PRAVASTATIN ACCORD 10MG

Toimeained: pravastatiin

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 10mg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on PRAVASTATIN ACCORD 10MG ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON PRAVASTATIN ACCORD JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Pravastatin Accord kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse statiinideks (ehk HMG-CoA reduktaasi
inhibiitoriteks). See pidurdab kolesterooli tootmist maksas ja seeläbi langetab kolesterooli ja teiste
rasvade (triglütseriidid) taset teie kehas. Kui veres on liigsel hulgal kolesterooli, hakkab see kogunema
veresoonte seintele ja võivad tekkida ummistused. Seda nimetatakse veresoonte lupjumiseks ehk
ateroskleroosiks, mille tagajärjel võivad tekkida:
- valu rinnus (stenokardia), kui südame veresooned on osaliselt ummistunud;
- südameatakk (müokardiinfarkt), kui südame veresooned on täielikult ummistunud;
- insult (ajuveresoonte tüsistus), kui aju veresoon on täielikult ummistunud.

Seda ravimit kasutatakse kolmes olukorras:
Vere kolesterooli ja rasvade kõrge taseme raviks.
Pravastatin Accord’i kasutatakse nn halva kolesterooli kõrge taseme langetamiseks ja nn hea
kolesterooli taseme tõstmiseks veres, kui muutused dieedis ja kehaline koormus ei ole andnud piisavat
tulemust.

Südame ja veresoonkonna haiguste ennetamiseks
- kui teie veres on kõrge kolesterooli tase ja teil on riskitegureid, mis soodustavad nende haiguste
teket (kui te suitsetate, olete ülekaaluline, teil on kõrge veresuhkru tase või kõrge vererõhk, teie
füüsiline koormus on madal). Pravastatin Accord’i kasutatakse selleks, et vähendada teie riski
südame ja veresoonkonna haiguste tekkeks ning vähendada teie riski surra nendesse haigustesse.

- kui teil on juba olnud südameinfarkt või teil on ebastabiilne stenokardia (valu rinnus) ja teie
kolesterooli tase on normis, vähendab Pravastatin Accord teie riski korduva südame- või
ajuinfarkti tekkeks tulevikus.

Pärast elundisiirdamist:
Kui teile siirdatakse mõni elund ja te võtate ravimit, mis aitab ennetada organismi äratõukereaktsiooni
siirdatud elundi suhtes, vähendab Pravastatin Accord suurenenud lipiidide taset.


2. Mida on vaja teada enne PRAVASTATIN ACCORD 10MG võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE PRAVASTATIN ACCORD'I VÕTMIST

Ärge võtke Pravastatin Accord'i
- kui teil on mõni maksahaigus (äge maksahaigus);
- kui te olete ülitundlik (allergiline) pravastatiinnaatriumi või Pravastatin Accord’i mõne
koostisosa suhtes (vt lõik „Lisainfo“);
- kui te olete rase, proovite rasestuda või toidate last rinnaga (vt lõik „Rasedus ja imetamine“);
- kui mitmete vereanalüüside tulemustest on järeldunud, et teie maksafunktsioon ei ole korras
(maksaensüümide aktiivsuse tõus veres).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Pravastatin Accord
Öelge oma arstile, kui teil on kunagi olnud:
- neeruhaigus;
- kilpnäärme alatalitlus (hüpotüreoidism);
- minevikus
maksahaigus;
- probleeme alkoholiga (joote regulaarselt suurtes kogustes alkoholi);
- teil või mõnel teie veresugulasel on pärilik lihashaigus;
- lihaseid mõjutavaid kõrvaltoimeid teiste kolesterooli taset langetavate ravimite nagu statiinide
või fibraatide kasutamisel.

Kui teil on olnud mõni nimetatud probleemidest, teeb arst teile vereanalüüse enne kui alustate ravi
Pravastatin Accord’iga ja võib-olla ka ravi ajal, et hinnata riski lihastega seotud kõrvaltoimete tekkeks.
Te võite samuti vajada vereanalüüsi tegemist, kui olete üle 70 aasta vana. Kui teil tekib ravi jooksul
selge põhjuseta krampe või lihasvalusid, rääkige sellest otsekohe oma arstile.

Selle ravimi võtmise ajal jälgib teie arst teid hoolikalt, kui teil on suhkurtõbi või risk suhkurtõve
tekkeks. Teil võib olla risk suhkurtõve tekkeks, kui suhkru- ja rasvasisaldus teie veres on kõrge, olete
ülekaaluline ning teil on kõrge vererõhk.

Kontrollige enne Pravastatin Accord’i võtmist koos oma arsti või apteekriga:
- kas teil on kunagi olnud raske hingamispuudulikkus.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Kui te saate juba ravi mõnega järgmistest ravimitest, rääkige oma arstiga enne kui alustate Pravastatin
Accord’i võtmist, kuna sellise kombinatsiooni tulemuseks võib olla suurenenud risk lihaseprobleemide
tekkeks.
- kolesteroolisisaldust langetavad ravimid, mida nimetatakse fibraatideks (nt gemfibrosiil,
fenofibraat) või nikotiinhape;
- immuunsust pärssiv ravim tsüklosporiin;
- antibiootikumid nagu erütromütsiin või klaritromütsiin bakterite poolt põhjustatud
infektsioonide raviks;
- mõni muu ravim, mis langetab kolesterooli taset teie veres (nikotiinhape);
- resiini tüüpi lipiidide sisaldust vähendavad ravimid nagu kolestüramiin või kolestipool;
Pravastatin Accord’i tuleb võtta vähemalt üks tund enne või neli tundi pärast resiini
manustamist. Seda põhjusel, et resiinid võivad mõjutada Pravastatin Accord’i imendumist, kui
kahte ravimit võetakse liiga väikese ajavahemiku järel.
- varfariin ja teised suukaudsed antikoagulandid (ained, mis aitavad verd vedeldada);
- tsütokroom
P450
vahendusel
metaboliseeruvad ravimid (diltiaseem, verapamiil, itrakonasool,
ketokonasool, proteaasi inhibiitorid ja CYP2C9 inhibiitorid nagu flukonasool).

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Pravastatin Accord’i võtmine koos toidu ja joogiga
- Toit ja jook ei mõjuta teie ravi Pravastatin Accord’iga.
- Küsige oma arstilt nõu enne greibimahla tarbimist koos Pravastatin Accord’iga.
- Te peaksite alati hoidma oma alkoholitarbimise minimaalsel tasemel. Kui te soovite teada, kui
palju alkoholi te võite juua selle ravimi võtmise ajal, konsulteerige sel teemal oma arstiga.

