PENTASA

Toimeained: mesalasiin

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 500mg 100TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on PENTASA ja milleks seda kasutatakse

Pentasa on spetsiifilise põletikuvastase toimega ravim, mis toimib sooleseina põletikulisse
sidekoesse.

Pentasa't kasutatakse haavandilise koliidi (jämesoolepõletik) ägenemise raviks ja
säilitusraviks ning Crohni tõve (krooniline soolepõletik teatud soole osas) ägenemise raviks.

2. Mida on vaja teada enne PENTASA võtmist

Ärge võtke Pentasa tablette
- kui te olete ülitundlik (allergiline) mesalasiini, salitsülaatide või Pentasa mõne
koostisosa suhtes.
- kui teil on raske maksa- või neerukahjustus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Pentasa võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga
- kui te olete allergiline sulfasalasiini suhtes. Sellisel juhul on vajalik hoolikas arstlik
jälgimine ravi alustamisel (enamik patsiente, kellel esineb ülitundlikkus või talumatus
sulfasalasiini suhtes, saavad Pentasa tablette kasutada). Siiski soovitatakse olla
ettevaatlik ravides sulfasalasiinile ülitundlikke patsiente (oht salitsülaatidele allergia
tekkeks). Ravi tuleb katkestada viivitamatult, kui tekivad ägeda talumatuse
reaktsioonid nagu maokrambid, kõhuvalu, palavik, tugev peavalu ja lööve.
- kui teil on neeru- või maksafunktsiooni kahjustus, allergia või kopsuhaigus (astma).
Kui ravi ajal tekib neerufunktsiooni häire, tuleb kahtlustada mesalasiini neerutoksilist
toimet. Ravi ajal (eriti ravi algul) tuleb regulaarselt kontrollida neerufunktsiooni
(kreatiniinisisaldus seerumis). Selleks tehakse teile vere- ja uriinianalüüse.
- harva võivad tekkida südamepoolsed häired (südamelihase ja südant ümbritseva
pauna põletik) ning rasked vereloomehäired, mille korral tuleb mesalasiinravi
lõpetada. Nende kõrvaltoimete tekkides tuleb koheselt konsulteerida arstiga ja ravi
lõpetada.
- kui te kasutate teisi ravimeid, mis võivad mõjutada neerufunktsiooni, nt asatiopriin.
- kui te kasutate samal ajal asatiopriini või 6-merkaptopuriini võib suureneda risk vere
häirete (vererakkude muutus) tekkeks. Nende kõrvaltoimete kahtlusel või ilmnemisel
tuleb mesalasiinravi lõpetada.

Muud ravimid ja Pentasa
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Pentasa ja asatiopriini või 6-merkaptopuriini või tioguaniini koostoimel on mitmetes
uuringutes ilmnenud kõrgenenud müelosupressiivne toime. Soovitav on vere valgeliblede
regulaarne analüüs ning tiopuriinide annuse vastav kohandamine.
Piiratud andmete alusel vähendab mesalasiin varfariini antikoagulatiivset toimet.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu arsti või apteekriga.
Pentasa tablette tuleb raseduse ajal kasutada ettevaatlikult ja range arstliku järelevalve all.

Mesalasiin eritub rinnapiima, kontsentratsioon rinnapiimas on väiksem kui veres, kuid
metaboliidi (atsetüülmesalasiin) kontsetratsioon on sarnane või suurem. Mesalasiini
suukaudse kasutamise kohta imetavatel naistel on kogemused piiratud. Puuduvad kontrollitud
uuringud Pentasa kasutamisest rinnaga toitmise perioodil. Ülitundlikkusreaktsioonide (nt
kõhulahtisus) teket ei saa imikutel välistada. Imetamine tuleb lõpetada kui lapsel ilmneb
kõhulahtisus.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei oma toimet.

