PENTILIN

Toimeained: pentoksüfülliin

Ravimi vorm: süstelahus

Ravimi tugevus: 20mg 1ml 5ml 5TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on PENTILIN ja milleks seda kasutatakse

Pentilin 20 mg/ml süstelahus sisaldab toimeainet pentoksüfülliin.
Pentoksüfülliin vähendab vere paksust (viskoossust) ja mõningate vereosiste kokkukleepumisvõimet
ning suurendab erütrotsüütide (vere punaliblede) deformeerumisvõimet. Kõik see parandab haiguse
tõttu halvenenud verevooluga väikeste veresoonte vereringet (mikrotsirkulatsiooni) ja kudede
varustatust vere ja hapnikuga.
Pentilin'i kasutatakse:
- ateroskleroosist, suhkurtõvest ja vasospasmidest (veresoonte spasmid) tingitud jäsemete
arteriaalse vereringe häirete raviks.

2. Mida on vaja teada enne PENTILIN võtmist

Ärge kasutage Pentilin'i:
- kui olete pentoküfülliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui olete ülitundlik mõne teise sarnase ravimi suhtes, nagu teofülliin, kofeiin, koliinteofüllinaat,
aminofülliin või teobromiin;
- kui teil on hiljuti olnud äge südameinfarkt;
- kui teil on esinenud tugevat verejooksu või silma võrkkesta verejooksu;
- kui teil on suurenenud veritsusriskiga haigusi.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Pentilin'i kasutamist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.
- kui teil on raskekujuline südame rütmihäire;
- kui te saate südamepuudulikkuse ravi;
- kui teil on madal või ebastabiilne vererõhk;
- kui teil on suhkurtõbi;
- kui teil on raske koronaarne või tserebraalne ateroskleroos koos kõrge vererõhuga;
- kui teil on neerupuudulikkus (ja kui te olete dialüüsis);
- kui teil on raske maksapuudulikkus;
- kui teil seisab ees kirurgiline operatsioon (k.a hamba eemaldamine) või diagnostiline
protseduur, millega kaasneb verejooksude oht;
- kui te olete alla 18-aastane

Muud ravimid ja Pentilin

Teatage oma arstile või meditsiiniõele, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis
tahes muid ravimeid.
Teavitage kindlasti oma arsti sellest, kui võtate järgmisi ravimeid:
- vererõhku alandavad ravimid (vererõhku alandatavate ravimite annuseid tuleb korrigeerida),
- vere hüübimist takistavad ravimid (antikoagulandid, agregatsioonivastased ravimid; on
suurenenud risk verejooksu tekkeks),
- diabeedivastased ravimid (insuliin, suukaudsed veresuhkru taset alandavad ravimid;
diabeedivastaste ravimite annuseid tuleb korrigeerida),
- seedetrakti haavandite puhul kasutatavad ravimid (tsimetidiin; Pentilini annust tuleb
korrigeerida),
- bakteriaalsete infektsioonide vastased ravimid (tsiprofloksatsiin; Pentilini annust tuleb
korrigeerida),
- astma ja/või kroonilise bronhiidi raviks kasutatavad ravimid (teofülliin; teofülliini annust tuleb
korrigeerida),
- valuvaigistid (ketorolak, meloksikaam; koosmanustamine ei ole soovitatav suurenenud
verejooksu ohu tõttu).
Konsulteerige oma arstiga, kui olete ülalmainitud ravimeid võtnud ka kunagi varem.

Pentilin toidu ja joogiga
Toidu tarvitamine ei mõjuta Pentilin'i toimimist.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.

Pentilini mõju lootele ei ole uuritud; seega te ei tohi seda kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul,
kui arst peab ravimi kasutamist möödapääsmatuks.