Rasedus ja imetamine
Ärge võtke Pravastatin Accord’i, kui olete rase, püüate rasestuda või arvate, et olete rasestunud, kuna
ohutus rasedatele pole tõestatud. Kui te rasestute Pravastatin Accord'i kasutamise ajal, lõpetage
otsekohe ravimi võtmine ja pöörduge oma arsti poole.
Väike kogus Pravastatin Accord'i toimeainet eritub rinnapiima. Seetõttu te ei tohi võtta Pravastatin
Accord'i rinnaga toitmise ajal.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
- Pravastatin Accord ei mõjuta tavaliselt teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet, kuid
kui teil on pearinglus, peate esmalt veenduma, et suudate autot juhtida või masinaid käsitleda.

Oluline teave mõningate Pravastatin Accord'i koostisainete suhtes
See ravim sisaldab laktoosi.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid (näiteks laktoosi), peate te enne ravimi
kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas PRAVASTATIN ACCORD 10MG võtta

KUIDAS PRAVASTATIN ACCORD'I VÕTTA

Võtke Pravastatin Accord'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Pravastatin Accord'i võib võtta koos toiduga või ilma. Neelake õige arv tablette koos klaasitäie
veega.
- Pravastatin Accord'i võtmist tuleb jätkata nii kaua, kui teie arst on seda soovitanud. See on
erinevate inimeste puhul erinev ning teie arst kohandab tablettide arvu ja tugevust teile sobivalt.

Annustamisjuhised noorukitele (14…18-aastased) ja täiskasvanutele
- Vere kolesterooli ja rasvade kõrge taseme raviks: tavaline Pravastatin Accord'i annus on
10…40 mg üks kord ööpäevas, eelistatult õhtul.

- Südame ja veresoonkonna haiguste ennetamiseks: tavaline annus on 40 mg üks kord ööpäevas,
eelistatult õhtul.

Pravastatiini maksimaalset ööpäevast annust 40 mg ei tohi ületada. Arst ütleb teile, milline annus on
teile sobiv.

Annustamisjuhised lastele (8…13-aastased)
Tavaline annus on 10…20 mg üks kord päevas.

Pärast elundisiirdamist
Teie arst võib teile määrata algannuse 20 mg ööpäevas. Arst võib teie annust suurendada kuni
40 mg-ni.
Kui te võtate ka ravimit, mis pärsib teie organismi immuunsüsteemi (tsüklosporiin), võib arst teile
määrata algannuse 20 mg üks kord ööpäevas. Arst võib teie annust suurendada kuni 40 mg-ni.
Kui teil on neeruhaigus või raske maksahaigus, võib teie arst teile määrata Pravastatin Accord’i
väiksema annuse.
Kui teil on tunne, et Pravastatin Accord’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Ravi kestus
Teie arst otsustab, kui kaua kestab teie ravi Pravastatin Accord’iga. Seda ravimit peab võtma väga
regulaarselt ja nii kaua, kui arst on seda soovitanud, isegi kui seda on vaja teha väga pika aja jooksul.
Ärge lõpetage ravi iseseisvalt.

Kui te võtate Pravastatin Accord’i rohkem kui ette nähtud
Kui võtsite tablette rohkem kui vaja või võttis neid ekslikult keegi teine, tuleb sobiva abi saamiseks
pöörduda lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke kaasa allesjäänud tabletid või pakend,
et hõlbustada identifitseerimist.

Kui te unustate Pravastatin Accord’i võtta
Kui teil jäi annus võtmata, võtke lihtsalt järgmine annus nii nagu oleksite pidanud.
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus nagu
tavaliselt ja jätkake ravikuuri.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Pravastatin Accord põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (> 1/1000, < 1/100):
Pearinglus
Peavalu
Unehäired
Insomnia (unetus)
Nägemishäired (hägune või
Düspepsia (seedehäired) /
topeltnägemine)
kõrvetised
Kõhuvalu
Iiveldus (oksendamistung) /
Kõhukinnisus
oksendamine
Kõhulahtisus
Puhitus
Nahareaktsioonid, nagu
sügelus ja lööve
Juuste ja peanaha probleemid
Urineerimishäired (valu, öine
Seksuaalfunktsiooni häired
(kaasa arvatud juuste
sage urineerimine)

väljalangemine)
Nõrkus (väsimus)Väga harva esinevad kõrvaltoimed (< 1/10 000):
- Ülitundlikkusreaktsioonid (angioneurootiline turse, anafülaksia), nagu tõsised allergilised
reaktsioonid näo, keele ja hingetoru tursega, mis võivad põhjustada suuri raskusi hingamisel.
See on väga harva esinev reaktsioon, mis võib olla väga tõsine. Selle esinemisel tuleb
viivitamatult otsida arstiabi.
- Võivad tekkida probleemid puutetundlikkusega (põletav / torkiv tunne või tuimus või surin
(paresteesia)), mis võib olla närvilõpmete kahjustuse märgiks (perifeerne polüneuropaatia).
- Harva on patsientidel tekkinud lihaste kõhetumine või põletik, mis on väga harva
progresseerunud raskeks, potentsiaalselt eluohtlikuks seisundiks (seda nimetatakse
rabdomüolüüsiks). Äge neerupuudulikkus sekundaarselt müoglobinuuriale (müoglobiini
esinemine uriinis), müosiit (lihasepõletik), müopaatia (lihasehaigus), polümüosiit (krooniline
lihaste põletik) võivad olla seotud rabdomüolüüsiga. Kui Teil on lihaste nõrkus, tundlikkus või
valu ja eriti juhul kui Te samaaegselt tunnete ennast halvasti või Teil on palavik, lõpetage
Pravastatin Accord’i võtmine ja teatage sellest viivitamata oma arstile.
- Pankreatiit (kõhunäärme põletik).
- Krooniline põletikuline autoimmuunhaigus (haigus, mis esineb, kui kudesid ründab organismi
enda immuunsüsteem), teatud liiki kroonilised nahakahjustused (luupusetaoline sündroom).
- Naha, kudede ja kehavedelike kollaseks muutumine (kollatõbi).
- Hepatiit (maksapõletik), äge maksakahjustus.
- Kõõlusekahjustused, mille tagajärjeks võib olla rebend.
- Transaminaaside (vere normaalsesse koostisse kuuluvad ensüümid) taseme tõus, mis võib
viidata maksaprobleemidele. Teie arst soovib võib-olla perioodiliselt teha vereanalüüse selle
kontrollimiseks.

:
- Õudusunenäod
- Mälu kaotus
- Depressioon
- Hingamisprobleemid, sealhulgas püsiv köha ja/või hingeldus või palavik.

Suhkurtõbi. See on tõenäolisem, kui suhkru- ja rasvasisaldus teie veres on kõrge, te olete ülekaaluline
ning teil on kõrge vererõhk. Teie arst jälgib teid selle ravimi võtmise ajal.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas PRAVASTATIN ACCORD 10MG säilitada

KUIDAS PRAVASTATIN ACCORD'I SÄILITADA

- Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.
- Ärge kasutage Pravastatin Accord'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
- Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pravastatin Accord sisaldab
- Toimeaine on pravastatiinnaatrium. Üks Pravastatin Accord'i tablett sisaldab 10 mg, 20 mg või
40 mg pravastatiinnaatriumi.
- Abiained
on
microcelac, laktoosmonohüdraat, povidoon, naatriumkroskarmelloos,
magneesiumstearaat, kerge magneesiumoksiid ja kollane raudoksiid (E 172).