3. Kuidas PENTASA võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Täiskasvanud:

Haavandiline jämesoolepõletik (koliit)
Ägenemise ravi: täiskasvanutele 4 g ööpäevas, ühekordse annusena või osadeks jagatuna (nt
1 g 4 korda ööpäevas).
Säilitusravi: täiskasvanutele 2 g ööpäevas ühekordse annusena.

Crohni tõbi.
Ägenemise ravi: täiskasvanutele 4 g ööpäevas, osadeks jagatuna (nt 1 g 4 korda ööpäevas).

Kasutamine lastel ja noorukitel
Lapsed alates 6. eluaastast ja vanemad:

Vajalik annus lapsele arvutatakse arsti poolt ning sõltub lapse kehakaalust. Üldiselt on
soovitatav manustada lastele kehakaaluga kuni 40 kg pool täiskasvanu annusest ning lastele
kehakaaluga üle 40 kg täiskasvanu tavaline annus.

Kasutamisjuhend
Pentasa tabletti ei tohi närida. Sissevõtmise lihtsustamiseks võib tablette poolitada või
lahustada vee või mahlaga vahetult enne sissevõtmist.
Kui teil on tunne, et Pentasa tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma
arsti või apteekriga.

Kui te võtate Pentasa tablette rohkem kui ette nähtud
Pentasa üleannustamise kohta on vähe andmeid. Mürgistuse korral puudub spetsiifiline
antidoot ning ravi on sümptomaatiline ja toetav.
Võimaliku üleannustamise korral tuleb patsient paigutada haiglasse, ravi on sümptomaatiline
ning vajalik on põhjalik neerufunktsiooni jälgimine.

Kui te unustate Pentasa tablette võtta
Kui te olete unustanud ühe annuse võtta või olete selle mingil muul põhjusel vahele jätnud,
võtke need kohe kui see teile meenub või koos järgmise annusega.
Kui te olete vahele jätnud mitu annust, tuleb ravi jätkata nagu ette nähtud niipea kui võimalik
ning arstiga konsulteerida.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Pentasa põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kliinilistes uuringutes olid kõige sagedasemateks kõrvaltoimeteks kõhulahtisus, iiveldus,
kõhuvalu, peavalu, oksendamine ja nahalööbed. Aeg-ajalt võivad tekkida
ülitundlikkusreaktsioonid ja ravimist tingitud palavik.
Rektaalsel kasutamisel võivad tekkida sügelus, ebamugavustunne ja roojapakitsus.
Kliinilistel uuringutel ja turuletulekujärgsetel andmetel põhinev kõrvaltoimete
esinemissagedus:

Sage
Närvisüsteemi häired:
peavalu
(1…10%)
Seedetrakti häired:
kõhulahtisus, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine
Naha ja nahaaluskoe
lööve, sh nõgestõbi, erütematoosne lööve
kahjustused:
Harv
Südame häired:
südamelihase* ja südant ümbritseva pauna põletik*
(0,01…0,1%)
Seedetrakti häired:
amülaasi aktiivsuse suurenemine, äge
kõhunäärmepõletik*, kõhupuhitus
Närvisüsteemi häired:
pearinglus
Väga harv (alla
Naha ja nahaaluskoe
juuste väljalangemine
0,01%)
kahjustused:
Maksa ja sapiteede häired:
maksaensüümide, kolestaatiliste näitajate ja
bilirubiini aktiivsuse suurenemine, hepatotoksilisus
(maksapõletik*, kolestaatiline hepatiit, tsirroos,
maksapuudulikkus)
Neerude ja kuseteede häired:
neerufunktsiooni kahjustus (sh äge ja krooniline
interstitsiaalne neerupõletik*, nefrootiline
sündroom, neerupuudulikkus), uriini värvuse
muutus
Respiratoorsed, rindkere ja
allergilised ja sidekoestumist tekitavad
mediastiinumi häired:
kopsureaktsioonid (sh hingamisraskused, köha,
bronhospasm, allergiline alveoliit, pulmonaalne
eosinofiilia, kopsu infiltratsioon, pneumoniit)
Lihas-skeleti ja sidekoe
lihas- ja liigesvalu, luupusele sarnased reaktsioonid
kahjustused:
Vere ja lümfisüsteemi häired: eosinofiilia (allergilise reaktsiooni osana),
muutused vereanalüüsis (aneemia, aplastiline
aneemia, leukopeenia ehk valgelibledevähesus(sh
granulotsütopeenia ja neutropeenia),
trombotsütopeenia ehk trombotsüütidevähesus,
agranulotsütoos, pantsütopeenia)
Närvisüsteemi häired:
perifeerne neuropaatia
Reproduktiivse süsteemi ja
seemnerakkude vähesus spermas (pöörduv)
rinnanäärme häired:

Immuunsüsteemi häired:
kogu jämesoole põletik;
Teadmata
Immuunsüsteemi häired:
ülitundlikkusreaktsioon

Üldised häired ja
ravimpalavik
manustamiskoha
reaktsioonid:

* Mesalasiinist põhjustatud südamelihase- ja südant ümbritseva pauna põletiku,
kõhunäärmepõletiku, neerupõletiku ja maksapõletiku tekkemehhanism ei ole teada, kuid see
võib olla allergilise päritoluga.

On oluline teada, et mitmed eelnimetatud häiretest võivad olla iseloomulikud ka põletikulisele
soolehaigusele.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


5. Kuidas PENTASA säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Pentasa't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pentasa tablett sisaldab

- Toimeaine on mesalasiin.
- Abiained on povidoon, etüültselluloos, magneesiumstearaat, talk, mikrokristalne
tselluloos.

Pakendis on 100 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Ferring Lääkkeet Oy
Piispansilta 11 A,
PB 23
02241 Espoo
Soome

Tootja
Ferring GmbH
Wittland 11
24109 Kiel
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.

PharmaSwiss Eesti OÜ
Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel: +372 682 7400

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Pentasa, 500 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 500 mg mesalasiini.

INN. Mesalazinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Haavandilise koliidi ägenemine. Haavandilise koliidi säilitusravi. Crohni tõve ägenemine.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud:

Haavandiline koliit.
Ägenemise ravi: täiskasvanutele 4 g ööpäevas, ühekordse annusena või osadeks jagatuna (nt 1 g 4
korda ööpäevas).
Säilitusravi: täiskasvanutele 2 g ööpäevas ühekordse annusena.

Crohni tõbi.
Ägenemise ravi: täiskasvanutele 4 g ööpäevas, osadeks jagatuna (nt 1 g 4 korda ööpäevas).


Lapsed:

Ravimi kasutamise kohta lastel (6…18-aastased) on ainult piiratud koguses andmeid.

Alates 6.eluaastast ja vanematele:

Ägenemise ravi: annus tuleb määrata individuaalselt, ravi alustatakse 30...50 mg/kg ööpäevas,
osadeks jagatuna.
Maksimaalne annus: 75 mg/kg ööpäevas, osadeks jagatuna. Maksimaalne koguannus ei tohiks ületada
4 g ööpäevas ( maksimaalne täiskasvanute annus).

Säilitusravi: annus tuleb määrata individuaalselt, ravi alustatakse 15...30 mg/kg ööpäevas, osadeks
jagatuna. Koguannus ei tohiks ületada täiskasvanute soovitatavat annust.

Üldiselt võib manustada lastele kehakaaluga kuni 40 kg pool täiskavanu annusest ning lastele
kehakaaluga üle 40 kg tavalise täiskasvanu annuse.

