidele.

Kujutise teke
Pärast Primovist boolussüstet kasutab dünaamiline pildistus arteriaalses, portovenoosses ja
tasakaalustatud faasis ära erinevate maksalesioonide erinevaid kontrasteerumisaegu, lesioonide
radioloogilise iseloomustamise alusena.
Maksa parenhüümi kontrasteerumine hepatotsüütilises faasis aitab kaasa maksalesioonide arvu,
segmentaalse jagunemise, visualiseerumise ja ulatuse identifitseerimisele, parandades seega lesioonide
avastamist. Maksakahjustuste diferentsiaalne kontrasteerumine annab lisainformatsiooni dünaamilises
faasis saadud teabele.
Hilisfaasi (hepatotsüütiline faas) võib pildistada alates 20 minuti möödumisest manustamisest kuni
120 minuti möödumiseni manustamisest. Kliinilistes uuringutes avaldus diagnostiline ja tehniline
efektiivsus veidi paremini 20 kui 10 minutit pärast süsti.
Hemodialüüsi vajavatel ning kõrgenenud bilirubiiniväärtustega patsientidel (>3 mg/dl) on
kontrasteerumine jälgitav 60 minuti möödumiseni.
Primovist’i ekskretsioon maksa kaudu põhjustab sapistruktuuride kontrasteerumist.

Kasutusvalmis Primovist’i lahuse füsikokeemilised omadused on järgnevad:
Osmolaalsus 37°C juures (mOsm/kg H O)
688
2
Viskoossus 37°C juures (mPa . s)
1,19
Tihedus 37°C juures (g/ml)
1,0881
pH
7,4

5.2. Farmakokineetilised omadused

Jaotumine
Pärast intravenoosset manustamist iseloomustas Gd-EOB-DTPA kontsentratsiooniaega bi-
eksponentsiaalne vähenemine.
Gd-EOB-DTPA jaotub ekstratsellulaarruumis (VSS ligikaudu 0,21 l/kg).
Aine seostub valguga ainult vähesel määral (vähem kui 10%).
Ühend ei läbi intaktset hematoentsefaalbarjääri ning läbib platsentat tühisel määral.

Biotransformatsioon
Dinaatriumgadoksetaat ei metaboliseeru.

Eritumine
Gd-EOB-DTPA elimineerub võrdselt neerude ja maksa-sapiteede kaudu. Gd-EOB-DTPA
poolväärtusaeg on ligikaudu 1 tund. Farmakokineetika oli annusega lineaarne kuni annuseni 0,4 ml/kg
(100 mikromol/kg).
Kogu seerumi kliirensiks (Cl ) on registreeritud 250 ml/min, kui neeru kliirens (Cl ) on ligikaudu
tot
r
120 ml/min.

Erinevused patsientide erirühmades

Eakad (65-aastased ja vanemad)
Vastavalt vanusega kaasnevatele füsioloogilistele muutustele neerufunktsioonis vähenes 65-aastastel
ja vanematel patsientidel dinaatriumgadoksetaadi plasmakliirens väärtuseni 163 ml/min, võrrelduna
210 ml/min-ga mitte-eakatel patsientidel. Lõplik poolväärtusaeg ja süsteemne ekspositsioon olid
eakatel suuremad (vastavalt 2,3 h ja 197 mikromol*h/l, võrrelduna 1,6 h ja 153 mikromol*h/l-ga).
Kõigil patsientidel oli 24 h möödudes eritumine neerude kaudu täielik ning tervete eakate ja mitte-
eakate patsientide vahel erinevusi ei esinenud.