Kuidas Pravastatin Accord välja näeb ja pakendi sisu
Pravastatin Accord 10 mg tabletid on kollast värvi, ümardatud ristküliku kujulised, kaksikkumerad
katteta tabletid, mille ühel küljel on pressitud kirje “PDT” ja teisel küljel “10”.
Pravastatin Accord 20 mg tabletid on kollast värvi, ümardatud ristküliku kujulised, kaksikkumerad
katteta tabletid, mille ühel küljel on pressitud kirje “PDT” ja teisel küljel “20”.
Pravastatin Accord 40 mg tabletid on kollast värvi, ümardatud ristküliku kujulised, kaksikkumerad
katteta tabletid, mille ühel küljel on pressitud kirje “PDT” ja teisel küljel “40”.
Pravastatin Accord’i tabletid on pakendatud blistritesse ning igas pakendis on 10, 14, 20, 28, 30, 50,
56, 60, 98 või 100 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Accord Healthcare Limited
Sage House
319, Pinner Road
North Harrow
Middlesex HA1 4HF
Ühendkuningriik.

Tootjad:
Accord Healthcare Limited
Sage House
319, Pinner Road
North Harrow
Middlesex HA1 4HF
Ühendkuningriik.


Laboratorios Cinfa, S.A.
Olaz-Chipi, 10 Polígono Industrial Areta
31620 HUARTE-PAMPLONA
Navarra ESPAÑA

Galenicum Health, S.L.
Avda. Diagonal 123, 11ª planta 08005 (Barcelona)
ESPAÑA

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Pravastatin Accord 10 mg, tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

KVALITATIIVNE
JA
KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga tablett sisaldab 10 mg pravastatiinnaatriumi.
INN. Pravastatinum

Abiaine: Laktoosmonohüdraat 71,65 mg.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.

Kollast värvi, ümardatud ristküliku kujulised, kaksikkumerad katteta tabletid, mille ühel küljel on
pressitud kirje “PDT” ja teisel küljel "10".

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Hüperkolesteroleemia
Primaarse hüperkolesteroleemia või segatüüpi düslipideemia ravi täiendavalt dieedile, kui dieedi
muutused ja teised mittefarmakoloogilised meetmed (nt kehaline koormus, kehakaalu vähendamine) ei
ole andnud soovitud tulemust.

Primaarne preventsioon
Kardiovaskulaarse suremuse ja haigestumuse vähendamine täiendavalt dieedile patsientidel, kellel on
mõõdukas või raske hüperkolesteroleemia ja esimese kardiovaskulaarse sündmuse kõrge risk (vt lõik
5.1).

Sekundaarne preventsioon
Kardiovaskulaarse suremuse ja haigestumuse vähendamine müokardiinfarkti või ebastabiilse
stenokardia anamneesiga patsientidel, kellel on kolesteroolisisaldus veres normaalne või suurenenud,
täiendavalt muude riskifaktorite korrigeerimisele (vt lõik 5.1).

Transplantatsioonijärgselt
Transplantatsioonijärgse hüperlipideemia vähendamine patsientidel, kes saavad immunosupressiivset
ravi pärast organtransplantatsiooni (vt lõigud 4.2, 4.5 ja 5.1).

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Enne ravi alustamist pravastatiiniga tuleb välistada hüperkolesteroleemia sekundaarsed põhjused ning
patsient tuleb viia tavapärasele lipiidide sisaldust langetavale dieedile, mis peab jätkuma paralleelselt
raviga.

Pravastatiinnaatrium tuleb manustada suukaudselt üks kord ööpäevas, eelistatult õhtul, kas koos
toiduga või ilma.

Hüperkolesteroleemia: Soovitatav annus on 10…40 mg üks kord ööpäevas. Ravivastus ilmneb ühe
nädala jooksul ning manustatud annuse täielik toime saabub nelja nädala jooksul. Seega tuleb lipiidide
taset regulaarset mõõta ning annust vastavalt kohandada. Maksimaalne ööpäevane annus on 40 mg.

Kardiovaskulaarne preventsioon: Kõigis haigestumuse ja suremuse ennetamise uuringutes on olnud
ainsaks uuritud alg- ja säilitusannuseks 40 mg ööpäevas.

Transplantatsioonijärgne: Pärast organtransplantatsiooni on immunosupressante saavatel patsientidel
soovitatavaks algannuseks 20 mg ööpäevas (vt lõik 4.5). Olenevalt lipiidide tasemest võib
meditsiinilise jälgimise tingimustes suurendada ööpäevast annust kuni 40 mg-ni (vt lõik 4.5).

Lapsed ja noorukid (8…18-aastased) heterosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga: Lastele
vanuses 8…13 aastat on soovitatav annus 10…20 mg üks kord päevas, kuna suuremat annust kui
20 mg ei ole sellel populatsioonil uuritud. Noorukitele vanuses 14…18 aastat on soovitatav annus
10…40 mg üks kord päevas (fertiilses eas tütarlapsed vt lõik 4.6, uuringu tulemused vt lõik 5.1).

Eakad patsiendid: Annuse kohandamine ei ole vajalik, kui puuduvad soodustavad riskifaktorid (vt
lõik 4.4).

Neeru- või maksakahjustus: Mõõduka või raske neerukahjustuse või olulise maksakahjustusega
patsientidel on soovitatavaks algannuseks 10 mg ööpäevas. Annust tuleb kohandada vastavalt lipiidide
tasemele ning meditsiinilise järelevalve all.

Kaasuv ravi: Pravastatiinnaatriumi lipiidide taset vähendavat toimet üldkolesteroolile LDL-kolesteroolile soodustab samaaegne sapphappeid siduvate vaikude (nt kolestüramiini või
kolestipooli) kasutamine. Pravastatiinnaatriumit tuleb manustada kas üks tund enne või vähemalt neli
tundi pärast vaigu manustamist (vt lõik 4.5).

Patsientidel, kes saavad tsüklosporiinravi kas koos teiste immunosupressantidega või monoteraapiana,
tuleb samaaegset pravastatiinravi alustada annusega 20 mg üks kord ööpäevas ning tiitrimist
ööpäevase annuseni 40 mg peab teostama ettevaatusega (vt lõik 4.5).

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Akuutne maksahaigus või ebaselge etioloogiaga seerumi transaminaaside püsiv kolmekordne tõus
normi ülemisest piirist (ULN) (vt lõik 4.4).