Pentasa tabletti ei tohi närida. Sissevõtmise lihtsustamiseks võib tablette poolitada, lahustada vee või
mahlaga vahetult enne sissevõtmist.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus mesalasiini, ravimi teiste komponentide või salitsülaatide suhtes.
Raske maksa- või neerukahjustus.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Patsientidel, kellel on teada kõrvaltoimete esinemine ravimite suhtes, mis sisaldavad sulfasalasiini,
tohib ravi alustada üksnes hoolika arstliku järelevalve all. Mesalasiini akuutse talumatuse sümptomite,
nt kõhukrambid, äge kõhuvalu, palavik, tugev peavalu või lööve ilmnemisel tuleb ravi otsekohe
katkestada.

Enne ravi alustamist ja ravi ajal on raviarstil soovitatav teha vereanalüüse (vererakkude arv;
maksatalitluse parameetrid nagu ALT ja AST; seerumi kreatiniin) ning uriinianalüüse (testribad).
Reeglipäraselt toimuvad kontrollid 14 päeva pärast ravi alustamist, siis 2...3 korda soovitatavalt iga 4
nädala järel.
Normaalsete analüüsi tulemuste korral on vajalik edasine kontroll iga kolme kuu järel, kuid mõne
haigussümptomi ilmnemisel on vajalik kohene põhjalik kontroll.

Ettevaatus on soovitav maksafunktsiooni kahjustusega patsientide puhul.
Ravimit ei soovitata kasutada neerukahjustusega patsientidel. Kui ravi ajal tekib neerufunktsiooni
häire, tuleb kahtlustada mesalasiini nefrotoksilist toimet. Teiste teadaolevalt nefrotoksiliste ravimite
samaaegse kasutamise korral tuleb neerufunktsiooni jälgimise sagedust tõhustada.

Ravi ajal tuleb väga hoolikalt jälgida patsiente, kellel on kopsuhaigus, eriti astma.
Harva võivad tekkida mesalasiini põhjustatud südamehäired (müo- ja perikardiit).

Mesalasiini tõttu tekkinud rasketest vereloomehäiretest on teatatud väga harva. Analüüsid tuleb teha
viivitamatult kui ilmnevad lisasümptomid.
Patsientidel, kes saavad mesalasiiniga samal ajal ravi asatiopriini või 6-merkaptopuriini või
tioguaniiniga, suureneda risk vere düskraasia tekkeks (vt ka lõik 4.5). Nende kõrvaltoimete kahtlusel
või ilmnemisel tuleb mesalasiinravi lõpetada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pentasa ja asatiopriini või 6-merkaptopuriini või tioguaniini koostoimel on mitmetes uuringutes
ilmnenud kõrgenenud müelosupressiivne toime. Selle tekkemehhanism ei ole lõplikult selge. Soovitav
on vere valgeliblede regulaarne analüüs ning tiopuriinide annuse vastav kohandamine.
Piiratud andmete alusel vähendab mesalasiin varfariini antikoagulatiivset toimet.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Mesalasiini kasutamise kohta rasedatel puuduvad piisavad andmed. Siiski ei leitud piiratud arvul
rasedatel pärast mesalasiini kasutamist negatiivseid toimeid rasedusele, lootele või vastsündinu
tervislikule seisundile. Hetkel ei ole preparaadi kasutamise kohta raseduse perioodil rohkem olulist
epidemioloogilist infot.
Ühel juhul on täheldatud neerupuudulikkust vastsündinul, kelle ema sai raseduse ajal pikaajalist ravi
suure mesalasiini annusega (2-4 g ööpäevas, suukaudselt).
Pentasa’ga ravitud emade vastsündinutel on teatatud vereloomehäiretest (pantsütopeenia,
leukopeenia, trombotsütopeenia, aneemia).
Loomkatsed suukaudse mesalasiini manustamisega ei ole näidanud otseseid või kaudseid negatiivseid
mõjusid tiinusele, embrüonaalsele/fetaalsele arengule, sünnile või postnataalsele arengule.
On teada, et mesalasiin läbib platsentaarbarjääri ja selle kontsentratsioon nabaväädi plasmas on 1/10
ema plasma kontsentratsioonist. Metaboliiti (atsetüülmesalasiin) on leitud nabaväädi ja ema plasmas
samas kontsentratsioonis. Mitme uuringu tulemuste põhjal ei ole teatatud teratogeensest toimest ja
pole tõendeid, et inimestel kasutades ilmneks olulist riski.
Ravimit võib raseduse ja imetamise ajal kasutada juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimaliku riski.