Neeru- ja/või maksakahjustus
Kerge ja mõõduka maksakahjustusega patsientidel leiti vähest kuni mõõdukat
plasmakontsentratsiooni, poolväärtusaja ning renaalse ekskretsiooni tõusu ja ka hepatobiliaarse
ekskretsiooni vähenemist, võrrelduna kontrollgrupiga (normaalne maksafunktsioon). Kliiniliselt olulisi
maksasignaali erinevusi siiski ei märgatud.
Raske maksakahjustusega patsientidel, eriti tavapäratult kõrge seerumi bilirubiini tasemega
patsientidel (>3 mg/dl), suurenes AUC väärtuseni 259 mikromol*h/l, võrrelduna 160 mikromol*h/l-ga
kontrollgrupis. Eliminatsiooni poolväärtusaeg suurenes väärtuseni 2,6 h, võrrelduna 1,8 h-ga
kontrollgrupis. Hepatobiliaarne ekskretsioon vähenes oluliselt kuni 5,7%-ni manustatud annusest ning
nendel patsientidel väheneb maksasignaal.
Lõppstaadiumis neerupuudulikkusega patsientidel suurenes AUC 6 korda väärtuseni ligikaudu
903 mikromol*h/l ning lõplik poolväärtusaeg pikenes ligikaudu 20 tunnini. Hemodialüüs suurendas
dinaatriumgadoksetaadi kliirensit (vt lõik 4.4). Keskmisel dialüüsi seansil kestusega ligikaudu 3 tundi,
eemaldati ligikaudu 30% dinaatriumgadoksetaadi annusest hemodialüüsi teel, millega alustati 1 tund
pärast süstet. Lisaks eemaldamisele hemodialüüsi teel, eritub oluline osa manustatud gadoksetaadi
annusest nendel patsientidel sapiga, mida näitab see, et 4 päeva jooksul tuvastati roojas keskmiselt
ligikaudu 50% annusest (vahemik 24,6…74,0%, n = 6 patsienti).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Akuutse ja subkroonilise toksilisuse, genotoksilisuse ja kontakt-sensibiliseeriva potentsiaali
prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Kardiaalne ohutus
Teadvusel koertel täheldati kõrgeimal uuritud annusel, milleks oli 0,5 mmol/kg (20-kordne inimese
annus), kerget ning mööduvat QT-intervalli pikenemist. Kõrgetel kontsentratsioonidel blokeeris Gd-
EOB-DTPA HERG kanali ja pikendas toime potentsiaali kestust merisea isoleeritud papillaarlihastes.
See viitab võimalusele, et üleannustamise korral võib Primovist indutseerida QT-intervalli pikenemist.

Teiste organsüsteemide farmakoloogilise ohutuse uuringutes leide ei esinenud.

Reproduktsioonitoksilisus ja imetamine
Küülikutega läbi viidud embrüotoksilisuse uuringus täheldati pärast 2,0 mmol/kg Gd-EOB-DTPA, mis
on 25,9-kordne (keha pindala põhjal) või ligikaudu 80-kordne (kehakaalu põhjal) soovitatav annus
inimesele, korduvat manustamist tiinuse katkemiste ja abortide arvu suurenemist.
Imetavatel rottidel eritus rinnapiima vähem kui 0,5% intravenoosselt manustatud radioaktiivselt
märgistatud gadoksetaadi annusest (0,1 mmol/kg). Suukaudsel manustamisel rottidele oli imendumise
määr väga madal (0,4%).

Lokaalne taluvus
Lokaalseid talumatusreaktsioone täheldati ainult Gd-EOB-DTPA intramuskulaarsel manustamisel.

Kartsinogeensus
Kartsinogeensuse uuringuid ei ole läbi viidud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Trinaatriumkaloksetaat,
vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks),
naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks),
trometamool,
süstevesi.

6.2. Sobimatus

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

Toode tuleb ära kasutada kohe pärast avamist.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

10 ml süstlid, mis koosnevad värvitust silikoneeritud PhEur I tüüpi klaassilindrist, silikoneeritud
klorobutüülelastomeerist kolvi korgist, klorobutüülelastomeerist kummiotsaga korgist, polüsulfoon
Luer-tüüpi lukk-adaptorist ja polüpropüleenist turvakorgist.

Pakendi suurused:
1, 5 ja 10 x 5 ml (10 ml süstlis),
1, 5 ja 10 x 7,5 ml (10 ml süstlis),
1, 5 ja 10 x 10 ml (10 ml süstlis).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kontroll
Primovist on selge, värvitu kuni helekollane lahus. Enne kasutamist tuleb lahust visuaalselt
kontrollida.
Primovist'i ei tohi kasutada olulise värvimuutuse, sademe esinemise või defektse mahuti puhul.

Käsitlemine
Süstel võetakse pakendist välja ja valmistatakse süsteks ette vahetult enne uuringut.
Süstli kork tuleb eemaldada alles vahetult enne manustamist.

Hävitamine
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Süstlitelt eemaldatav teabesedel tuleb kleepida patsiendi haigusloole, mis võimaldab täpselt
dokumenteerida, millist gadoliiniumi sisaldavat kontrastainet kasutati. Samuti tuleb üles märkida
kasutatud annus.

7. Müügiloa hoidja

Bayer Pharma AG
Müllerstraße 178
13353, Berlin
Saksamaa

8. Müügiloa number

457504

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 03.12.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.06.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juunis 2014