Rasedus ja imetamine (vt lõik 4.6).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Pravastatiini ei ole uuritud homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga patsientidel. Ravi ei
ole soovitatav juhul, kui hüperkolesteroleemia on tingitud kõrgenenud HDL-kolesterooli tasemest.

Nii nagu teiste HMG-CoA reduktaasi inhibiitoritega, ei soovitata ka pravastatiini kasutada
kombinatsioonis fibraatidega.

Enne ravi alustamist puberteedieelses eas lastel tuleb arstil hoolikalt kaaluda ravi kasu/kahju riski.

Maksahäired: Nii nagu teiste lipiide vähendavate ravimitega, on ka pravastatiini puhul täheldatud
maksatransaminaaside taseme mõõdukat tõusu. Enamikul juhtudel on maksatranasminaaside taseme
algväärtus taastunud ilma ravi katkestamiseta. Transaminaaside kõrgenenud tasemega patsientidele
tuleb erilist tähelepanu pöörata, ning kui alaniinaminotransferaasi (ALT) ja aspartaataminotransferaasi
(AST) tasemed püsivalt ületavad normi kolmekordselt, tuleb ravi katkestada.

Maksahaiguse või alkoholi liigtarvitamise anamneesiga patsientidel tuleb pravastatiini kasutada
ettevaatusega.

Lihaste häired: Nii nagu teiste HMG-CoA reduktaasi inhibiitoritega (statiinidega), on ka
pravastatiinravi ajal esinenud lihasvalu, müopaatiat ja väga harva rabdomüolüüsi. Igal statiinravi
saaval patsiendil, kel esinevad ebaselge põhjusega lihassümptomid - nt valu või tundlikkus,
lihasnõrkus või -krambid - tuleb arvestada müopaatia võimalust. Sellistel juhtudel tuleb mõõta
kreatiinkinaasi (KK) taset (vt allpool). Juhul kui KK tase ületab normi ülemist piiri rohkem kui
5-kordselt või esinevad rasked kliinilised sümptomid, tuleb statiinravi ajutiselt katkestada. Väga harva
(ligikaudu 1 juhtum 100 000 patsiendiaasta kohta) esineb rabdomüolüüs, kas koos sekundaarse
neerupuudulikkusega või ilma. Rabdomüolüüs on äge, potentsiaalselt surmaga lõppev vöötlihaste
haigus, mis võib tekkida suvalisel ajal ravi kestel ning mida iseloomustab ulatuslik lihaste kahjustus ja
KK taseme suur tõus (tavaliselt üle 30…40-kordse normi), mis põhjustab müoglobinuuriat.

Statiinidega kaasnev müopaatia oht on ekspositsioonist sõltuv ning võib seega erinevate ravimite
korral varieeruda (olenevalt lipofiilsusest ja farmakokineetilistest erinevustest), sõltuvalt nende
annusest ja ravim koostoime potentsiaalist.

Ehkki statiinide ordineerimisele ei ole lihastega seotud vastunäidustusi, võivad teatud soodustavad
faktorid suurendada toksilisuse ohtu, mistõttu tuleks hoolikalt hinnata kasu/riski suhet ning teostada
spetsiaalne kliiniline monitooring. Sellistel patsientidel on näidustatud KK taseme mõõtmine enne
statiinravi alustamist.

Lihashäirete ohtu ja raskusastet statiinravi ajal suurendab koostoimivate ravimite samaaegne
manustamine. Fibraatide monoteraapiaga kaasneb vahel müopaatia. Statiinide ja fibraatide
kombinatsioone tuleb tavaliselt vältida. Statiinide ja nikotiinhappe kombinatsiooni tuleb kasutada
ettevaatusega. Müopaatia esinemissageduse tõusu on täheldatud ka teiste statiinide ja tsütokroom
P450 metabolismi inhibiitorite samaaegsel kasutamisel. Seda võivad põhjustada
farmakokineetilised koostoimed, mida pravastatiini puhul ei ole uuritud (vt lõik 4.5). Statiinraviga
kaasnevad lihassümptomid taanduvad tavaliselt pärast ravi lõpetamist.

Kreatiinkinaasi taseme mõõtmine ja tõlgendamine
Statiinravi saavatel sümptomivabadel patsientidel ei soovitata tavaliselt rutiinset kreatiinkinaasi (KK)
või teiste lihasensüümide taseme mõõtmist. Ometi soovitatakse KK taseme mõõtmist enne statiinravi
algust spetsiaalsete soodustavate faktoritega patsientide puhul ning neil, kel tekivad lihassümptomid
statiinravi käigus, nagu allpool kirjeldatud. Kui KK tase on enne ravi oluliselt kõrgem (üle 5-kordse
ülemise normväärtuse), tuleb seda tulemuse kinnitamiseks 5…7 päeva pärast uuesti mõõta. KK taseme
mõõtmisel tuleb saadud näitu hinnata teiste potentsiaalsete ajutist lihaskahjustust põhjustavate
faktorite, nt füüsilise pingutuse või lihastrauma kontekstis.

Enne ravi alustamist: Patsiendid, kel esinevad soodustavad faktorid nagu neerupuudulikkus,
hüpotüreoidism, anamneesis statiini või fibraadiga seotud lihastoksilisus, pärilik lihashaigus
perekonnaanamneesis või alkoholi kuritarvitamine, vajavad suuremat tähelepanu.
Neil juhtudel tuleb enne ravi alustamist määrata KK tase. Ka üle 70-aastastel inimestel, eriti teiste
soodustavate faktorite olemasolul, tuleb enne ravi alustamist arvestada KK taseme mõõtmise
vajadusega. Kui KK tase on enne ravi oluliselt kõrgem (üle 5-kordse ülemise normväärtuse), ei tohi
ravi alustada ning 5…7 päeva pärast tuleb uus mõõtmine teostada. Ravieelsest KK tasemest võib kasu
olla ka võrdlusparameetrina statiinravi käigus hilisema võimaliku taseme tõusu hindamiseks.

Ravi ajal: Patsientidel tuleb soovitada koheselt teatada põhjendamatust lihasvalulikkusest, -hellusest, -
nõrkusest või -krampidest. Neil juhtudel tuleb mõõta KK taset. Märkimisväärselt kõrgema (üle
5-kordse ülemise normväärtuse) KK taseme avastamisel tuleb statiinravi lõpetada. Ravi lõpetamise
vajadust tuleb kaaluda ka sellisel juhul, kui lihassümptomid on rasked ja põhjustavad igapäevast
ebamugavust, isegi kui KK tase ei tõuse üle 5-kordse ülemise normväärtuse. Kui sümptomid vaibuvad
ja KK tase normaliseerub, võib kaaluda statiinravi jätkamist madalaima annusega ja hoolika jälgimise
tingimustes. Kui sellisel patsiendil kahtlustatakse pärilikku lihashaigust, siis statiinravi taasalustamist
ei soovitata.