Imetamine
N-atsetüül-5-aminosalitsüülhape ja väikses koguses mesalasiin erituvad rinnapiima. Kontsentratsioon
rinnapiimas on madalam kui ema veres, kuid metaboliidi (atsetüülmesalasiin) kontsentratsioon on
sarnane või suurem. Mesalasiini suukaudse kasutamise kohta imetavatel naistel on kogemused
piiratud. Puuduvad kontrollitud uuringud Pentasa kasutamisest rinnaga toitmise perioodil.
Ülitundlikkusreaktsioonide (nt kõhulahtisus) teket ei saa imikutel välistada. Ravimi tohib rinnaga
toitmise ajal kasutada vaid siis, kui sellest saadav oodatav kasu kaalub üles võimalikud ohud.
Imetamine tuleb lõpetada kui lapsel ilmneb kõhulahtisus.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

.

Ei ole asjakohane.

4.8. Kõrvaltoimed

Kliinilistes uuringutes olid kõige sagedasemateks kõrvaltoimeteks kõhulahtisus, iiveldus, kõhuvalu,
peavalu, oksendamine ja nahalööbed. Aeg-ajalt võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid ja
ravimipalavik.
Rektaalsel kasutamisel võib tekkida lokaalne reaktsioon (pruuritus, rektaalne düskomfort ja
roojapakitsus).

Kliinilistel uuringutel ja turuletulekujärgsetel andmetel põhinev kõrvaltoimete esinemissagedus:
Sage (>1/100 kuni <1/10), Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100), Harv (>1/10 000 kuni <1/1000), Väga
harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)


Vere ja
Väga harv
Eosinofiilia (allergilise reaktsiooni osana),
lümfisüsteemi
muutused vereanalüüsis (aneemia, aplastiline
häired
aneemia, leukopeenia (sh granulotsütopeenia ja
neutropeenia), trombotsütopeenia,
agranulotsütoos, pantsütopeenia)

Immuunsüsteem
Väga harv
Pankoliit
i häired

Teadmata
Ülitundlikkusreaktsioon

Närvisüsteemi
Sage
Peavalu
häired

Harv
Pearinglus

Väga harv
Perifeerne neuropaatia

Südame häired
Harv
Müo*-ja perikardiit*

Respiratoorsed,
Väga harv
Allergilised ja fibrootilised kopsureaktsioonid (sh
rindkere ja
düspnoe, köha, bronhospasm, allergiline alveoliit,
mediastiinumi
pulmonaalne eosinofiilia, interstitsiaalne
häired
kopsuhaigus (pulmonaalne infiltratsioon,
pneumoniit)

Seedetrakti
Sage
Diarröa, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine
häired


Harv
Amülaasi aktiivsuse suurenemine, äge
pankreatiit*, meteorism

Maksa ja
Väga harv (<0,01%)
Maksaensüümide, kolestaasi näitajate ja
sapiteede häired
bilirubiini sisalduse suurenemine,
hepatotoksilisus (hepatiit*, kolestaatiline hepatiit,
tsirroos, maksapuudulikkus)

Naha ja
Sage
Lööve (sh urtikaaria, erütematoosne lööve)
nahaaluskoe

kahjustused
Väga harv
Alopeetsia


Lihas-skeleti ja
Väga harv
Müalgia, artralgia, luupuse sarnased reaktsioonid
sidekoe

kahjustused
Neerude ja
Väga harv
Neerufunktsiooni kahjustus (sh äge ja krooniline
kuseteede häired
interstitsiaalne nefriit*, nefrootiline sündroom,

neerupuudulikkus), uriini värvuse muutus

Reproduktiivse
Väga harv
Oligospermia (pöörduv)
süsteemi ja
rinnanäärme
häired

Üldised häired
Teadmata
Ravimpalavik
ja
manustamiskoha
reaktsioonid


* Mesalasiinist põhjustatud müo- ja perikardiidi, pankreatiidi, nefriidi ja hepatiidi tekkemehhanism ei
ole teada, kuid see võib olla allergilise päritoluga.