Pentilin ja selle metaboliidid erituvad rinnapiima; seega teie arst kaalub tõsiselt ravimilt oodatavat
kasu emale ja riski lapsele, enne kui otsustab Pentilin-ravi kasuks.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid, kuni te ei tea, millist mõju ravim teile avaldab.
Mõnedel patsientidel võib Pentilin põhjustada pearinglust ja läbi selle vähendada autojuhtimise ja
masinate käsitlemise toimet.

3. Kuidas PENTILIN võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arstiga.
Ravimi täpse annuse ja ravi kestuse määrab alati arst vastavalt teie haiguse raskusastmele ja toimeaine
individuaalsele taluvusele.
Enne ravi algust Pentilin'iga teeb arst kindlaks teie tundlikkuse pentoksüfülliini suhtes manustades
intravenoosselt 50 mg pentoksüfülliini lahustatuna 10 ml füsioloogilises lahuses (0,9% NaCl lahus).

Veeniinfusiooni annus:
Pentilin manustatakse infusioonina intavenoosselt või intraarteriaalselt.

Injektsiooni annus:
Üks 5 ml ampull (100 mg) manustatakse aeglaselt (üle 5 min) teie veeni või arterisse.

Kui haigus hakkab taanduma, võite infusiooni saamise asemel hakata manustama Pentilin'i tablette.

Annustamine neerupuudulikkuse korral
Neerupuudulikkuse korral on annused tavalisest väiksemad.


Annustamine maksapuudulikkuse korral
Maksapuudulikkuse korral on annused tavalisest väiksemad.

Eakad
Eakatel ei ole vaja annust korrigeerida.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Pentilin ei sobi kasutamiseks lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Kui te saate Pentilin'i rohkem kui ette nähtud
Pentilin'i üleannustamisega võivad kaasneda naha punetus, unisus, vererõhu langus, teadvusetus,
oksendamine, palavik, rahutus ja krambid.
Kui teil on tunne, et te olete saanud suurema annuse ravimit kui ette nähtud, rääkige koheselt oma
arstiga.

Kui teile on unustatud manustada Pentilin'i
Teie arst otsustab süstimise sageduse üle. Kui, mingil põhjusel, te ei ole saanud plaanitud infusiooni
või injektsiooni, rääkige koheselt oma arstiga.

Kui teile lõpetatakse Pentilin'i manustamine
Teie arst otsustab, millal lõpetada ravi Pentilin'iga. Kui te lõpetate ravi liiga vara, võivad haigusnähud
tagasi tulla.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Suurem osa kõrvaltoimetest on annusest sõltuvad. Pentilin'i annuse vähendamisega on kõrvaltoimeid
võimalik kõrvaldada või vähendada. Ravi katkestamine on vajalik ainult harva.

Esineda võivad järgmised kõrvaltoimed: näopunetus, peavalu, peapööritus, unetus, käte värisemine
(treemor), valu rindkeres, südame pekslemine.

Võimalikud on ka ülitundlikkusreaktsioonid (sügelemine, naha punetus, urtikaaria, angioödeem,
šokk).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed: vereliistakute vähesus veres (trombotsütopeenia), valgeliblede
vähesus veres (leukopeenia), vererõhu langus (hüpotensioon), rahutus, iiveldus, oksendamine,
kõhulahtisus, kolestaas (seisund, mille puhul sapivool maksast on blokeeritud), maksaensüümide
aktiivsuse tõus, veresuhkru taseme langus (hüpoglükeemia), veritsusaja pikenemine (protrombiini aja
või INR-i pikenemine), silma võrkkesta verejooks.

Kui mõni kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te märkate kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole
nimetatud, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas PENTILIN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast EXP.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pentilin sisaldab
- Toimeaine on pentoksüfülliin.
1 ml süstelahust sisaldab 20 mg pentoksüfülliini.
5 ml (1 ampull) süstelahust sisaldab 100 mg pentoksüfülliini.
15 ml (1 ampull) süstelahust sisaldab 300 mg pentoksüfülliini.
- Teised koostisosad dinaatriumedetaat, naatriumkloriid, naatriumdivesinikfosfaat (dihüdraadina),
dinaatriumvesinikfosfaat (dihüdraadina), süstevesi.

