PINOSOL

Toimeained: tokoferool+eukalüptiõli+männi eeterlik õli+tümool+piparmündiõli+guaiasuleen

Ravimi vorm: ninatilgad, lahus

Ravimi tugevus: 17mg+5mg+37,52mg+0,32mg+10mg+0,2mg 1g 10ml 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on PINOSOL ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on PINOSOLja milleks seda kasutatakse

Ravimigrupp
Taimne kõrva-nina-kurguravim.

Omadused
Looduslikust materjalist mikroobidevastase toimega eeterlike õlide segu taimeõlis. Lahus parandab
limaskesta verevoolu ja taastab selle füsioloogilise funktsiooni.

Näidustus
Ninalimaskesta kroonilised põletikud, millega kaasneb ninalimaskesta kuivus.

2. Mida on vaja teada enne PINOSOL võtmist

Mida on vaja teada enne PINOSOL'i ninatilkade kasutamist

Ärge kasutage PINOSOL'i:
- kui te olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
- kui teil on allergiline nohu
Ravim ei sobi alla 1-aastastele lastele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne PINOSOL'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Eriline ettevaatlikkus on vajalik 1...2-aastastele lastele manustamisel. Reeglina kasutatakse nendel
ravimi ninalimaskestale manustamiseks vatipulka. Väikelastel on suur risk ravimi aspiratsiooniks, kui
tilgutada seda otse ninna.

Hoida silma sattumast!
Butüülhüdroksüanisool võib ülitundlikel inimestel tekitada silmade, naha ja limaskestade ärritust.
Enne teiste ravimite samaaegset kasutamist pidage nõu arstiga. Alla 2-aastastel lastel on võimalus
(pigem küll teoreetiline), et ravim võib valel manustamisel sattuda hingamisteedesse (neelu,
hingetorru, bronhidesse).

Muud ravimid ja PINOSOL
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid. Koostoimeid ei ole täheldatud.

3. Kuidas PINOSOL võtta

Kuidas kasutada PINOSOL'i

Annused ja manustamine
Täiskasvanud tilgutavad 2...3 tilka Pinosol'i kummassegi ninasõõrmesse mitu korda päevas, alguses
iga tunni järel, hiljem pikemate ajavahemike järel.

Kasutamine lastel
Üle 2-aastastele lastele tilgutatakse 1...2 tilka 3...4 korda päevas.
1...2 aastastele lastele manustatakse 1...2 tilka 3...4 korda päevas vatipulga abil ninna.
Ravimit võib kasutada 5...7 päeva.
Kui haiguse sümptomid ei kao või halvenevad ravimi kasutamisel, pidage edasise ravi suhtes nõu
arstiga.

Kui te kasutate PINOSOL’i rohkem kui ette nähtud
Kui ravimit manustatakse lokaalselt ei ole üleannustamine võimalik. Ravimi ekslikul sissevõtmisel
võivad tekkida iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Üleannustamise ravi on sümptomaatiline.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ravimi kasutamisel võib üksikjuhtudel esineda nina limaskesta sügelust ja põletustunnet.
Butüülhüdroksüanisool võib ülitundlikel inimestel tekitada silmade, naha ja limaskestade ärritust.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas PINOSOL säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Hoida originaalpakendis niiskuse ja valguse eest kaitstult, temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja pudelile Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta.. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida PINOSOL sisaldab:

- Toimeained: 1 g lahust sisaldab 37,52 mg männiõli, 10 mg piparmündiõli, 5 mg eukalüptiõli,
0,32 mg tümooli, 0,2 mg kvaiasuleeni, 17 mg tokoferoolatsetaati.
1 ml = 25 tilka - Abiained on butüülhüdroksüanisool, taimne õli ja peglikool-5-oleaat.

Kuidas PINOSOL välja näeb ja pakendi sisu

Selge, sinist kuni rohelist värvi iseloomuliku mentooli-eukalüpti lõhnaga lahus.

Ravim on pakendatud plastiksulguri ja tilgutiga varustatud pruuni klaasviaali.
Kinnised pudelid on märgistatud paberetiketiga ja pakendatud pappkarpi koos pakendi infolehega.
Pakendi suurus: 10 ml.


Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja
ZENTIVA, a.s.,
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
,
Slovakkia Vabariik

Tootja:
Saneca Pharmaceuticals a.s.
Nitrianska 100
920 27 Hlohovec
Slovakkia Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt 139E/2
Tallinn 11317
Eesti
Tel. +372 627 34 88
Faks. +372 627 34 81

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

PINOSOL ninatilgad, lahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g lahust sisaldab 37,52 mg männiõli, 10 mg piparmündiõli, 5 mg eukalüptiõli, 0,32 mg tümooli, 0,2
mg kvaiasuleeni, 17 mg tokoferoolatsetaati.
1 ml = 25 tilka
Abiainete täielik loetelu vt. lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Ninatilgad, lahus
Selge, sinist kuni rohelist värvi iseloomuliku mentooli-eukalüpti lõhnaga lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Ninalimaskesta kroonilised põletikud, millega kaasneb ninalimaskesta kuivus.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud tilgutavad 2...3 tilka PINOSOL’i kummassegi ninasõõrmesse mitu korda päevas, algul iga
tunni järel, hiljem pikemate ajavahemike järel.
Auru sissehingamiseks lisatakse 2 ml lahust 1 l kuumale veele ja aurutatakse 2 korda päevas.

Lapsed
Üle 2-aastastele lastele tilgutatakse 1...2 tilka 3...4 korda päevas.
1...2 aastastele lastele manustatakse 1...2 tilka 3...4 korda päevas vatipulga abil ninna (vt lõik 4.4
Nasaalne
.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes>. Mitte manustada alla 1-
aastastele lastele.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Mitte lasta ravimit silma sattuda.

Lapsed
Eriline ettevaatlikkus on vajalik 1...2-aastastele lastele manustamisel.
Reeglina kasutatakse nendel ravimi ninalimaskestale manustamiseks vatipulka. Väikelastel on suur
risk ravimi aspiratsiooniks, kui tilgutada ravimit otse ninna.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ravimit võib raseduse ja imetamise ajal kasutada ilma kaasneva ohuta.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravim ei oma toimet reaktsioonikiirusele.

4.8. Kõrvaltoimed

Ravimi kasutamise ajal võib üksikjuhtudel esineda sügelust, põletustunnet, ninalimaskesta punetust ja
turset.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Kui ravimit manustatakse lokaalselt, ei ole üleannustamine võimalik. Ravimi ekslikul sisssevõtmisel
võivad tekkida iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Üleannustamise ravi on sümptomaatiline.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Otorinolarüngoloogiline ravim,
ATC-kood: R01AX87

Toimemehhanism
Ravimi toimeainete farmakoloogilised omadused ja täpne toimemehhanism ei ole praeguseks täpselt
teada. Bioloogilistele omadustele tuginedes omab iga ravimi koostisse kuuluv üksikaine antiseptilist,
hüpereemilist, granulatsiooni ja epitelisatsiooni soodustavat toimet.
Paiksel manustamisel tekkiv hüpereemiline toime on põhjustatud mediaatorite nt bradükiniini
vabanemisest vasodilatatsiooni ajal.
Preparaadis sisalduv vitamiin E osaleb granulatsiooni- ja regeneratsiooniprotsessis.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Eeterlikud õlid imenduvad nii seedetraktist, kui ka nahalt ja limaskestadelt tänu oma rasvlahustuvatele
omadustele.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Küülikutel läbiviidud nahaärritustestis ilmnes kerge ärritav toime.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Butüülhüdroksüanisool, taimne õli ja peglikool-5-oleaat.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida originaalpakendis niiskuse ja valguse eest kaitstult, temperatuuril kuni 25 °C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravim on pakendatud plastiksulguri ja tilgutiga varustatud pruuni klaasviaali.
Kinnised pudelid on märgistatud paberetiketiga ja pakendatud pappkarpi koos pakendi infolehega.
Pakendi suurus: 10 ml.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimpreparaadi käsitlemiseks

Auru sissehingamiseks lisatakse 2 ml lahust 1 l kuumale veele ja aurutatakse 2 korda päevas. Vt ka lõik
4.2.

7. Müügiloa hoidja

Zentiva a.s.,
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovakkia Vabariik

8. Müügiloa number

419803

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

14.06.1999/28.06.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014