On oluline teada, et mitmed eelnimetatud häiretest võivad olla iseloomulikud ka põletikulisele
soolehaigusele.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Pentasa üleannustamise kohta on vähe andmeid, mis ei viita maksa- või neerutoksilisusele. Mürgistuse
korral puudub spetsiifiline antidoot ning ravi on sümptomaatiline ja toetav.
On andmeid patsientide kohta, kes on kasutanud ravimit 8 g päevas ühe kuu jooksul ning neil ei
tekkinud kõrvaltoimeid.

Võimaliku üleannustamise korral tuleb haige hospitaliseerida, ravi on sümptomaatiline ning on vajalik
põhjalik neerufunktsiooni jälgimine.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: soolepõletike vastane aine,
ATC-kood: A07EC02

Mesalasiin on haavandilise koliidi ja Crohni tõve ravis kasutatava sulfasalasiini aktiivne koostisosa.
Kliiniliste andmete põhjal on mesalasiini ravitoime aluseks nii suukaudse kui rektaalse manustamise
korral peamiselt lokaalne toime soole seina põletikulistele kudedele. Kõigi patsientide puhul on
põletikulise soolehaiguse esinemisel täheldatud suurenenud leukotsüütide arvu, patoloogilist
tsütokiinide produktsiooni, arahhidoonhappe metaboliitide, eriti leukotrieen B4 tõusnud produktsiooni
ja vabade radikaalide tekkimist põletikulise soole kudedes. Mesalasiinil on nii in vitro kui in vivo
farmakoloogiline toime inhibeerida leukotsüütide kemotaksist, langetada tsütokiinide ja
leukotrieenide produktsiooni ning kaitsta soolt vabade radikaalide toime eest.

Kolorektaalse vähi (CRC) risk on pisut suurenenud haavandilise koliidi korral, eriti ulatusliku
haigusega patsientidel, kui haigus on kestnud > 8 aasta, CRC esimese astme perekondliku anamneesi
või kaasuva esmase skleroseeriva kolangiidiga patsientidel.

Eksperimentaalsetes uuringutes ja biopsia tulemustes ilmneb, et mesalasiin ennetab koliidist
põhjustatud kolorektaalse vähi teket põletikust sõltuva ja põletikust mittesõltuva signaali ülekandetee
pärssimise kaudu, mis on seotud koliidist põhjustatud kolorektaalse vähi arenguga. Samas
metaanalüüsi andmetest, mis on saadud nii remissiooni kui ägenemisega patsientidelt, ei selgu
mesalasiini kasutamisega seotud kasu või risk haavandilise koliidi vähi tekkes.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Mesalasiini terapeutiline toime sõltub peamiselt lokaalsest kontaktist haigestunud piirkonna soole
limaskestaga.
Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett koosneb mikrograanulitest. Pentasa toimeainet
prolongeeritult vabastavast tabletist vabaneb toimeaine kogu seedetrakti ulatuses. Sõltumata
söögiaegadest on pärast manustamist mikrograanulid duodeenumis. Peensoolt läbimise aeg on tervetel
isikutel keskmiselt 3…4 tundi.

Biotransformatsioon
Mesalasiin metaboliseeritakse N-atsetüül-mesalasiiniks nii mittesüsteemselt soole limaskesta poolt
kui süsteemselt maksas. Osa atsetüleerimisest viiakse läbi ka soole mikrofloora poolt.
Atsetüülmesalasiini peetakse kliiniliselt inaktiivseks, kuid see pole veel lõplikult tõestatud.