Interstitsiaalne kopsuhaigus
On teatatud erandlikest interstitsiaalse kopsuhaiguse juhtudest seoses mõnede statiinidega, eriti
pikaajalise ravi korral (vt lõik 4.8). Võimalike tekkivate ilmingute hulka kuuluvad düspnoe,
mitteproduktiivne köha ja üldise tervise halvenemine (väsimus, kehakaalu kaotus ja palavik). Kui on
kahtlus, et patsiendil on tekkinud interstitsiaalne kopsuhaigus, tuleb statiinravi katkestada.

Suhkurtõbi
On andmeid, et statiinide klassi kuuluvad ained suurendavad vere glükoosisisaldust ja mõnedel
patsientidel, kellel on suur risk suhkurtõve tekkeks, võib nende ravimite kasutamine põhjustada
hüperglükeemilist taset, mille korral on vajalik alustada diabeedi ravi. Statiinraviga kaasnev
vaskulaarse riski vähenemine kaalub siiski selle riski üles, mistõttu see ei ole statiinravi lõpetamise
põhjuseks. Riskigruppi kuuluvaid patsiente (paastuglükoos 5,6…6,9 mmol/l, KMI > 30 kg/m2,
triglütseriidide taseme tõus, hüpertensioon) tuleb jälgida nii kliiniliselt kui ka biokeemiliselt vastavalt
riiklikele juhistele.

Laktoos: See ravim sisaldab laktoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus,
laktaasipuudulikkus või glükoosi-galaktoosi imendumishäire, ei tohiks seda ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Fibraadid
Fibraatide monoteraapiat on vahel seostatud müopaatia tekkega. Fibraatide samaaegsel kasutamisel
teiste statiinidega on täheldatud lihastega seotud kõrvaltoimete, sh rabdomüolüüsi suurenenud ohtu.
Neid kõrvaltoimeid ei saa ka pravastatiini puhul välistada, mistõttu tuleb tavaliselt vältida pravastatiini
ja fibraatide (nt gemfibrosiili, fenofibraadi) kombinatsiooni (vt lõik 4.4). Kui sellise kombinatsiooni
kasutamist vajalikuks peetakse, peavad sellist ravi saavad patsiendid olema hoolika kliinilise ja KK
taseme jälgimise all.

Kolestüramiin/kolestipool
Samaaegsel manustamisel vähenes pravastatiini biosaadavus 40 kuni 50%. Kliiniliselt olulist
biosaadavuse või ravitoime vähenemist ei täheldatud, kui pravastatiini manustati 1 tund enne või
4 tundi pärast kolestüramiini või 1 tund enne kolestipooli (vt lõik 4.2).

Tsüklosporiin
Tsüklosporiini manustamine samaaegselt pravastatiiniga põhjustab pravastatiini ekspositsiooni
ligikaudu 4-kordset suurenemist. Mõnel patsiendil võib pravastatiini ekspositsiooni tõus olla veelgi
suurem. Seda kombinatsiooni saavatel patsientidel soovitatakse rakendada kliinilist ja biokeemilist
jälgimist (vt lõik 4.2).

Varfariin ja teised suukaudsed antikoagulandid
Pärast varfariini manustamist ei muutunud pravastatiini biosaadavuse näitajad tasakaalu
kontsentratsioonidel. Nende kahe preparaadi korduv manustamine ei tekitanud muutust varfariini
hüübimisvastases toimes.

Tsütokroom P450 vahendusel metaboliseeruvad ravimid
Pravastatiin ei metaboliseeru kliiniliselt olulisel määral tsütokroom P450 süsteemi poolt. Seepärast
võib tsütokroom P450 ensüümsüsteemi abil metaboliseeruvaid või seda süsteemi pärssivaid ravimeid
kasutada koos pravastatiiniga, ilma et sellega kaasneks pravastatiini taseme oluline muutus plasmas,
nagu on tuvastatud teiste statiinide korral. Olulise farmakokineetilise koostoime puudumist
pravastatiiniga on spetsiaalselt tõestatud mitme aine, eriti CYP3A4 substraatide/inhibiitorite, nt
diltiaseem, verapamiil, itrakonasool, ketokonasool, proteaasi inhibiitorid, greibimahl ja CYP2C9
inhibiitorite (nt flukonasool) puhul.

Kahest pravastatiini ja erütromütsiini koostoime uuringust ühes täheldati statistiliselt olulist
pravastatiini AUC ja Cmax suurenemist, vastavalt 70% ja 121%. Samasuguses uuringus
klaritromütsiiniga täheldati statistiliselt olulist suurenemist AUC (110%) ja Cmax (127%) osas. Ehkki
need muutused olid väikesed, tuleb pravastatiini kombineerimisel erütromütsiini või klaritromütsiiniga
olla ettevaatlik.

Muud ravimid
Koostoime uuringutes ei täheldatud statistiliselt olulisi pravastatiini biosaadavuse muutusi, kui
samaaegselt manustati atsetüülsalitsüülhapet, antatsiide (üks tund enne pravastatiini), nikotiinhapet või
probukooli.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Pravastatiin on vastunäidustatud raseduse ajal ja fertiilses eas naistele võib seda manustada vaid siis,
kui võimalus viljastumiseks on ebatõenäoline ja patsienti on informeeritud võimalikest ohtudest.
Eriline ettevaatus on vajalik rasestumise potentsiaaliga noorukite suhtes tagamaks, et nad võimalikust
ohust pravastatiini kasutamisel raseduse ajal hästi aru saaksid. Kui patsient soovib rasestuda või
rasestub, tuleb sellest koheselt informeerida arsti ja võimaliku loodet kahjustava toime tõttu lõpetada
ravi pravastatiiniga.

Imetamine
Väike kogus pravastatiini eritub inimese rinnapiima, seetõttu on ravi ajal pravastatiiniga rinnaga
toitmine vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Pravastatiin ei oma või omab kerget toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Siiski tuleb
autojuhtimise ja masinate käsitsemise ajal arvesse võtta, et ravi ajal võib esineda pearinglust ja
nägemishäireid.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete esinemissagedused on liigitatud järgnevalt: väga sage (>1/10); sage (>1/100, <1/10);
aeg-ajalt (>1/1000, <1/100); harv (>1/10 000, <1/1000); väga harv (<1/10 000). Igas esinemissageduse
grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Kliinilised uuringud
Pravastatiini 40 mg annuseid on uuritud seitsmes randomiseeritud topeltpimedas platseebo-kontrolliga
uuringus, mis hõlmasid üle 21 000 patsiendi, keda raviti pravastatiini (N = 10 764) või platseeboga
(N = 10 719), mis vastab pravastatiinravi rohkem kui 47 000 patsiendiaastale. Rohkem kui 19 000
patsienti jälgiti keskmiselt 4,8…5,9 aasta jooksul.

