PREPARATION H

Toimeained: pärmiseente ekstrakt+haimaksaõli

Ravimi vorm: rektaalsuposiit

Ravimi tugevus: 23mg+69mg 12TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on PREPARATION H ja milleks seda kasutatakse

Preparation H on rektaalsuposiidid (ravimküünlad), mida kasutatakse hemorroidide sümptomaatiliseks
raviks.
Preparation H rektaalsuposiidid leevendavad kiiresti hemorroidide poolt põhjustatud valu, sügelemist
ja ebamugavustunnet ning alandavad põletiku tõttu tekkinud turset. Preparation H rektaalsuposiide
võib kasutada ka määrdeainena valuliku roojamise kergendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne PREPARATION H võtmist

Ärge kasutage Preparation H:
- kui te olete selle ravimi toimeainete või mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Preparation H kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus ja imetamine
Preparation H rektaalsuposiide on aastaid kasutatud rasedatel naistel, ilma et neil oleks ilmnenud
kõrvaltoimeid või täheldatud kahjulikke toimeid lootele või vastsündinule.
Preparation H ravimküünlaid võib kasutada imetamise ajal. Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti
või apteekriga.

Muud ravimid ja Preparation H
Koostoimetest ei ole teatatud.
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid,
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

3. Kuidas PREPARATION H võtta

Ravim on rektaalseks kasutamiseks.
Täiskasvanud ja eakad: manustada üks ravimküünal ümar ots eespool pärasoolde hommikul ja õhtul
ning pärast igakordset soole tühjendamist.

1
Lapsed: ei kasutata.
Soovitatud annust ei tohi ületada.
Ärge katkestage ravi kohe pärast paranemise ilmnemist, vaid kasutage kauem, et ravitoime oleks
täielik.
Kui teil on tunne, et Preparation H toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või
apteekrile.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Käesoleva
ajani ei ole kõrvaltoimetest teatatud. Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti
või apteekriga.

5. Kuidas PREPARATION H säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Preparation H sisaldab
- Toimeained on pärmiseente ekstrakt ja haimaksaõli. Üks rektaalsuposiit sisaldab 23 mg
pärmiseente ekstrakti ja 69 mg haimaksaõli.
- Teised abiained on: tahke rasv, mikrokristalliline vaha, polüetüleenglükool-600 dilauraat,
kakaovõi, glütserool.

Kuidas Preparation H välja näeb ja pakendi sisu
Kollakas-valge suposiit.
PVC/polüetüleenist ribapakend pappkarbis.
Pakendis on 6, 12, 24 või 48 rektaalsuposiidi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja:

Müügiloa hoidja:
Pfizer Corporation Austria GmbH
Floridsdorfer Haupstr. 1
A-1210 Wien
Austria

Tootja:
Haupt Pharma Livron
1 rue Comte de Sinard
26250 Livron
Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

2
Pirita tee 20
10127 Tallinn
Tel. 6 405 328

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2013

3Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Preparation H, 23 mg/69 mg, rektaalsuposiidid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 rektaalsuposiit sisaldab 23 mg pärmiseente ekstrakti ja 69 mg haimaksaõli.

Abiained vt. lõik 6.1

3. Ravimvorm

Rektaalsuposiit.
Kollakas-valge suposiit.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Hemorroidide sümptomaatiline ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Manustamisviis: rektaalne.
Täiskasvanud: üks suposiit viia ümar ots eespool pärasoolde hommikul ja õhtul ning pärast igakordset
soole tühjendamist.
Eakad patsiendid: nagu täiskasvanutele.
Lapsed: pole soovitatav.
Ravi ei tohi katkestada kohe pärast paranemise ilmnemist, vaid seda tuleks jätkata, et ravitoime oleks
täielik.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hemorroidide püsimisel tuleb pöörduda arsti poole.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Preparation H rektaalsuposiide on aastaid kasutatud rasedatel naistel ilma, et neil oleks ilmnenud
kõrvaltoimeid või täheldatud kahjulikke toimeid lootele või vastsündinule.
Preparation H rektaalsuposiide võib kasutada imetamise ajal.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele


1
Pole asjakohane.

4.8. Kõrvaltoimed

Pole teada.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Hemorroidide vastased ained lokaalseks kasutamiseks, ATC-kood:
C05AX83

Preparation H rektaalsuposiit leevendab kiiresti hemorroidide poolt põhjustatud valu, sügelemist ja
ebamugavustunnet ning alandab põletiku tõttu tekkinud turset. Preparation H rektaalsuposiide võib
kasutada ka määrdeainena valuliku roojamise kergendamiseks.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Pole asjakohane.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Pole asjakohane.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tahke rasv, mikrokristalliline vaha, polüetüleenglükool-600 dilauraat, kakaovõi, glütserool.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC/polüetüleenist ribapakend pappkarbis.
Pakendis on 6, 12, 24 või 48 rektaalsuposiidi.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded hävitamiseks


2
Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Pfizer Corporation Austria GmbH
Floridsdorfer Haupstr. 1
A-1210 Wien
Austria

8. Müügiloa number

357901

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

17.08.2001/30.06.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud augustis 2011.

3