Imendumine
30...50% suukaudsest annusest imendub peamiselt peensoolest. 15 minutit pärast manustamist on
võimalik avastada mesalasiini sisaldust plasmas. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub
1...4 tunni pärast. Mesalasiini kontsentratsioon plasmas langeb astmeliselt ja püsib 12 tundi.
Atsetüülmesalasiini kontsentratsiooni kõver on samalaadne, kuid kontsentratsioon on üldiselt suurem
ja eliminatsioon on aeglasem.
Atsetüülmesalasiini ja mesalasiini metaboolne suhe plasmas pärast suukaudset manustamist on
vahemikus 3,5...1,3 vastavalt pärast päevaseid annuseid 500 mg x 3 ja 2 g x 3, viidates annusest sõltuvale
atsetüleerimisele, mida võib mõjutada küllastumine. Mesalasiini keskmised plasmakontsentratsioonid on
pärast päevast annust 1,5 g, 4 g ja 6 g vastavalt 2 mikromooli/l, 8 mikromooli/l ja 12 mikromooli/l.
Atsetüülmesalasiini vastavad kontsentratsioonid on 6 mikromooli/l, 13 mikromooli/l ja 16 mikromooli/l.
Suukaudsel manustamisel mesalasiini läbimine ja vabanemine ei sõltu toiduaegadest, samal ajal aga
süsteemne imendumine on redutseeritud.
Imendumine rektaalse manustamise järgselt on madal ning sõltub annusest, koostisest ja levimäärast.

Jaotuvus
Mesalasiin ja atsetüülmesalasiin ei läbi hematoentsefaalbarjääri. Plasmavalkudega seondub ligikaudu
50% mesalasiinist ja 80% atsetüülmesalasiinist.

Eritumine
Plasma poolväärtusaeg on mesalasiinil 40 minutit ja atsetüülmesalasiinil 70 minutit.
Püsikontsentratsioon saabub pärast 5-päevast ravi. Mõlemad ained erituvad uriini ja väljaheitega.
Uriiniga eritub peamiselt atsetüülmesalasiin.

Patsientide eripära
Aktiivse põletikulise soolehaiguse puhul esinevad patofüsioloogilised nähud (suurenenud happelisus
ja kõhulahtisus) mõjutavad pärast suukaudset manustamist mesalasiini jõudmist soole limaskesta
ainult vähesel määral. Kiirenenud sooletegevusega patsientidel on päevase annuse süsteemne
imendumine vähenenud 20...25%-ni. Samuti on täheldatud vastavalt eritumise suurenemist
väljaheitega.
Maksa ja neerufunktsiooni häiretega patsientidel võib vähenenud eritumine ja tõusnud süsteemsed
kontsentratsioonid suurendada nefrotoksiliste kõrvaltoimete riski.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Toksilist renaalset toimet on demonstreeritud kõikide testitud loomaliikide puhul. Toksilised annused
loomadel olid tavaliselt 5…10-kordsed võrreldes inimestel kasutatud terapeutiliste annustega.
Seedetraktiga seotud olulisi toksilisi toimeid ei esinenud, uuritud on loomade maksa ja hematopoeetilist
süsteemi
In vitro testsüsteemid ja in vivo uuringud ei ole näidanud mutageenset või klastogeenset toimet.
Võimaliku tumorigeensuse uuringud hiirte ja rottidega ei näidanud ravimiga seotud toime osa tuumorite
tekke sagenemisel.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Povidoon, etüültselluloos, magneesiumstearaat, talk, mikrokristalne tselluloos.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Topelt alumiiniumfooliumist blister.
Pakendis 100 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. Müügiloa hoidja

Ferring Lääkkeet Oy
Piispansilta 11 A,
PB 23
02241 Espoo
Soome

8. Müügiloa number

145496

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

30.08.1996/29.10.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2014