Kuidas Pentilin välja näeb ja pakendi sisu

Süstelahus on selge ja värvitu.

Pentilin on saadaval karbis:
5 ampulli 5 ml süstelahusega
10 ampulli 15 ml süstelahusega

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. (+372) 6671658

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Pentilin, 20 mg/ml süstelahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml süstelahust sisaldab 20 mg pentoksüfülliini.

5 ml süstelahust (1 ampull) sisaldab 100 mg pentoksüfülliini.

15 ml süstelahust (1 ampull) sisaldab 300 mg pentoksüfülliini.
INN. Pentoxifyllinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstelahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Perifeersed arteriaalse vereringe häired.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annus sõltub haiguse raskusastmest.

Patsiendi tundlikkuse kindlakstegemisteks pentoksüfülliini suhtes manustatakse intravenoosselt 50 mg
pentoksüfülliini lahustatuna 10 ml füsioloogilises lahuses (0,9% NaCl lahus).

Intraarteriaalset pentoksüfülliinravi soovitatakse kasutada erandjuhtudel ning ainult sellistel
patsientidel, kelle jäse(med) on tõsiselt ohustatud ning kellel muud ravivõimalused on osutunud
ebaefektiivseks.

Veeniinfusioon: PENTILIN’i ööpäevane algannus on 100 mg (üks 5 ml ampull). See kogus
lahustatakse 250 või 500 ml-s infusioonilahuses (nt 0,9% naatriumkloriidi-, 5 % glükoosilahus).
Saadud lahus manustatakse aeglaselt veeni 90…180 min jooksul.
Edaspidi annust suurendatakse iga päev 50 mg (1/2 ampulli) kaupa kuni 300 mg ühe infusiooni kohta.
Raskete vereringehäirete puhul võib PENTILIN’i infusioonina manustada kaks korda ööpäevas
(hommikul ning õhtul).
Intraarteriaalne infusioon: Lubatud on ka intraarteriaalne PENTILIN’i manustamine annuses
100…300 mg, mis on lahustatud 20…50 ml 0,9% naatriumkloriidilahuses. Manustatakse aeglaselt
10…30 min jooksul.
Injektsioon: Üks 5 ml ampull (100 mg) manustatakse aeglaselt intravenoosselt või intraarteriaalselt
(patsient peab süstimise ajal lamama). Manustamise kestus on üle 5 minuti. Progresseeruva
ateroskleroosi puhul ei tohi PENTILIN’i manustada a. carotisesse.Patsiendi kliinilise seisundi paranemisel minnakse parenteraalselt ravilt üle Pentilin’i tablettidele.

Neerupuudulikkusega patsiendid
Kui kreatiniini kliirens on <10 ml/min (0,16 ml/s), soovitatakse manustada 50…70% tavalisest
annusest.

Maksapuudulikkusega patsiendid
Maksatsirroosiga patsientidel on pentoksüfülliini ja tema metaboliitide biosaadavus kontsentratsioon vereseerumis suurenenud, poolväärtusaeg oluliselt pikem ning plasmakliirens
vähenenud. Ravim metaboliseerub ka ekstrahepaatiliselt, seetõttu tuleb annust vajadusel vähendada
sõltuvalt individuaalsest taluvusest.Madala või labiilse vererõhuga patsientidel ning patsientidel,
kellel vererõhu langus on ohtlik (nt südame pärgarterite haigestumise või ajuarterite väljendunud
skleroosi puhul), peab ravi alustama väikeste annustega ja annust peab suurendama järk-järgult.

Eakad
Eakatel ei ole vaja annust korrigeerida.