Täheldati järgnevaid kõrvaltoimeid. Ükski neist ei esinenud pravastatiini rühmas rohkem kui 0,3%
sagedamini kui platseebo rühmas.

Närvisüsteemi häired
Aeg-ajalt: pearinglus, peavalu, unehäired, unetus.

Silma kahjustused
Aeg-ajalt: nägemishäired (sh hägune nägemine, diploopia).

Seedetrakti häired
Aeg-ajalt: düspepsia/kõrvetised, kõhuvalu, iiveldus/oksendamine, kõhukinnisus, kõhulahtisus,
meteorism.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt: sügelus, lööve, urtikaaria, peanaha/juuste häired (sh alopeetsia).

Neerude ja kuseteede häired
Aeg-ajalt: urineerimishäired (sh düsuuria, sage urineerimine, öine urineerimine).

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Aeg-ajalt: seksuaalfunktsiooni häire.

Üldised häired
Aeg-ajalt: väsimus.

Erilist kliinilist huvi pakkuvad juhtumid:

Vöötlihased: Kliinilistes uuringutes on registreeritud toimeid vöötlihastele, nt vöötlihaste valu, sh
liigesvalu, lihaskrampe, lihasvalu, lihasnõrkust ja KK taseme tõusu. Müalgia (1,4% pravastatiiniga vs
1,4% platseeboga), lihasnõrkuse (0,1% pravastatiiniga vs < 0,1% platseeboga) ja KK taseme tõusu
esinemissagedus üle 3-kordse normi ja üle 10-kordse normi CARE, WOSCOP ja LIPID uuringutes oli
samasugune nagu platseebo korral (vastavalt 1,6% pravastatiiniga vs 1,6% platseeboga ja 1,0%
pravastatiiniga vs 1,0% platseeboga) (vt lõik 4.4).

Toimed maksale: On teateid transaminaaside aktiivsuse tõusust seerumis. Kolmes pikaajalises,
platseebokontrolliga kliinilises uuringus - CARE, WOSCOP ja LIPID - esinesid mõlemas ravirühmas
ALAT ja ASAT märkimisväärsed kõrvalekalded (>3 x normväärtuse) ühesuguse sagedusega (≤ 1,2%).

Turuletulekujärgselt
Lisaks ülalnimetatutele on seoses pravastatiiniga turuletulekujärgselt registreeritud järgmisi
kõrvaltoimeid:

Närvisüsteemi häired
Väga harv: perifeerne polüneuropaatia, eriti pikaajalisel kasutamisel, paresteesiad

Immuunsüsteemi häired
Väga harv: ülitundlikkusreaktsioonid, nt. anafülaksia, angioödeem, erütematoosluupuse-taoline
sündroom

Seedetrakti häired
Väga harv: pankreatiit

Maksa ja sapiteede häired
Väga harv: ikterus, hepatiit, fulminantne maksanekroos

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Väga harv: rabdomüolüüs, millega võib kaasneda müoglobinuuriast tingitud äge neerupuudulikkus,
müopaatia (vt lõik 4.4) müosiit, polümüosiit

Üksikjuhtudel kõõlusekahjustused, mille komplikatsiooniks võib vahel olla ruptuur.

Ravimiklassile iseloomulikud toimed
- õudusunenäod
- mälukaotus
- depressioon
- erandjuhtudel
interstitsiaalne kopsuhaigus, eriti pikaajalisel ravil (vt lõik 4.4)
- suhkurtõbi: esinemissagedus sõltub riskitegurite olemasolust või puudumisest (paastuglükoos
veres ≥ 5,6 mmol/l, KMI > 30 kg/m2, triglütseriidide taseme tõus, hüpertensioon).

4.9. Üleannustamine

Pravastatiini üleannustamisega on siiani väga vähe kogemusi. Üleannustamise korral spetsiifiline ravi
puudub. Üleannustamise korral on ravi sümptomaatiline ja vastavalt vajadusele kasutatakse toetavaid
meetmeid.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Lipiidisisaldust muutvad ained; HMG CoA reduktaasi inhibiitorid.
ATC-kood: C10AA03

Toimemehhanism
Pravastatiin inhibeerib konkureerivalt 3-hüdroksü-3-metüülglutarüül-koensüüm-A (HMG CoA)
reduktaasi, mis on kolesterooli biosünteesi varajast ja kiirust limiteerivat staadiumi katalüüsiv ensüüm,
ning avaldab lipiidide taset alandavat toimet kahel viisil. Esiteks, seoses HMG-CoA reduktaasi
pöörduva ja spetsiifiliselt konkureeriva inhibeerimisega vähendab see tagasihoidlikul määral
rakusisese kolesterooli sünteesi. Selle tulemuseks on LDL-retseptorite arvu suurenemine rakupindadel
ja veres ringleva LDL-kolesterooli katabolismi ja kliirensi kiirenemine retseptorite abil.

Teiseks inhibeerib pravastatiin LDL produktsiooni seeläbi, et pärsib LDL-kolesterooli prekursori
VLDL-kolesterooli sünteesi maksas.

Nii tervetel kui hüperkolesteroleemiaga patsientidel vähendab naatriumpravastatiin järgmiste lipiidide
väärtusi: üldkolesterool, LDL-kolesterool, apolipoproteiin B, VLDL-kolesterool ja triglütseriidid.
Samas HDL-kolesterooli ja apolipoproteiin A sisaldus tõuseb.

Kliiniline toime

Primaarne preventsioon
"West of Scotland Coronary Prevention Study (WOSCOPS)" oli randomiseeritud, topelt-pime,
platseebokontrolliga uuring, mis hõlmas 6595 meespatsienti vanuses 45…64 aastat, kellel esines
mõõdukas või raske hüperkolesteroleemia (LDL-C: 155…232 mg/dl [4,0…6,0 mmol/l]) ja kelle
anamneesis ei olnud müokardiinfarkti. Uuringu käigus said patsiendid keskmiselt 4,8 aasta jooksul
lisaks dieedile kas 40 mg pravastatiini ööpäevas või platseebot. Pravastatiiniga ravitud patsientidega
saadi järgmised tulemused:

- kardiaalse suremuse ja mitteletaalse müokardiinfarkti riski vähenemine (suhtelise riski
vähenemine RRR oli 31%; p = 0,0001, kusjuures platseebo rühmas oli absoluutne risk 7,9% ja
pravastatiini puhul 5,5%); kumulatiivselt ilmnesid toimed kardiovaskulaarsetele atakkidele juba
6 kuud pärast ravi algust;

- kardiovaskulaarsest atakist tingitud surmade üldarvu vähenemine (RRR 32%; p = 0,03);

- võttes arvesse riskifaktoreid, täheldati pravastatiiniga ravitud patsientidel ka 24%-list RRR’i
(p = 0,039) üldsuremuse osas;

- müokardi revaskularisatsiooni (pärgarteri šunteerimine või koronaarangioplastika) ja
koronaarangiograafia teostamise vajaduse suhtelise riski vähenemine vastavalt 37% (p = 0,009)
ja 31% (p = 0,007) võrra.

Ravist saadav kasu ülalesitatud kriteeriumidele ei ole teada üle 65-aastastel patsientidel, kuna nad ei
olnud kaasatud uuringusse.

Kuna uuring ei sisalda andmeid selliste patsientide kohta, kel esines hüperkolesteroleemia seoses
triglütseriidide tasemega üle 6 mmol/l (5,3 g/l) pärast 8-nädalast dieeti, siis seda tüüpi patsientidel ei
ole pravastatiinravist saadavat kasu tõestatud.
Sekundaarne preventsioon
"Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischemic Disease (LIPID") oli multitsentriline,
randomiseeritud, topelt-pime, platseebokontrolliga uuring, milles võrreldi pravastatiini (40 mg
ööpäevas suukaudselt) toimeid platseeboga. Uuring hõlmas 9014 patsienti vanuses 31…75 aastat ning
kestis keskmiselt 5,6 aastat. Patsientidel esinesid normaalsed või kõrgemad kolesterooli tasemed
seerumis (üldkolesterool enne ravi = 155…271 mg/dl [4,0…7,0 mmol/l], keskmine üldkolesterool =
219 mg/dl [5,66 mmol/l]) ja erinevad triglütseriidide tasemed kuni 443 mg/dl [5,0 mmol/l] ning
anamneesis oli müokardiinfarkt või ebastabiilne stenokardia eelneva 3…36 kuu kestel. Pravastatiinravi
vähendas märkimisväärse 24% võrra kardiaalse surma suhtelist riski (p = 0,0004, absoluutne risk
platseebo rühmas oli 6,4% ja pravastatiini korral 5,3%), südameatakkide (kas kardiaalne surm või
mitteletaalne MI) suhtelist riski 24% võrra (p < 0,0001) ja letaalse või mitteletaalse müokardiinfarkti
suhtelist riski 29% võrra (p < 0,0001). Pravastatiinravi saanud patsientidega saadi järgmised
tulemused:

- üldsuremuse ja kardiovaskulaarse suremuse suhtelise riski vähenemine vastavalt 23%
(p < 0,0001) ja 25% (p < 0,0001) võrra;

- müokardi revaskulariseerimisprotseduuride (koronaararteri šunteerimine või perkutaanne
transluminaalne koronaarangioplastika) vajaduse suhtelise riski vähenemine 20% võrra
(p < 0,0001);

- ajuinfarkti suhtelise riski vähenemine 19% võrra (p = 0,048).

"Cholesterol and Recurrent Events (CARE)" uuring oli randomiseeritud, topelt-pime,
platseebokontrolliga uuring, milles võrreldi pravastatiini (40 mg suukaudselt) toimeid kardiaalsele
surmale ja mitteletaalsele müokardiinfarktile keskmiselt 4,9 aasta jooksul 4159 patsiendil vanuses
21…75 aastat, kelle üldkolesterooli tase oli normaalne (keskmine üldkolesterooli tase < 240 mg/dl)
ning kes olid eelneva 3…20 kuu jooksul läbi põdenud müokardiinfarkti. Pravastatiinravi vähendas
tunduvalt:

- südameataki retsidiveerumist (kas südame isheemiatõvest tingitud surma või mitteletaalset MI)
24% võrra (p = 0,003, platseebo 13,3%, pravastatiin 10,4%);

- revaskularisatsiooni (pärgarteri šunteerimise või perkutaanse transluminaalse
koronaarangioplastika) vajaduse suhtelist riski 27% võrra (p < 0,001).

Ajuinfarkti suhteline risk vähenes 32% (p = 0,032) ja ajuinfarkti või transitoorse ajuisheemia suhteline
risk kokku vähenes 27% võrra (p = 0,02).

Ravist saadav kasu ülalnimetatud kriteeriumidele ei ole teada üle 75-aastaste patsientide osas, kes ei
olnud kaasatud CARE ega LIPID uuringutesse.

Kuna need uuringud ei sisalda andmeid selliste patsientide kohta, kel esines hüperkolesteroleemia
seoses triglütseriidide tasemega üle 4 mmol/l (3,5 g/l) või üle 5 mmol/l (4,45 g/l) pärast 4- või
8-nädalast dieeti (vastavalt CARE ja LIPID uuringus), siis seda tüüpi patsientidel ei ole
pravastatiinravist saadavat kasu tõestatud.

CARE ja LIPID uuringus sisaldas ligikaudu 80% patsientide raviskeem atsetüülsalitsüülhapet.
Südame ja neeru transplantatsioon
Pravastatiini efektiivsus immunosupressante saavatel patsientidel:

Prospektiivses, randomiseeritud, kontrollitud uuringus (n = 97) uuriti südametransplantaati. Patsiendid
said samaaegselt standardset immunosupressiivset ravi tsüklosporiini, prednisolooni ja asatiopriiniga,
millele kas lisati või ei lisatud pravastatiini (20...40 mg). Angiograafia ja lahanguandmed näitasid, et
pravastatiinravi vähendas tunduvalt transplantaadi äratõukereaktsioonide arvu ühe aasta jooksul,
kusjuures paranes hemodünaamika, ja suurendas üheaastast elulemust (p = 0,025) ning vähendas
transplantaadi pärgarterite vaskulopaatia riski (p = 0,049).

Prospektiivses, kontrollita, randomiseerimata, 4-kuulises uuringus (n = 48) uuriti neerutransplantaati.
Patsiendid said samaaegselt immunosupressiivset standardravi tsüklosporiini ja prednisolooniga,
millele kas lisati või ei lisatud pravastatiini (20 mg). Neeru transplantatsiooni läbiteinud patsientidel
vähendas pravastatiin tunduvalt nii kroonilise äratõuke episoode kui biopsia abil tõestatud ägedate
äratõukereaktsioonide arvu ning nii prednisolooni kui Muromonab-CD3 pulss-injektsioonide
kasutamise vajadust.