Lapsed
Lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ravi kogemus puudub.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes või ülitundlikkus ksantiini
derivaatide (teofülliin, kofeiin, koliinteofüllinaat, aminofülliin või teobromiin) suhtes.
Pentoksüfülliin on vastunäidustatud ägeda müokardiinfarkti, ulatusliku verejooksu, silmavõrkkesta
verejooksu ning suure veritsusohuga kulgevate haiguste korral.
Suhtelised vastunäidustused parenteraalseks raviks on raske koronaarne või tserebraalne ateroskleroos
koos hüpertensiooniga ning rasked südame rütmihäired.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hüpotensiooniohu tõttu manustakse Pentilin’i ettevaatusega südamepuudulikkusega patsientidele.
Ettevaatlik tuleb olla ka ravimi kasutamisel suhkruhaiguse korral, kuna suured intravenoossed
pentoksüfülliini annused võivad potentseerida insuliini ja suukaudsete vere glükoosisisaldust
vähendavate ravimite toimet.

Ettevaatlik tuleb olla ka pentoksüfülliini manustamisel raskema maksa- või neerupuudulikkusega
patsientidele.

Hüpotensiooni- ja stenokardiaohu tõttu vähendatakse annust patsientidel, kellel on madal või
ebastabiilne vererõhk.

Raske ateroskleroosi korral ei tohiks pentoksüfülliini manustada kahjustatud arterisse.

Muude haiguste ja veritsusega kulgevate seisundite korral (operatsioonijärgne seisund, haavandtõbi)
peab jälgima protrombiiniaega, hematokritti ja hemoglobiini kontsentratsiooni.

Lapsed
Alla 18-aastastel patsientidel pole kasutamise ohutus kindlaks tehtud.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pentoksüfülliini ja antihüpertensiivsete ravimite koosmanustamisel tugevneb viimaste toime, seetõttu
tuleb vererõhku alandavate ravimite annuseid vastavalt korrigeerida.Patsientidel, kellele manustatakse pentoksüfülliini antikoagulant- või agregatsioonivastase ravi foonil,
võib olla suurem oht verejooksu tekkeks. Seetõttu tuleb pidevalt jälgida vere protrombiiniaega.

Pentoksüfülliini suured intravenoossed annused võivad tugevdada insuliini või suukaudsete
veresuhkru taset alandavate ravimite toimet, mistõttu tuleb nende ravimite annuseid vastavalt
korrigeerida.

Tsimetidiini samaaegsel manustamisel suureneb märgatavalt pentoksüfülliini kontsentratsioon
vereseerumis. Nendel haigetel tuleb hoolikalt jälgida pentoksüfülliini üleannustamise sümptomeid.
Teiste H -retseptorite antagonistide (famotidiini, ranitidiini ja nisatidiini) toime pentoksüfülliini
2
metabolismile on oluliselt väiksem.

Pentoksüfülliini ja teofülliini samaaegsel manustamisel võib suureneda teofülliini kontsentratsioon
vereseerumis. Seetõttu tuleb jälgida seerumi teofülliinisisaldust ning vajadusel teofülliini annust
korrigeerida.

Pentoksüfülliini ja ketorolaki koosmanustamisel võib pikeneda seerumi protrombiiniaeg ning
suureneda verejooksu oht. Verejooksuoht võib suureneda ka pentoksüfülliini ja meloksikaami
koosmanustamisel. Nende ravimite koosmanustamine ei ole soovitatav.

Tsiprofloksatsiin pärsib pentoksüfülliini metabolismi maksas; seetõttu võib nende koosmanustamisel
suureneda pentoksüfülliini kontsentratsioon seerumis. Kui pentoksüfülliini ja tsiprofloksatsiini
koosmanustamine on vältimatu, tuleb pentoksüfülliini annust poole võrra vähendada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Puuduvad andmed võimalike kaasasündinud väärarengute kohta lastel, kelle emad kasutasid raseduse
ajal pentoksüfülliini.

Kuna andmeid on ebapiisavalt ravimi teratogeense toime kohta, mis tuginevad kontrollitud kliinilistele
uuringutele inimestel, ei soovitata Pentilin’i rasedatele manustada. Erandiks on juhud, kus arst peab
ravimi kasutamist hädavajalikuks.