Lapsed ja noorukid (8…18-aastased)
Teostatud on kaks aastat väldanud topeltpime platseebokontrolliga uuring 214 heterotsügootse
perekondliku hüperkolesteroleemiaga lapsel. Lapsed (8…13-aastased) randomiseeriti platseebo
(n = 63) või pravastatiin 20 mg päevas (n = 65) ning noorukid (14…18-aastased) platseebo (n = 45)
või pravastatiin 40 mg päevas (n = 41) rühmade vahel.
Uuringusse sobivuseks pidi ühel vanemal olema kas kliiniliselt või molekulaarselt diagnoositud
perekondlik hüperkolesteroleemia. Keskmine LDL-kolesterool oli vastavalt 239 mg/dl (6,2 mmol/l) ja
237 mg/dl (6,1 mmol/l) pravastatiini (vahemik: 151…405 mg/dl [3,9…10,5 mmol/l]) ja platseebo
(vahemik: 154…375 mg/dl [4,0…9,7 mmol/l]) rühmades. Keskmine LDL-kolesterooli alanemine
-22,9% ja ka üldkolesterooli alanemine (-17,2%) laste ja noorukite ühendanalüüsis oli märkimisväärne
ning võrreldav 20 mg pravastatiini efektiivsusega täiskasvanutel.
Pravastatiini ravitoime erinevates vanusrühmades oli ühesugune. Pravastatiini rühmas saavutati
keskmine LDL-kolesterooli tase 186 mg/dl (4,8 mmol/l) (vahemik: 67…363 mg/dl [1,7…9,4 mmol/l])
võrreldes 236 mg/dl (6,1 mmol/l) (vahemik: 105…438 mg/dl [2,7…11,3 mmol/l]) platseebo rühmas.
Pravastatiini saanud patsientidel ei täheldatud erinevusi jälgitud endokriin-näitajates [ACTH,
kortisool, DHEAS, FSH, LH, TSH, östradiool (tüdrukutel) või testosteroon (poisid)] võrreldes
platseebogrupiga. Võrreldes platseebo rühmaga ei täheldatud erinevusi arengus, testiste mahu muutusi
või Tanneri skoori erinevusi. Uuringu mõju uurimaks kahe grupi vahelist erinevust oli madal.

Lapseeas alustatud pravastatiinravi pikaajalist toimet haigestumuse ja suremuse vähendamiseks
täiskasvanutel ei ole uuritud.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Pravastatiini manustatakse suukaudselt, aktiivse vormina. Aine imendub kiiresti ning maksimaalne
tase seerumis saabub 1…1,5 tundi pärast manustamist. Keskmiselt 34% suu kaudu manustatud
annusest imendub ning absoluutne biosaadavus on 17%.

Toidu olemasolu seedetraktis vähendab biosaadavust, kuid pravastatiini kolesterooli taset alandav
toime on identne koos toiduga ja ilma toiduta manustamisel.

Imendunud pravastatiinist 66% ekstraheerub esmasel passaažil maksas, mis on selle peamine
toimekoht ning kolesterooli sünteesi ja LDL-kolesterooli kliirensi peamine koht. In vitro uuringud on
näidanud, et pravastatiin transporditakse hepatotsüütidesse ning see haaratakse oluliselt väiksemal
määral teistesse rakkudesse. Arvestades nii olulist esmase maksapassaaži toimet, omab pravastatiini
kontsentratsioon plasmas ainult piiratud tähendust lipiidide taset langetavale toimele.

Kontsentratsioon plasmas oleneb manustatud annuse kogusest.

Jaotumine
Ligikaudu 50% ringlevast pravastatiinist seondub plasmavalkudega. Jaotusruumala on ligikaudu
0,5 l/kg. Vähene kogus pravastatiini imendub inimese rinnapiima.

Metabolism ja eritumine
Pravastatiin ei metaboliseeru oluliselt tsütokroom P450 abil, arvatavasti ei ole see P-glükoproteiini
substraat ega inhibiitor, vaid on teiste transportvalkude substraat.
Pärast suukaudset manustamist elimineerub 20% algannusest uriiniga ja 70% väljaheitega. Suukaudse
pravastatiini plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg on 1,5…2 tundi.

Pärast veenisisest manustamist elimineerub 47% annusest neerude kaudu ja 53% sapiga pärast
biotransformatsiooni. Pravastatiini peamine lagunemisprodukt on 3-α-hüdroksü-isomeerne metaboliit.
See metaboliit omab üht kümnendikku kuni üht neljakümnendikku esialgse ravimi HMG-CoA
reduktaasi inhibeerivast aktiivsusest. Pravastatiini süsteemne kliirens on 0,81 l/h/kg ja renaalne
kliirens on 0,38 l/h/kg, mis näitab tubulaarset sekretsiooni.

Riskirühmad
Lapsed ja noorukid: Eri vanusest ja soost laste ja noorukite ühendanalüüsi keskmised pravastatiini
Cmax ja AUC väärtused olid sarnased täiskasvanutel 20 mg pravastatiini suukaudse manustamise
järgselt täheldatud väärtustele.

Maksapuudulikkus: Alkohoolse maksatsirroosiga patsientidel on pravastatiini ja selle metaboliitide
süsteemne ekspositsioon ligikaudu 50% võrra suurenenud, võrreldes normaalse maksafunktsiooniga
patsientidega.

Neerukahjustus: Kerge neerukahjustusega patsientidel ei ole olulisi muutusi täheldatud. Siiski raske ja
mõõdukas neerukahjustus võib põhjustada pravastatiini ja tema metaboliitide süsteemse ekspositsiooni
kahekordistumist.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvannuse toksilisuse ja reproduktsioonitoksilisuse tavapärastele
uuringutele toetudes võib väita, et patsientidele kaasnevad ohud on seotud ainult farmakoloogilise
toimemehhanismiga.

Korduvannuse uuringud on näidanud, et pravastatiin võib esile kutsuda hepatotoksilisuse ja müopaatia
mitmesuguseid raskusastmeid. Üldiselt on väljendunud toimeid sellistele kudedele täheldatud ainult
selliste annuste korral, mis ületavad vähemalt 50-kordselt inimese maksimaalse mg/kg annuse.

In vitro ja in vivo geneetilise toksikoloogia uuringud ei ole näidanud mutageenset toimet.

Hiirtega läbiviidud 2-aastane pravastatiini kartsinogeensusuuring näitas, et annuste 250 ja
500 mg/kg/ööpäevas (vähemalt 310-kordne inimese maksimaalne mg/kg annus) kasutamisega kaasnes
nii isas- kui emasloomadel hepatotsellulaarsete kartsinoomide ja ainult emasloomadel
kopsuadenoomide statistiliselt märkimisväärne esinemissageduse tõus.

Rottidega läbiviidud 2-aastane kartsinogeensusuuring näitas, et annusega 100 mg/kg/ööpäevas
(125-kordne inimese maksimaalne mg/kg annus) kaasnes statistiliselt oluline hepatotsellulaarsete
kartsinoomide esinemissageduse tõus ainult isasloomadel.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

laktoosmonohüdraat
naatriumkroskarmelloos
magneesiumstearaat
kerge magneesiumoksiid
microcelac
povidoon
kollane raudoksiid (E172).

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pravastatin Accord tabletid on pakendatud lamineeritud alumiinium/alumiinium fooliumblistritesse,
mis sisaldavad 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 või 100 tabletti. Blistrid on pappkarbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Accord Healthcare Limited
Sage House
319, Pinner Road
North Harrow
Middlesex HA1 4 HF
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

597708

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.09.2008
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.06.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

TEKSTI
LÄBIVAATAMISE
KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud augustis 2012