Imetamine
Pentoksüfülliin eritub rinnapiima kontsentratsioonides, mis on ainult veidi madalamad
kontsentratsioonist ema vereplasmas (rinnapiima/plasma kontsentratsioonide suhe on 0,87).
Ühekordsel manustamisel avastati imikul ainult 0,5% manustatud annusest. Seetõttu peetakse ravimi
kasutamist rinnaga toitvatel emadel ohutuks. Ebasoovitavad kõrvaltoimed ravimi pikaaegsel
manustamisel rinnaga toitmise ajal pole teada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Seniste andmete põhjal ei oma pentoksüfülliin toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
Kõrvaltoimena võib siiski esineda peapööritust, mistõttu sõidukite juhtimisel ja masinatega töötamisel
tuleb olla ettevaatlik.

4.8. Kõrvaltoimed

Enamik kõrvaltoimetest on annusest sõltuvad. Pentilin'i annuse vähendamisel kõrvaltoimed
vähenevad või kaovad. Kõrvaltoimete tõttu tuleb ravi katkestada harva.

Esineda võivad järgmised kõrvaltoimed: näopunetus, peavalu, peapööritus, unetus, treemor, valu
rindkeres, palpitatsioonid. Võimalikud on ka ülitundlikkusreaktsioonid (sügelemine, naha punetus,
urtikaaria, angioödeem, šokk).Väga harva on esinenud trombotsütopeeniat, leukopeeniat, hüpotensiooni, erutust, iiveldust,
oksendamist, kõhulahtisust, kolestaasi, maksaensüümide aktiivsuse tõusu, hüpoglükeemiat,
protrombiiniaja pikenemist (või INR tõusu) või verejooksu silma võrkkesta.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Üleannustamise sümptomiteks võivad olla näo punetus, somnolentsus, hüpotensioon, teadvuse kaotus,
oksendamine, kehatemperatuuri tõus, rahutus ja krambid.

Ravi
Ravi tuleb viivitamatult katkestada ning vajadusel alustada sümptomaatilise raviga: vererõhu
korrigeerimine, hingamise säilitamine ja krambivastane ravi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: perifeersed vasodilataatorid, ATC-kood: C04AD03.

Pentoksüfülliin on ksantiini derivaat, mis avaldab toimet vere vormelementidele, vere viskoossusele ja
veresooneseina silelihaskiududele (vasodilatsioon).

Toimemehhanism
Pentoksüfülliini vere reoloogilisi omadusi parandava toime mehhanism hõlmab erütrotsüütides leiduva
ATP, cAMP ja teiste tsükliliste nukleotiidide kontsentratsiooni suurenemist. Lisaks inhibeerib
pentoksüfülliin läbi membraanseotud fosfodiesteraasi pärssimise (mis suurendab cAMP
kontsentratsiooni) ja tromboksaani sünteesi pärssimise tugevalt spontaanset ja stimuleeritud
trombotsüütide agregatsiooni in vivo ja in vitro ning stimuleerib prostatsükliini (prostaglandiin I )
2
sünteesi.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus
Pentoksüfülliinravi ajal suureneb nii perifeerne verevool kui verevool ajju. Mitmed uuringud on
näidanud, et isheemilise alajäseme lihaskoes suureneb nii suukaudse kui intravenoosse manustamise
järgselt hapniku osarõhk. Oksügenisatsiooni paranemine sõltub annusest. Mõnedes uuringutes on
näidatud ka hapniku osarõhu tõusu ajukoores ning liikvoris tserebrovaskulaarse haigusega patsientidel;
ateroskleroosihaigetel suurenes hapniku osarõhk arteriaalses veres ning retinopaatia korral silma
võrkkestas.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Intravenoossel manustamisel saavutatakse maksimaalne kontsentratsioon vereseerumis 5 minuti
jooksul.

Jaotumine
Erinevate allikate alusel jaotub pentoksüfülliin pärast imendumist organismis kiiresti, jaotusruumala
on vahemikus 168±82,3 l kuni 376±135 l. Pentoksüfülliin seondub erütrotsüütide membraaniga ning
metaboliseerub kiiresti. Seni pole teada, et pentoksüfülliin seonduks olulisel määral plasmavalkudega.Biotransformatsioon
Pentoksüfülliin metaboliseerub peamiselt maksas ning väiksemas ulatuses erütrotsüütides. Ta allub
esmasel maksapassaažil ulatuslikule metabolismile. Reduktsiooniprotsessis (läbi α-keto reduktaasi)
metaboliseeritakse ta farmakoloogiliselt aktiivseks metaboliidiks 1 ja läbi oksüdatsiooni mitmeteks
teisteks metaboliitideks. Viimastest on oluline farmakoloogiliselt aktiivne metaboliit 5.

Eritumine
Metaboliidid erituvad valdavalt uriiniga.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Isastel rottidel oli suukaudsel manustamisel LD 976 mg/kg ja intraperitoneaalsel manustamisel
50
207 mg/kg. Emastel rottidel olid LD väärtused 824 mg/kg suukaudsel manustamisel ning 220 mg/kg
50
intraperitoneaalsel manustamisel. Intravenoossel manustamisel olid LD väärtused nii isastel kui
50
emastel rottidel üle 200 mg/kg.

Isastel hiirtel olid LD väärtused suukaudsel manustamisel 794 mg/kg, intraperitoneaalsel
50
manustamisel 370 mg/kg ja intravenoossel manustamisel 129,9 mg/kg. Emastel hiirtel olid LD50
väärtused pärast suukaudset manustamist 638 mg/kg, intraperitoneaalsel manustamisel 325 mg/kg ja
intravenoossel manustamisel 134,9 mg/kg.

Rotid surid esimesel pentoksüfülliini manustamise päeval. Isastel rottidel põhjustas intraperitoneaalsel
manustamisel vähim annus 15…21. ravipäeval kaalulangust.
Vahetult pärast pentoksüfülliini manustamist ilmnesid hiirtel järgmised sümptomid: erutus, treemor,
krambid, Straubi efekt ning surmaeelselt sedatsioon. Surm saabus 15 minutit pärast manustamist.
Suurte annuste kasutamisel olid eelpoolnimetatud kliinilised sümptomid tugevamalt väljendunud.

Intravenoossel manustamisel kujunesid hiirtel hingamisraskused ja krambid. Loomad surid 1…5
minutit pärast pentoksüfülliini manustamist. Rottidel, kes surid kohe pärast pentoksüfülliini
manustamist ning rottidel, kes surid 21 päeva pärast pentoksüfülliini manustamist, annusest sõltuvaid
patomorfoloogilisi muutusi ei täheldatud.

Rottidel läbiviidud uuringutes esines healoomulist fibroadenoomi rinnanäärmes sagedamini selliste
annuste kasutamisel, mis ületasid 19 korda inimestele soovitatud annuseid. Pentoksüfülliini võimaliku
tumorigeense toime tõttu tuleb imetava ema ravivajadus otsustada individuaalselt.

Uuringutele tuginedes võib järeldada, et pentoksüfülliin on mõõdukalt toksiline.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Dinaatriumedetaat
Naatriumkloriid
Naatriumdivesinikfosfaat (dihüdraadina)
Dinaatriumvesinikfosfaat (dihüdraadina)
Süstevesi

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg


5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

5 ampulli 5 ml süstelahusega (100 mg/5 ml).
10 ampulli 15 ml süstelahusega (300 mg/15 ml).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Vt lõik 4.2 Annustamine ja manustamisviis.

Sobivad infusioonilahused on füsioloogiline naatriumkloriidilahus ja 5% glükoosi lahus.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

8. Müügiloa number

()

254199

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 09.04.1999
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 15.09.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014